AUZEF | Sosyoloji 2 Çıkmış Final Soruları 2017 - Ekonomizm

7.11.2018

AUZEF | Sosyoloji 2 Çıkmış Final Soruları 2017

 Sosyoloji çıkmış sorular 2017


1) İlk göç teorilerinin temelini atan, “göç yasaları” nı geliştiren kimdir?

a) Ravenstein ***
b) Karl Marx
c) İbni Haldun
d) Michael J. Piore
e) Samuel A. Stouffer


2) PTT, İstanbul Üniversitesi aşağıdakilerden hangi grupların/örgütlerin kategorisine girer?
(BÜT-2015)

a) Birincil grup
b) İkincil grup
c) Dış grup
d) Formel grup ***
e) İnformel grup


3) Herhangi bir toplumda, diğer toplumsal kurumlara göre çok daha önemli görülen ve bu
özelliği nedeniyle de o toplumu tanımlama özelliğine sahip olduğu düşünülen kurum,
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılmaktadır?

a) Toplumsal kurum
b) Mihver kurum ***
c) Statüsel kurum
d) Anlamlı kurum
e) Önemli kurum


4) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Demografi insan nüfusunun büyüklük ve hareketliliğindeki değişiklikleri araştıran bir sosyal bilimdir.
b) Demografik geçiş kuramı, sosyolojideki modernleşme kuramının bir türevi olarak
değerlendirilmektedir.
c) Bir toplumda doğal nüfus artış hızı sıfır ise buna sabit veya durağan nüfus denir.
d) Kaba doğum hızı, belli bir nüfusta, genellikle bir yıl içinde her 1000 kişiye düşen canlı insan doğum sayısıdır.
e) Genel doğurganlık oranı kaba doğum hızı ve iklim ile bağlantılıdır. ***


5) Toplumsal sözleşme kuramcılarının iddialarını geliştirirken temel aldıkları hayalî toplumu
ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Altın çağlar
b. Hayalî cemaatler
c. Doğa hali***
d. Atlantis
e. Ütopya


6) Küreselleşmeyi “zaman-mekan sıkışması” olarak tanımlayan kimdir?

a) Giddens
b) David Harvey ***
c) Morin
d) Donnan
e) Tomlinson


7) Hayatın ilerleyen yıllarında kişilerin sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesi, toplumdan soyutlamadan yaşamlarını sürdürmeleri ve çok yönlü tedaviyi hedef alan bilim dalı hangisidir?

a) Farmakoloji
b) Patoloji
c) Geriatri ***
d) Üroloji
e) Nöroloji


8) Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlerden değildir?

a) Gençlik hareketleri
b) Kadın hareketleri
c) Irkçılığa karşı hareketler
d) İşçi hareketleri ***
e) Cinsiyete karşı hareketler


9)Bireylerin doğumla getirdikleri genetik özelliklerinden ziyade, belirli insanlara uyguladığımız
‘toplumsal etiketler’i ve bu etiketlemenin ardından onları sapkınlığa iten ve sapkınlığı artıran
yaklaşım biçimlerimizi araştıran teori aşağıdakilerden hangisidir?

a) Biyolojik görüş
b) Psikolojik görüş
c) Sosyolojik görüş
d) Etiketleme (yaftalama) kuramı ***
e) Marksist kriminoloji


10)Aşağıdakilerden hangisi sosyalist ekonomilerin kapitalist ekonomilerden birfarklılığı olarak
değerlendirilebilir?

a. Daha fazla üretken oluşu
b. Daha fazla zenginlik üretmesi
c. Daha fazla ticari reklam kullanması
d. Görece daha az ekonomik eşit yaratması
e. Görece daha fazla sosyal ve ekonomik eşitlik yaratması ***


11)Okulun işlevlerini "basitleştirme", "temizleme" ve "denge kurma" olarak ifadeeden eğitimci
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Talcott Parsons
b. John Dewey***
c. Emile Durkheim
d. Joel Springs
e. Basil Bernstein


12. Seküler bir toplumu yoksulluktan, ayrımcılıktan ve diğer adaletsizliklerden kurtarmak için
girişilen siyasi mücadelede, dinî bir cemaatin (temel olarak Katolikliğin)kullanılmasına ne adverilir?

a. Kurtuluş teolojisi***
b. Yaratılışçılık
c. Dinî sekülarizm
d. Dinî deneyim
e. Dinsel devrim


13) Yaşamdan geri çekilme teorisi hangi teorinin tam karşıtı bir anlayış içermektedir?

a) yorumsamacı
b) Aktivite teorisi***
c) Süreklilik teorisi
d) Modernleşme teorileri
e) Yaşlılık teorisi


14) İnsan-Sermaye (Human-Capital) göç modelini hangi demograf geliştirmiştir?

a) Everett lee
b) Samuel A. Stouffer
c) Michael J. Piore
d) Ravenstein
e) Larry A. Sjastaad***


15) Aşağıdaki seçeneklerde sunulan ifadelerden hangisi, cinsiyetçilik kavramıiçerisinde
değerlendirilmektedir?

a. Aynı cinsiyetten olan kişiler arasındaki ayrımcılık
b. Erkeklerin kadınlara, kadınların da erkeklere eşit biçimde ayrımcılıkyapmaları
c. Kadınların erkeklere yönelik ön yargıları
d. Erkeklerin kadınlara yönelik ön yargıları ve uyguladıkları ayrımcılık***
e. Kadınların erkeklere yönelik uyguladıkları ayrımcılık


16) sapkınlık diye birşeyyoktur,bir davranış biçimi sadece başkaları tarafından öyle tanımlandığı için
sapkın hale gelir. bu düşünce hangi bakış açısına aittir?

a)işlevselci
b)etkileşimci***
c)marxist görüş
d)sağ gerceklik
e)sol gerçeklik


17) Polisi ilgilendiren işler anlamına gelir. Bunun modern karşılığı "devleti ilgilendiren işler"dir.
Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yönetim
b. Siyaset***
c. Polisiye önlemler
d. Hükûmet
e. Devlet


18)“Küresel Köy” kavramını ilk kez kim kullanmıştır ?

a) Ulrich Beck
b) Thomas Friedman
c) McLuhan ***
d) Giddens
e) Weber


19) Konut sınıfları kuramının kurucuları olan kent sosyologları hangileridir?

A)R.E. Park ve louiswirth
B)E.W. burgess ve R.M. mckenzie
C)johnrex ve robertmoore***
D)marcues ve parson
E)weber ve marx


20.Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem sanayi ülkelerinden değildir?

a. Rusya ***
b. İngiltere
c. Fransa
d. Belçika
e. Almanya

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.