AUZEF | Felsefe Tarihi 1 Vize Soruları 2015 - Ekonomizm

12.11.2018

AUZEF | Felsefe Tarihi 1 Vize Soruları 2015

felsefe tarihi soruları

FELSEFE TARİHİ 1 SORUNLARI  VİZE


1- Aşağıdakilerden hangisi idea ile tekil şey arasındaki bağıntıyı açıklar? Lütfen birini seçin:
b. Tekil şey, ideada bulunur. ***

2- Aşağıdakilerden hangisi Platon'un mağara benzetmesinin teması olabilir? Lütfen birini seçin:
c. İdeaları tanımayan şeylerin özünü bilemez. ***

3- Sokrates'te tartışılmaya başlanan Platon'un bilgi öğretisi yoluyla çözmeye çalıştığı sorun aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin:
a. Tanımlama ***

4- Aşağıdakilerden hangisi bir Sofistin görüşü olamaz? Lütfen birini seçin:
d. Kavramların anlamı mutlaktır.***

5- Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Sokrates'e uygundur? Lütfen birini seçin:
e. Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez.***

6- Aşağıdakilerden hangisi Sokrates'in felsefeye kattığı bir sorundur? Lütfen birini seçin:
d. Tanımlama güçlüğü ***

7-Aşağıdakilerden hangisi Miletos'ta ortaya çıkan felsefenin nedenlerinden biri olabilir? Lütfen birini seçin:
d. Toplumsal yapının çeşitliliği

8- Aşağıdakilerden hangisi Sofistlerin bilgi anlayışının bir özelliğidir? Lütfen birini seçin:
d. Kuşkucu olma ***

9- Aşağıdakilerden hangisi Sokrates'in aradığı türde bilginin bir özelliğidir? Lütfen birini seçin:
a. Kesin olma ***

10- Sofistler, herkes için geçerli olan genel ve kesin bir bilginin olanaksızlığını göstermeye çalışmışlardır. Yukarıdaki tespit Sofist düşüncenin hangi özelliğini ifade etmektedir? Lütfen birini seçin:
b. Rölativist ***

11- Aşağıdaki filozoflardan hangisi diğerlerine göre daha soyut bir kök-öğe varsaymıştır? Lütfen birini seçin:
b. Anaksimandros ***

12- Aşağıdakilerden hangisi spermataların değişmesini düzenleyen ilkedir? Lütfen birini seçin:
e. Nous ***

13- Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles açısından insanın en yüksek erdemiyle ilgili değildir? Lütfen birini seçin:
a. Çok seyahat etmek ***

14- Aşağıdakilerden hangisi Sokrates öncesi filozofların sordukları sorulardan biri olamaz? Lütfen birini seçin:
a. Doğa yasaları zorunlu mu? ***

15- Aşağıdakilerden hangisi Sokrates öncesi filozofların ilgilendiği sorunlardan biri değildir? Lütfen birini seçin:
a. Yargı türleri ***

16- Aşağıdakilerden hangisi Platon'un bilgi öğretisinin nedenidir? Lütfen birini seçin:
b. Anımsamanın temel bir insan edimi olması. ***

17- Aristoteles açısından bir yargıda en az kaç kategori olmalıdır? Lütfen birini seçin:
e. Dört ***

18- Aşağıdakilerden hangisi rizomatalarla ilişkilendirilemez? Lütfen birini seçin:
c. Niteliklerinin değişmesi ***???

19- Aşağıdaki filozoflardan hangisi çatışmayı varlığın değişmesinde bir etki olarak görmüştür? Lütfen birini seçin
d. Anaksimandros ***

20- Aşağıdaki filozoflardan hangisi insanın yapıp etmelerini felsefi bir sorun olarak ele almıştır? Lütfen birini seçin:
a. Sokrates ***

21- Aşağıdakilerden hangisi Empedokles'in felsefesi aracılığıyla çözüme ulaştırmaya çalıştığı felsefe sorunudur? Lütfen birini seçin:
c. Varlığın nasıl değiştiğini açıklamak ***

22- Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles'e göre etkinliğinin kendisi olan bir amaçtır? Lütfen birini seçin:
d. Flüt çalmak ***

23- “..... açısından atomların birleşmesi ya da ayrışması sonucu var olanlar meydana gelir.” Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz. Lütfen birini seçin:
c. Demokritos ***

24- Aşağıdakilerden hangisi atomcu bir filozoftur? Lütfen birini seçin:
e. Demokritos ***

25- Aşağıdakilerden hangisinin felsefede konu edilmeye başlanması Sofistler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir?
c. Yasalar hakkında kuramlar ***

26- Aşağıdakilerden hangisi bir idea değildir? Lütfen birini seçin:
d. Çirkin ***

27- Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles'in, dil-düşünce-varlık arasında bağıntıyı ele almasının aracısıdır? Lütfen birini seçin:
b. Kategoriler ***

28- Aşağıdaki filozoflardan hangi ikisinin değişim konusundaki düşünceleri birbiriyle çelişiktir? Lütfen birini seçin
d. Parmenides- Herakleitos ***

29- Aşağıdakilerden hangisi, mitolojik düşünme ile felsefi düşünme arasındaki farklardan biridir? Lütfen birini seçin:
c. Felsefi düşünmede sağlam nedensellik ilişkilerinin kurulması ***

30- Protogaras bilgi öğretisi açısından .....
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz. Lütfen birini seçin:
e. Kuşkucudur. ***

31- "Egemen akşamüstü kırmızı arabasıyla geldi” önermesinde hangi kategori bulunmaz? Lütfen birini seçin:
b. Nicelik ***

32- Aşağıdakilerden hangisi Protagoras'ın savunduğu bir görüştür? Lütfen birini seçin:
d. Göreceli bilgi ***

33- Aristoteles'e göre aşağıdakilerden hangisi mutlulukla en az ilişkilidir? Lütfen birini seçin:
b. Para ***


35- Aristoteles açısından in insanın kendine özgü işlevi nedir? Lütfen birini seçin:
e. Aklını kullanması ***

36- Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles'in ölçütleri açısından insanın en yüksek amacına yaklaşan bir hayat sürmüştür? Lütfen birini seçin:
d. Kant ***

37- Aşağıdakilerden hangisi spermataların, rizomatalardan farkına ilişkin doğru bir açıklamadır? Lütfen birini seçin:
c. Spermataların tür sayısı, rizomatlardan fazladır. ***

38- Aşağıdakilerden hangisi Sokrates'in insanın işlevini tartışmak için kullandığı terimdir? Lütfen birini seçin:
a. Arete ***


39- Aşağıdakilerden hangisi Sofistlerin kendilerinden sonra yapılan felsefeye yaptıkları önemli bir katkıdır? Lütfen birini seçin:
c. İnsanlık kültürünün bileşenlerini çözümlemeleri ***40- Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles'in var olanların değişimini açıklamak için kullandığı kavramlardan biridir? Lütfen birini seçin:
c. Gizil güç ***


41- Sokaretes'le ilgili aşağıda söylenenlerin hangisi yanlıştır? Lütfen birini seçin:
a. Akademia’da eğitim vermiştir. ***
(Açıklama: Akademia, Sokrates’in öğrencisi Platon’un okulunun adıdır.)

52- Aşağıdakilerden hangisi Sokrates öncesi felsefenin temel sorunudur?
e. Varlığın kökeni ***

53- Aşağıdakilerden hangisi Comte’un savunduğu temel prensip değildir?
b) Devrim ***

54- Aşağıdakilerden hangisi farklı bir töz türüdür? Lütfen birini seçin:
c. Köpek ***

55- Aşağıdaki filozofların hangisinin felsefe yapma tarzı diğerlerinden farklıdır? Lütfen birini seçin:
b. Sokrates ***

56- Sokrates açısından aşağıdakilerden hangisinin eksikliği yanlış davranışlara yol açar? Lütfen birini seçin:
c. Bilgi ***

57- Aşağıdakilerden hangisi Empedokles'e göre bir kök-öğe değildir? Lütfen birini seçin:
a. Ruh ***

58- Aşağıdakilerden hangisi Platon’un bilgi derecelendirmesinde diğerlerinin üstünde yer alır?
Cevap: İyi ideası


59- Aşağıdakilerden hangisi Sokrates'in felsefi tutumunun bir parçası değildir? Lütfen birini seçin:
c. Evrenin kökenini araştırmak ***

60- Aşağıdakilerden hangisi Sokrates'in insan anlayışıyla uyumludur? Lütfen birini seçin:
d. İnsan kendine karşı eleştirel davranması gereken bir varlıktır. ***

61- Platon açısından kent devletinin en ideal yönetimi ...... aracılığıyla gerçekleştirilir.
e. Filozof kral ***

62- Aristoteles açısından bir yargının kurulabilmesine olanak sağlayan kategori aşağıdakilerden hangisidir?
d. Töz ***

63- Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlığın değişiminin bir ereğe göre gerçekleştiği inancındadır?
e. Anaksagoras ****

64- Aşağıdaki filozoflardan hangisi ilgi alanı açısından diğerlerinden ayırt edilebilir? Lütfen birini seçin:
e. Sokrates ***

65- Aşağıdaki terimlerden hangisi töz olabilir? Lütfen birini seçin:
e. Üçgen***

66- Aristoteles'in insan anlayışı aşağıdaki filozoflardan hangisine daha yakındır? Lütfen birini seçin:
c. Sokrates ***

67- Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles açısından amaçlarla ilgili bir sınıflandırmada yer alamaz?
a. Arkheye yaklaşan ***

68- Aşağıdaki filozoflardan hangisi felsefi araştırmanın konusunu değiştirmiştir?
d. Protagoras****
69-- Aşağıdakilerden hangisi sofistlere olan ilgiyi arttırmıştır? Lütfen birini seçin:
d. Siyasette yükselme arzusu ***

70-Aşağıdakilerden hangisi Platon'un bilgi öğretisinin temelidir? Lütfen birini seçin:
a. Anımsama ***

Soru:
Aşağıdaki filozoflardan hangisi erekselcilik düşüncesini varlık sorununa katar?
Doğru Cevap :
Anaksagoras

Soru:
Aşağıdaki filozoflardan hangisi atomculuğu savunur?
Doğru Cevap :
Demokritos
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi varlıkların kökeni sorununu ilk tartışan filozoftur?
Doğru Cevap :
Thales

Soru:
Aşağıdaki filozoflardan hangisi değişim düşüncesinin mantıksal bir çelişki içerdiğini ileri sürerek, değişimi reddetmiştir?
Doğru Cevap :
Parmenides

Soru: Hangi filozof, değişimi hem bir ilke hem de kök-öğeyle (arkhe) açıklamıştır?
Doğru Cevap : Herakleitos
Soru: Aşağıdaki filozoflardan hangisi ‘doğa araştırıcısı’ olarak nitelendirilemez?
Doğru Cevap : Sokrates
Soru:

Aşağıdaki filozoflardan hangisi belirgin olarak insan ruhu olarak hakkında görüşler ileri sürmüştür?
Doğru Cevap :
Pythagoras

Soru : Aşağıdaki öğelerden hangisi Empedokles’le şeylerin kökenine ilişkin açıklamayla ilişkilendirilmiştir?
Doğru Cevap : Toprak

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi Sokrates öncesi filozofların görüşleriyle ilişkilendirilebilecek bir soru değildir?
Doğru Cevap :
Ne tür yargılar geçerlidir?
Soru : Aşağıdakilerden hangisi Parmenides’ten sonra önemli bir felsefi sorun olmuştur?
Doğru Cevap : Değişim olanaklı mıdır?
Soru: Aşağıdakilerden hangisi değişmeyi çatışma ile açıklayan filozoftur?
Doğru Cevap : Anaximandros

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi nous’a ilişkin bir açıklama değildir? (anaxagoras)
Doğru Cevap :
Evrenin yaratıcısıdır.
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi rizomatanın bir özelliği değildir? (empedokles)
Doğru Cevap :
niteliklerinin değişmesi
Soru:
Rizomata anlayışı en temelde ...... ilişkin açıklamanın zeminidir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Doğru Cevap :
değişime
Soru:

Empedokles’in sevgi-nefret düşüncesine en uygun olan şık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap :
Sevgi-nefret kök-öğelere hareket verir.

Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan düşüncesine egemen olan varsayımlardan biri değildir?
Doğru Cevap :
Var olanların kökeninde yokluk bulunur.

Soru:
Aşağıdakilerden hangisi sofistlerin başlattığı tartışmalardan biridir?
Doğru Cevap :
yasalar hakkında tartışma
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Protagoras’ın savunabileceği görüş değildir?
Doğru Cevap :
Tartışılmadan kabul edilecek şeylerin başında Tanrılar gelir.

Soru:
Gorgias .... radikal bir savunucusudur.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Doğru Cevap :
kuşkuculuğun
Aşağıdaki hangisi sofistlerin felsefeye kattıkları başlıca sorundur?
Doğru Cevap : insan
Aşağıdakilerden hangisi sofistlerin dille ilgili görüşleriyle uyumsuzdur?
Doğru Cevap : Kavramlar değişmeden kalır.
Aşağıdakilerden hangisi Protagoras’ın yenilikçi yanlarından biri değildir?
Doğru Cevap : Nesnel tanımlar vermesi.
Aşağıdakilerden hangisi sofistlerden ders almak için daha geçerli bir nedendir?
Doğru Cevap : siyasette başarı elde etmek

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi bir sofistin savunabileceği görüş değildir?
Doğru Cevap :
Bilginin değiştiğinden söz etmek olanaklı değildir.
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Gorgias’ın ‘var olan, var olamaz’ görüşünü gerekçelendirmesiyle ilgili değildir?
Doğru Cevap :
Var olan değişmeden duramaz.
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi sofistlerin tartıştığı felsefe sorunlarından biri değildir?
Doğru Cevap :
arkhe
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Sokrates’in ahlak anlayışının temelidir?
Doğru Cevap :
Bilgi
Soru:
Sokrates’e göre insanın aretesi olmaya aşağıdakilerden hangisi en yakındır?
Doğru Cevap :
Bilgilenmek
Aşağıdakilerden hangisini Sokrates söylemiştir?
Doğru Cevap : “Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez.”
Aşağıdakilerden hangisi Sokrates’in peşinde olduğu bilgi türüdür?
Doğru Cevap : kesin
Aşağıdakilerden hangisi Sokrates’in amaçlarından biri olamaz?
Doğru Cevap : Kavramların göreceli oluşunu göstermek.
Ağıdakilerden hangisi Sokrates’in felsefeye kattığı bir sorundur?
Doğru Cevap : tanım
Sokrates’in felsefeye kazandırdığı soru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap : Nedir?

Soru:


Aşağıdakilerden hangisi Sokrates diyalogu felsefi bir yöntem olarak seçmesinin gerekçesi olmaya en yakındır?
Doğru Cevap :
Karşısındaki kişinin bilgisizliğini açığa çıkarmak istemesi
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Sokrates’i kötülük yapmaktan alı koymuştur?
Doğru Cevap :
iç sesi

Soru:


Sokrates için söylenenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap :
Kurduğu okulda felsefe dersleri verir.
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Platon’a göre bilgi hiyerarşisinde en aşağıda durur?
Doğru Cevap :
Hayaller
Aşağıdakilerden hangisi Platon’un idealar kuramına ulaşmasına görüşleriyle katkı sağlamış filozoflardan biri değildir?
Doğru Cevap : Sokrates

Aşağıdakilerden hangisi anımsa kuramının bir gerekçesidir?
Doğru Cevap : Bilinmeyeni aramanın olanaklı olmaması.
Aşağıdakilerden hangisi Platon felsefesinin pratik yönünün temel amacına karşılık gelir?
Doğru Cevap : Kent devletini kurtarmak.
Aşağıdakilerden hangisi Platon’un devletindeki ana sınıflardan biridir?
Doğru Cevap : Koruyucular


Soru:


Aşağıdakilerden hangisi bir idea türü değildir?Doğru Cevap :
nefret

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in değişim konusunda Parmenides’e ilişkin değerlendirmesinin ifadesi olabilir?
Parmenides, tözün ilinekleriyle ilgisini kuramamıştır.

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre etkinliğinin kendisi olmayan bir amaç değildir?
Doğru Cevap :
gitar çalmak

Soru:
Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisi ilgili olduğu varlığın en yüksek amacı değildir?
Doğru Cevap :
Bir öğretmen için en çok kütüphaneyi görmek.
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre amaçlarla ilgili bir sınıflandırma değildir?
Doğru Cevap :
idealara yaklaşan

Soru:

Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisi en sürekli, en yüksek erdemdir?
Doğru Cevap :
felsefi düşünme
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in değişimi açıklamak için kullandığın kavramlardan değildir?
Doğru Cevap : idealar

Aristoteles’e göre kaç ilinek bulunur?
Doğru Cevap : sayısız

Soru:
Tözlerle ilgili aşağıda söylenenlerin hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap :
Üç tür töz bulunur.


Soru:


Bir yargıda aşağıdaki kategorilerin hangisi bulunmak durumundadır?
Doğru Cevap :
töz
Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisi mutlulukla en az ilişkilidir?
Doğru Cevap : zenginlik
Aristoteles’e göre insan hangi yönüyle kendine özgü işlevine daha yakındır?
Doğru Cevap : akıl

Aristoteles’e göre bir varlık kendi işlevini en iyi nasıl gerçekleştirir?
Doğru Cevap : kendi erdemine uygun davranırsa

Aristoteles kategoriler anlayışı aracılığıyla ..... arasındaki ilgiyi göz önünde tutar.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Doğru Cevap : dil ile düşünce

Soru:
Aşağıdakilerden hangisi yapısı gereği diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap :
insan
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi bir tözdür?
Doğru Cevap :
Ali
“Ali öğleden sonra kitaplarıyla geldi” önermesinde hangi kategori bulunmaz?
Doğru Cevap : nitelik
Aristoteles açısından aşağıdakilerden hangisi mutluluk açısından diğerlerinden daha üstün bir hayat sürmüştür?
Doğru Cevap : Sokrates
Soru:
Aristoteles’in mutlulukla ilgili görüşleri esas olarak hangi eserinde bulunur?
Doğru Cevap :
Nikomakhos’a Etik
Aşağıdaki filozoflardan hangisi, değişimi hem bir ilke hem de kök-ögeyle (arkhe) açıklamıştır?
Cvp: Herakleitos
Platon idea öğretisiyle Sokrates’in hangi sorununu çözer?
Cvp: Tanımlama
Aşağıdakilerden hangisi bir ideanın bir bireydeki var oluşuna ilişkin değildir?
Cvp: İdea, bireyin soyutlamasıdır
……….. ilişkisi, Aristoteles’in etkinlikler, amaçlar ve iyileri ilişkilendirmesi ve onların değer sırasını belirlemesi açısından temel önemdedir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Cvp: Uğruna olma
Aşağıdakilerden hangisi nous’a ilişkin bir açıklama değildir?
Cvp: Evrenin mimarıdır
………. açısından değişim atomlarının birleşmesi yada ayrıştırmasıdır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Cvp: Demokritos
Aşağıdakilerden hangisi bir ideanın bir bireydeki varoluşuna ilişkin değildir?
Cvp: Birey ideadan pay alır.
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in değişim konusunda Parmenides’e ilişkin değerlendirmesinin ifadesi ne olabilir?
Cvp: Parmenides değişimi görememiştir
Aşağıdakilerden hangisi Platon döneminde Atina’nın birliğine yönelik bir tehdit değildir?
Cvp: Sokrates
Aşağıdakilerden hangisi bir ideanın bir bireyde ki varoluşuna ilişkin değildir?
Cvp: İdea, bireyin soyutlamasıdır
Anaksagoras – nous arasında kurulan ilgi aşağıdakilerden hangisi arasında kurulabilir?
Cvp: Platon – idea ?? Herakleitos-logos??
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in varlığın özelliklerini açıklamak için kullandığı araçtır?
Cvp: Mantık
Aşağıdaki filozoflardan hangisi, değişimi varlıkların çatışmasıyla ilişkilendirmiştir?
Cvp: Anaksimandros
Aşağıdakilerden hangisi Platon’un kent devletinin kurtuluşu için bulduğu bir çözümdür?
Cvp: Filozof kral
Aşağıdakilerden hangisi yapısı gereği diğerlerinden farklıdır?
Cvp: İnsan
Aşağıdaki terimlerden hangisi töz olabilir?
Cvp: İyi
Aşağıdakilerden hangisi bir idea türü değildir?
Cvp: Kapı
Sokrates’te tartışılmaya başlanan Platon’un biligi öğretisi yoluyla çözmeye çalıştığı sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp: Tanımlama
Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisi eudaimonia ile ilgili değildir?
Cvp: Poetika üstüne çalışmak
Platon’un gençlik döneminde görüşlerinin olgunlaşmasını en çok etkileyen aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp: Sokrates doğru esra)
Aşağıdakilerden hangisi Sokrates öncesi filozofların sordukları sorulardan biri olamaz?
Cvp: Doğa yasaları zorunlu mu?
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in değişimi açıklamak için belirlediği nedenlerden biri değildir?
Cvp: Sabit
Mantıkçı pozitivist felsefenin dile yönelik mantıksal çözümlemesi ile amaçladığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp: Dil öğrenimini kolaylaştırmak felsefe ve metafizik felsefenin gündelik hayata uygulanabilmesi-anlaşılabilirlik
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in dört nedeninden biridir?
Cvp: Formal neden
Aristoteles’e göre fizik ve metafizik ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cvp: Metafizik, fizik olan hakkında ortaya konulacak teorinin öncesinde yeralıp onun temellerini oluşturacak bilginin elde edilmesine yönelik bir soru
Kant’ın eleştirel anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cvp: Eleştirel anlayış metafiziklere kendi sistemleri içinden değil, metafizik dışı bir yapıdan, insanın bilmesinin meşru alanını belirleme çalışmasından yaklaşmaktadır.
Basit idealar ne şekilde elde edilirler?
Cvp: Duyum yada düşünme yoluyla
İdea bağıntılarıyla ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur?
Cvp: Onlar çelişmezlik ilkesinin bir tezahürüdürler.
Aşağıdaki filozoflardan hangisi insanın yapıp-etmelerini felsefi bir sorun olarak ele almıştır?
Cvp: Sokrates
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles açısından akıl ya da karakter erdemi değildir?
Cvp: İyi bir asker olmak -doğru esra
Aşağıdakilerden hangisi var olanlarının birbirlerine dönüşümünü açıklamak için Empedokles’in kullandığı kök-ögelerin adıdır?
Cvp: Rizomata
Aşağıdakilerden hangisi Platon’un devletin bileşenlerini belirlerken örnek aldığı kaynaktır?
Cvp: İnsanın yapısı (doğru esra)
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles açısından bir tözdür?
Cvp: Cengiz
Aşağıdakilerden hangisi Empedokles’e göre bir kök-öge değildir?
Cvp: Ruh
Aşağıdakilerden hangisi varlık sorunu hakkında tartışmış filozoflardan değildir?
Cvp: Frege
Sokrates açısından aşağıdakilerden hangisinin eksikliği davranışlara yol açar?
Cvp: Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi felsefede sofistlerden sonra ortaya çıkan konulardan biridir?
Cvp: Dil
Platon idea öğretisi ile Sokrates’in hangi sorununu çözer?Cvp: Tanımlama

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in değişimi açıklamak için kullandığı kavramlardan değildir? Cvp: İlinek
Özellikle ruh temsını işleyen düşünür kimdir?Cvp: Platon

Sokratesten önce yaygın inanış hangisidir? Mitoloji
Homeros a göre kök-öğeler nedir? Okeanos ve Tethys
Heseidos a göre temel madde? Khaostur, Eros ve Gaida
İlk filozoflar olarak kabul edilen Milet Okulu düşünürleri,( Physikoi ) 'doğa araştırmacısı' diyerek nitelendirdikleri düşünürler kimlerdir? Thales, Anaksimendros ve Anaksimenes.
Thales e göre evrendeki tüm şeyleri oluşturan? Arkhe ve Hydro ( su, sıvı) 10.Miletos Okulunun son temsilcisi Anaksimenos a göre arkhe nedir? Havadır
Pythagoras kimdir? Ölçücülülük, oran ve orantı fikirlerini felsefeye soktu. Pythagoras’un kök-öğesi sayıdır.
Logos nedir? Söz, yasa, oran, akıl anlamındadır. Herakleitos’a göre evrende değişimi yöneten logostur.
Parmenidas kimdir? Parmenidasla yunan felsefesi yeni bir aşamaya geçer. Harekete karşıdır ,tüm gerçekliği Bir'le açıklar.
Filozoflar ve kök-öğe?
*Thales –su
*Anaksimandros-aperion
*Anaksimenes-hava
*Pythagoras-sayı
*Herakleitos-ateş
*Parmenides-bir
1-......... açısından arkhe sudur. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Thales***
2-......... açısından arkhe havadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Anaksimenes***
3-......... açısından arkhe sayıdır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Pythagoras***
4-…………...açısından arkhe aperion’dur. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Anaksimandros***
5-......... açısından arkhe ateştir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Herakleitos***
1-Empedokles açısından ......... arkhelerden biri değildir. Su***
2-Empedokles açısından ......... şeylerin değişmesinin nedenleridir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Sevgi-Nefret***
3-Anaksagoras açısından arkhe ......dır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Spermata***
4-Demokritos açısından atomlar ........ Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Renksizdir***
5-Anaksagoras açısından spermata ......sayıdadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Sonsuz***
1-Sofistlerle birlikte felsefi soruşturmanın başlıca konusu ......... olmuştur. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
İnsan**
2-Protogoras, bilgiye ......... yaklaşımı felsefesinin temeline koyar. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Etkin**
3-Protogoras, ......... göreli olduğunu ileri sürer. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Duyu verilerinin**
4-Gorgias'a göre ............ konu olmayan varlığın, ne bilgisi ne de düşüncesi var olabilir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Duyularımıza**
5-Gorgias ‘var olmayan, var olamaz’ düşüncesini ....... karşı ileri sürmüştür. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Parmenides’e****
1-Sokrates ......... felsefi bir sorun durumuna getirmiştir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Tanımlamayı*****
2-Sokrates’e göre, “......... hayat yaşanmaya değmez”. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Sorgulanmamış*****
3-Sokrates kendisini iyiye yönelten sesi, ......... olarak nitelendirir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Daimonion****
4-Sokrates, insanın …...... ne olduğunu araştırır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Aretesinin*****
5-Sokrates epistemenin …… olduğunu düşünür. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
1-Platon açısından en yüksek idea ......... ideasıdır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
İyi****
2-Platon’a göre en aşağı seviyedeki bilgi ..... bilgisidir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Düş****
3-Aşağıdakilerden hangisi Platon’un idea için kullandığı sözcüklerden biridir?
Ousia****
4-Platon’a göre aşağıdakilerden hangisinin bir ideası olamaz?
Kötülük**
5-İdealar ….. yoluyla değil, …. yoluyla bilinir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Duyular-akıl****
6.hafta bölüm sonu soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre bir kategori değildir?
Amaç****
2-Aristoteles’in mantık anlayışı …… adlı eserinde ortaya konur. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Organon****
3-Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre değişimin nedenlerinden biri değildir?
Aşkın neden****

4-Aristoteles,…. öğretmenlik yapmıştır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Büyük İskender’e**
5-Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles açısından birincil töze örnek olabilir?
Atatürk**
1-Aristoteles, mutluluk bağlamında ‘İnsanın en yüksek ….. nedir?’sorusunu yöneltir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Amacı**
2-Aristoteles’in mutluluk anlayışı …… adlı eserinde ortaya konur
Nikomakhos’a Etik*****
3-Aristoteles’e göre en yüksek iyi...... . Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Eudaimonia’dır*****
4-Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre etkinliklerinin kendileri olan amaçlardan biridir?
Saz çalmak****
5-Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles açısından en yüksek mutluluğa daha yakın yaşamdır?
Felsefi yaşam****

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles açısından amaçları belirlemek açısından etkilidir?

e. Uğruna olma
Anaksogoras-nous arasında kurulan ilgi aşağıdakilerden hangisi arasında kurulabilir?
b. Herakleitos-logos


Emile Littré ve John Stuart Mill gibi düşünürlerin, Auguste Comte'u takip etmekten vazgeçmelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Comte'un pozitivizmi dinselleştirmesi.****


Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.