Hukukun Temel Kavramları Dersi Sınav Soruları (Vize - 2. Vize - Final - Büt (2009)) - Ekonomizm

1.05.2014

Hukukun Temel Kavramları Dersi Sınav Soruları (Vize - 2. Vize - Final - Büt (2009))

HUKUK SINAV SORULARI

1. Bir ülkede fiilen uygulanmakta olan hukuk kuralları değil olması gereken hukuk kuralları inceleyen ve olan hukuk ideal evrensel ölçülere ulaşmasını sağlayan?
Tabi(doğal )hukuk
2. İhlal etmek?
Kurala karşı gelmek
3. Ahlak kuralının hukuk kuralı kazanması için?
Devletçe maddi bir yaptırım uygulanması gerekir.
4. Hapis cezası?
Hukuk kuralları
5. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarında bulunması zorunlu olan unsurlardır?
Kamu gücü ile desteklenmesi
6. Evlilik birliği içinde karı kocanın birbirlerine sadık kalmak yükümlülüğü kabul edilmiştir. Bu ve bunun gibi düzenlemeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Ahlaki değerler hukuk kuralına dönüştürülüp yaptırıma bağlanmıştır.

7. Objektif (sosyal) ahlak kuralları toplumsal yaşantıda neyi düzenler?
Kişilerin topluma yani toplumun diğer bireylerine karşı davranış biçimini
8. Aşağıdakilerin hangileri kişilerin hukuk kurallarına aykırı davranmaları halinde karşılaşacakları yaptırım türleridir?
Hapsedilme
9. Okulumuzun öğrenci sınav yönetmeliği kopya çekilmesini yasaklamasına rağmen bir öğrenci kopya çekmekle yakalanmıştır?
Öğrenci tazminat ödemekle yükümlü olur.
10. Kamu hukuku-Özel hukuk ayrımında; “kamu hukuku kuralları, kamu yararını gerçekleştirmeyi ve korumayı amaçlarken, özel hukuk kuralları….
Menfaat kriteri (ölçütü)
11. Bilindiği gibi, dağınık şekilde bulunan yazılı ve yazısız tüm hukuk kurallarını…………………. Kodifikasyon(kanunlaştırma) denir. Kanunlaştırma tekniğini temel alan iki yöntem aşağıdakilerden hangileridir?
Somut olay/soyut kural yöntemi
12. Akıl hastalığı nedeniyle açılan boşanma davasında bilir kişi raporu alınmasını öngörmektedir. Söz konusu hükmün M.K.a göre açılan akıl hastalığı nedeniyle evlenmenin geçersiz sayılması(butlanı) davasında uygulanması söz konusudur. Bu çeşit yorumlama sizce aşağıdakilerden hangisidir?
Kıyas(benzetme)
13. Hangileri doğrudur?
1. Hukuk kuralları ile kişilere bir kısım yükümlülükler getirilir, hem de bir kısım haklar ve yetkiler tanınır.
2. Hukuk kuralları sosyal ihtiyaçlara göre değişebilecek kurallardır.
4. Kurala aykırı bir davranışın devletçe maddi bir yaptırım uygulanması o ahlak kuralının hukuk kuralı niteliği kazanmasına neden olur.
5. Bazı hallerde görgü kuralları pozitif hukuk normları ile düzenlenerek hukuk kuralları haline getirilmiştir.
Cevap: 1-2-4-514. Hukuk kuralları genel soyut ve sürekli özelliği taşırlar.
Genel olmasından kaynaklanan Aynı durumda olan olay ve kişilere uygulanması
15. Örf adet hukuku kuralı olabilmesi için?
Maddi unsur
16. Hukukun amaçları ve fonksiyonları?
Sosyal düzeni sağlamak, Adaleti gerçekleştirmek, Tolum ihtiyaçlarını Karşılamak, Eşitliği sağlamak
1-2-3-4
17. Yüksek gelir sahiplerinden, düşük gelir sahiplerine göre daha yüksek oranda vergi alınmalıdır. Cümlesinde vurgulanan adalet ne tür bir adalettir?
Dağıtıcı adalet
18. Kişinin yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek annesine ve babasına, büyük annesi ve büyük babasına, çocuklarına yardım etme yükümlülüğü?
Ahlaki değerler hukuk kuralına dönüştürülüp yaptırıma bağlanmıştır.
19. Kanun maddelerini sırasıyla ele alıp çoğu kez cümle içinde inceleyen ve tüm bilgileri doktrinle birlikte sunan?
Şerh
20. Herkes yeteneğe ve işe olan katkısı oranında maaş almılıdır?
Dağıtıcı
21. Tarafların diledikleri takdirde aksine kararlaştırarak etkisiz bırakabilecekleri?
Yedek Hukuk Kuralları
22. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
TBMM genel kurulda görüşülen kanun tasarısı ve tekniklerinin kanunlaşabilmesi için meclis üye tam sayısının en az 1/3’ nun kabul yönünde oy kullanması gerekir.
23. Kanun Hükmünde Kararnameler için söylenemez?
Anayasaya aykırı oldukları ileri sürülebilir.
24. Başbakanlık, Bakanlık ve Kamu tüzel kişilerin kendi görev alanlarına giren konuları düzenlemek için çıkardıkları yazılı metinlere?
Yönetmelik
25. Medeni kanunda ölen bir kimsenin cenaze masrafları terekeden karşılanacağı, fakat bu masrafları karşılayacak durumda olmaması halinde masrafları nasıl karşılanacağını belirtmemiştir. Burada ne tür bir Kanun boşluğu var?
Açık
26. Bir yazılı hukuk kuralının ilga edilmesi aşağıdakilerden hangileriyle gerçekleşir?
1.Öngörülen sürenin dolmasıyla kendinden
2.Sonraki tarihli başka bir düzenleme ile
3.Anayasa Mahkemesi kararı ile
4.Danıştay kararı ile
Cevap: hepsi
27. Kanunlar geriye yürüyemezler?
1. Beklenen haklar için
2. Kamu düzeni genel ahlakı ilgilendiren hususlar için
3. Yargılama hukukunu ilgilendiren düzenlemeler için
4. Ceza hukuk kanundaki düzenlemeler için
28. Hangi tür yorum bağlayıcıdır?
İçtihat’ı birleştirme kararı niteliğindeki yorum?
29. Yürürlükteki hukuk kuralları içerisinde bir ülkenin vatandaşlarını, şahsi durumlarını, ailevi ilişkilerini, mallar üzerindeki etkilerini, diğer kişilerle olan borç ve ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı hangisidir?
Medeni hukuk
30. İdarece bir öğrencinin hukuka aykırı biçimde sınavlara girmesine engel olunması?
İptal
31. Evlenme kişiyi ergin kılar hükmünde nişanlanmada kişiyi ergin kılmayacağını sonucunu çıkarabiliriz. Aynı şekilde askerlik görevini erkek vatandaşlar yapar, bayanların askerlik yapmayacağını….?
Aksi ile kanıt
32. Hangisi yanlıştır?
Aynı konuyu düzenleyen eski kanun özel ise, yeni kanunda özel ise yürürlüğüne devam eder.
33. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Görgü kuralları yazılı değildir, hukuk kurallarının da tümü yazılıdır.
34. Bir kimsenin üvey annesine yardım etmemesi ahlak kuralları açısından mümkün değildir. Fakat böyle bir davranış hukuka aykırı olarak kabul edilemez. Sizce burada hukuk kuralları ile ahlak kuralları arasında ne tür bir ilişki vardır?
Yabancılık
35. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Ahlak kuralları her zaman her yerde aynıdır.
36. Egemenlik kriterlerine göre bir hukuki ilişkide taraflar arasında bir eşitsizlik varsa, yani taraflardan biri kamuyu(devleti) temsil ettiğinden daha üstün durumda ise, bu hukuki ilişki ile kamu hukuku ilgilenir. Eğer hukuki ilişkinin tarafları arasında eşitlik varsa bu hukuki ilişki özel hukuku ilgilendirir. Devletin bir hukuki işlemde hiyerarşik bakımdan üstün olmasına ne denir?
Amme iktidarı(Kamu gücü)
37. Kanunların özellikleri nelerdir?
Genel-sürekli-soyut
38. Tanzimat döneminde mecelle-i ahkâmı adliye hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soyut kural metoduyla yazılmıştır.
39. Aşağıdakilerden hangisi tüzük için söz konusu olamaz?
İdare mahkemesinin görüşü alınarak çıkarılır.
40. Aşağıdakilerden hangileri Ceza Hukukunun ilkelerindendir?
1. Ceza sorumluluğunun şahsiliği
2. Masumiyet karinesi
4. Suç ve cezada kanunilik ilkesi
Cevap: 1-2-4
41. Hukuk devleti devlet adına yapılan bütün eylem ve işlemlerin önceden belirlenmiş ve herkesçe bilinen hukuk kurallarına dayanması ve hukuka uygun olması, kişilerin hukuk güvenliğini sağlaması ve korunmasıdır. Buna göre hukuk devletinin varlığı için zorunlu kurum hangisidir?
Yargı denetimi
42. Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun düzenleme alanına girmez?
Suç teşkil eden eylem ve davranışlar
43. Aşağıdakilerden hangilerinde tüm ifadeler doğrudur?
2. Anayasaya aykırı oldukları iddiasıyla uluslar arası anlaşmalar nedeniyle anayasa
3. Anayasa Mahkemesine açılan 2 tür dava vardır.
4. Anayasa Mahkemesine açılan bir iptal davası nedeniyle mahkemenin vereceği karar kabul veya ret şeklinde olabilir.
Cevap: 2-3-4
44. Vatandaşı (A) ile Alman vatandaşı (B) arasında yapılan bir hukuki ilişki hangi hukuk dalının konusuna girer?
Devletler Özel Hukuku
45. Çalışma hakkı, grev hakkı, adaletli ücret konularını kapsayan devlet türü?
Sosyal devlet
46. Hukuk kurallarının ihlal bakımından uygulanması?
Mülkilik ilkesi
47. Anayasanın M.75 vergi ve devrin herkes kamu giderlerini karşılamak üzere herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür?
Vergide Genellik İlkesi
48. Konusu ahlaka aykırı bir sözleşmenin kesin geçersiz sayılacağı?
Hukuk kuralları ile ahlak kurallarına yollamada bulunmuştur.
49. Uluslar arası anlaşmalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Uluslar arası anlaşmalar cumhurbaşkanı tarafından değil TBMM’nin onayıyla bağlayıcılık kazanır.
50. Medeni Kanunumuzun 1.maddesine göre hâkim önüne gelen bir uyuşmazlığı çözebilmek için sırasıyla hangi kaynaklara başvurmakla yükümlüdür?
Kanunlar-örf ve adet hukuku kuralları-hakimin kural koyması
51. Hakların kullanılmasına, borçların ifasına, dürüst davranmanın ilkesi kabul edilmiştir?
Ahlaki değerler hukuk kuralına dönüştürülüp yaptırıma bağlanmıştır.
52. Anayasamıza göre yasama yetkisi kimindir?
TBMM’nin
53. Ana babaya reşit(ergin) olmayan çocuklar üzerinde tanınmış olan hak aşağıdakilerden hangisidir?
Velayet hakkı
54. Bir ülkede devlet kamusal reform ve güvenliği amacıyla olsa bile dilediği her türlü tedbiri alabiliyorsa bu şekilde kişilerin hak ve özgürlüklerine sınırsız müdahalede bulunabilirse bir başka deyişle devlet iktidarı sınırsızsa yahut bireyler arasında kanunları eşit şekilde uyguluyorsa fakat kendi kanunlarına uymakla yükümlü saymıyorsa bu tur devlet türü aşağıdakilerden hangisidir?
Kanun devleti
55. İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararları temyiz yoluyla inceleyen, idari yargı ve içtihadı birleştirme kararları veren, başbakan ve bakanlar kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildiren aşağıdakilerden hangisidir?
Danıştay
56. Devletin yetki ve organlarınca çıkarılan, hukuk kurallarını içeren, mahkemelerce kabul edilen ve uygulanan örf ve adet esaslarına ve bağlayıcı mahkeme ihtiyaçlarını kapsama alanına alan….?
Pozitif hukuk
57. Evlendirme sözleşmesinin resmi memurun önünde yapılmamasının müeyyidesi(yaptırımı) nedir?
Yokluk
58. Hukuksuz bir toplum olamayacağı gibi toplum yaşantıda hukuka aykırılıklarını sınırlayabileceği bir gerçektir. Böylece hakkın korunması amacıyla devletin yargı organlarına başvurma yetkisine?
Dava hakkı
59. Dava yoluyla hakkının korunmasını isteyen kişiye….. , aleyhine dava açılan kişiye ….. denilmektedir. Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Davacı/davalı
60. Egemenliğin kullanılması hiçbir suretle hiçbir kişiye veya zümreye bırakılamaz. Cümlesinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
Demokratik Devlet
61. Taraflar aksini kararlaştırmadıkları sürece satıcıyla alıcı borçlarını ifa etmekle yükümlüdürler….?
Tamamlayıcı
62. Soyut nitelikteki hukuk kurallarının uyuşmazlık şeklinde karşımıza çıkan somut olaylara uygulanabilmesi….. , hakimin soyut kurallarını anlamasını belirlemesine ihtiyaç vardır. Bu tarz yorum aşağıdakilerden hangisidir?
Kanunların yorumu
63. Sınırlı ehliyetsiz kişiler, mutlak hak nitelikteki münhasıran (kişiye sıkı sıkı bağlı) haklarını kanuni temsilcisinin rızasına gerek kalmaksızın kullanabilirler. Aşağıdakilerden hangisi bu tarz bir hak değildir?
Evlenme
64. (A), (B)’den alacaklıdır. (B) borcu nedeniyle (C)’yi kefil göstermiştir. (B) borcunu ödediği takdirde (A)’nın kefile karşı olan hakkı sona ermektedir. Buna göre (A)’nın (B)’den olan alacak hakkına…. , (A)’nın kefil (C)’ ye karşı olan hakkına …. denir. Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Bağımsız hak/bağımlı hak
65. Aşağıdakilerden hangileri Medeni Hukukun alt bölümlerindendir?
Kişiler hukuku, Miras hukuku, Aile hukuku, Eşya hukuku
66. Kendisine ait bir taşınmazı ilişkin olarak (B)’ ye tapu kütüğüne şerh veren bir kira sözleşmesi ile kiracılık hakkı tanınmıştır?
Kiracılık hakkı etkisi güçlendirilmiş nisbi hak olması
67. Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyelerinin yüksek mahkemelerin başkan ve üyelerinin görevleriyle ilgili suçlardan dolayı “yüce divan” sıfatıyla yargılayan organ hangisidir?
Anayasa mahkemesi
68. Devlet adına yapılan bütün eylem ve işlemlerin, önceden belirlenmiş ve herkesçe bilinen hukuk kurallarına dayanılması ve hukuka uygun olması ve kişilerin hukuk güvenliğinin sağlanması ve korunması, anayasamızın hangi temel ilkesidir?
Hukuk Devleti
69. Anayasamızın 38/V. maddesine göre, “hiç kimse, kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolla delil göstermeye zorlanamaz”. Anayasamızın söz konusu hükmüne ne denir?
Susma hakkı
70. Anayasamızın 37. Maddesine göre, “hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz” ve bu sonucu doğuran olağanüstü yargı mercileri kurulamaz”. Anayasamızın söz konusu hükmüne ne denir?
Tabii hâkim güvencesi

71. İçinde yabancılık unsuru bulunan, hukuki ilişki içeren ve uyuşmazlıkların çözümünde uygulanacak kuralları içeren ve kanunları ihtilafı bağlama, vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku olmak üzere 3 ana bölümden oluşan hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Devletler hukuku
72. Devletin üç temel fonksiyonu vardır?
Yürütme yetki görevi, cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu
73. Medeni hukukun alt bölümlerinden biri olan aile hukuku, kişinin toplum içindeki aile denen en küçük biriminde fiilen birlikte yaşadığı yada hukuken akraba sayıldığı toplum üyeleriyle olan ilişkilerini inceler. Aşağıdakilerden hangisi aile hukuku içerisinde yer alır?
Boşanma – Velayet – Evlenme – Nişanlanma
74. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenmez?
Devlet yapısı
75. Arsasına inşaat yapılacak olan vatandaşa belediye tarafından haksız olarak inşaat izni verilmemişse, yapılan haksız işlemin ortadan kaldırılması aşağıdakilerden hangisi ile olur?
İptal
76. Bilindiği gibi eşya hukuku kişilerin taşınır ve taşınmaz mal varlığı değerleri üzerine kurdukları bağları inceler.
Ayni hak
77. İcazet nedir?
Kanuni mümessilin rızasını hukuki işlem yapıldıktan sonra açıklamasıdır.
78. Taşınmaz alım-satım sözleşmeleri ancak tapu memuru önünde yapılabildiğinden, noterde yapılan taşınmaz sözleşmeleri hükümsüzdür. Bu nedenle (A)’nın noterde (B) ile yaptığı taşınmaz sözleşmesi geçersizdir. Taşınmaz satış sözleşmesinin varlığı kabul edilmelidir. Burada doğruluk ve güven ilkesinin neredeki uygulamasına rastlamaktayız?
Hukuki işlemlerin tahvilindeki uygulaması
79. (A), (B)’ ye yılan derisi çanta satmak için bir sözleşme yapmış fakat teslim etmeden aynı çantayı (C)’ ye satıp teslim etmiştir.
(B)’nin (A)’dan olan talebi nisbi hak, (C) ise çanta üzerinde mutlak hak elde etmiştir.
80. Aşağıdakilerden hangisi alacağa bağlı bir haktır?
Rehin hakkı

81. Ekonomik bir değer ile ölçülmesi mümkün olmayan, devir veya miras yoluyla başkalarına geçemeyen, hukuki ve ahlaka aykırı olarak sınıflandırılamayan, haczedilemeyen ve feragat edilemeyen haklara ne denir?
Kişilik hakları
82. Vasiyet name nasıl bir hukuki işlemdir?
Tek taraflı, ölüme bağlı bir hukuki işlemdir.
83. Sözleşmelerde şekil hususunda borçlar kanunumuzda öngörülen kural nedir?
Sözleşmeler şekle bağlı değildir.
84. İnsan irade ve davranışları tabiatın kendi sebep ve sonuç dengesi içinde meydana gelen, hukuk düzenince kendilerine hukuki sonuç bağlayan olaylara ne denir?
Hukuki olay
85. Ayırt etme gücüne sahip küçükler ile kısıtlılara sınırlı ehliyetsiz kişiler denir. Sınırlı ehliyetsiz kişiler kanuni mümessilin rızasıyla aşağıdaki işlemlerden hangisi yapabilirler?
Kendilerini borç altına sokan işlemleri
86. Mülkiyetin iyi niyetli kazanıldığını ifade eden aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
(A)’ nın evine girip bir miktar parasını çalan (B)’nin bu parayla bir takım elbise alması halinde mağaza sahibi iyi niyetli ise paranın mülkiyetini kazanır.
87. Aşağıdaki hallerden hangisinde mülkiyet devren kazanılmıştır?
(A)’nın kitabını (B)’ ye satıp teslim etmesi halinde
88. Bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına engel olan bir hususun varlığı veya kazanma için gerekli olan bir unsurun yokluğu hakkında şahısta mevcut mağdur görülebilen bilgisizliğe veya yanlış bilgiye ne denir?
Sübjektif iyi niyet (hüsniyet)
89. (A), kendisine ait bir taşınmaza ilişkin olarak, (B)’ ye tapu kütüğüne şerh verilen bir şüfa hakkı tanımıştır. Bu durumda (A)’ nın taşınmazı (C)’ye satması halinde, (B) taşınmazı (C)’ den geri almak istediğini (C)’ ye karşı veya satışa çıkarması halinde öncelikle satın alma hakkı bulunduğunu (A)’ ya karşı ileri sürülebilir. Sizce bu durumun nedeni nedir?
Şüfa hakkının etkisi güçlendirilmiş nisbi hak olması
90. Bilindiği gibi sınırlı ehliyetsiz kişiler, mutlak hak nitelikteki münhasıran (kişiye sıkı sıkı bağlı) haklarını kanuni temsilcisinin rızasına gerek kalmaksızın kullanabilirler. Aşağıdakilerden hangileri bu tarz haklardandır?
Nişanın bozulmasını isteme hakkı – Evliliğin iptali ve boşanma davası açma hakkı – Manevi tazminat davası açma hakkı – Kişiliği koruyan davaları açma hakkı
91. Hukuk düzeni çevremizde meydana gelen her olay ve insan davranışıyla ilgilenmez. Hukuku ilgilendiren olay ve davranışlar hukukun kendisine sonuç bağladığı olay ve davranışlardır. Buna göre bir yada bir çok kimsenin hukuki bir sonuç elde etmek üzere yaptığı irade açıklamasına ne denir?
Hukuki İşlem
92. Sahibine maddi veya maddi olmayan bütün mallar ve kişiler üzerinde geniş yetkiler tanıyan ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne denir?
Mutlak Haklar
93. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki işlemlerdendir?
Vasiyet ve mirasın reddi
94. Doğum ve ölüm örnekleri ile balık satın alma örneği aşağıdakilerden hangisidir?
Hukuki olay/Hukuki İşlem
95. Bir hukuki işlemi kanunun öngördüğü şekilde yapmamanın müeyyidesi?
Hükümsüzlük
96. Hak ve borç sahibi olabilme diğer bir söyleyişle hakların ve borçların sujesi olabilme iktidarına ne denir?
Hak ehliyeti
97. Ayırt etme gücüne sahip olunduğu halde ergin olmayan kişiye ne denir?
Sınırlı ehliyetsiz
98. Rehin hakkı eşya konusu üzerindeki haklara ne denir?
Ayni hak
99. Mülkiyet hakkı kişiye hangi hakları sağlar?
Kullanma, yararlanma, tasarrufta bulundurma
100. (A), (S)’ den 10 dönümlük bir fındık bahçesi satın alır ve tapuya kendi adına tescil ettirir. Fakat satış sözleşmesi yapılırken satıcı (S) temyiz gücünden yoksundur. Satıştan 5 yıl sonra temyiz gücünü kazanan (S) fındık bahçesini kendisine iadesini ister. Olguya göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
1. Satış sözleşmesi kesin geçersizdir.
3. (A) bahçeyi iade etmekle yükümlüdür.
5. (A), sözleşme sırasında iyi niyetli idiyse bahçeyi iade etmekle zorundadır. Fakat 5 yıl süreyle topladığı fındıklar için herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Cevap: 1-3-5
101. Mümeyyiz (ayırtım gücü olan) küçüğün yapmış olduğu borçlandırıcı bir hukuki işlem kanuni mümessil tarafından onaylanmazsa ne olur?
Hükümsüz olur
102. Nisbi haklar nereden kaynaklanır?
Borç ilişkilerinden
103. Bir kimse denizden tuttuğu balık üzerinde mülkiyet hakkını hangi yolla kazanmış olur?
Aslen kazanma
104. Mutlak butlan aşağıdaki yaptırım türlerinden hangisi içerisinde yer alır?
Hükümsüzlük
105. Akıl hastaları, fiil ehliyeti bakımından hangi grupta yer alırlar?
Tam ehliyetsizler
106. Ali bir futbol takımında profesyonel top oynayan arkadaşı Bülent ile aynı mahallede oturmaktadır. Bülent hiçbir geliri olmayan annesi ile beraber yaşamaktadır. Bir gün annesi ile tartışan Bülent annesini evden kovmuştur. Gidecek yeri olmayan Bülent’in annesi boş bir arazide komşuların yardımı ile edindiği çadırda yaşamaya başlamıştır. Ali bu durumdan rahatsız olduğu için Bülent ile konuşmaya gitmiş davranışının yanlış olduğunu, annesine bu şekilde davranmaması gerektiğini ve hukuk kurallarına göre annesine bakmakla yükümlü olduğunu söylemiştir. Ancak Bülent, Ali’yi tersleyerek kovmuştur. Bunun üzerine Ali ve tüm mahalle sakinleri Bülent ile ilişkilerini kesmişler ve bu duruma üzüldükleri içinde anneye yardım etmeye başlamışlardır. Bu durumda Ali ve Bülent’in davranışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur.
1. Hukuk, ahlak ve din kuralları Bülent’in davranışını hoş ve doğru kabul etmez.
2. Hukuk kurallarına göre Bülent’in davranışı bir yaptırıma bağlanmıştır.
3. Ahlak kurallarına göre Bülent’in davranışı bir yaptırıma bağlanmıştır.
4. Ahlak kurallarına Bülent’in bu davranışı ile ilgili manevi yaptırımı öngörmüştür.
Cevap: 1-2-3-4
107. Türk hukukunda başlıca yazılı kaynaklar başta “anayasa” olmak üzere “kanunlar” , “milletler arası antlaşmalar”, “kanun hükmünde kararnameler” , “tüzükler” ve “yönetmeliklerdir”. Bu kaynaklardan yönetmelikler, geçerliliğini kendi üstündeki normlarından birinden alır. Kendi üstündeki normlara aykırı durum taşıyamaz, taşımaması gerekir. Tüzükler ve kanunlar içinde aynı hukuki durum geçerlidir. Her normun geçerliliği kendi üstünde yer alan bir normdan alması ve ona aykırı olmamasına ne denir?
Hiyerarşi
108. Aşağıdakilerden hangisi tesisen kazanılmıştır?
İpotek hakkı
109. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yargı organı kararı ile oluşturulan yazılı ve bağlayıcı hukuk kuralları niteliğindedir?
İçtihadı birleştirme kararı (İBK)
110. Hak ehliyeti ile fiil ehliyeti arasındaki farkı en doğru şekilde ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir?
Hak ehliyeti haklara sahip olabilme ehliyeti, fiil ehliyeti hakları kullanabilme ve haksız fiilden sorumlu olabilme ehliyetidir.
111. Evlendirme sözleşmesinin resmi memurun önünde yapılmamasının müeyyidesi nedir?
Yokluk
112. Sınırlı ehliyetsizler (mümeyyiz küçük ve mümeyyiz kısıtlı kişiler) hangi işlemleri kanuni mümessilin rızası olsa dahi yapamazlar?
1. Vakıf kurma
2. Bağışlama
3. Kefil olma
Cevap: 1-2-3
113. Aşağıdakilerden hangisi temyiz kudretinin ortadan kalkmasına engel değildir?
Sabıkalı olma
114. Sübjektif iyi niyet nerede rol oynar?
Hakların kazanılmasında
115. Aşağıdakilerden hangisi yenilik doğuran (inşai) bir dava türüdür?
Evlenmenin butlanı davası
116. Herhangi bir makam tarafından konulmayan, toplumdaki dürüst, namuslu ve orta zekalı kişilerin ahlak, dürüstlük, karşılıklı güven ve itimat esaslarına uygun devamlı davranışları sonucunda meydana gelen ve toplum tarafından da, toplumun menfaatlerine ve iş hayatı uygun görülerek benimsenen kurallara ne denir?
Objektif iyi niyet kuralı
117. Aşağıdakilerden hangisinin üçüncü kişinin (varlığını varsaydığımız) iyi niyeti hukuk tarafından korunmaz?
(A)’nın dolmuştu unuttuğu şemsiyeyi, onu bulan (B)’ den satın alan iyi niyetli kişi
118. Medeni kanunumuzda bir hakkın objektif iyi niyet kurallarına aykırı olarak, amacı dışında kullanılmasına ne denir?
Hakkın kötüye kullanılması
119. Onbeş yaşını bitirmiş olan küçüğün kendi isteği ve velisinin rızasıyla asliye mahkemesince reşit kılınmasına ne denir?
(Mahkemece) ergin kılınma
120. Tapu kütüğüne kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetinin işgal yoluyla kazanılması, ancak kaydının malikin istemiyle terkin (silme; çizme; resmi kütük veya defterde yazılı bulunan bir konunun çizilmesi) edilmiş olmasına bağlıdır. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerinde işgal yoluyla mülkiyet kazanılamaz. Medeni Kanunumuzdaki, bu düzenlemeye göre, sahipsiz hale gelmiş bir taşınmaz (gayrimenkul) mülkiyetine tek taraflı olarak el koyma ve zilyetliğin alınması yoluyla kazanılmasına ne denir?
Aslen kazanma
121. Yedek hukuk kuralı biçiminde öngörülen bir şekil kuralı [….] şeklidir. İspat hukukunda, ispata yarayacak bilgi ve belgelere hakim ve yakın olanın ispat yükümlü olması ilkesine [….] denir.
İspat şartı/ Delillere iktidar ilkesi
122. “Evliyken, yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği, mutlak butlan (kesin geçersiz) kararı verilmeden önce (ölüm veya boşanma gibi bir nedenle) sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş iyi niyetli ise, bu evlenmenin butlanına karar verilemez. Yukarıdaki hükümde söz konusu olan iyi niyet aşağıdakilerden hangisidir?
Sübjektif İyi Niyet
123. İyi niyetli bir kimse, başkasına ait olduğunu bilmediği bir şeyi (örn. mermeri) işleyerek, onu daha değerli bir esere dönüştürmüşse o şeyin sahibi olabilir. Buna göre sahip olunan eser üzerindeki hak nasıl kazanılmıştır?
Aslen
124. (A), (B)’yi öldürmek amacıyla silahını ona yöneltmiştir. (B)’nin de kendini korumak için (A)’nın elinden silahı almak amacıyla kolunu bükerek kırması, sizce ne tür bir hukuka uygunluk sebebidir? (B), (A)’ ya verdiği zararı tazmin yükümlülüğü var mıdır?
Meşru Müdafaa/etmez
125. (A), (B)’ den aralarındaki satış sözleşmesine dayanarak, malın teslimini istemektedir. (B)’nin kanuni temsilcisi ise, (B)’nin satış işlemi yapılırken ve halen küçük olduğunu, bu nedenle yapılan sözleşmenin geçersiz olduğunu ileri sürmektedir. Bu olgunun ileri sürülmesi sizce ne tür bir savunma imkanıdır?
İtiraz
126. (A)’nın arazisi yol genişletilmesi sebebiyle kamulaştırılmış ve özel mülkiyet olmaktan çıkarılmış ise, (A)’nın bu taşınmazı üzerindeki mülkiyet hakkı için ne söylenebilir?
(A)’nın mülkiyet hakkında mutlak kayıp söz konusudur.
127. (A), kendisini kovalayan kuduz köpekten kurtulmak için (B)’nin duvarından atlayarak onun bahçesindeki sebzelere zarar vermesi, sizce nedir?
Zorunluluk(Iztırar) Hali
128. On ton buğday teslim etme borcu altına giren (B), beklenmeyen bir şekilde ağır bir sel felaketi yüzünden mahsulleri telef olduğu için borcunu ifa edemeyecek (yerine getiremeyecek) duruma düşmüştür. Bu durumda (B)’nin, öngörülmezlik ya da beklenmeyen haller nedeniyle sözleşmenin yeni durum ve şartlara uydurulması ilkesine göre mahkemeye başvurarak sözleşmenin değiştirilmesini isteyebilmesi aşağıdakilerden hangisine dayanır?
Objektif iyi niyet kuralı
129. (A) ile karısı (B) bir trafik kazasında ölmüşlerdir. Ancak hangisinin önce hangisinin sonra öldüğü tespit edilememiştir. Bu durumda (A) ile (B)’nin ölüm anının ispatı konusunda aşağıdaki şıklardan hangisi geçerlidir?
Birlikte ölüm karinesi
130. Ayırtım gücü olan küçük (A), kendisine büyük ekonomik yarar sağlayacak antika bir halıyı çok uygun bir bedelle satın almıştır. (A) ve halı alım-satım işlemi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(A) sınırlı ehliyetsizdir, işlemin kanuni mümessilin icazet vermesiyle geçerli olur.
131. Medeni Kanuna göre hak sahibi olabilmek için aşağıdakilerden hangisi ön koşul olarak bulunur?
Sağ ve tam doğmak
132. Aşağıdakilerden hangisi “hak ehliyetine” ilişkin olarak kanunla öngörülen sınırlamalardan değildir?
Savurganlık
133. Kural olarak temyiz kudreti bulunmayanlar verdikleri zarardan sorumlu olmamakla birlikte, zarar verenin zengin, zarara uğrayanın fakir ve zararın da ağır olması durumunda tam ehliyetsizinde verdiği zararlardan sorumlu olacağını öngören ilkenin adı nedir?
Hakkaniyet sorumluluğu
134. (A), arazisini (B)’ ye satmış ve (B) adına tapuya tescil ettirmişse, (A)’nın bu taşınmazı üzerindeki mülkiyet hakkı için ne söylenebilir?
(A)’nın mülkiyet hakkında “nisbi kayıp” söz konusudur.
135. (A) kendi adına bir kitabın yayınlanacağı yolunda inandırıcı bilgiler almışsa, örneğin, basım evine verilen kitabın yazarı olarak kendi ad ve soyadının verildiğini öğrenmişse, kişilik hakkının korunması bakımından saldırı tehlikesini bertaraf etmeye yönelik olarak aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?
Önleme davası
136. (A)’dan en son 1.1.2000 tarihinde haber alınmıştır. (A) hakkında gaiplik kararı en erken hangi tarihte verilir?
1.1.2005
137. (B)’yi öldürmek amacıyla silahla kovalayan (A)’ nın bu saldırısından kurtulmak isteyen (B), saklanmak ve izini kaybettirmek için (C)’nin evinin kapısını kırarak içeri girmiş ve bu esnada istemeyerek evdeki birkaç değerli eşyanın zarar görmesine sebep olmuştur. (B)’nin söz konusu davranışında ne tür bir hukuka uygunluk sebebi vardır? (C)’nin ortaya çıkan zararları nedeniyle kim tazminat ödemekle yükümlüdür?
Zorda kalma hali (ıztırar)/(B), hâkimin hakkaniyetine uygun şekilde belirleyeceği tazminatı öder.
138. Miras sözleşmesi yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmak, kısıtlı bulunmamak gerekir. Bu nedenle ayırt etme gücü olsa bile 16 yaşındaki (A)’nın yaptığı miras sözleşmesi geçersizdir. Ancak, (A)’nın iradesinin yorumundan, (A) bu işlemin geçersiz olduğunu bilseydi, aynı hususa ilişkin bir vasiyetname yapacağı sonucu çıkarabilirse, doğruluk ve güven kurallarına göre yapılan işlemde bir vasiyetnamenin varlığı kabul edilmelidir. Burada doğruluk ve güven ilkesinin neredeki uygulamasına rastlamaktayız?
Hukuki işlemlerin tahvilindeki (dönüştürülmesindeki)
139. Bilindiği gibi, toplumsal davranış (sosyal düzen) kuralları, her şeyden önce sosyal düzeni tesis etmeye ve bu arada, sosyal barışı, huzuru ve güvenliği de sağlamaya çalışırlar. Bu bakımdan bu kuralların hepsinin aynı hedefe ve ortak amaca hizmet ettikleri söylenebilir. Toplumda yerleşik din ve ahlak kurallarıyla çatışan hukuk kurallarının ise, sosyal düzeni sağlamada başarılı olması beklenemez. Bu nedenle hiçbir hukuk kuralı ahlaka aykırı olan hareket tarzını emretmez. Ahlaka aykırı bir amaçla kurulan dernek veya vakıfların tüzel kişilik kazanamayacağı kabul edilmiştir. Bu ve bunun gibi hukuki düzenlemeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Hukuk kuralı ile ahlak kuralına yollamada (göndermede) bulunulmuştur.
140. Aşağıdakilerden hangisi “bir sözleşme yapıldıktan sonra hal ve şartlarda büyük ölçüde değişikler meydana gelse ve bu yüzden borçlunun durumu çok ağırlaşsa dahi, kural olarak sözleşmenin aynen yerine getirilmesi gerektiği anlamına gelir?
Ahde Vefa İlkesi
141.Kişinin fiil ehliyeti ne zaman başlar?
Mümeyyiz olduğunda
142. Aşağıdakilerden hangisi kısıtlama (hacir) sebeplerindendir?
1. Mal varlığını kötü yönetme
2. Uyuşturucu madde bağımlısı olma
3. Kötü yaşama tarzı (ahlaka aykırı bir yaşayış)
4. Akıl hastalığı ve akıl zayıflığı
5. Savurganlık
Cevap: 1-2-3-4-5
143. Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetinin kapsamına dâhil değildir?
Taraf ehliyeti

144. (A)’nın bindiği uçak düşmüş ve yolcuların hepsinin cesetleri bulunmuştur, fakat bu cesetlerin kime ait olduğunun tespiti imkânsızdır. (A)’nın ölümünün ispatı aşağıdakilerin hangisi ile mümkün olur?
Ölüm karinesi
145. Alacak hakkı örneğinde görüldüğü gibi, herkese karşı değil, sadece hukuki ilişki kurulan kişilere karşı ileri sürülebilen haklara […] haklar denir. Evli eşlerden biri ile diğerinin kan hısımları arasındaki hısımlığa […] hısımlığı denir.
Nisbi/Kayın

146. Ölümüne pek muhtemel bakılabilecek bir ölüm tehlikesi içinde kaybolan kişi için ne yapılabilir?
1 yıl bekledikten sonra gaiplik kararı verilebilir.
147. Aşağıdakilerden hangisi küçüğün ergin kılınması için mahkemece aranan şartlardan değildir?
Küçüğün babasının ölümü
148. Bir kimse ile kız kardeşinin oğlu arasında kaçıncı dereceden ne tür bir hısımlık vardır?
3. derece/ yansoy
149. Ergin olduğu halde ayırtım gücü olmayan kişiye ne denir?
Tam Ehliyetsiz
150. Ölümüne kesin gözüyle bakılabilecek bir ölüm tehlikesi içinde kaybolması durumunda ne yapılmalıdır?
Mülki amirin emriyle nüfus kaydına ölümü düşülür.
151. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
Evlat edinilen evlatlığın mirasçısı olamaz.
Evlatlık evlat edinenin eşine mirasçısı olamaz.
Kocanın ilk eşinden olan çocuğu ile 2. eşi arasında kayın hısımlığı vardır.
Damat ile kayınpeder arasında 1.derece usul-füru kayın hısımıdır.
152. Maddi mallar üzerinde herkese karşı ileri sürülebilir, egemenlik yetkisi sağlayan haklara ne denir?
Ayni haklar
153. Eşya üzerinde kullanma ve yararlanma yetkilerini sağlayan haklara ne denir?
Sınırlı Ayni haklar
154. Bilindiği gibi sınırlı ehliyetsiz kişiler mutlak nitelikteki münhasıran şahsa bağlı haklarını kanuni temsilcilerinin rızası olmaksızın kullanabilirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tür haklardan değildir?
Evlenme
155. Hangi sözleşme baştan itibaren hükümsüzdür?
Konusu kişilik haklarına aykırı olan sözleşme
156. Aşağıdaki cümlelerden hangisi/hangileri yanlıştır?
1. Evlat edinilen ile evlatlığın babası arasındaki hısımlık yapay hısımlıktır.
3. Evlenme ile eşlerin kan hısımları (dünürler) arasında kayın hısımlığı doğar.
Cevap: 1-3
157. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Hakkında gaiplik kararı verilen kimse, çoktan beri haber alınamama sebebiyle kaybolmada 15 yıl, ölüm tehlikesi içinde kaybolmada 5 yıl geçtikten sonra ortaya çıkarsa mirası isteyemez

158. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?
3. Şahsi (nisbi) hakların tapuya şerh verilmesi, onların herkese karşı ileri sürülebilmesini sağlar
5. Gabin, tarafların gerçek niyetleriyle ortaya koydukları iradeleri arasındaki farklılıktır.
Cevap: 3-5
159. Aşağıdakilerden hangisi bir taşınmazın tescilsiz kazanma hallerinden biridir?
Satım
160. Tüzel kişiler hukuka göre kişiler kendi iradeleri ile kanun koyucu tarafından belirlenmiş tüzel kişi türlerinden başka yeni bir tüzel kişi modeli oluşturamazlar. Bu ilkenin adı nedir?
Sınırlı sayı ilkesi
161. Hangisi çekişmesiz yargı örneğidir?
Mahkemece ergin kılınma davası
162. Boşanma davasının açılması nedeniyle eş veya çocukların zarar görmemesi için hakime bazı tedbirler alabilme yetkisi tanınmıştır. Tarafların başvurusu olmasa bile, hakimin kendiliğinden alabileceği bu tedbirlerden biri, boşanma süresince eş ve çocukların geçinmesini sağlayacak […]’ hükmetmesidir.
Tedbir nafakası
163. Bir ayni hakkın ortadan kaldıran işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Terkin
164. (A) Trabzon’daki yerleşim yerine (ikametgâhına) son vermiştir. Artık iş ve kişisel ilişkilerini Trabzon’dan yürütmemektedir. Fakat kendisine bu tip faaliyetleri yürütmek için başka bir yer seçmemiştir. (A)’nın ikametgahı bakımından aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
(A)’nın ikametgâhı Trabzon’dur, çünkü iradesiyle henüz bir ikametgah seçmemiştir.
165. Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının sonuçlarından birisi değildir?
Kişilik hakları haciz olunabilir.
166. Merkezi Ankara’da bulunan Kızılay Derneğinin, Trabzon şubesinin ikametgâhı neresidir?
Trabzon
167. Aşağıdakilerden hangisi işlenen bir suç karşılığında uygulanılacak olan güvenlik tedbiri ve ceza niteliğindeki yaptırım türlerinden biri değildir?
Hukuka aykırı fiil sonucu ortaya çıkan zararın karşılanması
168. Aşağıdakilerden hangisi hak ehliyetine ilişkin olarak kanunla öngörülen sınırlamalardandır?
Yaş – cinsiyet – yabancılık – şeref ve haysiyet
169. (A)’nın temsilcisi vasıtasıyla nişanlanma akdinin kesin olarak yapamamasının asıl sebebi nedir?
Devredilemeyen haklardan olması
170. Yetkili evlendirme memuru önünde yapılan evlenme (sözleşmesi) ne zaman oluşur?
Evlenen tarafların olumlu sözlü cevap verdikleri anda
171. Aşağıdakilerden hangileri kesin evlenme engellerindendir?
Yakın hısımlık – Mevcut evlilik – Akıl hastalığı
172. Aşağıdakilerden hangisi gaiplik kararı verilebilmesi şartlarından biri değildir?
Nüfus müdürlüğünün gaipliğe karar vermesi
173. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Ayırt etme gücünden, geçici yoksunluk, hata ve hile ve korkutma gibi irade bozukluğu hallerinde evlilik mutlak butlan sebebiyle hükümsüz olur.
174. Aşağıdaki cümlelerden hangileri yanlıştır?
1. Evlenme ile iki eş arasında kayın hısımlığı kurulur
Cevap: sadece 3
175. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
15 yaşını dolduran küçükler mahkemece ergin kılındıklarında evlenme ehliyetini de kazanmış olurlar.
176. Aşağıdakilerden hangileri boşanmanın özel sebeplerindendir?
Zina – hayata kast – onur kırıcı davranış – haysiyetsiz hayat sürme – terk – akıl hastalığı
177. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
İnsan kökenli biyolojik maddelerin verilmesine ilişkin borçlandırıcı taahhütler geçersizdir.
178. (A)’nın gaipliğine karar verilmiş, malları ise iyi niyetli mirasçılarına geçmiştir. Teminat süresi sona erdikten sonra (A) çıkıp gelmiştir. Mirasçıların geri verme borcunun kapsamı nedir?
Ellerinde kalanı verirler
179. Kanunda sayılı sebeplerden birinin varlığı halinde, miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf yoluyla “saklı paylı mirasçısını” mirasın dışında bırakmasına ne denir?
Miraslıktan çıkarma
180. Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanununun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Buna ne denir?
Suç ve cezada kanunilik ilkesi
181. Ölüme bağlı tasarruflardan olan ve sadece miras bırakanın irade açıklamasıyla tamamlanan tek taraflı hukuki işleme ne denir?
Vasiyetname
182. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boşanan eşler yeniden birbirleriyle evlenirse, bu yeni evlilik eski evliliğin (eski hukuki ilişkinin) devamı niteliğindedir.

183. Kimler yasal mirasçıdır?
1. Kan hısımları 2. Sağ kalan eş 3. Evlatlık 4. Devler
Cevap: hepsi
184. Medeni kanunumuza göre, evlenme yoluyla erginliğini kazanan evli genç, velayet ve vasiyetten kurtulur ve kendi başına hukuki işlem yapabilme ehliyeti kazanır. Kanundaki yeni düzenlemeye göre de , evlenme yaşı erkeklerde […], kadınlarda […] olarak belirlenmiş olup, olağanüstü durumlarda Mahkemece erkek ve kadın için […] yaşına kadar indirilebilir.
17-17-16
185. İdare hukukunun incelediği konular arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Gelirlerin vergilendirilmesi
186. Vasiyetnamenin sadece […] olmak üzere […] türü vardır.
Resmi-yazılı-sözlü/üç
187. Aşağıdaki işlemlerin geçersizlik türleri sırasıyla nedir?
I : Kıskanç kocasına kızarak ölünceye kadar evden dışarı çıkamayacağını taahhüt eden kadının yaptığı hukuki işlem
II : Zengin arkadaşının saflığından yararlanarak değersiz saatini ona 5000 TL’ye satan kişinin yaptığı hukuki işlem.
Butlan/hükümsüz bırakabilme
188. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
Bir malı çalan veya gasp eden kişiden o malı geri alabilmek için malikin açacağı davaya “tazminat davası” denir.
189. Sağ kalan eş hangi durumda mirasın tamamını alır?
İlk üç zümrede mirasçı yoksa
190. Bilindiği gibi bir kimsenin bir şeyin tamamı üzerinde tek başına malik olmasına ferdi mülkiyet , taşınır ve taşınmaz bir eşya üzerinde birden çok kişinin aynı zamanda malik bulunmasına da birlikte mülkiyet denir. Birlikte mülkiyet eğer maliklerden her birinin payı belli fakat payları oranın da henüz bir bölüşme yoksa bu tür mülkiyete ne denir?
Paylı mülkiyet
191. Anayasa Mahkemesi, yasama işlemlerinden anayasa değişikliklerini sadece şekil yönünden denetlemekte, kanunlar, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ve Meclis iç tüzüklerini hem esas hem şekil yönünde denetlemekte, anayasa aykırı görüldüğünde iptal etmek suretiyle “ Anayasaya Uygunluk Denetimi” yapmaktadır. Ancak bazı hukuk kuralları bu denetim dışında tutulmuşlardır. Anayasaya uygunluk denetimi dışında tutulmuş hukuk kuralları hangileridir?
1. Anayasanın 174. Maddesinde sayılan inkılâp kanunları
2. Milletler arası antlaşmalar
3. Olağanüstü KHK.’ler
Cevap: 1-2-3


192. Aşağıdaki cümlelerden hangisi/hangileri yanlıştır?
İnsan kökenli biyolojik maddelerin verilmesine ilişkin borçlandırıcı taahhütler geçersizdir.
Cevap: sadece 2
193. Aşağıdakilerden hangileri kesin olan evlenme engellerindendir?
4. Bulaşıcı hastalık 5. Askeri öğrencilik
Cevap: 4-5
194. Mümeyyiz olmaya (ayırtım gücü bulunmayan) (A) ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
(A)’nın kendi başına yaptığı evlenme veya vasiyet, hiçbir şekilde geçerli sayılmaz.
195. Aşağıdaki cümlelerden hangi ikisi yanlıştır?
1. Evlat edinilen ile evlatlığın babası arasındaki hısımlık yapay hısımlıktır.
5. Evlenme ile dünürler arasında kayın hısımlığı doğar.
Cevap: 1-5
196. Sınırlı ehliyetsizler hangi işlemleri kanuni mümessilin rızası olsa dahi yapamazlar?
1. Vakıf Kurma’ yı 2.Bağışlama’ yı 3. Kefil olma’ yı
Cevap: 1-2-3
197. (A), (S)’ den 10 dönümlük bir fındık bahçesi satın alır ve tapuya kendi adına tescil ettirir. Fakat satış sözleşmesi yapılırken satıcı (S) temyiz gücünden yoksundur. Satıştan 5 yıl sonra temyiz gücünü kazanan (S) fındık bahçesini kendisine iadesini ister. Olguya göre aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?
2. (A) iyi niyetliyse (satış sırasında (S)’nin temyiz gücünden yoksun olduğunu bilmiyorsa) satış sözleşmesi geçerlidir.
4. (A) bahçeyi hiçbir şekilde iade etmekle yükümlü değildir.
6. (A) sözleşme sırasında iyi niyetli olsa da, hem bahçeyi iade etmek zorundadır hem de 5 yıl süreyle topladığı fındıklar için sorumluluğu vardır?
198. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Nişanın bozulmasına anne-baba sebep olmuşsa, maddi tazminat davası anne-babaya karşı açılır.
199. Bilindiği gibi hakların sahipleri kişilerdir ve kişiler, sadece “tabii varlık” olan insanlardan (gerçek kişiler) ibaret değildir. Ayrıca tüzel kişi denilen insan veya mal toplulukları da vardır. Haklardan yararlanma konusunda, aşağıdakilerden hangileri tüzel kişiler için söz konusu olamaz?
1. Cinsiyet 2. Hısımlık 3.Nişanlanma 4. Evlenme 5. Vasiyetname düzenleme 6. Temyiz gücü 7. Gaiplik 8.Erginlik(rüşt) 9. Yerleşim yeri (ikametgah) 10. Üyeyi ihraç
Cevap: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
200. Bilindiği gibi bir kimsenin bir şeyin tamamı üzerinde tek başına malik olmasına ferdi mülkiyet , taşınır ve taşınmaz bir eşya üzerinde birden çok kişinin aynı zamanda malik bulunmasına da birlikte mülkiyet denir. Birlikte mülkiyette, kanun gereği veya sözleşme uyarınca aralarında ortaklık bağı kurulmuş olan birden fazla kişinin (ortakların) belirlenmiş payları yoksa fakat her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygınsa bu tür mülkiyete ne denir?
Elbirliği
201. Aşağıdaki iki hukuk kuralının niteliğini sırasıyla belirtiniz.
I: Ayın ortası ibaresinden ayın 15’ i anlaşılmalıdır.
II: Taraflar sözleşmeye aksine hüküm koymadıkça, alıcı ile satıcı borçlarını aynı anda ifa etmek zorundadır.
Yorumlayıcı- tamamlayıcı
202. Aşağıdakilerden hangisi evlat edinme ile doğan hısımlığın sonuçlarından biri değildir?
Evlatlığın mirasçı olma hakkı, evlat edinme sözleşmesi yapılırken ortadan kaldırılabilir.
203. Sağ kalan eşin miras payı ne kadardır?
1. zümre ile mirasçılıkta !/4 , 2. Zümre ile mirasçılıkta 1/2 , 3. Zümre ile mirasçılıkta 3/4 ve ilk üç zümrede kimse yoksa mirasın tamamı
204. Aşağıdakilerden hangileri boşanmanın genel sebeplerindendir?

Eşlerin anlaşması – evlilik birliğinin temelden sarsılması – ortak hayatın yeniden kurulamaması

Bu Haberi Paylaş

1 yorum

  1. Sitenizden tezim için, vize ve finallerim için çok yardım aldım teşekkürler böyle bir şeyi düşündüğünüz için keşke herkes sizin gibi sınav sorularını paylaşsa

    YanıtlayınSil