Ktü Sermaye Piyasası Analizi (SPA) Soruları 21-40 - Ekonomizm

6.10.2015

Ktü Sermaye Piyasası Analizi (SPA) Soruları 21-40

21. Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği alt ve üst fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesinde esas teşkil eden fiyat hangisidir?

a) Nominal fiyat
b) Referans fiyat
c) Tavan fiyat
d) Taban fiyat
e) Baz fiyat


22. Hisse senetleri piyasasında fiyat aralıkları baz fiyatın % kaçı ile sınırlıdır?

a) %5
b) %10
c) %20
d) %1
e) %0.123. Fiyat marjı aşağıdaki durumların hangisinde serbest bırakılmaz?

a) Sermaye artırımının yapıldığı tarihte, temettü oranının belirsiz olduğu durumlarda
b) Sırası 5 işgünü ve üzerinde kapatılan hisse senetlerinde
c) Temettü dağıtımının belirsiz olduğu hisse senetlerinde
d) Bir aylık süre içinde işlem görmeyen hisse senetlerinde
e) Hisse senedi ihraç eden şirketin iflas etmesi durumunda


24. Hisse senedi alım satımında geçerli olan en önemli kural hangisidir?

a) Fiyat önceliği kuralı
b) Maksimum lot miktarı kuralı
c) İşlem hacmi kuralı
d) Hisse senedi fiyatının yüksekliği
e) Emir girişi önceliği kuralı


25. Aşağıdakilerden hangisi maksimum lot miktarının belirlenmesinde kullanılan kriterlerden değildir?

a) Hisse senetlerine emir girişinde uygulanan maksimum lot miktarları, sözleşme başına düşen ortalama lot miktarlarına göre belirlenir

b) Maksimum lot miktarlarının artış ve azalış hesaplamaları her ay başında, geçmiş ayın verileri değerlendirilerek yemden belirlenir

c) Piyasada yeni işlem görmeye başlayan hisse senedinin başlangıçtaki maksimum lot miktarı hisse senedi baz fiyatının 25.000 TL'nin altında kalması halinde 1000 lottur

d) Piyasada yeni işlem görmeye başlayan hisse senedinin başlangıçtaki maksimum lot miktarı hisse senedi baz fiyatının 25.000 TL'nin altında kalması halinde 2500 lottur

e) Hissenin baz fiyatının 25.000 TL'nin üzerinde olması durumunda 1000 lottur


26. Hisse senedi işlemlerinde fiyat ve miktarın girildiği emirler hangisidir?

a) Limit fiyatlı emirler
b) Normal emirler
c) Özel emirler
d) Serbest emirler
e) Küsurat emirler


27. Özel emirlerle bir üye adına sisteme girilebilecek hisse senedi miktarında üst sınır nedir?

a) Şirket sermayesinin %49'u
b) Şirket sermayesinin %51'i
c) Şirket sermayesinin %10'u
d) Şirket sermayesinin %50'si
e) Şirket sermayesinin %5'i


28. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Girilen bir emir istenildiğinde en fazla 3 farklı fiyatla yeni emirlere bölünebilir
b) Bilgisayarlarla sisteme girilen emirlerin fiyatları iyileştirilebilir
c) Aynı fiyat düzeyinden girilebilecek emir miktarı 10 lottur
d) Emir iyileştirmesi, alış emirlerinde fiyatların yukarı, satış emirlerinde aşağıya çekilerek fiyat Önceliğinin değiştirilmesidir
e) Borsa temsilcisi, emir değişikliğini Önceden girmiş olduğu emrin fiyatım iyileştirmek için kullanır


29. Borsa temsilcilerinin işlem düzeltme isteğini hangi kurum denetler?

a) Temsilciler
b) Baştemsilci
c) SPK
d) Borsa üyeleri
e) Takasbank


30. Kredili menkul kıymet işlemlerinde yatırılması gereken özkaynak oranı nedir?

a) %49
b) %23
c) %10
d) %5
e) %50


31. Aracı kuruluş nezdinde müşteri adına kredi hesabı açılması koşulu ile müşteri ve aracı kuruluş arasında yapılacak sözleşme hükümleri çerçevesinde, menkul kıymet alınması nedir?

a) Açığa alım işlemeleri
b) Kredili menkul kıymet işlemleri
c) Virman işlemleri
d) Avans karşılığı menkul kıymet işlemleri
e) Teminat karşılığı menkul kıymet işlemleri


32. Açığa satış işlemlerinin koşulları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Aracı kuruluş nezdinde her müşteri için bir kredi hesabının açılması gereklidir

b) Müşteri ile açığa satış çerçeve sözleşmesi düzenlenmesi zorunludur

c) Açığa satış işlemi yapacak olan müşteriler, açığa sattıkları menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin en az %50'sini nakit veya cari piyasa değerleri bu oranı karşılayan menkul kıymetler cinsinden peşin olarak yatırmak zorundadırlar

d) Açığa satış işlemi yapacak olan müşteriler, açığa sattıkları menkul kıymetlerin cari piyasa Yatırılması gereken özkaynağın, hesabın açılması aşamasında kredi hesabına yatırılması zorunludur

e) Açığa satış işlemi yapacak olan müşteriler, açığa sattıkları menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin en az %50'sini nakit olarak yatırmak zorundadırlar


33. Açığa satış işlemi hangi fiyattan yapılır?

a) Menkul kıymetin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyatla
b) Menkul kıymetin cari fiyatı ile
c) Menkul kıymetin tavan fiyatı ile
d) Menkul kıymetin taban fiyatı ile
e) Menkul kıymetin piyasa fiyatı ile


34. İlgili kişi veya kurumun Borsa'ya bilgi vermesi gereken durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Bir gerçek veya tüzel kişinin veya bu gerçek veya tüzel kişi ile birlikte hareket eden diğer gerçek veya tüzel kişilerin, ortaklıktaki toplam oy hakkının veya sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip olması durumunda

b) Hisse senedi borsa'da işlem gören ortaklıkların yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile sermayenin %10 veya daha fazlasına sahip ortaklarının ortaklık hisse senedi alış veya satışlarının toplamının, sermayenin %1'ine ulaşması durumunda

c) Hisse senetleri borsa'da işlem gören anonim ortaklıkların dolaşımda bulunmayan hisse senetlerinin borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlere başlanılması durumunda

d) Hisse senedi borsa'da işlem gören ortaklıkların, ortaklarının ortaklık hisse senedi alış veya satışlarının toplamının, sermayenin % 1'ine ulaşması durumunda

e) Hisse senedi borsa'da işlem gören ortaklıkların, ortaklarının ortaklık hisse senedi açığa alış veya satışlarının toplamının, sermayenin % l1 ine ulaşması durumunda


35. Hisse senedinin birinci seans ağırlıklı ortalama fiyatı 16.162 TL ise; ikinci seans taban fiyatı nedir?

a) 14.500
b) 14.000
c) 16.500
d) 18.000
e) 15.000


36. Hisse senetlerinin fiyatları aşağıdakilerden hangisinden etkilenmez?

a) Hisse senedi ihraç eden şirketin yatırımları
b) Hisse senedinin sermaye artırım oranı
c) Hisse senedinin temettü ödeme oranı
d) Borsa endeksi
e) Hisse senedi ihraç eden şirketin yönetimi


37. Aşağıdakilerden hangisi üye temsilcinin yetkisi dışındadır?

a) Kendi emir ve işlemlerine sorgu
b) Kene i girdiği emirlere ait düzeltme, bölme iyileştirme
c) Rapor alma
d) Piyasa sorgusu
e) Tüm pazarda özel ve blok emir girişi


38. Hisse senedi piyasasında uygulanacak en yüksek kürtaj ne kadardır?

a) %1
b) %0.02
c) %0.1
d) %0.2
e) %5


39. Borsa kanalıyla halka arz edilecek hisse senetlerinden hangisi İMKB'nda birincil piyasada işlem görmez?

a) Hisse senetleri daha önce halka arz edilmemiş olan ortaklıkların hisse senetleri

b) Hisse senetleri daha önce halka arz edilmiş veya arz edilmiş sayılan ortaklıkların hisse senetleri

c) Esas sermaye sistemine tabii olan ve yeni pay alma haklarına sınırlama getirilmiş olan ortaklıkların hisse senetleri

d) Ortaklığın kuruluş aşamasında halka arz edilen hisse senetleri

e) Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıkların sermaye arttırımı sonucunda ihraç edilen hisse senetleri


40. Halka arz esasına göre ilk halka arz fiyatı ve satış süresi nerede belirtilir?

a) Sirküler
b) İzahname
c) Ticaret sicil kaydı
d) SPK'nın kayda alma belgesinde
e) İMKB bülteni


CEVAPLAR

21 E
22 B
23 D
24 A
25 C
26 A
27 C
28 C
29 B
30 E
31 B
32 E
33 A
34 E
35 A
36 E
37 E
38 A
39 C
40 B

Bu Haberi Paylaş

1 yorum