KTÜ İş Hukuku Sınav Soruları - Ekonomizm

27.10.2014

KTÜ İş Hukuku Sınav Soruları


İş Hukuku Çalışma Sorularıİş Hukuku Sınav Soruları
1. . Sendikalara tutulması gereken defterlerin her olağan genel kurulu izleyen kaç gün içinde notere onaylatılması zorunludur?

Cevap: 15 gün


2.100 den fazla işçinin çalıştığı bir iş yerinde izin kurulu en az kaç kişiden oluşur?

Cevap: 2 kişi


3. Aşağıdaki ücret sistemlerinden hangisi karma olarak uygulanmak zorundadır:

Cevap: Primli ücret (Ya da kardan pay alma)


4. Sendikaların sendikalarla birleşmesinin hukuki sonucu nedir?

Cevap: Birleşen sendika tüzel kişiliğini kaybeder.


5. İş Kanunu'na göre bir işçi 3 ay boyunca işte çalışıyor. İşçi, kendi kusuru dışında hastalandığı için işe gelemiyor. Bu durumda işveren, işçinin iş sözleşmesini ne zaman feshedebilir?

Cevap:


6. Kısa çalışma talebinin uygunluğunun tespiti aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

Cevap: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


7. Özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenin para cezası tutarı ne kadardır?

Cevap: 750 milyon YTL


8. Gebe kadın işçi doğumdan önce kaç hafta izinlidir?

Cevap: 8 hafta


9. Umumi Hıfsızsıhha Kanununa göre otel, lokanta, kahve, gazino vb yerlerde kimler çalışamaz?

Cevap: 18 yaşından küçük çocuk ve genç işçiler


10. Sendika ile diğer bir sendikanın birleşmesine karar vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Cevap: Sendika Genel Kurulu


11. Aşağıdakilerden hangisi sendika kurucularında aranan niteliklerden biri değildir?

Cevap: Dayanışma aidatı ödemek


12. Aşağıdakilerden hangisinin işçi sendikasına üye olma hakkı yoktur?

Cevap:


13. Aşağıdakilerden hangisinin işçi sendikasına üye olma hakkı yoktur?

Cevap: Eşit Davranma Borcu


14. Hafta ay ve yıl gibi bir zaman dilimi içinde taraflar işçinin ne kadar süreyle çalışacağını kararlaştıramamışlar ise haftalık çalışma süresi kaç saattir?

Cevap: 20 saattir.


15. Cumhuriyet döneminde 1921 yılında ilk defa yürürlüğe giren düzenleme ile Ereğli ve Zonguldak kömür madenlerinde çalışan işçilerin günlük çalışma süresi kaç satir?

Cevap: 8 saattir.


16. İşçilerin çalışma yaşamında bir takım hukuki hükümlerle korunması gerektiğini belirten ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: İşçinin korunması ilkesi


17. Haftalık çalışma süresinin 42 saat olduğu bir iş yerinde işveren artan talebi karşılamak için fazla çalışma yaptırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap: Genel sebeplerle fazla çalışma fazla süreli çalışma


18. Bir işçi, bir iş yerinde 3 yıldır çalışmakta olup ahlak ve adaba aykırı davranışlarından dolayı iş sözler derhal feshedilmiştir. Bu işçi diğer bir iş yerinde ise 5 yıldır çalışmaktadır. Buna göre kıdem tazminatı kaç yıl üzerinden hesaplanacaktır?

Cevap: 5 yıl


19. Aşağıdakilerden hangisi İş Hukukunun uluslar arası kaynakları içinde yer almaz

Cevap: Toplumsal Anlaşmalar (Kontratlar)


20. Aşağıdakilerden hangisi işçinin hukuki yönden işverene olan bağımlılığın ifade eder?

Cevap: İşverenin gözetimi ve yönetimi altında iş görmesi


21. Aşağıdakilerden hangisi işçi sayılabilmek için kanunun birlikte aradığı koşullardır?

Cevap: İş sözleşmesine dayanarak çalışmak ve gerçek kişi olmak


22. 15 işçinin çalıştığı bir iş yerinde, 2 yıldır çalışmakta olan işçinin iş sözleşmesi, işçinin işvereninin sigorta primlerini ödemediği için SSK ya şikayet etmesinin ardından sona erdirilmiştir?

Cevap: Kötü niyetli bildirimli fesih


23. İş Kanunu kapsamına giren bir iş yerini kapatan işveren, bu durumu en geç 1 ay içinde hangi makama bildirmekle yükümlüdür?

Cevap: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işlerinin bulunduğu Bölge Müdürlüğüne


24. Aşağıdaki iş sözleşmelerinden hangisi geçersizlik yaptırımıyla hükümsüz hale gelir?


Cevap: Kanuna aykırı olarak yapılmış bir sözleşme

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.