16 Kasım 2017 Perşembe

15 Kasım 2017 Çarşamba

22 Eylül 2017 Cuma

Yazının İnsan Karakterini Ele Vermesi - Halit UZAN

Özet


El yazısı, kişilerin sağlık durumlarını, zihinsel problemlerini, geçmiş yaşantılarını ve gizli yeteneklerini anlayabilmemize yardımcı olan kullanışlı bir araçtır. Bu çalışmada görüntü işleme, karakter tanıma teknikleri ile yapay sinir ağları birlikte kullanılarak el yazısı analizinin bilgi güvenliğindeki önemi gösterilmeye çalışılacaktır. El yazısı analizleri her ne kadar klasik yöntemlerle yapılsalar da, yüksek doğruluk oranı ve zaman kazancı için bu yaklaşımların kullanılması büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler: El Yazısı, Karakter Tanıma, Karakteristik Özellikler, El yazısı bilimi

Giriş

Düşünme ve dil becerileri, insanı diğer canlılardan farklı kılan en önemli niteliklerdir. İnsan, doğduğu andan itibaren dili hazır bulur. İlk aylarda ağlamalar, el kol hareketleri ile anlaşma sağlamaya çalışır. Büyüyüp geliştikçe iç dünyasını ve düşünce yapısını da oluşturmaya başlar (Özbay 2002: 112). Dil bir iletişim sistemi, okuma ve yazma da bu sistemin ögeleridir (Girgin 2002: 213). Yazının, sözlü iletişimin mümkün olmadığı durum ve zamanlarda iletişimi kolaylaştırma, bilgi akışını sağlama, gelecekte var olma, yarınlarda yaşama kaygısı ve ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıkmış olduğunu söylemek mümkündür (Duran, 2009: 2).
Yazıdan, sadece o dönemin insanları değil, sonraki dönemlerde yaşayacak insanlar da faydalanacaktır. Bugün, geçmiş hakkındaki en sağlıklı bilgiler geçmiş- ten kalmış yazılı belgelerden elde edilmektedir. Yazı insan yaşamındaki düşünceyi kalıcı kılması nedeniyle önemlidir. Duygu, düşünce alışverişini kolaylaştırır. Günümüzde insanların duygu ve düşüncelerini uzaklara ileten, iletişimlerini sağlayan, birçok araç kullanılır. Ancak binlerce yıl öncesine bakıldığı zaman yazının insan düşüncesinin çeşitlendirilmesinde ve geliştirilmesinde etkin bir gücü olduğu görülür (Özkara, 2007: 45). Yazı, tarihin başlangıç noktasıdır. Fert için de yazı konuşmayla birlikte edinmeye başladığı bir yetenektir. Her ne kadar bu ilk çizgilere karalama adını verilse de okul hayatına kadar geçen süre insanın yazı karakterini belirleme açısından oldukça mühimdir.
Yazı düzenleri tarih boyunca ilginç bir gelişme göstermiştir. Önceleri resme daha yakın bir yazı kullanılırken yazı sistemleri zamanla gelişmiş ve daha soyut semboller kullanılmıştır. Zamanla soyut yazıya geçilmiş, artık resim ve stilize şekiller yerine çeşitli sesleri ifade eden soyut semboller kullanılmaya başlanmıştır. Bu süreçte insanlığın yaşamış olduğu gelişmenin etkisi gözden kaçırılmamalıdır. İnsanlar da önceleri daha somut düşünürken bilimlerdeki gelişmeler daha soyut düşüncelere yönelmelerine sebep olmuştur.
Yazının gelişmesiyle birlikte yazıdaki değişmeleri inceleme çalışmaları da başlamıştır. Bu çalışmaların ilerlemesiyle de grafoloji ortaya çıkmıştır (Alkan, 1996: 3).
Grafoloji (graphology) Yunanca "graphein", yazmak ve "logos", sözcüklerinin birleşiminden oluşmuş, el yazısından kişilik analizi yapan bir bilim dalıdır. Aydınlanma döneminde, konusu davranışı incelemek olan akılcı psikoloji yerine deneysel psikolojiyi çalışan psikoloji akımından doğmuştur. Tarihî açıdan eski bir yöntem olmasına rağmen bilim olarak kabul edilmesi ve üniversitelerde yerini alması 1970’li yıllardan sonra olmuştur. Avrupa’daki pek çok üniversitede ders olarak okutulmakta, Almanya, İsviçre, Hollanda, İngiltere, Rusya, İsrail, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İtalya gibi ülkelerde Grafoloji ile ilgili kuruluş, derneklerin olduğunu konuya ilişkin çok sayıda yayınla yerini sağlamlaştırdığı görülmektedir (Gökmener, 2009: 2).
Roman’a göre el yazısı bilimi, el yazısının bilimi veya araştırılması, yazıcı- nın şahsiyetini gösterme veya ifade etme, yazıdan kişiliğin özelliklerini açıklama sanatıdır. (Roman, 1968: 169).

El Yazısının Farklı Özellikleri
Bahsedilen grafolojinin iki farklı uygulama şeklini bulmamız mümkündür. İlki, kişinin karakterini tanımlamada el yazısının yükseklik, eğim ve düzenliliği gibi bütünsel özelliklerine dayanan uygulamasıdır. Diğer yaklaşım ise sembolik olup sembollerin yorumlanmasını konu olarak ele almaktadır.
Grafoloji
Tablo 1. Önerilen Özellik Kümeleri
Grafolojik özellikler, kişilerin kalıtsal veya sonradan edinmiş olduğu özellikler olarak sınıflandırılabilirler. Kalıtsal özellikler noktalar, virgüller, karakterlerdeki çengeller, basınç, hız ve giriş-çıkış vuruşlarıdır. Sonradan edinilmiş sosyal özellikler ise karakterler arasında bırakılan boşluk miktarı, oranlar, eğim ve hizalamalardır. Bu belirtilen özelliklere dayanılarak imza doğrulama için bir özellikler seti tanımlanabilir. Tablo 1’de, imza doğrulama için grafoloji ve grafometriden alınan bazı özellikler görülmektedir. (Oliveira Luiz, 2005)

Yazıda Temel Öğeler

a) Biçim: Özellikle ilköğretim döneminde, harflerin büyükleri, harfleri oluşturan kısımların birbirlerine oranları, harflerin biçimleri hakkında kesin yaptırımlar ve kurallar koyarlar. Öğrencileri bunlara uymaya zorlarlar. Ancak insan ne bir yazı makinasıdır ne de bir robottur. Bu zorlamaların tümüne ve öğretilenleri uygulama çabasına rağmen, yazımda kişiliğinden izler taşıyan biçim değişiklikleri gösterir.
Bazen yazının; öğretilene çok uygun, kurallı ve orantılı bir biçime sahip olduğu görülür. Böyle bir durumda yazı sahibinin, öğretilen standart yazıma uymaya aşırı özen gösterdiği, bu belirlenmiş tarzdan ayrılmak istemediği düşünülebilir. Bu nitelik, aşırı bağımlılık ve silik kişilik belirtisi olabilir.
Yazı yazan, harfleri kendine özgü bir biçimde yalınlaştırabilir. Yalınlaştırılmış harflerle oluşan yazı, uyumlu ve göze hoş gözüken bir biçime sahipse; yazanın zeki, açık fikirli ve bilgili biri olduğu düşünülebilir.
Buna karşıt olarak, yazı tamamen uyumsuz, göze hoş görünmeyen, okunuşu güçleştiren ve yazımı ağırlaştıran bir biçime de sahip olabilir. Böyle bir durumda o kişinin, gereksiz ayrıntılarla uğraşıp gerekli eylem ve davranışları göstermede etkisiz kalan, çelişkili, karmaşık bir kişiliğe sahip olduğu düşünülebilir.
b) Ölçü: Bir yazının büyüklüğü, yani alışılagelen büyüklüğe göre orantısı, o kişinin, içedönüklük-dışadönüklük durumu hakkında bilgi verir. Küçük bir yazı, genel olarak içedönük, çekingen ve huzursuz kişiliği belirler. Büyüklüğü ortalamanın üzerindeki bir yazı ise, dışadönük, sosyal, kendine güveni ve yaşama sevinci olan bir kişiyi belirler.
c) Yön ve eğim: Okul çağında en çok üzerinde durulan ve kazandırılmaya çalışılan yazım alışkanlıklarında biri de, satır aralıklarının eşit ve yatay düzleme paralel olmasıdır. Çizgili ve kareli kağıda yaptırılan yazı alıştırmalarının amaçlarından biri de budur. Bütün bu çabalara karşın, insanların bir bölümü yazılarını düzgün ve birbirine paralel sıralar halinde yazarken diğer bir bölümü eğimli yazı yazma eğiliminin önüne geçememektedir.
Eğimli yazı, inme veya çıkma durumundadır. Yazının bu özelliği grafolog için iyi bir bilgi kaynağıdır. Yukarı doğru çıkan yazı, dinamik, hoşgörülü ve yetenekli kişinin yazısıdır. İnen yazı ise enerji ve eylem gücünden yoksun, karamsar ve asabi kişinin yazısı olarak belirlenir.
d) Bastırma: Bastırarak yazılmış güçlü bir yazı, kişinin mizacındaki yoğun enerjiyi, atılım isteğini, düzenli ve iradeli kişiliği kanıtlar. Buna karşın, kağıda dokunur gibi çok hafif bastırmayla yazılan yazı, güçsüz, zayıf iradeli ve yumuşak kişiliği gösterir. Kağıdı delercesine aşırı bastırılarak yazılan yazı genellikle akli dengesi bozuk kişilerde görülür.
e) Düzen: Düzen, yazının sunuluş şekli, yani görünümüyle ilgilidir. Paragraflar düzenli, noktalama işaretleri tam ve mükemmel olduğunda; parlak fikirli, düzenli, davranışlarında tutarlı bir kişilikten söz edilebilir. Gelişigüzel kullanılmış bir yazı kağıdı, başı ve sonu belli olmayan, paragrafları belirlenmemiş, noktalama işaretleri konulmamış yazı; düzensiz, davranışlarında tutarsız, çelişkili bir kişiliğe ait olabilir.
f) Akıcılık: Akıcılık terimiyle anlatılmak istenilen, sözcüklerin kendi içinde kesintisiz bir devamlılık içinde olması ve cümle içinde bir diğerinden kopukluk meydana getirmeyecek bir yakınlık içinde bulunmasıdır. Kalemini hiç kaldırmaksızın, kesintisiz bir akıcılıkla yazan kişi, her şeyden önce gerçekleştirme istek ve eğiliminde olan bir yapıya sahiptir. Buna karşın çok aralık bırakan, bir satıra ancak üç sözcük sığdırabilen kişilerin gerçeklikten uzak olduğu söylenebilir.

Ayrıntıların Yorumu


Grafoloğun, bir yazının genel biçimiyle ilgilenmesi, bir yapıtın sadece bir iki satırlık özetine göz atmasından farksızdır. Çok karmaşık hatta o derece ilginç olan kişi derinliğine tanınmak isteniyorsa, ayrıntılara inilmeli, incelme ve yorumda titizlik gösterilmelidir.

a) Noktalamanın yorumu
• Soru ve ünlem işaretlerini aşırı kullanma; kişide hareketliliği, coşku, heyecanı belirler.
• Noktalamada titizlik, doğru ve gerekli noktalamaya özen; kişideki güçlü sosyal benliği, kurallara, sosyal yaptırım ve düzenlemelere uyumu, kararlılığı ve tutarlı davranışı gösterir.
• Yazımda, satır düzeyinin üstünde kalacak biçimde yapılan noktalama, aydın düşünceyi ve etkin düş gücünü ortaya koyar.
• Harflerin oldukça uzağına düşen, aşırı sağa doğru yapılan noktalamalar, canlılık, hareketlilik, kavrama çabukluğu ve kıvrak zekayı belirler.
• Noktalama konulması gerektiğinde, sözcüğün bitiminden önce yapılan noktalama, yani erken noktalama; kişinin baskın bir çekingenlik, ket vurur, korku içinde olduğunu açığa çıkarır.

b) “t”lerin yorumlanması:
• “t”lerde yüksek sap: Çevreyle uyuşmazlık, coşkun bir duygusallık, baskın heyecanlar ve tutkular demektir.
• “t”lerde yükselen çizgi: Bu çizgi eğer çok uzun ve dikse, hareketlilik ve yoğun enerjiyi belirler.
• “t”lerde inen çizgi: İçe kapanık, pasif ve yoğun enerjiyle dolu olmayan kişilerdir.
• “t”lerde içbükey çizgi: Bu tür t çizgisi kullananlar, çevrelerindeki kişilere karşı hoşgörülü, soğukkanlı ve ölçülüdürler. Ancak bu bazen, içe kapanıklıklarından, düşünce ve duygularını herkese açamamalarından da ileri gelebilir.

c) İmzaların yorumlanması:
İmzasız yazının günlük yaşamda bir değer taşımaması gibi imzasız bir yazı yorumu da, kişiliği tanımlamadan oldukça uzaktır.
• Yazıya uygun imza: İmzanın yazıyla uyumlu, yazıya benzer olması, kişinin abartma ve özenmelerden uzak, açık yürekli biri olduğunu gösterir.
Yazıdan büyük imza: İmza yazıdan büyükse, yazı sahibinin kendine güvenen biri olduğu, duygu ve düşüncelerini çevresindekilere açmaktan tat aldığı, canlı ve yaşamı seven kişiliğiyle başkalarının beğenisini kazanmaya yöneldiği söylenebilir.
• Yazıdan küçük imza: İçe kapanık, alçak gönüllü, sosyal ilişkilerde zayıf, kendi halinde insanlara özgüdür.
• Okunaksız ve aceleci imza: Bu, çok imza atanlarda, gerçekten acelesi olan, iş yetiştirme çabası olanlarda görülür ve normaldir. Bunun dışında bu tür bir imza, kendilerini saklamak, duygu ve düşüncelerini gizlemek amacı taşıyanlara özgüdür.
• Başlangıcı kıvrımlı imza: İmzanın başlangıcında bir kıvrımın olması, kişinin davranışlarında sürekli bir tedbirlilik ve ihtiyat içinde olduğunu belirler. Bu özellik; korku, tedirginlik ve iç huzursuzluğu anlamları da taşır.
• Yukarı çıkan imza: Güçlü tutkuları, büyük amaç ve istekleri olanlarda görülür.
• Aşağıya inen imza: Davranışlarda güvensizlik ve cesaretsizliğe işarettir.
• Altı çizgili imza: Gururluluk, erdem düşkünlüğü, özel yaşantıyı gizleme çabasını belirler.
• Bir çember veya elips içindeki imza: Korunma gereksinmesi, güvence ve sığınma arayışı anlamı içerir
• Çok karmaşık ve okunaksız imza: Okunaksız imzaya, okunaksızlığı ve karışıklığı sağlamak için özel bir çaba harcanmış olmalıdır. Bu tür bir imza, çocuksu karaktere veya ikiyüzlülüğe işarettir.

Sonuç


Tasarlanacak olan bu tür bir yapı ile kişilerin yazım stillerinin eğiminden yola çıkarak kişinin profili hakkında bir varsayımda bulunulması olasıdır. Özellikle adli araştırmalarda bu türden bir tekniğin kullanımı araştırmayı yürüten ekibin daha hızlı ve daha güvenilir sonuçlar almasına yardımcı olacaktır. Burada tasarlanan sistem kişi hakkında profil oluştururken sadece yazının eğimini temele almıştır. Oysaki literatürde çok sayıda kriter bulunmaktadır. Yapay sinir ağlarının her bir karakter için bu yapıyı kullandığı ve bunun benzeri birçok kriterin olduğu düşünülürse sistemin oldukça karmaşıklaştığı görülecektir. Bununla beraber elde edilecek veriler ve sonuçların daha doğru ve güvenilir olacağı aşikârdır.

Kaynakça

  • Roman, K. G. (1968), Encyclopedia of the Written Word, Frederick Ungar Publishing Co., New York.
  • Gökmener, A. (2009), Grafoloji ve Personel Seçimi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • Alkan, N. (1996), Yaşlanmaya Bağlı Yazı ve İmza Değişiklikleri, İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul.
  • Özkara, Y. (2007), 6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modelinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Edici Metin Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Duran, E. (2009), Bitişik Eğik Yazı Öğretimi Çalışmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Girgin, Ü. (2002), Okul Öncesi Eğitimde Okuma ve Yazma, Konuşma ve Yazma Eğitimi., Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
  • Özbay, M. (2002), “Kültür Aktarımı Açısından Türkçe Öğretimi”, Türk Dili Dergisi, sayı: 602, Ankara.
  • Oliveira Luiz S., Justino Edson, Freitas Cinthia, Sabourin Robert, “The Graphology Applied to Signature Verification”, 12th Conference of the International Graphonomics Society (IGS 2005), 286--290, 2005.
  |  Devamı »

14 Eylül 2017 Perşembe

Katılım Bankacılığı | Ayşegül Kaya

BİRİNCİ BÖLÜM 

KATILIM BANKACILIĞI

1.1.Katılım Bankacılığı Kavramı

    Geleneksel bankacılıkta, oranı önceden belirlenmiş faiz karşılığında mudilerden toplanan mevduatlar, bankanın belirlediği faiz oranı üzerinden, fon ihtiyacı olanlara kredi şeklinde kullandırılmaktadır. Katılım bankacılığının, geleneksel bankacılıktan ayıran en önemli husus, faiz yerine katılım payı sağlamasıdır. Katılımcıların faaliyet sonuçlarına katılmasını öngören bu sistem, faizsiz bankacılık olarak da bilinmektedir. Buradaki temel amaç; tasarruflarını kullandırmaları karşılığında faiz almak istemeyen tasarruf sahiplerinin sermaye birikimini, etkin bir şekilde ekonomiye kazandırmaktır.
  |  Devamı »

2 Temmuz 2017 Pazar

23 Haziran 2017 Cuma

21 Haziran 2017 Çarşamba

14 Haziran 2017 Çarşamba

8 Haziran 2017 Perşembe

İktisat ve Hayat Soruları

+Sessiz Bahar, yani tarımda kullanılan kimyasallar sonucu böcek, kuş ve ağaçların yok olması
   - Carson'a Ait

+ Aşağıdakilerden hangisi Commoner'in 4 ekoloji kuralı arasında yer alır.
   - Yer Alanlar: 
1. Her şey diğer her şeyle bağlantılıdır.
2. Her şey bir yerlere gitmek zorundadır.
3. Doğa en iyisini bilir.
4. Hiçbir şey bedelsiz değildir.  |  Devamı »

16 Mayıs 2017 Salı

İş Hukuku Çalışma Soruları (41-80)

41- İşçi ve işverene tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi öğrenildiği tarihten itibaren 6 iş günü geçtikten, her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl sonra kullanılamamaktadır”
Yukarıda belirtilen 1 yıllık sürenin istisnası nedir?

A) İşverenin makine ve tesisatına 30 günlük ücretinden daha fazla hasara uğratması
B) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması
C) İşverenin meslek sırrını ortaya atması
D) İşçinin işyerinde yolsuzluk yaparak kendisine maddi çıkar sağlaması

42- Yeni iş arama izni ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İşveren işçiye bildirim süreleri içinde ücretini kesmeden izin vermek zorundadır.
B) İzin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse süreleri birleştirerek toplu kullanabilir.
C) İznini toplu kullanmak isteyen işçi izin kullanacağı süreyi kendisi belirler ve bu durumu işverene bildirmek zorunda değildir.
D) İşveren iş arama iznini kullandırmaz ise işçiye ücretini yüzde yüz zamlı öder.

43- Toplu işçi çıkarmak isteyen işverenin en az 30 gün öncesinden bildirim yapma yükümlülüğü bulunanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
B) Türkiye İş Kurumu
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
D) İşyeri Sendika Temsilcilerine

44- 80 işçisi olan A işyeri , 220 işçisi olan B işyeri ve 301 işçisi olan C İşyerinin bir aylık süre içerisinde çıkardıkları işçi sayısı en az kaç olursa toplu işçi çıkarma olarak kabul edilir?

A İşyeri B İşyeri C İşyeri
A) 8 ------ 20 ------ 30
B) 10 ------ 22 ------ 30
C) 16 ------ 24 ------ 44
D) 4 ------ 11 ------ 31

45- Toplu işçi çıkarma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İşveren en az 30 gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.
B) Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bildirmesinden 30 gün sonra hüküm doğurur.
C) İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren 6 ay içerisinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır.
D) Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işten çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanır.

46- Özürlü işçi ve eski hükümlü işçi çalıştırma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıda verilen rakamlardan hangisi doğrudur?

           Özel ---------------- Kamu
Özürlü-E.Hükümlü | Özürlü-E.Hükümlü
A) 4-2 ------------------------ 4-4
B) 3-1 ------------------------ 3-0
C) 3-0 ------------------------ 4-2
D) 2-0 ------------------------ 3-1

47- Özürlü işçi çalıştırma zorunluluğu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hem özel hem kamu işverenlerinin zorunlu tutulabilmeleri için en az 50 işçi çalıştırıyor olmaları gerekmektedir.
B) Yer altı ve su altı işlerinde de özürlü işçi çalıştırılabilir, işçi sayısının tespitinde yer altında ve su altında çalışanlar hesaba katılmaktadır.
C) Bir işyerinde çalışırken malulen ayrılmak zorunda kalan ve sonra maluliyeti ortadan kalkan işçilerin aranan şartlara haiz olmaları halinde işveren tarafından işe alınmak zorundadır.
D) İşçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar esas alınır. Kısmi süreli çalışanların çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür.

48- Malulen işyerinden ayrılmak zorunda kalan işçinin maluliyetinin ortadan kalkması ve işçinin tekrar çalışmak istemesi halinde eski işleri veya benzer işlerde boş yere göre işveren tercihen alma yükümlülüğünü yerine getirmez ise tazminat olara aşağıdaki yaptırımların hangisi uygulanır?

A) İşçiye 1 yıllık ücret tutarı ödenir
B) İşçiye 6 aylık ücret tutarı ödenir
C) İşçiye 3 aylık ücret tutarı ödenir
D) İşçiye 1 aylık ücret tutarı ödenir

49- Özürlü çalıştırma yükümlülüğü açısından özel sektör işverenleri için uygulanan ve kontenjan dahilinde ve kontenjan haricinde çalışanların hazinece karşılanan sigorta primlerinin işveren hissesi ile ilgili aşağıdaki oranların hangisi doğrudur?

Kontenjan Dahili- Kontenjan Harici
A) % 100 % 50
B) % 100 % 25
C) % 80 % 40
D) % 50 % 25

50- Yükümlü olmadıkları halde (yani 50 işçinin altında işçisi olanlar) özürlü işçi çalıştıran işverenler için işveren hissesi sigorta primlerinin ne kadarı hazinece karşılanmaktadır?

A) ¼ B) 1/3 C) ½ D) 2/3

51) Özürlü işçi çalıştırdığı için işveren hissesi sigorta primlerinin bir kısmı hazinece karşılananlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aylık prim hizmet belgesinin süresinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir
B) Sigorta primlerinden hazinece karşılanmayan işveren hissesi ile sigortalı hissesinin süresinde ödenmesi gerekmektedir.
C) Primlerin geç ödenmesi halinde meydana gelen gecikme zammı işverenden tahsil edilir, hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi açısından gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz
D) Özürlülerle ilgili teşvik kamu idareleri ile birlikte 506 ayılı kanunun geçici 20. maddesindeki sandıklara tabi personel içinde uygulanmaz

52- Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçinin, ödevin sona ermesinden itibaren iki ay içerisinde eski işyerine girmek istemesi halinde boş yer var ise hemen veya boşalacak ilk pozisyonda tercihen işe başlatmayan işveren hakkında tazminat açısından aşağıdaki yaptırımların hangisi uygulanır?

A) İşçiye 4 aylık ücret tutarı ödenir
B) İşçiye 3 aylık ücret tutarı ödenir
C) İşçiye 2 aylık ücret tutarı ödenir
D) İşçiye 1 aylık ücret tutarı ödenir

53- Ücretle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk Parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir.
B) Ücret en geç ayda bir ödenir, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile bir haftaya kadar indirilebilir.
C) Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır.
D) Bono, kupon ve senet gibi şekillerde de ücret ödemesi yapılabilir.

54- İş Kanununun ikincil mevzuatına göre en az kaç işçi çalıştıran işverenler ücreti banka aracılığı ile ödemek zorundadır.

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

55- Ücreti ödeme gününden itibaren kaç gün geçerse işçi iş görme edimini yerine getirmekten kaçınabilir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 30

56- Ücreti gerekli sürede ödenmeyen işçiler hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İş görme borcunun yerine getirilmemesi toplu hale dönüşse dahi grev olarak nitelendirilemez.
B) Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
C) Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz
D) Çalışmayan işçilerin işleri başka işçilere yaptırılabilir.

57- İşçilerin ücretlerinden en fazla ne kadarlık kısmı haczedilebilir, devir veya temlik olunabilir?

A) 1/3 B) ¼ C) 2/3 D) ½

58- İşveren işçiye ayda en fazla ne kadarlık ücret kesme cezası verebilir?

A) 1 günlük B) 2 günlük
C) 3 günlük D) 7 günlük

59- İşçinin ücretinden kesilen ceza ne şekilde değerlendirilir?

A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına yatırılır.
B) İşyerinin hesabında biriktirilerek eğitim harcamalarında kullanılır.
C) İşyerinde yetkili olan sendika hesabına aktarılır.
D) Türkiye İş Kurumu hesabına yatırılır

60- Ücretin asgari sınırları en fazla kaç yılda bir belirlenir?

A) 4 yıl B) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl

61- Aşağıdakilerden hangisi Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer almaz?

A) Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı
C) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı veya yardımcısı
D) Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı

62- Aşağıdakilerden hangisi Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alacak ikili doğru bir şekilde verilmiştir?

A) Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı Müsteşar veya yardımcısı- Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi
B) Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili Daire Başkanı veya yetki vereceği bir görevli
C) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili Daire Başkanı veya yetki vereceği bir görevli- Maliye Bakanlığı Temsilcisi
D) Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi- Maliye Bakanlığı Temsilcisi

63- Asgari ücret tespit komisyonunda en üst işçi kuruluşu ile bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik iş kollarından toplam kaç üye bulunur?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

64- Asgari ücret tespit komisyonu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) En az 10 üyenin katılımıyla toplanır.
B) Çoğunlukla karar verir, eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
C) Komisyon kararları kesindir. Resmi gazetede yayımlanmaz
D) Komisyonun sekreterya hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

65- Denkleştirme esasının uygulanmadığı bir işyerinde bir çalışmanın fazla çalışma sayılabilmesi için haftada toplam kaç saati geçmesi gerekmektedir?

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55

66- Sözleşmesinde başkaca hüküm yoksa; saatlik ücreti 5 TL olan bir işçinin işyerinde haftada toplam 10 saat fazla çalışma yapması halinde 2 haftalık fazla çalışma için alacağı ücret ne kadardır?

A) 50 TL B) 75 TL C) 100 TL D) 150 TL

67- Fazla çalışma için, normal çalışmanın saat başına düşen ücreti ne kadar artırılarak ödenir?

A) % 25 B) %30 C) %50 D) % 100

68- Ayda toplam 5 saat fazla çalışma yapan bir işçinin ücret yerine talebi halinde kendisine kaç günlük izin verilir?

A) 1 b) 1,5 C) 2 D) 2,5

69- 1 Saatlik fazla çalışma için ücret yerine işçinin talebi halinde kendisine kaç dakika izin verilir?

A) 45 B) 60 C) 90 D) 120

70- Haftalık çalışmanın 45 saatin altında belirlendiği sözleşmelerde, belirlenen süre ile 45 saatlik kısım arasındaki sürede yapılan çalışmaya ne ad verilir?

A) Fazla Çalışma B) Fazla Mesai
C) Normal Çalışma D) Fazla Süreli Çalışma

71, 72 ve 73. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız
(Sözleşmesinde saat ücreti 10 TL ve haftalık çalışma süresi 30 saat olan bir işçi haftada 40 saat çalışmaktadır)

71-Yapmış olduğu fazla süreli çalışma için alacağı haftalık ücret nedir?

A) 100 TL B) 125 TL C) 150 TL D) 400 TL

72- İşçi 1 haftalık yapmış olduğu fazla süreli çalışma karşılığında ücret yerine izin talep ederse kaç saatlik izin verilir?

A) 10 B) 12,5 C) 15 D) 20

73- İşçi yapmış olduğu fazla süreli çalışma için kullanacağı serbest zamanı kaç ay içinde kullanmalıdır?

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12

74- Fazla Çalışma ve Fazla Süreli Çalışma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gece çalışmasında fazla çalışma ve fazla süreli çalışma yapılamaz
B) Fazla saatlerde çalışmak için işçinin onayının alınması gerekmektedir
C) Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saati geçemez
D) İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde, çalışma süreleri dışında ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

75- 4857 sayılı İş Kanunun ikincil mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi fazla çalışma yaptırılmayacaklar arasında yer almamaktadır?

A) 18 yaşını doldurmamış işçiler
B) 50 yaşını doldurmuş işçiler
C) Sağlıkları fazla çalışma yapmaya elverişli olmadığına dair hekim raporu olan işçiler
D) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler ile gebe, doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler

76- Aşağıdaki hallerin hangisinde zorunlu nedenlerle fazla çalışma yaptırılamaz?

A) Bir arıza sırasında
B) Araç gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde
C) Zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında
D) İş makinelerinin verimlerinin yükseltilmesinin istenmesi halinde

77- Seferberlik sırasında, yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışma lüzum görülmesi halinde aşağıdakilerden hangisi günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir?

A) Bakanlar Kurulu
B) Milli Güvenlik Konseyi
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D) Genel Kurmay Başkanlığı

78- Ulusal tatil ve genel tatil günlerindeki çalışma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İşyerinde çalışılıp çalışılmayacağına, toplu sözleşme veya iş sözleşmesi ile kararlaştırılır.
B) Sözleşmede hüküm bulunmaması halinde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.
C) Bu günlerde yapılan çalışma için fazla çalışma için yapılan ücret ödemesi esas alınır.
D) Bu günlerde tatil yapılmayarak çalışılırsa bir iş karşılığı olmaksızın ödenen ücretlerinin yanında her gün için bir günlük ücret daha ödenir.

79- Aşağıdaki tarihlerden hangisinde özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

A) 30 Ağustos Zafer Bayramı
B) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
C) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
D) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı

80- 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkındaki kanun kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A) 1924 B) 1926 C) 1930 D) 193541-D
42-C
43-A
44-B
45-D
46-C
47-B
48-B
49-A
50-C
51-D
52-B
53-D
54-B
55-C
56-D
57-B
58-B
59-A
60-C
61-C
62-B
63-B
64-C
65-B
66-D
67-C
68-A
69-C
70-D
71-B
72-B
73-C
74-A
75-B
76-D
77-A
78-C
79-B
80-A.
  |  Devamı »