3.05.2014

Mikro ve Makro Karma Sorular (KPSS destekli)

Genel Ekonomi Çözümlü Sorular

SORU 1: Üretim faktörlerinden Emek'e ödenen fiyat aşağıdakilerden hangisidir?A) Faiz
B) Kâr
C) Rant
D) Gelir
E) Ücret


ÇÖZÜM: Üretim faktörlerinin gelirleri:
Emek-ücret
Sermaye-faiz
Doğal kaynak-rant
Girişimci-kâr'dır.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi ikame mala örnek değildir?A) Tavuk - Hindi
B) Tereyağı - Margarin
C) Sığır eti - Koyun eti
D) Çay-Şeker
E) Zeytinyağı - Ayçiçekyağı


ÇÖZÜM: İkame mallar birbirinin yerine geçebilen yani birbirinin yerine kullanılabilen mallardır. Doğru Cevap D şıkkıdır.

SORU 3: Dünya ekonomisinde ülkelerin ekonomik performanslarının karşılaştırılmasında temel gösterge aşağıdakilerden hangisidir?
A) GSYİH
B) GSMH
C) Reel GSMH
D) Net dış alem faktör gelirleri
E) İhracat


ÇÖZÜM: Dünya ekonomisinde ülkelerin ekonomik performanslarının karşılaştırılmasında temel olarak GSYİH (gayrisafi yurt içi hasıla) kullanılır. Çünkü bu gösterge, ulusal sınırlar içinde yaratılan katma değeri göstermektedir. Doğru Cevap A şıkkıdır.

SORU 4: GSYİH ile GSMH arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) GSYİH = GSMH + Net dış alem faktör gelirleri
B) GSYİH = GSMH - Net dış alem faktör gelirleri
C) GSYİH = GSMH - Dış alem faktör gelirleri
D) GSYİH = GSMH + Dış alem faktör gelirleri
E) GSYİH = GSMH - İthalat vergisi


ÇÖZÜM: GSYİH: Yurtiçinde yapılan toplam üretim GSMH: Tüm ülke vatandaşlarının (yurtiçinde olsun, yurtdışında olsun) ürettikleri toplam üretim
GSYİH = GSMH - Net Dış Alem Faktör gelirleri Doğru Cevap B şıkkıdır.


SORU 5: Bay A, X malını 200 milyon TL'ye almaya razı iken bu malı 150 milyon TL'ye satın almıştır. Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Üretici 50 milyon TL rant sağlamıştır.
B) Üretici 150 milyon TL rant sağlamıştır.
C) Üretici 200 milyon TL rant sağlamıştır.
D) Tüketici 50 milyon TL rant sağlamıştır.
E) Üretici 150 milyon TL rant sağlamıştır.


ÇÖZÜM: Eğer bir mal 150 milyon TL'den satılıyor iken bu malı 200 milyon TL vermeye razı olan bir kimsenin bu malı 150 milyon TL'den yani piyasa fiyatından satın alması halinde elde ettiği 50 milyon TL'lik avantaja "Tüketici Rantı" adı verilir. Diğer yandan bu malı piyasada 150 milyon TL'den satılırken, 100 milyon TL'ye satmaya razı olan bir işletmenin 
bu malı piyasa fiyatından satması halinde elde ettiği ek 50 milyon TL üretici rantı olur. Doğru Cevap D şıkkıdır.

SORU 6: Aşağıdakilerden hangisi "toplam arzı" ifade eder?
A) Toplam Yurtiçi üretim - İthalat + İhracat - Stok Değişimi
B) Toplam Yurtiçi üretim - İhracat + İthalat - Stok Değişimi
C) Toplam Yurtiçi üretim + İhracat + İthalat - Stok Değişimi
D) Toplam Yurtiçi üretim + İhracat - İthalat + Stok Değişimi
E) Toplam Yurtiçi üretim + İhracat + İthalat + Stok Değişimi


ÇÖZÜM: Toplam Arz = [Toplam yurtiçi üretim - İhracat] + İthalat - Stok Değişimi Doğru Cevap B şıkkıdır.

SORU 7: Aşağıdakilerden hangisi talep enflasyonunun bir göstergesidir?
A) Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)
B) Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE)
C) Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)
D) Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH)
E) Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH)


ÇÖZÜM: TÜFE talep enflasyonunun bir göstergesi iken, ÜFE maliyet ve yapısal enflasyonun bir göstergesidir. Doğru Cevap A şıkkıdır.

SORU 8: Üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasalara ne denir?A) Nihai mal ve hizmet piyasaları
B) Finansal piyasalar
C) Sermaye piyasaları
D) Faktör piyasaları
E) Para piyasası


ÇÖZÜM: Doğal kaynak, emek, sermaye gibi üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasalara üretim faktör piyasaları adı verilir. Doğru Cevap D şıkkıdır.

SORU 9:
I. Nihai Mal ve Hizmet Piyasası
II. Finans Piyasaları
III. Üretim Faktör Piyasaları
Yukarıdakilerden hangisi reel kesim içinde yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III


ÇÖZÜM: Reel kesim; Nihai mal ve hizmet piyasaları ile üretim faktör piyasalarından oluşur. Doğru Cevap D şıkkıdır.


SORU 10: Safi Milli hasıla için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A) GSYİH - Amortismanlar
B) GSYİH - Dolaylı vergiler
C) GSMH - Amortismanlar
D) GSMH - Dolaylı vergiler
E) GSMH - Transfer harcamaları


ÇÖZÜM: SMH = GSMH - Amortismanlardır. Doğru Cevap C şıkkıdır.

SORU 11: Milli Gelir için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A) Ücret + Faiz + Kâr + Rant
B) Kişisel Gelir - Transfer ödemeleri
C) SMH - Dolaylı vergiler
D) GSMH - Amortismanlar
E) Kullanılabilir Gelir + Kişisel Gelir - Transfer Ödemeleri


ÇÖZÜM:GSMH
(-) Amortismanlar
---------------------------
Safi Milli Hasıla (-)
Dolaylı vergiler
---------------------------
Milli Gelir
(+) Transfer Ödemeleri
---------------------------
Kişisel Gelir
(-) Direkt Vergiler
---------------------------
Kullanılabilir Gelir
Doğru Cevap D şıkkıdır.
SORU 12: Yakın ikame imkanı bulunmayan bir malın tek satıcısının olduğu piyasaya ne denir?A) Monopson
B) Monopol
C) Monopolü rekabet
D) Tam rekabet
E) Oligopol
ÇÖZÜM: Tekel durumundaki bir satıcı firmanın olduğu piyasaya Monopol adı verilir. Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 

13: Birbirinin yerini alabilen fakat aynı olmayan (heterojen) mal satan az sayıda firmanın oluşturduğu piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam rekabet
B) Saf Oligopol
C)Farklılaştırılmış Oligopol
D) Saf Monopol
E) Monopollü rekabet
ÇÖZÜM: Az sayıda firmanın oluşturduğu piyasaya oligopol piyasa adı verilir. Bu firmalar birbirinin aynı mal satıyorlarsa saf oligopolden, birbirinden farklı ama benzer mallar satıyorlarsa farklılaştırılmış oligopolden söz edilir. Doğru Cevap C şıkkıdır.

SORU 14: Tam rekabet piyasasında bulunan bir firmanın en yüksek kârı elde etmesi koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyat = Marjinal hasılat
B) Ortalama Hasılat = Ortalama Maliyet
C) Ortalama Hasılat = Marjinal Hasılat
D) Marjinal maliyet = Marjinal Hasılat
E) Ortalama Maliyet = Marjinal Maliyet
ÇÖZÜM: Tüm piyasalarda firmanın maksimum kâr elde ettiği noktada marjinal maliyet, marjinal hasılata eşittir. Doğru Cevap D şıkkıdır.

SORU 15: Tam rekabet piyasasında uzun dönemde aşırı kâr ortadan kalkmaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olması
B) Çok sayıda alıcını olması
C) Çok sayıda satıcının olması
D) Piyasaya giriş çıkışların serbest olması
E) Üretilen malların homojen olmas
ı

ÇÖZÜM: Tam rekabet piyasasında piyasaya giriş çıkışlar serbest olduğundan uzun dönemde aşırı kâr ortadan kalkar. Doğru Cevap D şıkkıdır.

SORU 16: Kamu açığının artması sonucu devletin daha çok borçlanma isteği sonucu reel kesimin istediği oranda fon bulamamasına ne ad verilir?

A) Dışlanma etkisi
B) Yüksek faiz
C) Risk primi
D) Bütçe açığı
E) Konsolidasyon

ÇÖZÜM: Devletin borcunun artması ile reel kesimin fon bulamamasına dışlanma etkisi (crowding out) adı verilir. Doğru Cevap A şıkkıdır.

SORU 17: Kamu gelirleri>Kamu harcamalarından büyük ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?A) Kamu kesimi dengededir.
B) Kamu kesimi fazla vermektedir.
C) Kamu kesimi açık vermektedir.
D) Dış ticaret açığı vardır.
E) Dış ticaret fazlası vardır.

ÇÖZÜM: Kamu Gelirleri > Kamu harcamaları => Kamu kesimi fazla vermektedir. Doğru Cevap B şıkkıdır.

SORU 18: Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi içinde yer almaz?
A) Yerel Yönetimler
B) Döner Sermayeler
C) Sosyal Güvenlik Kuruluşları
D) Özelleştirilmiş Kurumlar
E) Konsolide Bütçe İdareleri

ÇÖZÜM:Kamu kesimi;
a) Konsolide Bütçe idareleri
  i ) Genel Bütçeli İdareler
  ii ) Katma Bütçeli İdareler
b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
c) Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar
d) Yerel Yönetimler
e) Fonlar
f) Sosyal Güvenlik Kuruluşları
g) Döner Sermayeler


Doğru Cevap D şıkkıdır.


SORU 19: Konsolide Bütçe Harcamaları ile Konsolide Bütçe Gelirlerinin eşit olmasına ne denir?
A) Kamu Kesimi Dengesi
B) Kamu Kesimi Açığı
C) Bütçe Açığı
D) Bütçe Fazlası
E) Denk Bütçe


ÇÖZÜM: Konsolide Bütçe Harcamaları = Konsolide Bütçe Gelirleri => Denk Bütçe
Doğru Cevap E şıkkıdır.

Genel Ekonomi Çıkmış Sorular

1. Bir malı üretmek için bir başka malın üretiminden vazgeçilen miktara ne ad verilir?
A) Parasal maliyet
B) Fırsat maliyeti
C) Karşılaştırmalı maliyet
D) Marjinal maliyet
E) Malın maliyeti
2. Üretim faktörlerinin miktarı ve teknoloji sabitken, bir toplumun üretebileceği ve üretemeyeceği mal demetlerini ayıran sınır çizgisine ne ad verilir?
A) Üretim imkânları eğrisi
B) Phillips eğrisi
C) Arz doğrusu
D) Talep doğrusu
E) Kayıtsızlık eğrisi
3. Enflasyon ve işsizlik arasındaki ters yönlü ilişkiyi açıklayan analize ne ad verilir?
A) J eğrisi
B) Taylor eğrisi
C) Laffer eğrisi
D) Phillips eğrisi
E) Pigou eğrisi
4. Aşağıdakilerden hangisi mikro ekonominin kapsamında yer alır?
A) Ödemeler dengesi
B) Ekonomik büyüme
C) Kamu dengesi
D) İstihdam
E) Tüketici dengesi
5. Firma bazında, doğal kaynaklar, emek ve sermaye gibi üretim faktörleri arasında oluşturulan hassas dengeye ne ad verilir?
A) Faktör maliyeti
B) Üretim olanakları eğrisi
C) Marjinal kaynak maliyeti
D) Azalan verim yasası
E) Optimal faktör bileşim oranı
6. Aşağıdakilerden hangisi makro ekonominin kapsamında yer alır?
A) Marjinal fayda
B) Kalkınma hızı
C) Piyasa dengesi
D) Tüketici dengesi
E) Firma maliyetleri
7. Üretim sürecine dahil edilen ek bir birim üretim faktörünün firmanın maliyetlerinde yol açtığı ilave maliyete ne ad verilir?
A) Toplam maliyet artışı
B) Ortalama maliyet
C) Marjinal kaynak maliyeti
D) Optimum maliyet
E) Değişken maliyet
8. İki taraf arasında yapılan ve içinde hem spot hem de forward işlemlerin yer aldığı değişim anlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Futures
B) Factoring
C) Forfeyting
D) Swap
E) Opsiyon
9. Bir malın nispi fiyatı arttığında tüketicinin o mal yerine başka mallar talep etmesi aşağıdaki etkilerden hangisi ile açıklanır?
A) Kâr etkisi
B) Ürün etkisi
C) Tüketici etkisi
D) Gelir etkisi
E) İkame etkisi
10.M2 Y olarak tanımlanan para arzının belirli bir dönemde M2 para tanımından daha hızlı büyümesi ne anlama gelir?
A) Reeskont oranları düşmüştür.
B) Ekonomik birimlerin YTL talebi artmıştır.
C) Repo tercihi artmıştır.
D) Piyasanın beklediği YTL faizi gerçekleşmiştir.
E) Ekonomik birimler döviz talebini artırmıştır.
11. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek enflasyonu tanımlamaktadır?
A) TEFE Tarım
B) TÜFE Gıda Harcamaları
C) TEFE Özel İmalat Sanayi
D) TEFE İmalat Sanayi
E) TEFE Enerji
12. Ödemeler Dengesi Tablosunda net hizmet gelirleri ile net dış alem faktör gelirlerinin toplamı aşağıdaki kalemlerden hangisinin içerisinde gösterilmektedir?
A) Mal hareketleri
B) Görünmeyen kalem hareketleri
C) Sermaye hareketleri
D) Kamu harcamaları
E) Özel sektör harcamaları
13. Aşağıdaki gösterge gruplarından hangisi Türkiye'nin ekonomik büyüme performansı ile en yüksek korelasyonu vermektedir?
A) İmalat sanayi verileri
B) Tarım sektörü verileri
C) Hizmetler sektörü verileri
D) Dış ticaret sektörü verileri
E) Ulaştırma sektörü verileri
14. Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın kârını maksimum düzeye çıkarabilmesi için gerekli olan koşullardan biridir?
A) Toplam maliyet = Ortalama maliyet
B) Marjinal hasılat = Ortalama maliyet
C) Ortalama hasılat = Ortalama fiyat
D) Marjinal maliyet = Marjinal hasılat
E) Toplam maliyet = Toplam hasılat
15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bütçe açığının finanse edilmesinde günümüzde kullanılan yöntemler arasında yer almaz?
A) İç piyasaya tahvil satışı
B) İç piyasaya bono satışı
C) Faiz dışı bütçe fazlası verilmesi
D) Merkez Bankası kısa vadeli avansının kullanımı
E) Dış piyasaya tahvil satışı
16. Aşağıdakilerden hangisi birincil denge kavramıyla aynı anlamda kullanılır?
A) İç borç roll-over oranı
B) Faiz dışı bütçe fazlası
C) Bütçe nakit dengesi
D) Konsolide bütçe dengesi
E) İç borç servis oranı
17. Ekonomide deflasyonist bir açık varsa aşağıdaki önlemlerden hangisi uygulanamaz?
A) Harcamalar artırılır.
B) Vergi indirimine gidilir.
C) İç borçlanmaya gidilir.
D) Toplam talep artırılır.
E) Atıl fonlar çekilip piyasaya çıkarılır.
18. Devletin istihdam, gelir, fiyat seviyeleri gibi makro ekonomik değişkenleri etkileyebilmek için kamu harcamalarını ve kamu gelirlerini kullanmasına ne ad verilir?
A) Para politikası
B) Likidite tuzağı
C) Maliye politikası
D) Tam istihdam
E) Eksik istihdam
19. Para arzı değişikliklerinin faiz oranını ve dolayısıyla yatırım ve tüketim harcamalarını etkileyemediği ekonomik ortama ne ad verilir?
A) Likidite tuzağı
B) Genişleme döngüsü
C) Dışlama dönemi
D) Kararsız denge
E) İkili denge
20.Aşağıdakilerden hangisi genel kabul gören "uluslararası kurumsal yönetim yaklaşımlarında" yer alan temel kavramlardan biri değildir?
A) Üyelik
B) Hesap verilebilirlik
C) Şeffaflık
D) Eşitlik
E) Sorumluluk
CEVAPLAR
1. B
11. C
2. A
12. B
3. D
13. A
4. E
14. D
5. E
15. D
6. B
16. B
7. C
17. C
8. D
18. C
9. E
19. A
10. E
20.A

Genel Ekonomi Soruları

Soru 1-) Bir ülkenin para biriminin ulusal sınırlar içerisinde enflasyon nedeniyle değer yitirmesi sonucu, ülkenin para biriminin değerinin yabancı paralar karşısında değerinin ayarlanması ve bu nedenle ülkenin yerel para birimi cinsinden döviz kurlarının değer kazanması sürecine ne ad verilir?
A) Resesyon
B) Depresyon
C) Durgunluk

D) Devalüasyon
E) Revalüasyon


Soru 2-) Bir ulusal ekonomide, fiyatlar genel seviyesinin veya düzeyinin düzenli ve sürekli olarak artması veya yükselmesi sürecine ne ad verilir?
A) Resesyon
B) Depresyon

C) Enflasyon
D) Devalüasyon
E) Revalüasyon


Soru 3-) Bir yıl içerisinde bir ulusal ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin toplam katma değerine, ithalattan elde edilen vergi gelirleri ve net dış âlem faktör gelirlerinin eklenmesi ile bulunan değere ne ad verilir?
A) Cari fiyatlarla GSMH
B) Reel GSMH
C) Nominal GSMH
D) Kişibaşına GSMH

E) GSMH


Soru 4-) Ekonominin durgunluğun yaşandığı bir ortamda yüksek bir enflasyon ve işsizliği de beraber yaşaması sürecine ne ad verilir?
A) Resesyon
B) Depresyon

C) Stagflasyon
D) Devalüasyon
E) Revalüasyon


Soru 5-) Aşağıdakilerden hangisi talebi değiştiren faktörlerden biri değildir?
A) Tamamlayıcı malların fiyatındaki değişim
B) Rakip malların fiyatlarındaki değişim
C) Tüketicinin parasal veya nominal gelir seviyesi

D) Üretim teknolojisindeki gelişmeler
E) Toplumun ortak beğeni ve alışkanlıklarındaki değişiklikler
Soru 6-) Bir bağımsız değişkendeki yüzdesel değişimin, arz veya talep miktarı bağımlı değişkenleri üzerinde ne oranda bir yüzdesel değişim yarattığını hesap etmemizi sağlayan, o malın arz veya talep miktarının bağımsız değişkene olan hassasiyetini ölçmemizi sağlayan kavrama ne ad verilir?
A) Arz eğrisi
B) Üretim imkanları eğrisi
C) Arz fonksiyonu

D) Esneklik
E) Phillips eğrisi
Soru 7-) Aşağıdakilerden hangisi Tam Rekabet Piyasası’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Piyasada az sayıda alıcı ve satıcı vardır.
B) Alıcı ve satıcılardan bir kısmının piyasadan çekilmesi, piyasa dengelerini etkileyecek sonuç yaratmaz.
C) Ne alıcıların, ne de satıcıların malın piyasa fiyatını tek başlarına değiştirebilme gücü yoktur. Bu nedenle, Tam Rekabet Piyasası'nda fiyat sabit bir değerdir.
D) Mallar homojendir ve bölünebilir olma özelliği taşırlar.
E) Piyasa şeffaftır; saydamdır. Tüketiciler piyasa ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilmektedirler.
Soru 8-) İçinde farklılaştırılmış fakat birbirinin yerini kolayca alabilen malları üretip satan çok sayıda firmanın var olduğu piyasaya ne ad verilir?
A) Tam rekabet
B) Oligopol
C) Piyasa ekonomisi
D) Tekel

E) Monopollü rekabet
Soru 9-) Her ülkenin merkez bankasının çeşitli makro hedefleri gerçekleştirmek ve/veya çeşitli makro sorunlara çözüm yaratmak amacıyla çeşitli parasal araçlar vasıtası ile uyguladığı politikaya ne ad verilir?
A) Para Politikası
B) Maliye Politikası
C) Enflasyonist Politika
D) Deflasyonist Politika
E) Kamu Politikası
Soru 10-) Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçlarından biridir?
A) Zorunlu Karşılıklar Oranı
B) Disponibilite Oranı
C) Reeskont Oranı
D) Açık Piyasa İşlemler
i
E) Hepsi
Soru 11-) Aşağıdakilerden hangisi M2 para arzını ifade etmektedir?
A) Dolaşımdaki Para (Dolaşıma Çıkmış Banknot+Madeni Para- Banka Kasaları) + Vadesiz Ticari Mevduat + Vadesiz Tasarruf Mevduatı + Vadesiz Diğer Mevduat + TCMB'deki Mevduat
B) M1 Para Arzı + Vadeli Ticari Mevduat +Vadeli Tasarruf Mevduatı + Vadeli Diğer Mevduat
C) M2 Para Arzı + Döviz Tevdiat Hesapları
D) M2 Para Arzı + Resmi Mevduat
E) M3A Para Arzı + TCMB'deki Diğer Mevduat
Soru 12-) Konsolide Bütçe Harcamaları'nın Konsolide Bütçe Gelirleri'nden fazla olması halinde ortaya çıkan eşitsizliğe ne ad verilir?
A) Bütçe Fazlası
B) Bütçe Açığı
C) Denk Bütçe
D) Borç Stoğu
E) Kamusal Açık
Soru 13-) Bütçe açığının finansmanından hangi kurum sorumludur?
A) Merkez Bankası
B) Defterdarlık

C) Hazine Müsteşarlığı
D) Yerel Yönetimler
E) Mahalli İdareler
Soru 14-) İç borç stokunun faiz, vade ve itfa şeklinden herhangi birini değiştirme işlemine ne ad verilir?
A) Konsolidasyon

B) Konversiyon
C) Millileştirme
D) Resesyon
E) Revizyon
Soru 15-) Aşağıdakilerden hangisinin talep esnekliği (0) sıfırdır?
A) Giyim

B) İlaçlar
C) Gıda Maddeleri
D) Eğitim Kitapları
E) Otomobil
Soru 16-) Aşağıdakilerden hangisi kapitalist sistemin özelliklerinden biri değildir?
A) Merkezi planlama söz konusudur.
B) Üretim ve tüketim mallarında bireyler bireysel mülkiyet hakkına sahiptir.
C) İnsanlar özel teşebbüs ve serbest sözleşme serbestisine sahiptirler.
D) İnsanlar her türlü taşınır ve taşınmaz malların sahibi olabilirler.
E) Üretici ve tüketici istekleri piyasalarda şekillenir.
Soru 17-) Üretim kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mal ve hizmetlerin ortaya çıkarılması sürecine üretim denir
B) Üretim faaliyetleriyle şekil, yer, zaman ve mülkiyet faydası oluşturulur.
C) Üretim malı, ihtiyaçları doğrudan tatmin etmeyen her çeşit hammadde, makine vb. mallardır.
D) Üretilen malların bir kısmı ileride kullanılmak üzere bozulmadan saklanıyorsa, saklanan bu kısma "stok" adı verilir
E) Doğal kaynaklar üretim faktörleri arasında yer almaz.
Soru 18-) Üreticilerin, fiyat değişmelerine karşı arz miktarında gösterdikleri duyarlılığın ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arz eğrisi
B) Üretim imkanları eğrisi
C) Arz fonksiyonu

D) Arz esnekliği
E) Phillips eğrisi
Soru 19-) Aşağıdakilerden hangisi arzı etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Üreticilerin sayısı
B) Malın miktarı
C) Diğer malların fiyatları
D) Firmanın amaçları
E) Gelecek ile ilgili beklentiler
Soru 20-)
I. Fiyatı düştükçe talebi azalan mallara Giffen mallar denir.
II. Fiyatı arttıkça talebi artan mallara da Snop mallar denir.
III. Diğer faktörler sabitken malın fiyatındaki azalma o mala olan talep miktarını arttıracaktır.
Yukarıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur?
A) I, II
B) I, III

C) I, II, III
D) Yalnız I
E) Yalnız II
Soru 21-) Aşağıdakilerden hangisi talebi etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Firmanın imajındaki değişmeler
B) Tüketici tercihlerindeki değişmeler
C) Tüketici sayısındaki değişmeler
D) Diğer malların fiyatındaki değişmeler
E) Kişinin gelirindeki değişmeler
Soru 22-) Piyasa dengesi ile ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Piyasa dengesi, bir malın talep edilen miktarının arz edilen miktarına eşit olması durumudur.
B) Piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğu bir ortamda, arz-talep bir araya gelerek piyasa dengelerini oluşturur.
C) Herhangi bir piyasada denge, arz ile talebin kesiştiği noktada oluşunca piyasa denge fiyatı da bu noktada oluşur.
D) Denge fiyatında malını satmak isteyip de satamayan satıcı/üretici; mal almak isteyip de alamayan tüketici kalmayacaktır.

E) Piyasa dengesi yalnızca tam rekabet piyasasında oluşabilir.
Soru 23-) Tüketicinin fiyatı düşen maldan daha fazla alma, fiyatı değişmeyen maldan daha az alma eğilimine ne ad verilir?
A) İkame Etkisi
B) Gelir Etkisi
C) Piyasa Etkisi
D) Toplam Etki
E) Talep Etkisi
Soru 24-)
I. Bir ulusal ekonominin üretim veya ithalat yoluyla elde ettiği mal ve hizmetlerden, stok amacıyla ayırdıkları düşüldükten sonra kalan kışıma Toplam Arz denir.
II. Özel kesimin ve kamu kesiminin tüketim ve yatırım harcamalarının toplamına Toplam Talep denir.
III. Keynes'e göre bir ekonomide belli bir andaki üretim diğer bir ifade ile milli gelir düzeyi, toplam talep tarafından belirlenmektedir.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi / hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II

E) I, II, III
Soru 25-) Aşağıdakilerden hangisi enflasyon kavramının tanımıdır?
A) Bir ulusal ekonomide, fiyatlar genel seviyesinin veya düzeyinin düzenli ve sürekli olarak artması veya yükselmesi sürecidir.
B) Ülkenin para birimi değer kazandığında, yabancı paralarının döviz kuru cinsinden değer yitirmesi sürecidir.
C) Ülkenin yerel para birimi cinsinden döviz kurlarının değer kazanması sürecidir.
D) Yabancı paralarının döviz kuru cinsinden değer yitirmesi sürecidir
E) Para biriminin, diğer paralar ve altına serbestçe dönüştürebilmesidir.
Soru 26-) Birbirine etki edebilecek az sayıda satıcıya karşılık çok sayıda alıcının bulunduğu piyasaya ne ad verilir?
A) Tam rekabet

B) Oligopol
C) Piyasa ekonomisi
D) Tekel
E) Monopol
Soru 27-) Kısa bir zaman dilimi için ekonomik büyümede meydana gelen gerilemeye ne ad verilir?
A) Resesyon
B) Depresyon
C) Durgunluk
D) Devalüasyon
E) Revalüasyon
Soru 28-)
I. Tam rekabet piyasası, özellikle tam rekabet bağlamında, piyasada çok sayıda firmanın bulunduğu ve tek başına hiçbir alıcının ve tek başına hiçbir satıcının, piyasada oluşan fiyatı etkileyemediği piyasa çeşididir.
II. Monopol piyasasında az sayıda firma vardır.
III. Monopollü rekabet, içinde farklılaştırılmış fakat birbirinin yerini kolayca alabilen malları üretip satan çok sayıda firmanın var olduğu piyasa çeşididir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I, II

D) I, III
E) I, II, III
Soru 29-) Gelir düzeyi ne olursa olsun yapılması zorunlu olan yatırımlara ne ad verilir?
A) Otonom Yatırım
B) Uyarılmış Yatırım
C) Ortalama Yatırım
D) Marjinal Yatırım
E) Kamu Harcamaları
Soru 30-) İstihdam ile ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Faal işgücü, o ülkenin fiilen kullanılabileceği işgücünü yada istihdam edilebilir insan sayısını oluşturmaktadır.
B) İşgücü, bir ülkede çalışanlarla iş arayanların toplamına işgücü denilir.
C) Toplam işgücü içerisinde işsiz olanların yüzdesine ise "işsizlik oranı" denmektedir.
D) Çalışma isteğine ve yeteneğine sahip olup, cari ücret haddi ile çalışma saatlerini kabul ettiği halde iş bulamayan kimseye "işsiz" denir.

E) Çalışma ve gelir sağlama kararında olan bireylerin, hizmetlerinden yararlanmak üzere çalıştırılmalarına "toplam işgücü" denmektedir.
Soru 31-) Ülkedeki geçerli çalışma koşullarında ve ücret düzeyinde çalışma olanağı olduğu halde çalışmayanların oluşturduğu işsizliğe ne ad verilir?
A) Konjonktürel İşsizlik
B) Mevsimlik İşsizlik

C) İradi İşsizlik
D) Gayri İradi İşsizlik
E) Kronik İşsizlik
Soru 32-)
I. Mevsimlik işsizlik ekonomik faaliyetler mevsimlere bağlı olarak azalma ya da genişlemeler gösterir.
II. Kronik işsizlik, süreklilik kazanmış olan bir işsizliktir.
III. Ekonominin daralma ya da aşağı doğru inişe geçtiği dönemlerde talep yetersizliği yüzünden ortaya çıkan işsizliğe, teknolojik işsizlik adı verilir.
IV. Ülkedeki geçerli çalışma koşullarında ve ücret düzeyinde çalışmaya razı olduğu halde iş bulamayanlara irade dışı işsizler adı verilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV

C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Soru 33-) Aşağıdakilerden hangi para çeşitlerinden biri değildir?
A) Temsili Para
B) Mal Para
C) Kaydi Para
D) Kağıt Para

E) Özel Para
Soru 34-) Bireylerin günlük ihtiyaçlarını karşılamaları ve ödemelerinde kullanabilmeleri için para talebine ne ad verilir?
A) İşlem amaçlı para talebi
B) Spekülasyon amaçlı para talebi
C) Kar amaçlı para talebi
D) İhtiyat amaçlı para talebi
E) Hiçbiri
Soru 35-) Aşağıdakilerden hangisi enflasyon çeşitlerinden biri değildir?
A) Borçlular zarar eder
B) Tüketim artar

C) Alacaklılar karlı çıkar
D) İstihdamda azalmaya neden olur
E) Ücretlerde azalmaya neden olur
Soru 36-) Aşağıdakilerden hangisi deflasyonun etkilerinden biri değildir?
A) Cari fiyatlarla GSMH

B) Reel GSMH
C) Nominal GSMH
D) Kişibaşına GSMH
E) Hiçbiri
Soru 37-) Aşağıdakilerden hangisi sömürgeci devlet anlayışının iktisadi davranış şeklini ifade eden akımdır?A) Fizyokrasi
B) Keynesyen Ekonomi

C) Merkantilizm
D) Emperyalizm
E) Klasik Düşünce
Soru 38-) Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen Ekonominin özellikleri arasında yer almaz?A) Her talep kendi arzını doğurur.
B) Tam istihdam dengesi tesadüfidir.
C) Talebi artırıcı politikalar sürekli gündemde tutulmalıdır.

D) Para politikası tek başına yeterlidir.
E) Talep olmadan üretimin herhangi bir anlamı bulunmamaktadır.
Soru 39-) Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın kullandığı temel para politikalarından biri değildir?A) Disponibilite Oranı
B) Reeskont Oranı
C) Zorunlu Karşılıklar Oranı
D) Açık Piyasa İşlemleri

E) Zorunlu Tasarruf
Soru 40-)
I. Konsolide Bütçe Harcamaları'nın Konsolide Bütçe Gelirleri'nden fazla olması halinde ortaya çıkan eşitsizliğe bütçe açığı denmektedir.
II. Bütçe açığı, özünde bütçe harcamalarının bütçe gelirleri tarafından finanse edilemeyen bölümüdür.
III. Bütçe açığının finansmanından Hazine Müsteşarlığı sorumludur.
IV. Bütçe açığı bütçe gelirleri ile finanse edilemeyen harcama anlamına gelir ve bu harcamanın yapılması için borçlanma yoluyla kaynak yaratılması gereklidir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur?
A) I, II
B) I, III
C) I, IV
D) I, II, III

E) I, II, III, IV


Halit Uzan

Merhaba, sitenin yetkilisi benim.

3 Yorum

Çok yardımcı oldu , ellerinize sağlık.

Yorumunuz için teşekkür ederim, kolay gelsin.

teşekkürler


EmojiEmoji