Sayıştay Çıkmış Soruları (71-101) - Ekonomizm

16.04.2014

Sayıştay Çıkmış Soruları (71-101)

 Bu Alana Kitap Reklamı Verebilirsiniz. İletişimSayıştay Çıkmış Sorular71-) Para talebi eğrisi görece daha dik ise, para talebinin faiz esnekliği ile ilgili aşağıdaki varsayımlardan hangisi geçerlidir ? (Sayıştay 2008)
A- Mutlak değer cinsinden yüksek bir değere sahiptir
B- Sonsuza eşittir
C- Sıfıra eşittir
D- Mutlak değer cinsinden düşük bir değere sahiptir
E- Para talebinin faiz esnekliği para talebi eğrisinin eğiminden bağımsızdır
Cevap : Para talep eğrisi, faiz oranının azalması ile para talebi arasında var olan negatif ilişkiyi gösteren eğridir. İktisadi görüşler arasında farklılıklar olsa da bireyler üç farklı şekilde para talep ederler. Bireyler işlem, ihtiyat, spekülasyon güdüsü ile para talep etmektedirler ve ekonomide toplam para talebi, bu üç güdünün toplamına eşit olacaktır. Toplam para talebi gelirin ve fiyatlar genel düzeyinin artan, faiz oranının ise azalan fonksiyonudur.
Yanıt, D seçeneği
72-) Merkez bankasının faiz oranını hedeflediği bir durumda, para talebindeki bir düşüşün IS-LM üzerindeki etkisi nasıldır ? (Sayıştay 2008)
A- LM eğrisi sola kayar
B- LM eğrisi sağa kayar
C- LM eğrisinde bir kayma olmaz
D- IS eğrisi sağa kayar
E- Hem IS hem de LM eğrisi sağa kayar
Cevap : IS-LM modeli, fiyat düzeyinin sabitliği varsayımı altında para, faiz ve milli gelir arasındaki ilişkilerden hareketle, para ve mal piyasasının eşanlı olarak nasıl dengeye geldiğini ortaya koymaktadır. IS eğrisi, mal piyasasının; LM eğrisi ise para piyasasının denge ilişkilerini temsil etmektedir. Merkez Bankasının, belirli bir faiz oranının hedeflediği bir durumda LM eğrisi yatay konumdadır. Para talebinde yaşanan artış veya azalışlar LM eğrisini etkilemeyecektir.
Yanıt, C seçeneği

73-) Kamusal mal ve hizmetlerden sağlanan faydalar dikkate alındığında bu faaliyetlerden sağlanan marjinal sosyal faydayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ? (Sayıştay 2008)
A- Marjinal özel faydadan büyüktür
B- Marjinal özel faydadan küçüktür
C- Marjinal özel faydaya eşittir
D- Sıfıra eşittir
E- Negatiftir
Cevap : Kamusal malların üretiminde denge koşulu; marjinal sosyal maliyet ve marjinal sosyal fayda eşitliğinin sağlanmasıdır. Yani kişilerin kamu harcamalarından elde ettiği gelir sosyal fayda, o harcamanın finansmanı için ödediği verginin sosyal maliyetine eşit olmalıdır. Ayrıca kamusal malların tüketimiyle dışsallık ortaya çıkmaktadır. Yaratılan dışsallığın toplumun geneline yayılacak olması devletin kamusal mal ve hizmet üretiminde bulunmasına neden olacaktır. Yani kamusal mal ve hizmetlerin tüketilmesi sonucunda bireylere özel fayda sağlamasının yanında, bahsi geçen dışsallık nedeniyle sosyal faydası da oluşacaktır. Kamusal mal ve hizmetlerde marjinal sosyal fayda, marjinal özel faydadan büyük olacaktır.
Yanıt, A seçeneği
74-) Aşağıdakilerden hangisi devletin yurtiçi bankalardan borçlanması halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan biridir ? (Sayıştay 2008)
A- Milli gelirin azalması
B- Özel yatırımların artması
C- Mevduat ve kredi miktarının azalması
D- Dolaşımdaki para miktarı artar
E- Yerli paranın değe kaybetmesi


Cevap : İç borçlanma ülkenin iç piyasasından yapıldığı için yurtiçi kaynak miktarını artırmaz. Yurtiçi bankalardan borçlanma durumunda iç piyasada var olan kaynak azalacağı için doğal olarak bankalardaki mevduat ve kredi miktarı azalacaktır.
Yanıt, C seçeneği
75-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi tüketicinin bütçe doğrusunun sola doğru paralel kaymasına neden olacaktır ? (Sayıştay 2011)
A- Mallardan birinden sağlanan faydanın azalması
B- Tüketicinin gelirinde bir düşüş olması
C- Mallardan birinin fiyatının azalması
D- Her iki malın fiyatının farklı oranlarda azalması
E- Mallardan birinin fiyatının artması
Cevap : Sorunun çözümü açısından bilinmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi; tüketicinin tükettiği malların fiyatlarında meydana gelen değişmeler bütçe doğrusunun eğimini değiştirirken (bütçe doğrusu bir eksen üzerinde kayarken), tüketicinin gelirinde meydana gelen değişmeler ise bütçe doğrusunun konumu değişir (bütçe doğrusu paralel şekilde kayar).
Yanıt, B seçeneği
76-) Düşük bir mal için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur ? (Sayıştay 2011)
A- Gelir esnekliği negatiftir
B- Aynı zamanda bir Giffen maldır
C- İkame ve gelir etkilerinin yönleri her zaman aynıdır
D- Engel eğrisi pozitif eğimlidir
E- Marshallgil talep eğrisi her zaman pozitif eğimlidir
Cevap : Tüketicinin gelir düzeyi arttıkça daha az satın almak istediği, bir başka ifade ile talebin gelir esnekliği negatif olan mallar düşük mallardır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere düşük mallara ait Engel Eğrisi negatif eğimli bir doğrudur. Düşük malların gelir esnekliği negatiftir.
Yanıt, A seçeneği
77-) Hicksgil talep eğrisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? (Sayıştay 2011)
A- Yalnızca ikame etkisini içerir
B- Pozitif eğimlidir
C- Hem gelir etkisini hem ikame etkisini içerir
D- Yalnızca gelir etkisi içerir
E- Giffen malına ilişkin talep eğrisidir
Cevap : Hicksgil talep eğrisi aynı zamanda telafi edilmiş talep eğrisi olarak da bilinmektedir. Bu eğri, bir malın fiyatı düştüğü zaman tüketicinin reel gelirinin sabit tutmasıyla fiyatı düşen maldan daha fazla satın alınmasının istenmesinin analizini içermektedir. Bu yüzden sadece ikame etkisini içerir.
Yanıt, A seçeneği
78-) Bir futbol maçını izlemeye gelen erkek seyircilerden 20 TL, kadın seyircilerden ise 10 TL alınmaktadır. Buna göre uygulanan fiyatlandırma türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ? (Sayıştay 2011)
A- Birinci derece fiyat farklılaştırması
B- İkinci derece fiyat farklılaştırması
C- Üçüncü derece fiyat farklılaştırması
D- Blok fiyatlandırma
E- Ortalama maliyet fiyatlandırması
Cevap : Birinci fiyat farklılaştırmasına aynı zamanda tam fiyat farklılaştırması da denir. Monopolcü bu durumda tüketici rantının tamamını almaktadır. Tüketicilerin satın alma güçleri ve tercihleri göz önünde bulundurularak, her tüketiciye farklı fiyat uygulamasına gidebilir. Soru da da her tüketiciye farklı fiyat uygulaması yapıldığı görülmektedir.
Yanıt, A seçeneği
79-) Yatırım, milli gelir, sermaye ve servet değişkenlerinin akım ve stok kavramlarına göre sınıflandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ? (Sayıştay 2011)
Milli gelir  Servet      Sermaye  Yatırım
A- Akım     Stok        Stok     Stok
B-  Stok     Stok        Akım    Akım
C-  Akım     Stok        Stok     Akım
D-  Stok     Stok        Akım    Stok
E-  Akım     Stok        Akım    Stok
Cevap : Akım değişken, belirli bir zaman dilimi içinde yaşanan değişiklikleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu değişiklikler günlük, haftalık, yıllık olarak ölçülebilir niteliktedir. Gelir, vergiler, üretim, tüketim, yatırım, ithalat, ihracat, dış ticaret açığı, cari açık, bütçe açığı akım değişken olarak nitelendirilen örneklerdir.
Stok değişken, bir değişkenin belli bir andaki değerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Sermaye stoku, para arzı, servet, borç stoku, mal stoku stok değişken olarak nitelendiren örneklerdir.
Yanıt, C seçeneği
80-) Enflasyon oranı ile nominal faiz oranlarıyla ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur ? (Sayıştay 2011)
A- Yüksek enflasyon oranları yüksek nominal faiz oranlarıyla birlikte gerçekleşmektedir.
B- Yüksek enflasyon ve yüksek nominal faiz oranları her zaman yüksek reel faiz oranlarıyla birlikte gerçekleşmektedir
C- Enflasyonun uzun dönemde nominal faiz oranları üzerinde hiçbir etkisi yoktur
D- Yüksek enflasyon oranları düşük nominal faiz oranlarıyla birlikte gerçekleşmektedir
E- Yüksek enflasyon oranları kısa dönemde yüksek, uzun dönemde ise düşük faiz oranlarıyla birlikte gerçekleşmektedir
Cevap : Sorunun doğru cevabının bilinmesi için Fisher Denkleminin bilinmesi gerekir;
Nominal faiz oranı=Reel faiz oranı+Beklenen enflasyon oranı
Bu denklemden yüksek enflasyon oranlarının yüksek nominal faiz oranlarıyla birlikte gerçekleştiğini anlayabiliriz.
Yanıt, A seçeneği
81-) Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini bir bütün olarak yukarı kaydıracak etmenlerden bir tanesidir ? (Sayıştay 2011)
A- Faiz oranlarının artması
B- Hükümet harcamalarındaki artışın yarattığı dışlama etkisi
C- Vergi oranlarının arttırılması
D- Reel para arzının arttırılması
E- Para talebinin artması
Cevap : Toplam talep eğrisi, üzerinde mal ve para piyasasında dengenin sağlandığı, alternatif fiyatlar genel seviyesi ve hasıla düzeyi arasındaki ters yönlü ilişkiyi kuran negatif eğimli eğridir. Genişletici para ve maliye politikaları sayesinde IS ve LM eğrileri sağa kayacağından toplam talep eğrisi (AD) de sağa kayacaktır. IS eğrisini sağa kaydıran etmenler genişletici maliye politikaları olup bu politikalar; kamu harcamalarında yaşanacak artış, yatırım harcamalarında yaşanacak artış, net ihracat hacminde yaşanacak artış ve otonom tüketim harcamalarında yaşanacak artıştır. LM eğrisini sağa kaydıran etmen ise özellikle nominal para arzının artması yani dolaylı olarak reel para arzının artmasıdır.
Yanıt, D seçeneği
82-) Aşağıdakilerden hangisinde bir artış gerçekleşmesi sonucunda toplam talebi azaltıcı bir etki yaratacaktır ? (Sayıştay 2011)
A- Vergi oranları
B- Yatırımlar
C- Dış alem gelirleri
D- Hükümet alımları
E- Para arzı
Cevap : Şıklarda verilen yatırımlar, dış alem gelirleri, hükümet alımları, para arzı şıkları toplam talebi (AD) sağa kaydıracak ve bu durum toplam talebin artması anlamına gelir. Fakat sorudaki vergi oranları şıkkı toplam talebi (AD) sola kaydıracak ve bu durum toplam talebin azalması anlamına gelecektir.
Yanıt, A seçeneği
83-) Aşağıdakilerden hangisinde etkin ücret doğru olarak tanımlanmıştır ? (Sayıştay 2011)
A- İş aramayı sıfıra indiren ücret oranı
B- Ekonomi potansiyel GSYİH düzeyindeyken geçerli olan denge ücret oranı
C- İşsizlik oranını sıfıra indiren ücret oranı
D- İş gücü talep miktarının iş gücü arz miktarından fazla olduğu ücret oranı
E- İş gücüne katılımdan vazgeçmeye yol açan ücret oranı
Cevap : Etkin ücret teorisi işçilerin fiziksel sağlıkları ve üretkenlikleri, iş gücüne ödenen ücretler ile pozitif yönlü ilişkiye sahiptir. Bu temelde firmalar toplam talep düzeyinde yaşanan düşüş sonucunda verimlilikle bağlantılı olmasından dolayı işçilerin olumsuz etkilememesi amacıyla ücretleri düşürme yoluna gitmezler. Böylece firmalar etkin ücret düzeyini belirleyerek ekonomik dalgalanmalar sonucu iş gücü ücretlerinde yaşanabilecek dalgalanmaların önüne geçerler. Bu ücret düzeyinin sabitlenmesi sayesinde iş gücü verimliliği arttırılarak firmalar kendi karlarını maksimize etmiş olurlar. Etkin ücret, iş gücü talep miktarının iş gücü arz miktarından fazla olduğu ücret oranı olarak tanımlanabilir.
Yanıt, D seçeneği
84-)
I- Zorunlu karşılık oranıII- Açık piyasa işlemleriIII- Piyasa faiz oranıIV- Reeskont oranı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Merkez Bankasının para arzını etkilemek için kullandığı temel araçlar arasındadır ? (Sayıştay 2011)
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I-II
D- III-IV
E- I-II-IV
Cevap : Merkez Bankası zorunlu karşılık oranı, açık piyasa işlemleri ve reeskont politikasıyla para arzını etkilemeye çalışır.
Yanıt, E seçeneği
85-) Vadesi (n) sonsuz olan bir tahvilin faiz oranı (r) ve getirisi (A) ise bu tahvilin piyasa fiyatı aşağıdakilerden hangisi ile hesaplanmaktadır ? (Sayıştay 2011)
A- A/(1+r)ⁿ
B- A/(1+r)
C- 1/r
D- 1/(1+r)
E- 1/(1+r)ⁿ
Cevap : Vade yapısı sonsuz olan tahvillerin piyasa fiyatları, tahvillerin her dönem yapılması gereken ödemelerin bugünkü değerinin sorulmadığına dikkat edilmeli; tahvili piyasa fiyatının bulunacağı dikkat edilmelidir. Tahvilin piyasa fiyatı kısaca getirisinin faiz oranının tersiyle çarpılmasıyla hesaplanmaktadır.
Yanıt, C seçeneği
86-) Bazı balıkçıların karlarını azamileştirmek (maksimizasyon) arzusuyla sığ sularda gırgırla balık avlamalarının gelecekte balıkçılık yapacak olanları olumsuz etkilemesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmelidir ? (Sayıştay 2011)
A- Bölüşüm etkisi
B- Negatif dışsallık
C- Erdemsiz mal
D- Saf kamu malları
E- Yarı-Kamusal mal
Cevap : Bir iktisadi birimin gerçekleştirdiği faaliyet sonucunda başka iktisadi birim veya birimlerin bu faaliyetten olumsuz olarak etkilenmesi sonucunda negatif dışsallıklar söz konusu olabilir. Soruda da bu tür bir olay karşımıza çıkmaktadır.
Yanıt, B seçeneği
87–) Telefon haberleşmesini kolaylaştırmak için yapılan yatırımların internet hizmetlerinin maliyetini düşürmesi aşağıdaki ifadelerin hangisinde doğru olarak verilmiştir ? (Sayıştay 2011)
A- Üreticiden üreticiye olan olumsuz dışsallık
B- Üreticiden tüketiciye olan olumlu dışsallık
C- Üreticiden üreticiye olan olumlu dışsallık
D- Tüketiciden tüketiciye olan olumsuz dışsallık
E- Tüketiciden tüketiciye olan olumlu dışsallık
Cevap : Üretim faaliyetinde bulunan bir firmanın, diğer firma veya firmaların üretim olanaklarını pozitif veya negatif şekilde etkilemesi üreticiden üreticiye dışsallık şeklinde ifade edilmektedir. Burada gerçekleştirilen yatırım faaliyeti diğer hizmet sunucusu açısından maliyetlerin düşmesine yardımcı olmuştur. Bu haliyle mevcut durum üreticiden üreticiye pozitif (olumlu) dışsallığı ifade etmektedir.
Yanıt, C seçeneği
88-) Üretim imkanları eğrisinin altında kalan bir nokta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? (Sayıştay 2012)
A- Optimum kaynak dağılımına tam istihdam öncesi ulaşıldığını göstermektedir
B- Tasarruf olgusunu göstermektedir
C- Eksik istihdamı göstermektedir
D- Ulaşılması imkansızdır
E- Fiyatların çok düşük olduğunu göstermektedir
Cevap : Üretim imkanları eğrisi, üretim teknolojisi ve üretim kaynakları veri iken üretilebilecek maksimum mal bileşimlerinin geometrik yerine denmektedir. Üretim imkanları eğrisi üzerindeki bir nokta ekonomide tam istihdam düzeyini ve tüm kaynakların üretimde kullanılması, işsizliğin sıfır olduğu noktayı ifade etmektedir. Bu eğrinin altında kalan kısım ise eksik istihdam düzeyini ve kaynakların hepsinin üretimde kullanılmadığı noktayı ifade eder. Üretim imkanları üzerindeki nokta ise ulaşılması imkansız noktayı ifade etmektedir.
Yanıt, C seçeneği
89-) Bir malın fiyatı P iken talebi Q=180-3P fonksiyonu temsil etmektedir. Piyasada malın talebinin fiyat esnekliğinin mutlak değer olarak 1’e eşit olduğu noktada, malın fiyatı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ? (Sayıştay 2012)
A- 10   B- 30    C- 90  D- 150   E- 180
Cevap : Talebin fiyat esnekliği, bir malın fiyatında yaşanan yüzdesel değişimin, talep edilen miktarındaki yüzdesel değişmeye oranına eşit olmaktadır. Sorudaki verileri kullanırsak;
Talebin fiyat esnekliği = 1/eğim x (P/Q)
-1             = -3 x (P/180-3P)
P=30
Yanıt, B seçeneği
90-) Bir malın fiyatı P lira olduğunda malın arzı Qs=5+P ve malın talebini Qd=54- 2P fonksiyonları gösterilmektedir. Hükümetin bu maldan birim başına 2 TL vergi alması durumda toplanan vergi miktarı aşağıdakilerden hangisidir ? (Sayıştay 2012)
A- 15   B- 24   C- 30   D- 36    E- 40
Cevap : Öncelikle hükümetin almış olduğu vergi miktarını arz fonksiyonundaki fiyattan düşerek yeni bir arz fonksiyonu türetiyoruz (Qs=5+(P-2) =› Qs=3+P). Ardından türetmiş olduğumuz arz fonksiyonuyla talep fonksiyonunu birbirine eşitleyerek P yi ve Qs yi buluruz (3+P=54-2P =› P=17, Qs=20). Arz edilen mal mitarını bulduğumuza göre ve hükümet birim mal başına 2 TL vergi aldığına göre 20 x 2 den hükümetin almış olduğu toplam vergi miktarını 40 olarak bulmuş oluruz.
Yanıt, E seçeneği
91-) Tam rekabetçi piyasada faaliyet gösteren bir firmanın sabit maliyetlerinin artması durumunda aşağıdakilerden hangisi oluşacaktır ? (Sayıştay 2012)
A- Ortalama değişken maliyet eğrisi sola kayar
B- Marjinal hasılat eğrisi sağa kayar
C- Marjinal hasılat eğrisinin konumu değişmez
D- Marjinal maliyet eğrisi sola kayar
E- Marjinal hasılat eğrisi sola kayar
Cevap : Tam rekabetçi piyasada faaliyet gösteren bir firmanın piyasa fiyatı, talep eğrisi, marjinal hasılat eğrisi ve ortalama hasılat eğrisi aynı eğriyi ifade etmektedir ve miktar eksenine (y ekseni) paralel bir eğri olacaktır. Sabit maliyetlerin artması sadece ortalama maliyetin yukarı kaymasına sebep vereceğinden dolayı bu piyasa fiyatı, talep eğrisi, marjinal hasılat eğrisi ve ortalama hasılat eğrisinde hiçbir  değişim meydana gelmeyecektir.
Yanıt, C seçeneği
92-) Bir tekelci firmanın arz eğrisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ? (Sayıştay 2012)
A- Miktar ve fiyat arasında birebir ilişki olmadığından tekelci firmanın arz eğrisinden söz edilemez
B- Tekelin arz eğrisi tekelin genişleme yoludur
C- Tekelin arz eğrisi marjinal değil, uzun dönem ortalama maliyet eğrisidir
D- Marjinal maliyet eğrisinin ortalama maliyetin üstünde kalan kısmı tekelin arz eğrisidirE- Tekelin arz eğrisi daima esnektir
Cevap : Bir tekelci firmanın arz eğrisinin olmamasının nedeni, monopol piyasasına ait firmanın ürettiği mala uyguladığı fiyat her üretim düzeyinde marjinal maliyet ve marjinal hasıladan daima büyüktür. P≥MC=MR bu nedenle arz eğrisi çizilmez. Ayrıca monopol piyasasında, fiyat düzeyi ile üretim miktarı arasında fonksiyonel bir ilişki bulunmamasıdır.
Yanıt, A seçeneği
93-) Bir ekonomide gayrisafi yurtiçi hasıladan (GSYİH), net yurtiçi hasıla değerine ulaşmak için aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması gereklidir ? (Sayıştay 2012)
A- Gayrisafi yurtiçi hasıladan, sermaye stokunda meydana gelen yıpranma ve eskimenin değeri çıkarılır
B- Gayrisafi yurtiçi hasıladan, devletin hane halkına yaptığı transfer harcamalar çıkarılır
C- Gayrisafi yurtiçi hasılaya doğrudan vergiler eklenir
D- Gayrisafi yurtiçi hasılaya devletin firmalara ve hane halkına verdiği sübvansiyonlar eklenir
E- Gayrisafi yurtiçi hasıladan, net dış faktör gelirleri çıkarılır
Cevap : Net yurtiçi hasıla, bir ülkenin sınırları içinde belirli bir yılda üretilen nihai malların üretildikleri yılın piyasa fiyatları üzerinden net değeri şeklinde tanımlanmaktadır. Net yurtiçi hasılayı hesaplamak için, gayrisafi yurtiçi hasıladan sermaye tüketim karşılığı şeklinde de nitelendiren yıpranmayı yani amortismanın çıkarılması gereklidir.
Yanıt, A seçeneği
94-) Klasik İktisat Model’ine göre, kamu harcamalarının artırılması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşecektir ? (Sayıştay 2012)
A- Hasıla artar
B- Toplam arz eğrisi sola kayar
C- Toplam talep eğrisi sola kayar
D- Toplam arz eğrisi sağa kayar
E- Tam dışlama gerçekleşir
Cevap : Klasik İktisat Okulu’na göre bireylerin reel para talebi faiz oranına karşı tam duyarsız olması nedeniyle LM eğrisi faiz oranının bulunduğu eksene paralel dik bir doğrudur. Kamu harcamalarının artırılması sonucunda yani genişletici maliye politikasının uygulanması ile IS eğrisi sağa kayar. IS eğrisinin sağa kayması ile faiz oranları da artmıştır. Para talebinin faiz oranına karşı tam duyarsız olması nedeniyle faiz oranında yaşanan artış sonucunda özel firmaların yapacakları yatırım harcamaları dışlanacaktır ve eğrinin şekli nedeniyle tam dışlama olması gereklidir. Yani artan faiz oranı nedeniyle, kamu harcamalarında artışa eşit düzeyde özel sektör yatırım harcamaları azalacaktır.
Yanıt, E seçeneği
95-)
I- Sabit Oranlı Gelir VergisiII- Kamu Cari HarcamalarıIII- İşsizlik SigortasıIV- Artan Oranlı Gelir Vergisi
Yukarıdakilerden hangileri, otomatik istikrarlandırıcılık özelliği göstermektedir ? (Sayıştay 2012)
A- I-III
B- II-III
C- III-IV
D- I-II-III
E- I-III-IV
Cevap : Otomatik stabilizatörler ekonomide yaşanan konjonktürel dalgalanmaların etkisini hafifletmek için hükümetin herhangi bir ekstra karar almadan kendiliğinden harekete geçen uygulama araçlarına denir.
Yanıt, E seçeneği
96-) Reel milli gelirin paranın dolaşım hızına oranı aşağıdaki ifadelerin hangisine eşittir ? (Sayıştay 2012)
A- Nominal para stoku
B- Reel para stoku
C- Para çoğaltanı
D- Satın alma gücü paritesi
E- Nominal milli gelir
Cevap : Soruyu cevaplandırabilmek için Mübadele Denklemi’nin bilinmesi gereklidir (MV=PY). Bu denklemde reel milli geliri temsil eden ve hasıla olarak nitelendirilen (Y)’yi denklemde yalnız bırakırsak;
Y=MV/P (1 nolu denklem)
1 nolu denklemin her iki tarafı paranın dolanım hızına (V)’ye bölersek;
Y/V=M/P (2 nolu denklem)
2 nolu denklem ile, reel milli gelirin paranın dolaşım hızına oranlanması reel para stokuna eşit olacağı anlaşılmaktadır.
Yanıt, B seçeneği
97-)
I- Reel döviz kuru düşer, ihracat artar.
II- Nominal servetin satın alma gücü azalır, tüketim harcamaları azalır.
III- Reel para stoku azalır, faiz oranı yükselir, yatırım harcamaları azalır.
Bir ekonomide, tüm diğer unsurlar sabit iken fiyatlar genel düzeyi yükseldiğinde yukarıdaki ifadelerden hangileri gerçekleşir ? (Sayıştay2012)
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I-II
D- II-III
E- I-II-III
Cevap : Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesi sonucunda bireylerin sahip olduğu nominal servetlerin reel değeri düşecektir. Nominal para arzı sabitken fiyatların artması ise reel para arzının azalmasına bu da faiz oranlarının artmasına bu da özel firmaların yatırımlarını azaltmasına yol açacaktır.
Yanıt, D seçeneği
98-) Sadece kalem üretilen ve tüketilen bir ekonomide bir yılda 1 TL’ den 100 tane kalem satılıyor. Her  1 TL yılda 5 kere el değiştirdiğine göre bu ekonomide miktar denklemine göre, para stoku aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ? (Sayıştay 2012)
A- 10    B- 15    C- 20   D- 25   E- 30
Cevap : Sorunun çözümü için miktar denkleminin bilinmesi gerekmektedir (MV=PY). Sorudaki verileri denklemde yerine koyarsak para stoku yani M’yi bulmuş oluruz. Soruda P=1 Y=100 ve V=5 olarak verilmiştir. Buna göre M x 5=1 x 100 bu işlemden hareketle M=20 olur.
Yanıt, C seçeneği
99-) Aşağıdakilerden hangisi, devlet borçlanmasının başlıca nedenlerinden biri değildir ? (Sayıştay 2012)
A- Gelir dağılımında adaleti sağlayıcı etkiler oluşturulması
B- Olağanüstü harcamaların karşılanması
C- Bütçe açıklarının finansmanı
D- Ekonomik dengeyi sağlayıcı veya koruyucu etkiler oluşturulması
E- Vadesi gelmiş borçlara finansman sağlanması
Cevap : Hükümet, olağanüstü harcamalarda, bütçe açıklarının finansmanında, ekonomik dengeyi sağlamak ve koruyucu etkiler oluşturmak ve vadesi gelmiş borçlara finansman sağlaması açısından borçlanmalıdır. Fakat gelir dağılımında adalet sağlamaya yönelik bir etki (analiz,teori) oluşturmak hükümetin görevi değil, biz iktisatçıların görevidir.
Yanıt, A seçeneği


100-) Toplam kamu harcamaları 300 milyar TL, kamu gelirleri 290 milyar TL ve faiz ödemeleri 30 milyar TL iken birincil bütçe dengesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir ? (Sayıştay 2012)
A- 10 milyar TL fazla
B- 10 milyar TL açık
C- 20 milyar TL fazla
D- 20 milyar TL açık
E- 30 milyar TL açık
Cevap :
Birincil Bütçe Dengesi = Vergiler-(Kamu harcamaları-Faiz Ödemeleri)
Formülü kullanılırsa;
Birincil Bütçe Dengesi = 290 milyar TL-(300 milyar TL-30 milyar TL)
= 20 milyar TL fazla vermektedir.
Yanıt, C seçeneği

ETİKETLER:
sayıştay çıkmış sorular
sayıştay çıkmış sorular 2014
sayıştay çıkmış sorular kitabı 2014
sayıştay çıkmış sorular kitabı
sayıştay çıkmış sorular ve çözümleri
sayıştay çıkmış sorular 2012
sayıştay çıkmış sorular 2010
sayıştay çıkmış sorular 2011
sayıştay çıkmış sorular kitap
sayıştay çıkmış sorular 2008
sayıştay çıkmış sorular ve çözümleri
sayıştay çıkmış sorular ve çözümleri
sayıştay denetçiliği çıkmış sorular
sayıştay denetçi yardımcılığı çıkmış sorular
sayıştay denetçiliği yardımcılığı çıkmış sorular
sayıştay denetçi yardımcılığı sınavı çıkmış sorular 2010
sayıştay çıkmış sorular ve çözümleri
sayıştay eleme çıkmış sorular
sayıştay eleme sınavı çıkmış sorular
sayıştay çıkmış iktisat soruları
sayıştay kanunu ile ilgili çıkmış sorular
sayıştay çıkmış sorular kitabı 2014
sayıştay çıkmış sorular kitabı
sayıştay çıkmış sorular kitap
sayıştay kanunu ile ilgili çıkmış sorular
sayıştay çıkmış sorular ve çözümleri
sayıştay çıkmış sınav soruları
sayıştay denetçi yardımcılığı sınavı çıkmış sorular 2010
sayıştay çıkmış test sorular
sayıştay çıkmış test soruları
sayıştay çıkmış sorular ve çözümleri
sayıştay denetçi yardımcılığı çıkmış sorular
sayıştay denetçiliği yardımcılığı çıkmış sorular
sayıştay denetçi yardımcılığı sınavı çıkmış sorular 2010

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.