AUZEF | Psikolojiye Giriş Vize Soru ve Cevapları 2018 - Ekonomizm

3.11.2018

AUZEF | Psikolojiye Giriş Vize Soru ve Cevapları 2018


Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi sinaptik iletinin oluşumunda rol almaz?

Doğru Cevap : Gliya

Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi Otonom sinir sisteminin görevi değildir?

Doğru Cevap : Duyulardan gelen bilgileri merkezi sinir sistemine iletme
Veya İnsanın Maddi Varlığını Sürdürmesini Sağlama

Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi Serebrum yapıları içinde değildir?

Doğru Cevap : Pons

Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi bütün omurgalı canlılarda bulunan beyin yapılarından değildir?

Doğru Cevap : Prefrontal korteks (ön alın kabuğu)

Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi Bowlby’e göre güvenli bağlanmış bir çocuğun davranışlarını tanımlamaz?

Doğru Cevap : Ayrıldıktan sonra anne yanına geldiğinde tepki verir.

Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemlerinin eş güdümlü olarak çalışabilmesinin nedenlerinden değildir?

Doğru Cevap: Sinir sistemi ve endokrin sistem birbirinden bağımsız olarak çalışır

Soru:7 Aşağıdakilerden hangisi, bir bireyin gelişiminde normatif tarihe bağlı etki olarak kabul edilebilir?

Doğru Cevap : Enseste maruz kalmak

Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi, beynin yapısı ile ilgili bilgi sağlamaz?

Doğru Cevap : EEG

Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi bilimin amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap : Kendi kuram/modellerini yayınlamak

Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir?

Doğru Cevap : Psikoloji insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler

Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi deneysel araştırmaların bir özelliği değildir?

Doğru Cevap : İki olgu arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek

Soru:12 Aşağıdaki uygulamalardan hangisi şekillendirme yoluyla öğrenme sürecini ifade eder.

Doğru Cevap: Organizma hedef davranışa ulaşana kadar kademe kademe pekiştirilir

Soru:13 Aşağıdakilerden hangisi betimsel bir çalışmanın özelliği değildir?

Doğru Cevap: Bir olgunun nedenini ortaya koymak


Soru: 14 Aşağıdaki nörotransmitterden hangisinin düzeyinin arttırılmasının Alzheimer hastalığının tedavisinde yararlı olacağı düşünülmektedir?

Doğru Cevap : Asetilkolin

Soru:15 Algı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

Doğru Cevap: Yorumlama faaliyetini içeren öznel bir süreçtir

Soru:16 Algıda temel bir örgütlenme ilkesi olan şekil-zemin ilişkisi ile hangisi doğrudur.

Doğru Cevap: . nesne olay ve kişiler daima bir şekil-zemin ilişkisi içinde algılanır

Soru:17 ayaklı fotoğraf : fotoğrafta yer alan gencin ayaklarının orantısız bie biçimde büyük görünmesinin nedeni hangisidir ?

Doğru Cevap: tek göze bağlı uzaklık ipuçlarının zayıf olması

Soru: 18 Annenin doğum sonrası dönemi daha kolay atlatabilmesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Hormanal destek kullanması

Soru: 19 Bilim adamlarının daha önce yapılmış bir çalışmayı tekrarlamalarının sebebi ne olabilir?

Doğru Cevap : Çalışılan olgunun geçerli ve güvenilir olduğunu göstermek

Soru: 20 Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde, kısa sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin oluştuğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Kişilik gelişimi Veya Bilişsel Gelişim

Soru: 21 Bir sinir iletisi… ......
Yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlayan şık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : hem elektriksel ve hem kimyasal mesaj taşır veya Sinirsel Ve Gliyal Mesaj Taşır

Soru: 22 “Bu dönemde yeni bir şeyler üretmek, yaptığı işler için beğeni toplamak, yetişkin ve arkadaşlarından takdir görmek önemlidir. Çevre, çalışma isteği yaratmak, sorumluluk vermek ve performansı takdir etmekle temel çatışmanın çözümüne yardımcı olabilir”. Bu açıklama Erikson’un kuramında hangi dönemi tanımlamaktadır?

Doğru Cevap : Çalışma ve başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu

Soru: 23 Bir özelliğin ortaya çıkışında kalıtım ve çevresel etmenlerin işbirliği yaparak ve birbirini dengeleyerek işlev gördüklerini savunan yaklaşım/görüş hangisidir?

Doğru Cevap : Epigenetik görüş
Soru: 24 Bir arkadaşınız, daha yaratıcı olmak için beyninin sağ yarıküresini geliştirecek etkinlikler yaptığını söylüyor. Beynin çalışmasıyla ilgili bilgiler ışığında, bunun gereksizliğini açıklamak için O’na ne demelisiniz?

Doğru Cevap : Her iki yarı kürenin etkileşim halinde ve birlikte işlev gördüğünü

Soru:25 bir öğretmenin haber vermeden yaptığı mini sınav aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisine örnektir

Doğru Cevap: değişken zaman aralıklı pekiştirme

Soru: 26 “Bir dizi olgu ya da olguları açıklayan kavramsal sistem”i tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Teori veya hipotez

Bir psikolojik araştırmanın temel hedefi nedir?

İnsani süreçleri araştırmak ve öngörüde bulunmak

Soru: 27 “Bir ay süreyle 3mg B12 vitamini verilen tavuklarla verilmeyen tavukların yumurtlama miktarları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusu ne tür bir araştırmaya işaret etmektedir?

Doğru Cevap : Yarı Deneysel Veya Deneysel

Soru: 28 Bireyin içinde bulunduğu dünyayı anlama çabası ve basitten karmaşığa doğru bir zihinsel düzen geliştirerek çevresine uyum yapması hangi kavramı tanımlar?

Doğru Cevap : Bilişsel gelişme

Soru:29 bireyin yalnızken gösterdiği davranışların grup yada kitle içine girince değiştiğini gözleyen ve bu durumu sistematik olarak incelemeye karar veren psikolog psikolojinin hangi alt alanında çalışmaktadır

Doğru Cevap: sosyal psikoloji

Soru:30 bir beyin tramvasına bağlı olarak yaşadığı amnezi sonucunda kendi adını bile hatırlaman ünlü bir bisiklet yarışçısı, bisiklet sürme konusunda eskiden olduğu gibi çok iyi performans göstermektedir.
Yukarıdaki örnek vaka uzun bellekle ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi için bir kanıt olarak gösterilebilir ?

Doğru Cevap: Uzun süreli belleğin açık bellek ve prosedürel bellek adı verilen türlerinin olduğu

Soru: 31 Bir bireyde belirli bir özelliğin mevcut olup olmadığını ve ne kadar sahip olduğunu değerlendirmek istiyorsak hangi veri toplama aracını kullanırız?

Doğru Cevap : ÖLÇEK

Soru: 32 “Bütün parçalarının toplamından fazla ve farklıdır” ifadesi ile özetlenebilecek yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Gestalt Ekolü

Soru: 33 Bir araştırmacı, hedefinin zihinsel süreçleri basit parçaların birleşimleri olarak anlamak olduğunu belirtiyor. Araştırmasının tarihsel kökü hangisine dayanmaktadır?

Doğru Cevap : Yapısalcılık

Soru:34 bilişsel öğrenme süreci ile ilgili hangisi doğrudur ?

Doğru Cevap: Bilişsel öğrenme yaklaşımında öğrenme ve performans aynı şeyler değildir

Soru:35 Bellekle ilgili hangisi doğrudur

Doğru Cevap: Bellek bilişsel psikologlar tarafından çalışılan bir psikoloji konudur

Soru: 36 “5 yaşında olan Demet, bahçedeki kedilere süt vermek için annesinden yardım istedi. Annesi iki kutu süt ve biri geniş diğeri dar iki kap çıkardı ve Demet’e verdi. Çocuk sütleri boşalttıktan sonra annesine “ama bu kaptaki fazla oldu, öbür kedi aç kalacak” dedi. Çocuğun bu düşüncesinin nedeni onun henüz korunum ilkesini kazanmamış olmasıdır. Çünkü çocuk somut işlemler dönemindedir.” Bu bölümde Piaget’nin kuramına göre YANLIŞ kullanılan kavram hangisidir?

Doğru Cevap : Somut işlemler dönemi

Soru:37 Çifte-kodlama kuramı’nın savunduğu düşünce hangisidir?

Doğru Cevap: uzun süreli bellekte bir uyarıcıyı aynı anda iki formda kodlamak daha iyi sonuç verir.

Soru: 38 “Çocukların TV izleme alışkanlıklarına ilişkin bir rapora göre, TV izleme süreleri arttıkça ders notları düşmektedir.” Bu çalışmaya dayanarak nasıl bir neden-sonuç ilişkisi gerekçelendirebiliriz?

Doğru Cevap : Neden sonuç çıkarımları ilişki (korelasyon) bildiren çalışmalarla yapılamaz.

Soru: 39 Daha Yaratıcı Olmak İçin Beynin Sağ Yarımküresini Geliştirecek Etkinlik Yapan Kişiye Hangi Açıklama Yapılır.

Doğru Cevap : Her İki Yarım Kürenin Etkileşim Halinde Ve Birlikte İşlev Gördüğünü

Soru:40 Düşüncenin önemli bir yapıtaşı olan imgeler ile ilgili hangisi doğrudur

Doğru Cevap: imgeler, dünyanın zihinde 5 duyu formunda temsil edilmesidir

Soru: 41 Davranışsal genetik çalışmalarının amacı nedir?

Doğru Cevap : Bireysel farklılıkların kaynağını açıklamak

Soru: 42 Duyusal gelişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Birkaç duyunun eş güdümlü kullanılması 3 yaş civarında ortaya çıkar.
Veya Algı Ve Hareket Gelişimi Birbirini Sıkıştırır Ve Destekler.

Soru: 43 Doğumdan sonra sinir sisteminde görülen en belirgin değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Sinaptik bağlantıların artışı Veya Miyelin tabakasının yaygınlaşması

Soru: 44 Dünyanın sağ yanından gelen bilgilerin işlendiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Beynin sol yanı

Soru: 45 Davranışlarımızın çoğunun gizli amaçlar ve bilinç dışı arzular tarafından yönlendiriliyor olabileceğini savunan yaklaşım hangisidir?

Doğru Cevap : Psikanalitik Yaklaşım

Soru:46 Davranışçı yaklaşımın çalışma konusu hangisidir

Doğru Cevap: İnsan ve hayvanların gözlenebilir eylemlerini inceler

Soru:47 duyusal kayıt sistemindeki süreçlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Doğru Cevap: Sisteme giren her bir uyarıcı işleme konmadan sistemden atılamaz

Soru: 48 Ergenlerde düşünmenin karmaşıklaşması ve kendini kontrol etmenin artışını nasıl açıklayabiliriz?

Doğru Cevap : Bunların tümüyle. Veya Sinaptik Bağlantıların Giderek Daha Seçici Ve Etkili Olmasıyla

Soru:49 Ergenlik dönemindeki fiziksel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Bedensel büyüme yavaşlamıştır.

Soru: 50 Epigenetik kalıtım sistemlerinin önemiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : DNA’nın yapısının değişmediğini gösterdiği Veya Kalıtımın yalnızca genetik olmadığı gösterdiği


Soru: 51 Eğer bir bireyde belirli bir özelliğin (risk alma eğilimi gibi) mevcut olup olmadığını ve ne düzeyde olduğunu bireyin beyanına bağlı olarak görmek istiyorsak ne tür bir veri toplama aracı kullanılmalıdır?

Doğru Cevap : Ölçek

Soru: 52 Fal ya da astroloji yoluyla edinilen bilgi neden bilimsel bilgi değildir?

Doğru Cevap : Gözlenebilir olgular üzerinde sistematik ve objektif olarak veri toplamadıkları için

Soru:53 F klavyede 10 parmak yazmayı öğrenmiş birinin Q klavyede 10 parmak yazmasının Q klavyeyi yeni öğrenen birinden daha zor olmasının nedeni aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

Doğru Cevap: . Zihinsel kurulum

Soru:54 Göze hava üflenmesiyle eşleştirilen sesin, gözün kırpıştırılmasına yol açtığı bir deneyde, daha sonra sadece sese karşı verilen göz kırpıştırma tepkisine ne ad verilir

Doğru Cevap: Koşullu tepki

Soru: 55 Gelişim sürecinin ele alınış biçimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Gelişim süreci büyüme ile sona erer.

Soru: Gelişim psikolojisinin işlevini en iyi özetleyen seçenek hangisidir?

Doğru Cevap : Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin tarif edilmesi ve açıklanmasıdır.
.
Soru:56 Görece yeni olmasına karşın son yıllarda psikolojinin tüm dallarına etki etmiş bir düşünce okulu olma özelliği kazanan ve kuzey Amerika psikolojisinde 1960ların ortalarından itibaren başat yaklaşım olarak davranışçılığın yerini almaya başlayan psikoloji yaklaşımı hangisidir?

Doğru Cevap: Bilişselci

Soru: 57 Hangi seçenek gelişim araştırmalarında kullanılan yöntemsel düzenlemeleri göstermektedir?

Doğru Cevap : Boylamsal, kesitsel, sırasal

Soru: 58 Hangi alanda çalışan psikologlar insan psikolojisinin kalıtımsal yönleriyle en az ilgilenirler?

Doğru Cevap : Endüstri-Örgüt

Soru: 59 Hangisi bir gelişim psikoloğunun sorabileceği bir sorudur?

Doğru Cevap : İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır? Veya Ergenlerin Tutum Değiştirmesini Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Soru: 60 Hangisi bir bilişsel alanda çalışan psikoloğun sorabileceği bir sorudur?

Doğru Cevap : Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?

Soru: 61 Hangisi çevre ve kalıtım etkisinin birbirine karıştığı durumlardan değildir?

Doğru Cevap : Yabancı bir ülkede büyüyen çocuğun iki dil öğrenmesi Veya Hiperaktif Bir Çocuğun Daha Çok Cezalandırılması

Soru:62 Hangisi gestalt psikolojisinin algı ile ilgili görüşlerinden biri değildir.

Doğru Cevap: Tek tek unsurların biraraya getirilerek bütüne ulaşıldığı bir süreçtir

Soru:63 Hangisi bir endüstri/örgüt psikoloğunun çalışma alanına girer.

Doğru Cevap: Bir işyerindeki çalışanların ücretlerinin ödeneme aralıklarının performansa etkisi

Soru:64 Hangisi problem çözme stratejisi olan algoritmanın bir özelliğidir

Doğru Cevap: Kurallara uyulduğu sürece kesinlikle doğru sonuca ulaşılır

Soru:65 Hangisinin davranışlarda ve zihinsel süreçte neden olduğu kalıcı değişim öğrenme olarak tanımlanır

Doğru Cevap: Deneyimlerin

Soru:66 Hangisi bir kavramdır

Doğru Cevap: Ağaç
Soru:67 Hangisi kısa süreli belleğin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: Bilgi alma kapasitesi çok dardır

Soru:68 Kilitli bir kapının önünde elinde bir deste anahtarın olduğu varsayılırsa, kapıyı açan anahtarı bulabilmek için seçilecek strateji hangisidir

Doğru Cevap: Deneme-yanılma

Soru: 69 Miyelinizasyon süreci ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: El-göz koordinasyonu ile ilgili bölgelerde 1 yaşında tamamlanır.

Soru: 70 Merkezi sinir sisteminin görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Dış dünya ile doğrudan bağlantı kurmak

Soru: 71 Miyelin kılıfın işlevi nedir?

Doğru Cevap : Sinir iletisinin izolasyonunu sağlamak.

Soru: 72 Nöronlarla (sinir hücresi) ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Dendrit Ve Aksonları Vardır.  Veya Hücresel Bir Yapı Olmalarına Rağmen Gövdeleri (Soma) Bulunmaz
.
Soru: 73 İlk psikoloji laboratuvarı kim tarafından kurulmuştur?

Doğru Cevap : Wilhelm Wunt

Soru: 74 İnsan figürü çizimlerinin 2-5 yaş arasındaki gelişimini incelemek için, 2 yaşındaki çocuklardan oluşan bir grup seçip, onları 5 yaşa kadar 6 ayda bir test vererek izlediğimde hangi yöntemsel düzenlemeyi kullanmış olurum?

Doğru Cevap : Boylamsal düzenleme

Soru: 75 İç salgı bezleri ve hormonların insan davranışları üzerindeki etkileri
bakımından hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Bazı gelişimsel süreçleri başlatır veya durdururlar Veya Solunum, Sindirim, Dolaşım Gibi Temel Sistemlerin Sürekli Çalışmasını Sağlarlar.

Soru: 76 İnsan genomu projesinden elde edilen sonuçlarla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Her gen, otomatik olarak bir protein üretmektedir.

Soru: 77 İnsanın dünyaya boş bir levha olarak geldiğini ve bütün özelliklerini çevre yoluyla edinildiğini savunan yaklaşım hangisidir?

Doğru Cevap : Davranışçılık

Soru: 78 “İnsanın tüm özellikleri yalnızca kalıtımla aktarılıyorsa…” cümlesi hangisi ile bitirilirse yanlış olur?

Doğru Cevap : İnsan doğarken boş bir levha olur.

Soru:79 İyi anne olmanın sevgi, şefkat ve fedakârlık gibi olmazsa olmaz 3 özelliği içermesi gerektiği düşünülürse annelik kavramının hangi yolla oluşturulduğu söylenebilir

Doğru Cevap: Kritik özellikler

Soru: 80 Olumlu korelasyona hangisi örnektir?

Doğru Cevap : Hane başına düşen kişi sayısı arttıkça yoksulluk artar

Soru: 81 Piaget’ye göre, 0-2 yaş arasında kullanılan temel bilgi edinme yolları hangileridir?

Doğru Cevap : Duyular ve hareketler

Soru: 82 Piaget ile Vigotsky’nin bilişsel gelişime bakış açıları karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

Doğru Cevap : Her ikisi de bilginin çocuk tarafından yapılandırıldığını kabul eder.

Soru:83 Psikologların belleğin çalışmasını açıklamada kullandıkları bilgi işleme modeline göre bellek nedir?

Doğru Cevap: Aktif bir şekilde inşa edilen zihinsel bir süreçtir

Soru: 84 Uyku bozukluklarının tedavisinde hangi iç salgı bezinin hangi özelliğinden yararlanarak ilaç geliştirilmiştir?

Doğru Cevap : Hipofizin hormon üretimini tetikleyici rolünden veya pineal bezin melatonin salgılamasından

Soru: 85 Sırt ağrılarından yakınan biri ağrılarını dindirmek için akupunktur yaptırmaya karar veriyor. Bu tedavi işe yararsa aşağıdakilerden hangisinin salınımını arttırmış olabilir?

Doğru Cevap : Endorfin

Soru: 86 Sinir sisteminin genel yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Merkezi sinir sistemi, somatik ve otonom sinir sisteminden oluşur.

Soru:87 siyah bir köpekle travmatik (acı veren) bir deneyim yaşayan bir çocuğun siyah ve tüylü tüm nesnelere korku tepkisi vermesinin nedeni hangisidir?

Doğru Cevap: Genelleme
.
Soru:88 Şekilde yer alan 15 figürün bir ağaç olarak algılanmasına yol açan gestalt gruplama ilkesi hangisidir

Doğru Cevap: Yakınlık

Soru: 89 Vigotsky’e göre, bilişsel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Bilişsel gelişme evreler halinde ele alınır.


Soru:90 .wunt un öncülüğünü yaptığı insanın zihinsel deneyimini olabilecek en küçük parçalara bölerek, onu oluşturan temel elementleri saptamaya çalışan psikolojik yaklaşım hangisidir ?

Doğru Cevap: a.yapısalcı

Soru: 91 Yeni Doğanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap : Sesle verilen yönergeleri algılayabilirler.

Soru: 92 “Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin risk alma ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusu ne tür bir araştırmaya işaret etmektedir?

Doğru Cevap : Betimsel

Soru: 93 Yakınsal Gelişme Alanı (ZPD) kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : ZPD’nin genişletilmesi ancak yetişkinler tarafından yapılabilir

Soru:94 Yüzü olarak algılanabileceği görüldükten sonra kişinin algısını bu iki figürden birine sabitlemekte zorlanması algının özelliklerinden hangisine bir örnektir?

Doğru Cevap: algının aktif bir şekilde inşa edilen bir süreç olması


Bu Haberi Paylaş

1 yorum

  1. allah sizden bin kere razı olsun 12 tane soru tuttu bu sayfadan :D sizlere cocuklarınıza allah uzun ömürler bol kazançlar versin

    YanıtlaSil