26.04.2014

Organizasyon Yönetimi Sınav Soruları Vize - II (KTÜ)

1. Aşağıdakilerden hangisi matriks yapının yarattığı sorunlardan değildir?
A) Tam bir iletişim zorunluluğu

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi paralel yönlü ifadelerdir?
a. Açık sistem - negatif entropi - değişken ve parametre – geribesleme
b. Deterministik sistem - organik yapı - öğrenen sistemler – entropi
c. Değişik input ve output ilişkisi - negatif geribildirim - holism - deterministik sistem
d. Sosyal sistem - açık sistem - entropi - değişken ve parametre
e. Sistem yaklaşımı - bilgi - açıklık - işbölümü ve uzmanlaşma

3. İletişim modellerinin etkinliği durumsallık koşulları açısından hangisi veya hangi koşullara bağlıdır?
a. Yapılacak işin çarpışıklığı
b. Belirsizlik derecesi
c. Yaılacak işin çarpışıklığı ve belirsizlik derecesi
d. Yapılacak işin çarpışıklığı ve liderlik
e. Belirsizlik derecesi ve organizasyon büyüklüğü


4. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde algı ile ilgili yanlış bir ifadedir?

a. Algılama süreci iletişim sürecinde bir filtre rölü görmektedir
b. Algılama yanılmalarını azaltmak için Johari penceresinki açık bölgeyi arttırmak gerekir
c. Algılarımızı yorumlarken önyargılarımızın farkında olarak yorumlamalıyız
d. Algılama değer yargıları, kültür amaç ve hedefler gibi birçok faktörden etkilenmektedir
e. İletişim sonrasında davranışlarımızı algılarımız yönlendirmez (*)

5. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iletişim için gereklidir?

a. Etkin bir geribesleme
b. Empati yapabilmek (*)
c. Dinleme seviyesinin çok altında veya üstünde konuşmak
d. Etkin bir dinleme davranışı
e. Dinlerken konuşmamak

6. Aşağıdakilerden hangisi sitem yaklaşımıyla bağdaşmaktadır?

a. Bir sistemin bağlı bulunduğu altı ve üstü sistemlerinde çevre koşulları ile olan ilişkisini dikkate almak zorunda kalmıştır
b. Organizasyonlara esneklik sağlamış ve daha kapsamlı bir şekilde incelemesini sağlamıştır
c. Neo-Klasik teorinin bulgularını daha etkin kullanma olanağı sağlamıştır
d. Yönetim organizasyona kapalı sistem anlayışı yerine açık sistem anlayışı getirmiştir
e. Organizasyon motivasyon, iletişim gibi konularla birlikte davranışsal açıdan incelenmiştir.

7. Günümüz koşullarının ortaya çıkardığı toplam kalite anlayışı ile uygulamaya aktarılan rollerde bazı değişiklikler olmuştur.Globalleşme dönemi öncesi yönetim anlayışı büyük ölçüde ............. yetki ve yöneticinin yönetmesine dayanıyordu. Oysa bugün ortaya çıkan "........... otorite(yetki)" karar vericilerin işi fiilen yapanların işi kendi işleri gibi yapmaları sonucunda çalışanların karar verici olmaları ve "......................" gerekmektedir. Bu durum sadece bir yetki devri olayı değildir, aynı zamanda çalışanlara sorumluluğun da verilmesi olayıdır. Böylece yöneticinin profili de değişmektedir daha çok "................" gibi davranmak ve yönetmek zorunda kalmaktadır. Bu anlayış sonucu oluşan örgütlere "..............." denmektedir.Bırakılan boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

a. Formal - kazanılmış - ekip - güçlendirmeleri - koç - sıfır hiyerarşi
b. Formal - informal - ekip - yetkilendirmeleri - koç - sıfır hiyerarşi
c. Formal - kazanılmış - ekip - yetkilendirmeleri - koç - sıfır hiyerarşi
d. İnformal - kazanılmış - ekip - güçlendirmeleri - yönetici – hiyerarşi
e. Kazanılmış - informal - ekip - güçlendirmeleri - koç sıfır hiyerarşi

8. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite yöntemi ile bağdaşmamaktadır?
a. Müşteri tatmini hem iç müşteri hemde dış müşteri olarak tanımlanmıştır
b. Önlemeye dönük yaklaşım sıfır hataya ulaşmaya çalışarak reaktif davranmaktadır (*)
c. Toplam kalite kontrol anlayışı ile birlikte kalite güvence altına alınmaya çalışılmaktadır
d. Kaizen felsefesi örgütte adım adım yapılan küçük iyileştirmeleri temsil etmektedir
e. Kalite kontrol çemberi örgütte takım çalışmasını ve demokratik yönetimi desteklemektedir

9. Aşağıdakilerden hangisi birbirleriyle bağdaşmamaktadır?
a. Temel yetenek - dış kaynaklardan yararlanma - şebeke örgütler - kademe azaltma - kazanılmış otorite
b. TKY - müşteri tatmini - proaktif - kaizen - sosyal paydaş
c. Şebeke organizasyon - holdingler - sanal organizasyon - tedarik zincri yönetimi
d. Temel yetenek - yetki devri - dış kaynaklardan yararlanma - şebeke örgütler - yassı organizasyon
e. Temel yetenek - personel güçlendirme - kademe azaltma - sıfır hiyerarşi

10. TAN marka su şişeleri üzerinde ISO 9001, ISO 14000-2 ve SA 8000 standartları bulunmaktadır. Bu ürüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Defolu ürünleri sattıkları mağazaları bulunmamaktadır (*)
b. Kalite ISO 9000 standartları ile güvence altına alınmıştır
c. Çevreyi kirletmeden faaliyette bulunmaktadır.
d. Uluslar arası işçi örgütünün (ILO) belirlediği standartlarda personelini çalıştırmaktadır
e. TAN markasının aldığı belgeler ürüne verilmiş bir standarttır
.
11. İİBF temizlik işlerini özel bir firma aracılığıyla yapmaktadır. Modern sonrası yaklaşımlar açısından bu uygulama nasıl yorumlanabilir?

a. Dış kaynaklardan yararlanma (*)
b. Temel yetenek
c. Şebeke organizasyonlar
d. Sıfır hiyerarşi
e. Kazanılmış otorite

12. "Küresel düşünmek, yöresel davranmak ve töresel yaşamak" kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a. Globalleşme
b. Glokalizasyon
c. Lokalizasyon
d. Postmodern (*)
e. Modern

13. Aşağıdakilerden hangisi post-modern bakış açısı ile bağdaşmamaktadır?

a. Glokalizasyon düşüncesinin beraberinde gelişmiştir
b. Modern yönetimi reddetmeyen ancak eksikleri olduğunu ileri süren bir anlayıştır.
c. Modern yönetimin ileri sürdüğü bütün bilgi birikimini reddetmektedir
d. Kültürel farklılığın yönetim ve organizasyon anlayışını etkilediğini kabul etmektedir
e. Sosyal bilimlerin sınırlı rastonel olduğunu kabul etmektedir

14. "Organizasyonların nasıl değiştiği ve varlığını nasıl sürdürdüğü" sorusuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a. Adaptasyon yaklaşımına göre yöneticiler verdikleri bilinçli kararlarla çevreye adapte olabilirler
b. Populasyon ekolojisi görüşüne göre çevre başarılı örgütleri seçer yöneticiler bilinçli kararlarla sonucunda değiştiremezler
c. Kaynak bağımlılığı yaklaşımına göre işletmeler stratejik nitelikteki kaynaklarla anlaşmaya gitme
yolu ile varlığını sürdürebilir
d. Örgütlerin varlığını nasıl sürdürdüğüne ilişkin farklı teorilerin farklı bakış açıları tek bir
noktaya saplanmayı önlemektedir
e. İşletmeleri reaktif gören populasyon ekolojisi işletmelerin varlığını açıklamak konusunda
yeterli varsayımlara sahip değildir

15. Bir öğrencinin yeni tuttuğu evine almak istediği ikinci el mobilya için işlemin maliyetini aşağıdakilerden hangisi düşürmez?

a. Piyasada birçok ikinci el mobilya satan mağazanın açılması
b. İnternet üzerinden ikinci el mobilya konusunda bilginin ve ulaşımın kolay olması
c. İkinci el mobilya almak konusunda bir kültürün ve alışkanlığın oluşması
d. İkinci el mobilya aldığımızda kargo ve taşıma masraflarının yüksek olması (*)
e. İnternet üzerinden ikinci el mobilya aldığımızda kargo ücretinin düşük olması

16. Aşağıdakilerden hangisi birbirleriyle bağdaşmamaktadır?

a. Postmodern - yerleşme düzenine başkaldırı - informal küçük gruplar – yerelleşme
b. Örgütsel strateji - SWOT analizi - rekabeti esas alma
c. Bilgi işleme yaklaşımı - sibermetik - öğrenen organizasyon
d. Vekalet yaklaşımı - bilgi asimetrisi - sınırlı rasyonellik - kişisel çıkar
e. Kurumsal yaklaşım - kurumsal eşbiçimlilik - yapısal katılık(eylemsizlik)

17. Aşağıdakilerden hangisi populasyon ekolojisiyle bağdaşmaz?
a. Analiz düzeyi örgüt topluluklarıdır
b. Firmalar değişmezler, çünkü yapısal katılık içerisindedirler
c. Optimize eden çevredir
d. Dış çevre koşullarına karşı proaktif davranabilirler
e. Eşbiçimliliği sağlayan çevredir

18. Bums ve Stalker'in çalışmasına göre en mekanik organizasyon yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Bürokrasi
b. Yönetim süreci yapısı
c. Emir komuta organizasyonu
d. Ademi merkezi organizasyon
e. Matriks organizasyon

19. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri durumsallık yaklaşımının koşul değişkenleridir?

I. Teknoloji III. Büyüklük II. Çevre IV. Kültür
a. II ve III b. I,II ve III c. III,II ve IV d. I,II ve IV e. I ve IV

20. Aşağıdakilerden hangisi Bums ve Stalker'ın çalışmasında tanımladığı şekliyle organik bir organizasyon özelliklerinden değildir?

a. Ayrıntılı görev tanımları yoktur
b. İş genişletmesi bulunmaktadır
c. Çok yönlü iletişime açıktır
d. Çevre faktörlerine karşı açıktır
e. Kararlar üst kademe tarafından verilmektedir

21. İşletmelerde sahiplik ve yöneticiliğin ayrılması ve profesyonel yönetime geçilmesi ile ilgili sorunları inceleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a. Vekalet yaklaşımı
b. İşlem maliyeti yaklaşımı
c. Kaynak bağlılığı yaklaşımı
d. Kurumsallaşma yaklaşımı
e. Örgütsel strateji yaklaşımı

22. Aşağıdakilerde hangisi matriks organizasyon yapısının özelliği değildir?

a. Organizasyon yapısı üzerinde kesikli çizgilerle görünen emir-komuta yetkisidir
b. Proje yetkisi kaynağını pozisyondan değil, bilgi ve yetenekten almaktadır
c. Proje yetkisi ile emir komuta yetkisi arasında hiyerarşik açıdan farklılık yoktur
d. roje yetkisi kazanılmış otorite olarak da adlandırılmaktadır
e. Çok yönlü (çapraz,yatay ve dikey) iletişim geçerlidir

23. Aşağıdakilerden hangisi birbiriyle bağdaşmamaktadır?

a. Birim üretim - organik yapı - demokratik lider
b. Kitle üretimi mekanik yapı - iş bölümü ve uzmanlaşma - otoriter yönetici
c. Süreç üretimi - organik yapı - takım yönetimi
d. Açık sistem - organik yapı - çok yönlü iletişim
e. Birim üretimi - mekanik organizasyon - kapalı sistem

24. Bu yıl domuz gribi nedeniyle Sağlık Bakanlığı henüz salgının başlamadığı dönemde aşıyı Türkiye'ye getirerek bir an önce aşılama işlemini başlatmaya çalışmıştır. Ancak özellikle medyanın ve eski bürokratlarında ve muhalefet partilerinin de aşı karşıtı programlar yapması aşının bir nebze yaygınlaşmasını önlemiştir. Bundan sonra bakanlık sürekli medyada bu konuda uzmanları da arkasına alarak, aşının gerekli olduğu konusunda halkı inandırmaya çalışmıştır.Ancak başbakanın, dünya sağlık örgütü başkanının aşı olmadıklarını açıklamaları aşıya olan güvenin sarsılmasına neden olmuştur. Ayrıca son olarak da Amerika'da yapılan araştırma sonuçları açıklandığında gerçekten söylendiği gibi domuz gribinin diğer griplerden daha fazla bir öldürücü etkisinin olmadığı açıklanmış ve halkımızın büyük çoğunluğu da bu aşıyı olmamıştır. Yaşadığımız bu örnek şimdiye kadar bahsettiğimiz yönetim organizasyon teorilerinden hangisi ile açıklanabilir?

a. Adaptasyon yaklaşımı
b. Klasik yönetim anlayışı
c. Kaos karmaşıklık teorisi
d. Durumsallık yaklaşımı
e. Sistem yaklaşımı

25. Domuz gribi vakasında görüldüğü üzere, aşının yaygınlaşmasını önleyen başbakanın açıklamaları veya daha sonraki yapılan araştırmaların açıklamaları sistemde nasıl bir etki yaratmıştır?

a. Kelebek etkisi
b. Açık sistem etkisini
c. Bürokrasinin etkisini
d. Hawthome? Etkisini
e. Yetki ve sorumluluk etkisiniHalit Uzan

Merhaba, sitenin yetkilisi benim.


EmojiEmoji