Ekonomizm: AUZEF 1. Sınıf Soruları
AUZEF 1. Sınıf Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
AUZEF 1. Sınıf Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

23.11.2019

AUZEF Sosyolojide Günce Tartışmalar Vize Soruları

1-Aşağıdaki sosyolojik teorilerden hangisi yapı temelli bir teori değildir?

a) Marksizm
b) Yapısalcılık
c) İşlevselcilik
d) Feminizm
e) Sembolik etkileşimcilik

2 - Aşağıdakilerden hangisi yerli sosyoloji savunuculuğu için diğerlerine göre daha az bir gerekçeye sahiptir?

a) Avrupa
b) Afrika
c) Uzak Doğu
d) Orta Doğu
e) Latin Amerika

3 -Aşağıdakilerden hangisi pozitivist araştırma paradigmasının özelliklerinden birisidir?

a) Öznel gerçeklik
b) Duruma özgü bulgular
c) Katılım temelli süreçler
d) Önceden kestirilemezlik
e) Mekanik dünya görüş

4 -Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimciliğe ilişkin yanlış bir bilgi ya da görüş sunmaktadır?

a) Sembolik etkileşimci perspektifin kaynağı Mead, Cooley ve Dewey’dir.
b) Sembolik etkileşimcilik adı Herbert Blumer tarafından verilmiştir.
c) Toplum sürekli oluşan ve gelişen ilişkiler ağıdır.
d) Anlamın kaynağı toplumsal etkileşimdir.
e) Sembolik etkileşimciler E. Durkheim’den çok etkilenmişlerdir.

5 -Aşağıdaki ifadelerden hangisi sosyal eylem temelli teorilerin ortak
özelliklerinden birisidir?

a) Toplumda bir uyumun ya da çalışmanın esas olduğunu göstermeye çalışırlar.
b) Toplumu insan eylemlerinin bir ürünü olarak görürler.
c) Toplumun bir bütün olarak nasıl var olduğunu açıklayan teorilerdir.
d) Makro konular üzerinde odaklanırlar.
e) Toplumun temel ihtiyaçları olduğunu kabul eder ve bu ihtiyaçların hangi
toplumsal yapılar tarafından nasıl karşılandığını analiz ederler.

Cevap Anahtarı : 1)E 2)A 3)E 4)E 5)B

6 -Giddens 3 tür riskten söz eder:

a) Dışsal riskler, bireylerin yaşamları sürecinde beklenmedik bir anda
dışarıdan gelen risklerdir.
b) Özellikle bilimsel ve teknolojik ilerlemeler sebebiyle insanlığın gelişim
sürecinde oluşan “imal edilmiş riskler”;
c) “Yüksek maliyetli riskler”. Bu risk türü beraberinde telafi edilemez hasar
bırakmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi imal edilmiş risklere iyi bir örnek olabilir?

a) Uçak kazaları
b) Hasadın kötü geçmesi
c) Çernobil nükleer kazası
d) İnternet virüsleri
e) Sel baskınları

7 -Aşağıdakilerden hangisi T. Kuhn’a göre bilimsel paradigmaların ana işlevlerinden birisi değildir?

a) Konu ile ilgili hangi türde soruların sorulacağını ve bu sorulara hangi tip
cevapların aranacağını belirler.
b) Araştırma sonuçlarının nasıl yorumlanacağını belirler.
c) Araştırmanın nasıl pazarlanacağını belirler.
d) Neyin inceleneceğini ve çıkarımlanacağını belirler.
e) Araştırma sorularının nasıl organize edileceğini ve bir yapıya
dönüştürüleceğini belirler.

8 -Batı-dışı toplumlarda sosyolojinin yerlileştirilmesi çabalarında başarısız olunmasına en az etki eden faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Batı sosyolojisine kuramsal, metodolojik ve araştırma olanakları açılarından
bağımlılığının devam etmesi
b) Sosyal bilimsel çalışmalar için gerekli akademik özgürlüklerin devlet
kurumları tarafından sınırlandırılması
c) Sosyolojinin çok yoğun emek gerektirmesi
d) Entelektüellerin alternatif bilim arayışları ve tutumlarından dolayı akademik
görevlerine son verilmesi
e) Siyasetçilerin ve hükümetlerin sosyal bilimsel araştırmaları önemsememeleri
ve kayıtsız kalmaları,

 Cevap Anahtarı : 6)D 7)C 8)C

9 -K. Marx’a göre, kapitalizm aşağıdakilerden hangisiyle kendi sonunu hazırlamış olur?

a) Demokratik yönetime geçilmesi
b) Devletin kontrol altına alınması
c) Tüketim kültürünün yaratılması
d) Dinin öneminin yitirilmesi
e) Proletaryanın yaratılması

10 -Risk toplumu kavramı ilk olarak aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından kullanılmıştır?

a) Anthony Giddens
b) Jean Baudrillard
c) Ulrich Beck
d) Richard Sennett
e) Frank Furedi

11 -Yapı-fail ikilemi çerçevesindeki yaklaşımlar açısından aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

a) Althusser gibi Marksistler bireyin belirleyiciliğine vurgu yaparlar.
b) Yapı-özne hususunda 3 temel kutup vardır.
c) Fenomenoloji, etnometodoloji ve sembolik etkileşimciliği benimseyen
sosyologlar bireyi öncelerler.
d) Parsons ve Merton gibi yapısal işlevselci paradigmayı savunan isimler
yapının belirleyiciliğine vurgu yapar.
e) Giddens ve Bourdieu yapı-fail ikiliğini uzlaştırmaya çalışır.

12 -Bir cips firmasının Türkiye’deki insanların damak tadına göre örneğin haşhaşlı, domatesli cips üretmesi hangi küreselleşme kavramıyla ilişkilidir?

a) Kültürel emperyalizm
b) McDonaldlaşma
c) Ulusal küreselleşme
d) Küreselleşme- Doğrusu Küyerelleşme
e) Kültürel küreselleşme

 Cevap Anahtarı : 9)E 10)C 11)A 12)D 

13 -Türk sosyolojisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yargıdır?

a) İslami inançlar temeline dayanır.
b) Ziya Gökalp en önemli temsilcilerindendir.
c) Sosyolojiye en erken ilgi duyan ülkelerden birisidir.
d) Baykan Sezer en önemli savunucusudur.
e) Emperyal güçler tarafından empoze edilmiştir.

14 -Aşağıdaki sosyolojik akımlardan hangisi bireyi yapıdan daha merkezî bir konuma koyar?

a) Yapısal İşlevselcilik
b) Organizmacılık
c) Toplumsal alancılık
d) Marksizm
e) Sembolik etkileşimcilik

15 -Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyeti içinde sosyolojinin kurucusu kabul edilir?

a) İbn-i Arabi
b) İbn-i Haldun
c) İbn- Rüşd
d) Farabi
e) İbn-i Sina

16 - OECD, küreselleşmeyi ‘ayrı ulusal ekonomiler dünyasından, üretimin uluslar arasılaştığı ve finansal sermaye akışlarının ülkeler arasında serbestçe ve anında gerçekleştiği bir küresel ekonomiye geçiş’ olarak tanımlamıştır. 

Bu tanımlamadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

a) Ulusal sınırlar sermaye için artık ciddi bir engel değildir.
b) Tüm dünya ortak bir tüketim kültürüne kayar.
c) Sermaye çok uluslu bir karakter kazanır.
d) Üretim faaliyetleri sıklıkla yer değiştirebilir.
e) Emek gücü, ulusal sınırlar engeline takılmaz.

 Cevap Anahtarı  13)A 14)E 15)B 16)E

17 - Aşağıdakilerden hangisi yapı-fail ikilemine karşı çıkan ve bu ikilemi aşmaya çalışan sosyologlardan biri si değildir?

a) A. Giddens
b) L. Althusser
c) D. Layder
d) N. Elias
e) P. Bourdieu

18 -Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin doğuşunu hazırlayan ana faktörlerden birisi olabilir?

a) Endüstri Devrimi
b) Hun istilası
c) Ticarette Akdenizin önem kazanması
d) Roma İmparatorluğu'nun çöküşü
e) Hıristiyan teolojisi

19 -Sembolik etkileşimci kuramcıların üzerinde daha ziyade durdukları konu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Toplumsal değişim yasaları
b) Benliğin oluşumu
c) Tarihsel gelişim
d) Sosyal yapılar
e) Toplumun evrimi

20 -Küreselleşmeye büyük ölçüde olumsuz bakan bir teorisyen için aşağıdaki nitelemelerden hangisi yapılamaz?

a) Yapısal-işlevselci
b) Marksist
c)Feminist
d) Liberal
e) Realist

21 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi P. Bourdieu’nun habitus kavramıyla ilgili doğru bir yargı sunar?

a) Habitus insanların yaratıcı varlıklar olarak anlaşılmasına hiç izin vermez.
b) “Alan” habitusu yapılandırma eğilimindeyken, habitus da alana ilişkin
algıyı yapılandırma eğilimindedir.
c) Habitus sadece insan deneyimlerinin algısına, sistematiklik kazandıran ve
yapılandıran bir yapıdır.
d) Habitus ve alan arasında tek yönlü bir ilişki vardır.
e) Alan habitustan daha önemli ve etkilidir.

 Cevap Anahtarı  17)B 18)A 19)B 20)D 21)B

22- Ulrich Beck’e göre de risklerin modernleşme ve küreselleşme ile birlikte sınırları silikleşmiştir ve tehlikeleri artık uluslararası bir yapıya sahiptir. Beck, modernleşmenim risklerinin, coğrafi olarak belli bölgelerde ortaya çıksa bile süreç içerisinde evrensel olarak tesir edeceğini vurgulamaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi risk toplumuyla ilgili doğru bir çıkarım sayılabilir?

a) Zengin toplumlar her türlü risklerden korunur
b) Riskleri azaltmak için ulusal politikalar yeterli olacaktır.
c) Ne yaparsak yapalım risklerden kaçamayız
d) Modern risklerle mücadele için herkes özveride bulunmalıdır.
e) tevekkül asıldır

23- Durkheim, hızlı toplumsal değişim durumlarında bireylerin yaşadıkları uygun değerler kaosuna işaret için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanmıştır?

a) sosyal çatışma
b) anomie
c) sosyal uyum
d) intihar
e) Sosyal dayanışma

24- İslam sosyolojisi anlayışı dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yargı olur?

a) Batılı sosyal bilimlerin tarafsızlık savı terk edilmelidir.
b) Müslüman sosyolog açık dini bir görüşe sahip olmalıdır.
c) Müslüman sosyolog genelde dinin rolüne dair Batı sosyolojisinin genel
düşüncelerini de sorgulayabilir
d) Müslüman sosyolog hem analist hem eleştirmen hem de strateji planlayıcısı
rolünü oynamalıdır
e) Müslüman sosyolog araştırmalarında etnik ve milli kaygılara dayanmalıdır

25- Aşağıdakilerden hangisi yerli sosyoloji akımının gerekçelerinden birisi olamaz?

a) Toplumlar farklı deneyimlere ve gereksinimlere sahiptir.
b) Bilgi üretimi iktidar ilişkilerinden ayrı düşünülemez
c) Sosyolojide toplumlar eşit görülmezler
d) Toplumların farklı çıkarları vardır.
e) Toplumlar aynı dinamiklere sahiptir.

 Cevap Anahtarı : 22)A 23)B 24)E 25)E

26- Sosyolojinin en fazla ilişki içinde olduğu disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

a) astronomi
b) fizik
c) tıp
d) fiziki antropoloji.
e) sosyal psikoloji

27- Aşağıdaki kavramalardan hangisi “sosyal yaşam üzerine eleştirel düşünme, görünenin ardındaki gerçeği sorgulama, çoğunluk ya da sağduyu temelli gerçeklik kabullerinden kuşkulanma ve sosyal yaşam hakkında daha derin, kapsamlı ve tutarlı bir anlayış geliştirme becerisini ifade eder.” ifade etmektedir?

a) Sosyolojik imgelem
b) toplum felsfesi
c) sosyal arastırma
d) sosyal çatışma
e) sosyal dayanışma

28- Aşağıdaki sosyologlardan hangisi yapının bireyden daha fazla belirleyici olduğu hususunda net bir çizgiye sahiptir?

a) Talcott Parsons
b) Goffman
c) M. Weber
d) H.blumer
e) A.Giddens

29- Aşağıdakilerden hangisi Batı sosyolojisinin Avrupa-merkezci karakterine yönelik eleştiri degildir?

a) Batı sosyolojisi, Batıyı tarihin ana öznesi olarak, Batı-dışı toplumları ise
"oryantalize ede...
b) Batı sosyolojisi, toplumun bir bütün olarak nasıl var olduğunu açıklamaya
çalışır
c) Batı sosyolojisi, belirli sosyal kalıplara üstünlük kazandırmayı amaçlayan
mitlerdir
d) klasik sosyologların ortaya koydukları büyük anlatılar birer milli şovenizm
örnekleridir
e) Batı sosyolojisi, Batının modernite ve kolonyal projeleriyle doğrudan
bağlantılıdır.

 Cevap Anahtarı : 26)E 27)A 28)A 29)B

30- Aşağıdaki teorisyenlerden hangisi küreselleşmeyi daha çok desteklemektedir?

a) Z. Bauman
b) G.Soros
c) R. Sennett
d) D. Harvey
e) D. Dowd

31- Aşağıdaki isimlerden hangisi işlevselci yaklaşımı benimseyen düşünürlerden biridir?

a) Parsons
b) weber
c) mead
d) marx
e) W.R. Mills

32- Aşağıdakilerden hangisi orta düzey teorilere uygun bir örnek olur?

a) Feminizm
b) Sembolik etkileşimcilik
c) Durkheim'ın intihar teorisi
d) Marksizm
e) İşlevselcilik

33- Aşağıdakilerden hangisi post yapısal yorumlamacı paradigmaya uygun değildir? ( Bu soru iki şekilde gelmiş , ikisinde de cevap Evrensel Yasalar)

a) Evrensel yasalar
b) Önceden kestirilemezlik
c) Katılım temelli süreçler
d) Öznel gerçeklik
e) Bilgi yorumlanır ve oluşturulur.

34- “Toplumsal olgular nesneler gibi ele alınmalıdır.” görüşü aşağıdaki sosyologlardan hangisine ait?

a) Marx
b) Comte
c) Durkheim
d) Spencer
e) Weber

 Cevap Anahtarı : 30)B 31)A 32)C 33)A 34)C

35- Giddens’a göre, Modern öncesi dönemin risk ortamı fiziksel dünyanın tehlikelerinin hâkim olduğu bir yapıdaydı. Yaşam koşulları iklim şartlarına ve doğal felaketlere karşı çok gelişmemişti. Buna göre aşağıdakilerden hangisi modern öncesi risk ortamı için geçerli tehlikelerden birisi olamaz?

a) Salgın hastalıklar
b) Hormonlu gıdaların etkileri
c) Depremler seller
d) Savaşlar
e)Açlık

36- Ulrich Beck’e göre risk toplumunun itici gücü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Açlık
b) Kıtlık
c) Korku
d) Ölüm
e) Hastalık

37- İnsan zihninin tarih boyunca teolojik, metafizik ve pozitif evreler olmak üzere üç aşamalı bir evrim geçirdiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

a) Herbert Spencer
b) Emile Durkheim
c) Max Weber
d) Karl Marx
e) Auguste Comte

38- Giddens’a göre, aşağıdakilerden hangisi modern öncesi dönemin güven mekanizmalarından biri değildir?

a) Yöneticilerin totaliterliği
b) Akrabalık ilişkilerinin düzenleyiciliği
c) Yerel topluluklarının varlığı/ağırlığı
d) Bugün ile geleceği birbirine bağlayan geleneğin dönüştürülebilirliği
e) Din, inanç ve ritüellerin önemli oluşu

39- Aşağıdakilerden hangisi Marksizmin kavramlarından birisi değildir?

a) Artı değer
b) Sınıf çatışması
c) Karizmatik liderlik (WEBER’in)
d) Yabancılaşma
e) Diyalektik

 Cevap Anahtarı : 35)B 36)C 37)E 38)A 39)C

40-Kültürel küreselleşme, dünyanın bir bölgesinde üretilen bilgi, ürün ve imajların uluslar, bölgeler ve bireyler arasındaki kültürel farklılıkları “dümdüz etme” eğilimi taşıyan bir süreçtir. Kültürel küreselleşme, ekonomik küreselleşme ve bilgi ve iletişimin devrimiyle yakından ilişkili olup onlar bağlamında doğmuştur. Fakat kültürel küreselleşme hem homojenleşme veya kültürel benzeşme hem de kutuplaşma ve farklılık yaratan karmaşık bir süreçtir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış bir çıkarım olabilir?

a) Küreselleşme ve yerelleşme birbiriyle yakın hatta doğal bir biçimde
bağlantılıdır.
b) Küreselleşme karşısında insanlar yerelliklerine daha sıkı bağlanmaktadır.
c) Yerel kültürler küreselleşmeye karşı tamamen çaresizdir.
d) Küreselleşme tüm yerelleri deforme edip ‘evrensel’ bir kültür yaratmaktadır
e) Küreselleşme tüm toplumları kültürel açıdan türdeş yapmaktadır.

41-Aşağıdaki görüşlerden hangisi yapısal-işlevselci kurama uygun bir görüş değildir?

a) Bireyin davranışları toplumsal yapı ve normlarca belirlenir.
b) Toplumlar bir organizmaya benzer.
c) Toplumlar ve toplumsal kurumlar evrimsel bir değişim geçirirler.
d) Toplumdaki egemen fikirler egemen güçlerin fikirleridir
e) Toplumsal yaşamda uyum ve ahenk esastır.

42- Korku kültürü gündelik yaşam içerisinde aile dahil pek çok alanda etkisini göstermektedir. Sosyal ilişkilerdeki kopuş, bireyselleşme gündelik yaşam içerisinde ikili ilişkilerin oluşumuna negatif etki etmektedir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi korku kültürünün negatif etkilerinden
birisi olamaz? (Tek bir şık vardı tahmini şıklar eklenmiştir.)

a) Kadının eğitim seviyesi yükselmektedir.
b) Toplumun en çekirdek katmanı olan aile kurumunda da ‘yabancılarla dolu
bir dünyada” çocuk yetiştirmek.
c) Sosyal ilişkilerdeki kopuş
d) Bireyselleşme

 Cevap Anahtarı : 40)C 41)D 42)A

43- “…………. teorisyenlerine göre, değişim normaldir. Denge ve kararlılık normal değildir.” cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sembolik Etkileşim
b) Çatışma
c) İşlevselcilik
d) Pozitivizm
e) Sosyal

44- Aşağıdakilerden hangisi A. Giddens’ın yapılaşma kuramının temel öğeleri arasında yer almaz?

a) Eyleyen
b) Yapının ikiliği
c) Yapı, yapılaşma
d) Sistemin ihtiyaçları
e) Eyleme ve güç

45- Ulus-devletle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Osmanlı imparatorlugu, ulus-devlet modeline dayanmıyordu
b) Kan bağına dayalı ulus-devlet modeli Alman ulus-devlet modelidir.
c) Ulus-devlet milliyetçiliğin yükselişe geçmesinin bir yansımasıdır.
d) Günümüzde ulus-devletler küreselleşmenn baskısı altındadır.
e) Ulus-devletler daima tek bir etnik temele dayanırlar.

46- Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin negatif etkilerinden birisi degildir?

a) Ulus-devletlerin gücü zayıflamıştır
b) Gelir dağılımında eşitsizlik yaratması
c) Küresel finans piyasaların krizlere maruz kalabilmesi
d) Yaratıcılığı ve girişimciliği geliştirmesi
e) Özel ve kamusal kaynakların dağılımında çarpıklıklara yol açması

47- Aşağıdakilerden hangisi Bourdieu nun önemli kavramları arasında yer almaz?

a. Habitus
b.Sermaye
c. Alan
d. Sınıf
e. Yapılaşma


48. Aşağıdakilerden hangisi post-pozitivist/yorumlamacı araştırma paradigmasının özelliklerinden birisi değildir?

a) evrensel yasalar
b) bilgi yorumlanır ve oluşur
c) önceden kestirilemezlik
d) öznel gerçeklik
e) katılım temelli süreçler

 Cevap Anahtarı : 43)B 44)D 45)E 46)D 47)E 48)A

7.11.2018

AUZEF | Sosyoloji 2 Çıkmış Final Soruları 2017

 Sosyoloji çıkmış sorular 2017


1) İlk göç teorilerinin temelini atan, “göç yasaları” nı geliştiren kimdir?

a) Ravenstein ***
b) Karl Marx
c) İbni Haldun
d) Michael J. Piore
e) Samuel A. Stouffer


2) PTT, İstanbul Üniversitesi aşağıdakilerden hangi grupların/örgütlerin kategorisine girer?
(BÜT-2015)

a) Birincil grup
b) İkincil grup
c) Dış grup
d) Formel grup ***
e) İnformel grup


3) Herhangi bir toplumda, diğer toplumsal kurumlara göre çok daha önemli görülen ve bu
özelliği nedeniyle de o toplumu tanımlama özelliğine sahip olduğu düşünülen kurum,
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılmaktadır?

a) Toplumsal kurum
b) Mihver kurum ***
c) Statüsel kurum
d) Anlamlı kurum
e) Önemli kurum


4) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Demografi insan nüfusunun büyüklük ve hareketliliğindeki değişiklikleri araştıran bir sosyal bilimdir.
b) Demografik geçiş kuramı, sosyolojideki modernleşme kuramının bir türevi olarak
değerlendirilmektedir.
c) Bir toplumda doğal nüfus artış hızı sıfır ise buna sabit veya durağan nüfus denir.
d) Kaba doğum hızı, belli bir nüfusta, genellikle bir yıl içinde her 1000 kişiye düşen canlı insan doğum sayısıdır.
e) Genel doğurganlık oranı kaba doğum hızı ve iklim ile bağlantılıdır. ***


5) Toplumsal sözleşme kuramcılarının iddialarını geliştirirken temel aldıkları hayalî toplumu
ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Altın çağlar
b. Hayalî cemaatler
c. Doğa hali***
d. Atlantis
e. Ütopya


6) Küreselleşmeyi “zaman-mekan sıkışması” olarak tanımlayan kimdir?

a) Giddens
b) David Harvey ***
c) Morin
d) Donnan
e) Tomlinson


7) Hayatın ilerleyen yıllarında kişilerin sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesi, toplumdan soyutlamadan yaşamlarını sürdürmeleri ve çok yönlü tedaviyi hedef alan bilim dalı hangisidir?

a) Farmakoloji
b) Patoloji
c) Geriatri ***
d) Üroloji
e) Nöroloji


8) Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlerden değildir?

a) Gençlik hareketleri
b) Kadın hareketleri
c) Irkçılığa karşı hareketler
d) İşçi hareketleri ***
e) Cinsiyete karşı hareketler


9)Bireylerin doğumla getirdikleri genetik özelliklerinden ziyade, belirli insanlara uyguladığımız
‘toplumsal etiketler’i ve bu etiketlemenin ardından onları sapkınlığa iten ve sapkınlığı artıran
yaklaşım biçimlerimizi araştıran teori aşağıdakilerden hangisidir?

a) Biyolojik görüş
b) Psikolojik görüş
c) Sosyolojik görüş
d) Etiketleme (yaftalama) kuramı ***
e) Marksist kriminoloji


10)Aşağıdakilerden hangisi sosyalist ekonomilerin kapitalist ekonomilerden birfarklılığı olarak
değerlendirilebilir?

a. Daha fazla üretken oluşu
b. Daha fazla zenginlik üretmesi
c. Daha fazla ticari reklam kullanması
d. Görece daha az ekonomik eşit yaratması
e. Görece daha fazla sosyal ve ekonomik eşitlik yaratması ***


11)Okulun işlevlerini "basitleştirme", "temizleme" ve "denge kurma" olarak ifadeeden eğitimci
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Talcott Parsons
b. John Dewey***
c. Emile Durkheim
d. Joel Springs
e. Basil Bernstein


12. Seküler bir toplumu yoksulluktan, ayrımcılıktan ve diğer adaletsizliklerden kurtarmak için
girişilen siyasi mücadelede, dinî bir cemaatin (temel olarak Katolikliğin)kullanılmasına ne adverilir?

a. Kurtuluş teolojisi***
b. Yaratılışçılık
c. Dinî sekülarizm
d. Dinî deneyim
e. Dinsel devrim


13) Yaşamdan geri çekilme teorisi hangi teorinin tam karşıtı bir anlayış içermektedir?

a) yorumsamacı
b) Aktivite teorisi***
c) Süreklilik teorisi
d) Modernleşme teorileri
e) Yaşlılık teorisi


14) İnsan-Sermaye (Human-Capital) göç modelini hangi demograf geliştirmiştir?

a) Everett lee
b) Samuel A. Stouffer
c) Michael J. Piore
d) Ravenstein
e) Larry A. Sjastaad***


15) Aşağıdaki seçeneklerde sunulan ifadelerden hangisi, cinsiyetçilik kavramıiçerisinde
değerlendirilmektedir?

a. Aynı cinsiyetten olan kişiler arasındaki ayrımcılık
b. Erkeklerin kadınlara, kadınların da erkeklere eşit biçimde ayrımcılıkyapmaları
c. Kadınların erkeklere yönelik ön yargıları
d. Erkeklerin kadınlara yönelik ön yargıları ve uyguladıkları ayrımcılık***
e. Kadınların erkeklere yönelik uyguladıkları ayrımcılık


16) sapkınlık diye birşeyyoktur,bir davranış biçimi sadece başkaları tarafından öyle tanımlandığı için
sapkın hale gelir. bu düşünce hangi bakış açısına aittir?

a)işlevselci
b)etkileşimci***
c)marxist görüş
d)sağ gerceklik
e)sol gerçeklik


17) Polisi ilgilendiren işler anlamına gelir. Bunun modern karşılığı "devleti ilgilendiren işler"dir.
Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yönetim
b. Siyaset***
c. Polisiye önlemler
d. Hükûmet
e. Devlet


18)“Küresel Köy” kavramını ilk kez kim kullanmıştır ?

a) Ulrich Beck
b) Thomas Friedman
c) McLuhan ***
d) Giddens
e) Weber


19) Konut sınıfları kuramının kurucuları olan kent sosyologları hangileridir?

A)R.E. Park ve louiswirth
B)E.W. burgess ve R.M. mckenzie
C)johnrex ve robertmoore***
D)marcues ve parson
E)weber ve marx


20.Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem sanayi ülkelerinden değildir?

a. Rusya ***
b. İngiltere
c. Fransa
d. Belçika
e. Almanya

AUZEF | Felsefeye Giriş Platon Soruları

Locke Kimdir?

Felsefeye Giriş Platon SorularıSoru:  Platon’a göre mutlak bilimin konusu itibarı ile aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

Doğru Cevap : İdealar

Soru: Platon, fizik dünyanın ötesinde yer alan kalıcılık ve değişmezliğin olduğu dünyaya ne demektedir?

Doğru Cevap : İdealar dünyası.

Soru: Platon açısından Deneyim dünyasının Gerçeklik ile ilişkisi nedir?

Doğru Cevap : Deneyim dünyası gerçeklikten pay almışların dünyasıdır

Soru: Aşağıdakilerden hangisi ideaların bir özelliğidir?

Doğru Cevap : İdeaları sürekli ve durağandırlar, hiçbir değişime tabi değildirler.

Soru: Platon iyi ideasını neye benzetmektedir? 

Doğru Cevap : Her şeyi aydınlatan güneşe

Soru: İdeaların ortak özellikleri, her birinin kaynağı olduğu düşünülen hangi idea ile açıklanır?

Doğru Cevap : İyi ideası

Soru: Platon felsefesi açısından metheksein ne demektir?

Doğru Cevap : Şeylerin İdealardan pay alırlar ya da onlara katılması

Soru: Platon için idealar ve fizik nesneler arasında nasıl bir ilişki vardır?

Doğru Cevap : Fizik nesneler, idealardan pay alır


Soru: Platon açısından aşağıdakilerden hangisi idealar hakkında geçersizdir? 

a)Empirik bilimin nesnesi olmaları
b)Sabit olmaları
c)Değişmez olmaları
d)Gerçek olmaları
e)Fizik nesneleri olmamaları


Soru: Platon açısından deneyimlediğimiz dünya ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a)Gerçek olanın dünyasıdır
b)Yanılsatıcı bir dünyadır
c)Değişen bir dünyadır
d)Görünüşlerin dünyasıdır
e)Duyumlanan dünyadır.


Sor: Platon'un "iyi ideası" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Siyasi bir kavramdır.
b)En yüksek ideadır
c)Bütün diğer İdeaları anlamlı kılar
d)Güneşin canlıları beslemesi gibi, bilgiyi besler
e)Akıl ile arasında bir yakınlık vardır

3.11.2018

AUZEF | Felsefeye Giriş Locke Soruları

Locke Kimdir?

Felsefeye Giriş Locke Soruları


Soru:  Locke ideleri ne şekilde ayırmaktadır?

Doğru Cevap : Basit ve bileşik ideler.

Soru: Locke’un bilgi teorisinde ‘ide’ ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap : Düşünülen ya da algılanan her türlü zihin içeriği

Soru:  Locke’a göre her tür bilginin kaynağı nedir?

Doğru Cevap : Deneysel tecrübe.

Soru: İde kavramına yaklaşımları açısından Locke’u Descartes’tan ayıran en önemli husus nedir?

Doğru Cevap : Doğuştan ideler öğretisinin reddeder.

Soru:  Locke’a göre düşüncenin nesneleri nelerdir?

Doğru Cevap : İdeler.

Soru: Locke’un bilgi teorisinde tecrübenin yeri nedir?

Doğru Cevap : Tecrübe, Locke’a göre bütün bilgimizin kaynağıdır

Soru: Locke’a göre hangi ideler doğuştan gelmiştir?

Doğru Cevap : Doğuştan ideler yoktur.

Soru: Locke için idelerin kaynağı nedir?

Doğru Cevap : Deneyim

Soru: Locke’un düşüncesine göre nesnelerin boyut, şekil, koku, tat…vs gibi özelliklerinin, nesneye dair bilgimize etkisi nedir?

Doğru Cevap : Koku, tat gibi öznel özellikler, boyut, şekil gibi kalıcı özellikler sayesinde kişi tarafından duyumlanabilir

Soru:  ‘Tabula Rasa’ ne demektir?

Doğru Cevap : Boş levha.

Soru: Locke’a göre madde ve cisim arasındaki fark nedir?

Doğru Cevap : Her cismin maddesi vardır

Soru: Locke deneyimi ne şekilde ayırmaktadır?

Doğru Cevap : Dış duyum ve iç duyum.

Soru: Locke’a göre madde ne demektir?

Doğru Cevap : Ne olduğu tam olarak dile getirilemeyen, ancak kendisine gene de ihtiyaç duyulan bir varlıktır.

Soru: Birincil nitelikler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Duyulara bağlı değil

Soru: Locke’a göre aşağıdakilerden hangisi birincil nitelik ve ikincil nitelik açısından bakıldığında doğru değildir?

İkincil nitelikler olmadan nesne varolamaz.


Soru: Locke’a göre hangisi zihnin temel eylemlerinden değildir?

İdeler ile hakikatin bilgisine ulaşmak


John Locke Kimdir?

AUZEF | Psikolojiye Giriş Vize Soru ve Cevapları 2018


Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi sinaptik iletinin oluşumunda rol almaz?

Doğru Cevap : Gliya

Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi Otonom sinir sisteminin görevi değildir?

Doğru Cevap : Duyulardan gelen bilgileri merkezi sinir sistemine iletme
Veya İnsanın Maddi Varlığını Sürdürmesini Sağlama

Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi Serebrum yapıları içinde değildir?

Doğru Cevap : Pons

Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi bütün omurgalı canlılarda bulunan beyin yapılarından değildir?

Doğru Cevap : Prefrontal korteks (ön alın kabuğu)

Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi Bowlby’e göre güvenli bağlanmış bir çocuğun davranışlarını tanımlamaz?

Doğru Cevap : Ayrıldıktan sonra anne yanına geldiğinde tepki verir.

Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemlerinin eş güdümlü olarak çalışabilmesinin nedenlerinden değildir?

Doğru Cevap: Sinir sistemi ve endokrin sistem birbirinden bağımsız olarak çalışır

Soru:7 Aşağıdakilerden hangisi, bir bireyin gelişiminde normatif tarihe bağlı etki olarak kabul edilebilir?

Doğru Cevap : Enseste maruz kalmak

Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi, beynin yapısı ile ilgili bilgi sağlamaz?

Doğru Cevap : EEG

Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi bilimin amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap : Kendi kuram/modellerini yayınlamak

Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir?

Doğru Cevap : Psikoloji insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler

Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi deneysel araştırmaların bir özelliği değildir?

Doğru Cevap : İki olgu arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek

Soru:12 Aşağıdaki uygulamalardan hangisi şekillendirme yoluyla öğrenme sürecini ifade eder.

Doğru Cevap: Organizma hedef davranışa ulaşana kadar kademe kademe pekiştirilir

Soru:13 Aşağıdakilerden hangisi betimsel bir çalışmanın özelliği değildir?

Doğru Cevap: Bir olgunun nedenini ortaya koymak


Soru: 14 Aşağıdaki nörotransmitterden hangisinin düzeyinin arttırılmasının Alzheimer hastalığının tedavisinde yararlı olacağı düşünülmektedir?

Doğru Cevap : Asetilkolin

Soru:15 Algı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

Doğru Cevap: Yorumlama faaliyetini içeren öznel bir süreçtir

Soru:16 Algıda temel bir örgütlenme ilkesi olan şekil-zemin ilişkisi ile hangisi doğrudur.

Doğru Cevap: . nesne olay ve kişiler daima bir şekil-zemin ilişkisi içinde algılanır

Soru:17 ayaklı fotoğraf : fotoğrafta yer alan gencin ayaklarının orantısız bie biçimde büyük görünmesinin nedeni hangisidir ?

Doğru Cevap: tek göze bağlı uzaklık ipuçlarının zayıf olması

Soru: 18 Annenin doğum sonrası dönemi daha kolay atlatabilmesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Hormanal destek kullanması

Soru: 19 Bilim adamlarının daha önce yapılmış bir çalışmayı tekrarlamalarının sebebi ne olabilir?

Doğru Cevap : Çalışılan olgunun geçerli ve güvenilir olduğunu göstermek

Soru: 20 Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde, kısa sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin oluştuğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Kişilik gelişimi Veya Bilişsel Gelişim

Soru: 21 Bir sinir iletisi… ......
Yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlayan şık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : hem elektriksel ve hem kimyasal mesaj taşır veya Sinirsel Ve Gliyal Mesaj Taşır

Soru: 22 “Bu dönemde yeni bir şeyler üretmek, yaptığı işler için beğeni toplamak, yetişkin ve arkadaşlarından takdir görmek önemlidir. Çevre, çalışma isteği yaratmak, sorumluluk vermek ve performansı takdir etmekle temel çatışmanın çözümüne yardımcı olabilir”. Bu açıklama Erikson’un kuramında hangi dönemi tanımlamaktadır?

Doğru Cevap : Çalışma ve başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu

Soru: 23 Bir özelliğin ortaya çıkışında kalıtım ve çevresel etmenlerin işbirliği yaparak ve birbirini dengeleyerek işlev gördüklerini savunan yaklaşım/görüş hangisidir?

Doğru Cevap : Epigenetik görüş
Soru: 24 Bir arkadaşınız, daha yaratıcı olmak için beyninin sağ yarıküresini geliştirecek etkinlikler yaptığını söylüyor. Beynin çalışmasıyla ilgili bilgiler ışığında, bunun gereksizliğini açıklamak için O’na ne demelisiniz?

Doğru Cevap : Her iki yarı kürenin etkileşim halinde ve birlikte işlev gördüğünü

Soru:25 bir öğretmenin haber vermeden yaptığı mini sınav aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisine örnektir

Doğru Cevap: değişken zaman aralıklı pekiştirme

Soru: 26 “Bir dizi olgu ya da olguları açıklayan kavramsal sistem”i tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Teori veya hipotez

Bir psikolojik araştırmanın temel hedefi nedir?

İnsani süreçleri araştırmak ve öngörüde bulunmak

Soru: 27 “Bir ay süreyle 3mg B12 vitamini verilen tavuklarla verilmeyen tavukların yumurtlama miktarları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusu ne tür bir araştırmaya işaret etmektedir?

Doğru Cevap : Yarı Deneysel Veya Deneysel

Soru: 28 Bireyin içinde bulunduğu dünyayı anlama çabası ve basitten karmaşığa doğru bir zihinsel düzen geliştirerek çevresine uyum yapması hangi kavramı tanımlar?

Doğru Cevap : Bilişsel gelişme

Soru:29 bireyin yalnızken gösterdiği davranışların grup yada kitle içine girince değiştiğini gözleyen ve bu durumu sistematik olarak incelemeye karar veren psikolog psikolojinin hangi alt alanında çalışmaktadır

Doğru Cevap: sosyal psikoloji

Soru:30 bir beyin tramvasına bağlı olarak yaşadığı amnezi sonucunda kendi adını bile hatırlaman ünlü bir bisiklet yarışçısı, bisiklet sürme konusunda eskiden olduğu gibi çok iyi performans göstermektedir.
Yukarıdaki örnek vaka uzun bellekle ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi için bir kanıt olarak gösterilebilir ?

Doğru Cevap: Uzun süreli belleğin açık bellek ve prosedürel bellek adı verilen türlerinin olduğu

Soru: 31 Bir bireyde belirli bir özelliğin mevcut olup olmadığını ve ne kadar sahip olduğunu değerlendirmek istiyorsak hangi veri toplama aracını kullanırız?

Doğru Cevap : ÖLÇEK

Soru: 32 “Bütün parçalarının toplamından fazla ve farklıdır” ifadesi ile özetlenebilecek yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Gestalt Ekolü

Soru: 33 Bir araştırmacı, hedefinin zihinsel süreçleri basit parçaların birleşimleri olarak anlamak olduğunu belirtiyor. Araştırmasının tarihsel kökü hangisine dayanmaktadır?

Doğru Cevap : Yapısalcılık

Soru:34 bilişsel öğrenme süreci ile ilgili hangisi doğrudur ?

Doğru Cevap: Bilişsel öğrenme yaklaşımında öğrenme ve performans aynı şeyler değildir

Soru:35 Bellekle ilgili hangisi doğrudur

Doğru Cevap: Bellek bilişsel psikologlar tarafından çalışılan bir psikoloji konudur

Soru: 36 “5 yaşında olan Demet, bahçedeki kedilere süt vermek için annesinden yardım istedi. Annesi iki kutu süt ve biri geniş diğeri dar iki kap çıkardı ve Demet’e verdi. Çocuk sütleri boşalttıktan sonra annesine “ama bu kaptaki fazla oldu, öbür kedi aç kalacak” dedi. Çocuğun bu düşüncesinin nedeni onun henüz korunum ilkesini kazanmamış olmasıdır. Çünkü çocuk somut işlemler dönemindedir.” Bu bölümde Piaget’nin kuramına göre YANLIŞ kullanılan kavram hangisidir?

Doğru Cevap : Somut işlemler dönemi

Soru:37 Çifte-kodlama kuramı’nın savunduğu düşünce hangisidir?

Doğru Cevap: uzun süreli bellekte bir uyarıcıyı aynı anda iki formda kodlamak daha iyi sonuç verir.

Soru: 38 “Çocukların TV izleme alışkanlıklarına ilişkin bir rapora göre, TV izleme süreleri arttıkça ders notları düşmektedir.” Bu çalışmaya dayanarak nasıl bir neden-sonuç ilişkisi gerekçelendirebiliriz?

Doğru Cevap : Neden sonuç çıkarımları ilişki (korelasyon) bildiren çalışmalarla yapılamaz.

Soru: 39 Daha Yaratıcı Olmak İçin Beynin Sağ Yarımküresini Geliştirecek Etkinlik Yapan Kişiye Hangi Açıklama Yapılır.

Doğru Cevap : Her İki Yarım Kürenin Etkileşim Halinde Ve Birlikte İşlev Gördüğünü

Soru:40 Düşüncenin önemli bir yapıtaşı olan imgeler ile ilgili hangisi doğrudur

Doğru Cevap: imgeler, dünyanın zihinde 5 duyu formunda temsil edilmesidir

Soru: 41 Davranışsal genetik çalışmalarının amacı nedir?

Doğru Cevap : Bireysel farklılıkların kaynağını açıklamak

Soru: 42 Duyusal gelişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Birkaç duyunun eş güdümlü kullanılması 3 yaş civarında ortaya çıkar.
Veya Algı Ve Hareket Gelişimi Birbirini Sıkıştırır Ve Destekler.

Soru: 43 Doğumdan sonra sinir sisteminde görülen en belirgin değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Sinaptik bağlantıların artışı Veya Miyelin tabakasının yaygınlaşması

Soru: 44 Dünyanın sağ yanından gelen bilgilerin işlendiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Beynin sol yanı

Soru: 45 Davranışlarımızın çoğunun gizli amaçlar ve bilinç dışı arzular tarafından yönlendiriliyor olabileceğini savunan yaklaşım hangisidir?

Doğru Cevap : Psikanalitik Yaklaşım

Soru:46 Davranışçı yaklaşımın çalışma konusu hangisidir

Doğru Cevap: İnsan ve hayvanların gözlenebilir eylemlerini inceler

Soru:47 duyusal kayıt sistemindeki süreçlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Doğru Cevap: Sisteme giren her bir uyarıcı işleme konmadan sistemden atılamaz

Soru: 48 Ergenlerde düşünmenin karmaşıklaşması ve kendini kontrol etmenin artışını nasıl açıklayabiliriz?

Doğru Cevap : Bunların tümüyle. Veya Sinaptik Bağlantıların Giderek Daha Seçici Ve Etkili Olmasıyla

Soru:49 Ergenlik dönemindeki fiziksel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Bedensel büyüme yavaşlamıştır.

Soru: 50 Epigenetik kalıtım sistemlerinin önemiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : DNA’nın yapısının değişmediğini gösterdiği Veya Kalıtımın yalnızca genetik olmadığı gösterdiği


Soru: 51 Eğer bir bireyde belirli bir özelliğin (risk alma eğilimi gibi) mevcut olup olmadığını ve ne düzeyde olduğunu bireyin beyanına bağlı olarak görmek istiyorsak ne tür bir veri toplama aracı kullanılmalıdır?

Doğru Cevap : Ölçek

Soru: 52 Fal ya da astroloji yoluyla edinilen bilgi neden bilimsel bilgi değildir?

Doğru Cevap : Gözlenebilir olgular üzerinde sistematik ve objektif olarak veri toplamadıkları için

Soru:53 F klavyede 10 parmak yazmayı öğrenmiş birinin Q klavyede 10 parmak yazmasının Q klavyeyi yeni öğrenen birinden daha zor olmasının nedeni aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

Doğru Cevap: . Zihinsel kurulum

Soru:54 Göze hava üflenmesiyle eşleştirilen sesin, gözün kırpıştırılmasına yol açtığı bir deneyde, daha sonra sadece sese karşı verilen göz kırpıştırma tepkisine ne ad verilir

Doğru Cevap: Koşullu tepki

Soru: 55 Gelişim sürecinin ele alınış biçimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Gelişim süreci büyüme ile sona erer.

Soru: Gelişim psikolojisinin işlevini en iyi özetleyen seçenek hangisidir?

Doğru Cevap : Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin tarif edilmesi ve açıklanmasıdır.
.
Soru:56 Görece yeni olmasına karşın son yıllarda psikolojinin tüm dallarına etki etmiş bir düşünce okulu olma özelliği kazanan ve kuzey Amerika psikolojisinde 1960ların ortalarından itibaren başat yaklaşım olarak davranışçılığın yerini almaya başlayan psikoloji yaklaşımı hangisidir?

Doğru Cevap: Bilişselci

Soru: 57 Hangi seçenek gelişim araştırmalarında kullanılan yöntemsel düzenlemeleri göstermektedir?

Doğru Cevap : Boylamsal, kesitsel, sırasal

Soru: 58 Hangi alanda çalışan psikologlar insan psikolojisinin kalıtımsal yönleriyle en az ilgilenirler?

Doğru Cevap : Endüstri-Örgüt

Soru: 59 Hangisi bir gelişim psikoloğunun sorabileceği bir sorudur?

Doğru Cevap : İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır? Veya Ergenlerin Tutum Değiştirmesini Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Soru: 60 Hangisi bir bilişsel alanda çalışan psikoloğun sorabileceği bir sorudur?

Doğru Cevap : Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?

Soru: 61 Hangisi çevre ve kalıtım etkisinin birbirine karıştığı durumlardan değildir?

Doğru Cevap : Yabancı bir ülkede büyüyen çocuğun iki dil öğrenmesi Veya Hiperaktif Bir Çocuğun Daha Çok Cezalandırılması

Soru:62 Hangisi gestalt psikolojisinin algı ile ilgili görüşlerinden biri değildir.

Doğru Cevap: Tek tek unsurların biraraya getirilerek bütüne ulaşıldığı bir süreçtir

Soru:63 Hangisi bir endüstri/örgüt psikoloğunun çalışma alanına girer.

Doğru Cevap: Bir işyerindeki çalışanların ücretlerinin ödeneme aralıklarının performansa etkisi

Soru:64 Hangisi problem çözme stratejisi olan algoritmanın bir özelliğidir

Doğru Cevap: Kurallara uyulduğu sürece kesinlikle doğru sonuca ulaşılır

Soru:65 Hangisinin davranışlarda ve zihinsel süreçte neden olduğu kalıcı değişim öğrenme olarak tanımlanır

Doğru Cevap: Deneyimlerin

Soru:66 Hangisi bir kavramdır

Doğru Cevap: Ağaç
Soru:67 Hangisi kısa süreli belleğin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: Bilgi alma kapasitesi çok dardır

Soru:68 Kilitli bir kapının önünde elinde bir deste anahtarın olduğu varsayılırsa, kapıyı açan anahtarı bulabilmek için seçilecek strateji hangisidir

Doğru Cevap: Deneme-yanılma

Soru: 69 Miyelinizasyon süreci ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: El-göz koordinasyonu ile ilgili bölgelerde 1 yaşında tamamlanır.

Soru: 70 Merkezi sinir sisteminin görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Dış dünya ile doğrudan bağlantı kurmak

Soru: 71 Miyelin kılıfın işlevi nedir?

Doğru Cevap : Sinir iletisinin izolasyonunu sağlamak.

Soru: 72 Nöronlarla (sinir hücresi) ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Dendrit Ve Aksonları Vardır.  Veya Hücresel Bir Yapı Olmalarına Rağmen Gövdeleri (Soma) Bulunmaz
.
Soru: 73 İlk psikoloji laboratuvarı kim tarafından kurulmuştur?

Doğru Cevap : Wilhelm Wunt

Soru: 74 İnsan figürü çizimlerinin 2-5 yaş arasındaki gelişimini incelemek için, 2 yaşındaki çocuklardan oluşan bir grup seçip, onları 5 yaşa kadar 6 ayda bir test vererek izlediğimde hangi yöntemsel düzenlemeyi kullanmış olurum?

Doğru Cevap : Boylamsal düzenleme

Soru: 75 İç salgı bezleri ve hormonların insan davranışları üzerindeki etkileri
bakımından hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Bazı gelişimsel süreçleri başlatır veya durdururlar Veya Solunum, Sindirim, Dolaşım Gibi Temel Sistemlerin Sürekli Çalışmasını Sağlarlar.

Soru: 76 İnsan genomu projesinden elde edilen sonuçlarla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Her gen, otomatik olarak bir protein üretmektedir.

Soru: 77 İnsanın dünyaya boş bir levha olarak geldiğini ve bütün özelliklerini çevre yoluyla edinildiğini savunan yaklaşım hangisidir?

Doğru Cevap : Davranışçılık

Soru: 78 “İnsanın tüm özellikleri yalnızca kalıtımla aktarılıyorsa…” cümlesi hangisi ile bitirilirse yanlış olur?

Doğru Cevap : İnsan doğarken boş bir levha olur.

Soru:79 İyi anne olmanın sevgi, şefkat ve fedakârlık gibi olmazsa olmaz 3 özelliği içermesi gerektiği düşünülürse annelik kavramının hangi yolla oluşturulduğu söylenebilir

Doğru Cevap: Kritik özellikler

Soru: 80 Olumlu korelasyona hangisi örnektir?

Doğru Cevap : Hane başına düşen kişi sayısı arttıkça yoksulluk artar

Soru: 81 Piaget’ye göre, 0-2 yaş arasında kullanılan temel bilgi edinme yolları hangileridir?

Doğru Cevap : Duyular ve hareketler

Soru: 82 Piaget ile Vigotsky’nin bilişsel gelişime bakış açıları karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

Doğru Cevap : Her ikisi de bilginin çocuk tarafından yapılandırıldığını kabul eder.

Soru:83 Psikologların belleğin çalışmasını açıklamada kullandıkları bilgi işleme modeline göre bellek nedir?

Doğru Cevap: Aktif bir şekilde inşa edilen zihinsel bir süreçtir

Soru: 84 Uyku bozukluklarının tedavisinde hangi iç salgı bezinin hangi özelliğinden yararlanarak ilaç geliştirilmiştir?

Doğru Cevap : Hipofizin hormon üretimini tetikleyici rolünden veya pineal bezin melatonin salgılamasından

Soru: 85 Sırt ağrılarından yakınan biri ağrılarını dindirmek için akupunktur yaptırmaya karar veriyor. Bu tedavi işe yararsa aşağıdakilerden hangisinin salınımını arttırmış olabilir?

Doğru Cevap : Endorfin

Soru: 86 Sinir sisteminin genel yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Merkezi sinir sistemi, somatik ve otonom sinir sisteminden oluşur.

Soru:87 siyah bir köpekle travmatik (acı veren) bir deneyim yaşayan bir çocuğun siyah ve tüylü tüm nesnelere korku tepkisi vermesinin nedeni hangisidir?

Doğru Cevap: Genelleme
.
Soru:88 Şekilde yer alan 15 figürün bir ağaç olarak algılanmasına yol açan gestalt gruplama ilkesi hangisidir

Doğru Cevap: Yakınlık

Soru: 89 Vigotsky’e göre, bilişsel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Bilişsel gelişme evreler halinde ele alınır.


Soru:90 .wunt un öncülüğünü yaptığı insanın zihinsel deneyimini olabilecek en küçük parçalara bölerek, onu oluşturan temel elementleri saptamaya çalışan psikolojik yaklaşım hangisidir ?

Doğru Cevap: a.yapısalcı

Soru: 91 Yeni Doğanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap : Sesle verilen yönergeleri algılayabilirler.

Soru: 92 “Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin risk alma ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusu ne tür bir araştırmaya işaret etmektedir?

Doğru Cevap : Betimsel

Soru: 93 Yakınsal Gelişme Alanı (ZPD) kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : ZPD’nin genişletilmesi ancak yetişkinler tarafından yapılabilir

Soru:94 Yüzü olarak algılanabileceği görüldükten sonra kişinin algısını bu iki figürden birine sabitlemekte zorlanması algının özelliklerinden hangisine bir örnektir?

Doğru Cevap: algının aktif bir şekilde inşa edilen bir süreç olması


1.11.2018

AUZEF Felsefe 1. Sınıf Final SorularıAUZEF Felsefe 1. Sınıf Final Soruları1-Descartes’in ben anlayışı hangisidir?

Zihin düşünen ben anlayışı


2-Eleştirel felsefenin araştırma konusu nedir?

İnasnın anlama gücünün imkanı ile sınırlarını araştırır.


3-Doğrudan anlam öğretisine göre anlam hangisidir?

Anlam sözcüğün işaret ettiği nesnelerdir.


4-Wittgeinstein’e göre mantığın işlevi nedir?

Ontoloji yapmanın temel koşulu ve dil eleştirisini gerçekleştirme aracı
  


5-“Res Extensa” ‘ nın temel özelliği nedir?
Makineleştirilmiş doğa, hantal makina


6-Wittgeinstein ‘nın birinci dönemde anlamdışı cümleyi ayırt eden özellik nedir?
İşaret düzgün şekilde sembol haline getirilmemiştir.


7-Eleştirel felsefeyle birlikte felsefi etkinlik alanının değişiminden yola çıkarak hangisi söylenebilir?

8-Modern dünya görüşünün ortaya çıkardığı anlayış hangisidir?

Tüm varlıkları kapsayacak çevre (bilimsel bilgi ve işlevsel aklı tek değer olarak görür)


9-Ksenophanes’e göre hangisi en büyük erdemlerden değildir?

Hakikati aramak açık kavrayış bilgece yaşama, derinleşme dışındakiler


10-Parmenedes açısından doğru ve yanlış değerlerini veren bilgi hangisidir?

İdealar ya da vahiy bilgisi


11- Doğa bilimlerinin amacı nedir?
Evrene ilişkin bilgi edinme


12-Anlam ile ilgili hangisi söylenemez?
Metafizik


13- Ksenophanes için felsefi düşünce kendisini diğerlerinden nasıl ayırır?
İnsan bilgisinin görünüşle duyu deneyinin bildikleriyle sınırlı olduğu


14-Reissance kendisine ideal olarak hangisini alır?
Nous ile kosmos arasında bağlantı, kozmik doğa anlayışı


15-Aşağıdakilerden hangisi Wittgeinstein için meşru bir felsefedir?
Dile yönelik eleştirel etkinlik


16-Ksenophanes felsefesinin bir ilk olarak ortaya koyduğu görüş ?
Görünüş gerçek ayrımı


17-Wittgeinstein birinci döneminde anlamlı cümleyi ayırt eden özellik nedir?

Sahici önermeler, empirik olumsal


18-Descartes’in doğa anlayışı için hangisi söylenemez?


19-Wittgeinstein için felsefede tüm ifadelerin aynı düzlemde olmasının sebebi nedir?

Tümden gelim yoktur salt tanımlayıcıdır. Mantıksal epistemolojik önceliği olan ifade yok


20-Wittgeinstein birinci döneminde anlamsız cümleyi ayırt eden özellik nedir?

Onunla gerçeklik arasındaki ilişkinin düzgün kurulmasıdır

AUZEF Felsefe 1. Sınıf SorularıAUZEF Felsefe 1. Sınıf Soruları


1) Felsefeyi sadece ortada olanın açık kılınması anlamında tanımlayıcı bir etkinlik olarak tanımlayan   filozof aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Rene Descartes
b) Martin Heidegger
c) Ludvig Wittgenstein
d) Platon
e) Farabi 


2) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Felsefe, doğa bilimleri gibi olgularla uğraşmaz.
b) Felsefede deney ve gözlem gibi metotlar yoktur.
c) Felsefe; varlığı, ortada olanı geniş çerçevede ele alır.
d) Felsefe, bilimlerin kraliçesidir.
e) Felsefe, sadece şimdi olanla ilgilenir. 


3) Wittgenstein’a göre felsefe, bilimin ifadelerini mantıksal yapıları bakımından değerlendiren bir uğraşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu işlevi aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde anlatmaktadır? 

a) Bilimin ifadelerini mantıksal yapıları bakımından değerlendirir.
b) Bilime öncülük eder.
c) Bilimin ilerleyiciliğine katkı sağlar.
d) Bilime yöntem sunar.
e) Bilimin amacını belirler. 


4) ) Wittgenstein’a göre felsefe bilimin ifadelerini incelerken temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Epistemoloji
b) Sanat
c) Mantık
d) Matematik
e) Geometri 5) Aşağıdakilerden hangisi Witgenstein’ın dil felsefesine ilişkin bir yargı değildir

a) Felsefe, dil üzerinden gerçekleştirilen eleştirel bir faaliyettir.
b) Felsefenin sonucu “felsefi önermeler” değil, önermelerin açık kılınmasıdır.
c) Tüm felsefe dil eleştirisidir.
d) Felsefenin amacı, düşüncelerin mantıksal açıklamasıdır.
e) Felsefe, değerlerin ele alınmasıdır.


6) Wittgenstein’a göre felsefenin öncelikli uğraşısı ne olmalıdır?

a) Söylenebilen şeyler ile söylenemeyip sadece gösterilebilir olan şeyleri birbirlerinden ayıracak bir sınır çizgisi çekmektir.
b) Değerleri inceleyip bunlardaki genel kuralları belirlemektir.
c) Varlığa yönelik genel bilgiler edinmektir.
d)Değişmez yasaları bulmaktır.
e) Mutluluğun yolunu öğrenmektir.

7) Wittgenstein önermeler ile açıkça nelerin söylenebileceğini düşünmüştür? 

a) Felsefi sorunların
b) Ahlak kurallarının
c) Olguya işaret eden düşüncelerin
d) Sanat yargılarının
e) Metafizik düşüncelerin 


8) Aşağıdakilerden hangisi Wittgenstein’a göre, felsefedeki problemlerin nedenidir? 

a) Açıkça söylenemeyen fakat sadece gösterilebilir olan şeylerin söylenmeye çalışılması
b) Felsefi sorunların çözülemez olması
c) Felsefi sorunların birden çok cevabının olması
d) Felsefi sorunların dilde karışıklığa sebep olması
e) Felsefenin bilimler gibi yasa peşinde olması 


9) Aydınlanma döneminde aklın sınırlarını araştırıp aklı eleştiri konusu yapan filozof aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Rene Descartes
b) Hegel
c) Thedor Adorno
d) Immanuel Kant
e) L. Wittgenstein 


10) Wittgenstein’ın ilk dönem felsefesinde öne çıkan kavramlar nelerdir? 

a) Mantık
b) Siyaset ve mantık
c) Dil ve mantık
d) Bilgi, siyaset ve mantık
e) Mantık, dil ve felsefe 


11) Wittgenstein için mantığın felsefedeki yeri aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ifade edilebilir? 

a) Mantık, felsefenin aracıdır.
b) Mantık, dil ifadelerini düzenler.
c) Mantık, her bilimin anahtarıdır.
d) Mantık, felsefenin başlangıcıdır.
e) Mantık, metafizikle yakından ilişkilidir. 


12) Wittgenstein’a göre, felsefe yapmanın özsel koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilgi
b) Metafizik
c) Mantık
d) Akıl
e) Duyum 


13) “Wittgenstein’a göre biçimsel ve teknik açıdan bakıldığında mantık, deneysel içeriği olmayan, dünya olguları hakkında hiçbir şeyi dile getirmeyen önermeler ve kurallardan oluşmuştur.” yargısına dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

a) Mantık önermeleri, olguları dile getirir. 
b) Mantık önermeleri, deneysel içeriğe sahiptir.
c) Mantık, somut varlıklarla ilgilenmez.
d) Mantık önermeleri biçimsel önermelerdir.
e) Mantık önermeleri ilişkileri dile getirir. 


14) Organon etimolojik olarak ne anlama gelmektedir? 

a) Araç
b) Bilgi
c) Sanat
d) Felsefe
e) Sanı 


15) “Önerme işaretini oluşturan yalın ögelere Wittgenstein, ..……. adını vermektedir.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur? 

a) Dolaylı işaretler
b) Yalın işaretler
c) Cümleler
d) Yüklemler
e) Özne 


16) İşaretlerin seçimi isteğe bağlı olduğundan, onların sıralanışının bir anlam ifade etmediği durumlarda bunun nedeni Wittgenstein’a göre aşağıdakilerden hangisidir? 

a) İşaretlerin seçimindeki bir yanlışlık
b) Önerme ile gerçeklik arasındaki ilişkinin düzgün kurulmamış olması
c) Sözcüklerin dizilimi
d) Sözcüklerin seçimi
e) Sözcüklerin yanlış anlamda kullanılması 


17) Bir önermenin anlamının olmaması aşağıdaki seçeneklerden hangisini ifade etmektedir?

a) Önermenin oluşturucu ögelerinden bazılarının yönletiminin olmaması demektir.
b) Önermenin anlam dışı olması demektir.
c) Kelimelerin yanlış dizilişi demektir.
d) Önermenin yanlış olması demektir.
e) Önermenin geçersiz olması demektir.


18) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

a) Yalın önermelerin kendileri, daha basit oluşturucu önermelere ayrılmazlar.
b) Yalın önermeler, olgu durumlarını resmederler.
c) Yalın önermeler, olgu durumlarının var olmalarını belirlerler.
d) Yalın önerme doğru ise, resmettiği olgu durumu da doğrudur.
e) Yalın önermeler, bileşik önermelerdir. 


19) “Olgulara ilişkin bir düşünce anlamlı bir önermeye işaret eder.” 
Yukarıdaki yargıyı baz aldığımızda aşağıdakilerden hangisini söylenebilir? 

a) Doğru ya da yanlış olguya dair her düşünce, anlamlı bir önermedir.
b) Anlamlı her önerme, doğrudur.
c) Önermeler, her zaman olguları tasvir ederler.
d) Önermeler olguyu ifade etmiyorsa kesinlikle yanlıştır.
e) Olgulara dair her söz doğrudur.


20) Aşağıdakilerden hangisi Platon’un anlam anlayışını en iyi ifade eder? 

a) Platon’da anlam, işaret edilen nesnedir.
b) Anlam, işaret edilen nesne ve işaret edilen nesnenin zihnimizdeki kavranılışı ve bilgisidir.
c) Anlam, nesnenin zihnimizdeki kavranılışıdır.
d) Anlam, dilsel ifadedir.
e) Anlam, gerçeklik dünyasıdır. 


21) Aşağıdakilerden hangisi, adlar ile nesneler arasındaki ilişkinin tamamıyla bireysel istek ve keyfî tutumlar üzerine inşa edildiğini savunmuştur? 

a) Platon
b) Aristoteles
c) Quine
d) Wittgenstein
e) Sofistler 


22) “… için anlam, zihindeki tasavvurlara karşılık gelir.” 
Yukarıdaki cümledeki boşluğa gelecek uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Locke
b) Platon
c) Parmenides
d) Herakleitos
e) Ksenophanes 


23) Anlamı sözcüğün işaret ettiği nesne olarak gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Doğrudan anlam öğretisi
b) Dolaylı anlam öğretisi
c) Semantik anlayış
d) İdealizm
e) Rasyonalizm 

24) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Platon’un anlam görüşünü ifade etmektedir? 
a) Dolaylı anlam öğretisi
b) Doğrudan anlam öğretisi
c) Sofizm
d) Rasyonalizm
e) İdealizm 


25) Kendisini evrenin merkezine koyan yeni insan, yüzünü bu dünyaya çevirerek bütün doğaya ve evrene hâkim olmak, yeryüzü krallığını kurmak istiyordu.” yargısı hangi dönemin belirgin özelliğidir? 

a) Rönesans Dönemi
b) Orta Çağ
c) Antik Çağ
d) Skolastik Dönem
e) Helenistik Dönem 


25) Aşağıdakilerden hangisi Descartes ile beraber gelişen yeni felsefenin özelliklerinden biri değildir? 

a) Doğa çarklardan oluşan bir makinedir.
b) Doğa cansız, amaçsız, sıradan bir kütledir.
c) Hayvanlar candan yoksun birer makinedir.
d) Değerler akıldan daha önemlidir.
e) Esas olan doğaya hâkim olmaktır. 


26) “Res Cogitans” ne anlama gelmektedir? 

a) Yer kaplayan cisim
b) Düşünen ben
c) Hareketsiz nesne
d) Teknolojik etkinlik
e) İlk ilke


27) “Esas olan doğaya hâkim olmaktır.” fikrini aşağıdaki düşünür veya bilim adamlarından hangisi savunmuştur? 

a) Aristoteles
b) John Locke
c) Farabi
d) Francis Bacon
e) Platon 
                                                                                                                                                                    
28) Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 

a) Orta Çağ döneminde teknik anlayış çok gelişmiştir.
b) Antik Çağ’da tamamen akıl merkezdedir.
c) Rönesans döneminde doğaya hâkim olma anlayışı baskındır.
d) Antik Çağ’da doğa saf dışı bırakılmıştır.
e) Rönesans dönemi mitolojik dönemin ağır bastığı bir dönemdir.


29) Kesin ve doğru bilginin imkânsız olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Rasyonalizm 
b) Theism
c) Aşırı şüphecilik
d) Deneycilik
e) Düalizm 


30) Bilginin olanağı ve sınırları konusunda şüphe eden ve bilginin eleştirisini yapan ilk filozof kimdir? 

a) Aristoteles
b) Platon
c) Thales
d) Herakleitos
e) Kolophon’lu Ksenophanes 


31) “Ksenophanes ‘İnsan nasıl bilir?’ sorusuna üç seçenek sunmaktadır. Bunlar: doğrudan tecrübe ederek, tanrının bildirdikleri, …….” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur? 

a) Başkalarının naklettikleri
b) Akılla elde edilenler
c) Tecrübe ile elde edilenler
d) Diyalogla öğrenme
e) Felsefi tartışmalarla öğrenme 


32) İnsan için ilk ve doğrudan bilgi aşağıdaki kaynaklardan hangisi yoluyla edinilir? 

a) Akılla
b) Tecrübeyle
c) Konuşarak
d) Felsefi düşünmeyle
e) Soruşturmayla 


33) Ksenophanes felsefesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 

a) Tanrı, gerçeğin kendisini bilgisine açık ve seçik olarak ulaşır. 
b) İnsan gerçeğin bilgisine doğrudan sahip olabilir. 
c) İnsan, gerçeğin bilemez; bilse de ifade edemez. 
d) İnsan bilgiye hiçbir şekilde ulaşamaz. 
e) Bilgi sürekli değişen haberler bütünüdür. 


34) Locke felsefesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

a) Locke felsefesinde ideler, basit ve bileşik ideler olarak ayrılmaktadır.
b) Locke, deneyimi duyum, dış duyum ve düşünüm diye ayırmaktadır.
c) Basit ideler, duyum ya da düşünme yoluyla kazanılırlar.
d) Locke, deneyciliğin temsilcisi olarak görünmektedir.
e) Locke, aklın bilgi kaynağını olduğunu savunmaktadır. 


35) Aşağıdakilerden hangisi Locke’un madde görüşünü en iyi şekilde tanımlar? 

a) Madde, biçimsiz şeydir.
b) Madde, cismin en önemli taşıyıcısıdır.
c) Madde, ne olduğu tam olarak dile getirilemeyen, ancak kendisine gene de ihtiyaç duyulan bir varlığa işaret etmektedir.
d) Madde, her şeyin ona bağlı olduğu şeydir.
e) Madde, kendiliğinden oluşan tek varlıktır. 

36) Locke’un felsefesi göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru bir yargıdır? 

a) Birincil nitelikler, nesneye aittir.
b) Birincil nitelikler, nesneden ayrılabilir.
c) Şekil, ikincil niteliklerdendir.
d) Locke, nesneyle ilgili nitelikleri üçe ayırır.
e) İkincil nitelikler, nesneye bağlıdır. 


37) “….., kendilerini duyumlayan duyu organları için vardırlar.” cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir? 

a) Değişmez nitelikler
b) Birincil nitelikler
c) İkincil nitelikler
d) Madde
e) Form 


38) Aşağıdaki yargılardan hangisi Locke’un ide anlayışını en iyi anlatır? 

a) İdeler, fiziki nesneleri temsil ederler.
b) İdeler, salt maddedir.
c) İdeler, Tanrı’nın zihnindeki tasarımlardır.
d) İdeler, akılla elde edilir.
e) İdeler, nesnelerden bağımsızdır. 


39) Wittgenstein’ın anlamın sınırlarını belirlemeye çalıştığı eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Tractatus
b) Aklın Yönetimi İçin Kurallar
c) Doğa Üzerine
d) Saf Aklın Kritiği
e) Mantık Bilimi 


CEVAPLARI:

1)       c                      2)       e              3)        a
4)       c                      5)       e               6)       a
7)       c                      8)       a               9)       d
10)     e                     11)      a             12)       c
13)     d                     14)      a             15)       b  
16)     b                     17)      a             18)       e 
19)     a                     20)      b             21)       e  
22)     a                     23)      a             24)       b 
25)     d                     26)      b             27)      d 
28)     c                     29)      c             30)       e
31)     a                     32)      b             33)       a 
34)     e                     35)      c             36)       a
37)     c                     38)      a             39)       a