2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI - Ekonomizm

11.10.2015

2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI

1. Orta asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı
hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük
ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar vardı. Hatta
Hakanın millete karşı sorumluluklarından biri de bu kuralları uygulamaktı.
Yazılı olmayan bu kurallara ne ad verilirdi?
A. Toy
B. Kurultay
C. Toygun
D. Otağ
E. Törü (Töre)
2. Türk-İslam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine
katkı sağlayan bilim adamı kimdir?
A. Gazali
B. Eş‟ari
C. İbn-i Rüşt
D. Farabi
E. Zemahşeri
3. Türk-İslam devletlerinde Anadolu‟a Darüşşifa ve Şifahane adı verilen günümüz
hastanelerinin işlevini gören yapıtlar ortaya konulmuştur. Bunların önemlilerinden
birisi de Kayseri‟deki Gevher Nesibe Şifahanesi‟dir. Bu şifahane hangi Türk-İslam
devleti tarafından yaptırılmıştır?
A. Danişmentler
B. Saltuklular
C. Anadolu Selçukluları
D. Osmanlılar
E. Germiyanoğulları
4. İslamiyet inancında resmin yasak olması nedeniyle Osmanlılarda el sanatları ve
benzer alanlarda gelişmeler olmuştur. Genelde Osmanlı siayis ve sosyal yaşamını
konu alan ve resimden farklı bir tarzda yapılan sanat dalı aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Oymacılık
B. Minyatür
C. Hat
D. Çini
E. Ebru
5. Osmanlı mimarisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda zirveye ulaşır. Bu dönemde Osmanlı
mimarisine büyük katkılar sağlayacak, Kanuni adına Süleymaniye Camii, Mostar
Köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren Osmanlı mimarı kimdir?
A. Mimar Sinan
B. Mimar Mehmet AğaC. Mimar Hayreddin
D. Levni
E. Ali Kuşçu
6. 1876 Kanun-i Esasi‟de Meclisin iradesinin üzerinde padişahın doğrudan müdahale
etme yetkisi vardı. II. Meşrutiyet (1909(da yapılan değişiklikle demokratikleşme
sağlanmıştır. Bu yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
A. Halka temsilcilerini seçme hakkı tanındı.
B. Kanun teklifini hükümet verebilecekti.
C. Milletvekilleri dört yılda bir seçilecekti.
D. Seçimler tarafsız olacaktı.
E. Padişahın açma ve kapama yetkisine sınır getirildi.
7. XVIII. Yüzyılda, 1718 de Osmanlı Devleti Batı ile yaptığı savaşlarda başarı
sağlayamamıştır. Bu dönemden sonra Osmanlı, Batı‟nın üstünlüğünü kabul ederek,
Lale Devriyle yenilik hareketlerine girişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde
Osmanlı‟nın Avrupa‟nın üstünlüğünü kabul ettiği alanlardandır?
A. Yönetim-Mimari
B. Askeri-Yönetim
C. Teknoloji-Yönetim
D. Askeri-Teknoloji
E. Yönetim-Hukuk
8. Osmanlı Devleti 1740‟dan sonra verdiği kapitülasyonları devamlı hale getirmiş ve
bu dönemden sonra da verilen ayrıcalıklar artarak devam etmiştir. Bu durum
Lozan antlaşmasına kadar sürmüştür. Bu verilen kapitülasyonlardan ithalattan
%5, ihracattan %12 gibi vergiler alınmıştır. Bu oranlar dönemlere göre
değişmesine rağmen, ithalat ve ihracat arasındaki açık devam etmiştir. Bu durumun
Osmanlı Devleti‟nin ekonomisine nasıl bir etki yaptığı söylenebilir.
A. Osmanlı tüccarları büyük kazançlar elde ettiler.
B. Batılı tüccarlar büyük kazançlar elde ettiler
C. Osmanlı Devletiyle ticaret yapan Avrupa devletlerinin ekonomileri olumlu etkilendi.
D. Osmanlı ekonomisi dışa bağımlı hale geldi.
E. Yerli işletmeler zarar etti.
9. I. Tarım
II. Maliye
III. Askeriye
IV. Yönetim
XVII. Yüzyılda (1600),
Duraklama döneminde Osmanlı Devleti birtakım ıslahat çalışmaları başlatmıştır. Bu
dönemde yukarıda verilen alanlardan hangilerinde ıslahat çalışmaları yapılmıştır.
A. I-II
B. II-IV
C. III-IV
D. III-IV
E. II-III-IV
10. I. İrade-i Milliye Gazetesi
II. Yeni Gün
III. Anadolu Ajansı
Yukarıdakilerden hangileri Milli Mücadeleyi destekleyen yayın organlarındandır?
A. I-II
B. I-III
C. I-II-IV
D. II-III
E. I-II-III-IV
11. I. Padişahın ordunun başında savaşa katıldığında
II. Padişah tahta çıktığında
III. Ayaklanmaların bastırılmasında
IV. Padişah, savaşa kazanan ordu ile döndüğünde
Yukarıdaki olayların hangisinde Osmanlı padişahları Yeniçerilere cülüs bahşişi
verirlerdi?
A. II-IV
B. I-II
C. III-IV
D. I-II-III
E. II-III-IV
12. 21 Şubat 1921‟de itilaf devletleri Londra‟da Sevr Antlaşması‟nı gözden geçirip yeni
Türk Devleti‟ne kabul ettirmek istediler. İtilaf devletlerini böyle bir davranışa
yönelten Türk askeri başarısı hangi savaşla sağlanmıştır.
A. Sakarya
B. I. İnönü
C. II. İnönü
D. Gediz Muharebeleri
E. Büyük Taarruz
13. Atatürk‟ün en önemli eserlerinden biride bizzat kaleme aldığı “^Nutuk‟tur. Bu
eserle Atatürk Türk bağımsızlık mücadelesini ve yeni Türk Devletinin kuruluşunu
anlatır.
I. 1918-1923
II. 1923-1927
III. 1927-1930
IV. 1930-1938
Atatürk‟ün bu eserinde anlattığı olaylar hangi dönemleri kapsamaktadır.
A. I-III
B. II-III
C. I-II
D. II-III-IV
E. I-II-III-IV
14. Milli Mücadele döneminde ulusal dernekler tarafından çeşitli bölgelerde kongreler
toplanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kongrelerin amaçlarından değildir?
A. Düşmana karşı bölgelerini savunmak
B. Bölgelerindeki milis güçlerini desteklemek
C. İstanbul Hükümeti‟ne karşı cephe oluşturmak
D. Azınlık haklarını korumak ve savunmak
E. İşgallere karşı halkı bilinçlendirmek
15. Osmanlı yenileşme tarihinde Batı tarzında kurumlar oluşturulurken geleneksel
kurumlar da varlığını sürdürmüştür. Bu durum toplumda ikiliklerin oluşmasına
neden olmuştur. Cumhuriyet döneminde aşağıdakilerden hangisinin kaldırılmasıyla
bu ikiliğe son verilmiştir?
I. Eğitim II. Hukuk III. Askeri
A. I-II-III
B. I-III
C. II-III
D. I
E. I-II
16. I. Cumhuriyet Halk Partisi II. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi IV. Demokrat Parti
Yukarıda verilen partilerden hangisi Atatürk döneminde kurulmamıştır?
A. I-II
B. III-IV
C. II-IV
D. IV
E. II-III
17. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk‟ün milliyetçilik anlayışını yansıtmaz?
A. akılcı ve insancıldır.
B. Çağdaş ve akılcıdır.
C. Sınıf egemenliğini esas alır.
D. Ülke ve millet bütünlüğünü esas alır.
E. Sınıflararası egemenliği reddeder.
18. 22 Ağustos-12 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen Sakarya Savaşı öncesinde
aşağıdaki hazırlıklardan hangisi yapılmamıştır?
A. Tekalif-Milliye kararları alındı.
B. Ordu herhangi bir yenilgiye karşı ikiye ayrıldı.
C. Meclis tüm yetkilerini M. Kemal(„e devretti.
D. Meclis Başkomutanlık Yasası‟nı onayladı.
E. Ordunun savuma eğitimine ağırlık verildi.
19. I. Aşar Vergisinin kaldırılması II. Miladi takvimin kabulü III. Kabotaj Kanununun
çıkarılması IV. Hafta sonu tatilin cumadan pazara alınması V. Teşvik-i Sanayi kanununun
kabulü.
Ticari yönden Batı ülkelerine uyum sağalmak amacıyla yapılan değişiklikler
yukarıdakilerden hangileridir?
A. II-IV
B. I-II
C. II-III-IV
D. III-IV-V
E. I-II-III-IV-V
20. I. Tekke ve zaviyelerin kapatılması II. Ölçü ve tartıların değiştirilmesi
III. Tarih Kurumu‟nun kurulması IV. Medreselerin kapatılması
IV. Tevhid-i Tedrisat Kanunu‟nun kabulü
Yukarıdaki verilenlerden hangileri toplumsal hayatın çağdaşlaştırılmasına yönelik
yapılan inkılaplardandır?
A. I-II-V
B. I-II-IV
C. III-IV-V
D. I-IV-V
E. II-IV
21. I. Ulusçuluk II. Devletçilik III. Ümmetçilik
Yukarıdakilerden hangisi halifelikle ilgilidir?
A. I B. II C. III D. I-III E. I-II-III
22. 28 Ocak 1920‟de alınan Misak-ı Milli kararları aşağıdaki kuruluşlardan hangisi
tarafından alınmıştır?
A. Erzurum Kongresi
B Sivas Kongresi
C. I. TBMM
D. Meclis-i Mebusan
F. Temsil Heyeti
23. Türkiye Musul-Kerkük bölgesini Misak-ı Milli sınırlarında kabul etmiş ve bu
bölgenin milli sınırlar içinde yer alması için uğraşmıştır. Ancak, yapılan antlaşma
ile,
–Bugünkü Türkiye-İran sınırı belirlendi.
–Musul-Kerkük İngiliz mandasında Irak‟a bırakıldı.
–Musul petrollerinin %10 un 25 yıl süre ile Türkiye‟ye verilmesi kabul edildi.
Yukarıda maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A. Lozan Antlaşması
B. Mudanya Ateşkes Antlaşması
C. Ankara Antlaşması
D. Sevr Antlaşması
E. 1926 Ankara Antlaşması
24. I. Suriye sınırının kesinleşmesi II. Boğazlar Sorunu
III. Savaş tazminatı IV. Batı sınırının kesinleşmesi
Lozan Konferansı‟nda tartışılan konulandan bazılarıdır.
Bunlardan hangileri Lozan Antlaşması‟ndan sonra gündeme gelerek çözümlenen
sorunlardandır?
A. I-II
B. I-II-IV
C. II-III-IV
D. I-III
E. II-III
25. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrasında ABD‟nin önderliğinde, dünya
barışını korumak için kurulan örgüttür?
A. NATO
B. Milletler Cemiyeti
C. Birleşmiş Milletler
D. Sadabat Paktı
E. Balkan Antantı
26. Türkiye tarihinde çok partili döneme geçiş denemeleri hangi tarihte başlamıştır?
A. 1921 B. 1923 C. 1924 D. 1945 E. 1950
27. Aşağıdakilerden hangisi 28 Mayıs 1927‟de çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu‟nun
amacıdır?
A. Beş Yıllık Kalkınma Planını uygulamak
B. Devletçilik ilkesini uygulamak
C. Yer altı zenginliklerini çıkarmak
D. Özel teşebbüsü güçlendirmek
E. İşsizlere devlet tarafından iş sağlamak
28. Atatürk döneminde Türk kadınlarına birtakım sosyal ve siyasal haklar verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce verilmiştir?
A. Milletvekili seçme hakkı
B. Milletvekili seçilme hakkı
C. Muhtarlık seçimlerine katılma hakkı
D. Belediye seçimlerine katılma hakkı
E. Miras ve boşanma hakkı
29. I. Hıfzısıhha Enstitüsünün açılması II. Müzeciliğin açılması
III. Konservatuarların açılması IV. Kız öğretmen okullarının açılması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde açılmıştır?
A. I-III B. I-II C. III-IV D. I-IV E. II-III
30. I. Toplumun istekleri dikkate alınmıştır.
II. Akılcılık ve bilimsellik dikkate alınmıştır.
III. Dış baskı ve zorlamalar dikkate alınmıştır.
IV. Birbirlerini bütünlemesi dikkate alınmıştır.
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkelerinin özelliklerindendir?
A. I-II
B. II-IV
C. I-III-IV
D. III-IV
E. I-II-III-IV
31. I. Osmanlıcılık II İslamcılık III. Türkçülük IV. Batıcılık V. Ulusçuluk
Yukarıdaki düşünce akımlarından hangilerinin önemi II. Meşrutiyet döneminin
başlamasıyla ortadan kalkmıştır?
A. I-III-IV
B. I-III-V
C. I-II
D. III-V
E. I-II-III-IV
32. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ilk önce yaşama geçirilmiştir?
A. Ulusçuluk B. Halkçılık C. Laiklik Cumhuriyetçilik E. Devletçilik
33. I. Jeotermal II. Petrokimya III. Termik Santral IV. Hidroelektrik
Yukarıdaki verilen enerji kaynaklarından hangilerinin bulunduğu yere yakın olması
gerekir?
A. I-II
B. II-III
C. I-II-III
D. II-III-IV
E. I-IV
34. Türkiye‟de seracılığın yaygın olarak Ege ve Akdeniz Bölgesi‟nde yapılmasının temel
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Geniş ovaların bulunması
B. Uygun toprak türünün olması
C. Gübrelemenin kolay olması
D. Isı kaybının az olması
E. Ulaşım imkanlarının kolay olması
35. Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesinde görülen iklim özelliklerindendir?
A. Yağışlar en çok sonbaharda
B. Yazlar serin, kışlar soğuktur.
C. Yağışlar en çok ilkbaharda görülür.
D. Yaz-kış sıcaklık farkı azdır.
E. Yıllık yağışlar yeterli düzeydedir.
36. Aşağıda verilen bölgelerimizden hangisinde jeotermal enerjiyle çalışan santralimiz
vardır?
A. Tunçbilek
B. Sarayköy
C. Gökova
D. Hirfanlı
E. Çatalağzı
37. Bir bölge içinde yer alan il ve ilçe nüfusları değişiklik göstermektedir. Örneğin,
İskenderun‟un nüfusu yerleşik olmasına karşın, Hatay ilindeki nüfus mevsimlik
göçlere göre değişir. Hatay ilindeki bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A. Sanayiinin gelişmiş olmaması
B. Sanayiinin gelişmiş olması
C. Turizmin hareketliliği
D. Seracılığın yaygın olması
E. Yol kavşağında bulunmaması
38. Türkiye‟nin akarsu rejimleri düzensizlik gösterir. Akarsu seviyelerinin ilkbaharda
yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yağışların ilkbaharda çok olması
B. Engebeli arazinin çok olması
C. İlkbaharda sıcaklığın az olması
D. Barajların yağışları ve kar erimeleri
E. İlkbahar yağışları ve kar erimeleri
39. Karadeniz bölgesi‟ndeki yerleşim bölgeleri çok dağınıktır. Bunun en tipik örneği
Rize ve çevresinde görülür. Ancak, aynı coğrafi bölgede olan Samsun ve çevresinde
yerleşimin daha az dağınık olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yağışların az ve düzenli olması
B. Yol kavşağında bulunması
C. Tarihi bir şehir olması
D. Alüvyon ovada kurulması ve az engebeli olması
E. Sanayinin gelişmiş olması
40. Türkiye‟de hangi endüstri kolu diğerlerine göre sayı olarak daha azdır?
A. Dokuma sanayii
B. Yem endüstrisi
C. Demir-çelik endüstrisi
D. Çimento endüstrisi
E. Şeker endüstrisi
41. Doğu Anadolu Bölgesi‟nin Erzurum-Kars bölümünde geniş platoların ve geniş
meraların olması bu bölgede hangi hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır?
A. Koyun
B Sığır
C. Keçi
D. Manda
E. Kümes hayvancılığı
42. Türkiye‟nin dış ticaretinde Avrupa Birliği ülkeleri ilk sırada yer alır. AB ülkeleri
içinde Türkiye‟nin dış ticareti hangi ülkeyle daha fazladır?
A. Almanya
B. İngiltere
C. İtalya
D. İspanya
E. Hollanda
43. Türkiye‟deki süt üretiminin %88.4‟lük bölümü aşağıdaki hangi hayvandan elde
edilmektedir?
A. Keçi
B. Sığır
C. Koyun
D. Manda
E. Keçi-koyun
44.
Türkiye‟nin nüfus dağılımı genel olarak bu şekildedir. Türkiye‟nin %26 nüfusunu
barındıran bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
A. İç Anadolu
B. Doğu Anadolu
C. Marmara
D. Akdeniz
E. Ege
45.
1.marmara 2. ege 3. İç Anadolu 4.Akdeniz 5. G.DAnadolu 6. D. Anadolu 7. Karadeniz
Yukarıdaki grafikte coğrafi bölgelere göre şehirleşme oranları gösterilmiştir. Buna
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Şehirleşme oranı bölgelerin yüzölçümleriyle doğru orantılıdır.
B. İç Anadolu Bölgesi‟nin şehirleşme oranı Karadeniz Bölgesi‟nin şehirleşme oranından
daha azdır.
C. Şehirleşme oranı en az olan bölge iç bölgelerden biridir.
D. Kıyı bölgelerinin tamamında şehirleşme oranı %50‟nin üstündedir.
E. Marmara Bölgesi‟nde şehirleşme oranı %70 den fazladır.
46. Türkiye genelindeki üretimin % 81 inin Ege Bölgesi‟nde tek başına yetiştirildiği
ürün aşağıdakilerden hangisidir?
A. Zeytin
B. Mısır
C. Şeker Pancarı
D. İncir
E. Üzüm
47. Türkiye‟nin en büyük yüzölçümüne sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi‟nde tarımla
uğraşan nüfus, Türkiye ortalamasının altındadır. Bu durumun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Orman alanlarının çok yer kaplaması
B. Tarım alanlarının baraj gölü altında kalması
C. Kış aylarının çok sert geçmesi
D. Yaz-kış sıcaklık farkının çok olması
E. Tarım alanlarının ve tarım mevsimimin kısa sürmesi
48. Ülkemize yıllık ortalama olarak 10 milyon civarında turist gelmektedir. Turistlerin
ülkemize gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
A. Hizmet sektörünün gelişmesi
B. Tarihi zenginliğimiz
C. Doğal güzelliklerimiz
D. Turizm anlayışının gelişmesi
E. Ulaşım ve konaklamanın gelişmesi
49. Türkiye‟de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001
ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye‟ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan
uluslar arası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A. BM B. FAO C. UNESCO D. BAB E. IMF
50. Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimidir?
A. İl Özel İdareleri
B Meslek Odaları
C.Bakanlıklar
D. Üniversiteler
E. Genel Müdürlükler
51. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü‟nün içinde yer alan eğitim, bilim
ve kültür kuruluşudur?
A. WHO
B. UNESCO
C. ILO
D. UNICEF
E. FAO
52. Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum ve
kuruluşlarında,meslek kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma ve denetleme
yapabilir. Ancak, bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının
dışında kalır ve denetleme yapamazlar. Aşağıdakilerden hangisi bu
kurumlardandır?
A. YÖK
B. Belediyeler
C. Yargı Organları
D. Bakanlıklar
E. İşçi ve Meslek Kuruluşları
53. Banka Düzenleme ve Denetleme Kurulu aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?
A. Hazine Müsteşarlığına
B. Türkiye Bankalar Birliğine
C. Özerk bir yapıdadır.
D. Başbakanlığa
E. Cumhurbaşkanlığına
54. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin temel özelliklerinden değildir?
A. İdare ve yasamanın yargı denetimine tabi olması
B. Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmış olması
C. Kanunların üstünlüğü ilkesi
D. Yasa ve kanunların idarenin denetiminde olması
E. Herkesin kanunlar önünde eşit kabul edilmesi
55. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümetlerinin görevlerinden
değildir?
A. Kolluk faaliyetlerini yerine getirmek
B. Ülkenin güvenliğini sağlamak
C. Kamu hizmetlerini ve düzenini sağlamak
D. Sosyal güvenliğini sağlamak
E. Ekonomik alandaki faaliyetleri düzenlemek
56. Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) özelleştirilmesinin
yararlarından değildir?
A. Devletin yükünü azaltmak
B. Devletin ekonomiye engellemek
C. Siyasilerin müdahalesini engellemek
D. Siyasetçilere gelir sağlamak
E. Mal ve hizmetlerin niteliğini arttırmak
57. Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp, Cumhurbaşkanının
onayına sunulan kanunlar kaç gün içinde yayınlanmak zorundadır?
A. Cumhurbaşkanı onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
B. Cumhurbaşkanı otuzgün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
C. Cumhurbaşkanı yirmigün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
D. Cumhurbaşkanı kırkbeş gün içinde Resmi gazetede yayınlamak zorundadır.
E. Cumhurbaşkanı yedi gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
58. 1982 Anayasasına göre, TBMM‟de çıkarılan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin
iptaline dava açmak ve incelenmesini istemek için aşağıdaki yüksek mahkemelerin
hangisinde dava açılır?
A. Danıştay
B. Sayıştay
C. Anayasa Mahkemesi
D. İdare Mahkemesi
E. Uyuşmazlık Mahkemesi
59. Aşağıdaki yönetim makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu
tutulamaz?
A. Başbakan
B. Meclis Başkanı
C. Milletvekilleri
D. Cumhurbaşkanı
E. Başbakan Yardımcısı
60. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye‟nin AB üyeliği için yaptığı çalışmalardan değildir?
A. 1963 Ankara Antlaşması
B. Türkiye‟nin insan haklarını
C. İşkenceyi önleyeceğini kabul etmesi
D. 1995 Gümrük Birliğini kabul etmesi
E. 1948 de Ortak Pazara giriş için müracaat etmesi

CEVAPLAR

1.E 2.D 3.C 4.B 5.A 6.E 7.D 8.D 9.C 10.B 

11.A 12.B 13.C 14.D 15.E 16.D 17.C 18.B 19.A 20.B

21.C 22.D 23.E 24.A 25.B 26.C 27.D 28.E 29.A 30.B 

31.C 32.D 33.E 34.D 35.C 36.B 37.A 38.E 39.D 40.C


41.B 42.A 43.B 44.E 45.E 46.D 47.E 48.A 49.E 50.A 

51.B 52.C 53.C 54.D 55.E 56.D 57.A 58.C 59.D 60.E

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.