Ekonomizm: KTÜ İktisat Sorular
KTÜ İktisat Sorular etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
KTÜ İktisat Sorular etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

7.11.2014

KTÜ Sermaye Piyasası Soruları

1-Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılandığı piyasaya ne denir?
-Para piyasası

2- Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarının gelişimini etkileyen faktörlerden biridir?
-Ekonomide tasarruf düzeyinin yükselmesi

3-Finansal varlıkların değişim aracı olarık para gibi kullanılabilme özelliğine ne denir?
-Paraya çevrilebilirlik

4-Daha önce işlem görmüş finansal varlıkların tekrar işlem gördüğü piyasaya ne denir?
-İkincil piyasa

KTÜ Vergi Hukuku 1. Vize Soruları

1)Aşağıdakilerden şirketlerden hangisi kurumlar vergisine tabidir?
a)Adi Ortaklık
b)Adi Komandit Ortaklık
c)Kollektif Şirket
d)Hisseli Komandit Şirket
e)Hiçbiri

2)Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar vergisi mükellefidir?
a)Kollektif şirketinin komandite ortağı
b)Kollektif şirketin komanditer ortağı
c)Hisseli komandit şirketin komandite ortağı
d)Hisseli komandit şirketinin komanditer ortağı
e)Adi ortaklık

3)Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar vergisine tabi değildir?
a)Sermaye Şirketleri
b)İş Ortaklıkları
c)Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmeler
d)Vakıf ve Dernekler
e)İktisadi Kamu Kuruluşları

4)Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar vergisinin özelliği değildir?
a)Tüzel Kişilerden alınır.
b)Tüzel kişiliği olmayan bazı kuruluşlardan alınır.
c)Gerçek kişilerden alınır.
d)Sabit oranlı tarifeye göre alınır.
e)Sermaye şirketlerinden alınır.

5)Bir iş ortaklığının Kurumlar vergisi mükellefiyetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Ortaklardan en az birinin Kurumlar vergisi mükellefi olması
b)Yapılan ortaklık sözleşmesinin sözlü olması
c)Birlikte yapılacak işin belli bir süre içinde gerçekleşmesi
d)İşin birden fazla takvim yılına yaygın inşaat işi olması

6)Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef değildir?
a)İş Merkezi Türkiye’de bulunan Erkan’ın Paris’te ki iş yerini kiraya vermesi
b)Kanuni Merkezi Türkiye’de bulunan Erkan’ın isim hakkını Hans’a vermesi
c)Alfred’in Türkiye’deki daimi temsilciliğinden kazanç elde etmesi
d)Türkiye’de serbest meslek sahibi olan Doktor Mesut’un Londra’daki hastaneden olan kazancı
e)Türkiye’de zirai kazancı gerçek usulde tespit edilen Kenan’ın Meksika’daki çay bahçesinden kazanç elde etmesi

7)Belediye sınırları içersinde yolcu taşıma faaliyetlerinde bulunan işletme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Kurumlar Vergisi muafiyetinden yararlanır.
b)Kurumlar Vergisi İstisnasından yararlanır.
c)Kurumlar Vergisini öder.
d)Vergi indiriminden yararlanır.
e)Hiçbiri

8)Belediye sınırları içinde yolcu taşıma faaliyetinde bulunan mükellef, takvim yılı içinde belediye sınırları dışında yolcu taşıma faaliyetine geçmiştir.Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Muafiyetten, gelecek takvim yılından itibaren yararlanır.
b)Muafiyet gelecek takvim yılında ortadan kalkar.
c)Muafiyet, sınır dışı yolcu taşıma faaliyetine başladığı anda ortadan kalkar.
d)Muafiyet, sınır dışı yolcu taşıma faaliyetine başladığı anda yararlanmaya başlar.
e)İstisna gelecek takvim yılında ortadan kalkar.

9)Belediye sınırları dışında yolcu taşıma faaliyetinde bulunan kişi 7 Haziran 2007’de belediye sınırları içinde yolcu taşımaya başlamıştır. Bu kişi ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Muafiyet 7 Haziran 2007’de başlar.
b)Muafiyet gelecek takvim yılının başında başlar.
c)Muafiyetten hiç bir zaman yararlanamaz.
d)Vergi İstisnasından yararlanır.
e)Muafiyet 8 Haziran 2008’de başlar.

10)Spor Federasyonunca tescillenmiş idman ve spor faaliyetlerinde bulunan Kılıçer İktisadi işletmesinin aşağıdaki işlemlerinden hangisi Kurumlar vergisinden muaf değildir?
a)Yayın Hakkı geliri
b)Reklam Geliri
c)Bilet Satış Geliri
d)Forma Satış Geliri
e)Hepsi

11) I-Kurumun tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştirak etmesiyle sağlanan kazanç
II-Dar mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılmak hakkı veren kurucu senetlerden sağlanan kâr payı
III-Fonların katılma belgelerinden sağlanan kâr payı
IV-Yatırım ortaklıklarının hisse senedinden elde edilen kâr payı
Yukarıda ki elde edilen gelirlerin hangisi veya hangileri Kurumlar Vergisinden Müstesnadır?
a)Yalnız I
b)I ve III
c)I ve IV
d)II ve IV
e)Hepsi

12) I-Fonların katılma belgelerinden sağlanan kâr payı
II-Yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden sağlanan kâr payı
III-Tam Mükellefiyete tabi başka bir kurumun iştirakine imkan veren kurucu senedinden sağlanan kâr payı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kurumlar vergisinden istisna değildir?
a)Yalnız I c)I ve II e)I,II,III
b)Yalnız II d)I ve III

13)Bilgi A.Ş. dar mükellefiyete tabi Hans A.Ş.’nin sermayesine iştirak etmiştir. Bilgi A.Ş.’nin Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanması için aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir?
a)Yurtdışı iştirakin öz sermayesinin en az %10’una sahip olması.
b)Yurtdışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %10’una sahip olması.
c)Kazancın elde edildiği tarih itibariyle iştirak payının kesintisiz olarak en az 2 yıl elde tutulması
d)Yurtdışı iştirakin öz sermayesinin en az %5’ine sahip olması
e)Yurtdışı iştirakin ödenmiş sermayesinin %5’ine sahip olması


14)Bilgi Kollektif Şirketi dar mükellefiyete tabi Hans Kollektif Şirketinin sermayesine iştirak etmiştir.Bilgi Kollektif Şirketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Kurumlar vergisi öder
b)Kurumlar vergisinden müstesnadır.
c)Kurumlar vergisinden muaftır.
d)Kurumlar vergisi indiriminden yararlanır
e)Hiçbiri

15)Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde indirilecek gider değildir?
a)Menkul Kıymet ihraç giderleri
b)Kuruluş ve Örgütlenme gideri
c)Genel Kurul toplantıları için yapılan giderler
d)Sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde komandite ortağın kâr payı
e)Sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde komanditer ortağın kâr payı

16)Aşağıdakilerden hangisi matrah tespiti için yapılacak indirimlerle ilgili yanlıştır?
a)AR-GE giderlerinin %40’ı matrahtan indirilir.
b)Belediyelere makbuz karşılığında yapılan bağışların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı matrahtan indirilir.
c)Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımın tamamı
d)Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları matrahtan indirilir.
e)Sponsorluk harcamalarından profesyonel spor dalları için tamamı amatör spor dalları için yarısı matrahtan indirilir.

17)Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamaları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Yapıldığı yıldaki matrahın indirim konusu gerçekleşir.
b)yazılı sözleşme yapılmalıdır.
c)İlgili dönemde indirim konusu yapılmayan gider sonraki döneme devreder.
d)Sponsorluk süresiz değildir.
e)Sponsorun vergi borcu olmaması gerekir.

18)Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancından indirilir?
a)Öz sermaye üzerinde ödenen faizler.
b)Örtülü sermaye üzerinde ödenen faizler.
c)Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.
d)Her türlü para ve vergi cezaları.
e)Menkul kıymet ihraç giderleri.

19)Aşağıda belirtilen borçlardan hangisi örtülü sermaye sayılır?
a)Bankaların yaptığı borçlanmalar.
b)Alınan kredilerin aynı şartlarda grup şirketlerine aktarılan kısımları
c)Mal teminatı karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar
d)Finansal kiralama ve faktöring şirketlerinin bankalardan yaptığı borçlanmalar
e)Ortaklardan alınan borcun hesap dönemi içinde kurumun öz sermayesinin üç katını aşması.

20)Örtülü sermaye ile ilgili hangisi yanlıştır?
a)Bankaların yaptığı borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz.
b)Alınan borcun öz sermayesinin 6 katını aşan kısmı örtülü sermayedir.
c)Mal teminatı karşılığında üçüncü kişilerden alınan borç örtülü sermaye değildir.
d)Ortakla ilişkisi bankadan yapılan borçlanmalar %50 oranında dikkate alınır.
e)Örtülü sermaye olması için alınan borcun işletmede kullanılması gerekir.

21)KESKİN Anonim Şirketinin
Kurum Kazancı: 500.000
KKEG :100.000 Bu Bilgiler Işığında KESKİN A.Ş.’nin
Risturn İstisnası:10.000 Kurumlar Vergisi matrahı ne kadardır?
AR-GE giderleri:200.000

a)190.000 b)390.000 c)510.000 d)400.000 e)380.000
22)KENAN Anonim Şirketinin

Kurum Kazancı : 1.000.000
KKEG : 200.000 Bu Bilgiler Işığı altında
Emisyon Primi : 50.000 KENAN A.Ş.’nin
Profesyonel Takım Kurumlar Vergisi Matrahı ne kadardır?
Yapılan Sponsorluk :500.000
Harcı

a)650.000 b)50.000 c)400.000 d)900.000 e)800.000

23)KILIÇER Anonim Şirketinin

Özsermayesi : 200.000 Bu Şirketin Örtülü Sermayesi
Ortak Bankadan Ne kadardır ?
Alınan Borç :700.000

a)100.000 b)150.000 c)200.000 d)500.000 e)Örtülü Sermayesi Yoktur.

24)Zekeriya ŞAHİN Anonim Şirketi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Dönem Başı Özsermayesi :50.000
Ortak A’dan alınan Borç :50.000 Yandaki Bilgilere Göre
Ortak C’nin Teminat Bu Şirketin Örtülü Sermayesi
Karşılığı yaptığı Borçlanma :100.000 Ne kadardır ?
Ortak E bankasından alınan borç: 500.000

a)150.000 b)350.000 c)50.000 d)100.000 e)Yoktur.

25)Tam Mükellef (A) yurtdışı iştiraki (B)’ye %90 ortak.(B) Yurtdışı iştiraki ise (C) yurtdışı iştirakine %50 ortaktır. Bu bilgiler ışığı altında aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur.
I-(B) Kontrol edilebilir.
II-(C) Kontrol edilebilir.
III-(A) Kontrol edilebilir.

a)Yalnız I b)Yalnız II c)Yalnız III d)II ve III e)I,II,III

26)KILIÇER A.Ş ‘ye ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

Kurum Kazancı : 400.000
K.K.E.G. : 100.000 Bu Bilgiler ışığı altında KILIÇER A.Ş’nin
Bağış ve Yardım: 10.000 Ödeyeceği Kurumlar Vergisi ne kadardır ?
İştirak Kazancı : 10.000

a)96.000 b)56.000 c)76.000 d)86.000 e)46.000

27)ŞİMŞEK Limited Şirketinin ;

2006’da ödeyeceği K.V : 200.000
Kesinti suretiyle ödenen vergi : 50.000 Bu bilgiler ışığı altında ŞİMŞEK Limited Şirketinin
Ödenen geçici vergi : 150.000 Net Vergi borcu ne kadardır?

a)400.000 b)100.000 c)Yoktur d)300.000 e)250.00028)TOKATLILAR Limited Şirketinin ;

Ödeyeceği K.V. : 400.000
Yurt içinde ödenen vergi: 100.000 TOKATLILAR Limited Şirketinin ödeyeceği
Yurt dışında ödenen vergi : 50.000 Net vergi borcu ne kadardır?
Ödenen geçici vergi : 150.000

a)100.000 b)700.000 c)300.000 d)250.000 e)600.000


29)Özel beyanname ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Dar mükellefler verir.
b)Yıllık beyanname verme zorunluluğu olmayan mükellefler verir.
c)Sadece diger kazanç ve iratlar özel beyanname ile bildirilir.
d)Kazancın elde edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde verilir.
e)Gelirin 7 unsurunu kapsar.

30)Dar mükellefin kurum kazancında hangisi yoktur?

a)Serbest Meslek kazancı
b)Menkul sermaye iradı
c)Zirai Kazanç
d)Ücret
e)Diğer kazanç ve iratlar

31)Hangisi Özel Hesap dönemi değildir?

a)1 Ekim-31 Eylül
b)1 Temmuz-31 Haziran
c)1 Mayıs-31 Nisan
d)1 Ocak-31 Aralık
e)1 Nisan-31 Mart

32)Hangisi muhtasar beyannamenin verilme zamanıdır?
a)1-25 Nisan
b)1-25 Ocak
c)1-20 Ocak
d)1-20 Şubat
e)1-25 Şubat


33)Hangisi geçici vergiye tabi olmanın şartıdır?
a)İstisnadan yararlanmak
b)Kurumlar vergisinden muaf olmamak
c)Gerçek kişilikte mükellef olmak
d)Yılda en az 50.000 YTL vergi ödemek
e)Bir yıldan fazla inşaat ve onarım işleriyle uğraşmak

34)Kurumlar Vergisi ne zaman ödenir?
a)Yıllık beyannamesinin verildiği andan itibaren 15 gün içersinde
b)Yıllık beyannamenin hazırlandığı anda
c)Yıllık beyanname verme süresi içinde
d)Yıllık beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar
e)Yıllık beyannamenin verildiği ayın başında

35)ŞAHİN A.Ş.’nin ;

Hesaplanan K.V. : 300.000 Bu Şirketle ilgili olarak
Ödediği geçici vergi: 500.000 aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Diğer vergi Borçları:100.000

a)100.000 Ytl Kurumlar vergisi öder.
b)900.000 Ytl Kurumlar vergisi öder.
c)100.000 Ytl iade vardır.
d)300.000 Ytl iade vardır.
e)300.000 Ytl vergi öder.


36)Tasfiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Tasfiyeye giren kurumun vergilendirilmesinde tasfiye dönemi geçerlidir.
b)Tasfiye başladığı yılda sona ermez.
c)Tasfiye, kurumun tasfiyeye giriş kararının tescil edildiği tarihte başlar.
d)Tasfiye dönemi 1 yıldan fazla olabilir.
e)Tasfiye beyannamesi, tasfiye memurları tarafından yapılır.

37)Aşağıdakilerden hangisi devrin birleşmeden farkını gösterir?
a)Ticaret Şirketleri tarafından yapılması
b)İnfisah eden kurum ile birleşilen kurumun tam mükellef olması
c)İnfisah eden kurumun tam mükellef olması
d)Birleşilen kurumun tam mükellef olması
e)İnfisah eden kurum ile birleşilen kurumun dar mükellef olması

38) I-Tasfiye halindeki kurumun vergi matrahı tasfiye kârıdır.
II-Tasfiye zaman aşımı tasfiye döneminin bittiği tarihten itibaren 5 yıldır.
III-Tasfiyeye giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi geçerlidir.
Yukarıda ki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a)I ve II b)I ve III c)II ve III d)I,II,III e)Yalnız I39) KILIÇER A.Ş.’nin

Kurum Kazancı : 800.000
KKEG : 200.000
Risturn İstisnası : 100.000 Bu Bilgiler Işığı Altında
Amatör Takım KILIÇER A.Ş’nin Ödeyeceği
İçin yapılan : 20.000 Kurumlar Vergisi Ne kadardır?
Sponsorluk Harcamaları


a)96.000 b)86.000 c)126.000 d)136.000 e)176.000

40)Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden başlayıp yirmi beşinci günü akşamına kadar verilmesi gereken beyanname hangisidir?
a)Muhtasar beyanname
b)Özel beyanname
c)Münferit beyanname
d)Yıllık beyanname
e)Geçici beyanname

41)Dar mükellef Jose Mourinho’nun Türkiye’yi terk etmesi halinde yıllık beyannamesini ne zaman verir?
a)Türkiye’yi terkinden 15 gün sonra
b)Türkiye’yi terkinden iki hafta önce
c)Türkiye’yi terkinden iki hafta sonra
d)Türkiye’yi terk ettiği anda

e)Türkiye’yi terkten önceki on beş gün içinde  

KTÜ Vergi Hukuku Soruları

S1)çıkarılmış olduğu kanun hükmünden hangi sonucun çıkarılması gerektiği hususundaki yasama organının kararına ne ad verilir? 

A-bilimsel yorum      B-idari yorum      
 C-yasama yorumu                               
D-amaçsal yorum      E-lafzi yorum

S2)aşağıdakilerden hangisi yorum yöntemi değildir? 


A-sistematik yorum   B-lafzi yorum     C-amaçsal yorum
D-bilimsel yorum     E-tarihsel yorum

S3)hangisi vergi hukukunun konularına göre ayrılan alt dalı değildir? 


A-vergi ceza hukuku
B-Türk genel vergi hukuku
C-vergi yargılama hukuku
D-uluslararası vergi hukuku
E-vergi icra hukuku

27.10.2014

KTÜ İş Hukuku Sınav Soruları


İş Hukuku Çalışma Sorularıİş Hukuku Sınav Soruları
1. . Sendikalara tutulması gereken defterlerin her olağan genel kurulu izleyen kaç gün içinde notere onaylatılması zorunludur?

Cevap: 15 gün


2.100 den fazla işçinin çalıştığı bir iş yerinde izin kurulu en az kaç kişiden oluşur?

Cevap: 2 kişi


3. Aşağıdaki ücret sistemlerinden hangisi karma olarak uygulanmak zorundadır:

Cevap: Primli ücret (Ya da kardan pay alma)


4. Sendikaların sendikalarla birleşmesinin hukuki sonucu nedir?

Cevap: Birleşen sendika tüzel kişiliğini kaybeder.


5. İş Kanunu'na göre bir işçi 3 ay boyunca işte çalışıyor. İşçi, kendi kusuru dışında hastalandığı için işe gelemiyor. Bu durumda işveren, işçinin iş sözleşmesini ne zaman feshedebilir?

Cevap:


6. Kısa çalışma talebinin uygunluğunun tespiti aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

Cevap: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


7. Özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenin para cezası tutarı ne kadardır?

Cevap: 750 milyon YTL


8. Gebe kadın işçi doğumdan önce kaç hafta izinlidir?

Cevap: 8 hafta


9. Umumi Hıfsızsıhha Kanununa göre otel, lokanta, kahve, gazino vb yerlerde kimler çalışamaz?

Cevap: 18 yaşından küçük çocuk ve genç işçiler


10. Sendika ile diğer bir sendikanın birleşmesine karar vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Cevap: Sendika Genel Kurulu


11. Aşağıdakilerden hangisi sendika kurucularında aranan niteliklerden biri değildir?

Cevap: Dayanışma aidatı ödemek


12. Aşağıdakilerden hangisinin işçi sendikasına üye olma hakkı yoktur?

Cevap:


13. Aşağıdakilerden hangisinin işçi sendikasına üye olma hakkı yoktur?

Cevap: Eşit Davranma Borcu


14. Hafta ay ve yıl gibi bir zaman dilimi içinde taraflar işçinin ne kadar süreyle çalışacağını kararlaştıramamışlar ise haftalık çalışma süresi kaç saattir?

Cevap: 20 saattir.


15. Cumhuriyet döneminde 1921 yılında ilk defa yürürlüğe giren düzenleme ile Ereğli ve Zonguldak kömür madenlerinde çalışan işçilerin günlük çalışma süresi kaç satir?

Cevap: 8 saattir.


16. İşçilerin çalışma yaşamında bir takım hukuki hükümlerle korunması gerektiğini belirten ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: İşçinin korunması ilkesi


17. Haftalık çalışma süresinin 42 saat olduğu bir iş yerinde işveren artan talebi karşılamak için fazla çalışma yaptırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Genel sebeplerle fazla çalışma fazla süreli çalışma


18. Bir işçi, bir iş yerinde 3 yıldır çalışmakta olup ahlak ve adaba aykırı davranışlarından dolayı iş sözler derhal feshedilmiştir. Bu işçi diğer bir iş yerinde ise 5 yıldır çalışmaktadır. Buna göre kıdem tazminatı kaç yıl üzerinden hesaplanacaktır?

Cevap: 5 yıl


19. Aşağıdakilerden hangisi İş Hukukunun uluslar arası kaynakları içinde yer almaz

Cevap: Toplumsal Anlaşmalar (Kontratlar)


20. Aşağıdakilerden hangisi işçinin hukuki yönden işverene olan bağımlılığın ifade eder?

Cevap: İşverenin gözetimi ve yönetimi altında iş görmesi


21. Aşağıdakilerden hangisi işçi sayılabilmek için kanunun birlikte aradığı koşullardır?

Cevap: İş sözleşmesine dayanarak çalışmak ve gerçek kişi olmak


22. 15 işçinin çalıştığı bir iş yerinde, 2 yıldır çalışmakta olan işçinin iş sözleşmesi, işçinin işvereninin sigorta primlerini ödemediği için SSK ya şikayet etmesinin ardından sona erdirilmiştir?

Cevap: Kötü niyetli bildirimli fesih


23. İş Kanunu kapsamına giren bir iş yerini kapatan işveren, bu durumu en geç 1 ay içinde hangi makama bildirmekle yükümlüdür?

Cevap: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işlerinin bulunduğu Bölge Müdürlüğüne


24. Aşağıdaki iş sözleşmelerinden hangisi geçersizlik yaptırımıyla hükümsüz hale gelir?


Cevap: Kanuna aykırı olarak yapılmış bir sözleşme

KTÜ Büyüme Teorileri 1. Vize Soruları

1-Harrod-Domar modalinin varsayımları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Cevap-Tam rekabet şartları vardır

2-Hangisi Smith’in ekonomik görüşleri arasında yer almaz?
Cevap- Ölçek ekonomileri

3-Ticareti yapılan malların fiyatları bu fiyatların piyasa döviz kurunda ortak bir paraya çevrilebilmesi durumunda aynı olması durumuna ………………. denir.
Cevap- Low one price

4-Büyüyen bir ekonomide ekonomik denge koşullarını inceleyen …………… dir.
Cevap-Harrod-Domar modeli

5-Hangisi devletin süreklileştirici olarak ekonomik öneme sahip olduğunu ileri süren klasik iktisatçıdır?
Cevap-Mill

6-Harrod-Domar modelinde ilave sermayenin üretim içerisindeki etkisini ölçmek için ……….. terimi kullanılır.
Cevap-ICOR

7-Hangisi Harrod-Domarmodalinin bir varsayımı değildir?
Cevap-Faktörler arası ikame tamdır

8-Harrod-Domar modelinde ikame elastikiyeti……. dır.
Cevap-Sıfırdır

9-Harrod-Domar modelinde ortalama hasıla sermaye katsayısının marjinal sermaye hasıla katsayısına eşit kabul edilmesinin nedeni…… dir.
Cevap-Teknoloji sabit

10-Harrod-Domar modelinde dönem içi yatırımların sermaye birikimi üzerindeki değişime eşit olmasının nedeni…………
Cevap-Amortismanın olmamasıdır.

11-Hangisi klasik iktisatçı değildir?
Cevap-Harrod

12-Hangisi Harrod-Domar modeli eleştirileri arasında yeralmaz?
Cevap-Kullanılan değişkenler anlamlı değildir

13-Hangisi merkantilizmin kapitalleşmeye olan tepkileri arasında yer almaz?
Cevap-Adalet

14-Hangisi Marks’ın ekonomi teorisi için yanlıştır?
Cevap-Değeri belirleyen dolaysız sosyal emektir

15-Hangisi bir merkantilizm uygulama adı değildir?
Cevap-Kartezyenlizm

16-Sermayenin altın kuralı düzeyi hangi değişkeni maksimize eder?
Cevap-Tüketim

17-Hangisi Solow modelinin bir varsayımı değildir?
Cevap-Artan getiriler vardır

18-Solow modelinde Y=AK L denkleminde teknoloji değişkeni A nasıl kullanılır?
Cevap-Harrod-Nötr

19-Hangisi solow modeli için yanlış bir ifadedir?
Cevap-İşgücü nüfustan bağımsızdır.

20-Hangisi sermayenin genel özellikleri arasında yer almaz?
Cevap-Tüketilebilir

21-Hangisi Harrod-Domar modelinin özelliklerinden değildir?
Cevap-Tam rekabet şartları geçerlidir

22-“Ülkelerin gelişmişliğini belirleyen özelliklerden biri de ülkenin denize kıyısı olup olmadığıdır.” Görüşünü ortaya koyan iktisatçı hangisidir?
Cevap-Smith

23-Hangisi iktisadi büyüme konusunda bir akım değildir?
Cevap-Kapitalizm

24-Türkiye’nin işsizlik oranı 2006 itibariyle yüzdekaçtır?
Cevap-9

25-Solow diyagramında nüfus artış hızında meydana gelen bir artış sonucunda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
Cevap-Doğru sola kayar

26-Hangisi Malthus’un çalışma konuları arasında yer almaz?
Cevap-Artan gelirler yasası

27-J.S.Mill hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap-Tarımda azalan verimler yasasını ifade etti

28- 2006 yılı cari açık ne kadardır?
Cevap-25 milyar dolar

29-Smith’in kabul ettiği fiyat türü hangisidir?
Cevap-Doğal fiyatTarım
Toprak
Sahipleri
İmalat
Sanayi
Toplam
Tarım
10
----
Z
25
Toprak sahipleri
10
----
----
X
İmalat
Sanayi
5
5
----
10
Toplam
25
10
----
Y
30- X ile gösterilen alanda hangi değer yer alır?
Cevap-10

31-Y ile gösterilen alanda hangi değer yer alır?
Cevap-45

32-Z ile gösterilen alanda hangi değer yer alır?

Cevap-10

KTÜ İdare Hukuku Test Soruları


1) İdare aşağıdaki organlardan hangisinin içinde yer alır?

a) Yasama Organı
b) Yürütme Organı
c) Yargı Organı
d) Hiçbiri

2) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İdare Devletin yaptığı her türlü idari faaliyet anlamında kullanılır
b) İdare, İdari Teşkilat anlamında kullanılır.
c) İdare,durumu vaziyeti kurtarmak anlamındadır.
d) İdare,yerine göre teşkilat, yerine göre faaliyet yerine göre hem teşkilat hem de faaliyet anlamında kullanılır.

3) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yasama organı ile İdare arasındaki ilişki Hükümet tarafından sağlanır.
b) İdare, yasama organının çıkardığı kanunları uygular.
c) İdare,Tüzük ve Yönetmelikler çıkarma yetkisine sahiptir.
d) İdare, yasama organının emir ve direktiflerine uygun olarak çalışır.

4) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İdari yargı,idarenin eylem ve işlemlerinden hak ve menfaatleri zayii olanların idareye karşı açtıkları davaları karara bağlayan Adli Yargı dışında ayrı bir yargı düzenidir
b) İcrai karar yasama organının aldığı karardır
c) İdari usuller,İdari yargı yerlerinde davaların görülmesi esnasında izlenen yargılama usulleridir
d) Re’sen icra yetkisi İdarenin Danıştay Kararlarını uygulamasıdır

5) Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin faydalarından değildir?
a) Yerinden yönetim kuruluşlarının karar organlarının halk tarafından seçilmesi
b) Mahalli halkın ihtiyaçlarının tesbitinde kolaylık
c) Yerinden yönetimde karalar daha çabuk alınır
d) Yerinen yönetim kuruluşları yeterli mali kaynakları kullanabilirler

6) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır;
“Hukuk Devletinin Egemen Olabilmesi için”
a) Temel hak ve hürriyetlerin güvenlik altına alınması gerekir
b) İdarenin yargısal denetime tabi olması gerekir
c) Demokratik bir rejimin bulunması gerekir
d) Yasama ve yürütmenin bir elde toplanması gerekir

7) Laik devlet için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Gerektiğinde devlet dine müdahale edebilir
b) Devlet hiçbir şekilde din kuruluşlarına yardım edemez
c) Dini inanç ve ibadet Devlet denetimi altında yapılır
d) Din ve Devlet işleri birbirinden ayrılmıştır,din devlet işlerine, devlette din işlerine karışmaz

8) Aşağıdakilerden Hukuk Devletinin gereklerindendir?
a) Kanunların Anayasaya uygunluğunun denetlenmesi
b) İdarede yetki devrinde bulunulması
c) Mahalli İdare teşkilatlarının kurulmuş olması
d) İdarenin Tüzük ve Yönetmelik çıkarma yetkisine sahip olması

9) Aşağıdakilerden hangisi yetki genişliği ilkesinin özelliği değildir?
a) Kullanılan yetki,merkezi iderenin tanıdığı bir yetkidir
b) Verilen yetkiyi kullanan görevli merkezi idarenin bir memurudur
c) Yürütülen hizmet merkezi bir hizmettir
d) Sorumluluk yetkiyi verene aittir

10) Hükümet aşağıdaki hallerin hangisinin gerçekleşmesiyle kurulmuş olur?
a) Başbakanın Bakanları seçmesiyle
b) Cumhurbaşkanının bakanları atamasıyla
c) Meclisten güven oyu alınmasıyla
d) Hükümetin göreve fiilen başlamasıyla

11) Hükümetin uyum içerisinde çalışabilmesi için Başbakana aşağıdaki yetkilerden hangisi tanınmıştır?
a) Başbakan,Bakanların hiyerarşik amiri seviyesine yükseltilmiştir
b) Başbakan,Bakanların görevlerine Anayasa ve Kanunlarla uygun olarak yerine getirmelerini gözetmek ve düzeltici tedbirleri almak yetkisine sahip kılınmıştır
c) Başbakan, Bakanların görevlerine son verebilme yetkisine sahiptir
d) Başbakan, sürtüşme çıkaran Bakanın bakanlığınıda üstlenme yetkisine sahip kılınmıştır

12) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Milli Güvenlik Kurulu Anayasal bir kuruluştur
b) Milli Güvenlik Kurulu, Devletin iç ve dış güvenliği konusunda gerekli her türlü tedbiri tesbit eder
c) Milil Güvenlik Kurulu kararları tavsiye niteliğinidedir
d) Milli Güvenlik Kurulu kararları bağlayıcıdır

13) Danıştay aşağıdaki görevlerden hangisini yapmaz?
a) Başbakanlıkça gönderilen Kanun Tasarıları hakkında görüş bildirmek
b) Tüzük taslaklarını incelemek
c) Cumhurbaşkanlık ve Başbakanlık tarafından gönderilen işler hakkında görüş belirtmek
d) Dava açılması halinde istimlak edilen gayri menkullerin bedelini yükseltmek

14) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sayıştay,Başbakanlığa bağlı bir denetim organıdır
b) Sayıştay, hem idari hemde yargı görevleri olan bir kuruluştur
c) Sayıştay,sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlar
d) Sayıştay, denetimlerini TBMM adına yapar

15) Vali, aşağıdakilerden hangisini denetlemez?
a) İlçe,Bucak ve Köyleri
b) Adli ve Askeri Teşkilatı
c) Devlet Daire ve Müesseselerini
d) Özel İdare ve Belediyeleri

16) Aşağıdakilerden hangisi mahalli idare birimi değildir?
a) Belediye
b) Özel İdare
c) Köy
d) Bucak

17) Aşağıdakilerden hangisi Merkezi İdarenin Taşra teşkilatı değildir?
a) İl
b) İlçe
c) Bucak
d) Köy

18) Aşağıdakilerden hangisi İdari İşlemin iptaline sebep teşkil etmez?
a) Yetki yönünden hukuka aykırılık
b) Şekil yönünden hukuka aykırılık
c) Sebeb yönünden hukuka aykırılık
d) İdari sözleşmeye aykırılık

19) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Vali,İl Özel idarenin başı ve yürütme organıdır
b) Vali,İl İdaresinin başı, İlde Devletin Hükümetin ve ayrı ayrı her Bakanlığın temsilcisidir
c) Vali, Kaymakamlık gibi bir meslek memurluğudur
d) Vali,İl Özel İdarenin İta Amiridir

20) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Mahalli idareler birer kamu tüzel kişisidir
b) Merkezi İdarenin mahalli idareler üzerinde “İdari Vesayet” yetkisi vardır
c) Mahalli İdareler özerk kuruluşlardır
d) Mahalli idarelerin kendilerinde ait bir bütçeleri yoktur

21) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
“Memurun Görevi ile ilgili bir suç işlemesi halinde”
a) Doğrudan doğruya C.Savcısı dava açar
b) İdare doğrudan memuru Ceza Mahkemesine yollar
c) İhbar üzerine İdare Mahkemeleri yargılar
d) Memurun yargılanabilmesi için Memurun Muhakematı Kanununa göre luzumu Muhakeme kararı verilmesi gerekir

22) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Özel hukuk sözleşmelerinde taraflar arasında eşitlik yoktur
b) Özel Hukuk sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar Danıştayda giderilir
c) İdari sözleşmelerde taraflardan birinin idare olması şart değildir
d) İdari sözleşmede taraflardan biri olan idareye bazı üstünlükler tanınmıştır

23) Osmanlı Devletinde ilk kez hangi belge ile Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Yargıç Güvenliği ilkeleri getilmiştir?
a) Ferman-ı Adalet
b) Gülhane Hattı
c) Islahat Fermanı
d) Sened-I İttifak

24) ”Meşrutiyet döneminde,1876 Anayasasına göre Meclisin toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda Hükümet……………. adıyla Yasama faaiyetlerinde bulunabiliyordu,bunlar Yasaya eşit metinlerdi”
Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Nizamname
b) Asar-ı Atika
c) Memurin Muhakematı
d) Kanunu Muvakkat

25) Aşağıdakilerden hangisi kanuna denk değilidir?
a) Kanunu Muvakkat
b) Uluslararası anlaşmalar
c) Kararnameler
d) Meclis İç Tüzükleri

26) Memurlar tarafından rüşvet,zimmet ve kaçakçılık gibi suçların işlenmesi halinde hangi yasa hükümleri uygulanır?
a) Genel Hükümler
b) Memurun Muhakematı Kanunu
c) 3628 sayılı yasa hükümleri
d) Ceza Kanunu Hükümleri

27) Aşağıdakilerden hangisi Belediye Başkanlığında düşme sebeblerinden değildir?
a) Seçilme yeterliliğini kaybetme
b) Görevini kötüye kullanmaktan tutuklanma
c) Meclisi Belediye Başkanı hakkında yetersizlik Kararı vermesi
d) Herhangi bir suçtan 6 ay hüküm giyme

28) Devlet Memurları Kanununda istihdam şekli sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Memur,yardımcı hizmetli,işçi,sözleşmeli personel
b) Memur,geçici personel ve sözleşmeli personel
c) Memur,geçici personel,sözleşmeli personel ve işçi
d) Memur,sözleşmeli personel,geçici personel ve işçi
29) Devlet Memurları Kanununda öngörülen hizmet sınıfları içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı
b) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
c) Milli Savunma Hizmetleri Sınıfı
d) Teknik Hizmetler Sınıfı

30) Takisrli Suçlar hariç hangi cezaya çarptırılanlar devlet memuru olamazlar?
a) Ağır hapis ve 6 aydan fazla cezaya çarptırılanlar
b) Ağır para cezasına çarptırılanlar
c) Ağır hapis veya 3 ay hapis cezası
d) Başbakanlığın açtığı manevi tazminat davası

31) Devlet Memurlarının sahip olduğu genel haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Güvenlik hakkı
b) Emeklilik hakkı
c) Müracaat ve şikayet hakkı
d) Sözleşme hakkı

32) Bir ildeki günlük çalışmaların başlama ve bitme saatlerini kim belirler?
a) Bölge Çalışma Müdürü
b) Vali
c) Devlet Personel Dairesi
d) Her kurumun en üst yöneticisi

33) Devlet Memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiiller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Siyasi Partiye girmek
b) Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak
c) Usulsüz müracaat ve şikayette bulunmak
d) Özürsüz olarak bir yılda 30 gün işe gelmemek

34) Gerekli görülen hallerde ihtiyati bir tedbir alınması gerektiğinde görevden uzaklaştırmaya aşağıdaki makamlardan hangisi yetkili değildir?
a) Atamaya yetkili amir
b) Genel Müdürlük Müfettişleri
c) Yüksek Disiplin Kurulu
d) Valiler ve Kaymakamlar

35) Aşağıdakilerden hangisi Memurun Muhakematı Hakkında Kanuna göre yargılama işleminin yapılabilmesi için şart değildir?
a) Kişinin memur olması
b) Mağdurun memur olması
c) Memurun suç işlemesi
d) Suçun görevden doğması

36) Anayasaya göre Yüksek İdare Mahkemesi,danışma ve inceleme mercii aşağıdakilerden hangisidir?
a) Danıştay
b) Yargıtay
c) Sayıştay
d) Anayasa Mahkemesi

37) İdare Mahkemelerinin tek yargıçla verdiği karalara itiraz mercii neresidir?
a) Yargıtay
b) Danıştay
c) Sayıştay
d) Bölge İdare Mahkemesi

38) Memura görevinde daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesine ne denir?
a) Aylıktan kesme
b) Kınama
c) Uyarma
d) Meslekten Çıkarma

39) İl İdare Kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Vali
b) Defterdar
c) Emniyet Müdürü
d) Milli Eğitim Müdürü

40) Memurun Muhakematı Hakkında Kanun,aşağıdaki suçlardan hangisinde uygulanmaz?
a) Suç delillerini yok etmek
b) Görevi İhmal
c) Vazifeyi Suistimal
d) Zimmet

41) Tüzükler hangi organın incelemesinden geçer?
a) Danıştay
b) Yargıtay
c) Sayıştay
d) Anayasa Mahkemesi

42) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden değilidir?
a) Kanununları görüşmek üzere Meclise göndermek
b) Anayasa değişikliklerini gerekli gördüğünde halk oyuna sunmak
c) Bakanlar Kuruluna Başkanlık etmek
d) Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak

43) Kanun Hükmünde Kararnamenin yargısal denetimini hangi kuruluş yapar?
a) Anayasa Mahkemesi
b) TBMM
c) Yargıtay
d) Danıştay

44) Aşağıdakilerden hangisi devlet memurunun görevlerinden değilidir?
a) Yasalara saygılı olmak
b) Tarafsızlık
c) Liyakatli olmak
d) Amirin emrine itaat

45) İl Teşkilatının yönetiminide görev almayan organ hangisidir?
a) Vali
b) İl İdare Şube Başkanları
c) İl İdare Kurulu
d) İl Disiplin Kurulu

46) Devlet Memuruluğuna alınacak olanlarda aranmayan genel koşul hangisidir?
a) Türk vatandaşı olmak
b) Askerliğini yapmış olmak
c) Kamu hizmetlerinden ve haklarından mahrum olmamak
d) En az ortaokul mezunu olmak

47) Aynı Belediye ve Köy sınırları içinde devlet memuruluğuna atanan Devlet Memuruları kaç iş günü içinde göreve başlamak zorundadırlar?
a) 1 iş günü
b) 3 iş günü
c) 10 iş günü
d) 15 iş günü

48) Devlet Memuruları aşağıdaki hangi yasaklara uymak zorundadırlar?
a) Birlikte çekilme yasağına
b) Grev yasağına
c) Ticaret yasağına
d) Hepsi

49) Bir idari makamın yaptığı işlem veya eylemi geri alması, muhtevasını değiştirmesi veyahut yürütmeyi durdurması için yapılan müracaata ne denir?
a) Hiyerarşik Müracaat
b) Doğrudan doğruya müracaat
c) İdari vesayet makamına müracaat
d) Kanuni müracaat

50) Aşağıdaki hallerden hangisinde Devlet Memuruluğu sona erer?
a) Çekilme
b) Emeklilik
c) Şartlarda eksiklik
d) Hepsi

51) Aşağıdaki yardınlardan hangisi T.C Emekli Sandığı vasıtasıyla alınabilir?
a) Emekli Aylığı
b) Malullük aylığı
c) Ölüm yardımı
d) Hepsi
52) Personel ile ilgili yönetmelikler hangi makamın onayı ile yürürlüğe girer?
a) Cumhurbaşkanı
b) Bakanlar Kurulu
c) TBMM
d) Başbakanlık

53) Aşağıdaki cezalardan hangisine yargı yolu kapalıdır?
a) Aylık kesimi
b) Uyarma,kınama
c) Terfiinin gecikmesi
d) Memuriyetten çıkarma

54) İdare kavramı bazen bir teşkilatı bazende bir faaliyeti anlatmaktadır.İdari Teşkilattan kasıt nedir?
a) Merkezi İdare
b) Kamu Kuruluşları
c) Belediyeler
d) Hepsi

55) Görevden uzaklaştırılan memur hakkında kaç iş günü içerisinde soruşturmaya başlanır?
a) 10 iş günü
b) 15 iş gü nü
c) 25 iş günü
d) 30 iş günü

56) Taksirli suçlardan ne kadar ceza alanların memuriyeti sona erdirilir?
a) 6 ay
b) 1 yıl
c) 2 yı
d) Hiçbiri

57) Devlet Memurlarının maazeret izni kaç gündür?
a) 10 gün
b) 5 gün
c) 7 gün
d) 15 gün
58) Kanunen geçerli bir işlemde baş asli unsurların bulunması gerekir.Bunlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yetki,şekil,sebeb,konu,amaç
b) Görev,metin,niçin,nasıl,ne zaman
c) Makam,memur,yazı,imza,mühür
d) Mahkeme,savcı,sanık,tanık,avukat

59) Uyuşmazlık Mahkemesi başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yerine getirir?
a) Anayasa Mahkemesi üyelerinden biri
b) Hakimler ve Savcılara Yüksek Kurulu üyelerinden biri
c) Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerinden en kıdemli olanı
d) TBMM Adalet divanı üyelerinden biri

60) Kamu görevlileri aşağıdaki hallerden hangisinde emeklilik haklarını kaybederler?
a) Türk vatandaşlığından çıkarılanlar
b) Yabancı bir devletin uyruğuna girenler
c) Hükümetten izin almadan yabancı memleketlerde görev kabul edenler
d) Hepsi

61) Emekli aylığının hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde tutulmaz?
a) Katsayı
b) Hizmet
c) Yaş
d) Gösterge

62) Tüzüklerin iptali için hangi merciye dava açılır?
a) Danıştaya
b) Anayasa Mahkemesine
c) Sayıştaya
d) Uyuşmazlık Mahkemesine

63) Kanun yararına temyiz yoluna kim başvurabilir?
a) Danıştay Başkanı
b) Danıştay Başsavcısı
c) İdare Mahkemesi Başkanı
d) Danıştay Kanun Sözcüsü
64) Aşağıdakilerden hangisi Memurun Muhakematı Hakkındaki Kanuna göre karar vermeye yetkili değilidir?
a) İl İdare Kurulu
b) İdare Mahkemesi
c) İlçe İdare Kurulu
d) Danıştay 2.Dairesi

65) 65.İdarenin taktir yetkisini kullanırken uymak zorunda olduğu ilke hangisidir?
a) İdare Kanunların koyduğu sınırlar içinde kullanmalıdır
b) Eşitlik ilkesine önem vermelidir
c) Taktir yetkisi kamu yararı için kullanılmalıdır
d) Hepsi

66) Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin Hükümet İşlevi ile ilgilidir?
a) Ceza evlerinin bakımı ve ıslahı
b) Kamu düzenini sağlamaya yönelik kolluk görevlilerinin adli ve idari bir takım yetkilerinin arttırılması
c) Milli Güvenliğin sağlanması konusunda gerekli politikaların saptanması
d) Demiryolu taşımacılığına ilişkin olarak ücret tesbiti yapılması

67) Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Devleti ilkesinden değilidir?
a) Kuvvetler Ayrılığı
b) Kanuni idare
c) Parlementer Hükümet Sistemi
d) Yargısal denetim

68) Genel Yönetimin taşra kuruluşları arasında bulunan yüksek kamu görevlilerine belli konularda kendiliğinden karar alma ve uygulama yetkisi aşağıdakilerden hangi kavramın tanımıdır?
a) Yerel Yönetim
b) Hizmetsel Yönetim
c) İmza Yetkisi
d) Yetki Genişliği

69) Aşağıdakilerden hangisi idarenin düzenleyici işlemlerinden biri değilidir?
a) İçtihadı birleştirme kararı
b) Kaide Kararnameler
c) Nizamnameler
d) Yönetmelikler

70) Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin özelliklerinden değilidir?
a) Tüzel Kişilikleri vardır
b) Bütçeleri genel bütçeye dahildir
c) Merkezin vesayet denetimi altındadırlar
d) Özerkliğe sahiptirler

71) Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının özelliklerinden biri değilidir?
a) Kamu malları satılamaz
b) Haciz edilemez
c) Vergi gibi yükümlülükleri yoktur
d) Zaman aşımı ile sahip olunabilirler

72) Aşağıdakilerden hangisi İdare Hukukunda boşluk doldurma yöntemlerinden biri değildir?
a) Kıyas
b) Yürülükten kaldırılmış bir yasayı yeniden yorumlayıp uygulama
c) Hukukun genel ilkelerinden faydalanma
d) Yeni kural koyma

73) Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyelinden biri değildir?
a) Adalet Bakanı
b) Milli Savunma Bakanı
c) İçişleri Bakanı
d) Dışişleri Bakanı

74) Devlet Denetleme Kurulu kime bağlı olarak çalışır?
a) Başbakana
b) Bakanlar Kuruluna
c) Cumhurbaşkanına
d) Genelkurmay Başkanına

75) Vali,
a) Devletin Temsilcisidir
b) Hükümetin Temsilcisidir
c) Devletin ve Hükümetin Temsilcisidir
d) Hiçbiri

76) Aşağıdakilerden hangisi ilçe yönetim kurulu üyelerinden biri değildir?
a) Yazı İşleri Müdürü
b) Sağlık Ocağı Hekimi
c) Milli Eğitim Müdürü
d) Hiçbiri

77) İl Daimi Encümen üyeleri İl Genel Meclisi üyeleri arasından kaç yıllığına seçilir?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

78) Belediye Meclisince kabul edilen Belediye bütçesi en büyük Mülki Amir tarafından ne kadar süre içinde hazırlanır?
a) 1 hafta
b) 2 hafta
c) 20 gün
d) 30 gün

79) Köyün isteğine bağlı işlerin zorunlu hale getirilmesine hangi mercii karar verir?
a) Köy İhtiyar Meclisi
b) Köy Muhtarı
c) Köy Derneği
d) Köyün bağlı olduğu Mülki Amir

80) İdari kararlar hangi yolla ortadan kalkmaz?
a) Yargı
b) Belli bir sürenin geçmesi
c) İşlemi yapan makamın geri alma iradesi
d) İlgilinin istemiyle

81) Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memuruları Kanununda öngörülen sınıflardan değildir?
a) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
b) Yardımcı Hizmetliler Sınıfı
c) Yerel Yönetim Hizmetleri Sınıfı
d) Teknik Hizmetliler Sınıfı

82) Devlet Memurları bulundukları yerde göreve atanmaları halinde,atama emrinin kendilerine duyurulmasından itibaren ne kadar süre içinde göreve başlamak zorundadırlar?
a) 24 saat
b) 48 saat
c) 1 hafta
d) 15 gün

83) İki kez üst üste olumsuz sicil alan memur;
a) Memurlukla ilişiği kesilir
b) Disiplin cezası verilir
c) Üçüncü bir sicil amirinin yanına atanır
d) Hiçbiri

84) Aşağıdakilerden hangisi kamu mallarının özelliklerinden biri değildir?
a) Kamu malları kamulaştırılamaz
b) Kamu mallarına zaman aşımı ile sahip olunamaz
c) Kamu mallarının hepsinin tapu kütüğüne yazılması gerekir
d) Kamu malları vergiden muaf tutulmuşlardır

85) Aşağıdakilerden hangisi Mahalli idarelerden değilidir?
a) İlçe
b) İl Özel İdaresi
c) Belediye
d) Köy

86) Aşağıdakilerden hangisi yönetim hukukunun özelliklerinden biri değildir?
a) Dağınık bir hukuk dalıdır
b) Bir içtihad hukukudur
c) Eskiden beri var olan yani eski bir hukuk dalıdır
d) Taraflar arasında eşitsizlik vardır

87) Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin faydalarından değilidir?
a) Devlet yönetiminde birliği sağlar
b) Hizmetler ülkeye eşit dağılır
c) Kamu görevlileri yerel etkilerden kurtulur
d) Demokrasi ilkesine uygundur

88) Milli Güvenlik Kurulu ayda kaç kez toplanır?
a) 2
b) 1
c) 3
d) Hiçbiri

89) Belediye Meclisinin dağılmasına hangi makam karar verir?
a) Bakanlar Kurulu
b) İçişleri Bakanı
c) Danıştay
d) Vali veya Kaymakam

90) Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğu sınıflarından biri değilidir?
a) Yardımcı Hizmetliler Sınıfı
b) Mülki idare Amirliği Sınıfı
c) Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı
d) Hakimlik Hizmetleri Sınıfı

91) Aşağıdakilerden hangisi devlet memurulğuna girişte genel koşullardan biri değilidir?
a) Öğrenim
b) Yaş
c) Cinsiyet
d) Vatandaşlık
92) Aşağıdakilerden hangisi devlet memurları kanununa göre çekilmiş sayılma sebeblerinden değilidir?
a) Başka bir göreve atandığında kanuni süre içinde göreve başlamaması
b) Kadro açığındaki memurun eski sınıf ve derecesine eşit bir göreve atanması halilnde göreve başlamaması
c) Terhislerinden sonra belli bir süre içinde göreve başlamaması
d) Hiçbiri

93) Kamu malları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Satılamaz,kamulaştırılamaz
b) Zaman aşımı ile sahip olunamaz
c) Haciz edilemez
d) Mali yükümlülüklere tabidir

94) Yerinden yönetim kuruluşlarının kendilerinin dışında bir kuruluş tarafından denetlenmesine ne ad verilir?
a) Hukuki Tasarruf
b) İdari Tasarruf
c) İdari Vesayet
d) Teftiş

95) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuk dalı değildir?
a) İdare Hukuku
b) Ceza Hukuku
c) Ticaret Hukuku
d) Mali Hukuk

96) Aşağıdakileden hangisi çoğulcu demokrasinin temel ilkelerinden değilidir?
a) Çoğunluğun yönetme hakkı
b) Muhalefet etme özgürlüğü
c) Temel hak ve özgürlüklerin korunması
d) Siyasal kararlar alacak kişilerin atama ile başa gelmesi

97) ”İdari Denetim” kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangsi doğrudur?
a) İdarenin faaliyetleri yasama yürütme organalarınca denetlenir
b) idare kendi içinde oluşturduğu denetim organlarınca da denetlenir
c) Faal idare içinde denetim şekli hiyerarşi ve vesayet denetimidir
d) Hepsi doğrudur

98) Devlet yönetiminde aşağıdakilerden hangisinin yapılması kişi hak ve özgürlüklerinin korunması açısından en etkili olur?
a) Hukuk kurallarının yazılı olarak belirlenmesi
b) Yöneticilerin eğitim düzeyinin yüksek olması
c) Yönetim birimleri arasında koordinasyonunun sağlanması
d) Yasama,yürütme ve yargı yetkilerinin ayrı organlara verilmesi

99) Aşağıdakilerden hagisi Kamu Kurumu niteliğindeki kuruluşlardan değilidir?
a) Barolar
b) Emekli Sandığı
c) Ticaret ve Sanayi Odaları
d) Esnaf ve Sanatkarlar Dernekleri

100) Kamu Hizmetleri devamlılık arz eder,kaç gün boyunca göreve gelmeyen memur çekilmiş sayılır?
a) 7 gün
b) 10 gün
c) 15 gün
d) 20 gün

101) Aşağıdakilerden hangisi en üst İdari Yargı organıdır?
a) Danıştay
b) Yargıtay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Sayıştay

102) Yürütme yetkisini…………….yerine getirir.
a) Başbakan
b) TBMM
c) Bakan
d) Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu

103) Milli Güvenlik Kurulunun gündemini kim belirler?
a) Başbakan
b) Cumhurbaşkanı
c) Genelkurmay Başkanı
d) Genel Sekreter
104) Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı olmadığı zamanlardan kimin başkanlığında toplanır?
a) Başbakan
b) Genelkurmay Başkanı
c) Meclis Başkanı
d) Genel Sekreter

105) Aşağıdakilerden hangisi Devlet Planlama Teşkilatının görevi değilidir?
a) Devletin iktisadi ve sosyal politikasında hükümete yardımcı olmak
b) Kalkınma ilkelerini saptamak
c) Ulusal güvenlik politikasını saptamak
d) Beş yıllık kalkınma planı hazırlamak

106) Dördüncü tur oylamada Cumhurbaşkanı seçilemezse ne olur?
a) Hükümet düşer
b) TBMM fesh edilir
c) Başbakanın görevine son verilir
d) Beşinci tura geçilir

CEVAPLAR

1)B
2)D
3)D
4)A
5)D
6)D
7)D
8)A
9)D
10) B
11) B
12) D
13) D
14) A
15) B
16) D
17) D
18) D
19) C
20) D
21) D
22) D
23) A
24) D
25) C
26) C
27) B
28) D
29) C
30) A
31) D
32) B
33) C
34) C
35) B
36) A
37) D
38) C
39) C
40) D
41) A
42) C
43) A
44) C
45) D
46) B
47) A
48) D
49) B
50) D
51) D
52) B
53) B
54) D
55) A
56) D
57) A
58) A
59) A
60) D
61) C
62) A
63) B
64) B
65) D
66) C
67) C
68) D
69) A
70) B
71) D
72) B
73) A
74) C
75) C
76) D
77) A
78) A
79) C
80) D
81) C
82) A
83) C
84) C
85) A
86) C
87) D
88) B
89) C
90) D
91) C
92) D
93) D
94) C
95) D
96) D
97) D
98) D
99) B
100)B
101)A
102)D
103)B
104)A
105)C

106)B