Sermaye Piyasası Analizi Çözümlü Sorular ( SPA ) 1-23 - Ekonomizm

6.10.2015

Sermaye Piyasası Analizi Çözümlü Sorular ( SPA ) 1-23


SORU 1:

I. T.C.M.B
II. Borsa üyesi Bankalar
III. Borsa üyesi Aracı Kurumlar

Yukarıdakilerden hangisi Tahvil ve Bono piyasasında işlem yapabilir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

ÇÖZÜM: Tahvil ve Bono piyasasında

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
b) Borsada faaliyet gösteren banka ve aracı kurumlar
c) Geçici süre ile işlem yapabilme izni verilen üyeler işlem yapabilirler.

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 2:

I. Devlet İç Borçlanma Senetleri
II. Gelir ortaklığı Senetleri
III. Gayrimenkul Sertifikalan
IV. Borsa kotunda yeralan Özel Sektör Tahvilleri

Yukarıdakilerden hangisi İMKB Tahvil Bono Piyasasında yer alan Kesin Alım Satım Pazarında işlem görebilir?A) I ve IV
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) I, II ve III
E) Hepsi

ÇÖZÜM: Kesin alım satım pazarında; Türk lirası ve döviz ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Gelir Ortaklığı Senetleri, Gayrimenkul Sertifikalan ile Borsa kotunda bulunan Özel Sektör Tahvilleri işlem görür. Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 3: İMKB Tahvil Bono Piyasasında aynı gün valörlü işlemlerin işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9:30 - 12:°° / 14:°° - 16:30
B)9:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00
C) 9:30 - 12:00 / 13:00 - 14:oo
D) 9:30 - 12:°° / 14:°° - 15:°°
E) 14:°° - 15:°°

ÇÖZÜM: Aynı gün valörlü (Repo - Ters Repo Pazarında aynı gün başlangıç valörlü) işlemler saat 9:30 - 12:°° ile 13:°° - 14:°° arasında yapılmaktadır.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU: İMKB Tahvil Bono Piyasasında ileri valörlü işlemlerin, işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9:30 - 12:00 / 14:00 - 16:30
B) 9:30 - 12:00 / 13:00. 17:00
C) 9:30 - 12:00 / 14:00 - 15:00
D) 9:30 - 12:00 / 13:00 - 14:00
E) 14:°° - 15:°°

ÇÖZÜM: İleri valörlü (Repo - Ters Repo Pazarında ileri başlangıç valörlü) işlemler saat 9.30 - 12.00 ile 13.00 - 17.00 arasında yapılmaktadır.
Doğru cevap B şıkkıdır.SORU 5: Bankalararası TL piyasası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu piyasada işlem için herhangi bir teminat istenmemektedir.
B) Bir banka "line" ı olan bir banka ile işlem yapabilir.
C) Bu piyasa organize bir piyasadır.
D) İşlemler "line" limitli dahilinde yapılabilir.
E) Likiditenin azalması ve bankaların borç ihtiyacının artması borç oranlarını artırır.

ÇÖZÜM: Bu piyasa organize bir piyasa değildir. Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 6: Repo Ters Repo Piyasasında minimum işlem miktarı aşağıdakiler-den hangisidir?

A) l Milyar TL ve katları
B) 10 Milyar TL ve katları
C) 100 Milyar TL ve katları
D) 5 Trilyon TL ve katları
E) 10 Trilyon TL ve katları

ÇÖZÜM: Repo Ters Repo piyasasında emirler minimum emir büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. Yürürlükteki minimum ve maksimum emir büyüklükleri:

Normal Emirler Pazarı => 500 Milyar TL Küçük Emirler Pazarı => l Milyar TL
Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 7: Kesin Alım Satım Pazarında Maksimum tek emir kaç TL'dir?

A) l Milyar TL
B) 100 Milyar TL
C) 500 Milyar TL
D) 5 Trilyon TL
E) 10 Trilyon TL

ÇÖZÜM: Kesin alım satım pazarında maksimum emir büyüklüğü nominal değer üzerinden 5 Trilyon TL'dir.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 8: Repo Ters Repo Pazarında maksimum tek emir kaç TL'dir?

A) l milyar TL
B) 100 Milyar TL
C) 500 Milyar TL
D) 5 Trilyon TL
E) 10 Trilyon TL

ÇÖZÜM: Repo Ters Repo pazarında maksimum emir büyüklüğü 10 trilyon TL'dir.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 9: Devlet tahvili ve hazine bonosu işlemlerinde valör süresi en fazla kaç gündür?

A) 1
B) 3
C) 7
D) 30
E) 90

ÇÖZÜM: Devlet tahvili ve hazine bonosu işlemlerinde valör süresi en fazla 90 gün olup, işlem gören diğer menkul kıymetlerde valör süresi en fazla 7 gündür.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 10: Repo Ters Repo Pazarında maksimum kaç gün ileri başlangıç valörlü emir verilebilir?

A) 1
B) 3
C) 7
D) 30
E) 90

ÇÖZÜM: Repo Ters repo pazarında 7 güne kadar ileri başlangıç valörlü emir iletilebilir. Bitiş valörü için herhangi bir kısıtlama yoktur.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 11: İşlem günü 11.03.2003 Salı günü olan repo ters Repo işleminin başlangıç valörü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 12.03.2003 Çarşamba
B) 13.03.2003 Perşembe
C) 14.03.2003 Cuma
D) 17.03.2003 Pazartesi
E) 19.03.2003 Çarşamba

ÇÖZÜM: Repo Ters Repo pazarında 7 güne kadar ileri başlangıç valörlü emir iletilebilir.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 12: TRT 240903 F22 ISIN kodu olan borçlanma senedi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden çıkarılmış devlet tahvili
B) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden çıkarılmış hazine bonosu
C) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden çıkarılmış devlet tahvili kuponu
D) 24.09.2003 itfa tarihli yabancı para cinsinden çıkarılmış devlet tahvili
E) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden çıkarılmış hazine bonosu

ÇÖZÜM: Devlet îç Borçlanma Senetleri için ISIN kodunda:

I. İlk iki hane ülke kodu olup TR: Türkiye'nin kodudur.
II. 3. hane menkul kıymet türü olup T: Devlet Tahvilini, B: hazine bonosunu ifade eder.
III. 4,5,6,7,8 ve 9. haneler menkul kıymetin itfa tarihini belirtir.
IV. 10. hane menkul kıymetin TL yada yabancı para cinsinden olduğunu ve tüm menkul kıymet, anapara veya kupon olduğunu belirtmektedir.
V. 11. hane aynı itfa tarihine denk gelen, aynı özelliklere sahip menkul kıymetlere verilen sıra numarasıdır.
VI. 12. hane kontrol hanesidir.

Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 13: Aşağıdakilerden hangisi fiyat istikrarının faydalarından değildir?

A) Para ikamesi azalır.
B) Gelir dağılımın bozulmasını önler
C) Enflasyondan kaynaklanan risk priminin artmasına yol açar.
D) Verimsiz harcama ve yatırımları azaltır.
E) Göreceli fiyatların karşılaştırılmasını kolaylaştırır.

ÇÖZÜM: Fiyat istikrarı sonucu enflasyon en düşük seviyelerde olduğundan, enflasyondan kaynaklanan risk primi azalır.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 14: Faiz oranı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hazine ihale ödemesi TL faiz oranlarını artırır.
B) Merkez Bankasının döviz alması TL faiz oranlarını düşürür.
C) Ekonomik ve politik istikrarsızlık TL faiz oranlarını artırır.
D) Faiz oranlarının artması tahvil fiyatlarını düşürür.
E) Döviz fiyatlarındaki hızlı artış TL faiz oranlarını düşürür.

ÇÖZÜM: Döviz fiyatlarında meydana gelen hızlı artış TL ve Repo faiz oranlarını artırır.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 15: TCMB'nın doğrudan bono satışı faiz oranlarını ve tahvil fiyatlarını nasıl etkiler?

A) Faiz oranlarını artırır.
B) Faiz oranlarını düşürür.
C) Faiz oranlarım etkilemez.
D) Tahvil fiyatları artar.
E) Tahvil fiyatları etkilenmez.

ÇÖZÜM: TCMB'nin doğrudan bono satışı TL faiz oranlarım artırır. Doğru cevap A şıkkıdır.SORU 16: Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi değildir?

A) Konsolide bütçe
B) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
C) Özelleştirilmiş KİT'ler
D) Mahalli İdareler
E) Sosyal Güvenlik Kuruluşları

ÇÖZÜM: Kamu kesimi;

a) Konsolide Bütçe

i) Genel bütçe: Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Bakanlıklar
ii) Katma bütçeler

b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)

i) Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)
ii) İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT)

c) Mahalli İdareler

i) İl Özel İdareleri
ii) Belediyeler
iii) Köyler

d) Fonlar

i) Destekleme Fiyat İstikrar Fonu
ii) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
iii) Savunma Sanayi Destekleme Fonu
iv) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
v) Özelleştirme Fonu
vi) Tanıtım Fonu

e) Sosyal Güvenlik Kuruluşları

i) T.C. Emekli Sandığı
ii) Sosyal Sigortalar Kurumu
iii) Bağ - kur

f) Döner Sermayeler

Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 17:

I. Vergi Gelirleri
II. Devlet İştirakleri Gelirleri
III. Fon gelirleri
IV. Hibe
V. Alınan Borçlar

Yukarıdakilerden hangileri konsolide bütçe gelirleri içinde yer alır?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II, III ve IV
D) I, II, III ve V
E) Hepsi

ÇÖZÜM: Konsolide Bütçe Gelirleri

a) Vergiler

i) Dolaysız Vergiler
ii) Dolaylı Vergiler

b) Vergi Dışı Normal Gelirler

i) Devlet İştirakleri Gelirleri
ii) Devlet tarafından yönetilen kurumlar hasılatı
iii) Devletin taşınır ve taşınmaz mallarından elde edilen gelirler
iv) Faiz gelirleri
v) Cezalar

c) Özel Gelir ve Fonlar

i) Hibe ve Yardımlar
ii) Bütçeleştirilen Fon gelirleri

Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 18:

I. Personel giderleri
II. Yatırım giderleri
III. Transfer ödemeleri

Yukarıdakilerden hangisi konsolide bütçe giderleri içinde yer alır?

A) yalnız I
B) yalnız II
C) yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

ÇÖZÜM: Konsolide Bütçe Giderleri

a) Cari Giderler

i) Personel giderler
ii) Diğer cari giderler

b) Yatırım Giderleri

c) Transfer Harcamaları

- Faiz ödemeleri
i) İç Borç faizi
ii) dış Borç faizi
- Kitlere transferler
- Devlet iştiraklerine katkı payı
- Vergi iadeleri
- Sosyal Güvenlik kurumlarına transferler
- Fon ödemeleri
- Diğer transferler

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 19: Aşağıdakilerden hangisi ihale sistemiyle ihraç edilen Devlet iç Borçlanma Senetlerinden değildir?

A) Iskontolu Senetler
B) Enflasyona endeksli Senetler
C) Sabit faiz kuponlu devlet tahvilleri
D) İkraz tahvilleri
E) Değişken faizli devlet tahvilleri

ÇÖZÜM: İhale sistemiyle ihraç edilen DİBS'ler:

a) Iskontolu senetler
b) Enflasyona endeksli senetler
c) Sabit faiz kuponlu devlet tahvilleri
d) Değişken faizli devlet tahvilleri

Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 20:

I. Gelir- Gider arasındaki farktır.
II. GSMH'ya oran olarak belirtilir.
III. Hazine müsteşarlığı tarafından hesaplar ve yayımlanır.

Kamu Borçlanma Gereği ile ilgili hangisi doğrudur?

A) yalnız I
B) yalnız II
C) yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

ÇÖZÜM: Kamu kesimi borçlanma gereği, kamu kesiminin bir yıl içinde gelirleri ile giderleri arasında oluşan farkı, yani borçlanma ihtiyacını gösterir ve genellikle GSMH'ya oran olarak ifade edilir. Kamu Kesimi Borçlanma Gereği, DPT tarafından hesaplanmakta ve yayınlanmaktadır.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 21: Kamu borçlanmalarının ihale türü, senedin vadesi ve ihale zamanını hangisi belirler?

A) TCMB
B) Maliye Bakanlığı
C) Hazine Müsteşarlığı
D) DPT
E) TBMM

ÇÖZÜM: İhale türü, senedin vadesi ve ihale zamanı Hazine tarafından belirlenir.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 22: Kamu borçlanmasının mali piyasalar ve genel ekonomi üzerindeki etkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Faiz oranlan yükselir.
B) Yatırımlar artar.
C) Özel kesimin kullanacağı fonlar azalır,
D) Enflasyon oranı artar.
E) Döviz kurları artar.

ÇÖZÜM: Yüksek kamu açığı nedeniyle kamu borcunun artması faiz oranlarım artırır. Faiz oranlarının artması ve bunun yanında kamunun borçlanma isteği, özel sektörün fon teminini güçleştirir (Dışlanma etkisi). Bu nedenle yatırımlar azalır.SORU 23: İMKB Uluslararası Tahvil Bono Piyasasının işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 9:30 / 16:30
B) 9:30 / 17:0°
C) 10:°° / 16:30
D) 10:°° / 17:°°
E) 10:°° / 14:°°

ÇÖZÜM: Uluslararası Tahvil Bono Piyasası 10.00 ile 17.00 saatleri arasında işlem görür. Doğru Cevap D şıkkıdır.

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.