26.04.2014

Muhasebe 2 dersi 2008-09 Ara Sınav Soruları

S
Aldığı Not:
IRA NO: ......

Öğrenci No : Öğrenim Türü: ( ) GÜNDÜZ ( ) GECE
Adı ve Soyadı :
Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN Süre: 80 dk.
Doç. Dr. Uğur KAYA
Y.Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN
ISL 110–208 MUHASEBE-II DERSİ 2008–2009 BAHAR YARIYILI BİRİNCİ ARASINAV CEVAP ANAHTARI
UYARILAR
 1. Oturduğunuz sıranın numarasını cevap kâğıdına yazmayı unutmayınız.
 2. Adınızı, soyadınızı ve öğrenci numaranızı tükenmez kalemle yazınız.
 3. Kimliğiniz olmadan kesinlikle sınava girmeyiniz.
 4. Size göre herhangi bir işlem için kayıt gerekmiyorsa mutlaka “KAYIT YOKTUR” ibaresini yazınız.
 5. Soruların çözümünde, sınav kağıdının 4.sayfasında yer alan ve bu ders çerçevesinde yeni kullanılan hesapların yer aldığı tablodan yararlanabilirsiniz.
 6. Sınav kâğıdı toplam 4 sayfadan oluşmaktadır. Sınav başlamadan gerekli kontrolleri yapınız.
 7. İlk 30 dakika sınavdan çıkmayınız.
 8. Bu sınavın cevap anahtarı, 12.04.2009 tarihinde www. yusufsurmen. com adlı internet sitemizden temin edilebilir.
S.1. Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (20)

  1. 2008 yılına ilişkin mal sayım işlerini 02.04.2009 tarihinde tamamlayan bir sermaye şirketi, envanterini yasal sürede tamamlamış sayılabilir mi? Cevabınızı gerekçesiyle birlikte bir cümle ile ifade ediniz. (4)
Evet sayılabilir. (2). Çünkü sermaye şirketleri, mal sayımına dayalı envanter işlemlerini Nisan ayı sonuna kadar tamamlayabilirler. (2)


 1. Eczaneler ile çok katlı mağazalara Vergi Usul Kanunu’nca mal sayımı açısından tanınan “envanter kolaylığını” belirterek, sözkonusu kolaylığın verilme gerekçesini kısaca yazınız. (4)
3 yılda bir mal sayımı yapma avantajına sahiptirler. (2). Bu avantajın gerekçesi işletmelerin depolarında çok çeşitli mal bulundurmalarıdır. (2)


  1. Vergi Usul Kanunu’na göre değerleme yaparken “teklik” ilkesinden istisna edilen iktisadi kıymetleri yazınız. (4)
 • Değeri düşen mallar (2)
 • Örf ve âdete göre aynı cins sayılan mallar (2)  1. Şüpheli hale gelmesine karşın, karşılığa konu yapılamayan alacaklardan iki tanesini yazınız. (4)
    • Teminatlı alacaklar
    • Kamu kurumundan olan alacaklar
    • Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle ilgili olmayan alacaklar
(2+2)

  1. Aktifi düzenleyici hesapların bilançodaki rolünü bir cümleyle açıklayınız ve bu gruba giren iki hesap yazınız. (4)
Düzenleyici hesaplar, ilgili oldukları hesapların bilançoda net (gerçek) değeriyle gösterilmesini sağlarlar.(2) . Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı, Alacak Senetleri Reeskontu, Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri….(1+1)


S.2. “K” İşletmesi (Kollektif Şirketi)’nin, 11.04.2009 tarihinde kasasında fiilen 27.000,-TL olduğu, aynı tarihte Kasa Hesabı’nın ise 24.000,-TL borç kalanı verdiği tespit edilmiştir. Yapılan araştırmaya rağmen aynı gün farkın nedeni bulunamamış ve geçici kayıtla kasa denkleştirilmiştir. 29.04.2009 tarihinde kasadaki farkın 1.700,-TL’lik kısmının nedeni tespit edilmiştir. Buna göre ilgili fark, dönem içinde 1.500,-TL’ye satın alınan 1000 USD’nin, 1.700,-TL’ye satışına (bozdurulmasına) ilişkin muhasebe kaydının unutulmasından kaynaklanmıştır. Kalan farkın nedeni ise 31.12.2009 tarihine kadar bulunamadığından geçici kayıt kapatılmıştır. Kasadan ortak “S” sorumludur.
İstenen: “K” İşletmesi’nin 29.04.2009 ve 31.12.2009 tarihlerindeki gerekli kayıtlarını yapınız (8)


29.04.09

Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Hesabı 1.700,-
Kasa Hesabı - $ Kasası 1.500,-
Kambiyo Karları Hesabı 200,-

(4)

31.12.09

Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Hesabı 1.300,-

Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar H. 1.300,-
(4)

S.3. "M” İşletmesi’nin, 2008 yılına ait “T” malına ilişkin stok bilgileri aşağıdaki gibidir.
T” Malı Stok Kartı
Tarih
Açıklama
GİREN
ÇIKAN
KALAN
Miktar
Fiyat
Tutar
Miktar
Fiyat
Tutar
Miktar
Fiyat
Tutar
01 Ocak
Alış
50
70,-
3.500,-50
70,-
3.500,-
22 Ocak
Alış
75
100,-
7.500,-50
75
70,-
100,-
3.500,-
7.500,-
28 Şubat
Satış75
20
100,-
70,-
7.500,-(2)
1.400,-(2)
30
70,-
2.100,-
25 Mayıs
Alış
80
120,-
9.600,-30
80
70,-
120,-
2.100,-
9.600,-
23 Haziran
Alış
20
150,-
3.000,-30
80
20
70,-
120,-
150,-
2.100,-
9.600,-
3.000,-
25 Ekim
Satış20
80
5
150,-120,-
70,-
3.000,-(2) 9.600,-(2)
350,-(2)
25,-
70,-
1.750,-(2)
31 Aralık
Dönemsonu
225

23.600,-
200

21.850,-
25,-
70,-
1.750,-


İstenenler: a. “M” İşletmesi’nin çeşitli tarihlerdeki STMM ile dönemsonu mal mevcudunun değerini, LIFO (Son Giren İlk Çıkar) yöntemine göre hesaplayınız. (12)

 1. a” seçeneğindeki verilere göre, 25 Ekim 2008 tarihinde malların “satış” kaydının aşağıdaki gibi olduğunu varsayarak, gerekli mal çıkış kaydını tablodan yararlanarak yapınız. (2)


25.10.08

Kasa Hesabı 23.600,-
Yurtiçi Satışlar Hesabı 20.000,-
Hesaplanan KDV Hesabı 3.600,-


25.10.08

STMM Hesabı 12.950,-

Ticari Mallar Hesabı 12.950,-
(2)

S.4. “T“ İşletmesi’nin 01.01.2009 tarihli bilançosunda Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabında 600,-TL gözükmektedir. Sözkonusu tutarın tamamı 2008 yılında kullanılmayan damga pullarını temsil etmektedir. İşletme, bu pulların 200,-TL’lik kısmını 14.01.2009 tarihinde kendi faaliyetlerini yürütmek için, 150,-TL’lik kısmını ise 20.03.2009 tarihinde alıcı “A” için kullanmıştır. Kalan pullar ise 2010 yılında kullanılacaktır. İstenenler: “T” İşletmesi’nin 14.01.2009 ve 20.03.2009 tarihlerindeki gerekli kayıtlarını yapınız (6)

14.01.09
Genel Yönetim Giderleri H. 200,-
Gelecek Aylara Ait Giderler H. 200,--

(3)

20.03.09
Alıcılar Hesabı 150,-
Gelecek Aylara Ait Giderler H. 150,-
(3)

S.5. “E” İşletmesinin yabancı paralı bazı kalemlerine ilişkin genel geçici sağlama bilgileri aşağıdaki gibidir:
Hesap Adı
Borç
Alacak
Borç Kalanı
Alacak Kalanı
Kasa H. (500 USD)
750,-

750,-

Alacak Senetleri H. (700 EURO)
1.120,-

1.120,-

31.12.2008 tarihindeki T.C.Merkez Bankasının kurları ise aşağıdaki gibidir:
Cinsi
Efektif Alış
Efektif Satış
Döviz Alış
Döviz Satış
1 USD
1.45 TL
1.50 TL
-
-
1 EURO
-
-
1.70 TL
1.75 TL
İstenen: Tablodaki kurlardan yararlanarak sağlamada yer alan kalemlere ilişkin 31.12.2008 tarihindeki değerleme kayıtlarını her bir kalem için ayrı ayrı yapınız. (8)


31.12.08

Kambiyo Zararları H. 25,-
Kasa Hesabı- USD 25,-

(4)

31.12.08

Alacak Senetleri H.- EURO 70,-

Kambiyo Karları Hesabı 70,-
(4)

S.6. “E” İşletmesi’nin 31.12.2008 tarihli Kesin Sağlamasında dava/icra konusu alacaklara ilişkin aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

Hesap Adı
Borç
Alacak
Borç Kalanı
Alacak Kalanı
Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
32.000,-

32.000,-

Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Hesabı

24.000,-

24.000,-

İşletme, yukarıda bilgileri yer alan alacaklarla ilgili 2009 yılı içinde aşağıdaki işlemleri yapmıştır: :

 1. Toplam alacağın 4.000,-TL’lik kısmının borçlusu hakkında gaiplik kararı verildiğinden tahsiline imkan kalmadığını tespit etmiştir.
 2. 16.000,-TL’lik alacağı peşin tahsil etmiştir.
 3. Kalan alacaklara ilişkin dava sürmektedir.

İstenen: “E” İşletmesi’nin “a” , “b” ve “c” seçeneklerinde belirtilen işlemlere ait gerekli kayıtlarını gösteriniz.(8)


a.
Önceki Dönem Gider ve Zar. H. 4.000,-
Şüpheli Ticari Alacaklar H. 4.000,-

b.
Kasa Hesabı 16.000,-
Şüpheli Ticari Alacaklar H. 16.000,-

Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı H. 3.000,-
Konusu Kalmayan Karşılıklar H. 3.000,-
(2+1)
Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı H. 12.000,-
Konusu Kalmayan Karşılıklar H. 12.000,-
(2+2)
c.. Kayıt Yok (1)S.7. “A” İşletmesi (Anonim Şirket)’nin, geçici yatırım amacıyla satın aldığı hisse senetlerinin sağlamadaki durumu şöyledir:

Hesap Adı
Borç
Alacak
B. Kalanı
A. Kalanı
Hisse Senetleri Hesabı
— “C” Hisse Senedi (300,-TL * 100 adet)
— “D” Hisse Senedi (250,-TL * 100 adet)
55.000,-
30.000,-
25.000,-

55.000,-


Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı
— “C” Hisse Senedi

8.000,-

8.000,-
A” İşletmesi (Anonim Şirket).yukarıda bilgileri yer alan hisse senetleriyle ilgili yapılan işlemleri şöyledir:

a. Hisse senetlerinden “C”nin tamamı 27.000,-TL’ye peşin satılmıştır.
b. Hisse senetlerinden “D” nin ise 10 tanesinin sayımda eksik çıktığı tespit edilmiştir.
İstenenler: “A” İşletmesi (Anonim Şirket)’nin hisse senetleriyle ilgili “a” ve “b” seçeneklerinde belirtilen işlemlere ait kayıtlarını gösteriniz.(8)
a.
Kasa Hesabı 27.000,-
Menkul Kıymet Satış Zararları H. 3.000,-
Hisse Senetleri H. 30.000,-
C
b.
(3)

Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 2.500,-
Hisse Senedi
Hisse Senetleri Hesabı 2.500,-
D

Menk. Kıy. Değ. Düş. Krş. Hesabı 8.000-
Konusu Kalmayan Karşılıklar H. 8.000,-

(2+2)
Bu gelir vergiye tabi değildir. (1)S.8. “E” İşletmesi, geçici yatırım amacıyla 01.05.2008 tarihinde, itibari değeri 400,-TL, faiz oranı % 48 ve vadesi 3 yıl olan özel kesim tahvillerinden her birini 390,-TL’den olmak üzere toplam 500 adet peşin bedelle satın almıştır. Tahvillerin satışına aracılık eden kuruma da toplam 600,-TL komisyon peşin ödenmiştir. Faiz kupon vadesi 01.05.2008- 30.04.2009’ dur. İstenen : “E” İşletmesi’nin sadece 01.05.2008 ve 31.12.2008 tarihindeki kayıtlarını yapınız (8)


01.05.08
Özel Kes. Tah, Senet ve Bon. H. 195.000,-
Komisyon Giderleri H. 600,-
Kasa Hesabı 195.600,-

(4)

31.12.08
Gelir Tahakkukları Hesabı 64.000,-
Faiz Gelirleri Hesabı 64.000,-
(4)


S.9. “E” İşletmesi’nin 31.12.2009 tarihi itibariyle alacak senetlerine ilişkin muhasebe dışı envanter bilgileri şöyledir:
 • İşletmenin elinde (cüzdanında) toplam 60.000,TL’lik senet bulunduğu; bunlardan 12.000,-TL’lik kısmının vadeli çek, 8.000,-TL’lik kısmının protesto ettirilen bono, kalanın ise imza yoluyla alınan bonolardan oluştuğu tespit edilmiştir.
 • Bunların dışında “A” Bankası’na, 10.000,-TL’lik poliçenin teminat için, 4.000,TL’lik vadeli çekin de tahsil için verildiği belirlenmiştir.
 • İlgili senetlerin vadesi 20.03.2010 olup, hiçbir senet veya çekin üzerinde faiz oranı yer almamaktadır.
 • Tüm muhasebedışı envanter bilgileriyle, muhasebeiçi sonuçları birbirleriyle uyumludur.

İstenen: 31.12.2009 tarihindeki iskonto oranını % 50 ve bir ayı da 30 gün kabul ederek ilgili tarihteki reeskont kaydı ile 01.01.2010 tarihindeki reeskont iptal kaydını yapınız (8)


31.12. 2009

Reeskont Faiz Giderleri Hesabı 5.000,-
Alacak Senetleri Reeskontu H. 5.000,-

(4)

01.01.2010
Alacak Senetleri Reeskontu H. 5.000,-
Reeskont Faiz Gelirleri H. 5.000,-

(4)S.10. “B” İşletmesi (Anonim Şirket)’nin 31.12.2008 tarihli envanter çalışmasında bazı aktif kalemlerine yönelik aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır:

 1. T” Bankası’ndaki mevduata brüt 5.000,-TL faiz tahakkuk ettiği tespit edilmiştir. Gerekli kaydı yapınız (GV %15) (4)


31.12.08

Bankalar Hesabı 4.250,-
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar H. 750,-
Faiz Gelirleri H. 5.000,-

(4)


 1. Alıcı M’den olan senetsiz alacak; işletme kayıtlarında 14.000,-TL, alıcının kayıtlarında ise 11.640,-TL olarak gözükmektedir. Farkın nedeni, alıcı “M”ye sözleşmeye göre dönem içinde yapılan 2.360,-TL(KDV %18)’lik miktar iskontosunun işletme kayıtlarına geçmemesinden kaynakladığı anlaşılmıştır. Gerekli düzeltme kaydını yapınız. (4)


31.12.08

Satış İskontosu Hesabı 2.000,-
İndirilecek KDV Hesabı 360,-
Alıcılar Hesabı 2.360,-
(4)


 1. Depodaki mallardan birim maliyeti 800,-TL olan 400 adet malın değer kaybettiği tespit edilmiştir. İşletme bu malların emsal bedelini “ortalama fiyat esası” na göre hesaplayacaktır. Bu amaçla çıkarılan son üç aylık satış raporu aşağıdaki gibidir:
Aylar
Satılan Birim
Satış Fiyatı
Toplam Hasılat
İstenen: Yandaki bilgilerden yararlanarak değeri düşen mallara ilişkin emsal bedeli hesaplayınız. (4)
Aralık
120
500,-
60.000,-
Kasım
130
600,-
78.000,-
Ekim
100
700,-
70.000,-
Emsal Bedel= 400 x 500,- = 200.000,-TL (4)


HESAP PLANI
Ortaklardan Alacaklar
Diğer Hazır Değerler
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolar
Personelden Alacaklar
Hisse Senetleri
Gelir Tahakkukları
Sayım ve Tesellüm Noksanları
Kambiyo Karları
Menkul Kıymet Satış Karları
Sayım ve Tesellüm Fazlaları
Kambiyo Zararları
Menkul Kıymet Satış Zararları
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı
Karşılık Giderleri
Komisyon Giderleri
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
Diğer Menkul Kıymetler
Alacak Senetleri Reeskontu
Reeskont Faiz Giderleri
Reeskont Faiz Gelirleri
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı
Önceki Dönem Gider ve Zararlar
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
Diğer Olağandışı Gider ve ZararlarHalit Uzan

Merhaba, sitenin yetkilisi benim.


EmojiEmoji