Sermaye Piyasası Analizi Çözümlü Sorular ( SPA ) 1-23 [2] - Ekonomizm

6.10.2015

Sermaye Piyasası Analizi Çözümlü Sorular ( SPA ) 1-23 [2]

SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Dönemsel gelir getirmesi
B) Nama ve hamiline yazılı olması
C) İbarelerinin aynı olması
D) Ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlaması
E) Yönetime katılma hakkı sağlaması

ÇÖZÜM: Menkul kıymetler; "ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel getir getiren, misli nitelikte, seri halde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraktır." şeklinde tanımlanır. Tanımda da görüleceği gibi A, B, C ve D şıkları menkul kıymetlerin ortak özellikleri arasında değildir. Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?

A) Hisse senedi
B) Tahvil
C) Hazine bonosu
D) Çek
E) Finansman Bonosu

ÇÖZÜM: Menkul kıymetler olarak;

- Hisse senedi
- Tahvil faiz kuponları
- Hisse senedi türevleri
- Hazine bonoları
- Geçici ilmühaberler
- Katılma intifa senetleri
- Yeni pay alma kuponları
- Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri
- Tahviller
- Banka bonoları
- Tahvil türevleri

Doğru cevap D şıkkıdır.

SORU 3: Vadesi 60 günden az 720 günden çok olmamak üzere ihraçcı tarafından belirlenen, ihraçcıların borçlu sıfatıyla düzenleyip kur kaydına alınmak suretiyle ihraç ederek sattıkları emre veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hazine bonosu
B) Hisse senedi
C) Finansman bonosu
D) Tahvil
E) Gelir ortaklığı senedi

ÇÖZÜM: Vadelerinin kısalığı nedeniyle para piyasası aracı olarak kabul edilen finansman bonolarının nominal değeri anapara ile faiz içerir. Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 4: Menkul kıymetlerin ihraç edildiği ülke dışındaki başka ülkelerde de halka arz edilmesinde kullanılan ve asıl menkul kıymetleri temsil eden belgelere ne denir?

A) Depo sertifikası
B) Devlet tahvili
C) Gelir ortaklığı senedi
D) Çek
E) Mevduat sertifikası

ÇÖZÜM: Depo sertifikası, Takasbank veya Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülen saklama kuruluşlarında depo edilen yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkarılan ve bu menkul kıymetlerin verdiği hakları aynen sağlayan, bunlara özdeş hamiline yazılı, nominal değeri temsil ettiği yabancı menkul kıymetin para birimi cinsinden ifade edilen sermaye piyasası aracıdır.
Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 5: Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi çıkaracak kuruluşlar arasında değildir?

A) Anonim şirketler
B) Bankalar
C) Sigorta şirketleri
D) Limited şirketler
E) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler

ÇÖZÜM: Hisse senetleri sadece sermaye şirketi niteliğinde olan anonim şirketler ve anonim şirket statüsünde kurulan diğer şirketler tarafından çıkarabilir. Ayrıca özel kanunlarla kurulan bazı kuruluşlar da hisse senedi çıkarabilir. Hisse senedi ihraç edebilecek şirket ve kuruluşlar;
- Anonim şirketler
-Özel kanunla kurulmuş kurumlar (T.C.M.B, bankalar, anonim şirket şeklinde kurulmuş iktisadi devlet teşekkülleri, Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT), bağlı ortaklıklar, sigorta şirketleri v.b.)
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 6: Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi türlerinden biri değildir?

A) İmtiyazlı hisse senetleri
B) Primsiz hisse senetleri
C) Bedelli hisse senetleri
D) Kurucu hisse senetleri
E) Vadeli hisse senetleri

ÇÖZÜM : Hisse senedi türlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz;

- Hamiline ve nama yazılı hisse senetleri
- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri
- Bedelli ve bedelsiz hisse senetleri
- Primli ve primsiz hisse senetleri
- Kurucu ve intifa senetleri

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 7: Bir işletmenin varlığının belli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarın hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Defter değeri
B) Piyasa değeri
C) Tasfiye değeri
D) Gerçek değer
E) Nominal değer

ÇÖZÜM: Hisse senedinin başlıca değer tanımlamaları aşağıdaki şekildedir;

Defter değeri; Bir işletmenin özsermaye toplamının pay senedi sayısına bölünmesiyle belirlenen değerdir.

İşleyen teşebbüs değeri; İşletmenin bir bütün olarak, çalışır durumda devredilmesi halinde bulunacak değerdir.

Net aktif değeri; Hisse senedinin belli bir faaliyet dönemi sonunda (genellikle bir yıl) düzenlenen bilançodaki net aktif tutarı ile belirlenen değerdir.

Gerçek değer; bir pay senedinin gerçek değeri, o pay senedinin ait olduğu işletmenin varlıkları, kârlılık durumu, dağıtılan kâr payları, sermaye yapısı gibi değişkenlerin belirlediği değer olarak tanımlanır.

Tasfiye değeri; Bir işletmenin varlığının belli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarın hisse senedi sayısına bölünmesiyle bulunan değerdir. Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 8:

I. Nominal fiyat, hisse senedinin üzerinde yazılı fiyattır.
II. Hisse senedi alacaklılık hakkı sağlar.
III. Menkul kıymetler misli nitelikte çıkarılırlar.
IV.Çek, bir menkul kıymettir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) I ve II
B) Yalnız I
C) I ve III
D) I, II, III
E) III ve IV

ÇÖZÜM: Çek bir menkul kıymet değildir. Hisse senetleri ortaklık hakkı sağlar, alacaklılık hakkı sağlamazlar. L ve III. ifadeler doğrudur. Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 9: Aşağıdakilerden hangisi, anonim şirketlerin sermaye artırımı nedeniyle ihraç ettikleri hisse senetlerini öncelikle mevcut ortakların satın almalarım sağlar?

A) Oy hakkı
B) Rüçhan hakkı
C) İmtiyazlı hakkı
D) Kârpayı alma hakkı
E) Opsiyon hakkı

ÇÖZÜM: Rüçhan hakkı; anonim şirketlerin sermaye artırımı nedeniyle ihraç ettikleri hisse senetlerini öncelikle mevcut ortakların satın almalarını sağlar. Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 10: Nominal değerlerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetlerine ne ad verilir?

A) Primsiz hisse senetleri
B) Primli hisse senedi
C) İmtiyazlı hisse senedi
D) Bedelli hisse senedi
E) Kurucu hisse senedi

ÇÖZÜM: Türk hukuk sisteminde nominal değeri bulunmayan hisse senedi ihracı söz konusu değildir. Üzerinde yazılı değer ile ihraç edilen hisse senetlerine primsiz, nominal değerlerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen hisse senetlerine primli hisse senedi denir.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 11: Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin halka arzında satış yöntemlerinden biri değildir?

A) Sabit fiyatla talep toplanması
B) Borsada satış yöntemi
C) Bankalar tarafından satılması
D) Bankalar tarafından satılması
E) Talep toplanmaksızın satış yöntemi

ÇÖZÜM: Hisse senetlerinin halka arzında satış yöntemlerini, talep toplam yöntemi, talep toplamaksızın satış yöntemi ve borsada satış yöntemi olarak üçe ayırabiliri z.Talep toplama yönteminde de sabit fiyatla talep toplanması ve fiyat teklifi alma yoluyla talep toplanması olarak ikiye ayırabiliriz.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 12: Sahibine esas sözleşmede belirtilen hükümler gereğince diğer bazı hisse senetleri sahiplerine göre kâr payı, oy hakkı gibi hususlarda ayrıcalık sağlayan hisse senetleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Primli hisse senetleri
B) Adi hisse senetleri
C) İmtiyazlı hisse senetleri
D) Bedelli hisse senetleri
E) Oydan yoksun hisse senetleri

ÇÖZÜM: Hisse senetleri ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sahiplerine eşit haklar sağlar. Bu tip hisse senetlerine adi hisse senedi denir. Bir kısım hisse senetleri ise kâra iştirak ve genel kurulda oy kullanma bakımından ana sözleşme ile sahiplerine imtiyazlı haklar tanıyabilir. Bu tür hisse senetlerine imtiyazlı hisse senetleri denir.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 13: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tahvil bir menkul kıymettir.
B) Mevduat sertifikaları bir menkul kıymettir.
C) Kâr/zarar ortaklığı belgesi menkul kıymettir.
D) Hazine bonosu bir menkul kıymettir.
E) Finansman bonosu bir menkul kıymettir.

ÇÖZÜM: Mevduat sertifikaları yürürlükte olan bir menkul kıymet değildir. Tahvil, kâr/zarar ortaklığı belgesi, hazine bonosu ve finansman bonosu ise yürürlükteki menkul kıymetlerdir.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 14: Ortaklıkların sermaye artırımı ile ihraç edebilecekleri oy hakkı hariç, sahibine kâr payından ve istendiğinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlı olarak yararlanma hakkını ve diğer ortaklık haklarını veren hisse senetleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Primli hisse senetleri
B) Oydan yoksun hisse senetleri
C) Bedelli hisse senetleri
D) Bedelsiz hisse senetleri
E) İmtiyazlı hisse senetleri

ÇÖZÜM: Anonim ortaklıklar esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartıyla oy hakkı hariç, sahibine kâr payından ve istendiğinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlı olarak yararlanma hakkı sağlayan hisse senetlerini halka arz edebilirler. Bu tür hisse senetlerine oydan yoksun hisse senetleri denir.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 15: Aşağıdaki tahville ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tahvil bir borç senedidir.
B) Tahvil şirket sermayesine katılma hakkı sağlar.
C) Tahvil bir menkul kıymettir.
D) Tahvilde bir vade vardır.
E) Tahvil alacaklılık hakkı sağlar.

ÇÖZÜM:

Tahvillerin özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;
- Tahvil bir borç senedidir.
- Tahvil sahibi tahvil çıkaran kuruluşun uzun vadeli alacaklısıdır.
- Tahvilin getirişi belli ve sabittir.
- Tahvilde kesin bir vade vardır ve bu vade sonunda tahvil sahibi ile şirket arasındaki hukuki ilişki sona erer.
- Tahvil sahibi şirketin aktifi üzerindeki alacağından başka hiçbir hakka sahip değildir. Şirketin yönetimine katılamaz.
- Tahvil bir menkul kıymettir.

Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 16: Aşağıdakilerden hangisi tahvil türlerinden biri değildir?

A) Devlet tahvilleri
B) Primli tahviller
C) Garantili tahviller
D) Başabaş tahviller
E) Bedelli tahviller

ÇÖZÜM:

Tahvil türlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

- Devlet tahvilleri - Özel sektör tahvilleri
- Primli tahviller - Başabaş tahviller
- İkramiyeli tahviller
- Nama ve hamiline tahviller
- Garantili ve garantisiz tahviller
- Sabit ve değişken faizli tahviller
- İndeksli tahviller

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 17:

I. Nominal değerinden daha aşağı bedelle satışa çıkarılan tahvillere primli tahvil denir.
II. Tahvil üzerinde yazılı değerle satışa çıkarılıyorsa buna başa-baş tahvil denir.
III. Tahvil bir menkul kıymet değildir. IV Tahvil ortaklık hakkı sağlar.

Tahvillerle ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I, II, III ve IV
D) Yalnız I
E) III ve IV

ÇÖZÜM:1 ve II. deki tahvillerle ilgili bilgiler doğrudur. Tahvil bir menkul kıymettir. Tahvil alacaklılık hakkı sağlar ortaklık hakkı sağlamaz.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 18: Devletin bir yıldan kısa vadeli finansman gereksinimlerini karşılamak amacıyla çıkartılan iç borçlanma belgelerine ne ad verilir?

A) Tahvil
B) Hisse senedi
C) Hazine Bonosu
D) Gelir ortaklığı senedi
E) Finansman bonosu

ÇÖZÜM: Hazine bonoları kısa vadeli bir para piyasası aracı olma özelliği ile para politikalarının yürütülmesinde ve ekonomide fon hareketinde önemli roller yüklenen bir menkul kıymet türüdür.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 19: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait alt yapı tesislerinin gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkarılan hamiline yazılı senetlere ne ad verilir?

A) Hazine bonosu
B) Hisse senedi
C) Katılma intifa senedi
D) Gelir ortaklığı senedi
E) Mevduat sertifikası

ÇÖZÜM: Gelir ortaklığı senetleri, köprü, baraj, elektrik santrali, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ile benzerlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanların gelirlerine, gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkarılacak senetlerdir.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 20: Kanun hükümleri uyarınca halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan; belge sahipleri hesabına riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy işletmek amacıyla kurulan malvarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatırım ortaklığı
B) Aracı kurum
C) Yatırım fonu
D) Portföy yönetim şirketi
E) Özel finans kurumlan

ÇÖZÜM: Yatırım fonları, finansal aracılardan olup, halka katılma belgeleri satan ve elde ettiği geliri değişik menkul kıymetlerden çeşitlendirilmiş portföylere yatıran kuruluşlardır. Yatırım fonlarının tüzel kişiliği yoktur. Fonun mal varlığı kurucunun mal varlığından ayrıdır.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 21: Sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla anonim şirket şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye piyasası kurumlan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatırım fonu
B) Leasing şirketleri
C) Aracı kurumlar
D) Yatırım ortaklıkları
E) Portföy yönetim şirketi

ÇÖZÜM: Yatırım ortaklıklarının başlıca işlevleri şunlardır;

- Ortaklık portföyünü oluşturmak, yönetmek, gerektiğinde portföyde değişiklikler yapmak.
- Portföy çeşitlendirmesi yoluyla riski minimum düzeye indirebilmek için gerekli tedbirleri almak,
- Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izlemek ve portföy yönetimiyle ilgili olarak gerekli önlemleri almak,
- Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapmak.

Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 22: Aşağıdakilerden hangisi Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraç edebilecek kurumlar arasında değildir?

A) Bankalar
B) Finansal kiralamaya yetkili kuruluşlar
C) Genel finans ortaklıkları
D) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları
E) Kooperatifler

ÇÖZÜM:

VDMK ihraç edebilecek kurumlar;

- Bankalar,
- Finansal kiralamaya yetkili kuruluşlar,
- Genel finans ortaklıkları,
- Gayrimenkul yatırım ortaklıkları,
- Finansman şirketleridir.

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 23: İhraçcıların bedellerini inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, nominal değerleri eşit, hamiline yazılı menkul kıymet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelir ortaklığı senedi
B) Hazine bonosu
C) Katılma intifa senedi
D) Gayrimenkul sertifikalan
E) Tahvil

ÇÖZÜM: Gayrimenkul sertifikaları sahipleri gerekli sayıda sertifikaya sahip olarak vade sonunda inşa edilecek gayrimenkulu devralabilirler ya da ilan edilen faizi elde edebilirler.
Doğru Cevap D şıkkıdır.A

Bu Haberi Paylaş

1 yorum