KTÜ Vergi Hukuku 1. Vize Soruları - Ekonomizm

7.11.2014

KTÜ Vergi Hukuku 1. Vize Soruları

1)Aşağıdakilerden şirketlerden hangisi kurumlar vergisine tabidir?
a)Adi Ortaklık
b)Adi Komandit Ortaklık
c)Kollektif Şirket
d)Hisseli Komandit Şirket
e)Hiçbiri

2)Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar vergisi mükellefidir?
a)Kollektif şirketinin komandite ortağı
b)Kollektif şirketin komanditer ortağı
c)Hisseli komandit şirketin komandite ortağı
d)Hisseli komandit şirketinin komanditer ortağı
e)Adi ortaklık

3)Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar vergisine tabi değildir?
a)Sermaye Şirketleri
b)İş Ortaklıkları
c)Dernek ve Vakıflara ait iktisadi işletmeler
d)Vakıf ve Dernekler
e)İktisadi Kamu Kuruluşları

4)Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar vergisinin özelliği değildir?
a)Tüzel Kişilerden alınır.
b)Tüzel kişiliği olmayan bazı kuruluşlardan alınır.
c)Gerçek kişilerden alınır.
d)Sabit oranlı tarifeye göre alınır.
e)Sermaye şirketlerinden alınır.

5)Bir iş ortaklığının Kurumlar vergisi mükellefiyetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Ortaklardan en az birinin Kurumlar vergisi mükellefi olması
b)Yapılan ortaklık sözleşmesinin sözlü olması
c)Birlikte yapılacak işin belli bir süre içinde gerçekleşmesi
d)İşin birden fazla takvim yılına yaygın inşaat işi olması

6)Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef değildir?
a)İş Merkezi Türkiye’de bulunan Erkan’ın Paris’te ki iş yerini kiraya vermesi
b)Kanuni Merkezi Türkiye’de bulunan Erkan’ın isim hakkını Hans’a vermesi
c)Alfred’in Türkiye’deki daimi temsilciliğinden kazanç elde etmesi
d)Türkiye’de serbest meslek sahibi olan Doktor Mesut’un Londra’daki hastaneden olan kazancı
e)Türkiye’de zirai kazancı gerçek usulde tespit edilen Kenan’ın Meksika’daki çay bahçesinden kazanç elde etmesi

7)Belediye sınırları içersinde yolcu taşıma faaliyetlerinde bulunan işletme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Kurumlar Vergisi muafiyetinden yararlanır.
b)Kurumlar Vergisi İstisnasından yararlanır.
c)Kurumlar Vergisini öder.
d)Vergi indiriminden yararlanır.
e)Hiçbiri

8)Belediye sınırları içinde yolcu taşıma faaliyetinde bulunan mükellef, takvim yılı içinde belediye sınırları dışında yolcu taşıma faaliyetine geçmiştir.Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Muafiyetten, gelecek takvim yılından itibaren yararlanır.
b)Muafiyet gelecek takvim yılında ortadan kalkar.
c)Muafiyet, sınır dışı yolcu taşıma faaliyetine başladığı anda ortadan kalkar.
d)Muafiyet, sınır dışı yolcu taşıma faaliyetine başladığı anda yararlanmaya başlar.
e)İstisna gelecek takvim yılında ortadan kalkar.

9)Belediye sınırları dışında yolcu taşıma faaliyetinde bulunan kişi 7 Haziran 2007’de belediye sınırları içinde yolcu taşımaya başlamıştır. Bu kişi ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Muafiyet 7 Haziran 2007’de başlar.
b)Muafiyet gelecek takvim yılının başında başlar.
c)Muafiyetten hiç bir zaman yararlanamaz.
d)Vergi İstisnasından yararlanır.
e)Muafiyet 8 Haziran 2008’de başlar.

10)Spor Federasyonunca tescillenmiş idman ve spor faaliyetlerinde bulunan Kılıçer İktisadi işletmesinin aşağıdaki işlemlerinden hangisi Kurumlar vergisinden muaf değildir?
a)Yayın Hakkı geliri
b)Reklam Geliri
c)Bilet Satış Geliri
d)Forma Satış Geliri
e)Hepsi

11) I-Kurumun tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştirak etmesiyle sağlanan kazanç
II-Dar mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılmak hakkı veren kurucu senetlerden sağlanan kâr payı
III-Fonların katılma belgelerinden sağlanan kâr payı
IV-Yatırım ortaklıklarının hisse senedinden elde edilen kâr payı
Yukarıda ki elde edilen gelirlerin hangisi veya hangileri Kurumlar Vergisinden Müstesnadır?
a)Yalnız I
b)I ve III
c)I ve IV
d)II ve IV
e)Hepsi

12) I-Fonların katılma belgelerinden sağlanan kâr payı
II-Yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden sağlanan kâr payı
III-Tam Mükellefiyete tabi başka bir kurumun iştirakine imkan veren kurucu senedinden sağlanan kâr payı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kurumlar vergisinden istisna değildir?
a)Yalnız I c)I ve II e)I,II,III
b)Yalnız II d)I ve III

13)Bilgi A.Ş. dar mükellefiyete tabi Hans A.Ş.’nin sermayesine iştirak etmiştir. Bilgi A.Ş.’nin Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanması için aşağıdakilerden hangisine sahip olması gerekir?
a)Yurtdışı iştirakin öz sermayesinin en az %10’una sahip olması.
b)Yurtdışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az %10’una sahip olması.
c)Kazancın elde edildiği tarih itibariyle iştirak payının kesintisiz olarak en az 2 yıl elde tutulması
d)Yurtdışı iştirakin öz sermayesinin en az %5’ine sahip olması
e)Yurtdışı iştirakin ödenmiş sermayesinin %5’ine sahip olması


14)Bilgi Kollektif Şirketi dar mükellefiyete tabi Hans Kollektif Şirketinin sermayesine iştirak etmiştir.Bilgi Kollektif Şirketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Kurumlar vergisi öder
b)Kurumlar vergisinden müstesnadır.
c)Kurumlar vergisinden muaftır.
d)Kurumlar vergisi indiriminden yararlanır
e)Hiçbiri

15)Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde indirilecek gider değildir?
a)Menkul Kıymet ihraç giderleri
b)Kuruluş ve Örgütlenme gideri
c)Genel Kurul toplantıları için yapılan giderler
d)Sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde komandite ortağın kâr payı
e)Sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde komanditer ortağın kâr payı

16)Aşağıdakilerden hangisi matrah tespiti için yapılacak indirimlerle ilgili yanlıştır?
a)AR-GE giderlerinin %40’ı matrahtan indirilir.
b)Belediyelere makbuz karşılığında yapılan bağışların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı matrahtan indirilir.
c)Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımın tamamı
d)Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları matrahtan indirilir.
e)Sponsorluk harcamalarından profesyonel spor dalları için tamamı amatör spor dalları için yarısı matrahtan indirilir.

17)Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamaları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Yapıldığı yıldaki matrahın indirim konusu gerçekleşir.
b)yazılı sözleşme yapılmalıdır.
c)İlgili dönemde indirim konusu yapılmayan gider sonraki döneme devreder.
d)Sponsorluk süresiz değildir.
e)Sponsorun vergi borcu olmaması gerekir.

18)Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancından indirilir?
a)Öz sermaye üzerinde ödenen faizler.
b)Örtülü sermaye üzerinde ödenen faizler.
c)Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.
d)Her türlü para ve vergi cezaları.
e)Menkul kıymet ihraç giderleri.

19)Aşağıda belirtilen borçlardan hangisi örtülü sermaye sayılır?
a)Bankaların yaptığı borçlanmalar.
b)Alınan kredilerin aynı şartlarda grup şirketlerine aktarılan kısımları
c)Mal teminatı karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar
d)Finansal kiralama ve faktöring şirketlerinin bankalardan yaptığı borçlanmalar
e)Ortaklardan alınan borcun hesap dönemi içinde kurumun öz sermayesinin üç katını aşması.

20)Örtülü sermaye ile ilgili hangisi yanlıştır?
a)Bankaların yaptığı borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz.
b)Alınan borcun öz sermayesinin 6 katını aşan kısmı örtülü sermayedir.
c)Mal teminatı karşılığında üçüncü kişilerden alınan borç örtülü sermaye değildir.
d)Ortakla ilişkisi bankadan yapılan borçlanmalar %50 oranında dikkate alınır.
e)Örtülü sermaye olması için alınan borcun işletmede kullanılması gerekir.

21)KESKİN Anonim Şirketinin
Kurum Kazancı: 500.000
KKEG :100.000 Bu Bilgiler Işığında KESKİN A.Ş.’nin
Risturn İstisnası:10.000 Kurumlar Vergisi matrahı ne kadardır?
AR-GE giderleri:200.000

a)190.000 b)390.000 c)510.000 d)400.000 e)380.000
22)KENAN Anonim Şirketinin

Kurum Kazancı : 1.000.000
KKEG : 200.000 Bu Bilgiler Işığı altında
Emisyon Primi : 50.000 KENAN A.Ş.’nin
Profesyonel Takım Kurumlar Vergisi Matrahı ne kadardır?
Yapılan Sponsorluk :500.000
Harcı

a)650.000 b)50.000 c)400.000 d)900.000 e)800.000

23)KILIÇER Anonim Şirketinin

Özsermayesi : 200.000 Bu Şirketin Örtülü Sermayesi
Ortak Bankadan Ne kadardır ?
Alınan Borç :700.000

a)100.000 b)150.000 c)200.000 d)500.000 e)Örtülü Sermayesi Yoktur.

24)Zekeriya ŞAHİN Anonim Şirketi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Dönem Başı Özsermayesi :50.000
Ortak A’dan alınan Borç :50.000 Yandaki Bilgilere Göre
Ortak C’nin Teminat Bu Şirketin Örtülü Sermayesi
Karşılığı yaptığı Borçlanma :100.000 Ne kadardır ?
Ortak E bankasından alınan borç: 500.000

a)150.000 b)350.000 c)50.000 d)100.000 e)Yoktur.

25)Tam Mükellef (A) yurtdışı iştiraki (B)’ye %90 ortak.(B) Yurtdışı iştiraki ise (C) yurtdışı iştirakine %50 ortaktır. Bu bilgiler ışığı altında aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur.
I-(B) Kontrol edilebilir.
II-(C) Kontrol edilebilir.
III-(A) Kontrol edilebilir.

a)Yalnız I b)Yalnız II c)Yalnız III d)II ve III e)I,II,III

26)KILIÇER A.Ş ‘ye ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

Kurum Kazancı : 400.000
K.K.E.G. : 100.000 Bu Bilgiler ışığı altında KILIÇER A.Ş’nin
Bağış ve Yardım: 10.000 Ödeyeceği Kurumlar Vergisi ne kadardır ?
İştirak Kazancı : 10.000

a)96.000 b)56.000 c)76.000 d)86.000 e)46.000

27)ŞİMŞEK Limited Şirketinin ;

2006’da ödeyeceği K.V : 200.000
Kesinti suretiyle ödenen vergi : 50.000 Bu bilgiler ışığı altında ŞİMŞEK Limited Şirketinin
Ödenen geçici vergi : 150.000 Net Vergi borcu ne kadardır?

a)400.000 b)100.000 c)Yoktur d)300.000 e)250.00028)TOKATLILAR Limited Şirketinin ;

Ödeyeceği K.V. : 400.000
Yurt içinde ödenen vergi: 100.000 TOKATLILAR Limited Şirketinin ödeyeceği
Yurt dışında ödenen vergi : 50.000 Net vergi borcu ne kadardır?
Ödenen geçici vergi : 150.000

a)100.000 b)700.000 c)300.000 d)250.000 e)600.000


29)Özel beyanname ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Dar mükellefler verir.
b)Yıllık beyanname verme zorunluluğu olmayan mükellefler verir.
c)Sadece diger kazanç ve iratlar özel beyanname ile bildirilir.
d)Kazancın elde edilme tarihinden itibaren 15 gün içinde verilir.
e)Gelirin 7 unsurunu kapsar.

30)Dar mükellefin kurum kazancında hangisi yoktur?

a)Serbest Meslek kazancı
b)Menkul sermaye iradı
c)Zirai Kazanç
d)Ücret
e)Diğer kazanç ve iratlar

31)Hangisi Özel Hesap dönemi değildir?

a)1 Ekim-31 Eylül
b)1 Temmuz-31 Haziran
c)1 Mayıs-31 Nisan
d)1 Ocak-31 Aralık
e)1 Nisan-31 Mart

32)Hangisi muhtasar beyannamenin verilme zamanıdır?
a)1-25 Nisan
b)1-25 Ocak
c)1-20 Ocak
d)1-20 Şubat
e)1-25 Şubat


33)Hangisi geçici vergiye tabi olmanın şartıdır?
a)İstisnadan yararlanmak
b)Kurumlar vergisinden muaf olmamak
c)Gerçek kişilikte mükellef olmak
d)Yılda en az 50.000 YTL vergi ödemek
e)Bir yıldan fazla inşaat ve onarım işleriyle uğraşmak

34)Kurumlar Vergisi ne zaman ödenir?
a)Yıllık beyannamesinin verildiği andan itibaren 15 gün içersinde
b)Yıllık beyannamenin hazırlandığı anda
c)Yıllık beyanname verme süresi içinde
d)Yıllık beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar
e)Yıllık beyannamenin verildiği ayın başında

35)ŞAHİN A.Ş.’nin ;

Hesaplanan K.V. : 300.000 Bu Şirketle ilgili olarak
Ödediği geçici vergi: 500.000 aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Diğer vergi Borçları:100.000

a)100.000 Ytl Kurumlar vergisi öder.
b)900.000 Ytl Kurumlar vergisi öder.
c)100.000 Ytl iade vardır.
d)300.000 Ytl iade vardır.
e)300.000 Ytl vergi öder.


36)Tasfiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Tasfiyeye giren kurumun vergilendirilmesinde tasfiye dönemi geçerlidir.
b)Tasfiye başladığı yılda sona ermez.
c)Tasfiye, kurumun tasfiyeye giriş kararının tescil edildiği tarihte başlar.
d)Tasfiye dönemi 1 yıldan fazla olabilir.
e)Tasfiye beyannamesi, tasfiye memurları tarafından yapılır.

37)Aşağıdakilerden hangisi devrin birleşmeden farkını gösterir?
a)Ticaret Şirketleri tarafından yapılması
b)İnfisah eden kurum ile birleşilen kurumun tam mükellef olması
c)İnfisah eden kurumun tam mükellef olması
d)Birleşilen kurumun tam mükellef olması
e)İnfisah eden kurum ile birleşilen kurumun dar mükellef olması

38) I-Tasfiye halindeki kurumun vergi matrahı tasfiye kârıdır.
II-Tasfiye zaman aşımı tasfiye döneminin bittiği tarihten itibaren 5 yıldır.
III-Tasfiyeye giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi geçerlidir.
Yukarıda ki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a)I ve II b)I ve III c)II ve III d)I,II,III e)Yalnız I39) KILIÇER A.Ş.’nin

Kurum Kazancı : 800.000
KKEG : 200.000
Risturn İstisnası : 100.000 Bu Bilgiler Işığı Altında
Amatör Takım KILIÇER A.Ş’nin Ödeyeceği
İçin yapılan : 20.000 Kurumlar Vergisi Ne kadardır?
Sponsorluk Harcamaları


a)96.000 b)86.000 c)126.000 d)136.000 e)176.000

40)Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden başlayıp yirmi beşinci günü akşamına kadar verilmesi gereken beyanname hangisidir?
a)Muhtasar beyanname
b)Özel beyanname
c)Münferit beyanname
d)Yıllık beyanname
e)Geçici beyanname

41)Dar mükellef Jose Mourinho’nun Türkiye’yi terk etmesi halinde yıllık beyannamesini ne zaman verir?
a)Türkiye’yi terkinden 15 gün sonra
b)Türkiye’yi terkinden iki hafta önce
c)Türkiye’yi terkinden iki hafta sonra
d)Türkiye’yi terk ettiği anda

e)Türkiye’yi terkten önceki on beş gün içinde  

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.