Ekonomizm: Çıkmış Sorular
Çıkmış Sorular etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Çıkmış Sorular etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

21.01.2016

KMS – 2001 Hukuk (Kamu Personeli Seçme Sınavı)

1. 1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının kanunları yayımlaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Cumhurbaşkanı,yayımlaması için kendisine gönderilen bir kanunun Anayasaya aykırı bulduğu maddelerini TBMM’ye gönderip diğer maddelerini en geç10 gün içinde Resmi Gazetede yayımlanabilir.
B) Cumhurbaşkanı, yayımlaması için kendisine gönderilen bir kanunu sadece
Anayasaya aykırı bulduğu takdirde en
geç 20 gün içinde TBMM'ye geri gönderebilir.
C) Cumhurbaşkanının, TBMM tarafından
kabul edilen bir kanunu yayımlaması
için Anayasada herhangi bir süre öngörülmemiştir. Bu husus Cumhurbaşkanın takdirine bırakılmıştır.
D) Cumhurbaşkanı,yayımlaması için kendisine gönderilen bir kanunun bazı
maddelerini uygun bulmasa bile tümünü
TBMM"ye geri gönderir.
E) Cumhurbaşkanı, sadece sıradan kanunları bir kez daha görüşülmesi için
TBMM'ye geri gönderebilir. Anayasa
değişiklikleri üzerinde böyle bir yetkisi
yoktur.
Yanıt D'dir,
T.C Anayasasının 89. maddesinde Cumhurbaşkanının TBMM'nce kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlayacağı uygun bulmadığı kanunları ise gerekçesi ile birlikte ayni süre içinde TBMM'ye geri göndereceği hükme bağlanmıştır.

16.04.2014

Sayıştay Çıkmış Soruları (71-101)

 Bu Alana Kitap Reklamı Verebilirsiniz. İletişimSayıştay Çıkmış Sorular71-) Para talebi eğrisi görece daha dik ise, para talebinin faiz esnekliği ile ilgili aşağıdaki varsayımlardan hangisi geçerlidir ? (Sayıştay 2008)
A- Mutlak değer cinsinden yüksek bir değere sahiptir
B- Sonsuza eşittir
C- Sıfıra eşittir
D- Mutlak değer cinsinden düşük bir değere sahiptir
E- Para talebinin faiz esnekliği para talebi eğrisinin eğiminden bağımsızdır
Cevap : Para talep eğrisi, faiz oranının azalması ile para talebi arasında var olan negatif ilişkiyi gösteren eğridir. İktisadi görüşler arasında farklılıklar olsa da bireyler üç farklı şekilde para talep ederler. Bireyler işlem, ihtiyat, spekülasyon güdüsü ile para talep etmektedirler ve ekonomide toplam para talebi, bu üç güdünün toplamına eşit olacaktır. Toplam para talebi gelirin ve fiyatlar genel düzeyinin artan, faiz oranının ise azalan fonksiyonudur.
Yanıt, D seçeneği
72-) Merkez bankasının faiz oranını hedeflediği bir durumda, para talebindeki bir düşüşün IS-LM üzerindeki etkisi nasıldır ? (Sayıştay 2008)
A- LM eğrisi sola kayar
B- LM eğrisi sağa kayar
C- LM eğrisinde bir kayma olmaz
D- IS eğrisi sağa kayar
E- Hem IS hem de LM eğrisi sağa kayar
Cevap : IS-LM modeli, fiyat düzeyinin sabitliği varsayımı altında para, faiz ve milli gelir arasındaki ilişkilerden hareketle, para ve mal piyasasının eşanlı olarak nasıl dengeye geldiğini ortaya koymaktadır. IS eğrisi, mal piyasasının; LM eğrisi ise para piyasasının denge ilişkilerini temsil etmektedir. Merkez Bankasının, belirli bir faiz oranının hedeflediği bir durumda LM eğrisi yatay konumdadır. Para talebinde yaşanan artış veya azalışlar LM eğrisini etkilemeyecektir.
Yanıt, C seçeneği

Sayıştay Çıkmış Soruları (31-70)

 Bu Alana Kitap Reklamı Verebilirsiniz. İletişim

Sayıştay Çıkmış Sorular

31-) X ve Y malları tüketen bir tüketicinin bütçe doğrusu Y=500-10X fonksiyonu ile temsil ediliyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? (Sayıştay 2007)
A- X malının fiyatı 50’dir.
B- X malının fiyatı Y malının fiyatından 5 katıdır.
C- Tüketicinin geliri 500’dür.
D- Faydasını maksimize eden tüketici 1 birim X malı, 10 birim Y malı tüketir.
E- Faydasını maksimize eden tüketici tüm gelirini Y malı tüketimine harcar.
Cevap : Sorunun içerisinde verilen denklemi içerisinde gerekli düzenlenmeler yapılırsa;
Y=500-10X,
Y+10X=500
Olarak hesaplanacaktır. Bütçe doğrusu üzerinde herhangi bir tüketim gerçekleştirmeyen tüketicinin geliri 500 olarak tespit edilecektir.
Yanıt, C seçeneği
32-) Uzun dönem ortalama maliyetin hiçbir zaman kısa dönem ortalama maliyetten büyük olmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir ? (Sayıştay 2007)
A- Ücretlerin zaman içinde sürekli olarak artması
B- Ücretlerin zaman içinde sürekli olarak azalması
C- Uzun dönemde girdi tercihlerindeki hareket alanının daralması
D- Uzunu dönemde sermaye maliyetlerinin sıfır olması
E- Uzun dönemde firmanın mümkün olan en düşük eş maliyet doğrusuna hareket edebilmesi
Cevap : Tesis ölçeğinin değişmesiyle beraber çeşitli kısa dönem koşulları ile karşı karşıya kalınan kısa dönemden farklı olarak uzun dönemde firmaların mümkün olan en düşük eş maliyet doğrusuna doğru yönelmesi, uzun dönem ortalama maliyeti kısa dönem ortalama maliyetten her zaman küçük yapar.
Yanıt, E seçeneği

Sayıştay Çıkmış Sorular (1-30)

 Bu Alana Kitap Reklamı Verebilirsiniz. İletişim


Sayıştay Çıkmış Sorular

1-) X malının fiyatı Y malının fiyatına eşitken tüketici faydasını maksimize ediyorsa, X ve Y mallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ? ( Sayıştay 2006 )
A- X’in marjinal faydası Y’ninkine eşittir.
B- Gelirin arttığı durumda bile tüketilen X ve Y malı miktarları değişmez.
C- X ve Y malları tamamlayıcı mallardır.
D- X ve Y malları tam ikame mallardır.
E- Tüketilen X malı miktarı Y malı miktarına eşittir.
Cevap : X malının marjinal faydası X malının fiyatını yansıtması gibi Y malının marjinal faydası da Y malının fiyatını yansıtmaktadır. Buradan malların marjinal faydalar oranı ve fiyatlar oranına ilişkin olarak;
MUX : MUY = PX : PY
eşitliğine ulaşılabilir. Gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde, MUX/PX = MUY/PY eşitliğine ulaşılır. X ve Y malları için, bu malların fiyatlarının eşitliğinde faydasını maksimize eden tüketici açısından X ve Y mallarının marjinal faydalarının da eşit olduğu söylenebilir.
Yanıt, A seçeneği
2-) Orijine göre dışbükey olan bir kayıtsızlık eğrisi boyunca aşağı doğru hareket edildiğinde, kayıtsızlık eğrisinin eğiminin değerindeki değişim nasıl olmaktadır ? (Sayıştay 2006)
A- Önce artar, sonra düşer.
B- Önce düşer, sonra artar.
C- Artar.
D- Azalır.
E- Sabit kalır.
Cevap : Farksızlık eğrileri genellikle orijine göre dışbükey olup negatif eğimli olurlar. Bir diğer ifade ile eğri sol yukardan sağ aşağıya doğru iner. Farksızlık eğrisi üzerinde aşağı doğru hareket edildiğinde eğim azalmaktadır. Toplam faydanın korunabilmesi için mal sepeti içinde tüketiminden vazgeçilen mal miktarıyla beraber ikame mal miktarının arttırılması gerekmektedir.
Yanıt, D seçeneği