Sayıştay Çıkmış Sorular (1-30) - Ekonomizm

16.04.2014

Sayıştay Çıkmış Sorular (1-30)

 Bu Alana Kitap Reklamı Verebilirsiniz. İletişim


Sayıştay Çıkmış Sorular

1-) X malının fiyatı Y malının fiyatına eşitken tüketici faydasını maksimize ediyorsa, X ve Y mallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ? ( Sayıştay 2006 )
A- X’in marjinal faydası Y’ninkine eşittir.
B- Gelirin arttığı durumda bile tüketilen X ve Y malı miktarları değişmez.
C- X ve Y malları tamamlayıcı mallardır.
D- X ve Y malları tam ikame mallardır.
E- Tüketilen X malı miktarı Y malı miktarına eşittir.
Cevap : X malının marjinal faydası X malının fiyatını yansıtması gibi Y malının marjinal faydası da Y malının fiyatını yansıtmaktadır. Buradan malların marjinal faydalar oranı ve fiyatlar oranına ilişkin olarak;
MUX : MUY = PX : PY
eşitliğine ulaşılabilir. Gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde, MUX/PX = MUY/PY eşitliğine ulaşılır. X ve Y malları için, bu malların fiyatlarının eşitliğinde faydasını maksimize eden tüketici açısından X ve Y mallarının marjinal faydalarının da eşit olduğu söylenebilir.
Yanıt, A seçeneği
2-) Orijine göre dışbükey olan bir kayıtsızlık eğrisi boyunca aşağı doğru hareket edildiğinde, kayıtsızlık eğrisinin eğiminin değerindeki değişim nasıl olmaktadır ? (Sayıştay 2006)
A- Önce artar, sonra düşer.
B- Önce düşer, sonra artar.
C- Artar.
D- Azalır.
E- Sabit kalır.
Cevap : Farksızlık eğrileri genellikle orijine göre dışbükey olup negatif eğimli olurlar. Bir diğer ifade ile eğri sol yukardan sağ aşağıya doğru iner. Farksızlık eğrisi üzerinde aşağı doğru hareket edildiğinde eğim azalmaktadır. Toplam faydanın korunabilmesi için mal sepeti içinde tüketiminden vazgeçilen mal miktarıyla beraber ikame mal miktarının arttırılması gerekmektedir.
Yanıt, D seçeneği


 3-) Bir tüketici A mal sepetini B mal sepetine, B mal sepetini ise C mal sepetine tercih etmektedir. Dolayısıyla tüketici, A’yı C’ye tercih etmiş olmaktadır.Bu tüketici davranışı aşağıda verilmiş olan varsayımlardan hangisine dayanmaktadır ? (Sayıştay 2006)
A- Ekonomide kötü mal olmadığı varsayımı
B- Azalan marjinal ikame oranı varsayımı
C- Geçişlilik varsayımı
D- Kayıtsızlık eğrilerinin orijine göre dışbükey olduğu varsayımı
E- Tamlık varsayımı
Cevap : Bir mal sepetinin diğer mal sepetine seçimini sağlayacak olan unsur seçilen mal sepetinin diğer mal sepetine göre faydasının büyük olmasıdır. Bu bilgiye göre, tüketici A’yı B’ye tercih ettiğini kabul ettiğimiz takdirde, tüketici aynı anda B’yi A’ya tercih etmez. Ayrıca tüketici A’yı B’ye, B’yi C’ye tercih ediyorsa, C’yi A’ya tercih etmez. Buna tercihlerin geçişlilik özelliği denilmektedir.
Yanıt, C seçeneği
4-) Gelir-tüketim eğrisi X=Y ve bütçe doğrusu da 120=X+4Y olan bir tüketicinin faydasını maksimize edebilmesi için X malından kaç birim tüketmesi gerekir ? (Sayıştay 2006)
A- 0   B- 24   C- 35   D- 46   E- 60
Cevap : X ve Y’nin eşitliğinde 120=X+4Y bütçe doğrusu için;
120=X+4X yazılabilir ve buradan tüketicinin faydasını maksimize edebilmesi için gerekli X malı miktarı, X=24 olarak bulunmaktadır.
Yanıt, B seçeneği
5-) Bütçe kısıtı içerisinde, tüketicinin reel gelirinin ölçütü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ? (Sayıştay 2006)
A- Kayıtsızlık eğrisinin eğimi
B- İki malın piyasa fiyatlarının oranı
C- Bütçe doğrusu ile kayıtsızlık eğrisi arasında kalan alan
D- Bütçe doğrusunun eğimi
E- Bütçe doğrusunun yatay ve dikey eksenleri kestiği noktalar
Cevap : Bütçe kısıtı gelir, servet ve ürün fiyatları veri iken tüketicilerin tercihlerini belirleyen sınırlardır. Bütçe doğrusunun yatay ve dikey eksenleri kestiği noktalar tüketicinin reel gelirinin reel ölçütüdür. Bu doğru dışındaki herhangi bir nokta fırsat kümesinin dışında kalmaktadır. Çünkü tüketici geliri bu seçili noktaya yetmemektedir, bu haliyle de bu nokta tercih bölgesinde olamaz.
Yanıt, E seçeneği
6-) İki mallı bir ekonomide mallardan birine ilişkin Engel eğrisi pozitif eğimli ise, bu mallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ? (Sayıştay 2006)
A- Her iki mal da düşük maldır.
B- Her iki mal da normal maldır.
C- Mallardan biri Giffen maldır.
D- Mallardan biri normal maldır.
E- Mallardan biri düşük maldır.
Cevap : Tüketici tercihleri ve fiyatlar sabitken farklı gelir düzeylerinde bir malın tüketimine ilişkin ortaya çıkan eğriye Engel Eğrisi denilmektedir. Engel eğrisi pozitif eğimliyse bu malın normal mal olduğu söylenebilir. Bir mal için elde edilen Engel eğrisi üzerinden, malların gelir esnekliğini ve dolayısıyla o malın düşük, normal veya lüks mal sınıflarından hangisi içerisinde olduğu belirlenebilir. Gelir esnekliği sıfırdan büyük olan mallar, yani gelir arttıkça tüketimleri artan mallar normal mal olarak adlandırılırken oluşan Engel Eğrisi pozitif eğimlidir.
Yanıt, D seçeneği
7-) Slutsky denklemi matematiksel olarak aşağıdakilerden hangisini temsil eder ? (Sayıştay 2006)
A- Talep fonksiyonu
B- Gelir ve ikame etkilerini
C- Parasal gelirin marjinal faydasını
D- Fayda fonksiyonunu
E- Faydanın marjinal maliyetini
Cevap : Gelir ve ikame etkilerinden oluşan toplam etkide gelir ve ikame etkilerinin ayrıştırılabilmesi için Hicks yaklaşımı ve Slutsky yaklaşımı olmak üzere iki yaklaşım kullanılmaktadır. Yani Slutsky denklemi ; fiyat değişmesinin yaratacağı toplam etkinin ne kadarının gelir ve ne kadarının ikame etkisi sebebiyle ortaya çıktığını gösterir. Bu yaklaşım ile gelir ve ikame etkisi matematiksel olarak ifade edilebilir.
Yanıt, B seçeneği
8-) Üretim fonksiyonunun aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olması durumunda, ölçek ekonomilerinin varlığından söz edilebilir ?(Sayıştay 2006)
A- Ölçeğe göre artan getiri
B- Ölçeğe göre sabit getiri
C- Ölçeğe göre azalan getiri
D- Azalan marjinal verimler
E- Artan toplam faktör verimliliği
Cevap : Üretim ölçeği büyürken ortalama maliyetler düşüyorsa üretimde ölçeğe göre azalan maliyetler veya artan getiri koşulları geçerlidir. Üretimde kullanılan bütün üretim faktörleri birlikte ve aynı oranda değiştirildiğinde üretim miktarında yaşanan değişme oranı daha fazla oluyorsa üretim fonksiyonunun ölçeğe göre artan getiri gösterdiği sağladığı söylenebilir. Ölçek ekonomilerinin oluşabilmesi için ölçeğe göre artan getirinin olması gerekmektedir.
Yanıt, A seçeneği
9-) Marjinal maliyetin tanımı aşağıdaki ifadelerin hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır ? (Sayıştay 2006)
A- Toplam maliyetin toplam çıktı miktarına oranıdır.
B- Bir birim daha fazla emek istihdam etmenin toplam maliyette yaratacağı değişmedir.
C- Bir birim daha fazla çıktı üretmenin toplam maliyette yarattığı değişmedir.
D- Toplam çıktı miktarının toplam maliyete oranıdır.
E- Bir birim daha fazla sermaye istihdam etmenin toplam maliyette yaratacağı değişmedir.
Cevap : Üretimde kullanılan bütün girdilerin toplamı toplam maliyeti vermektedir. Çıktıda bir birimlik artışla sonuçlanan toplam maliyetteki değişme ise marjinal maliyeti vermektedir. Bu haliyle marjinal maliyet, toplam maliyet eğrisinin birinci derece türevine eşit olmaktadır.
Yanıt, C seçeneği
10-) Tam rekabet piyasasında bulunan bir firma, aşağıdaki durumların hangisinde kısa dönemde üretim faaliyetini durdurma kararı alması gerekmektedir ? (Sayıştay 2006)
A- Toplam hasıla sabit maliyetleri karşılamıyorsa
B- Toplam hasıla değişken maliyetleri karşılamıyorsa
C- Firma pozitif kar elde edemiyorsa
D- Toplam sabit maliyetler çok fazlaysa
E- Toplam hasıla toplam maliyetleri karşılamıyorsa
Cevap :  Kısa dönemde üretim tesisini değiştiremeyecek olan firmaların amacı diğer firmalar gibi hasılatı ile maliyeti arasındaki farkı maksimize etmeye çalışmaktır. Ancak firmaların üretim tesisini kısa dönemde değiştiremeyecek olması, onları uygun üretim hacmini seçmeye yöneltir. Firmalar normal kar motifine göre faaliyet gösterse de firmaların zararına çalışmak zorunda kaldığı dönemler söz konusu olabilir. Firmalar değişken maliyetini fiyatın olduğu noktaya kadar karşılayabilir. Ama değişken maliyet biraz daha aşağıda olursa firma üretimi durdurması gerekmektedir.
Yanıt, B seçeneği
11-) Tekelci bir firmanın marjinal hasılatı 20 ve talebin fiyat esnekliği -2 olduğuna göre, bu firmanın karını maksimize eden fiyat düzeyi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ? (Sayıştay 2006)
A- 0   B- 15   C- 20   D- 40   E- 45
Cevap : Lerner Endeksi ile tekelcinin fiyat belirleme gücü ölçülür. Tekelcinin denge koşullarında türetilen Lerner Endeksi :
P-MC /P = 1 /IedI
şeklinde hesaplanmaktadır. Buna göre :
P-20 /P = 1 /I -2 I
2P-40=P
P=40
Yanıt, D seçeneği
12-) Tam (birinci derece) fiyat farklılaştırması yapan tekelci bir firmanın yol açtığı refah kaybı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ? (Sayıştay 2006)
A- Sıfıra eşit olur.
B- Tam fiyat farklılaştırması durumunda refah kaybı hesaplanamaz.
C- Fiyat farklılaştırması yapmayan bir tekelci firmanınkinden daha büyüktür.
D- Fiyat farklılaştırması yapmayan bir tekelci firmanınkine eşittir.
E- Olabilecek maksimum değere ulaşır.
Cevap : Tam (birinci derece) fiyat farklılaştırmasında tekelci firma, talep edenleri ödeyebilecekleri maksimum fiyatla fiyatlandırırken, piyasadaki talep yapısına bakarak farklı fiyat uygulamalarıyla tüketici rantını almayı amaçlar. Tekelci bir firmanın tam fiyat farklılaştırmasına gitmesi halinde, tüketici artığı ortadan kalkar ve bütünüyle üretici artığına dönüşür. Tek fiyat uygulamasıyla ortaya çıkan refah kaybı tam fiyat farklılaştırması sayesinde yok olur yani sıfıra eşit olacaktır.
Yanıt, A seçeneği
13-) 1992 yılında nominal GSMH 6039 milyar TL ve GSMH zımni deflatörü 1,21 ise, reel GSMH yaklaşık olarak kaç milyar TL’dir ? (Sayıştay 2006)
A- 1268   B-4991    C- 5739    D- 6039    E- 7307
Cevap : GSYH Deflatörü, bir ekonomide hesaplanan nominal GSYH değerinin, reel GSYH’ya dönüştürülmesini sağlamaktadır. GSYH Deflatörü şu şekilde hesaplanmaktadır ;
GSYH Deflatörü =  Nominal GSYH/ Reel GSYH . 100
Soru içerisinde GSMH değerinin verilmesinden dolayı ilgili formülde GSYH yerine GSMH değerleri kullanılmalıdır.
1,21= 6039 / Reel GSYH . 100
Reel GSYH = 4990,9
Yanıt, B seçeneği
14-) Ekonomide herhangi bir dengesizlik (resesyon ya da enflasyon) olmadığında ortaya çıkan işsizlik, aşağıdaki işsizlik türlerinden hangilerinin birleşmesinden oluşur ? (Sayıştay 2006)
A- Mevsimlik ve doğal işsizlik
B- Konjonktürel ve yapısal işsizlik
C- Konjonktürel ve mevsimlik işsizlik
D- Konjonktürel ve doğal işsizlik
E- Friksiyonel ve yapısal işsizlik
Cevap : Friksiyonel işsizlik, yeni işgücüne katılmış veya işinden yeni ayrılanların yeni bir iş bulana kadar geçen süre içerisinde işsiz kalmalarını ifade eder.
Yapısal işsizlik, ekonominin değişen talep yapısı ve teknolojik gelişmeler nedeniyle bu sürece bireylerin hemen uyum sağlayamaması sonucunda oluşmaktadır.
Yukarıda tanımları verilen işsizlik türleri herhangi bir dengesizlik ortamı olmadığında ortaya çıkan işsizlik türleridir. (Toplamları Doğal İşsizliği verir)
Yanıt, E seçeneği
15-) Bir ülkede toplam nüfus 100 milyon, işsizlerin sayısı 15 milyon ve istihdam edilen kişi sayısı 45 milyon ise bu ülkedeki işsizlik oranı yüzde kaçtır ? (Sayıştay 2006)
A- 10   B- 15    C- 20   D- 25    E- 30
Cevap :
İşsizlik Oranı = İşsizlerin sayısı / Toplam işgücü miktarı .100
Soru içerisinde bu ülke açısından verilen verilere göre formülde ilgili rakamlar yerine konulduğunda (15/(45+15)) . 100 = %25 oranında işsizlik hesaplanacaktır.
Yanıt, D seçeneği
16-) Ortalama tasarruf eğilimi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ? (Sayıştay 2006)
A- Toplam tüketimdeki değişmenin toplam gelirdeki değişmeye bölümünü
B- Toplam tasarrufun toplam gelire bölümünü
C- Toplam tasarruftaki değişmenin toplam tasarrufa bölümünü
D- Toplam tasarruftaki değişmenin toplam gelirdeki değişmeye bölümünü
E- Toplam tüketimin toplam gelire bölümünü
Cevap : Hane halkı elde ettikleri harcanabilir geliri tüketimde veya tasarrufta kullanabilirler. Tasarruf, hane halkının harcanabilir gelirinin tüketim için kullanmadığı kısmına denmektedir. Ortalama tasarruf eğilimi, toplam tasarruf miktarının toplam gelire oranına eşittir.
Yanıt, B seçeneği
17-) Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen İktisadın temel ilgi alanlarından birisi değildir ? (Sayıştay 2006)
A- Enflasyon
B- Hükümet harcamaları
C- Faiz oranları
D- Toplam talep
E- İşsizlik
Cevap : Keynesyenler ekonomide klasiklerin tersine eksik istahdamda da dengeye gelinebileceği ve burada önemli olan problemin efektif talep yetersizliği olduğunu vurgulamıştır. Keynes’e göre milli gelir ve istihdam düzeyinin hangi düzeyde olacağını toplam talep aracılığıyla açıklamaya çalışmıştır. Yine Keynes, Klasik görüşün aksine paranın yansız olamayacağını düşünmektedir. Para arzının artması sonucunda faiz oranlarında düşüş yaşanır. Bu düşüş nedeniyle yatırımlar artacak ve istihdam hacmi genişleyecektir. İstihdam hacminin genişlemesi ile milli gelir düzeyinde yükselme yaşanacaktır.
Paragraftan da anlaşılacağı üzere,
Yanıt, A seçeneği
18-) Planlanmış yatırımların faiz oranından bağımsız olduğu varsayılan bir ekonomide para arzı artışının yaratacağı etki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ? (Sayıştay 2006)
A- Faiz oranı artar.
B- Çıktı artar, ancak yatırımda bir değişme olmaz.
C- Çıktı düzeyinde bir değişme olmaz.
D- Faiz oranında bir değişme olmaz.
E- Gelir arttığında faiz oranı artar.
Cevap : ‘’Planlanmış yatırımların faiz oranından bağımsız olduğu varsayılan bir ekonomide’’  cümlesinden IS eğrisinin (mal piyasası) faiz oranına(y eksenine) dik olacağını anlamaktayız. Para arzının artışı demek LM eğrisinin sağ aşağıya kayacağı anlamına gelmektedir. Böyle bir durumda LM eğrisinin ister aşağı ister yukarı hareket etmesi sonucunda IS eğrisi dik olacağı için çıktı miktarı hiçbir şekilde değişmez.
Yanıt, C seçeneği
19-) Para talebinin faize karşı tamamen duyarsız olduğu varsayımına dayanarak IS ve LM eğrileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ? (Sayıştay 2006)
A- IS eğrisi yataydır.
B- LM eğrisi dikeydir.
C- IS eğrisi negatif eğimli, LM eğrisi pozitif eğimlidir.
D- IS eğrisi dikeydir.
E- LM eğrisi yataydır.
Cevap : ‘’ Para talebinin faize karşı tamamen duyarsız olduğu ‘’ sözünden faizdeki herhangi bir değişimin para talebinde bir değişikliğe yol açmayacağına ve LM eğrisinin faiz eksenine (y ekseni) dik olacağı hakkında yorum yapabiliriz. IS doğrusu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olamayız.
Yanıt, B seçeneği
20-) Paranın dolanım hızında bir azalma meydana geldiğinde IS ve LM eğrilerindeki kaymayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ? (Sayıştay 2006)
A- IS ve LM eğrileri birlikte aşağı ve yukarı kayar.
B- LM eğrisi aşağı doğru kayar.
C- IS eğrisi yukarı doğru kayar.
D- IS eğrisi aşağı doğru kayar.
E- LM eğrisi yukarı doğru hareket eder.
Cevap : Bu sorunun cevabını Fisher Denklemi (MV=PT) yardımıyla çözebiliriz. Fisher Denkleminin sol tarafında para miktarı sabit iken paranın dolanım hızının azalmasıyla nominal gelir (MV) küçülecektir. Yani nominal para arzında bir azalma oluştuğu kabul edilir. Fiyatlar genel düzeyi sabitken, nominal para arzının azalması sonucunda reel para arzı azalacaktır(M/P). Reel para arzının azalması LM eğrisinin sola paralel kaymasına neden olacaktır.
Yanıt, E seçeneği
21-) Keynes ve Keynes sonrası iktisatçılara göre, eksik istihdamın bir yönünü teşkil eden işsizlik ile bir bakıma sonucu sayılabilecek olan gelir seviyesindeki düşüklüğün en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir ? (Sayıştay 2006)
A- Efektif talep noksanlığı
B- Efektif arz fazlalığı
C- Efektif talebin efektif arza eşitliği
D- Efektif arz noksanlığı
E- Efektif talep fazlalığı
Cevap : 1929 Ekonomik Krizinde ekonominin Klasiklerin dediği gibi tam istihdam düzeyinde olmadığı ve Keynes’e göre bu krizin temel sebebinin efektif talep yetersizliği olduğudur. Ekonomide efektif talebin yetersiz olması nedeniyle en temel iktisadi problemlerden birisi olan işsizlik ile karşılaşılmıştır. Keynes’e göre ekonomide var olan eksik istihdam düzeyinden tam istihdam düzeyine erişebilmek için eksik istihdamın bir yönünü teşkil eden işsizlik ile bir bakıma sonucu sayılabilecek olan gelir seviyesindeki düşüklüğün en önemli nedeni olan efektif talep yetersizliğini giderebilmek için devletin ekonomiye müdahale etmesini savunmaktadır. Devletin müdahale amacı efektif talep yetersizliğini gidermek olacaktır.
Yanıt, A seçeneği
22-) Hükümet faiz oranlarında bir artışa neden olmadan toplam talebi artırmak istediğinde nasıl davranmalıdır ? (Sayıştay 2006)
A- Devlet harcamaları ve para arzını artırmalıdır.
B- Devlet harcamalarını artırmalı, para arzını azaltmalıdır.
C- Transfer harcamaları azaltılmalı, para arzı artırmalıdır.
D- Vergileri ve para arzını artırmalıdır.
E- Devlet harcamalarını artırmalı, vergileri azaltmalıdır.
Cevap : Hükümetin faiz oranlarında bir artışa neden olmadan toplam talebi arttırmak istediğinde hem IS eğrisi hem de LM eğrisini paralel olarak sağa kaydıracak politikalar seçeneklerde aranmalıdır.Bunu yapabilmek için önce IS eğrisini sağ yukarı çıkarılması gerekmektedir. Mesela IS eğrisini sağa kaydırmak için devletin kamu harcamalarını arttırması durumu IS eğrisini sağ yukarı paralel kaydırır. IS eğrisinin sağa paralel kayması sağlandığı anda faiz oranı ve hasıla düzeyi artmış olacaktır. Fakat soruda faiz oranlarında bir artış olmaması istenmektedir. Bunun içinde piyasaya para politikasıyla müdahale gereklidir. Buna örnek olarak da reel para arzının artışı verilebilir. Böylelikle devlet faiz oranı sabit tutarak toplam talebi arttırmış olacak.
Yanıt, A seçeneği
23-) Uygulanan maliye politikasının gelir dağılımı üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisiyle ölçülmektedir ? (Sayıştay 2006)
A- Hızlandıran katsayısı
B- Götürü vergi çarpanı
C- İstihdam esnekliği
D- Gini katsayısı
E- Deflasyonist açık
Cevap : Gini katsayısı, uygulanan maliye politikasının gelir dağılımı üzerindeki etkisini ölçmeye yaramakta ve Lorenz Eğrisinden türetilmektedir. Gini katsayısı 0 ile 1 arasında değerler almaktadır. Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımının eşit ve adil bir dağılıma yöneldiğini; bire yaklaştıkça da gelir dağılımının eşit olmayan adil dağılımdan uzaklaşan bir dağılımı ifade etmektedir.
Yanıt, D seçeneği
24-) Avlanma bölgeleri gibi sınırlı kullanım kapasitesine sahip yerlerin aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkan tahribat aşağıdakilerden hangisine bir örnek oluşturmaktadır ? (Sayıştay 2006)
A- Dış fayda
B- İkame etkisi
C- Dışsal ekonomi
D- Dış kazanç
E- Dışsal ekonomisizlik(Dış Kayıp)
Cevap : Bir malın üretiminin ve tüketiminin o malın alıcıları veya satıcıları dışındaki üçüncü kişilere yarar sağlamasına ‘’ Dışsal Kazanç ‘’ denir. Şayet bir malın üretiminin ve tüketiminin o malın alıcıları veya satıcıları dışındaki üçüncü kişilere maliyet yüklemesine(zarar vermesine) ‘’Dış Zarar ‘’ veya ‘’ Dış Kayıp ‘’ denir.
Soruda tüketicilerin(alanı kullananların) avlanma bölgesine zarar verdiklerini anlamaktayız. Bu yüzden yukarıda verilen bilgiye göre bu kişilerin yapmış olduğu tahribat, Dış Kayıp(Dışsal ekonomisizlik) örneğidir.
Yanıt, E seçeneği
25-) Aşağıdakilerden hangisi olağan kamu gelirinden birisi değildir ? (Sayıştay 2006)
A- Tapu harcı
B- Emlak vergisi
C-Emisyon
D- Motorlu taşıtlar vergisi
E- Özel tüketim vergisi
Cevap : Bütçe kanununa konan vergi, resim ve harç gibi gelirler olağan kamu gelirleri kabul edilirken; yardımlar, borçlanma ve emisyon gelirleri olağanüstü gelir olarak kabul edilir.
Yanıt, C seçeneği
26-) Kamu harcamalarının önemli bir bölümü genellikle aşağıdaki gelirlerden hangisiyle finanse edilmektedir ? (Sayıştay 2006)
A- Para basımı
B- Borçlanma
C- Resim
D- Vergi
E- Emlak gelirleri
Cevap : Mali amaçlarının dışında, iktisadi ve sosyal amaçla kullanılan vergiler; modern devletlerde kamu giderlerinin karşılanmasında kullanılan en önemli gelir kaynağıdır.
Yanıt, D seçeneği
27-) Tarım sübvansiyonlarını zorunlu hale getiren temel neden aşağıdakilerden hangisidir ? (Sayıştay 2006)
A- Gıda ürünlerinin düşük gelirli kesime daha düşük fiyattan satılarak bu kesimin desteklenmesi
B- Tarım ürünleri ihracatının daha karlı hale getirilerek tarım sektörünün geliştirilmesi
C- Tarımsal ithalatın teşvik edilerek daha kaliteli gıda tüketiminin sağlanması
D- Tarımın iklim koşullarına bağlı olmasından kaynaklanan piyasa belirsizliği
E- Çiftçi kesiminin genellikle düşük gelirli olması
Cevap : Tarım sektöründe üretim, büyük bir çoğunlukla iklim koşullarına bağlı kalmaktadır. Bundan dolayı üretici hasat zamanında karşılaşacağı piyasa koşulları konusunda bir bilinmezlik içerisine girmektedir. Çünkü iklim koşullarına bağlı olarak üretimin etkilenmesinden dolayı aşırı fiyat dalgalanmaları ortaya çıkabilir. Oluşabilecek böyle olumsuz bir durumu önlemek amacıyla birçok ülke tarım kesimine yönelik destekleme politikasına başvurmaktadır. Bu noktada tarım sübvansiyonları zorunlu hale getiren temel neden tarımın iklim koşullarına bağlı olmasıdır.
Yanıt, D seçeneği
28-) Genel olarak herhangi bir mal için piyasa talebi hangi faktörlerin bir fonksiyonudur ? (Sayıştay 2007)
A- Tüm malların fiyatları ve tüm tüketicilerin gelirleri
B- Sadece tüketicilerin gelirleri
C- Sadece söz konusu malın fiyatı
D- Sadece tüm malların fiyatları
E- Sadece söz konusu malın fiyatı ve tüm tüketicilerin gelirleri
Cevap : Tek bir tüketim biriminin belirli bir mal ve hizmete olan talebine bireysel talep denilmektedir. Basite indirgenmiş bu yapının ötesinde piyasa daha kompleks bir yapıya sahiptir ve belirli bir malı satın almak isteyen bir tüketicinin ötesinde, malı satın almak isteyen bir çok tüketici ve  bu tüketicilere karşı satıcıların tek bir kişinin davranışlarıyla ilgilenmesi yerine tüm tüketicilerin davranışlarıyla ilgilenmesi gereklidir. Bu bağlamda tüm tüketicilerin gelirleri ve tüm malların fiyatları piyasadaki bir malın piyasa talebini belirleyen unsurlar haline gelecektir.
Yanıt, A seçeneği
29-) Bütün gelirini kitap ve çaya harcayan bir tüketicinin çayın fiyatının azalması durumunda çaya olan talebi sırasıyla ikame ve gelir etkilerine bağlı olarak nasıl değişecektir ? (Sayıştay 2007)
İkame etkisi                                        Gelir Etkisi
A-                          Artar                                         Artar
B-                          Artar                                         Azalır
C-                          Artar                                         Belirsiz
D-                       Belirsiz                                         Belirsiz
E-                        Belirsiz                                         Artar

Cevap : Kitap ve çay tüketimi arasında gelirini dağıtan bir tüketicinin çayın fiyatının düşmesi sonucunda çaya olan talebi artacaktır. Bu durum ikame etkisi ile açıklanır. Sorunun içerisinde çayın tüketici açısından nasıl bir mal olduğu veya tüketicinin bütçesi içerisindeki niteliği belirtilmemiştir. Bu açıdan değerlendirildiğinde reel anlamda geliri artan bireyin çaya yönelik talebinde gelir etkisinin yönü malın niteliğine göre değişecektir.
Yanıt, C seçeneği
30-) Düşük bir mal için ikame etkisinin mutlak değeri gelir etkisinin mutlak değerinden büyükse bu malın talep eğrisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ? (Sayıştay 2007)
A- Esnekliği sıfırdır.
B- Dikeydir.
C- Yataydır.
D- Pozitif eğimlidir.
E- Negatif eğimlidir.
Cevap : Düşük mallar, insanların gelirleri yükseldikçe talebi düşen malları ifade etmektedir. Gelir ve ikame etkileri ise tüketicilerin fiyat artışları karşısında neden daha az mal ve hizmet satın alarak tepki gösterdiklerini açıklayabilmemizi sağlayan yararlı unsurlardır. Düşük malların gelir etkileri normal malın tam tersi olarak pozitif işaretlidir. İkame etkisi ise normal malda olduğu gibi düşük malda da negatif işaretlidir. Malın fiyatında bir azalma olduğunda talep edilen miktarda artış yaşanır. Fiyatta yaşanacak olan artışla beraber ise düşük mala olan talep artacaktır. İkame etkisinin gelir etkisinden büyük olması sebebiyle toplam etki talep düşmesine yol açacaktır. Bu sebepten dolayı malın talep eğrisi negatif eğimlidir.
Yanıt, E seçeneği


ETİKETLER: sayıştay çıkmış sorular
sayıştay çıkmış sorular 2014
sayıştay çıkmış sorular kitabı 2014
sayıştay çıkmış sorular kitabı
sayıştay çıkmış sorular ve çözümleri
sayıştay çıkmış sorular 2012
sayıştay çıkmış sorular 2010
sayıştay çıkmış sorular 2011
sayıştay çıkmış sorular kitap
sayıştay çıkmış sorular 2008
sayıştay çıkmış sorular ve çözümleri
sayıştay çıkmış sorular ve çözümleri
sayıştay denetçiliği çıkmış sorular
sayıştay denetçi yardımcılığı çıkmış sorular
sayıştay denetçiliği yardımcılığı çıkmış sorular
sayıştay denetçi yardımcılığı sınavı çıkmış sorular 2010
sayıştay çıkmış sorular ve çözümleri
sayıştay eleme çıkmış sorular
sayıştay eleme sınavı çıkmış sorular
sayıştay çıkmış iktisat soruları
sayıştay kanunu ile ilgili çıkmış sorular
sayıştay çıkmış sorular kitabı 2014
sayıştay çıkmış sorular kitabı
sayıştay çıkmış sorular kitap
sayıştay kanunu ile ilgili çıkmış sorular
sayıştay çıkmış sorular ve çözümleri
sayıştay çıkmış sınav soruları
sayıştay denetçi yardımcılığı sınavı çıkmış sorular 2010
sayıştay çıkmış test sorular
sayıştay çıkmış test soruları
sayıştay çıkmış sorular ve çözümleri
sayıştay denetçi yardımcılığı çıkmış sorular
sayıştay denetçiliği yardımcılığı çıkmış sorular
sayıştay denetçi yardımcılığı sınavı çıkmış sorular 2010

Bu Haberi Paylaş

1 yorum

  1. Sorular için teşekkürler bu site gerçekten çok yararlı, tezim ödevimde de yardımcı olmuştunuz bana şimdi kpss ye sayıştay sınavlarına da çalışıyorum ve site yine yardımcı oluyor bana çok sağolun, emeğinize sağlık

    YanıtlaSil