2001 KPSS (KMS) EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI - Ekonomizm

11.10.2015

2001 KPSS (KMS) EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI

1. Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?
A. Farklı dönemlerde farklı nitelikte gelişimsel sorunların olması.
B. Ergenlik döneminde gelişimsel sorunların çoğunun eğitimle ilgili olması.
C. Yetişkinlik yıllarında psikolojik sorunların azalıp biyolojik sorunların artması.
D. Çocukluk yıllarında ortaya çıkan gelişimsel sorunlarım, giderilmesi en zor olan
sorunlar olması.
E. Orta yaş döneminin gelişimsel sorunlarının yaşlılık döneminde de devam etmesi.
Cevap: A
2. Zihinsel gelişim bağlamında “kritik dönem” nasıl açıklanı?
A. Cinsiyet ayrımının yapıldığı dönem.
B. Soyut düşünmenin en üst düzeye ulaştığı dönem.
C. Çocuk kimliğinden yetişkin kimliğine geçilen dönem.
D. Öğrenme üzerinde çevresel uyarıcıların en çok etkili olduğu dönem.
E. Bireyin kendini işe yaramaz hissettiği dönem.
Cevap: B
3. Gelişimsel acıdan, “olgunlaşma” hangi anlama gelmektedir?
A. Toplumsal olayların önyargısız biçimde ele alınma becerisini kazanılması
B. Kişiliğin gelişmesi ve zenginleşmesi
C. Ergenlik döneminde hızlı fiziksel büyümenin gözlenmesi
D. Toplum tarafından kabul gören davranışların öğrenilmesi
E. Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması
Cevap: E
4. Ġki yaşındaki bir çocuk salıncakta yardımsız sallanmak istemekte, kendisini tutmaya
çalışan annesinin ellerini itmektedir.
Çocuğun bu davranışı hangi gelişimsel özellikle açıklanabilir?
A. Yatkınlık
B. Özerklik
C. Üretkenlik
D. Özdeşim
E. Merak
Cevap: B

5. Somut işlemler dönemindeki bir çocuğa eşit miktarda su doldurulmuş
aynı büyüklükte iki bardak gösterilmiş ve hangisinde daha fazla su olduğu
sorulmuştur.
Bu çocuğun “Bu üç bardakta mı yoksa diğer bardakta mı daha çok su var?”
sorusuna, aşağıdaki yanıtlardan hangisini vermesi beklenir, neden?
A. “İkisinde de aynı” der, çünkü nesnelerin devamlılığı kavramını kazanmıştır.
B. “Küplerdeki kil çok” der, çünkü sayı boyutuna bağımlılık vardır.
C. İkisinde de aynı der, çünkü miktar korunumunu kazanmıştır.
D. “Küplerdeki kil çok” der, çünkü görelilik ilkesini henüz öğrenmemiştir.
E. “Topraktaki kil çok” der, çünkü dönüştürme işlemini henüz başaramaz.
Cevap: C
6. Piaget’ye göre, somut işlemler dönemin 7-11 yaş, soyut işlemler dönemi ise
12 yaş ve sonrasını kapsamaktadır.
Buna göre, aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi, ilköğretim üçüncü sınıf
düzeyine uygun değildir?
A. Dünyanın, ekseni etrafında döndüğünü öğretmek için, içinden şiş geçirilmiş
portakaldan yararlanmak
B. Paraları tanırken, kullanılmakta olan metal ve kağıt paralarla nelerin satın
alınabileceğini göstermek
C. Mikropların dokunmakla nasıl bulaştığını göstermek için, eline tebeşir tozu sürüp
öğrencileriyle tokalaşmak
D. Caddede karşıdan karşıya güvenli geçişi öğretmek için, bu eylemi drama ile
canlandırmak
E. Uzay yolculuğunu anlatmak için, öğrencilerden, kendilerini sınıf yerine bir uzay
kapsülündeymiş gibi düşünmelerini istemek
Cevap: E
7. Bir çocuk annesinden su isterken “Anne su” diyor.
Dil gelişimi açısından çocuğun bu sözü aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A. Duyu organlarıyla alınan bilgiyi nesnelerin zihinsel tasarımlarına dönüştürme (kavram
geliştirme)
B. Özne, yüklem, bağlaç, ek vb. ögelerin bazılarını kullanmadan konuşma (telegrafik
konuşma)
C. Kuralları, ilişkili olan ve olmayan bütün durumlara uygulama eğilimi (aşırı
kurallaştırma)
D. Kuralları yalnızca öğrenilen örnekte sınırlı olarak kullanma eğilimi (eksik
kurallaştırma)
E. Yeni sözcük üretebilmek için bekleme eğilimi (alıcı dil)
Cevap: B
8. Bir öğretmen, sınıf arkadaşları kadar hızlı yazamayan öğrencisine “Senin
de yakında çok hızlı okuyabileceğini biliyorum. Matematik işlemlerinde çok
başarılısın bunu da yapabilirsin” demiştir.
Erikson’un “Psikososyal Gelişim Kuramı’na göre, öğretmen bu sözleriyle hangi
gelişimsel soruna (kriz) çözüm bulmaya çalışmaktadır.
A. Başarıya karşı aşağılık duygusu
B. Kimliğe karşı rol karmaşası
C. Özerkliğe karşı utanç ve kuşku
D. Girişkenliğe karşı suçluluk
E. Üretkenliğe karşı durgunluk
Cevap: A
9. Bir öğretmen, sınıf arkadaşlarına göre uzun boylu ve kilolu olan bir
yedinci sınıf öğrencisini, “Dev adam, gel buraya” diye çağırmaktadır.
Gelişim psikolojisi açısından öğretmenin bu davranışı neden sakıncalıdır?
A. Bireysel farklılığı, öğrenciyi incitebilecek şekilde etiketlemesi
B. Öğrencilerin özellikleriyle yakından ilgilenildiğini göstermesi
C. Öğrenciye beslenen olumlu duyguları iletmekte yetersiz kalması
D. Ergenlikte ortaya çıkan bedensel farklılıklara dikkat çekmesi
E. Okul başarısını etkilemeyen bir özellikle ilgili olması
Cevap: A
10. Bir öğretmenin, sınıf içindeki davranışlarıyla öğrencilerine olumlu
örnekler oluşturmaya çalışması ve yeri geldikçe bu davranışlarının nedenlerini de
açıklaması.
Öğretmenin bu tutumu aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisini benimsemiş
olduğunu gösterir?
A. Bireyin, davranışlarını pekiştirme yoluyla kazandığını savunan edimsel (operant)
koşullanma yaklaşımı
B. Düşünme süreçlerine ağırlık veren bilişsel öğrenme yaklaşımı
C. Bireyin modelden öğrendiğini savunan sosyal öğrenme yaklaşımı
D. Bireyin genetik özelliklerinin, davranışlarını belirlediğini savunan biyolojik yaklaşım
E. Bireyin, davranışlarını tepkisel koşullanma yoluyla kazandığını savunan klasik
(tepkisel) koşullanma yaklaşımı
Cevap: C
11. Aşağıdakilerden hangisi, öğrenme yoluyla kazanılan bir davranışa örnek
değildir?
A. Çocuğun, bisiklete bindiğinde dengesini kurması
B. Bir kişinin evinin bulunduğu yeri tarif etmesi.
C. Oto tamircisinin motordaki sesin nedenini kısa sürede bulması
D. Çocuğun, yüzüne rüzgar gelince gözlerini kırpması
E. Aşçının, kokusunu aldığı yemeğin pişip pişmediğini anlaması.
Cevap: D
12. Aşağıdakilerden hangisi sınıf içinde olumsuz davranışlarıyla dikkat
çekmek isteyen bir öğrencisinin bu davranışlarını değiştirmek isteyen bir
öğretmenin yararlanabileceği yaklaşımlardan biri değildir?
A. Öğrencinin olumlu özelliklerini desteklemek
B. Öğrenciyi izleyerek anlamaya çalışmak
C. Öğrenciye, sınıf içinde sorumluluk vermek
D. Öğrencinin bu davranışlarından utanmasını sağlamak
E. Öğrenciye, önemli olduğunu hissettirmek.
Cevap: D
13. Bir anne, iki yaşındaki oğluna ezbere 100’e kadar saymayı öğretmeye
çalışmakta, fakat bunu başaramamaktadır.
Bu başarısızlığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A. Fiziksel yoksunluk
B. Kullanılan öğretme yönteminin yetersizliği
C. Genel uyarılmışlık hali
D. Zeka düzeyi
E. Öğrenmeye hazır olma düzeyi
Cevap: E
14. Dört aylık bir bebeğin sesli ve renkli bir oyuncağa gülmesi ve kollarını
açması, bir süre sonra ise bu oyuncağa heyecan gibi belirtileri göstermemesi
aşağıdaki süreçlerden hangisi ile açıklanabilir?
A. Alışkanlık kazanma
B. Bireyselleştirme
C. Özümseme
D. Duyarlı kazanma
E. Yorulma
Cevap: D
15. Beş yaşındaki bir çocuğun evde ve okuldaki isteklerini ağlayarak
yaptırmaya çalışmasından rahatsız olan aile ve öğretmen, bu davranışı görmezden
gelerek söndürmeye karar vermişlerdir. Ancak görmezden gelme yöntemi ile
çocuğun ağlama davranışında bir artış gözlenmiştir. Bu durum aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanabilir?
A. Söndürmede, görmezden gelmenin etkisiz bir yöntem olması
B. Söndürülecek davranışların şiddetinde, başlangıçta geçici bir artışın görülebilmesi
C. Söndürülen davranışın kendiliğinden geri gelme olasılığının bulunması
D. Ev ve okul arasında tutarlılık sağlanmamış olmaması
E. Ağlama davranışının uzun bur geçmişe sahip olması.
Cevap: B

16. Ġlköğretim birinci sınıfında görev yapan bir öğretmenin önce öğrencilerin
her doğru yanıtını, bir süre sonra da ikinci ve üçüncü doğru yanıtını pekiştirmesinin
başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Öğrenmelerin pekiştirilmesine soru-yanıt yönteminin elverişli olması
B. Öğrenmede, ödüllendirmenin cezadan daha etkili olması
C. Her doğru yanıtı pekiştirmenin çok zaman alması
D. Birinci sınıfın başlangıcında pekiştirmenin çok önemli olması
E. Aralıklı pekiştirmenin davranışa süreklilik kazandırmada etkili olması
Cevap: E
17. Sahipsiz bir köpek tarafından ısırılan bir çocuğun önceleri tüm
köpeklerden, bir süre sonra da sadece sahipsiz köpeklerden korkması
aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A. İşaret öğrenme
B. Transfer
C. Ayırt etme
D. Ceza
E. Genelleme
Cevap: C
18. Bir öğrencinin, okula zamanında gitme ve ödevlerini zamanında yapma gibi
davranışları alışkanlık haline getirmesinde aşağıdakilerden hangisi en çok rol
oynar?
A. Klasik (tepkisel) koşullanma
B. Bilişsel öğrenme
C. Edimsel (operant) koşullanma
D. Sosyal öğrenme
E. Psikomotor öğrenme
Cevap: A
19. Yalnızca sözel ve sayısal alanlarda değil; müzik, spor, dans, iletişim ve resim gibi
alanlarda kendini geliştiren ve kendini iyi tanıyanların da zeki olduğunu savunan
kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A. Sosyal öğrenme kuramı
B. Öğrenmede bilgiyi işleme kuramı
C. Bireyselleştirilmiş öğretim kuramı
D. Çoklu zeka kuramı
E. Tam öğrenme kuramı
Cevap: D
20. Aşağıdaki testlerden hangisinin temel amacı, dersteki öğrenme eksikliklerini
belirleyerek bunların giderilmesine olanak sağlamaktadır?
A. Tanıma ve yerleştirme merkezleri
B. Kişilik testleri
C. Zeka testleri
D. İzleme testleri
E. Başarı testleri
Cevap: D
21. Sınav planının ilk aşamasında aşağıdakilerden hangisi belirlenir?
A. Soru türü
B. Sınav kapsamı
C. Soru yazma
D. Sınavın amacı
E. Cevap anahtarı
Cevap:D
22. Bir okulda aynı dersi veren iki öğretmenin, aynı konulardan yaptıkları sınavlardaki
soru sayıları ve yanıtları planlama biçimleri şöyledir.
Birinci öğretmen: 20 soru sormuş ve her soruya beş puan vermiştir.
Ġkinci öğretmen: 50 soru sormuş ve her soruya bir puan vermiştir.
“Ġkinci öğretmenin elde ettiği puanların güvenirliği daha yüksektir.” diyen bir kişi
bu iddiasını aşağıdakilerden hangisiyle destekleyebilir?
A. Testteki soru sayısı arttıkça test puanlarının güvenirliği artar.
B. Puanlamanın nesnelliği ölçme sonuçlarına karışabilecek hatayı azaltır.
C. Bir sınavdaki yanıtların nasıl puanlanacağı kullanılan soru tipine göre değişir.
D. Bir ölçme aracının güvenirliği araçta yer alan soruların güçlüğünden etkilenir.
E. Öznel puanlama yöntemleri puanların güvenirliğini düşürür.
Cevap: A
23. Aşağıdakilerden hangisi, testin güvenirliğini artırıcı bir etkendir?
A. Soruların zor olması.
B. Cevaplama süresinin kısa olması.
C. Sorularda yoruma açık ifadeler kullanılması.
D. Puanların bir puanlayıcıdan diğerine değişmesi.
E. Soruların bilen ve bilmeyeni ayırıcı nitelikte olması.
Cevap: E
24. Bir öğretmen sınav sorularına verilen yanıtları dört beş gün arayla iki kez
puanlamış; bu iki puanlamadan elde ettiği sonuçları karşılaştırarak aralarındaki
tutarlılığa bakmıştır.
Öğretmen bu çabasıyla aşağıdakilerden hangisini belirlemeye çalışmaktadır?
A. Puanlama güvenirliğini
B. Soruların doğruluğunu
C. Soruların güçlük derecesini
D. Puanlama anahtarının tutarlılığını
E. Sınavın geçerliğini
Cevap: A
25. Aşağıdakilerden hangisi sınavın geçerliğini artırıcı etkenlerden biridir?
A. Yanıtların puanlamasında yanlı davranılması
B. Sınav sorularının kolay olması
C. Soruların öğrencilere sınavdan bir süre önce verilmesi
D. Soruların çözümü için öğretmenin doğru cevabın bir kısmını söylemesi
E. Sınavda her hedef-davranışla ilgili sorular sorulması
Cevap: E
26. Bir matematik öğretmeni derste problem çözme becerilerine yönelik etkinliklere
ağırlık verdiği halde uyguladığı sınavı daha çok dört işlem yapabilme becerisini
ölçen sorulardan oluşturmuştur.
Öğretmen bu yaklaşımıyla aşağıdakilerden hangisini tehlikeye atmıştır?
A. Puanlayıcı güvenirliğini
B. Testin objektifliğini
C. Sınavın kullanışlılığını
D. Testin kapsam geçerliğini
E. Soruların ayırt etme gücünü
Cevap: D
27. Bir Türkçe öğretmeni öğrencilerin yazı yazarken yazım kurallarına ne derece
uyduklarını saptamak istemektedir.
Öğretmenin, bu amaçla yapacağı sınavda aşağıdaki soru tiplerinin hangisinden
yararlanması en uygun olur?
A. Tamamlama
B. Doğru-yanlış
C. Yazılı yoklama
D. Çoktan seçmeli
E. Proje
Cevap: C
28. Boşluk doldurmalı sınava türünün kullanılmasının en önemli sakıncası
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Öğrencileri hatırlama düzeyinde öğrenmelerle yetiştirmeye yöneltmesi
B. Öğrencilerin öğrenme güdülerini zayıflatması
C. Puanlamadan kaynaklanabilecek hataları artırması
D. Sınavın kapsam geçerliğini düşürmesi
E. Sınavların tahminle cevaplandırılma olasılığını artırması
Cevap: A
29. Yapılan bir sınavda yüksek puan alanların iyi öğrenmelerinden çok iyi ezberleyenler
olduğunu belirten bir kişinin aşağıdakilerden hangisini katılması bu görüş için güçlü
bir destek oluşturur?
A. Öğretmenin, öğrenci merkezli değil; öğretmen merkezli olduğunu
B. Sınavlarda daha çok hatırlama düzeyinde sorular sorulduğunu
C. Eğitimde başarıya ilişkin kararların çoktan seçmeli testlere dayandırıldığını
D. Öğrenci notlarının öğretmenin kanılarından etkilendiğini
E. Ders konularının öğrenci düzeyinin üzerinde olduğunu
Cevap: B
30. Bir öğretmen çoktan seçmeli bir test için soru yazarken; öğrencilerin sıklıkla
düştükleri hataları çeldirici olarak kullanmaktadır?
Bu durum, öğretmene en çok hangi konuda yardımcı olur?
A. Testin kullanışlılığını artırma
B. Puanların güvenirliğini yükseltme
C. Sorunun anlaşılmasını kolaylaştırma
D. Puanlamayı kolaylaştırma
E. Yanlış öğrenmeleri belirleme
Cevap: E
31-33. soruları aşağıdaki tabloya göre yanıtlayınız.
Bir sınıftaki öğrencilerin beş farklı testteki yanıtları 80 üzerinden puanlanmış ve bu
puanlardan aşağıdaki tabloda gösterilen istatistikler hesaplanmıştır.
Aritmetik
Ort.
Tepe
Değer Mod
Ortanca
Medyan
Standart
Sapma
I. Test 65 75 70 7
II. Test 35 55 40 6
III. Test 40 40 40 8
IV. Test 40 25 30 9
V. Test 60 40 45 16
31. Bu bilgilere göre hangi testten elde edilen puanların dağılımı simetriktir?
A. I B. II C. III D. IV E. V
Cevap: C
32. En yüksek ve en düşük ortalama öğrenme düzeyleri hangi testlerde olmuştur?
En Yüksek En Düşük
A) I. Test IV. Test
B) I. Test II. Test
C) II. Test V. Test
D) III. Test V. Test
E) V. Test II. Test
Cevap: B
33. Öğrenciler arasında farklılaşma en çok hani testtedir?
A. I B. II C. III D. IV E. V
Cevap: E
34. Eğitim programı geliştirmek amacıyla oluşturulan ekipte, aşağıdakilerden
hangisinin sürekli bulunması zorunlu değildir?
A. Okul yöneticisi
B. Program geliştirme uzmanı
C. Ölçme ve değerlendirme
D. Konu alanı uzmanı
E. Branş öğretmeni
Cevap: A
35. Hedeflerin belirlenmesi aşamasında, aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması
zorunlu değildir?
A. Toplumun ihtiyaçlarının
B. Konu-alan ilişkilerinin
C. Bireyin ihtiyaçlarının
D. Eğitim ekonomisinin bulgularının
E. Toplumun eğitim felsefesinin
Cevap: D
36. “Eğitim programının sürekli olarak geliştirilmesi gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışa uygun değildir?
A. İlk uygulamada yüzde yüz öğrenme sağlayacak etkinlikte program hazırlamanın çok
güç olması
B. Okulların bürokratik bir yapı içerisinde örgütlenmiş olması.
C. Eğitim teknolojisinde ilerlemeler kaydedilmesi.
D. Konu alanlarındaki bilgi birikiminde önemli değişiklikler olması.
E. Bilginin sürekli ve birikimli olarak değişmesi.
Cevap: B
37. Öğretimde yararlanılan
1. Ünite planı
2. Yıllık plan
3. Ders planı (günlük plan)
Aşağıdakilerden hangisinde kapsamı en geniş olandan en dar olana doğru
sıralanmıştır?
A. 2-1-3
B. 3-1-2
C. 3-2-1
D. 1-3-2
E. 1-2-3
Cevap: A
38. Aşağıdakilerden hangisi öğretimi planlama ve uygulamada zamanı dikkate alma
amacıyla yapılacak bir çalışma değildir?
A. Yıllı planda, ünite veya konuların sürelerini dikkate alma
B. Ünite veya dersleri süresi içinde bitecek şekilde planlama.
C. Resmi tatil ve özel gün veya haftaları dikkate alma
D. Uzun zaman alacak etkinlikler için hazırlıkları önceden yapma
E. Yetiştirilemeyen etkinlikleri ev ödevi olarak yaptırma
Cevap: E
39. Öğretmenler, öğrenilmesi hedeflenen davranışların öğrencilerde görülebilmesi için
ortam yaratırlar.
Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenin bu görevini yerine getirmek için
yararlanabileceği yöntemlerden biri değildir?
A. Öğrencilere, hedeflenen davranışları gösterdiklerinde pekiştireç verme
B. Öğrencilerin ilgili olsun olmasın her davranışını pekiştirme
C. Öğrencileri, hedeflenen davranışları öğrenme çabası göstermeye özendirme
D. Öğrencilerin hedeflenen davranışları yapmaya çalışırken karşılaştıkları güçlükleri
giderme
E. Öğrencileri, hedeflenen davranışların kullanılacağı durumlarla karşı karşıya getirme.
Cevap: B
40. Aşağıdaki davranışlardan hangisi “suyun buharlaşması olayının kavrama düzeyinde
öğrenildiğini” gösteren bir kanıt olamaz?
A. Olayı değişik bir örnekle açıklama
B. Olayı kendi ifadesiyle açıklama
C. Olayın kitaptaki tanımını söyleme
D. Olayı kendi çizdiği bir şema ile gösterme
E. Olayı resmederek ifade etme
Cevap: C
41. Öğretim planları (yıllık plan, ünite planı, ders planı) hazırlamanın temel amacı
hangisidir?
A. Öğretim etkinliklerini planlı ve organize bir şekilde düzenlemek
B. Okulun çevresi ile ilişkilerini güçlendirmek
C. Öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek
D. Okul yönetimi işlerini kolaylaştırmak
E. Ölçme-değerlendirme için kriterler oluşturmak
Cevap: A
42. Bir öğrenci, okula gitmek istememekte; bunu sürekli olarak dile getirmekte ve ısrar
edildiğinde, okula gitmemek için bahaneler bulmaktadır.
Öğrencinin anne babası sorunu çözmek için psikolojik danışmanla görüşmeye
gelmişlerdir.
Bu görüşmede danışman, anne babaya aşağıdakilerden hangisini önermemelidir?
A. Öğrencinin okula gitmeye zorlanmasını ve bunda ısrar edilmesini
B. Öğrenciyi üzen bir şey olup olmadığının araştırılmasını
C. Öğrencinin, okula gitmeme nedenini açıklamasına fırsat verilmesini
D. Öğrenciye okulu sevdirecek koşulların oluşturulmasını
E. Soruna anlayışla yaklaşıp ona yardımcı söylemesini
Cevap: A
43. Bir sınıf öğretmeni okuldaki tüm kutlamalarda, bütün öğrencilerine aktif roller vermiştir.
Çocuklar yetenek ve ilgilerine göre, sunuculuk, koro üyeliği, drama, şiir okuma ve halk
oyunları alanlarında görev almışlardır.
Öğretmenin bu yaklaşımının gelişim psikolojisi açısından sağlayacağı en önemli
yarar aşağıdakilerden hangisidir?
A. Çocukların onaylama, tanınma, başarma gereksinimlerinin doyurulması
B. Çocuklar arasında en çok tercih edilen etkinliği belirlemesi
C. Çocukların kendi liderlerini belirlemelerinde olanak sağlaması
D. Çocukların, eğlenmelerinin sağlaması
Cevap: A
44. Bir kavramı derinlemesine inceletmek isteyen bir öğretmen, kavramla ilişkili olan
bütün çağrışımları kullanmaktadır. Bu öğretmen bu amacına aşağıdakilerden
hangisiyle kolaylıkla ulaşabilir.
A. Kavramların farklı dillerde karşılığını bulmak
B. Kavram ağı oluşturmak
C. Kavramların tanımlarını yazmak
D. Kavramları örnek olan ve olmayan ola, durum veya nesneleri bulmak
E. Kavramların somutluk ve soyutluk derecesini incelemek
Cevap. B
45. Öğrencilerin sınıf ortamında bildikleri konular üzerinde kısa konuşmalar yapmasını
isteyen öğretmenin ulaşmak istediği temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A. Söz dağarcığını zenginleştirmek
B. Tartışma kurallarını öğretmek
C. Yaşantıların paylaşılmasını sağlamak
D. Sözlü anlatım becerisini geliştirmek
E. Öğrencilerinin heyecanla baş edebilmesini sağlamak
Cevap: D
46. Gerçek hayatta karşılaşılan problemleri sınıf ortamına getirerek tartışma ortamı
açarak çözüm yolları bulmaya çalışan öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Örnek olay yöntemi
B. Gösteri yöntemi
C. Proje yöntemi
D. Soru-yanıt
E. Çözme yöntemi
Cevap: A
47. Eğitsel gezilerin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Boş zamanları değerlendirmek
B. Öğrenciler arasında yardımlaşmayı geliştirmek
C. İlk elden somut yaşantılar sağlamak
D. Öğrencilerin hazır oluş düzeyini yükseltmek
E. Öğrencileri sınıf ortamının monotonluğundan kurtarmak
Cevap: C
48. Evlerinde bir köpeğe “kuçu kuçu” demeyi öğrenen Ahmet, bir gün bahçelerine giren
kuzuya da “kuçu kuçu” demiştir.
Ahmet’in bu davranışı aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A. Algısal değişmezlik
B. Algı çarpıtılması
C. Seçici algı
D. Uyarıcı genellemesi
E. Deneme-yanılma
Cevap: D
49. Bir öğretmen, öğretme-öğrenme ortamındaki uygulamalarını sürekli sorgulamakta
ve bu uygulamalarla sonuçları arasındaki ilişkileri kendi amaçları açısından
değerlendirmektedir.
Öğretmenin bu tutumu, onun hangi açıdan gelişmesini sağlar?
A. Eğitim psikolojisi
B. İletişim kurma
C. Mesleki yeterlik
D. Alan bilgisi
E. Eğitim felsefesi
Cevap: C
50. Aşağıdakilerden hangisinin öğrencilerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemesi
beklenmez?
A. Öğrencilerin ilgi ve beklentilerinin dikkate alınmaması
B. Pasif ve sessiz bir sınıf topluluğunun oluşturulması
C. Öğrencilerin bağımlı davranmaya özendirilmesi
E. İşbirliğinden çok, rekabete önem verilmesi
Cevap: B
51. Sunuş yoluyla etkili bir öğretim yapmak isteyen öğretmen, aşağıdakilerden
hangisinden kaçınmalıdır?
A. Sunuşunda bütün öğrencilerin anlayabileceği bir dil kullanma
B. Sadece düz anlatım tekniğini kullanarak konunun bütün boyutlarını açıklama
C. Öğrencilerin neleri öğrenecekleri konusunda bilgilendirme
D. Sunuşunu ses tonu değişiklikleri, jest ve mimiklerle destekleme
E. Sunuşunu, önemli kısımları toplayarak bitirme
Cevap: C
52. Sınıfta öğrencilere bilgiler kolaylıkla öğrenebilecek basamaklara bölünür ve
öğrencilerin bunları basitten karmaşığa öğrenmeleri sağlanır.
Bu yöntemi kullanan bir öğretmen, aşağıdaki ilkelerden hangisini uygulamaya
çalışmaktadır?
A. Bireysel hız
B. Etkin katılım
C. Küçük adımlar
D. Beyin fırtınası
E. Oranlı pekiştirme
Cevap:
53. Laboratuarda deney yapacak bir öğretmen, deneye başlamadan önce öğrencileri
ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarmalı ve alınacak önlemleri hatırlatmalıdır.
Öğretmen bu davranışı hangi amaçla yapar?
A. Güvenliği sağlama
B. Konuya dikkat çekme
C. Öğrenmeye güdüleme
D. Hazır oluşu sağlama
E. Konuya ilgi çekme
Cevap: E
54. Öğrenme öğretme sürecini uygun araç gereçlerle desteklemenin temel amacı nedir?
A. Sözden ekonomi sağlamak
B. Dersi eğlenceli kılmak
C. Etkili ve kalıcı öğrenme sağlamak
D. Sınıfla işbirliğini geliştirmek
E. Öğrenci katılımını sağlamak
Cevap: C
55. Yeni teknolojiler ve eğitimdeki kullanımları dikkate alındığında aşağıdakilerden
hangisinin gelecekte en yaygın eğitim ortamı olması beklenir?
A. Basılı eğitim malzemeleri
B. Hareketli film
C. Etkileşimli bilgisayar
D. Hareketsiz film slayt ve benzeri
E. Radyo ve televizyon
Cevap: C
56. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyılda yaşanan gelişmelerden değildir?
A. Bilgisayarın elinde
B. Zihinsel farkların ölçülmesine ilişkin araçların yaygınlaştırılması
C. Hayat boyu öğrenme etkinliklerinin hız kazanması
D. Eğitimin devletin görevleri arasında yer alması
E. Uzaktan eğitimde kitle iletişim araçlarının kullanılması
Cevap: D
57. Meslek seçimine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A. Her birey çaba gösterirse her mesleğin gerekliliklerini yerine getirebilir.
B. İyi bir meslek, kişiye yüksek mevki ve kazanç sağlayan meslektir.
C. Birey ilk girdiği meslekte yaşam boyu çalışmalıdır.
D. Her bireyin başarılı olabileceği en az bir meslek vardır.
E. Bireyler mesleklerini olabildiğince erken yaşlarda belirlemelidirler.
Cevap: D
58. Aşağıdakilerden hangisinin, “noktalama işaretlerini doğru kullanabilme “hedefine
erişmiş olan öğrencileri diğerlerinden ayırma gücü en azdır?
A. Verilen bir yazıda eksik bırakılmış noktalama işaretlerini doğru olarak tamamlama
B. Bir yazıda, hatalı konulmuş olan noktalama işaretlerini saptama
C. Noktalama işaretlerinin cümledeki görevlerini yazma
D. Noktalama işaretleri kusursuz olan cümleler yazma
E. Noktalamanın bir yazıdaki anlama nasıl etki ettiğini gösteren örnekler bulma
Cevap: C
59. Ailesiyle birlikte alışverişe çıkan bir çocuk, her seferinde kendisine bir şeyler
alınmasını istemekte, istekleri yerine getirilmeyince ağlamaktadır. Bu duruma çare
bulamayan aile çocuğun öğretmeninden yardım istemektedir.
Öğretmenin anne-babaya, aşağıdakilerden hangisini önermesi en uygundur?
A. Çocuğa, istediği her oyuncağın alınmayacağının kesin bir dille söylenmesi.
B. Çocuğa, oyuncak yerine, isterse çikolata alınacağının söylenmesi.
C. Sorunun o an çözülebilmesi için çocuğun istediği oyuncağın alınması.
D. Çocuğun azarlanarak vitrinden uzaklaştırılması.
E. Çocuğun bir daha alışverişe götürülmemesi.
Cevap: A
60. Sınıf öğretmeninin rehber uzmanları yardım amacıyla aşağıdaki davranışlardan
hangisini gerçekleştirmesi en uygun olur?
A. Öğrencilere test ve diğer ölçme araçlarını uygulamak
B. Öğrencilerin toplu dosyalarını tutmak
C. Öğrencilerin, ilgi ve yeteneklerine uygun olan eğitsel kollarda görev almalarını
sağlamak
D. Öğrencilere meslekleri tanıtıcı bilgiler vermek.
E. Sınıf ortamında sorun yaşayan öğrencilere çözüm yolları önermek.
Cevap: C
61. Çalışma ortamınızı düzenlerken ışık ve ısının uygun olmasına, bir masa ve
sandalyede çalışılmasına özen gösteriniz.
Lise öğrencilerine yönelik böyle bir önerinin temel dayanağı aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Öğrenmede kullanılan bilişsel yaklaşımların bireyden bireye değişebilmesi
B. Öğrenme hızının öğrenciden öğrenciye göre değişebilmesi
C. Öğrenme için öncelikle genel bir uyarılmışlık durumunun gerekli olması
D. Ders çalışmanın planlı çaba gerektiren bir uğraş olması
E. Öğrencinin evde kendi kendine çalışabileceği bir yere ihtiyacının olması
Cevap: C
62. Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğrencilerin güven duygularını
olumsuz yönde etkiler?
A. Yanlış öğrenci cevaplarına hoşgörüsüz davranmak
B. Sınıf içinde gerginlik yaratmaktan kaçınmak
C. İlkeli ve kararlı davranmak
D. Öğrencilerin kişiliğine saygı göstermek
E. Öğrenciler arasında ayrım yapmak
Cevap: A
63. Anne babalara, çocuklarının sorunlarında onlara yardımcı olmak için neler
yapabilecekleri konusunda bilgi veren bir öğretmen, aşağıdakilerden hangisini
önermemelidir?
A. Çocuklara anlayışla yaklaşmalarını
B. Çocuklarının motivasyonlarını desteklemelerini
C. Çocuklarının öz bakımını üstlenmelerini
D. Çocuklarını sabırla dinlemelerini
E. Çocuklarına, enerjilerini boşaltma fırsatı vermelerini
Cevap: C
64. Deneyimleri üzerinde düşünme (reflektive thinking) yoluyla kendini geliştirebilen
kişinin, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması beklenmez?
A. Eleştirileri hoşgörü ile karşılama
B. Sabit fikirli olmama
C. İleri görüşlü olma
D. Değişimi savunma
E. Kendi görüşlerini ön planda tutma
Cevap: E
65. Bir öğretmenin mesleki alanda yeterliğe sahip olması aşağıdakilerden hangisi
açısından daha büyük önem taşımaktadır?
A. Eğitim amaçlarının ihtiyaca daha uygun hale getirilmesi
B. Okullardaki ders sayısı ve çeşidinin artırılması
C. Okul aile arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi
D. Öğretim etkinliklerinin niteliğinin artırılması
E. Öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmanın artması
Cevap: D
66. Bir lise öğrencisi, kimya dersinden sürekli olarak beklediğinin çok altında not
almaktadır. Öğrenci öğretmenine kesinlikle doğru yaptığını yinelemektedir.
Öğretmenin bu öğrenciye yapabileceği en uygun yardım aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bundan sonraki sınavlarda daha dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak
B. Sınav sorularını sınıftaki öğrencilere incelemesini istemek
C. Sınav sorularını yanıtlarken nerelerde hata yaptığını kendisiyle birlikte incelemek
D. Diğer öğrencilerinin de beklentilerinin altında not aldığını söyleyerek öğrenciyi
rahatlatmak
E. Başarısız olduğu konularda özel öğretmenden ders almasını önermek.
Cevap: C
67. Dersinin sınavına son gün çalışıp başarılı olan öğrenciye öğretmeni bu başarıya çok
sevinmemesi gerektiğini belirtmiştir.
Öğretmenin bu sözü aşağıdaki görüşlerden hangisinin benimsendiğini gösterir?
A. Kalıcı bir öğrenme için düzenli çalışması gerektiği
B. Sınavlara son günlerden çalışan öğrenci çok zeki ise yüksek puan alabileceği
C. Derse ilgisiz olan öğrencilerin mutlaka başarısız olacağı
D. Öğrencinin bir daha asla bu başarıyı gösteremeyeceği
E. Her ders için farklı bir çalışma tekniğinin kullanılabileceği
Cevap: A
68. Somut işlemler aşamasındaki öğrenciler için en etkili öğrenme yolu aşağıdakilerden
hangisidir?
A. Yaparak, yaşayarak öğrenme
B. Ezberleyerek öğrenme
C. Problem çözerek öğrenme
D. Tartışma gruplarıyla öğrenme
E. Not olarak öğrenme
Cevap: A
69. Aşağıdakilerden hangisinde öğrenme-öğretme sürecindeki üç temel öge doğru olarak
verilmiştir?
A. Okul, aile, çevre
B. Öğretmen, öğrenci, ders kitabı
C. Öğretmen, öğrenci, veli
D. Öğretim hizmeti, öğretim programı, öğrenci
E. Yönetici, öğretmen, veli
Cevap: D
70. Aşağıdakilerden hangisi ilk ve ortaöğretim okullarında okutulan dersler ve bu
dersler ile ilgili program, kaynak kitap ve ders saatleri konusunda en yetkilidir?
A. Milli Eğitim Şurası
B. Milli Eğitim Müdürlüğü
C. Teftiş Kurulu Başkanlığı
D. İlgili Genel Müdürlük
E. Talim Terbiye Kurulu
Cevap: E
71. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin ilkelerinden biri değildir?
A. Tüm bireylere açık olması
B. Öğüt vererek gerçekleştirilmesi
C. Eğitimin ayrılmak bir parçası olması
D. Her bireyin değerli olduğuna inanılması
E. Hizmetlerin bir bütün olması
Cevap: B
72. Bir öğretmenin, okul başarısı düşük bir öğrenciyle etkileşimi sırasında
aşağıdakilerden hangisini yapmaması gerekir?
A. Sabırlı olması
B. Gayret göstermeye teşvik etmesi
C. Başarılarını takdir etmesi
D. Hoşgörülü olması
E. Yanlışlarını cezalandırması
Cevap: E
73. Öğretmenin öğrencinin söylediklerini adeta onunla birlikte yaşayarak hissetmesi
şeklinde tanımlanabilecek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A. Antipati
B. Koşulsuz kabul
C. Empati
D. Saydamlık
E. Saygı
Cevap: C
74. Sınıf içinde bir problemle karşılaşan öğretmenin yapması gereken ilk iş
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Rehberlik servisine göndermek
B. Problemi, belirtileriyle saptamak
C. Çözüm yollarını araştırmak
D. Okul idaresine haber vermek
E. Öğrenci velisini çağırmak
Cevap: B
75. Öğrencilerin dikkatini işlenecek konu üzerinde toplama dersin hangi bölümünün
başlıca amacıdır?
A. Derse hazırlanma
B. Plan yapma
C. Geçiş bölümleri
D. Giriş bölümü
E. Gözden geçirme
Cevap: D
76. Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde öğrencilerin öğrenme sürecinde daha az etkin
katılımı söz konusu olabilir?
A. Grup çalışması veya eşli çalışma yaptırma
B. Ödül vb. ile katılımı özendirme
C. Sürece katılanlara geri iletim verme
D. Katılımı kolaylaştırıcı önlemler alma
E. Etkin katılımın beklendiğini söyleme
Cevap: E
77. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik uzmanının
görevlerindendir?
A. Öğrencinin devam durumunu izlemek
B. Öğrencilerle ilgili kişisel bilgileri müdüre iletmek
C. Başarıyı engelleyen etmenleri araştırmak
D. Öğretmeni olmayan sınıfın dersine girmek
E. Sınavlarda gözetmenlik yapmak
Cevap: C
78. Mezunların sonraki yıllarda öğrenime devam edip etmediklerine, ettilerse başarı
durumlarına: etmedilerse iş durumlarına, ilişkin bilgileri toplayarak ilgililere
duyurmak, rehberlik servisinin hangi faaliyetleri kapsamında yer alır?
A. Konsültasyon
B. Bilgi toplama
C. Alıştırma
D. Bilgi verme
E. İzleme
Cevap: E
79. Aşağıdakilerden hangisi, kendini gerçekleştirmiş bir bireyin özelliği değildir?
A. Sadece yetişkin ve kültürlü kişilerin doğru karar verebileceklerini düşünmek
B. Dış dünyayı ve diğer insanları oldukları gibi kabul etmek
C. Bir konunun farklı biçimlerde ele alınabileceği görüşünde olmak
D. Tüm insanların eşit değerde olduğuna inandığını ortaya koymak
E. Sorunları kişiselleştirmeden, nesnel bir biçimde ele alabilmek
Cevap: A
80. Öğretmenin beğenisini kazanmak için uzun bir süre çeşitli girişimlerde bulunan bir
öğrenci, öğretmenin onun hareketlerini bir türlü fark etmemesi üzerine bu girişimlerden
vazgeçmiştir.
Bu öğrencinin girişimlerinden vazgeçmesine, edimsel koşullanmada ne ad verilir?
A. Birincil pekiştirme
B. Sönme
C. Olumlu pekiştirme
D. Olumsuz pekiştirme
E. İkincil pekiştirme
Cevap: B
81. Bir öğrenci, matematik dersindeki öğrenme isteklerini tamamlayarak başarı
düzeyini yükseltiyor. Bu öğrenci fizik dersindeki çabalarında bir değişiklik
yapmadığı halde, onun bu dersteki başarısında da yükselme oluyor. Bu durum,
aşağıdakilerden hangisinde örnektir.
A. Zihinde canlandırma
B. Bilişsel öğrenme
C. Negatif transfer
D. Olumlu aktarma
E. Genelleme
Cevap: D
82. Aşağıdakilerden hangisi, öğrenilen malzemenin hatırda tutulmasını zorlaştırır?
A. Anlamlı olması
B. Sık kullanılması
C. Karmaşık olması
D. İlgi çekici olması
E. Birden çok duyuya hitap etmesi
Cevap: C
83. Ġlköğretim 8. sınıf matematik öğretmeni, öğretim yılının başında öğrencilerinin bu
derse hazır oluş düzeylerini belirlemek istemektedir.
Öğretmenin bu amaçla hazırlayacağı ölçme aracı, aşağıdakilerden hangisini
kapsamalıdır?
A. 8. sınıf matematik dersinde gerçekleşecek öğrenmelerin önkoşulları
B. 8. sınıf matematik dersinde öğrenilecek önemli davranışları
C. Analiz düzeyinde veya daha yüksek düzeylerdeki hedeflere ilişkin davranışları
D. Derste, problem çözmeyle öğretilecek davranışları
E. Dersteki zor olduğu düşünülen davranışları
Cevap: A
84. Aşağıdakilerden hangisi, problem merkezli öğrenmenin özelliklerinden biri değildir?
A. Öğrencilerin, problemin çözümü için sorumluluk alması
B. Öğretmenin değişik çözüm yollarını öğrencilerine sunması
C. Düşünme süreçlerinin kullanılması için fırsatlar sağlaması
D. Çözüm için belli bir formül ya da kalıbın olmaması
Cevap: D
85. Bir okulda, okulun değişik yerlerinde şu merkezler (köşeler) kurulmuştur; güzel sanatlar
merkezi, iş-teknik merkezi,bilgi işlem merkezi, bilimsel araştırma merkezi, gösteri
merkezi, dinlenme merkezi, kütüphane, müzik odası, spor salonu, yüzme havuzu.
Bu düzenlemeler aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarından özellikle hangisinin
uygulanması için gereklidir?
A. Farklı duyu ve yetenekleri kullanarak öğrenme
B. Eğitsel geziler yöntemiyle öğrenme
C. Soru-yanıt, yöntemiyle öğrenme
D. Örnek olay inceleme yöntemiyle öğrenme
E. Proje temelli öğretim yöntemiyle öğrenme
Cevap: A
86. Aşağıdakilerden hangisi buluş yoluyla öğrenme yaklaşımını uygulamaya çalışan bir
öğretmenin yapmaması gereken bir davranıştır.
A. Konuyu değişik örneklerle açıklamak
B. Öğrencilerin dikkatini anlatacağı konu üzerinde toplamak
C. Öğrencileri, düşünme süreçlerinden yararlanmaya özendirmek
D. Ulaşılması gereken sonucu öğrencilere söylemek
E. Öğrencilerden, öğrenilenleri gerekçeleriyle açıklamalarını istemek
Cevap: D
87. Amacı, kısa sürede çok sayıda fikir üretmek, sorunlara çözüm getirmek ve
yaratıcılığı geliştirmek olan etkinlik aşağıdakilerden hangisidir?
A. Problem çözme
B. Beyin fırtınası
C. Güdümlü tartışma
D. Gösteri (demonstrasyon)
E. Grupla öğretim
Cevap: B
88. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel amacını ortaya koyar?
A. Bireyin çeşitli özellikleri hakkında bilgi toplamak
B. Bireyin ihtiyaçlarını belirleyip okulun yakın çevresini buna göre düzenlemek
C. Bireye, ne yapması gerektiğini söylemek
D. Bireyin kendisini tanımasına ve çevresindeki olanakları fark etmesine yardımcı olmak
E. Bireyin sorunlarını belirlemek
Cevap: D
89. Eğitim ve kültür arasındaki ilişkiyi konu alan aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A. Okul, kültürün aktarılmasında önemli bir araç görevi yapar
B. Eğitim hem kültürü etkileyen hem de kültürden etkilenen bir yapıya sahiptir
C. Eğitim ve kültür, gelişmeye karşı aynı ölçüde dirençlidir
D. Eğitim kurumları, işlevini yerine getirirken kültürel olanaklardan yararlanır
E. Eğitim uygulamaları, kültürel değerlerini izlerini taşırlar
Cevap: C
90. Bir öğretmen ödev verirken, aşağıdakilerden öncelikle hangisine dikkat etmelidir?
A. Eğitsel değer taşımasına
B. Uzun zaman almamasına
C. Konusunun yakın çevreyle bağlantılı olmasına
D. Bilgi toplamayı gerektirmesine
E. Bireysel olarak yapılabilmesine
Cevap: A
91. Etkili bir öğretme-öğrenme süreci oluşmuş bir sınıfta, aşağıdakilerden hangisine
olan ihtiyaç kendiliğinden en aza iner?
A. Öğretmenin sınıfı ve dersi yönetmesine
B. Araç gereçten yararlanmaya
C. Malzeme tüketimine
D. Sınıfın temizlenip eşyaların düzenlenmesine
E. Öğretmenin disiplin sağlamak için önlem almasına
Cevap: E
92. Öğretmen, aşağıdaki yöntemlerden hangisini uzun süre kullanırsa, öğrencilerin
öğretme-öğrenme sürecine etkin katılımın sağlamada yetersiz kalır?
A. Buluş yöntemi
B. Rol oynama yöntemi
C. Problem çözme yöntemi
D. Soru-yanıt yöntemi
E. Anlatım yöntemi
Cevap: E
93. Bir öğretmen dersin başında öğrencilere birtakım resimler göstermiş ve onlardan, bu
resimlere bakarak o gün işlenecek konuyu tahmin etmelerini istemiştir.
Öğretmenin bu davranışı, aşağıdakilerden hangisine en az hizmet eder?
A. Öğrencilerin konuya dikkatlerini toplamalarını sağlamaya
B. Dersi güncel olaylarla ilişkilendirmeye
C. Öğrencileri derse güdülemeye
D. Öğrencilerin derse zihinsel hazırlık yapmasını sağlamaya
E. Daha önce öğrenilen bilgilerle bağlantı kurmaya
Cevap: E
94. Kendisine başvuran bir öğrencide, ciddi psikolojik sorunların belirtisi olabilecek
davranışlar gören bir psikolojik danışma ve rehberlik uzmanının izlemesi gereken en
sağlıklı yol aşağıdakilerden hangisidir?
A. Öğrenciye psikolojik testler uygulayarak teşhis koymaya çalışmak
B. Veliyle iletişime geçerek durumun bir uzman tarafından incelenmesini sağlamak
C. Öğretmenleriyle konuşarak öğrenciye gerekli hoşgörüyü göstermelerini istemek
D. Uygun bir tedavi planı geliştirerek uygulamak
E. Öğrencinin arkadaşlarından, öğrenci hakkında bilgi toplamak
Cevap: B
95. Bir sınıf öğretmeni, yakın arkadaş olan iki öğrencisinin birbirine darıldıklarını fark
etmiştir.
Bu öğretmenin izleyeceği en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?
A. Öğrencilerin, darılmalarına yol açan olayla ilgili duygularını uygun bir dille ifade
etmelerine yardımcı olmak.
B. Öğrencileri derhal rehberlik servisine göndererek sorunun çözülmesini istemek
C. Bu öğrencilerin ikisine de yakın olan başka bir öğrenciden onları barıştırmasını
istemek.
D. Öğrencilere, barışmazlarsa bu durumu disiplin kuruluna bildireceğini söylemek
E. Durumu okul idaresine bildirmek.
Cevap: A

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.