AUZEF Felsefe 1. Sınıf Soruları - Ekonomizm

1.11.2018

AUZEF Felsefe 1. Sınıf SorularıAUZEF Felsefe 1. Sınıf Soruları


1) Felsefeyi sadece ortada olanın açık kılınması anlamında tanımlayıcı bir etkinlik olarak tanımlayan   filozof aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Rene Descartes
b) Martin Heidegger
c) Ludvig Wittgenstein
d) Platon
e) Farabi 


2) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Felsefe, doğa bilimleri gibi olgularla uğraşmaz.
b) Felsefede deney ve gözlem gibi metotlar yoktur.
c) Felsefe; varlığı, ortada olanı geniş çerçevede ele alır.
d) Felsefe, bilimlerin kraliçesidir.
e) Felsefe, sadece şimdi olanla ilgilenir. 


3) Wittgenstein’a göre felsefe, bilimin ifadelerini mantıksal yapıları bakımından değerlendiren bir uğraşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu işlevi aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde anlatmaktadır? 

a) Bilimin ifadelerini mantıksal yapıları bakımından değerlendirir.
b) Bilime öncülük eder.
c) Bilimin ilerleyiciliğine katkı sağlar.
d) Bilime yöntem sunar.
e) Bilimin amacını belirler. 


4) ) Wittgenstein’a göre felsefe bilimin ifadelerini incelerken temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Epistemoloji
b) Sanat
c) Mantık
d) Matematik
e) Geometri 5) Aşağıdakilerden hangisi Witgenstein’ın dil felsefesine ilişkin bir yargı değildir

a) Felsefe, dil üzerinden gerçekleştirilen eleştirel bir faaliyettir.
b) Felsefenin sonucu “felsefi önermeler” değil, önermelerin açık kılınmasıdır.
c) Tüm felsefe dil eleştirisidir.
d) Felsefenin amacı, düşüncelerin mantıksal açıklamasıdır.
e) Felsefe, değerlerin ele alınmasıdır.


6) Wittgenstein’a göre felsefenin öncelikli uğraşısı ne olmalıdır?

a) Söylenebilen şeyler ile söylenemeyip sadece gösterilebilir olan şeyleri birbirlerinden ayıracak bir sınır çizgisi çekmektir.
b) Değerleri inceleyip bunlardaki genel kuralları belirlemektir.
c) Varlığa yönelik genel bilgiler edinmektir.
d)Değişmez yasaları bulmaktır.
e) Mutluluğun yolunu öğrenmektir.

7) Wittgenstein önermeler ile açıkça nelerin söylenebileceğini düşünmüştür? 

a) Felsefi sorunların
b) Ahlak kurallarının
c) Olguya işaret eden düşüncelerin
d) Sanat yargılarının
e) Metafizik düşüncelerin 


8) Aşağıdakilerden hangisi Wittgenstein’a göre, felsefedeki problemlerin nedenidir? 

a) Açıkça söylenemeyen fakat sadece gösterilebilir olan şeylerin söylenmeye çalışılması
b) Felsefi sorunların çözülemez olması
c) Felsefi sorunların birden çok cevabının olması
d) Felsefi sorunların dilde karışıklığa sebep olması
e) Felsefenin bilimler gibi yasa peşinde olması 


9) Aydınlanma döneminde aklın sınırlarını araştırıp aklı eleştiri konusu yapan filozof aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Rene Descartes
b) Hegel
c) Thedor Adorno
d) Immanuel Kant
e) L. Wittgenstein 


10) Wittgenstein’ın ilk dönem felsefesinde öne çıkan kavramlar nelerdir? 

a) Mantık
b) Siyaset ve mantık
c) Dil ve mantık
d) Bilgi, siyaset ve mantık
e) Mantık, dil ve felsefe 


11) Wittgenstein için mantığın felsefedeki yeri aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ifade edilebilir? 

a) Mantık, felsefenin aracıdır.
b) Mantık, dil ifadelerini düzenler.
c) Mantık, her bilimin anahtarıdır.
d) Mantık, felsefenin başlangıcıdır.
e) Mantık, metafizikle yakından ilişkilidir. 


12) Wittgenstein’a göre, felsefe yapmanın özsel koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilgi
b) Metafizik
c) Mantık
d) Akıl
e) Duyum 


13) “Wittgenstein’a göre biçimsel ve teknik açıdan bakıldığında mantık, deneysel içeriği olmayan, dünya olguları hakkında hiçbir şeyi dile getirmeyen önermeler ve kurallardan oluşmuştur.” yargısına dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

a) Mantık önermeleri, olguları dile getirir. 
b) Mantık önermeleri, deneysel içeriğe sahiptir.
c) Mantık, somut varlıklarla ilgilenmez.
d) Mantık önermeleri biçimsel önermelerdir.
e) Mantık önermeleri ilişkileri dile getirir. 


14) Organon etimolojik olarak ne anlama gelmektedir? 

a) Araç
b) Bilgi
c) Sanat
d) Felsefe
e) Sanı 


15) “Önerme işaretini oluşturan yalın ögelere Wittgenstein, ..……. adını vermektedir.” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur? 

a) Dolaylı işaretler
b) Yalın işaretler
c) Cümleler
d) Yüklemler
e) Özne 


16) İşaretlerin seçimi isteğe bağlı olduğundan, onların sıralanışının bir anlam ifade etmediği durumlarda bunun nedeni Wittgenstein’a göre aşağıdakilerden hangisidir? 

a) İşaretlerin seçimindeki bir yanlışlık
b) Önerme ile gerçeklik arasındaki ilişkinin düzgün kurulmamış olması
c) Sözcüklerin dizilimi
d) Sözcüklerin seçimi
e) Sözcüklerin yanlış anlamda kullanılması 


17) Bir önermenin anlamının olmaması aşağıdaki seçeneklerden hangisini ifade etmektedir?

a) Önermenin oluşturucu ögelerinden bazılarının yönletiminin olmaması demektir.
b) Önermenin anlam dışı olması demektir.
c) Kelimelerin yanlış dizilişi demektir.
d) Önermenin yanlış olması demektir.
e) Önermenin geçersiz olması demektir.


18) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

a) Yalın önermelerin kendileri, daha basit oluşturucu önermelere ayrılmazlar.
b) Yalın önermeler, olgu durumlarını resmederler.
c) Yalın önermeler, olgu durumlarının var olmalarını belirlerler.
d) Yalın önerme doğru ise, resmettiği olgu durumu da doğrudur.
e) Yalın önermeler, bileşik önermelerdir. 


19) “Olgulara ilişkin bir düşünce anlamlı bir önermeye işaret eder.” 
Yukarıdaki yargıyı baz aldığımızda aşağıdakilerden hangisini söylenebilir? 

a) Doğru ya da yanlış olguya dair her düşünce, anlamlı bir önermedir.
b) Anlamlı her önerme, doğrudur.
c) Önermeler, her zaman olguları tasvir ederler.
d) Önermeler olguyu ifade etmiyorsa kesinlikle yanlıştır.
e) Olgulara dair her söz doğrudur.


20) Aşağıdakilerden hangisi Platon’un anlam anlayışını en iyi ifade eder? 

a) Platon’da anlam, işaret edilen nesnedir.
b) Anlam, işaret edilen nesne ve işaret edilen nesnenin zihnimizdeki kavranılışı ve bilgisidir.
c) Anlam, nesnenin zihnimizdeki kavranılışıdır.
d) Anlam, dilsel ifadedir.
e) Anlam, gerçeklik dünyasıdır. 


21) Aşağıdakilerden hangisi, adlar ile nesneler arasındaki ilişkinin tamamıyla bireysel istek ve keyfî tutumlar üzerine inşa edildiğini savunmuştur? 

a) Platon
b) Aristoteles
c) Quine
d) Wittgenstein
e) Sofistler 


22) “… için anlam, zihindeki tasavvurlara karşılık gelir.” 
Yukarıdaki cümledeki boşluğa gelecek uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Locke
b) Platon
c) Parmenides
d) Herakleitos
e) Ksenophanes 


23) Anlamı sözcüğün işaret ettiği nesne olarak gören anlayış aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Doğrudan anlam öğretisi
b) Dolaylı anlam öğretisi
c) Semantik anlayış
d) İdealizm
e) Rasyonalizm 

24) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Platon’un anlam görüşünü ifade etmektedir? 
a) Dolaylı anlam öğretisi
b) Doğrudan anlam öğretisi
c) Sofizm
d) Rasyonalizm
e) İdealizm 


25) Kendisini evrenin merkezine koyan yeni insan, yüzünü bu dünyaya çevirerek bütün doğaya ve evrene hâkim olmak, yeryüzü krallığını kurmak istiyordu.” yargısı hangi dönemin belirgin özelliğidir? 

a) Rönesans Dönemi
b) Orta Çağ
c) Antik Çağ
d) Skolastik Dönem
e) Helenistik Dönem 


25) Aşağıdakilerden hangisi Descartes ile beraber gelişen yeni felsefenin özelliklerinden biri değildir? 

a) Doğa çarklardan oluşan bir makinedir.
b) Doğa cansız, amaçsız, sıradan bir kütledir.
c) Hayvanlar candan yoksun birer makinedir.
d) Değerler akıldan daha önemlidir.
e) Esas olan doğaya hâkim olmaktır. 


26) “Res Cogitans” ne anlama gelmektedir? 

a) Yer kaplayan cisim
b) Düşünen ben
c) Hareketsiz nesne
d) Teknolojik etkinlik
e) İlk ilke


27) “Esas olan doğaya hâkim olmaktır.” fikrini aşağıdaki düşünür veya bilim adamlarından hangisi savunmuştur? 

a) Aristoteles
b) John Locke
c) Farabi
d) Francis Bacon
e) Platon 
                                                                                                                                                                    
28) Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 

a) Orta Çağ döneminde teknik anlayış çok gelişmiştir.
b) Antik Çağ’da tamamen akıl merkezdedir.
c) Rönesans döneminde doğaya hâkim olma anlayışı baskındır.
d) Antik Çağ’da doğa saf dışı bırakılmıştır.
e) Rönesans dönemi mitolojik dönemin ağır bastığı bir dönemdir.


29) Kesin ve doğru bilginin imkânsız olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Rasyonalizm 
b) Theism
c) Aşırı şüphecilik
d) Deneycilik
e) Düalizm 


30) Bilginin olanağı ve sınırları konusunda şüphe eden ve bilginin eleştirisini yapan ilk filozof kimdir? 

a) Aristoteles
b) Platon
c) Thales
d) Herakleitos
e) Kolophon’lu Ksenophanes 


31) “Ksenophanes ‘İnsan nasıl bilir?’ sorusuna üç seçenek sunmaktadır. Bunlar: doğrudan tecrübe ederek, tanrının bildirdikleri, …….” ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur? 

a) Başkalarının naklettikleri
b) Akılla elde edilenler
c) Tecrübe ile elde edilenler
d) Diyalogla öğrenme
e) Felsefi tartışmalarla öğrenme 


32) İnsan için ilk ve doğrudan bilgi aşağıdaki kaynaklardan hangisi yoluyla edinilir? 

a) Akılla
b) Tecrübeyle
c) Konuşarak
d) Felsefi düşünmeyle
e) Soruşturmayla 


33) Ksenophanes felsefesiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 

a) Tanrı, gerçeğin kendisini bilgisine açık ve seçik olarak ulaşır. 
b) İnsan gerçeğin bilgisine doğrudan sahip olabilir. 
c) İnsan, gerçeğin bilemez; bilse de ifade edemez. 
d) İnsan bilgiye hiçbir şekilde ulaşamaz. 
e) Bilgi sürekli değişen haberler bütünüdür. 


34) Locke felsefesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

a) Locke felsefesinde ideler, basit ve bileşik ideler olarak ayrılmaktadır.
b) Locke, deneyimi duyum, dış duyum ve düşünüm diye ayırmaktadır.
c) Basit ideler, duyum ya da düşünme yoluyla kazanılırlar.
d) Locke, deneyciliğin temsilcisi olarak görünmektedir.
e) Locke, aklın bilgi kaynağını olduğunu savunmaktadır. 


35) Aşağıdakilerden hangisi Locke’un madde görüşünü en iyi şekilde tanımlar? 

a) Madde, biçimsiz şeydir.
b) Madde, cismin en önemli taşıyıcısıdır.
c) Madde, ne olduğu tam olarak dile getirilemeyen, ancak kendisine gene de ihtiyaç duyulan bir varlığa işaret etmektedir.
d) Madde, her şeyin ona bağlı olduğu şeydir.
e) Madde, kendiliğinden oluşan tek varlıktır. 

36) Locke’un felsefesi göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru bir yargıdır? 

a) Birincil nitelikler, nesneye aittir.
b) Birincil nitelikler, nesneden ayrılabilir.
c) Şekil, ikincil niteliklerdendir.
d) Locke, nesneyle ilgili nitelikleri üçe ayırır.
e) İkincil nitelikler, nesneye bağlıdır. 


37) “….., kendilerini duyumlayan duyu organları için vardırlar.” cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir? 

a) Değişmez nitelikler
b) Birincil nitelikler
c) İkincil nitelikler
d) Madde
e) Form 


38) Aşağıdaki yargılardan hangisi Locke’un ide anlayışını en iyi anlatır? 

a) İdeler, fiziki nesneleri temsil ederler.
b) İdeler, salt maddedir.
c) İdeler, Tanrı’nın zihnindeki tasarımlardır.
d) İdeler, akılla elde edilir.
e) İdeler, nesnelerden bağımsızdır. 


39) Wittgenstein’ın anlamın sınırlarını belirlemeye çalıştığı eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Tractatus
b) Aklın Yönetimi İçin Kurallar
c) Doğa Üzerine
d) Saf Aklın Kritiği
e) Mantık Bilimi 


CEVAPLARI:

1)       c                      2)       e              3)        a
4)       c                      5)       e               6)       a
7)       c                      8)       a               9)       d
10)     e                     11)      a             12)       c
13)     d                     14)      a             15)       b  
16)     b                     17)      a             18)       e 
19)     a                     20)      b             21)       e  
22)     a                     23)      a             24)       b 
25)     d                     26)      b             27)      d 
28)     c                     29)      c             30)       e
31)     a                     32)      b             33)       a 
34)     e                     35)      c             36)       a
37)     c                     38)      a             39)       a


Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.