KTÜ Vergi Hukuku Soruları - Ekonomizm

7.11.2014

KTÜ Vergi Hukuku Soruları

S1)çıkarılmış olduğu kanun hükmünden hangi sonucun çıkarılması gerektiği hususundaki yasama organının kararına ne ad verilir? 

A-bilimsel yorum      B-idari yorum      
 C-yasama yorumu                               
D-amaçsal yorum      E-lafzi yorum

S2)aşağıdakilerden hangisi yorum yöntemi değildir? 


A-sistematik yorum   B-lafzi yorum     C-amaçsal yorum
D-bilimsel yorum     E-tarihsel yorum

S3)hangisi vergi hukukunun konularına göre ayrılan alt dalı değildir? 


A-vergi ceza hukuku
B-Türk genel vergi hukuku
C-vergi yargılama hukuku
D-uluslararası vergi hukuku
E-vergi icra hukuku


S4)vergilerin tarh ve tahakkukunu sürelerini tebliğini vergiyle ilgili sorunları ve çözümleri vb. kendine konu edinen vergi hukuku hangisidir? 


A-vergi ceza hukuku
B-vergi icra hukuku
C-uluslararası vergi hukuku
D-vergi yargılama hukuku
E-vergi usul hukuku

S5) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A-egemenlik bölünmez niteliğini korumakla birlikte sınırsız güçtür
B- egemenlik bölünmez niteliğini korumakla birlikte keyfi güç değildir
C- egemenlik bölünmez niteliğini korumakla birlikte denetimsiz değildir
D-egemenlik bir ülke üzerinde söz konusudur
E-mali egemenlik de siyası egemenliğin bir parçasıdır


6.Geniş anlamda vergi hukuku verginin yanında diğer yasal zora dayanan mali yükümlülükleri de kendisine konu edinir hangisi bunlardan değildir?
a)      Harç
b)      Resim
c)      Şerefiye
d)     Parafiskal gelir
e)      Mülk ve teşebbüs gelirleri
7.vergi kanunlarının yıllık olarak hazırlanan bütçe kanunlarının C cetvelinde gösterilmektedir. Buna ne denir?
a)      Ön izin ilkesi
b)      Muaflık ilkesi
c)      İstisna ilkesi
d)     Bütçe kanunu
e)      Bütçe açığı


8.hangi durumda çıkarılan KHK’lar her konuda düzenleme yapabilir?
a)      Olağan
b)     Olağanüstü
c)      Sadece bakanların toplanmasıyla
d)     Cumhurbaşkanın kararıyla
e)      TBMM yetkisi ile
9.Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
a)      Anayasa-kanun-tüzük-yönetmelik
b)      Kanun-anayasa-yönetmelik –tüzük
c)      Anayasa-kanun-tüzük-yönetmelik
d)     Tüzük-yönetmelik-anayasa-kanun
e)      Anayasa-tüzük-kanun-yönetmelik
10.hangisi BBK ile KHK arasındaki farklardan değildir?
a)      Khk çıkarıldıktan sonra yasam organı tarafından onanır.bbk onanmaz
b)      Khk yargısal denetimi anayasa tarafından bbk ise Danıştay tarafından yapılır
c)      Khk’yasal düzenlemeler yapabilir bbk ise oran indirim istisna muafiyete ilişkn düzenlemeler yapar
d)     Her ikisinin de içeriği farklı konulardan oluşur
e)      Temelde her ikisi de aynı konu üzerinde durmaktadır
11.Tüzüklerin nadiren başvurulan bir denetim olmasının nedeni hangisidir?
a)      Vergilerin kanuniliği ilkesi ve tüzükler için bakanlar kurulunun toplanması ve Danıştay tarafından onanması gerekliliği
b)      Tüzüklerin ihtiyaçları karşılayamaması
c)      Kanunların yeterli görülmesi
d)     Toplum baskısından çekinilmesi
e)      Tüzüklerin anayasa tarafından onanmaması
12.hangisi tüzük ile yönetmelik arasındaki farktır?
a)      Sadece tüzük anayasa tarafından onanır
b)      Yönetmelik Danıştay tarafından onanır
c)      İkisinin de Sayıştay gözetimine tabi tutulması
d)     Tüzüklerin yürürlüğe girmesi için Danıştay tarafından incelenmesi gerekir, yönetmelikte buna ihtiyaç yoktur
e)her ikisi de hiçbir yer tarafından onanmaz
13.genel tebliğlerin RG de yayımlanmasının nedeni nedir?
      a)Uygulamada tekdüzeliği sağlamak içinb)halk tarafından duyulması için
c)resmen yürürlüğe girmesi için
d)anayasa tarafından gözetim altına alınması için
e)hiçbiri
14.mukteza ile sirküler arasındaki fark nedir?
a)      Muktezada tek kişiye sirkülerde topluma cevap verilir
b)     Mukteza muhteva bakımından sirküleri kapsar
c)      Mukteza anayasal denetime tabidir
d)     Sirküler daha geniş konuları içeriri
e)      Hiçbiri
15.içtihatların birleştirilmesi veya değiştirilmesini hangisi istiyemez?
a)      Danıştay başkanı
b)     Konu ile ilgili daireler
c)      İdari ve vergi dava daireleri
d)     Başsavcı ve genel kurullar
e)      Anayasa
16.içtihat birleştirme kararları bölge idare mahkemelerini idare ve vergi mahkemelerini ve idareyi bağlayıcı niteliktedir? Buna ne denir?
a)      Hukuk kavramı
b)      İçtihat kavramı
c)      Prensip kararları
d)     Ön izleme kararları
e)      Denge kararları
17.mülkilik ilkesi hangi kaynaklara dayanır?
a)      Kaynak ve ikametgah ilkesi
b)      Vatandaşlık ilkesi
c)      Şahsilik ilkesi
d)     Yurt kaynakları ilkesi
e)      Yarı mülkilik ilkesi
18.Türkiye de hangisi uygulanır?
a)      Yarı şahsilik ve yarı mülkilik
b)      Şahsilik
c)      Mülkilik
d)     Çifte vergilendirme anlaşması
e)      Hiçbiri
19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)      Kanunlar resmi gazete de yayımlandığı gün yürürlüğe girer
b)      RG yayımlanmasından sonra bir tarh verilmişse o terihte yürürlüğe girer
c)      Bu tespitlerin hiçbiri olmamışsa 45 gün sonra konun yürürlüğe girer
d)     01.01.2005’çıkıp 01.02.2005’te yürürlüğe girer denilebilir
e)      Hiçbiri
20. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)      Eski kanun özel yeni kanun özel ise yeni kanun geçerli olur
b)      Eski kanun genel yeni kanun genel ise yeni kanun
c)      Eski kanun genel yeni kanun özel ise genel kanunun çelişen maddeleri kaldırılır
d)     Eski kanun özel yeni kanun genel ise eski kanun geçerlidir
e)      Eski kanun özel yeni kanun genel ise kanun koyucunun iradesine bırakılır
21. Vergi kanunlarının geçmişteki olaylara uygulanmamasına ne denir?
a)      Geçmişe yürümeme ilkesi
b)      Geçmişe yürüme ilkesi
c)      Gerçek geriye yürüme
d)     Gerçek olmayan geriye yürüme
e)      Hiçbiri
22. Yeni çıkarılan bir vergi yasasının eski yasa döneminde tamamlanmış ve hukuki sonuçlar doğurmuş olan hukuki işlem ve olaylara uygulanmasına ne denir?
a)      Geçmişe yürümeme
b)      Geçmişe yürüme
c)      Gerçek geriye yürüme
d)     Gerçek olmayan geriye yürüme
e)      Hiç biri
23. Yeni kanunun eski kanun yürürlükte iken başlamakla beraber henüz hukuki sonuç doğurmamış olan hukuki işlem ve sonuçlara uygulanmasına ne denir?
a)      Gerçek olmayan geçmişe yürüme
b)      Gerçek geriye yürüme
c)      Geçmişe yürüme
d)     Geçmişe yürümeme
e)      Hiçbiri
24. Vergileme bilim adamlarının yaptığı yorum hangisidir
a)      Yasama yorumu
b)      İdari yorum
c)      Bilimsel yorum
d)     Yargı yorumu
e)      Hiçbiri
25. En sık yapılan yorum yöntemidir.dil gramer ve sözcük anlamları araştırmak yöntemiyle yapılır hangisidir?
a)      Deyimsel
b)      Tarihsel
c)      Sistematik
d)     Amaçsal
e)      Hiçbiri
26. Hangisi yorum yöntemlerinden değildir
a)      Deyimsel yorum
b)      Tarihsel yorum
c)      Sistematik yorum
d)     Amaçsal yorum
e)      İdari yorum
27. Hangisi yorum çeşitlerinden değildir?
a)      Yasama yorumu
b)      İdari yorum
c)      Amaçsal yorum
d)     Bilimsel yorum
e)      Yargı yorumu
28. Devletin yükümlü üzerine vergi tesis etmesi ne…………………..denir.
Vergileme yetkisi denir
29.Yükümlünün vergi usul kanunuyla ilişkisi …………….. ile sona erer.
Borcun ödenmesiyle
30.Kamusal mal ve hizmetlerin üretimi kamusal finanssal kaynaklardan karşılanmaktadır bunun nedeni hangisi veya hangileridir?
a)      Kamusal mal ve hizmetlerin faydalarının bölünememesi
b)      Bedavacıların mahrum edilememesi
c)      Fiyatlandırılamaması
d)     Üretici birimin devlet olması
e)      Hepsi
31.Aşağıdakilerden hangisi mali egemenlik kavramında yer alamaz?
a)      Kamu harcamaları
b)      Mali yük koyma kaldırma
c)      Vergilendirme
d)     Hiçbiri
32. Aşağıdaki hangisi vergilendirme yetkisinin devri kapsamında yer almaz?
a)      Matrah tespiti
b)      Oran tespiti
c)      Yetki bölüşümü
d)     Vergini konusu
e)      Vergi toplama
33. Vergilerin tarh,tahsil yetkilerinin devrine ……………….denir.
Sınırlı mali özerklik
34. Aşağıdakilerden hangisi kanunla düzenlenmez?
a)      Verginin konusu
b)      Verginin yükümlüsü
c)      Tarh ve tahsil işlemleri
d)     Verginin oranı
e)      Muafiyet ve istisnası
35. Aşağıdakilerden hangisi yargı organın vergilendirme yetkisi kapsamındadır?
a)      Anayasal denetim
b)      Vergi koyma
c)      Değiştirme
d)     Uygulama
e)      Olağanüstü hallerde KHK’larla vergi koyma,kaldırma,değiştirme
36. Aşağıdakilerden hangisi  yürütmenin vergilendirme yetkisi kapsamındadır?
a)      Vergi koyma
b)      Vergi kaldırma
c)      Denetimden geçirme
d)     İptal etme
e)      Hiçbiri
37. Aşağıdakilerden hangisi  anayasanın vergileme ilkelerindendir?
a)      Ayrımcılığın reddi
b)      Herkesten gelirine göre vergi alınması
c)      Vergilerin kanuniliği ilkesi
d)     Adalet ilkesi
e)      Hepsi
38. Anayasa mahkemesine açılan davadan iptal kararı çıkması durumunda RG de yayın veya iptal kararını yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.
39……………………………… vergide genellik ilkesini bozar.
Muafiyet ve istisnalar
40. Aşağıdakilerden hangisi  veya hangileri devletin vergilemeye gitme amaçları arasında sayılır?
a)      Mal ve hizmetlerin finansmanı
b)      Ekonomiye müdahale aracı olarak
c)      Servet ve gelir dağılımını dengelemek
d)     Sosyo-kültürel amaç
e)      Hepsi
41 .Mali güce göre yükümlülük Aşağıdakilerden hangisinde uygulama alanı bulmuştur?
a)      Harç
b)     Vergi
c)      Parafiskal gelirler
d)     Şerefiye
e)      Hepsi
42.Vergide yükün adaletli dağıtılması hangi amaca yöneliktir?
a)      Vergilerin kanuniliği ilkesi
b)      Mali güç ilkesi
c)      Finansman ihtiyacına ilkesi
d)     Sosyallik ilkesi
e)      Hepsi
43.Vergi kanunlarının diğer kanunlulardan farkı………………………..dır
Bütçe plan komisyonunda görüşülmesi

44.Vergi antlaşmaları çoğunlukla ……………………… önlemeye yöneliktir.

Çifte vergilendirmeyi

45.Aşağıdakilerden hangisi vergi dairelerinin görevleri arasında yer almaz?

a)      Tahakkuk
b)      Tebliğ
c)      Tahsil
d)     Ceza kesme
e)      Vergi oranı belirleme

46.Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yargı organından doğan kaynaklarından değildir?
a)      içtihadı birleştirme kararları
b)      diğer yargı organları
c)      anayasa mahkemesinin iptal kararları
d)     hepsi
e)      hiçbiri
47. Aşağıdakilerden hangisi kanunların yorumlanmasında kullanılan yorum yapan organa göre yorum çeşitlerinden biri değildir?
a)      yasama yorumu
b)      idari yorum
c)      yargı yorumu
d)     sistematik yorum
e)      bilimsel yorum
48. Aşağıdakilerden hangisi kanunların yorumlanmasında izlenilen yorum yöntemlerinden değildir?
a)      Sistematik yorum
b)     Bilimsel yorum
c)      Tarihsel yorum
d)     Deyimsel yorum
e)      Amaçsal yorum
49. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun konularına göre alt dallarından biri değildir?
a)      Vergi iflas hukuku
b)      Vergi ceza hukuku
c)      Vergi usul hukuku
d)     Vergi icra hukuku
e)      Vergi yargılama hukuku
50.vergilendirme yetkisi değişik ölçütlere göre bölümlere ayrılabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri değildir?
a)      Merkezi devletle mahalli idareler arasında yetki bölüşümü
b)      Güçler ayrılığı ilkesi çerçevesinde vergilendirme yetkisinin bölüşümü
c)      Federal devletle federe devlet arasında yetki bölüşümü
d)     Hiçbiri
e)      Hepsi
51.Anayasaya göre vergilendirme yetkisinin ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)      Vergileme yetkisi kamu ihtiyaçları için kullanılabilir.
b)      Vergileme yetkisi kanun ile konulmalıdır.
c)      Vergileme vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını göz önünde tutarak kullanılmalıdır.
d)     Vergileme yetkisi uluslar arası ilişkilerde sınırlandırılamaz.
e)      Vergileme yükümlünün mali gücüne göre yapılmalıdır.
52. Aşağıdakilerden hangisi maliye bakanlığının görevleri arasında değildir?
a)      Devler hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak
b)      Gelir politikasını geliştirmek
c)      Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak ve maliye politikasını uygulamak
d)     Gelir bütçesini hazırlamak
e)      Kara para aklanmasının önlenmesi konusunda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak
53.Bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının en büyük memuru olan defterdarların görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)      Vergi işlemlerinin kanun hükümlerine göre yürütülmesi ve denetlenmesi
b)     Maliye bakanlığında çalışacak memurların atanması
c)      Merkez ve taşra örgütlerinden sorulan soruların cevaplandırılması
d)     Kanuna aykırı hareketi bulunanların takip edilmesi
e)      Yanında çalışan memurların sicillerinin tutulması
54.Vergilendirme işlemlerinin yerine getirilmesinde takdir komisyonları da etken olan unsurlardan biridir.Takdir komisyonlarının yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a)      Yetkili makamlar tarafından istenen matrah ve servet takdirlerini yapmak
b)      Vergi incelemesi yapmak
c)      matrah ve servet takdirinde uzmanlık bilgisi isteyen konularda bilirkişiye müracaat etmek
d)     kıymeti takdir edilecek bina ve araziyi gezmek
e)      gerekli gördükleri bilgileri edinebilmek için resmi yada yarı resmi kurum ve kuruluşlardan bilgi istemek
55. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme işlemlerinde yapılan 4T ilkesinden birisi değildir?
a)      Tarh
b)      Tahsil
c)      Tebliğ
d)     Tahakkuk
e)      Takdir
56.verginin tarh edilebilmesi için matrahın belirlenmesi ve tarifelerin bilinmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi matrah tespit yöntemlerinden biridir?
a)      Artan oranlı
b)      Azalan oranlı
c)      Götürü usulü
d)     Tersine artan oranlı
e)      Tek oran
57.vergi idaresinin yükümlüleri denetleme yolları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)      Yoklama
b)      İnceleme
c)      Bilgi toplama
d)     Aramalı inceleme
e)      Kontrol
58.Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Vergi idaresinin yükümlüleri denetleme yolarından biri olan yoklama her zaman yapılabilir.
b)     Yoklamanın ne zaman yapılacağı yükümlüye önceden haber verilir
c)      Yoklama sonuçları yoklama fişine geçirilir
d)     Yoklama fişi iki nüsha olarak düzenlenir ve ikinci nüsha vergi dairesine verilir
e)      Hiçbiri
59.vergi incelemesi yapanlar,yaptıkları inceleme sırasında bazı ilkelere uymak zorundadırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?
a)      İncelemeye tabi olana, bunun amacı işe başlamadan önce açıklanır.
b)      İnceleme bitince, bunun yapıldığını gösteren bir belge inceleme yapılan yükümlüye verilir
c)      İnceleme yapılan yükümlünün resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapılamaz
d)     Vergi incelemesi hesap uzmanları,hesap uzman yardımcıları,vergi denetmenleri…..tarafından yapılmalıdır.
e)      İnceleme ,incelemenin yapıldığı yerdeki faaliyete engel olmayacak şekilde yapılır.
60. Aşağıdakilerden hangisi vergi yükümlüsünün özelliklerinden biri değildir?
a)      vergi yükümlüsü,verginin temel unsurunu oluşturduğu için yükümlünün kim olduğu vergi kanunlarında gösterilir.
b)      Vergilendirmeden doğan ilişkide yükümlüsünün yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler,para borcu şeklinde maddi olabileceği gibi, beyanname vermek, defter tutmak gibi biçimsel yükümlülüklerden de oluşabilir.
c)      vergi yükümlüsü sadece gerçek tüzel kişilerden oluşabilir
d)     vergiyi doğuran olay yükümlünün şahsında meydana gelir
e)      iş ortakları ve yatırım fonlarının tüzel kişiliği olmamasına rağmen KVK’na göre vergi yükümlüsü olarak kabul edilirler
61.Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası vergi anlaşmalarının yapılma nedenlerinden biri değildir?
a)      Çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması
b)     vergi yükümlülerinin bilgi sahibi olmalarını sağlamak
c)      vergi kaçakçılığının önlenmesi
d)     vergi idarelerinin verginin tahakkuku ve tahsilinde etkinliğinin artırılması
e)      bilgi alışverişinin genişletilmesi
62. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)      uluslar arası anlaşmalar kanun hükmündedir
b)     uluslar arası anlaşmalar için anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulabilir
c)      uluslar arası vergi anlaşmaları bakanlık kurulu tarafından onaylanır
d)     uluslar arası vergi anlaşmaları çifte vergilemeyi önlemeye yöneliktir
e)      uluslar arası anlaşmalar Dışişleri ve maliye bakanlığı bürokratları tarafından hazırlanarak parafe edilirler
63. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yürütme organından doğan kaynaklarından birisi değildir?
a)      KHK
b)      Bakanlar kurulu kararı
c)      Kanunlar
d)     Yönetmelik
e)      Sirkülerler
64. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)      Olağanüstü dönemlerde KHK ile vergi ödevi konusunda düzenleme yapılabilir
b)     KHK ve BKK’nın yargısal denetimi anayasa mahkemesi tarafından yapılır
c)      BKK ile sadece vergilerin oran, indirim, istisna ve muafiyetlerine ilişkin konularda yasada belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla değişiklik yapabilecekleri
d)     Bakanlar kurulunun tüzük çıkarabilmesi için bir yetki kanununa ihtiyacı yoktur
e)      Yönetmeliklerin yürürlüğe konulabilmesi için Danıştay incelemesine gerek yoktur
65.osmanlı devletinde İslam dininin vergiler hakkında bazı kuralları vardır.Bu kurallara uygun olarak alınan vergilere şer’i vergiler denir. Aşağıdakilerden hangisi şer’i vergilerdendir?
a)      Haraç
b)      Cizye
c)      Zekat
d)     Öşür
e)      Harç
66. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun kamu hukuku içerinde yer almasının gerekçelerinden birisidir?
a)      Taraflardan biri egemenlik gücüne sahiptir.
b)      Toplumsal yarar ön plandadır.
c)      Vergi hukukunda sözleşme serbestliği yoktur.
d)     Hiçbiri
e)      Hepsi
67. Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası çifte vergilemenin çözüm yollarından biri değildir?
a)      gider yazma
b)      istisna
c)      mahsup
d)     gelir yazma
e)      çifte vergilemenin önlenmesi anlaşmaları
68. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun ilişki içinde bulunduğu hukuk dallarından değildir?
a)      Devletler özel hukuku
b)      Ceza hukuku
c)      Anayasa hukuku
d)     Özel hukuk
e)      Uluslar arası hukuk
69. vergi hukukunun yasama organından doğan kaynakları içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a)      KHK
b)      Anayasa
c)      Uluslararası vergi anlaşmaları
d)     Kanun
e)      hepsi
70. Aşağıdakilerden hangisi vergi uygulamaları için defter tutmanın amaçlarından biri değildir?
a)      Karşı incelemeye imkan sağlamak
b)     Yükümlünün üzerine düşen vergi yükünü hafifletmek
c)      Yükümlünün vergi ile ilgili servet,sermaye ve hesap durumunu tespit etmek
d)     Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek
e)      Yükümlünün vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek
71. Aşağıdakilerden hangisi vergi uygulamaları için defter tutmakla yükümlü olan kişilerden birisi değildir?
a)      Ticaret ve sanat erbabı
b)      Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
c)      Kazançları basit usulde tespit edilenler
d)     Serbest meslek erbabı
e)      İktisadi kamu müesseseleri


72.Vergi koyma yetkisi kime aittir?

a) Bakanlar Kurulu
b) Anayasa Mahkemesi
c) Sayıştay
d) TBMM
e) Danıştay

73.Aş.Hg. yanlıştır?

a) Vergi Mükellefi olabilmek için kanuni ehliyet şart değildir
b) Mükellefiyet kanundan doğar ve sözleşme ile başkasına devredilemez
c) Vergi mükellfi gerçek veya tüzel kişi olabilir
d) Ödediği vergiyi başkasına yansıtmayı başaran kişiye aracı mükellef denir
e) Vergilemenin kanuniliği ilkesi gereğince vergileme ile ilgili kıyas yapılabilir


74.İşletmenin bir hesap döneminde kullandığı defter dolmamışsa ve yeni hesap döneminde aynı defteri kullanacaksa bu defter ne zaman tasdik ettirilir?

a) Defteri kullanmaya başlamadan önce
b) İşe başlamadan 1 gün önce
c)Mükellefiyete girme tarihinden 3 ay önce
d)İşe başlamadan 10 gün önce
e)İşe başladığı yılın aralık ayında

75.Aşağıdaki Vergi Türlerinin hangisinin tarife yapısı sabit tutar biçimindedir?

a) Motorlu Taşıtlar Vergisi
b) KV
c) GV
d) Emlak Vergisi
e) KDV

76.Aşağıdaki hangi.Tarife yapısı diğerlerinden farklıdır?

a)GV
b)Kv
c)Damga Vergisi
d)Emlak Vergisi
e)KDV

77.Vergilendirmeye ilişkin Yönetmelikler için iptal davsı nerede açılır?

a)Sayıştayda
b)Danıştayda
c)Yargıtayda
d)Anayasa Mahkemesinde
e)İdari Yargı Mahkemelerinde

78.Aşağıdakilerden hangisi Türk Vergi sisteminde mülkilik ilkesinin istisnalarından birisidir?

a) Vergi indirimi
b) Vergi İstisnası
c) Vergi Muaflığı
d) Diplomat muaflığı
e) GV muaflığı

79.Aşağıdaki Yorum çeşitlerinden en geçerli olanı hangisidir?

a) İdari yorum
b) Yargı Yorumu
c) Yasama yorumu
d) Bilimsel yorum
e) Sistematik yorum

80.Hangisi Yorum çeşitlerinden birisi değildir?

a) Yasama yorumu
b) Yargı yorumu
c) İdari yorum
d) Sistematik yorum
e) Bilimsel yorum

81.Hangisi Yorum yöntemlerinden birisi değildir?

a)Lafzi yorum
b)Amaçsal yorum
c)Sistematik yorum
d)Bilimsel yorum
e)Tarihsel yorum

82.Mükellefin vergi kanunlarının uygulanmasında tereddüt ettikleri hususlara ilişkin olarak Maliye bakanlığının yetkili kılındığı birimlerinden istediği yazılı açıklamaya ne denir?

a)Genelge
b)Doktrin
c)Sirküler
d)Mukteza
e)Yönetmelik

83.Mükelleflerin vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri hususlarla ilgili olarak MB tarafından yapılan açıklamaları içeren genel yazılara ne denir?

a)Genelge
b)Doktrin
c)Sirküler
d)Mukteza
e)Tebliğ

84.Hangisinde hem maktu hem de nisbi tarife yapısı vardır?

a)GV
b)MTV
c)Damga vergisi
d)Emlak vergisi
e)KV

85.İçtihadı Birleştirme Kararları,adli davalarda…………….,idari davalarda……………. Tarafından alınır.

a)Sayıştay-Danıştay
b)Bakanlar Kurulu-Danıştay
c)BK-Sayıştay
d)Danıştay-Yargıtay
e)Yargıtay-Danıştay

86.Hangisi Vergi Mükellefinin ödevlerinden değildir?

a)Kayıtları belgelemek
b)Defter tutmak
c)Vergi levhası asmak
d)Gv mükellefi olmak
e)Bildirimde bulunmak

87.Aşağıdakilerden hangisi vergi denetleme yollarından birisi değildir?

a)Yoklama
b)Mahsub
c)Bilgi toplama
d)Arama
e)Vergi incelemesi

88.Aşağıdakilerden hangisi Yanlıştır?

a)Vergi İdaresinde görev yapan en önemli komisyon takdir komisyonudur
b)Takdir komisyonu daimi veya geçicidir
c)Daimi komisyonların nerelere kurulacağını bakanlar kurulu belirler
d)Vergi kanunla değiştirilir
e)Mükellefiyet kanunla doğar kanunla başkasına devredilemez

89.Aş.Hg.Verginin temel unsurlarından biri değildir?

a)Verginin konusu
b)Verginin istisnası
c)Verginin matrahı
d)Verginin oranı
e)Verginin denetimi

90.Bakanlar Kurulu vergi hukukuna göre Aş.Hg.de değişiklik yapamaz?

a)Verginin konusu
b)Verginin matrahı
c) Verginin oranı
d) Vergi indirimi
e) Vergi İstisnası

91.Aş.Hg.Bağlayıcılık derecesine göre Vergi hukukunun yardımcı kaynaklarından birisidir?

a)Kanun
b)Yargı kararları
c)Anayasa mahkemesi iptal kararları
d)Düzenleyici tebliğler
e)Bakanlar kurulu kararları

92. 31.12.2006 Tarihinde çıkartılan bir vergi kanununun 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe girmesi ne olarak nitelendirilir?

a)Gerçek geriye yürüme
b)Gerçek olmayan geriye yürüme
c)Kesin geriye yürüme
d)Kesin olmayan geriye yürüme
e)Mutlak geriye yürüme

93.Hg.Vergi alacaklılarından birisi değildir?

a)Hükümet
b)Belediyeler
c)İl Özel İdareleri
d)Sosyal Güvenlik Kurumu
e)Vergi İdaresini güçlendirme vakfı

94.Vergi borcunun kanuni defter ve belgeler üzerinden tarh edilmemesi halinde takdir komisyonları tarafından tarh edilmesine ne ad verilir?

a)İdarece tarh
b)İkmalen tarh
c)Re’sen tarh
d)Vergi İdaresi tarafından tarh
e)Vergi oranınca tarh

95.Defter ve Belgelerin muhafaza süresi ne kadardır?

a)2 yıl b)3 yıl c)5 yıl d)10 Yıl 6 ay

96.İşe başlama bildirimi ………….. yapılır

a)İşe başlama tarihinden 1 ay önce
b)İşe başladıktan 15 gün sonra
c)İşe başlama yılı içinde
d)İşe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde
e)İşe başladığı ayın sonunda

97.Aşağıdakilerden hangisi maliye bakanlığının görevlerinden değildir?
a)      Gelir politikası geliştirmek
b)      Devletin hukuk danışmanlığını yapmak
c)      Devlet hesaplarını tutmak
d)     Devlete ait malları yönetmek
e)      Merkez bankasını mali yönden denetlemek

98.Aşağıdakilerden hangisi maliye bakanlığı ana hizmet birimlerinden değildir?
a)Müsteşar ve yardımcılarıb)Hesap uzman kurulu başkanıc)Gelir politikası genel müdürlüğü
d)muhakemat genel müdürlüğü
e)Bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğü
99.Vergi hukuku açısından hesap uzmanları kurulunun en etkin görevi nedir?
a)Gelir bütçesi hazırlamakb)Dernekleri, vakıfları ve sendikaları mali yönden teftiş etmek
c)Ekonomik ve mali gelişmeleri izlemek
d)Vergi incelemesi yapmak
e)Devlet gelirleri ile ilgili istatistikleri toplamak
100.Aşağıdakilerden hangisi maliye bakanlığı taşra örgütünden değildir?
a)Maliye teftiş kurulu
b)Defterdar
c)Vergi dairesi başkanlığı
d)Vergi dairesi müdürlüğü
e)Mal müdürlüğü

101.İlçelerde kurulan muhasebat genel müdürlüğüne bağlı olan ve Sayıştay a idare hesabı veren kuruluş hangisidir?
a)Vergi dairesi müdürlüğü
b)Mal müdürlüğü
c)Vergi dairesi başkanlığı
d)Defterdar
e)Hesap uzmanları kurulu
102.Vergilendirme işlemleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
a)Tarh-tahakkuk-tebliğ-tahsil
b)Tahakkuk-tebliğ-tarh-tahsil
c)Tarh-tebliğ-tahakkuk-tahsil
d)Tebliğ-tahakkuk-tahsil-tarh
e)Tahakkuk-tarh-tebliğ-tahsil
103.Aşağıdaki tarhiyat işlemlerinden hangisinde tarh ve tahakkuk birleşmekte ve tebliğ ortadan kalkmaktadır?
a)İdarece takdir yöntemi
b)Beyan esası
c)Götürü usulü
d)Düzeltme yolu
e)ikmalen vergi tarhı

104. vergi tarhının tamamen veya kısmen defter, belge, kayıt ve kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen tarh işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) idarece vergi tarhı
b) ikmalen vergi tarhı
c) beyan esası
d) götürü usulü
e) re’sen vergi tarhı
105. devletin alacaklarını tahsil etmek ve bu konuda ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözen kurum hangisidir?
a) içişleri bakanlığı
b) gelir idaresi başkanlığı
c) merkez bankası
d) maliye bakanlığı
e) defterdar
106.Aşağıdakilerden hangisi maliye bakanlığının görevlerinden değildir?
a)      Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak ve maliye politikasını uygulamak
b)      Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak
c)      Devletin hesaplarını tutmak ve saymanlık hizmetlerini yapmak
d)     Gelir bütçesini hazırlamak
e)      Gelir politikasını geliştirmek
107.Aşağıdakilerden hangisi maliye bakanlığı merkez örgütü birimlerinden değildir?
a)Defterdar
b)Gelir idaresi başkanlığı
c)Maliye teftiş kurulu
d)Hesap uzmanları kurulu
e)Gelir politikası genel müdürlüğü
108.Aşağıdakilerden hangisi defterdarın görevlerinden birisi değildir?
a)Vergi işlemlerinin kanuna uygun yürütülmesi ve denetlenmesi
b)Merkez ve taşra örgütlerinden sorulan soruların cevaplandırılması
c)Yanında çalışan memurların sicillerinin tutulması
d)Devlet gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi
e)Kanuna aykırı hareketi bulunanların takip edilmesi

109.Aşağıdakilerden hangisi maliye bakanlığı taşra örgütü içinde yer almaz?
a)Defterdar
b)Vergi daireleri
c)Hesap uzmanları kurulu
d)Bağlı vergi daireleri (mal müdürlüğü)
e)Vergi dairesi başkanlığı

110.Aşağıdakilerden hangisi vergi yükümlüsünün özelliklerinden değildir?
a)Vergi yükümlüsünün verginin temel unsuru olduğu için kanunlarda gösterilir.
b)Vergi yükümlüsünün maddi ve biçimsel yükümlülükleri vardır.
c)Vergiyi doğuran olay yükümlünün şahsında meydana gelir.
d)Vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişi olabilir.
e)Vergi yükümlüsü olabilmek için kanuni ehliyet şarttır.
111.Aşağıdakilerden hangisi vergi ehliyeti için yeterli şarttır?
a)Ödeme gücüne sahip olma
b)Reşit olmamak
c)Kısıtlı olmak
d)Temyiz kudretine sahip olmamak
e)18 yaşını doldurmamak
112.Aşağıdakilerden hangisi verginin konusunu oluşturmaz?
a)Ekonomik değer
b)Hukuki muamele
c)Fiziki bir varlık
d)Kişinin kendisi
e)Bir fiil
113.Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kanunun kısmen yâda tamamen sürekli veya geçici olarak vergi dışı bırakılmasına ne denir?
a)Muafiyet
b)İmtiyaz
c)Vergi muamelesi
d)Yolsuzluk
e)İstisna (ayrıcalık)
114.Aşağıdakilerden hangisi vergi sorumlusu olarak kabul edilen kişilerden değildir?
a)Karnesiz hizmet erbabı çalıştıran
b)Mirasçılar
c)Kanuni temsilciler
d)Tasfiye memurları
e)Özel sektör
115.Aşağıdakilerden hangisi vergi yükümlüsünün şekli ödevlerinden değildir?
a)Bildirimde bulunma
b)Ödeme kaydedici cihaz kullanma
c)Beyanname verme
d)Vergiyi zamanında ve eksiksiz verme
e)Defter ve belgeleri saklama
116.Defter tutmada uyulması gereken genel ilke hangisidir?
a)Türkçe tutma ve Türk parası kullanma zorunluluğu
b)Kayıt zamanı
c)Defterler mürekkep veya makine ile yazılır
d)Yanlış kayıtların düzeltimi
e)Defterlerin tasdiki
117.Götürü usulde gerçekleştirilen tarhiyat işlemlerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a)Gelir    b)Gider    c)Oran     d)Matrah     e)Vergi miktarı
118.Tahakkuk eden vergide borçlunun fazla vergi ödemesi dolayısıyla fazla ödenen verginin mükellefe geri ödenmesine ne ad verilir?
a)İhbarname
b)Terkin
c)Zorunlu iade
d)Mahsup
e)Mücbir sebep
119.Hangisi vergi idaresinin yükümlülükleri denetleme yollarından değildir?
a)Yoklama
b)İnceleme
c)Aramalı inceleme
d)Bilgi toplama
e)Gözetim
120. “bir vergi tarh edildikten sonra, bu vergi ile ilgili defter, kayıt, belge veya kanuni ölçülere dayanılarak tespit edilen matrah farkı üzerinden yapılan vergi tarhıdır.”
Yukarıda verilen tanım hangi tarhiyat işlemine aittir?
a)      ikmalen vergi tarhı
b)      İdarece vergi tarhı
c)      Kanuni vergi tarhı
d)     İhtiyati vergi tarhı
e)      Yargı organınca tarh

121. vergi hatalarında düzeltme zamanaşımı ne kadardır?
a)      Süresi yoktur
b)      2 yıldır
c)      3 yıldır
d)     30 gündür
e)      5 yıldır

122.Tarh ve tahakkuk etmiş bir verginin ödenmesinin geciktirilmesine ne uygulanır?
a)      Gecikme zammı
b)      Gecikme faizi
c)      Cebri tahsil
d)     Tecil
e)      Tehir


Bu Haberi Paylaş

10 yorum

 1. mkü öğrencisiyim. hazırlayanlardan Allah razı olsun. hukuk sorularınız süper işe yarıyor.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Allah sizden de razı olsun işe yaradıysa ne mutlu :)

   Sil
 2. merhaba. para politikası ve ayça hocanın uls finans konuları neden açılmıyor? yardımcı olabilir misiniz?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bahsettiginiz sorular hangi konu link altında

   Sil
  2. para teorisi ve politikası yazıyor. sayfanın sol kenarında

   Sil
  3. https://yadi.sk/d/2uj-x7sgjfKLC şu linkten bi dener misiniz

   Sil
  4. çok teşekkür ederim. çok sağolun

   Sil
 3. birde iktisat politikası sorularını gönderebilir misiniz elinizde varsa. metin berberin

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. https://yadi.sk/d/_Ydt1BMEjfN5Y şuradan bakabilirsiniz bir de çalışmayan linkleri şu konu altında yazabilir siniz http://www.ekonomizm.com/2015/10/ktu-iibf-tum-derslerin-soru-ve-not.html

   Sil
 4. İyi akşamlar devlet bütçesi ve kamu soruları linki hata veriyor . İlgilenirseniz sevinirim

  YanıtlaSil