Ekonomizm: İktisat
İktisat etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İktisat etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

6.10.2015

Sermaye Piyasası Analizi Çözümlü Sorular ( SPA ) 1-23 [2]

SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Dönemsel gelir getirmesi
B) Nama ve hamiline yazılı olması
C) İbarelerinin aynı olması
D) Ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlaması
E) Yönetime katılma hakkı sağlaması

ÇÖZÜM: Menkul kıymetler; "ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel getir getiren, misli nitelikte, seri halde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraktır." şeklinde tanımlanır. Tanımda da görüleceği gibi A, B, C ve D şıkları menkul kıymetlerin ortak özellikleri arasında değildir. Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?

A) Hisse senedi
B) Tahvil
C) Hazine bonosu
D) Çek
E) Finansman Bonosu

ÇÖZÜM: Menkul kıymetler olarak;

- Hisse senedi
- Tahvil faiz kuponları
- Hisse senedi türevleri
- Hazine bonoları
- Geçici ilmühaberler
- Katılma intifa senetleri
- Yeni pay alma kuponları
- Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri
- Tahviller
- Banka bonoları
- Tahvil türevleri

Doğru cevap D şıkkıdır.Sermaye Piyasası Analizi Çözümlü Sorular ( SPA ) 1-23


SORU 1:

I. T.C.M.B
II. Borsa üyesi Bankalar
III. Borsa üyesi Aracı Kurumlar

Yukarıdakilerden hangisi Tahvil ve Bono piyasasında işlem yapabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

ÇÖZÜM: Tahvil ve Bono piyasasında

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
b) Borsada faaliyet gösteren banka ve aracı kurumlar
c) Geçici süre ile işlem yapabilme izni verilen üyeler işlem yapabilirler.

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 2:

I. Devlet İç Borçlanma Senetleri
II. Gelir ortaklığı Senetleri
III. Gayrimenkul Sertifikalan
IV. Borsa kotunda yeralan Özel Sektör Tahvilleri

Yukarıdakilerden hangisi İMKB Tahvil Bono Piyasasında yer alan Kesin Alım Satım Pazarında işlem görebilir?

Sermaye Piyasası Analizi Soruları ( SPA ) 1-60

l. Tahvil ve bono piyasasında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

a) Repo
b) Ters repo
c) Kesin alım
d) Halka arz
e) Kesin satım


2. Tahvil ve bono piyasası hangi tarihte kurulmuştur?

a) 02.01.1997
b) 17.06.1991
c) 03.06.1996
d) 17.02.1993
e) 01.01.1986


3. Tahvil ve bono piyasasında işlem yapabilme yetkisine sahip kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Bankalar
b) TCMB
c) Aracı kurumlar
d) Değerlendirme şirketleri
e) Kamu bankaları


9. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapacak banka ve aracı kurumlar için aşağıdaki koşulların hangisi aranmaz?

a) İMKB tarafından hazırlanarak, SPK tarafından onaylanan ve genel şartlar ile iştirakçi üyelerin yükümlülüklerini kapsayan "Tahvil ve Bono Piyasası Taahhütnamesi "nin imzalanmış olması

b) Nakit için Takasbank nezdindeki "Üye Serbest Cari Hesabı" ile "Tahvil Takas Borcu Hesabı" açılmış olması

c) Menkul kıymetler için Takasbank nezdinde "Menkul Kıymetler Depo Hesapları" açılmış olması

d) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki belgesi alınması

e) Özsermaye limitinin yeterli olması


6. Repo-ters repo piyasasında işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 09:00/12:00
b) 09:30/12:00
c) 09:30/12:00-13:00/16:00
d) 09:30/17:00
e) 09:00/17:00


7. Depo sertifikaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Takasbank veya SPKurulu'nca uygun görülen saklama kuruluşlarınca depo edilirler
b) Yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkarılırlar
c) Yabancı menkul kıymetlerin sağladıkları tüm haklan sağlarlar
d) Nama yazılıdırlar
e) Yabancı menkul kıymetin para birimi cinsinden çıkarılırlar


8. Depo sertifikaları piyasasında seans saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 13:00/16:30
b) 09:00/12:00
c) 09:30/12:00 - 14:00/16:30
d) 13:00/14:00
e) 09:00/13:00


10. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapmak isteyen banka ve aracı kurumların işlem limitleri nasıl belirlenir?

a) Borsa tarafından tranşlar halinde işlem yapabilme limit tespit edilir
b) Borsa tarafından işlem yapabilme limiti tespit edilir
c) Banka ve aracı kurumların özsermayelerinin %100'ü oranında limit tahsis edilir
d) Banka ve aracı kurumların özsermayelerinin %50'si oranında limit tahsis edilir
e) Banka ve aracı kurumların özsermayelerinin % 10'u oranında limit tahsis edilir


4. Tahvil ve bono piyasasında aşağıdaki sistemlerden hangisi uygulanmaktadır?

a) Tekli fiyat sistemi
b) Çoklu fiyat sistemi
c) Müzayede sistemi
d) Arz/talebe bağlı fiyatlama sistemi
e) Çoklu fiyat-sürekli müzayede sistemi


5. Kesin alım satım pazarında maksimum vade kaç gündür?

a) l
b) 7
c) 30
d) 90
e) 120


11. İşlem limiti karşılığı olarak kabul edilebilecek menkul kıymetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Vadesiz TL
b) Teminat mektubu
c) Altın deposu
d) Gelir ortaklığı senedi
e) Hisse senedi


12. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapmaya yetkili kuruluşların temsilcileri aşağıdaki yetkilerden hangisine sahiptir?

a) Firma ile ilgili her pazarda/her menkul kıymette işlem yapma ve izleme

b) Firma ile ilgili her pazarda/her menkul kıymette işlem yapma, izleme, emirleri iptal etme

c) Firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme, emirleri düzeltme, iptal etme ve izleme yetkisine sahiptir

d) Firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme ve emirleri izleme yetkisine sahiptir

e) Firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme yetkisine sahiptir


13. Kesin Alım Satım Pazarı'nda aşağıdaki değerlerden hangisi işlem görmez?

a) Türk Lirası ve döviz ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri
b) Gelir Ortaklığı Senetleri
c) Gayrimenkul Sertifikaları
d) Borsa kotunda bulunan Özel Sektör Tahvilleri
e) Altın depo sertifikaları


14. Repo ters repo pazarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Repo Ters Repo Pazarı'nda hazine bonolarının geri alım vaadi ile satım işlemleri yapılır

b) Repo Ters Repo Pazarı'nda üye kodu piyasa ekranlarında ve sorgu ekranlarında gösterilir.

c) İşlem gerçekleştiren taraflara işlem bilgileri verilir fakat karşı üye bilgisi verilmez

d) Pazar'da aynı gün ve ileri başlangıç valörlü işlemler yapılabilir

e) Repo ve ters repo emirleri oran önceliğine göre sistemde sıraya konulur


15. Piyasa emrinin özelliği nedir?

a) Emirler fiyat/oran ve nominal/repo tutarı belirtilerek verilir
b) Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasifte kalır
c) Emirlerde fiyat/oran belirtilmez
d) Emirler minimum emir büyüklüğü olarak verilir
e) Emirler aktif emir tipidir


16. Repo ters repo pazarı'nda vade maksimum kaç gündür?

a) O/N
b) 7
c) 30
d) 90
e) 120


17. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören menkul kıymetlerin tanımlanma yöntemi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

a) Kotasyon yöntemi
b) ISIN kodu
c) DİBS kodu
d) TR kodu
e) DGS kodu


18. Tahvil ve bono piyasasında işlem gören menkul kıymetlerin takasında aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

a) Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören menkul kıymetlerin takası, Borsa'nın denetim ve gözetimi altında Takasbank A.Ş. tarafından yapılır

b) Piyasada işlem yapmak isteyen bütün üyeler, nakit için Takasbank A.Ş. nezdinde "Üye Serbest Cari Hesabı" ile "Tahvil Takas Borcu Hesabı" açtırırlar

c) Piyasada işlem yapmak isteyen bütün üyeler, menkul kıymetler için Takasbank A.Ş. nezdinde "Menkul Kıymetler Depo Hesapları" açtırırlar

d) Piyasada işlem yapan üyeler, işlemin valör gününde, nakit ve menkul kıymet yükümlülüğünü saat 14.30 itibarıyla yerine getirmek zorundadırlar

e) Menkul kıymet yükümlülükleri hesaben yerine getirilir


19. Döviz ödemeli tahvillerin takasında süre kaç gündür?

a) l
b) 7
c) 3
d) 30
e) 5


20. DİBS endekslerinin yapılmasındaki amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Borsa üyeleri ile yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetlerin fiyatlarındaki gelişmeleri izlemesinin sağlanması

b) Borsa üyeleri ile yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetlerin getirilerindeki gelişmeleri izlemesinin sağlanması

c) Devlet iç borçlanma senetleri gelinlerinin diğer finansal araçların getirilen ile karşılaştırılabilmesini sağlamak

d) Basit ve anlaşılır göstergeler yapabilmek

e) Devlet içi borçlanma senetlerinin gelecekte alabileceği faiz oranlarını belirlemek


CEVAPLAR

1 D
2 B
3 D
4 E
5 D
6 D
7 D
8 A
9 E
10 A
11 E
12 C
13 E
14 D
15 C
16 B
17 B
18 D
19 C
20 E
21. Fiyat endekslerindeki artışın sonucu aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a) Fiyat Endekslerindeki bir artış elinde aynı vadede bir tahvil/bono bulunduran yatırımcının getirişinin azaldığını göstermemektedir

b) Fiyat Endekslerindeki bir artış elinde aynı vadede bir tahvil/bono bulunduran yatırımcının getirişinin sabit kaldığını göstermemektedir

c) Fiyat Endekslerindeki bir artış elinde aynı vadede bir tahvil/bono bulunduran yatırımcının getirişinin arttığını göstermemektedir

d) Fiyat Endekslerindeki bir artış endeksteki artışın o vadedeki tahvil /bono fiyatının baz dönemine göre azaldığını göstermektedir

e) Fiyat Endekslerindeki bir artış önümüzdeki dönemde tahvil/bono taleplerinin artacağını göstermektedir


22. Banka ve aracı kurumlar tarafından İMKB'de işlem gören veya İMKB kaydında olan menkul kıymetler ile ilgili olarak İMKB dışında yapılan alım-satım işlemlerinin İMKB'nin belirlediği şartlarla İMKB'ye tescil ettirilmesi zorunludur. Bu durumun istisnaları arasında aşağıdakilerden hangi durum yer almaz?"

a) T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihale sistemi ile gerçekleştirilen menkul kıymet satışları

b) Görev zararı karşılığı kamu bankalarına T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan menkul kıymet ihraçları

c) Tasarruf mevduat sigorta fonunda bulunan bankalara yapılan kaynak aktarımları

d) T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından borç takası kapsamında gerçekleştirilen menkul kıymet alış ve satışları

e) T.C. Merkez Bankası Açık Piyasa İşlemleri kapsamında gerçekleştirilen işlemleri


23. Borsa dışında gerçekleştirilen sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin borsaya bildirimi nasıl yapılmaktadır?

a) Uzak erişim ağı üzerinden
b) Fiziki teslim ile
c) Kaydi olarak
d) EFT ile
e) Bildirim yolu ile


24. Kesin Alım Satım Pazarı'nda yapılan işlemler için taraflardan alınan borsa payının miktarı nedir?

a) %0.002
b) %0.00075
c) %0.02
d) %0.001
e) %0.01


25. Piyasa'da yapılan işlemler sonucunda, her menkul kıymet ve vade için Borsa kaydına alınan fiyatlar, oranlar ve toplam işlem miktarları hangi kaynaklardan öğrenebilir?

a) Reuters
b) Telerate
c) İMKB kapanış bültenleri
d) Seansın bitimini izleyen ilk iş günü Borsa Bülteni'nde ilan edilir
e) İşlem defterleri


26. Kesin alım satım pazarında iki karşıt emrin eşleşmesi hangi kurallarla gerçekleşir?

a) Alımda en yüksek fiyatlı, satımda en düşük fiyatlı emirlere öncelik verilerek satış uygulanır

b) Alımda en düşük fiyatlı, satımda en yüksek fiyatlı emirlere öncelik verilerek satış uygulanır

c) Alım ve satımda en yüksek fiyatlı emirlere öncelik verilerek

d) Alım ve satımda en düşük fiyatlı emirlere öncelik sağlanır

e) Alımda en yüksek fiyatlı emirlere öncelik verilir


27. Tahvil ve bono piyasasının kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Likidite
b) Rekabet
c) Düşük maliyet
d) Şeffaflık
e) Alternatif piyasa yaratılması


28. Tahvil ve bono piyasasında bir tahvil yada bononun belli bir valörde alım satım işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

b) Reverse repo
a) Kesin alım satım
c) Repo
e) İhbarlı alım satım
d) İpotekli satış


29. Tahvil ve bono piyasasında işlem gören menkul kıymetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Gelir ortaklığı senedi
b) Hazine bonosu
c) Devlet tahvili
d) Özel sektör tahvili
e) Banka bonosu


30. Kesin alım satım pazarında işlem limitinin belirlenmesinde kullanılan kriterler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Takas yükümlülüğünün yerine getirilmesi
b) Yatırım fonu portföy büyüklüğü
c) Özkaynaklar
d) Borsa işlem hacmi
e) Yatırım fonu sabit getirili menkul kıymet portföy büyüklüğü


31. Tahvil bono piyasasında işlem limitinin üst sınırı banka ve aracı kurumların öz kaynaklarının kaç katını aşamaz?

a) 2
b) 10
c) 15
d) l
e) 5


32. Ters repo işleminde stopaj oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) %20
b) %22
c) % 17.6
d) %25
e) %17


33. Tahvil ve bono piyasasında yatırım fonlarının işlem saati aşağıdakilerden hangisidir?

a) 09:20 / 13:00
b) 09:30 / 16:30
c) 09:30 / 12:00
d) 09:30 / 14:00
e) 09:30 / 17:00


34. İMKB tahvil ve bono piyasasında aşağıdaki kurumlardan hangisi işlem yapamaz?

a) Borsa üyesi aracı kurumlar
b) Borsa üyesi bankalar
c) TCMB
d) Portföy yönetim şirketleri
e) Belli bir limitin üzerinde işlem yapma şartıyla özel sektör firmaları


35. Kupon ödemeli bir tahvilin piyasada primli fiyattan işlem görmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tahvilin piyasa faizinin ihraç faizinden yüksek olması
b) Tahvilin piyasa faizinin ihraç faizinden düşük olması
c) Tahvilin vadesine kalan sürenin bir yıldan kısa olması
d) Tahvilin piyasa fiyatı nominal değerin üzerine çıkamaz
e) Tahvilin primli olarak ihraç edilmesi SPK iznine tabidir


36. İMKB tahvil ve bono piyasasında işlem yapan banka veya aracı kurumun işlem üst limiti nedir?

a) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının %50'si
b) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının 15 katı
c) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının %25'i
d) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının 25 katı
e) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının 2 katı


37. İMKB tahvil ve bono piyasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Birincil piyasadır
b) Kesin alım satım pazarıdır
c) Repo ve ters repo pazarını içerir
d) Valörlü işlemleri içerir
e) Aynı gün tarihli işlemleri içerir


38. TCMB'nin İnterbank'a para vermesi tahvil Ve bono fiyatlarını nasıl etkiler?

a) Tahvil bono fiyatları düşer
b) Tahvil bono fiyatları yükselir
c) Tahvil fiyatları düşer bono fiyatları yükselir
d) Tahvil fiyatları yükselir bono fiyatları düşer
e) Tahvil bono fiyatları değişmez


39. Eurotahvil nedir?

a) Avrupa ülkesinin kendi ülkesi için ihraç ettiği tahvil
b) Bir ülkenin farklı para biriminde kendi ülkesi dışında ihraç ettiği tahvil
c) Euro para biriminde ihraç edilen tahviller
d) Avrupa bankası garantisi ile ihraç edilen özel sektör tahvilleri
e) Avrupa bankası garantisi ile ihraç edilen kamu tahvilleri


40. İMKB DİBS endeksi ile İMKB endeksinin oluşturulmasında farklılık gösteren etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hisse senedi fiyatı değişken, DİBS fiyatı sabittir
b) İMKB endeksi dönemsel olarak değiştirilir
c) Hisse senedi vadesizdir, DİBS vadelidir
d) Hisse senedinin fiyatı bellidir, DİBS fiyatı belli değildir
e) Hisse senedi piyasası organize, DİBS piyasası tezgahüstü piyasadır


CEVAPLAR

21 C
22 C
23 A
24 A
25 D
26 A
27 E
28 A
29 E
30 B
31 C
32 B
33 E
34 E
35 B
36 B
37 A
38 B
39 B
40 C

41. İMKB tahvil ve bono piyasasında hangi kuruluşlar işlem yapamazlar?

a) TCMB
b) Borsa üyesi bankalar
c) Sigorta şirketleri
d) Yabancı ülke aracı kurumları
e) Aracı kurumlar


42. İMKB uluslar arası tahvil ve bono piyasasında işlemler hangi saatte gerçekleşmektedir?

a) 11:00/15:00
b) 13:00/17:00
c) 09:30 / 17:00
c) 09:00 / 17:00
d) 13:00 / 17:00


43. Tahvil ve bono piyasasında hangi kurumlar işlem yapamaz?

a) T.C.M.B.
b) Aracı kurumlar
c) SPK
d) Borsada işlem yapan bankalar
e) Yabancı ülke aracı kurumları


44. Aşağıdakilerden hangisi tahvil ve bono piyasasında işlem yapacak kurumların öncelikle yapmaları gereken şartlardan değildir?

a) Tahvil ve bono piyasası taahhütnamesi
b) Üye serbest cari hesabı
c) Çerçeve sözleşmesi
d) Repo-ters repo taahhütnamesi
e) Üye taklama hesabı


45. Tahvil ve bono piyasasında işlem yapmak isteyen kurumların her biri için tranşlar halinde belirlenen limit nedir?

a) Özkaynak limiti
b) Tahvil ve bono işlem limiti
c) İşlem yapabilme limiti
d) Kotasyon limiti
e) Satış limiti


46. Tahvil ve bono piyasasında işlem yapmak isteyen kurumların her biri için tranşların hesaplanmasında neler baz alınmaz?

a) Ödenmiş sermaye
b) İşlem sayısı
c) İşlem hacimleri
d) Temerrüt sayısı
e) Sermaye yeterliliği


47. İşlem yapabilme limitinde baz alınan kriter aşağıdakilerden hangisidir?

a) Özkaynaklarx15
b) Ödenmiş sermayex10
c) Özkaynaklarx10
d) Ödenmiş sermayex15
e) Ödenmiş sermaye


48. İşlem yapabilme limiti 15 trilyon TL olan kurumun net işlem limiti 2.5 trilyon ise maksimum net işlem limiti nedir?

a) 50 trilyon
b) 15 trilyon
c) 37.5 trilyon
d) 2.5 trilyon
e) 17.5 trilyon


49. Limitleri geçici olarak aşmak isteyen üyeler aşacakları bölüm için işlem limitleri karşılıklarına ilişkin genel esaslar çerçevesinde % kaç oranında ilave işlem limiti karşılığı yatırırlar?

a) %80
b) %200
c) %150
d) %100
e) %120


50. İlave işlem limitleri yatırılmak sureti ile işlem yapabilme limiti ne kadar arttırabilir?

a) 5
b) 4
c) 2
d) 6
e) 3


51. İşlem yapabilme karşılıklarına dair esaslar hangi kurum tarafından belirlenir?

a) İ.M.K.B. yönetim kurulu
b) İ.M.K.B. genel kurul
c) Hazine müsteşarlığı
d) T.C.M.B.
e) SPK


52. Aşağıdakilerden hangisi tahvil bono piyasasında işlem limiti gruplarının dışındadır?

a) Nakit
b) Hisse senedi
c) Tahvil
d) Teminat mektubu
e) Hazine bonosu


53. Aşağıdakilerden hangisi tahvil grubu işlem limiti dışındadır?

a) Gelir ortaklığı senedi
b) Gayrimenkul yatırım ortaklığı
c) Hazine bonosu
d) Devlet tahvili
e) Repo sözleşmesi


54. İşlem limit karşılığı olarak verilen dövizler hangileridir?

a) Japon Yeni, EUR
b) Sterlin ve US$
c) EUR ve US$
d) Sterlin, US$ ve EUR
e) EUR


55. Borsa tarafından banka ve aracı kurumlardan kendileri için tespit edilen limitlere döviz cinsinden teminat mektupları hangi kurum tarafından düzenlenmez?

a) Yabancı bankalar
b) Yabancı bankaların Türkiye'deki şubeleri
c) T.C.M.B
d) Türk bankalarının yurtdışındaki ve yurtiçindeki şubeleri
e) Türk bankalarının yurtdışındaki muhabirleri


56. TL veya döviz cinsinden vadeli veya vadesiz olarak tek bir bankanın alabileceği teminat mektubu tutan toplam piyasa işlem limitinin karşılığının % kaçını aşamaz?

a) %10
b) %20
c) %30
d) %50
e) %45


57. Aşağıdakilerden hangisi tahvil ve bono piyasasında temsilcilerin yetkileri dışındadır?

a) Kendisi tarafından girilmiş emirleri iptal etme
b) Girilen emirleri onaylama
c) Kendisi tarafından girilen emirleri izleme yetkisi
d) Yetkili olduğu pazara emir girme
e) Piyasayı takip etme


58. Sabit getirili menkul kıymetlerin geri alım vaadi ile satım ve geri satım vaadi ile alımını hangi organize piyasa koşulan içinde gerçekleştirilmektedir?

a) Kesin satım pazarı
b) Bono piyasası
c) Tahvil piyasası
d) Kesin alım pazarı
e) Repo ters repo piyasası


59. Kesin alım satım pazarında hangi menkul kıymetler işlem görmez?

a) Gayrimenkul sertifikalan
b) Döviz ödemeli DİBS
c) Gelir ortaklığı senetleri
d) Varlığa dayalı menkul kıymetler
e) Hazine bonosu


60. Gayrimenkul sertifikalarında işlemler hangi saatler arası yapılmaktadır?

a) 9.30/12.00-13.00/17.00
b) 10.00/12.00-13.00/16.00
c) 9.30/12.00-13.00/14.00
d) 10.00/12.00-13.00/14.00
e) 10.00/12.00


CEVAPLAR

41 C
42 C
43 C
44 C
45 C
46 B
47 A
48 B
49 D
50 E
51 A
52 B
53 B
54 C
55 C
56 D
57 B
58 E
59 D
60 A

Ktü Sermaye Piyasası Analizi (SPA) Soruları 21-40

21. Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği alt ve üst fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesinde esas teşkil eden fiyat hangisidir?

a) Nominal fiyat
b) Referans fiyat
c) Tavan fiyat
d) Taban fiyat
e) Baz fiyat


22. Hisse senetleri piyasasında fiyat aralıkları baz fiyatın % kaçı ile sınırlıdır?

a) %5
b) %10
c) %20
d) %1
e) %0.1

Ktü Sermaye Piyasası Analizi Soruları (SPA) 1-20

1. Hisse senedi piyasasında en çok sayıda menkul kıymetin alınıp satılmasına imkan veren fiyatlama yöntemi hangisidir?

a) Toplu açılış fiyatı yöntemi
b) Tek fiyat yöntemi
c) Çoklu fiyat yöntemi
d) Sürekli müzayede yöntemi
e) Çoklu fiyat müzayede yöntemi

2. Elit sistemin pano sistemine göre avantajları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Fiziksel mekan sorununun giderilmesi
b) İşlem güvenliğinin sağlanması
c) İşlem gören hisse senedi sayısında artış sağlanması
d) Şeffaflık sağlanması
e) Dış dünya ile bütünleşme

31.12.2014

Mikro İktisat Sorulari (4 Soru)

1- Kömür için talebin nokta fiyat esnekliği -0,4 olduğu bir durumda, kömür fiyatı %10 artarsa kömürün talep miktarındaki değişme ne olur? 

Cevap: esnekliğin -0.4 olması demek fiyatın %1 arttığında talebin 0.4 birim azalması anlamına gelir. Bunu baz alarak yaparsak: -0.4 x 10 = 4 => talep 4 birim azalır.

2-Varsayalım ki bir piyasada 3 tane tüketici vardır. Bunlardan her birinin bireysel talep fonksiyonları aşağıda verilmiştir. 

1. Tük = Qd1 = 10-0,8P
2. Tük = Qd2 = 14-2P
3. Tük = Qd3 = 6-0,2P

a) Buna göre bu malın piyasa talep fonksiyonunu bulunuz.

Cevap: piyasa fonksiyonu için bütün bireysel fonksiyonları toplamalıyız.

   Qd1 = 10-0,8P
   Qd2 = 14-2P
+ Qd3 = 6-0,2P
   Qd = 30 - 3P


b) Bu malın piyasada P1 = 5TL, P2 = 6TL, P3 = 8TL’ye satıldığı durumlar için piyasa talep miktarını hesaplayın. Piyasa talep eğrisinin grafiğini çizin.3- İki tüketici ve iki üreticiden oluşan bir tam rekabet piyasasında tüketicilerin bireysel talep fonksiyonları sırayla Qd1 = 16-2P , Qd2 = 4-3P, üreticilerin bireysel arz fonksiyonları ise Qs1 = 3+2P, Qs2 = 7+3P biçimindedir. Buna göre; 


a) Piyasa denge fiyatını bulun.

Cevap: Piyasa dengesini bulabilmek için önce piyasa arz ve talebini buluruz. Qd = 20 - 5P (talepleri topladık) Qs = 10 + 5p (arzları topladık) sonra bunları birbirine eşitleriz. 20-5P = 10+5P => 10P = 10 => P=1

b) Bu fiyattan alınıp satılacak mal miktarını bulun. (piyasa denge miktarı)

Yukarıda bulduğumuz fiyatı iki denklemden herhangi birine koyarak miktarı buluruz.
Talebi ele alalım: Qd 20 - 5P   => Qd = 20 - 5x1  => Qd = 15

4- Piyasa arz fonksiyonu Qs = -40+4P ve piyasa talep fonksiyonu Qd = 100-3P biçiminde bir piyasada, üreticilerin elde edecekleri rantlar toplamı kaç TL’dir? Grafikle gösteriniz.


İlk önce arz ve talep fonksiyonlarının doğrularını bulacağız, onu da şu şekilde yaparız;

Qd = 100-3P

ilk önce P'yi 0 alırız Q'yu buluruz.   Qd = 100 - 3x0 => Qd = 100
sonra Q'yu 0 alırız P'yi buluruz. 0 = 100 - 3P => 3P = 100 => P = 100/3

Bu noktaları birleştirdiğimizde talep doğrusu ortaya çıkar. Aynı işlemi arz fonksiyonu için de yaparız.

Qs = -40 + 4x0 => Qs = -40
 0  = -40 + 4P =>  4P = 40 => P=10

Bu noktaları birleştirdiğimizde arz doğrusu ortaya çıkar. Arz doğrusunun eksi olan kısmı bu grafikte gösterilmemiş ama siz onu anlayabilirsiniz arz doğrusunu aşağıya doğru uzattığımızda Q'yu -40 da kesecek.


10 değerini nasıl bulduk?

arz fonksiyonunu dikkate aldığımızda Q ya 0 vermiştik P'yi 10  bulmuştuk bu 10 o 10. =)

Şimdi Üretici Rantı kırmızı çizgilerle gösterilen alandır bu alanı bulduk mu cevabı bulmuş oluyoruz. Üçgenin alan formülünden kolaylıkla sonuca ulaşabiliriz.

(10x40) / 2 = 200 dür cevap.