KTÜ İşletme Bilimine Giriş Soruları - Ekonomizm

7.11.2014

KTÜ İşletme Bilimine Giriş Soruları

İşletme Soruları
1. İşletmenin, olağan duraklamalar sonucu elde edilebilen
ve teorik kapasitesinin altında oluşan en yüksek üretim miktarına ne ad verilir?
A) Normal kapasite B) Fiili kapasite C) Çalışma derecesi
D) Aşırı kapasite E) Optimum kapasite
Cevap: A
2. Kâr ve risk başkalarına ait olmak üzere ekonomik mal
veya hizmet üretmek veya pazarlamak için üretim fak­törlerini ele geçirip düzenli bir biçimde bir araya geti­ren ve böylece, kurulan ya da çalışmakta olan işletmeyi
amacına uygun çalıştırma sorumluluğunu üstlenen ki­şiye ne ad verilir?
A) Girişimci B) Yönetici C) Tefeci
D) Tüccar E) Vekilharç
Cevap: B
3. Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin fonksiyonlarından
biri değildir?
A) Muhasebe - finansman B) Üretim
C) Pazarlama D) İnsan kaynaklan
E) Planlama
Cevap: E
4. Yatırım projeleri hazırlanırken, kesin yatırım kararı alınabilmesi için yapılan, yatırıma yönelik bazı ekonomik, mali, teknik ve yasal ön bilgileri elde etme olasılığı sağ­layan çalışmalara ne ad verilir?
A) Hak ediş raporu B) Faaliyet raporu C) Analitik etüt
D) Fizibilite etüdü E) Yatırım analizi
Cevap: D
5. Motivasyonda ikili etmen kuramı aşağıdakilerden han­gisine aittir?
A) Maslow B) Herzberg C) Alderfer
D) Mc Clelland E) Vroom
Cevap: B
6. Bir işin içeriğini ve sorumluluk düzeyini o işi yapan
personelin güdüsel ihtiyaçlarını doyuracak biçimde değiştirmeye ne ad verilir?
A) İş zenginleştirme B) İş genişletme C) İş değiştirme
D) Ergonomi E) Geribildirim sağlama
Cevap: A
7. Yöneticinin, örgütün tüm karmaşıklarını anlama ve her bir bölümün örgütün temel hedeflerine katkısını değer­lendirme becerisine ne ad verilir?
A) İletişim becerisi
B) Analitik beceri
C) İnsan ilişkileri becerisi D) Kavramsal beceri
E) Karar verme becerisi
Cevap: D
8. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin işlevlerinden biri değildir?
A) Planlama B) Örgütleme C) Pazarlama D) Yöneltme E) Kontrol
Cevap: C
9. Bir proje süresine bağlanmayıp sürekli duruma getiri­len örgüt yapılarına ne ad verilir?
A) Komuta örgütü B) Matris örgüt C) Kurmay örgüt
D) Dinamik örgüt E) Şebeke örgüt
Cevap: B
10. Planlama sürecinde, amaçlatın ve bunlara göre hazır­lanan üst düzey planların yönetilmesi için gerekli olan faaliyetlere ne ad verilir?
A) Lojistik B) Analoji C) Projeksiyon D) Strateji E) Taktik
Cevap: B
11. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir kontrol sistemi için gerekli koşullardan biri değildir?
A) Anlaşılabilirlik B) Yapıya uygunluk
C) Dengelilik D) Esneklik
E) Ekonomiklik
Cevap: C
12. Aşağıdakilerden hangisi örgütleme ilkelerinden biri değildir?
A) İstisna B) Kumanda birliği
C) Denerim alanı D) Yetki ve sorumluluk eşitliği
E) Halef yetiştirme
Cevap: E
13. Aşağıdakilerden hangisi önderlikte davranışsal model­lerden biri değildir?
A) Likert kuramı


B) Ohio Eyalet üniversitesi modeli
C) Yönetsel Diagram modeli
D) Lowa Üniversitesi modeli
E) Üç boyutlu önderlik modeli
Cevap:E
14. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin kalitesini etkileyen teknik engellerden biri değildir?
A) Süzgeçleme B) Zamanlama C) Aşırı bilgi yükleme
D) Gürültü E) Kültürel farklılıklar
Cevap: A
15. İşletmelerin en yaygın şekilde faaliyette bulundukları ortam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirsizlik ortamı
B) Risk ortamı
C) Sınırlı rasyonellik ortamı D) Belirlilik ortamı
E) Ulusallık ortamı
Cevap: B
16. Aşağıdakilerden hangisi optimal sonuç vermez?
A) Simpleks metodu B) Doğrusal karar kuralı
C) Simülasyon D) Taşıma (transport) metodu
E) Doğrusal olmayan programlama
Cevap: E
17. Aşağıdakilerden hangisi Tam Zamanında Üretim sis­temi ile bağdaşmaz?
A) Sıfır - hatalı üretim
B) Çok düşük stok (envanter) düzeyleri
C) Kart sistemi
D) Düzenli malzeme akışları
E) Düzensiz aralıklarla, değişik hacimlerde gelen talep
Cevap: E
18. Atölye tipi üretim sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadeler­den, hangisi doğrudur?
A) Atölye tipi üretim sistemi ile parti üretimi terimleri aynı an­lamda kullanılır.
B) Atölye tipi üretim sisteminde büyük miktarlarda yarımamul
stokları görülür.
C) Atölye tipi üretim sistemi hizmet üretimiyle bağdaşmaz.
D) İşletmeler belirli bir ürün bileşiminin üretimini sık sık
tekrarlıyorsa atölye tipi üretim sistemi en uygun sistemdir,
E) Atölye ile iş istasyonu terimleri aynı anlamda kullanılır.
Cevap: A
19. Mamul üretimi ve hizmet üretimi ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A) Hizmet üretiminde kalite daha kolaylıkla ölçülebilir.
B) Mamul üretiminde verimliliğin ölçülmesi daha kolaydır,
C) Hizmet üretiminde, çalışanların müşteri ile birebir ilişkide
olma noktaları çok daha. fazladır.
D) Mamul üreten birimler, nihai ürün stoklarım artırma-azaltma
politikalarını çok daha kolaylıkla uygulayabilir.
E) Pazarlara yakın olma, hizmet üreten birimlerde çok daha
önemlidir.
Cevap: A
20. Miktara bağlı fiyat indirimli envanter modelleriyle ilgi­li aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ekonomik sipariş miktarı en düşük fiyat seçeneğinde gerçek-
leşiyorsa çözüm optimaldir.
B) Sipariş miktarı arttıkça sipariş verme maliyetleri azalır, stokta
bulundurma maliyetleri artar,
C) Aynı analiz türü, optimal parti büyüklüğünün tespitinde de
kullanılabilir.
D) Optimal sipariş miktarında, sipariş verme maliyetleri stokta
bulundurma maliyetlerine eşit: olur.
E) Optimal sipariş miktarının belirlenmesinde malzeme mali­yetlerindeki azalma önemli rol oynar.
Cevap: D
21. Malzeme İhtiyaç Planlaması için, aşağıdaki bilgilerden hangisine en az ihtiyaç duyulur?
A) Iskarta oranları B) Güvence stoku C) Parti büyüklüğü
D) Sabit sipariş miktarı E) Üretim süreleri
Cevap:
22. Aşağıda üç iş istasyonu ve bu istasyonlardaki işlemlerin gerektirdiği toplam üretken süreler verilmiştir.
Pazar koşulları her 8 dakikada 1 birim üretilmesini gerektir­mektedir.
Buna göre, sistemde darboğaz nerede oluşur?
A) A iş istasyonunda B) B iş istasyonunda
C) C iş istasyonunda D) Piyasa talep miktarında
E) Sistemde darboğaz oluşmaz
Cevap: E
23. X firması A ve B ürünlerini, MASAC 27A olarak bilinen
aynı tip operasyonla üretmektedir. Firma günde 8'er saten
oluşan iki vardiya ile yılda 250 gün çalışmaktadır. Gelecek
yılkı talebi karşılayabilmek için de % 25 lik bir yedek kapasite
oluşturmak istemektedir. Firmanın, gelecek yıla ait talep
tahminleri ve üretimle ilgili diğer bilgiler aşağıda verilmiştir.
Ürün A Ürün B
Yıllık talep (br/yıl) 4000 12000
Parti büyüklüğü (br/parti) 80 150
Standart Üretim süresi 2.5 2
(saat/br)
Standart hazırlık süresi 18 24
(saat/parti)
Buna göre, firmanın istediği kapasiteye ulaşabilmesi için kaç makineyi daha ihtiyacı vardır?
A) 10 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16
Cevap: B
24. Aşağıdaki işlevlerden hangisi, genel olarak üretimin
denetlenmesi amacıyla kullanılmaz?
A) İş - görev dağıtımı B) İşi hızlandırma C) İşi yavaşlatma Ö) Programlama E) Stok kontrol
Cevap: D
25. Pazar payını korumak için farklılaştırılmış ürünlerin çıkarılması, ürün yaşam eğrisinin hangi aşamasında yapılabilir?
A) Büyüme B) Giriş C) Düşüş
D) Olgunluk E) Ürün geliştirme
Cevap: D
26. Fayda bölümlendirmesi aşağıdaki pazar bölümlendir-mesi yöntemlerinden hangisinin bir parçasıdır?
A) Marka sadakati yönteminin B) Davranışsal yöntemin
C) Demografik yöntemin D) Ekonomik yöntemin
E) Kültürel yöntemin
Cevap: B
27. Tutundurma karmasının en pahalı elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişisel satış B) Satış promosyonu C) Reklam
D) Dağıtım E) Halkla ilişkiler
Cevap: A
28. Endüstriyel pazarlarda, satış alma merkezindeki tek­nik personelin genellikle üstlendiği rol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kullanıcı
B) Alıcı C) Etkileyici
D) Karar verici
E) Kontrol edici
Cevap: D
29. Ürün/Pazar Genişleme Matrisinde ürünü değiştirmeden mevcut müşterilere daha fazla satış yapılmasına ne ad verilir?
A) Pazar geliştirme
B) Pazarın derinliğine inme
C) Ürün geliştirme
D) Başka alana girme
E) Ürün anlayışı


Cevap: B
30. Aranmayan ürünlerin pazarlamasında en yaygın olarak kullanılan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satış anlayışı B) Pazarlama anlayışı
C) Üretim anlayışı D) Sosyal pazarlama anlayışı
E) Ürün anlayışı
Cevap: A
31. Bir pazarın büyümesi (genişlemesi), aşağıdakilerden hangisine en fazla kazanç sağlar?
A) Belli bir alana odaklanan firmaya
B) Pazar uygulayıcısı firmaya
C) Pazar zorlayıcısı firmaya
D) Pazar takipçisi firmaya
E) Pazar lideri firmaya
Cevap: E
32. I. Kişiler
II. Tutundurma
III. Fiziksel çevre
IV. Süreçler
Hizmet sektöründeki firmalar hizmet sunumunu iyi­leştirebilmek için yukarıdakilerden hangilerini farklılaştırabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I, III ve IV E) II, III ve IV
Cevap: D
33. Diğer etkiletin sabit kalması koşuluyla aşağıdakilerden hangisinin bir firmanın ek sermaye ihtiyacını azaltması beklenir?
(Tüm faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız olduğunu kabul ediniz.)
A) Kâr payı ödeme oranındaki bir artış
B) Net kâr marjındaki bir azalış
C) Ödenecek giderler hesaplarında bir azalış
D) Satışlarda beklenen büyümede bir artış
E) Ortalama günlük alacaklarda bir azalış
Cevap: C
34. Bir hisse senedi ile ilişkilendirebilecek piyasa riskini belirlemede en uygun kriter aşağıdakilerden hangisi­dir?
A) Hisse senedi getirileninin standart sapması
B) Piyasa portföyü gelinlerinin standart sapması
C) Hisse senedi getirileninin değişini katsayısı
D) Piyasa portföyü gelinlerinin değişim katsayısı
E) Hisse senedinin Beta katsayısı
Cevap: E
35. Bugünkü değer ve gelecekteki değer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Iskonto veya faiz oranı pozitif ise bir nakit akımları serisinin
gelecek değeri, aynı serinin bugünkü değerinden her zaman
fazladır.


B) Paranın zaman değeri yaklaşımına göre bugünkü 1 TL, gele­cekteki herhangi bir zamandaki 1 TL den daha değerlidir.
C) Belli bir parasal büyüklüğün bugünkü değeri gelecekteki
değerine eşitse ya ıskonto oranı sıfıra eşittir ya da vade yok-
tur.
D) Iskonto oranının limitsiz olarak artması durumunda, gele­cekteki nakit akımı serisinin bugünkü değen limitsiz olarak.
devamlı büyür.
E) Iskonto oranının limitsiz olarak artması durumunda, gele­cekteki nakit akımı serisinin bugünkü değeri sıfıra yaklaşır.
Cevap: D
36. Ortaklarına hizmet etme ile ilgilenen, hisse senetleri sermaye piyasasında işlem gören bir firma yönetiminin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Beklenen toplam firma kârlılığını en yüksek düzeye çıkarmak
B) Hisse senedi fiyatlarını en yüksek düzeye çıkarmak
C) Zarar olasılıklarını en aza indirmek
D) Beklenen hisse başına düşen kârları en yüksek düzeye çı­karmak
E) Beklenen net kârı en yüksek düzeye çıkarmak
Cevap: D
37.Aşağıdakilerden hangisi, bir firmanın sahip olduğu cari oranı etkilemez?
A) Vadesi bir yıldan fazla olan alacakların tahsil edilmesi
B) Kısa vadeli borç senetlerini ödemek için uzun vadeli borç sağlanması
C) Stokla artırmak için nakit kullanılması
D) Sabit varlıkların nakit karşılığı satılması
E) İştiraklerin belli bir yüzdesinin nakit karşılığı devredilmesi
Cevap: B
38. Sermaye maliyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi­si yanlıştır?
A) Bir firmanın hedef sermaye yapısı bu firmanın ağırlıklandırılmış ortalama sermaye maliyetini etkiler.
B) Ağırlıklandırılmış ortalama sermaye maliyeti hesabında vergi sonrası maliyetler hesaba katılmalıdır.
C) Vergi oram artarken diğer tüm faktörlerin sabit kalması du­rumunda, bir firmanın ağırlıklandırılmış ortalama sermaye maliyeti artacaktır.
D) Dağıtılmayan kârların maliyeti, ortakların eşit riske sahip
alternatif yatırımlardan kazanacakları getiriye eşittir.
D) Yeni menkul kıymet ihraç etme maliyetleri ağırlıklandırılmış ortalama sermaye maliyetini artırır.
Cevap: C
39. Aşağıdakilerden hangisinin artması bir firmayı Top­lam Borç/Toplam Varlık oranını yükseltmeye teşvik eder?
A) Beklenen iflas maliyetlerinin
B) Kurumlar vergisi oranının
C) Gelir vergisi oranının
D) Firmanın faaliyet kaldıraç derecesinin
E) Satışların ve ürün fiyatlarının düzeyi hakkındaki belirsizliğin
Cevap: B
40.Aşağıdakilerden hangisindeki bir artışın, bir firmanın kâr payı (temettü) ödeme isteğinde azalmaya yol aç­ması beklenir?
A) Kârlı yatırım fırsatları
B) Sermaye piyasalarından faydalanma
C) Ticari alacakların toplanması
D) Hisse senedi fiyatı
E) Kârlardaki durağanlık
Cevap: A
Gönderen Berkay zaman: Cuma, Mayıs 11, 2007 0 yorum

Etiketler: İşletme, Çıkmış Sorular 


Kamil Hoca

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.