Ekonomizm: Ktü İİBF Soruları
Ktü İİBF Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ktü İİBF Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

28.04.2017

4.04.2016

3.04.2016

İktisadi Doktrinler Tarihi 3 (101-150) [Çözümlü]

101.  Nurkse’a göre ihracatın, bir ülkenin kalkınmasına olumlu etkide bulunmamasının aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Gelişmiş ülkelerin sanayileşme tercihinde daha az ham madde gerektiren sektörlere yönelmesi
Gelişmiş ülkelerde artan gelirin büyük bir bölümünün sanayi sektörüne aktarılması.
Gelişmiş ülkelerin tarımsal koruyuculuğa gitmesi
Sentetik maddelerin üretim sürecine sokulması
Tarımsal mallara olan dış talep esnekliğinin giderek düşmesi

Cevap : Ülkelerin normal gelişme aşaması tarım - sana­yi - hizmet şeklindedir. Eğer gelirin büyük bir kısmı hizmet sektörüne aktarılıyorsa o ülke için ge­lişmiş tanım uygulanır. Nurkse'a göre ihracatın kalkınmada uyarıcı rol oynamasının diğer ne­denleri ise; ham medde kullanımında tasarruf sağlaması (burada teknolojik gelişme ve emeğin verimliliğinin artması söz konusudur), tarım mal­larına olan dış talep esnekliği giderek düşmesi­dir (Cevap B)


102. “uzun dönemde dinamik karşılaştırmalı üstünlüğü ihmal eden ülke, hayat standardı ve potansiyel gelişme hızları bakımından büyük kayıplara uğrayabilir.” görüşü aşağıdaki hangi iktisatçıya aittir?
J. Meade
Kravis
P. Samuelson
E. Chamberlin
S. Linder

Cevap : Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştırmalı üstün­lüklere dayalı ihracatlarını geliştirmeleri gerekir. O halde, kalkınmakta olan ülkeler, uygun sana­yileşme politikaları izleyerek ekonomik yapılarını ve uluslararası işbölümündeki yerlerini değiştire­bilir. Nitekim uygulamada çoğu ülkelerin kalkın­ma çabalarının altında yatan ana unsur, ekono­mik yapıyı dinamik karşılaştırmalı üstünlüklere uygun biçimde değiştirmektir. Farklı bir ifade ile bu ülkeler tarım ekonomisi olmaktan çıkıp sana­yi toplumu durumuna gelmeyi amaçlarlar, işte bunun içindir ki uzun dönemde dinamik karşılaş­tırmalı üstünlük ihmal edilmemelidir. (Cevap C)


İktisadi Doktrinler Tarihi 2 (51-100) [Çözümlü]


51. Sabit bir reel faiz oranında, enflasyon bekleyişlerindeki artışın nominal faiz oranları üzerindeki etkisine ne ad verilir?

A) Reel ankes etkisi
B) Bekleyişler etkisi
C) Rasyonel bekleyişler etkisi
D) Yüksek enflasyon etkisi
E) Normal enflasyon etkisi

Cevap : Diğer adı da Fisher Etkisidir. (Cevap B)


52. Enflasyon oranının hızla düşürülebileceği varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Heteredoks istikrar programı
B) Aşamalı strateji
C) Soğuk hindi stratejisi
D) Sabitleştirme politikası
E) Çapa politikası

Cevap : Parasal büyüme oranının düşük tutularak fiyatlar üzerindeki baskı muhafaza edilmektedir. Büyük bir olasılıkla enflasyon oranı, üretim ve istihda¬mın yeniden artmasına olanak verecek kadar düşecektir. Sonunda ekonomi tam istihdam sevi¬yesine geri dönecektir. Bu uygulamaya Şok stra¬teji de denir. (Cevap C)

İktisadi Doktrinler Tarihi 1 (1-50 Soru) [Çözümlü]

1.                   ‘’ Pozitif gelir etkisinin negatif ikame etkisinden büyük olduğu’’ durumu ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A)                 Gini katsayısı
B)                 Fellner kuramı
C)                 Giffen paradoksu
D)                 St. Petersburg paradoksu
E)                 Gelir-İkame ve fiyat elastikiyeti

Cevap: (Cevap C )


2.                   Reel gelirdeki değişme nedeniyle, bir malın talep edilen miktarındaki değişme oranına ne denir?
A)                 İkame etkisi
B)                 İlave etkisi
C)                 Giffen paradoksu
D)                 Marjinal fayda yasası
E)                  Gelir etkisi

Cevap : Bir malın fiyatı değiştiğinde, tüketicinin satın alma gücüde değişir. Mal fiyatları arttığında, tüketicinin sabit parasal gelirinin satın alma gücü düşer, buna karşılık mal fiyatlar düştüğünde satın alma gücü artar. İşte malların mutlak fiyatlarındaki değişme sonucu, belirli parasal gelirin, satın alma gücündeki değişme (reel gelirdeki değişme) nedeniyle, bir malın talep miktarında ortaya çıkan değişme oranına gelir etkisi denir. Diğer bir ifade ile : diğer malların fiyatları sabit iken bir malın fiyatının düşmesi halinde tüketici talebinin bu mala yönelmesini gelir etkisiyle de açıklayabiliriz. (Cevap E )

1.03.2016

İş Hukuku 2009 Sorularıİş Hukuku Çalışma Soruları

1- Sendikalar Kanununa göre aşağıdakilerden hangisinin işveren sendikasına üye olmasi yasaktir?   

İsveren vekilleri
Bir adi sirkette fikri emek arzi suretiyleçalışanlar
Gercek kisiler
Tuzel kisiler
Tuzel kisiligi olmayan kamu kuruluslari

2- Sendikalar kanununa göre karara itiraz süresi ne kadardır?

15 gün
30 gün
1 ay
1,5 ay
3 ay

3- sendikalar kanununa göre sendikaca üyeliği kabul edilmeyen işçinin karara itiraz süresi ne kadardır?

15 gün
30 gün
1 ay
1,5 ay
3 ay

4-Sendika üyelik balvurusu reddedilen işverenin karara itirazda bulunacaği organ hangisldir?
Calısma ve Sosyal Guvenlik Bakanliğı
Çalışma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi Bolge Mudurlugu
Yüsek Hakem Kurulu
Sulh Hukuk mahkemesi
İs Mahkemesi

5- Ölüm nedeniyle sendika üyeliği sona eren kişinin çıkış bildiriminin en fazla kaç gün içerisinde Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne gonderilmesi gerekir?
5 gün
10 gün
15 gün
20 gün
30 gün

6- Sendika uyesi işçinin üyelikten çıkarilmasina iliskin karari verecek organ hangisidir?
Sendika genel kurulu
Sendika yonetim kurulu
Sendika disiplin kurulu
Sendika denetleme kurulu
Sendika ceza kurulu

7- Sendika Üyesi olmayanlarin toplu iş sözleşmesinden yararlanmalari için ödemeleri gereken aidata ne ad verlir?
Dayanışma aidatı
Uyelik aidati
Yardimlasma aidati
Sendika aidati
Kurumsal aidat

8-Türkiye’de sendilakar işyeri esasına göre kurulurlar.

Doğru
Yanlış

9- Aşagidakilerden hangisi sendika kurmak için verilmesi gerekli belgelerden değildir?          
      
Kurucuların nüfus cüzdan sureteri
Kumcuların ikametgah belgeleri
Kurucuların meslek özgeçmişleri
Kurucuların sağlık raporları
Kurucuların sabıka kayıtları

10-Yabanci uyruklu kimseler sendikaya üye olabilecekieri gibi sendika kurucusu da olabilirler.

Dogru
Yanlış

11- Aşağıdakilerden hangisi sendikaların zorunlu organlarından biri değildir?

Genel kurul
Yönetim kurulu
Denetleme kurulu
Disiplin kurulu
Başkanlar kurulu

12- Genel kurul, kanunen kendisine verilen görev ve yetkiler dişinda kendi isteği ile daha birtakim görev ve yetkilere sahip olamaz.

Doğru
Yanlış

13-Sendikalar Kanununa göre yönetim kurulu toplantilarında karar nisabi nedir?

Mevcut uyelerin salt coğunluğu
Mevcut uyelerin 1/2'si
Mevcut uyelerin 1/3'ii
Mevcut uyelerin 2/3'u
Mevcut uyelerin 1/4'u

14-  Sendika denetleme kurulu üyelerl hangi organca secilir?

Disiplin kurulu
Genel kurul
Denetleme kurulu
Yonetim kurulu
Yurutme kurulu

15- Sendikaiar Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sendika yöneticisi kabul edilir?

Sendika denetim kurulu üyeleri
Sendika genel kurulu üyeleri
Sendika disiplin kurulu üyeleri
Sendika onur kurulu üyeleri
Sendika üst kurulu üyeleri16-sendikalar  kanununa göre işyeri sendika temsilcisi tayin etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Işçi sendikası
Işveren sendikası
Konfederasyon
Işveren
Işveren vekili


17- Sendikalar Kanununa göre aşagidakilerden hangisi işyeri senndika temsilcisinin gorev ve sorumluklarindan biri degildir?

iscilerin dileklerini dinlemek
iscilere yapilacak ücret ödemesini belirlemek
iscilerin şikayetlerini çözümlemek
iişçilerin  hak ve menfaatlerini gözetmek
işçi ve işveren arasındaki çalışma barışını saglamak

18-Ülkemizde işveren sendikaları hangi esasa göre kurulabilirler?

İşkolu
Işletme
Işyeri
Sanat
Meslek

19- Sendikanin tüzel kişilik kazanabilmesi için sendika tüzüğünün aşağıdaki organlardan hangisine verilmesi gerekir?

İç İşleri bakanlığı
Kaymakamlık
Valilik
Belediye
konfederasyon

20- Aşağıdakilerden hangisi sendika kurucusu olamaz?

Yabancı uyruklu olarak çalışanlar
Kamu hizmetinde çalışanlar
Nakliye sözleşmesiyle çalışanlar
Iş sözleşmesiyle çalışanlar
Fiil ehliyetine sahip olarak çalışanlar

21- sendikaların en yetkili organı hangisidir?

Yürütme kurulu
Yönetim kurulu
Denetleme kurulu
Disiplin kurulu
Genel kurul

22- 200 delegeden oluşan genel kurulun toplanti nisabi nedir?

51
76
101
151
200


23- Aşağidakilerden hangisii sendika genel kurulunun görev ve yetkilerinden degildir?

Yönetim kurulu raporlarını görüşmek
Sendlka denetim raporunu hazırlamak
Konfederasyonlara üye olmak
Sendikaları uluslararası işçi kuruluslarına uye olmasını sağlamak
Delege seçiminde uyulacak esasları belirlemek

24- Sendikalar kanununa göre sendika yönetim kurulları en az ve ençok kaç üyeden oluşur?

3-9
3-6
9-15
6-12
5-10

25- Sendika üyelerinin sendikaların ilkelerine, tüzügüne ve genel kurul kararlarına uyumunu denetleyen organ hangisidir?
Genel kurul
Yonetim kurulu
Denetleme kurulu
Disiplin kurulu
Üst kurul

26- 2000’den fazla işçinin çalıştığı A işyerinde olması gerekli işyeri sendika temsilcisi sayısı en çok kaçtır?
8
6
5
4
3

27-sendika yöneticilik görevi çekilmek suretiyle sona eren işçi talep halinde işverence eski işine ne kadar süre içerisinde alınmak zorundadır?
15 gün
1 ay
2 ay
3 ay
4 ay

28- sendikalar nakit mevcudunun en fazla yüzde kaçını yardımlaşma amaölı sandıklara kredi olarak verebilir?
%5
%10
%15
%20
%25

28-Sendikalar kanununa göreaşağıdakilerden hangisi sendikalar için yasak faaliyetlerden biri değildir?
Siyasi partilerin ad ve amblemlerini kullanmak
Ticaretle uğraşma
Elde ettikleri gelirleri üyeleri arasında dağıtmak
Işverenin nüfuzu altında işçi sendikası kurulmasını teşvik etme
Üyelri için kooperatif kurulmasına yardım etmek

29- Sendikaya üye olan herkesin üyelik süresince kuruluşa ödemek zorunda oldugu aidata dayanışma aidati denir

Dogru
Yanliş

30-sendikalar gelirlerinin en az %10 unu üyelerinin eğitimine harcamak zorundadırlar.

Doğru
Yanlış

31-Sendikalarda en üst denetim yetkisi denetleme  kuruluna aittir?

Doğru
Yanlış

32-sendikalarda en üst denetim yetkisi denetleme kuruluna aittir.

Doğru
Yanlış

33- Sendikalar Kanununa göre sendikanın kapanma kararını verecek yetkili organ aşağıdakiIerden hangisidir?

Calişma Bakanliği
İçişleri Bakanligi
Konfederasyon
Sendika genel kurulu
Isyeri sendika temsilciliiği

34-aşağıdakilerden hangisi sendikaların faailyetlerinin durdurulmasını gerektiren durumlardan biri değildir?

VaIiliğe verilen belgelerin kanuna aykirı veya eksik bulunmasi
Tuzuk degişikliğindeki islemlerde eksiklik veya kanuna aykrılik bulunmasi
Dis kaynaklardan kanuna uygun olmayan bicimde yardim ve bagis, alınması
Yasaklanmis kimselere gorev verildiğinin bildirimine ragmen bu kişinin gorevine son verilmeme Yurütülen faaliyetlerin devletin ulkesi ve milletiyle bolunmez butünlugunu bozmasi

35 mahkeme kararıyla kapatilan sendikanin tasfiye neticesinde kalan paraları Türkiye İş Kurumunca belirlenen milli bankalardan birine yatırılır.

Dogru
Yanliş

36-Aşağıdakilerden hangisi sendikaların çalışma hayatina ilişkin faaliyetlerinden biri degildir?  

Toplu iş sözleşmesi yapmak
Toplu iş uyuşmazliklarında yargi organina basvurmak
Greve karar vermek
Lokavta karar vermek
Kanuna göre toplanan kurullara temsilci gondermek

37-sendikalar kanununa göre, sendikaların üyelerinin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışmaları ne tür bir faaliyettir?

Çalışma hayatına ilişkin
Sosyal faaliyet
Ekonomik faaliyet
Ticari faaliyet
Siyasal faaliyet

38-sendikalar kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sendikaların gelirlerinden değildir?

Üyelik aidatı
Dayanışma aidatı
Bağışlar
Krediler
Malvarlığından doğan kazançlar

39- Sendikalar Kanununa gore taraf sendikaya uye olmayanların toplu iş sözleşmesinden yararlanmak için sendikaya ödeyecekleri aidata ne ad verilir?

Dayanişma aidatı
üyelik aidatı
Destek aidati
Yardim aidati
sendika aidatı

40-Sendikalar Kanununa göre sendikalar asağidaki bagislardan hangisini kabul edebilir?

Üye bağışları
Vakıf bağışları
Şirket bağışları
Kamu kurumu bağışları
Meslek kuruluşu bağışları

41-Sendikalar Kanununa göre sendikal kuruluşların kendi organIarı tarafindan yapilan denetime ne ad verilir?

idari denetim        
Dış denetim          
İç denetim
Kamusal denetim  
Sosyal denetim

42- Sendikalar Kanununa göre, tüzük değişikliğindeki işlemlerde Kanuna aykirılık bulunmasi halinde mahkemenin vereceği karar nedir?

Sendikanin uyarılmasi
Sendikanın faaliyetlerinin durmasi
Sendikanin dagitilmasi
Sendikanin birlestirilmesi
Sendikanın devri

43- sendikalar kanununa göre, sendikanın kapanmasına karar verecek olan sendikal organ hangisidir?

Genel kurul
Yönetim kurulu
Disiplin kurulu
Üst kurul

44- sendikalar kanuna göre çalıştırılması yasak olan kişinin valilikçe bildirilmesine rağmen görevine devam etmesi halinde sendikanın faaliyeti en fazla ne kadar süre için durdurulur?

1 ay
5 ay
9 ay
1 yıl
5 yıl

45-sendikalar kanununa göre kapatma kararını verecek olan organ hangisidir?

Danıştay
Yüksek Hakem Kurulu
İçişleri Bakanlığı
Konfederasyon
İş mahkemesi

46- lokavt işçilerin grev hakkına karşılık  işverence kullanılabilecek bir mücadele aracıdır.

Doğru
Yanlış

47-Grev sadece işyerindeki faaliyeti tamamen durdurmak amaciyla yapilir.

Doğru
Yanlış

48-toplu iş sözleşmesinde tarafların karşılıklı hak ve borçlarını belirten hükümler, toplu iş sözleşmesinde bulunması zorunlu hükümlerdir.

Doğru
Yanlış

49-Bir bölgede, farkli işverenlere ait tüm tekstil fabrikalarini kapsayan bir toplu iş sözleşmesine ne ad verilir?

işkolu toplu iş sozleşmesi
işyeri toplu is sozlesmesi
Bolgesel toplu is sozlesmesi
işletme toplu iş sozleşmesi
Grup toplu is sozleşmesi

50- Toplu iş sözleşmesinin borç, doguran hükümlerinin hizmet akdi üzerinde emredici etkisi yoktur.

Dogru
Yanlis

51-aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmesinin unsurlarından biri değildir?

TİS, iş sözleşmesinin nasıl yapılacağını düzenleyebilir.
TİS, iş sözleşmesinin sona ermesini düzenler
Toplu iş sözleşmesine işçi ve işveren bireysel olarak taraf olabilir
Toplu iş sözleşmesine sendika üyesi olmayan işverenler taraf olabilir.
TİS, iş sözleşmesinin içeriğini düzenler

52-sendikalar kanununa göre greve karar verecek organ hangisidir?

Işçi sendikası
Işveren sendikası
Sendika üyesi olmayan işveren
Işçi
Işveren

53- sendikalar kanununa göre, aynı işkolunda farklı işverenlere ait birden çok işyerini kapsayan yoplu iş sözleşmesine ne ad verilir?

Işyeri toplu iş sözleşmesi
Işyerleri toplu iş sözleşmesi
Işletme toplu iş sözleşmesi
Işkolu toplu iş sözleşmesi
Işkolları toplu iş sözleşmesi

54- toplu iş sözleşmesinin hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesine ilişkin hükümlerine ne ad verilir?

Borç doğuran hükümler
Geçici hükümler
Sürekli hükümler
Normatif hükümler
Maddi hükümler

55-anayasaya göre grev ve lokavt hangi haklardandır?

Kişilik hakları
Sosyal güvenlik hakları
Siyasi haklar
Kamu hakları
Ekonomik ve sosyal haklar

56-işçilerin grev hakkına karşılık işverenlerce kullanılabilecek mücadele aracına ne ad verilmektedir?

Lokavt
Toplu sözleşme
Arabuluculuk
Resmi hakem
Hakem kurulu

57- sendikalar kanununa uygun bir şekilde kurulmuş her işçi ve işveren sendikası toplu iş sözleşmesi yapmaya ehildir

doğru
yanlış

58-TİSGLK’a göre sendika üyesi olmayan işveren verilen yetki kararına tebliğ tarihinden itibaren  enfazla kaç iş günü içerisinde itirazda bulunabilir?

6 işgünü
5 işgünü
4 işgünü
3 işgünü
2 işgünü

59- Toplu iş sözleşmesinin yapilmasında ilk safha aşağıdakilerden hangisidir?

Çağrı safhasi
Göruşme safhasi
Teklif safhası
Anlaşma safhası
Arabuluculuk safhası

60-TİSGLK'na göre toplu gorüşme için çagrınin karşi tarafa tebliginden itibaren taraflar altı iş günü içinde  toplu görüşmenln yer, gun ve saatini tespit etmelidirler.
Dogru
Yanliş

61-TiSGLK'na göre, toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden sonra sendikaya üye olanlar ne zaman toplu iş sözleşmesinden yararlanırlar?

imza tarihinde
Yururlük  tarihinde
Uyeligin işverene bildirildigi tarihte
Talep tarihinde
Uyeligin Çalişma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgi'na bildirildigi tarihte

62- Toplu iş  sözleşmesine taraf işçi  sendikasina üye bulunup da sonradan çıkanlanlarin toplu iş sözleşmesinden yararlanma olanakları da kalkmaktadir.

Doğru
Yanlış

63- Toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın tespitinde  aranan çogunluga ait oran hangi organ tarafından belirlenir?

işçi sendikasi
isveren sendikasi
Konfederasyon
Başbakanlik
Çalışma ve sosyal Guvenlik Bakanligı


64-aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahiptir?

Işveren birlikleri
Işveren dernekleri
Işveren sendikaları
Işveren vakıfları
Işveren sendikaları konfederasyonu

65- aşağıdakilerden hangisi yoplu görüşmenin uyuşmazlıkla sonuçlanması halinde tarafların gideceği safhalardan biridir?

Arabuluculuk safhası
Itiraz safhası
Toplu görüşme safhası
Tespit safhası
Çağrı safhası

66- TİSGLK’na göre, yoplu görüşme için belirlenen azami süre ne kadardır?

25 gün
30 gün
45 gün
55 gün
60 gün

67-aşağıdakilerden hangisi beş nüsha olarak imzalanan bir toplu iş sözleşmesinin dağıtılacağı mercilerden biri değildir?

Içişleri Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
DİE
İşveren sendikası
Işçi sendikası

68-TlSGLK'na göre, arabuluculuk suresi azami ne kadardir?               

6 gun
12 gun
21 gun
25 gun
28 gun

69- Bir işçi, sendikaya toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden önce üye olmuşsa işci toplu iş sözleşmesinden ne zamandan itibaren yararlanır?

tİS yürürlülük tarihinden itibaren
TİS imza tarihinden itibaren
Üyeliğin işverene bildirildiği tarihten itibaren
Işçinin talep tarihinden itibaren
Sendikanın yetki tarihinden itibaren

70- TlSGLK'na göre, toplu iş sözleşmesinin faydalanma alaninın teşmil yoluyla genişletilmesine karar verecek olan hangisidir?

İçişleri Bakanligi
Calişma ve Sosyal Guvenlik Bakanligi
Bakanlar Kurulu
Konfederasyon
Sendika

71- TİSGLK’na göre dayanışma aidatının miktarı ne kadardır?

Üyelik aidatının 2/3’ü
Üyelik aidatının 1/2’i
Üyelik aidatının 1/3’i
Üyelik aidatının 3/2’si
Üyelik aidatı kadar

72- uyuşmazlık sonrasında grev veya lokavta gidilemeyen durumlarda yapılması gereken nedir?
Yüksek hakem kuruluna başvurmak
Işçi sendikası konfederasyonuna başvurmak
Işveren sendikasıyla tekrar görüşmek
Görevli makamdan yeniden arabulucu tayin edilmesini istemek
Toplu görüşmeleri ileriki bir tarihe ertelemek

73- TlSGLK'ya göre, aşadidakilerden hangisi toplu hak uyuşmazliklarına örnek gösterilemez?

isverenin toplu iş sozleşmesinde yer alan ücret artışını uygulamaması
isverenin işçinin yıllık ucreti izin hakkını  kullanmasına izin vermemesi
işverenin işçinin ücretinin arttırılması konusunda uyuşamaması
işverenin işçinin fazla çalışma ücretini sözleşmede belirtildiği gibi vermemesi
işverenin işçiye sözleşmede belirtilen yardımları yapmaması

74-TİSGLK’na göre, işçi yorum davası açabilir

Doğru
Yanlış

75- taraflar toplu menfaat uyuşmazlığının her safhasında özel hakeme başvurabilirler

doğru
yanlış

76-işverence, toplu iş sözleşmesinde yer alan ücretin işçilere ödenmemesi nedeniyle çıkan uyuşmazlığa ne denir?

Eda uyuşmazlığı
Ferdi menfaat uyuşmazlığı
Ferdi iş uyuşmazlığı
Toplu menfaat uyuşmazlığı
Toplu hak uyuşmazlığı

77- TlSGLK'na göre, toplu hak uyuzmazlıkiarinın çözüm yeri aşağidakilerden hangisidir?

iş mahkemesi
Yuksek hakem kurulu
Arabulucu
Daniştay
Hukuk Genel Kurulu

76-  Aşağıdakilerden hangisi bir toplu iş sözleşmesi ile ilgili olarak yorum davası açma yetkisine sahiptir?

İşçi
İşveren vekili
Işçi sendikası
Işveren sendikası konfederasyonu
Işçi sendikası konfederasyonu

77-  Aşağıdakilerden hangisinde isteğe bağlı olarak arabulucuya gidilemez?

Taraflardan birinin toplantıya gelmemesi
Taraflardan birinin toplantiyi birakmasi
Taraflardan birinin cagrıya uymamasi
Taraflardan birinin gorevli makama başvurmaması78-Aşağıdakilerden hangisi yüksek hakem kurulunda yer almaz?

İşveren sendikası temsilcisi
İşçi sendikası temsilcisi
İş müfettişi
Bürokrat
Öğretim üyesi

79 -aşağıdakilerden hangisi grev veya lokavt yasaklamasına gidilecek durumlardan biri değildir?

Yangın
Deprem
Su baskını
Toprak kayması
Ekonomik kriz

80-grev ve lokavtı yasaklama yetkisi aşağıdaki organlardan hangisine aittir?

İçişleri Bakanlığı
Başbakan
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
Bakanlar kurulu
Sendika genel kurulu

81-TİSGLK’na  göre, uyuşmazlığı inceleyen özel hakemin karar verme süresi ençok kaç gündür?

45 gün
30 gün
25 gün
20 gün
15 gün

82- aşağıdaki işyerlerinden hangisinde uyuşmazlık çıkması halinde kanuni hakeme başvurulması zorunludur?

Ticarethane
Fabrika
Mezarlık
Mezra
Atölye


83-TİSGLK’nun kanuni hakem olarak belirlediği organ hangisidir?

Yüksek hakem kurulu
Resmi arabulucular kurulu
Özel hakem kurulu
Hukuk genel kurulu
Hukuk özel kurulu

84-TİSGLK’na göre, işveren vekilinin lokavta karar verme yetkisi vardır

Doğru
Yanlış

85-TİSGLK’na göre, grev oylamasına ilişkin itirazlar iş mahkemesine yapılmalıdır.

Doğru
Yanlış

86- 2822 sayili Kanuna göre, işçi  sendikasınca alinan grev karari en fazla kaç işgün içerisinde işveren tarafina iletilmelidir?

6 işgunu
7 işgunu
8 işgunu
9 işgunu
10 işgunu

87- işçi sendikasınca grev kararı alınsın veya alınmasın kanuni lokavt kararı alınabilir

doğru
yanlış

88-işveren greve katılmayıp çalışan işçilere greve katılan işçilerin işlerini yaptırabilir

doğru
yanlış

89-TİSGLK’a göre, grev uygulanan bir işyerine grev gözcüsü atama yetkisi hangisine aittir?

Işveren sendikası
Işçi sendikası
Iş mahkemesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı
Bakanlar kurulu

90-lokavtın uygulanmasına son verilmesi grevin kaldırılması sonucunu doğurmaz

doğru
yanlış

91-TİSGLK’a göre , kanun dışı grevin uygulanması nedeniyle işverenin uğradığı zarar kim tarafından karşılanır?

İşveren
İşveren sendikası
Işçi sendikası
İşveren sendikası konfederasyonu
Işveren vekili

92-2822 sayılı kanuna göre aşağıdakilerden hangisi lokavtı sona erdiren hallerden biri değildir?

Işçi sendikasının feshesdilmesi
Işçi sendikasının dağıtılması
Işçi sendikasının kapatılması
Işçi sendikasının üye çoğunluğunu yitirmesi
Işçi sendikasının grev uygulamasını kkaldırması

93- Aşagidakilerden hangisi kanuni grevin unsurlarından biri değildir?

Greve çalışma koşullarnı duzeltmek amacıyla gidilmesi
Greve toplu menfaat uyusmazligi nedeniyle gidilmesi
Greve toplu hak uyusmazlığı nedeniyle gidilmesi
greve toplu iş sözlesmesi yapma aşamasındaki uyuşmalzık  nedeniyle gidilmesi
greve arabuluculuk safhasında anlaşma sağlanamaması sonrasında gidilmesi

94-2822 sayıli Kanuna göre işçilerin topluca çalişmamak suretiyle faaliyeti durdurmalarina ne ad verilmektedir?  

Lokavt  
Grev
Uyuşmazlik
Fesih
Kapatma


95-2822 sayılı kanuna göre grev kararının işyerinde ilan edilmesinden başlayarak kaç gün içerisinde grev oylamasına gidilir?

6
8
10
15
20

96-400 işçinin çalıştığı işyerinde grev oylamasıne gidilebilmesi için en az kaç işçinin talepte bulunması gerekmektedir?

20
40
60
80
100

97-uygulanmakta olan bir grevin kanundışı olup olmadığının tespiti hangi organdan istenebilir?

Valilik
Iş mahkemesi
Işçi sendikası
Işveren sendikası
Yüksek hakem kurulu

98-TİSGLK’a göre, işçi sendikası grev uyguladığı işyerine ençok kaç grev gözcüsü koyabilir?

2
4
8
16
18

99-İşçi sendikasınca grev kararı alınabilmesi için aşağıdaki safhalardan en son hangisinin geçirilmiş olması gerekir?

Çağrı safhası
Toplu görüşme safhası
Arabuluculuk safhası
Uyuşmazlık safhası
Itiraz safhası

100-TİSGLK’a göre , aşağıdaki amaçlardan hangisiyle yapılan grev kanun dışı grevdir?

Işçilerin sosyal durumlarını koruma amacı
Işçilerin iktisadi durumlarına koruma amacı
Işçilerin çalışma koşullarını koruma amacı
Işçilerin çalışma koşullarını düzeltme amacı
Işçilerin siyasi durumlarını koruma amacı

101-aşağıdakilerden hangisi kanunş lokavt kararı verme yetkisine sahiptir?

Bakanlar kurulu
Sanayi odası
Işveren sendikaları konfederasyonu
Işverenler birliği

Sendika üyesi olmayan işveren