KTÜ Para Teorisi Soruları - Ekonomizm

7.11.2014

KTÜ Para Teorisi Soruları


PARA TEORİSİ SORULARI
1-) Bir Ülkede Paranın Iyi Bir Değer Biriktirme Aracı Olup Olmadığı Aşağıdakilerden Hangisine Bağlıdır?
a) Servet Stokuna
b) Gelir Düzeyine
c) Bankalardaki Mevduatların Hacmine
d) Ülkenin Gelişmişlik Düzeyine
e) Fiyatlara

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Para Basma Tekeline Sahip Olunması Nedeniyle Elde Edilen Gelire Ne Denir?
a) Konversiyon
b) Senyoraj
c) Itibari Para
d) Konsolidasyon
e) Nakit Ikamesi


--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden Hangisi Aldıkları Kararlar Ve Yaptıkları Tercihlerle Mevduat Yaratılması Sürecinde Yer Almaz?
a) Merkez Bankası
b) Ticari Bankalar
c) Bankerler
d) Mevduat Sahipleri
e) Bankadan Borçlananlar

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden Hangisi Bankaların Serbest Rezerv Taleplerini Etkileyen Faktörlerden Biri Değildir?
a) Menkul Kıymet Faiz Oranı
b) Mevduat Giriş - Çıkışlarındaki Değişiklik
c) Geleceğe Dönük Ekonomik Bekleyişler
d) Ekonomik Istikrarsızlık
e) Vadesiz Mevduat Zorunlu Rezerv Oranı

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden Hangisi Parasal Tabanın Kaynaklarından Biri Değildir?
a) Uluslararası Rezervler
b) Bankacılık Sistemine Verilen Krediler
c) Kamu Kesimine Açılan Krediler
d) Açık Piyasa Işlemleri Sonucu Yaratılan Para
e) Zorunlu Karşılık Oranları

6-) Ekonomide C, Nakit Tutma Oranını R, Toplam Rezervleri Ve B Parasal Tabanı Gösterdiğine Göre Aşağıdakilerden Hangisi Parasal Tabanın Kullanımını Ifade Eder?
a) B=cxr
b) B=c-r
c) B= (1+c) R
d) B= C+r
e) C= B+r

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Osmanlı Imparatorluğunda Banknot Çıkarma Imtiyaz Ve Tekeline Sahip Olan Ilk Banka Hangisidir?
a) Dersaadet Bankası
b) Osmanlı Bankası
c) Ziraat Bankası
d) Duyun-u Umumiye
e) Mescidi Tahsisi Ayor

--------------------------------------------------------------------------------
ülkedeki Para Sistemini Kontrol Ederek Istikrarlı Şekilde Çalışmasını Sağlamak Merkez Bankasının Hangi Fonksiyonunu Ifade Eder?
a) Likiditenin Son Kaynağı Olmak
b) Para Piyasalarında Istikrarı Sağlamak
c) Bankaların Bankası Olmak
d) Devletin Bankacılığını Yapmak
e) Bankaları Denetlemek

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Bir Kıymetin Belirli Bir Tarihte Belirli Orandan Geri Satım Vaadiyle Alınmasına Ne Ad Verilir?
a) Varant
b) Iskonto
c) Repo
d) Akredetif
e) Avans

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden Hangisi Rezerv Piyasasında Denge Faiz Oranının Arttırır?
a) Merkez Bankasının Açık Piyasa Işlemleri Ile Alım Yapması
b) Bankalara Reeskont Kredisi Açılması
c) Reeskont Oranının Düşürülmesi
d) Merkez Bankasının Açık Piyasa Işlemleri Ile Satışta Bulunması
e) Zorunlu Rezerv Oranlarının Düşmesi

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Bir Işten Başka Bir Işe Geçerken Ya Da Işgücü Piyasasına Girip Çıkarken Ortaya Çıkan Işsizlik Türü Hangisidir?
a) Yapısal Işsizlik
b) Doğal Işsizlik
c) Mevsimlik Işsizlik
d) Geçici Işsizlik
e) Bekleme Işsizlik

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Arz Şoklarından Kaynaklanan Bir Dengesizlik Durumunda Ara Ve Faaliyet Hedefi Olarak Aşağıdakilerden Hangisi Seçilmelidir?
a) Para Arzı
b) Parasal Taban
c) Reeskont Kredileri
d) Faiz Oranları
e) Kamu Harcamaları

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Parasal Yaklaşıma Göre Aşağıdakilerden Hangisi Gerçekleşirse Döviz Kuru Yükselerek Yerli Para Değer Kaybeder?
a) Para Çarpanının Değeri Yükselirse
b) Merkez Bankasının Net Iç Ve Dış Varlıkları Azalırsa
c) Para Talebi Artarsa
d) Yabancı Ülkedeki Fiyatlar Artarsa
e) Ülkenin Üretim Hacmi Artarsa

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşadakilerden Hangisi Merkez Bankasının Net Döviz Rezervini Ifade Eder?
a) Net Dış Varlıklar
b) Net Yurt Içi Varlıkları
c) Merkez Bankasının Kullandırdığı Kredilerden Kaynaklanan Alacakları
d) Zorunlu Rezervler
e) Kaynağına Göre Parasal Taban

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden Hangisi Döviz Kurunu Ara Hedef Olarak Seçmenin Avantajıdır?
a) Çapa Atılan Ülkedeki Şokların Yerli Ülkeye Direkt Olarak Aktarılması
b) Ülkenin Dış Şoklara Açık Hale Gelmesi
c) Gelişmekte Olan Ülkeleri Spekülatif Ataklara Açık Hale Getirmesi
d) Para Politikası Kararlarını Alanların Hesap Vermekten Kurtulması
e) Para Politikasının Yürütülmesinin Otamatiğe Bağlanması

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Philips Eğrisi Kısa Dönemde Hangi Değişkenler Arasındaki Ters Yönlü Ilişkiyi Gösterir?
a) Enflasyon-ödemeler Bilançosu
b) Ekonomik Büyüme-enflasyon
c) Işsizlik-enflasyon
d) Işsizlik- Ekonomik Büyüme
e) Faiz Oranları-döviz Kuru

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Iktisatçılar Enflasyon Hedeflemesiyle Ilgili Hangi Konuda Uzlaşma Içinde Değildir?
a) Para Kısa Döneminde Nötr’dür
b) Para Arzındaki Artış Orta Vadeden Uzun Dönemine Kadar Nötr’dür
c) Enflasyon Uzun Dönemli Üretim Artışı Anlamında Bir Maliyet Getirir
d) Para Politikası Enflasyon Üzerinde Belirli Bir Gecikmeyle Etkili Olmaktadır
e) Merkez Bankası Para Politikası Araçlarını Belirlerken Duruma Göre Davranma Olanağına Sahiptir

--------------------------------------------------------------------------------
1 Reel Üretim Artışı Ve Enflasyonun Toplamı Aşağıdaki Değişkenlerden Hangisine Eşittir?
a) Nominal Faiz Oranı
b) Nominal Para Arzı
c) Reel Para Arzı
d) Nominal Gelir Artışı
e) Reel Faiz Oranı

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Klasik Yaklaşıma Göre Para Talebini Belirleyen Temel Faktör Aşağıdakilerden Hangisidir?
a) Fiyat Düzeyi
b) Gelir Düzeyi
c) Beklenen Enflasyon
d) Faiz Oranı
e) Zevk Ve Tercihler
--------------------------------------------------------------------------------
21-) Klasik Iktisatçıların “her Arz Kendi Talebini Yaratır” Şeklinde Özetledikleri Kuram Aşağıdakilerden Hangisidir?
a) Say Yasası
b) Lucas Kritiği
c) Fisher Yaklaşımı
d) Tobin G Teorisi
e) Walras Yasası

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Monetarist Iktisatçılara Göre Parasal Aktarma Mekanizmaları Hangi Ilişkiye Bağlıdır?
a) Para Arzı Ve Merkez Bankası Arasındaki Ilişkiye
b) Para Arzı Ve Para Talebi Arasındaki Ilişkiye
c) Para Talebi Ve Faiz Arasındaki Ilişkiye
d) Para Talebi Ve Merkez Bankası Arasındaki Ilişkiye
e) Para Ve Diğer Varlıklar Arasındaki Ilişkiye

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Reel Konjonktür Teorisine Göre Kısa Dönem Toplam Arz Eğrisinin Şekli Nasıldır?
a) Yatay Eksene Pareleldir
b) Yatay Eksene Diktir
c) Dikey Eksene Diktir
d) Pozitif Eğimlidir
e) Negatif Eğimlidir

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Daraltıcı Para Politikası Izlendiğinde Parasal Aktarma Mekanizması Nasıl Işleyecektir? Msmkyerli Para Değeri? K Net Ihracat? Ky?
a) Mkiki
b) Mkmki
c) Mkmkm
d) Ikikm
e) Ikmkm

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Negatif Arz Şokları Ya Da Işçilerin Ücretleri Yüksek Düzeye Çıkarmaları Nedeniyle Ortaya Çıkan Enflasyona Ne Ad Verilir?
a) Maliyet Enflasyonu
b) Hiperenflasyon
c) Stagflasyon
d) Talep Enflasyonu
e) Kronik Enflasyon

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Kamu Otoritesinin, Işsizliği Düşük Düzeye Çekebilmek Amacıyla Ekonomide Daha Aktif Rol Üstlenmesi Nasıl Bir Politika Izlendiğini Gösterir?
a) Aktivist
b) Genişletici
c) Enflasyonist
d) Daraltıcı
e) Aktivist Olmayan

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Keynesyen Yaklaşıma Göre Aşağıdakilerden Hangisi Toplam Arz Eğrisini Sola Kaydırır?
a) Kamu Harcamalarının Artması
b) Tüketici Iyimserlikleri
c) Kamu Harcamalarının Azalması
d) Üretici Iyimserlikleri
e) Işçilerin Ücretlerini Arttırma Çabaları

--------------------------------------------------------------------------------
2 Enflasyon Dönemlerinde Ödenen Vergilerde Yasalardan Kaynaklanmayan Bir Artış Olmasına Ne Denir?
a) Gelir Vergisi
b) Özel Tüketim Vergisi
c) Vergi Tarhı
d) Enflasyon Vergisi
e) Reel Vergi Oranı

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden Hangisi, Karar Alıcıların Ekonomide Neler Olduğunu Ifade Eden Verileri Elde Etmelerine Kadar Geçen Süreyi Ifade Etmektedir?
a) Veri Gecikmesi
b) Düzenleme Gecikmesi
c) Etkinlik Gecikmesi
d) Yürütme Gecikmesi
e) Tanı Gecikmesi

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Merkez Bankasının Sabit Parasal Genişleme Kuralı Izlemesi Gerektiğini Söyleyen Yaklaşım Aşağıdakilerden Hangisidir?
a) Keynesyen Yaklaşım
b) Fisher Yaklaşımı
c) Monetarist Yaklaşım
d) Yeni Keynesyen Yaklaşım
e) Cambridge Yaklaşımı1-)
e


2-)
b


3-)
c


4-)
e


5-)
e


6-)
d


7-)
b


8
b


9-)
c


10-)
d


11-)
d


12-)
d


13-)
a


14-)
a


15-)
e


16-)
c


17-)
a


1 8
b


19-)
b
21-)
a


22-)
e


23-)
b


24-)
e


25-)
a


26-)
a


27-)
e


2
d


29-)
a


30-)
c


Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.