kpss sorgusu için yayınlar alaka düzeyine göre sıralanmış olarak gösteriliyor. Tarihe göre sırala Tüm yayınları göster
kpss sorgusu için yayınlar alaka düzeyine göre sıralanmış olarak gösteriliyor. Tarihe göre sırala Tüm yayınları göster

2.05.2014

Makro İktisat Soruları (KTÜ)

S1:Likidite tercihi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Faiz tamamen parasal bir olgudur
b)Para talebi işlem ve ihtihat güdüsü ile talep edilir
c)para talebi fonksiyonu istikrarlı değildir
d)paranın dolaşım hızı değişebilir
e)Faiz oranı para talebi ve para arzı tarafından belirlenir
S2:Genel teoriye göre effektif talep ile ilgili hangisi yanliştır?
a)Milli Gelir seviyesini effektif talep belirler
b)Sermayenın marjinal etkinliği artarsa effektif talep artar
c)Effektif talep eksikiği eksik isstihdama neden olur
d)Eksik istihdam seviyesinde bulunan bir ekonomide,effektif talep artarsa fiyatlar genel seviyesi değişmez
e)Eksik istihdam seviyesinde toplam talep artarsa, fiyatlar üretim ve istihdam hacmi artar
S3:Klasik makro iktisat teorisine göre hangisi yanlıştır?
a)Reel faiz oranı tam esnektir
b)Para yanılgısı yoktur
c)Ekonomik analizde uzun dönem esas alınır
d)Firmalar ve tüketiciler tam enformasyona sahiptir
e)Para sadece spekülasyon amacıyla talep edilmektedir

6.04.2016

Makro ve Mikro KPSS Destekli Çözümlü Sorular

Makro ve Mikro KPSS Destekli Çözümlü Sorular
Soru 1-) Bir ülkenin para biriminin ulusal sınırlar içerisinde enflasyon nedeniyle değer yitirmesi sonucu, ülkenin para biriminin değerinin yabancı paralar karşısında değerinin ayarlanması ve bu nedenle ülkenin yerel para birimi cinsinden döviz kurlarının değer kazanması sürecine ne ad verilir?


A) Resesyon
B) Depresyon
C) Durgunluk


D) DevalüasyonDevalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir. Bu yolla ithal malları pahalılaşırken yerli malların fiyatı da aşağı çekilmiş olur.

E) Revalüasyon
Soru 2-) Aşağıdakilerden hangisi talebi değiştiren faktörlerden biri değildir?


A) Tamamlayıcı malların fiyatındaki değişim
B) Rakip malların fiyatlarındaki değişim
C) Tüketicinin parasal veya nominal gelir seviyesi

D) Üretim teknolojisindeki gelişmeler

E) Toplumun ortak beğeni ve alışkanlıklarındaki değişiklikler

Soru 3-) Aşağıdakilerden hangisi arzı etkileyen faktörlerden biri değildir?


A) Üreticilerin sayısı

B) Malın miktarı

C) Diğer malların fiyatları
D) Firmanın amaçları
E) Gelecek ile ilgili beklentiler

Soru 4-) Bir bağımsız değişkendeki yüzdesel değişimin, arz veya talep miktarı bağımlı değişkenleri üzerinde ne oranda bir yüzdesel değişim yarattığını hesap etmemizi sağlayan, o malın arz veya talep miktarının bağımsız değişkene olan hassasiyetini ölçmemizi sağlayan kavrama ne ad verilir?


A) Arz eğrisi
B) Üretim imkanları eğrisi
C) Arz fonksiyonu

D) Esneklik

E) Phillips eğrisi

Soru 5-) Üreticilerin, fiyat değişmelerine karşı arz miktarında gösterdikleri duyarlılığın ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Arz eğrisi
B) Üretim imkanları eğrisi
C) Arz fonksiyonu

D) Arz esnekliği

E) Phillips eğrisi

Soru 6-) Aşağıdakilerden hangisi Tam Rekabet Piyasası’nın özelliklerinden biri değildir?


A) Piyasada az sayıda alıcı ve satıcı vardır.

B) Alıcı ve satıcılardan bir kısmının piyasadan çekilmesi, piyasa dengelerini etkileyecek sonuç yaratmaz.
C) Ne alıcıların, ne de satıcıların malın piyasa fiyatını tek başlarına değiştirebilme gücü yoktur. Bu nedenle, Tam Rekabet Piyasası'nda fiyat sabit bir değerdir.
D) Mallar homojendir ve bölünebilir olma özelliği taşırlar.
E) Piyasa şeffaftır; saydamdır. Tüketiciler piyasa ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilmektedirler.

Soru 7-)

I. Tam rekabet piyasası, özellikle tam rekabet bağlamında, piyasada çok sayıda firmanın bulunduğu ve tek başına hiçbir alıcının ve tek başına hiçbir satıcının, piyasada oluşan fiyatı etkileyemediği piyasa çeşididir.
II. Monopol piyasasında az sayıda firma vardır.
III. Monopollü rekabet, içinde farklılaştırılmış fakat birbirinin yerini kolayca alabilen malları üretip satan çok sayıda firmanın var olduğu piyasa çeşididir.


Yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur?


A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I, II

D) I, III

E) I, II, III

Soru 8-) İçinde farklılaştırılmış fakat birbirinin yerini kolayca alabilen malları üretip satan çok sayıda firmanın var olduğu piyasaya ne ad verilir?


A) Tam rekabet
B) Oligopol
C) Piyasa ekonomisi
D) Tekel

E) Monopollü rekabet

Soru 9-) Her ülkenin merkez bankasının çeşitli makro hedefleri gerçekleştirmek ve/veya çeşitli makro sorunlara çözüm yaratmak amacıyla çeşitli parasal araçlar vasıtası ile uyguladığı politikaya ne ad verilir?


A) Para Politikası

B) Maliye Politikası
C) Enflasyonist Politika
D) Deflasyonist Politika
E) Kamu Politikası

Soru 10-) Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçlarından biridir?A) Zorunlu Karşılıklar Oranı
B) Disponibilite Oranı
C) Reeskont Oranı
D) Açık Piyasa İşlemleri

E) Hepsi

Soru 11-) Aşağıdakilerden hangisi M2 para arzını ifade etmektedir?

A) Dolaşımdaki Para (Dolaşıma Çıkmış Banknot+Madeni Para- Banka Kasaları) + Vadesiz Ticari Mevduat + Vadesiz Tasarruf Mevduatı + Vadesiz Diğer Mevduat + TCMB'deki Mevduat

B) M1 Para Arzı + Vadeli Ticari Mevduat +Vadeli Tasarruf Mevduatı + Vadeli Diğer Mevduat

C) M2 Para Arzı + Döviz Tevdiat Hesapları
D) M2 Para Arzı + Resmi Mevduat
E) M3A Para Arzı + TCMB'deki Diğer Mevduat

Soru 12-) Bir ulusal ekonomide, fiyatlar genel seviyesinin veya düzeyinin düzenli ve sürekli olarak artması veya yükselmesi sürecine ne ad verilir?

A) Resesyon
B) Depresyon

C) Enflasyon

D)DevalüasyonE) Revalüasyon

Soru 13-)

I. Konsolide Bütçe Harcamaları'nın Konsolide Bütçe Gelirleri'nden fazla olması halinde ortaya çıkan eşitsizliğe bütçe açığı denmektedir.
II. Bütçe açığı, özünde bütçe harcamalarının bütçe gelirleri tarafından finanse edilemeyen bölümüdür.
III. Bütçe açığının finansmanından Hazine Müsteşarlığı sorumludur.
IV. Bütçe açığı bütçe gelirleri ile finanse edilemeyen harcama anlamına gelir ve bu harcamanın yapılması için borçlanma yoluyla kaynak yaratılması gereklidir.Yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur?
A) I, II
B) I, III
C) I, IV
D) I, II, III

E) I, II, III, IV

Soru 14-) Konsolide Bütçe Harcamaları'nın Konsolide Bütçe Gelirleri'nden fazla olması halinde ortaya çıkan eşitsizliğe ne ad verilir?

A) Bütçe Fazlası

B) Bütçe Açığı

C) Denk Bütçe
D) Borç Stoğu
E) Kamusal Açık

Soru 15-) Bütçe açığının finansmanından hangi kurum sorumludur?

A) Merkez Bankası
B) Defterdarlık

C) Hazine Müsteşarlığı
D) Yerel Yönetimler
E) Mahalli İdareler

Soru 16-) İç borç stokunun faiz, vade ve itfa şeklinden herhangi birini değiştirme işlemine ne ad verilir?

A) Konsolidasyon

B) Konversiyon
C) Millileştirme
D) Resesyon
E) Revizyon

Soru 17-) Aşağıdakilerden hangisi sömürgeci devlet anlayışının iktisadi davranış şeklini ifade eden akımdır?
A) Fizyokrasi
B) Keynesyen Ekonomi

C) Merkantilizm
D) Emperyalizm
E) Klasik Düşünce

Soru 18-) Gelir düzeyi ne olursa olsun yapılması zorunlu olan yatırımlara ne ad verilir?

A) Otonom Yatırım

B) Uyarılmış Yatırım
C) Ortalama Yatırım
D) Marjinal Yatırım
E) Kamu Harcamaları

Soru 19-) Aşağıdakilerden hangisi enflasyon kavramının tanımıdır?

A) Bir ulusal ekonomide, fiyatlar genel seviyesinin veya düzeyinin düzenli ve sürekli olarak artması veya yükselmesi sürecidir.

B) Ülkenin para birimi değer kazandığında, yabancı paralarının döviz kuru cinsinden değer yitirmesi sürecidir.
C) Ülkenin yerel para birimi cinsinden döviz kurlarının değer kazanması sürecidir.
D) Yabancı paralarının döviz kuru cinsinden değer yitirmesi sürecidir
E) Para biriminin, diğer paralar ve altına serbestçe dönüştürebilmesidir.

Soru 20-) Aşağıdakilerden hangisi enflasyon çeşitlerinden biri değildir?
A) Borçlular zarar eder
B) Tüketim artar

C) Alacaklılar karlı çıkar

D) İstihdamda azalmaya neden olur
E) Ücretlerde azalmaya neden olur

Soru 21-) Üretim kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mal ve hizmetlerin ortaya çıkarılması sürecine üretim denir.

B) Üretim faaliyetleriyle şekil, yer, zaman ve mülkiyet faydası oluşturulur.
C) Üretim malı, ihtiyaçları doğrudan tatmin etmeyen her çeşit hammadde, makine vb. mallardır.
D) Üretilen malların bir kısmı ileride kullanılmak üzere bozulmadan saklanıyorsa, saklanan bu kısma "stok" adı verilir
E) Doğal kaynaklar üretim faktörleri arasında yer almaz.

Soru 22-) Aşağıdakilerden hangisi deflasyonun etkilerinden biri değildir?
A) Cari fiyatlarla GSMH

B) Reel GSMH

C) Nominal GSMH
D) Kişibaşına GSMH
E) Hiçbiri

Soru 23-) Bir yıl içerisinde bir ulusal ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin toplam katma değerine, ithalattan elde edilen vergi gelirleri ve net dış âlem faktör gelirlerinin eklenmesi ile bulunan değere ne ad verilir?
A) Cari fiyatlarla GSMH
B) Reel GSMH
C) Nominal GSMH
D) Kişibaşına GSMH

E) GSMH

Soru 24-) Kısa bir zaman dilimi için ekonomik büyümede meydana gelen gerilemeye ne ad verilir?

A) Resesyon

B) Depresyon
C) Durgunluk
D) Devalüasyon
E) Revalüasyon

Soru 25-) Ekonominin durgunluğun yaşandığı bir ortamda yüksek bir enflasyon ve işsizliği de beraber yaşaması sürecine ne ad verilir?

A) Resesyon
B) Depresyon

C) Stagflasyon

D) Devalüasyon
E) Revalüasyon

İktisat Çözümlü Çıkmış Sorular


1. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?

A) Emek

B) Doğal kaynaklar

C) Faiz

D) Sermaye

E) Girişim2. Bir firmanın, üretimini durdurduğu zaman katlanacağı toplam maliyetler aşağıdakilerden hangisine eşittir?A) Değişken maliyet

B) Marjinal maliyet

C) Sabit maliyet

D) Sıfır

E) Maksimum maliyet3. Durgunluk içinde enflasyon ve işsizliğin olduğu konjonktüre ne ad verilir?A) Stagflasyon

B) Deflasyon

C) Dezenflasyon

D) Depresyon

E) Konsolidasyon4. Tüketim eğilimindeki düşüşün uzun vadede toplam tasarrufların azalmasına yol açmasına ne ad verilir?A) Hızlandıran prensibi

B) Çoğaltan mekanizması

C) Likidite tuzağı

D) Tasarruf paradoksu

E) Depresyon5. Bu Soru İptal.6.Tasarruf Paradoksu edebilmek için I nolu kutuda belirtilen alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?A) Düşük yatırım

B) Düşük faiz

C) Fiyatlarda artma

D) Yüksek vergiler

E) Yüksek parasal genişleme7.Talep enflasyonunun göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?A) Toptan eşya fiyat indeksi

B) Ücretliler geçinme indeksi

C) İmalat sanayii fiyat indeksi

D) Üretici fiyat indeksi

E) Tüketici fiyat indeksi8.Aşağıdakilerden hangisi maliyet enflasyonuna yol açan nedenlerden biridir?A) Eğitim seviyesi

B) Hükümetin kamu harcamalarını emisyon yolu ile finanse etmesi

C) Ara madde-hammadde gibi girdilerin fiyatlarındaki artışlar

D) Nüfus artış oranı

E) Tüketim kalıplarındaki değişmeler9.Aşağıdakilerden hangisi maliyet enflasyonunun göstergesi olarak kullanılabilir?A) Toptan fiyat indeksi

B) Geçinme indeksi

C) Tüketici fiyat indeksi

D) Kazanç indeksi

E) Üretici fiyat indeksi10. Kamu açıklarının finansmanı amacıyla finansal sistemden kullanılan kaynağın artması ve bu nedenle reel kesimin kullanabileceği fon miktarının azalmasına ne ad verilir?A) İkame etkisi

B) Crowding-out (dışlama) etkisi

C) Tobin etkisi

D) Gelir etkisi

E) Servet etkisi11. Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu ve bunların hiç birinin tek başına fiyatı etkileyemediği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?A) Monopollü rekabet

B) Tam rekabet

C) Eksik rekabet

D) Oligopol

E) Monopol12. Vadesi yakın ve/veya kısa olan kamu borçlarının uzun süreli veya süresiz bir borç şekline dönüştürülmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir?A) Konsolidasyon

B) Transfer harcamaları

C) Takas

D) Swap

E) Tahkim13. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin transfer ödemeleri kalemi içerisinde yer alır?A) Etüt ve proje giderleri

B) İç borç faiz ödemeleri

C) Taşıt alım ve onarım giderleri

D) Sağlık giderleri

E) Personel giderleri14. Bütçe açığının finansmanını kolaylaştırmak amacıyla, iç borç stokunun faiz, vade ve itfa şeklinden herhangi birini değiştirme sürecine ne ad verilir?A) Döner sermaye

B) Kâr transferleri

C) Emisyon

D) Konversiyon

E) İşletme sermayesi15.Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının para politikası araçlarından biri değildir?

A) Reeskont oranı

B) Disponibilite oranı

C) Açık piyasa işlemleri

D) Yeniden değerleme oranı

E) Zorunlu karşılıklar oranı
CEVAPLAR: 1. C 2. C 3. A 4. D 5. E 6. A 7. E 8. C 9. E 10. B 11. B 12. A 13. B 14. D 15. D

4.04.2016

Resim ile Vergi ve Harcın Karşılaştırılması

Resim ile Vergi ve Harcın Karşılaştırılması


-Resimlerde vergi ve harçlar gibi zorunlu ödemelerdir.

-Resimlerde vergi ve harçlar gibi genel bütçe içinde yer alır

-Vergiler karşılıksız, harçlar bir hizmetten yararlanma karşılığında alındığı halde, resim karşılıksız, bir hizmetten yararlanma karşılığında veya bir hakka sahip olma karşılığında alınabilir.

-(ithalde alınan damga vergisi,karşılıksız, Ulaştırma alt yapıları resmi, hizmetten yararlanma, Avlanma ruhsatı, hak elde etme)

KPSS 2008 : Kamu kurumu fiyatları ile harçlar ve resimler arasındaki temel fark ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kamu kurumu fiyatlarında kamusal nitelik taşıyan hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusu olduğu hâlde, harç ve resimlerde özel nitelikleri ağır basan hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusudur.
B) Harç ve resimlerde söz konusu hizmetin kamusal nitelikleri ağır basarken, kamu kurumu fiyatlarında özel kesimce üretilenlere benzer hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusudur.
C) Harç ve resimler daha ziyade yerel yönetimler tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları büyük ölçüde merkezî yönetim tarafından alınır.
D) Harç ve resimler daha ziyade merkezî yönetim tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları büyük ölçüde yerel yönetimler tarafından alınır.
E) Harç ve resimlerle kamu kurumu fiyatları arasında özünde bir fark olmadığı hâlde, farklı yasalarla düzenlendiği için söz konusu ödemeler farklı adlandırılmaktadır

KPSS 2008 : Kamu kurumu fiyatları ile harçlar ve resimler arasındaki temel fark ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kamu kurumu fiyatlarında kamusal nitelik taşıyan hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusu olduğu hâlde, harç ve resimlerde özel nitelikleri ağır basan hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusudur.
B) Harç ve resimlerde söz konusu hizmetin kamusal nitelikleri ağır basarken, kamu kurumu fiyatlarında özel kesimce üretilenlere benzer hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusudur.
C) Harç ve resimler daha ziyade yerel yönetimler tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları büyük ölçüde merkezî yönetim tarafından alınır.
D) Harç ve resimler daha ziyade merkezî yönetim tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları büyük ölçüde yerel yönetimler tarafından alınır.
E) Harç ve resimlerle kamu kurumu fiyatları arasında özünde bir fark olmadığı hâlde, farklı yasalarla düzenlendiği için söz konusu ödemeler farklı adlandırılmaktadır

Vergiler ile Harçların Karşılaştırılması

Vergi İle Harcın Karşılaştırılması


-Harçlarda vergi gibi zorunlu ödemeler olup, harca konu kamu hizmetlerinden yararlananların, harcı ödemekten kaçınmaları söz konusu değildir.

-Harçlarda vergiler gibi para ile ödenmekte olup, kamusal finansman aracı olarak işlev görmektedir.

-Vergilerde bireysel(özel) karşılık olmadığı halde, harçlarda bireysel karşılık olup; harca konu hizmetten elde edilen fayda ile ödenen bedel arasında sıkı bir orantılılık bulunmaktadır. Verginin doğması ile hizmet sunumu arasında bir ilişki kurulmadığı halde; harcın doğması için, harca konu hizmetten yararlanılması gerekmektedir.

-Harç miktarının sunulan hizmetin maliyetinden fazla olması halinde aradaki fark vergi niteliğinde bir ödeme olarak kabul edilmektedir.

Soru1 : Aşağıdaki kamu gelirlerinden hangisi mükellefin hizmetten yararlanma derecesine göre alınmaktadır? 

A) Mali tekel gelirleri
B) Şerefiye
C) Harç 
D) Vergi
E) Parafiskal gelir

Soru2 : Harçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Harçlar bazen yararlanılan hizmetin parasal değerinin üzerinde veya
altında olabilir.
B) Harçlarla vergiler arasında bir fark olmadığı hâlde yalnız farklı
yasalarla belirlendiklerinden farklı sayılmaktadırlar.
C) Ödenen harç yararlanılan hizmetin değerinin üzerinde ise aradaki fark
vergi sayılabilir.
D) Yapılan ödemelerin gerçek anlamda harç sayılabilmesi için yararlanılan
hizmetle ödenen bedel arasında bir orantılılık olması gerekir.
E) Harca tabi kamu hizmetleri genellikle Devlet tekelinde olduğundan harç ödemekten kaçınmak her zaman mümkün olmamaktadır.

KPSS 2002 : Vergiyi harçtan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zora dayalı olması
B) Karşılıksız olması
C) Kesin olması
D) Parasal bir transfer olması
E) Kamusal finansman, aracı olması

Kpss 2009 : Harçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Harçlar bazen yararlanılan hizmetin parasal değerinin üzerinde veya altında olabilir.
B) Harçlarla vergiler arasında bir fark olmadığı hâlde yalnız farklı yasalarla belirlendiklerinden farklı sayılmaktadırlar.
C) Ödenen harç yararlanılan hizmetin değerinin üzerinde ise aradaki fark vergi sayılabilir.
D) Yapılan ödemelerin gerçek anlamda harç sayılabilmesi için yararlanılan hizmetle ödenen bedel arasında bir orantılılık olması gerekir.
E) Harca tabi kamu hizmetleri genellikle Devlet tekelinde olduğundan harç ödemekten kaçınmak her zaman mümkün olmamaktadır

11.10.2015

KPSS 2002 EĞİTİM BİLİMLERİ SORU ve CEVAPLARI

KPSS 2002 EĞİTİM BİLİMLERİ SORU ve CEVAPLARI
1-Ögretmen tarafindan hazirlanan ögretim planlari egitim sürecinin teme dokusunu
olusturur..
Bir ögretim plani dört temel boyutu içermelidir.Asagidakilerden hangisi bu boyutlardan biri
degildir?

a-Egitim durumlari
b-Konu alani ögeleri
c-Ögretilecek davranislar
d-Degerlendirme islemleri
e-Ögretmen nitelikleri

2-Ders plani hazirlamanin temel amaci asagidakilerden hangisidir?

a-Ögretme-ögrenme süreçlerini etkili ve verimli kullanma
b-Ögrencilerin hazir bulunusluk düzeyine uygun hareket etme
c-Uygun bilgi kaynaklarindan yararlanma
d-Bireysel özelliklerden yararlanma
e-Ders-zaman çizelgesine uygun hareket etme

3-Ögrencinin derse karsi ilgisi, tutumu, dersi ögrenip ögrenmeyecegine iliskin görüsü
ögrenme ürünlerini belli ölçüde etkiler.

Bu açiklamada asagidakilerden hangisinin ögrenme üzerindeki etkilerinden söz
edilmektedir?

a-Bilissel giris özelliklerinin gücü

13.09.2015

2002 KPSS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SORU VE CEVAPLARI

2002 KPSS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SORU VE CEVAPLARI

1. 4857 sayılı yeni İş Kanunu ile getirilen fazla süreli çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarından % kaç fazladır?

A) 10                            B)25                      C) 5O                      D) 75                          E) 100

CEVAP  B'dir.

4857 Sayılı yasa 41. madde gereği her bir fazla süreli çalışma için verilecek ücret normal çalışma için ödenen ücretin % 25 fazlasıdır.

2.Sendikalar Kanunu'na göre, sendikaya üye olan işçilerle üye olmayan işçiler arasında İşin sevk ve dağıtımında bir ayrım yapılması halinde işveren aleyhine hükmolunabilecek tazminat tutarı işçinin ne  kadarlık  ücretinden az olamaz?

A) 1 aylık
B) 2 aylık
C) 3 aylık
D) 6 aylık
E) 1 yıllık

CEVAP  E'dir.

Sendikalar yasası 31. maddesi gereği, bu işlemde bulunan işveren için  işçinin1 yıllık ücretinden az olmamak kaydıyla tazminata hükmedilir.

3.     I.  Kıdem tazminatı
       II. İhbar  tazminatı
      III Kötü niyet tazminatı

Sendikalar Kanunu'na göre, sendikal tazminata hak kazanan işçiye yukarıdaki tazminatlardan hangileri uygulanmaz.?

A) Yalnız I      
B) Yalnız II  
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

CEVAP  C'dir.

Sendikalar yasası 31. maddesi gereği, sendikal tazminata hak kazanan işçi,  bununla beraber aynı anda kötü niyet tazminatına hak kazanamaz.4. Toplu İş sözleşmeleri en çok kaç yıllık olabilir?

A)1         B)2       C)3       D) 4        E) 5

CEVAP C'dir.

1 yıldan az 3 yıldan fazla olamaz.

5. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'na göre, teşmil edilecek toplu iş sözleşmesini İmzalayan İşçi sendikası üyelerinin sayısı, bağlı olduğu İşkolunda çalışan işçilerin en az % kaçı oranında olmalıdır?

A) 5                         B)10                    C) 15                       D) 20                            E) 25

CEVAP  B'dir.

Bir iş kolunda çalışan işçilerin en az % 10'unu üye bulundurmalıdır. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasının 11. maddesi gereği;

6. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden  hangisi kamu görevlileri sendikalarına üye olabilir?

A) Sağlık ocaklarında çalışan hekimler
B) Mülki idare amirleri
C) Yükseköğretim Kurulu üyeleri
D) Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri
E) Fakülte dekanları

CEVAP A'dır.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15. maddesinde Sağlık ocağında çalışan hekimler dışındaki seçenekler de, sendikaya üye olamayacaklar arasında sayılmıştır.

7. İş Kanunu'na göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, en çok  işvereni bünyesinde  bulunduran  işveren   kuruluşundan kaç üye bulunur?

A) 1                          B) 2                         C) 3                         D) 4                         E) 5

CEVAP  E'dir.

İş yasası 39. maddede , işveren kuruluşunun farklı  iş kollarından seçeceği 5 temsilci bulunur.

8. Aşağıdaki İşlerin hangisinde iş Kanunu hükümleri uygulanmaz?

A) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme işleri
B) Havacılığın bütün yer  tesislerinde yürütülen işler
C) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı fabrikalarda görülen işler
D) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri
E) Halkın  faydalanmasına  açık veya işyerini eklentisi durumunda olan park ve bahçe İşleri

CEVAP  D'dir.

İş yasası 4. madde c bendi gereği , Aile ekonomisi sınırları içersinde kalan tarımla ilgili tüm yapı işlerinde iş yasası hükümleri uygulanmaz.

9. İş Kanunu'na göre, İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintiler bir ayda kaç gündelikten fazla olamaz?

A) 1                           B) 2                         C)3                          D) 4                               E) 5

CEVAP  B'dir.

İşçi ücretlerinden bir ayda iki gündelikten fazla ceza kesilemeyeceği İş yasası 38. maddede belirtilmiştir.

10. Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan, ancak malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan kadın sigortalılara, kaç yaşım doldurmuş bulunmaları şartıyla toptan ödeme yapılabilir?

A) 50                     B)55                      C}58                         D) 60                             E) 62

CEVAP  A'dır.

Sosyal Sigortalar Yasasının 64. maddesi gereği, ancak 50 yaşını doldurmuş olan  kadın işçiye toptan ödeme yapılır

11. Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına ilişkin 102 sayılı Sözleşme'yi onaylamak isteyen bir devlet, en az kaç riske karşı koruma sağlamak zorundadır?

A)1                          B)3                          C)4                              D) 7                                  E) 9

CEVAP B'dir.

102 sayılı Sözleşme 9 sosyal güvenlik riskini belirtmiştir. Bu sözleşmeyi onaylayacak ülke bu risklerin en az üçünü kabul etmelidir. Kabul edilecek bu üç riskten birinin ise işsizlik, iş kazası ve meslek hastalığı, sakatlık veya ölüm sigortalarından biri olması zorunludur.

12. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortası uygulamalarının etkilerinden biri değildir?

A) Bireyin satın alma gücüne istikrar kazandırma
B) Endüstriyel ilişkileri geliştirme
C) Ücretlerin artışı yönünde baskı oluşturma
D) Firmaların işçi devir oranını düşürme
E) İş arama süresini uzatma


CEVAP C'dir.

Ücretlerin artışı yönünde baskı oluşturma  gibi bir etkisi yoktur.

13. Aşağıdakilerden hangisi toplu fon biriktirme yönteminin bir özelliğidir?

A) Bireyin sübjektif özelliklerini dikkate alması
B) Sigorta prim oranlarının sigortalının bakmakta olduğu kişi sayısına göre belirlenmesi
C) Her sigortalıdan eşit oranda sigorta primi alınması
D) Sigorta prim oranlarının sigortalının çalışma saatlerine göre belirlenmesi
E) Her sigortalıdan artan oranda sigorta primi alınması

CEVAP D'dir.

Sigorta prim oranlarının sigortalının çalışma saatlerine göre belirlenmesi

14.Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin İçinde bulunduğu finansman krizinde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?

A) Atipik istihdam biçimleri
B) Prim afları
C) Yetersiz idari ve mali özerklik
D) Hizmet borçlanması
E) Nüfusun yaşlanması

CEVAP  D'dir.

Hizmet borçlanması, primi ödemeksizin geçirilmiş özel sürelerin primlerinin ödenmesi suretiyle sigortalılık süresine ve prim ödeme gün sayısına işlemesi sistemidir.

15. Sosyal güvenlik primlerine üst sınır konulması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Gelir dağılımı mekanizmasının üst gelir grupları lehine işlemesine
B) Gelir dağılımı mekanizmasının alt gelir grupları lehine işlemesine
C) Emek yoğun işletmelerin cezalandırılmasına
D) İşgücü verimliliğinin azalmasına
E) İşgücü verimliliğinin artmasına

CEVAP  A'dır.

Gelir dağılımı mekanizmasının üst gelir grupları lehine işlemesine

16.   Aşağıdakilerden hangisi 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'na göre sigortalı olamaz?

A) Kollektif şirket ortaklan
B) Limited şirket ortakları
C) Donatma iştiraki ortakları
D) Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar hariç tarım işi yapanlar
E) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları
CEVAP  D'dir.

1479  Bağ-Kur yasasının 24/il/d maddesine  göre, Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar dışında tarım işi yapanlar Bağ-Kur sigortalısı sayılmaz.

17. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi sigortalılık süresi, sigortalının kaç yaşını doldurduğu tarihte başlamış kabul edilir?

A) 13                      B) 15                      C) 16                              D) 17                      E) 18

CEVAP  E'dir.

Sosyal sigortalar yasasının 60/G maddesi gereği, sigortalı 18 yaşı dolmadan, yaşlılık,malûllük ve ölüm sigortalarına tabi sigortalılık süresi başlamaz.

18. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, İş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün en az ne kadarını kaybedenler malul sayılır?

A) Üçte birini
B) Yarısını
C) % 60rını
D) Üçte ikisini
E) % 75'ini

CEVAP  C'dir.

İş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybedenler malûl sayılırlar.

19. Aşağıdakilerden hangisi işgücü piyasasında ücret farklılıklarına yol açmaz?

A) Ulusal düzeyde asgari ücret uygulaması
B) İşgücünün eğitim ve vasıf farlılıkları
C) Çalışma koşullarındaki farklılıklar
D) Çalışanlara yaş, cinsiyet, etnik köken temelinde yapılan ayrımcılıklar
E) İşgücünün verimliliğindeki farklılıklar

CEVAP A'dır.

Ulusal düzeyde asgari ücret uygulaması; kişilerin insan onuruna yakışır şekilde yaşamlarını devam  ettirebilmeleri için gereken en düşük ücretin altında çalışmayı engellemektir.

20. Aşağıdakilerden hangisi,  istihdam düzeyini koruyarak ücretleri yükseltmek isteyen bir sendikanın bu amacını gerçekleştirebilmesi için elverişli bir koşuldur?

A) İşgücü talebinin esnek olması
B) işgücü arzının esnek olması
C) Nihai ürüne olan talebin esnekliğinin az olması
D) İşgücü piyasasının tümüyle rekabetçi olması
E) Ürün piyasasının tümüyle rekabetçi olması
CEVAP  C'dir

21. Aşağıdakilerden hangisi ücretteki artışı bağlı olarak ortaya çıkan gelir etkisini ifade eder?

A) Ücretteki artış sonucunda işçinin daha fazla saat çalışması
B) Ücretteki artışın gelirde yol açtığı artış sonucu işçinin daha fazla boş zamanı tercih ederek daha az çalışması
C) Ücretlerdeki genel bir artışın, tüketici fiyatlarında yol açacağı artış nedeniyle işçinin gerçek gelirinde değişme olmaması
D) Ücretlerdeki artışın işverenleri, işgücünü sermayeyle ikame etmeye yöneltmesi
E) İşçinin mal ve hizmetler ile boş zaman arasındaki tercihini gösteren marjinal ikame oranının düşük olması

CEVAP  B'dir.

Ücretler arttığında  kişinin geliri de artacağından  fazla boş zaman kullanıp daha az çalışmayı tercih etmesi gelir etkisini açıklamaktadır.

22.  Aşağıdakilerden hangisi yapısal İşsizliğin nedenlerinden biri değildir?

A) İş arayanların niteliklerinin açık işlere uygun olmaması
B) İşgücü   piyasasının   alt   katmanları arasında işgücü hareketliliğinin düşük olması
C) İş arayanlarla açık işlerin coğrafi olarak farklı yerlerde olması
D) Teknolojik gelişmenin bazı meslekleri ortadan kaldırması
E) İşgücü piyasasında yeterince açık iş bulunmaması

CEVAP  E'dir.

İşgücü piyasasında yeterince açık iş bulunmaması yapısal İşsizliğin nedenlerinden biri değildir

23.Saat başına ücret oranı arttığında, boş zamanın fırsat maliyetiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Değişmeden sabit kalır.
B) Tüketicinin harcayabileceği daha çok geliri olduğu için azalır.
C) Bireyin tercihlerine göre azalabilir veya artabilir.
D) Çalışmadan geçen bir saatin maliyeti arttığı için artar.
E) Önce artar, daha sonra azalır.

CEVAP  E'dir.

24.Gini katsayısı İle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Gelir dağılımını grafik olarak göstermenin en yaygın yoludur.
B) Kişisel gelir dağılımının eşitsizlik derecesinin bir göstergesidir.
C) Fonksiyonel gelir dağılımının eşitsizlik derecesinin bir göstergesidir.
D) Ailelerin en üst % 20'lik kesiminin toplam gelirden aldığı payın, ailelerin en alt
% 20'lik kesiminin toplam gelirden aldığı paya oranıdır.
E) Ailelerin en üst % 20'lik kesiminin toplam gelirden hane başına aldığı payın, tüm hanelerin ortalama gelirine oranıdır.

CEVAP  B'dir.

Kişisel gelir dağılımında görülen eşitsizliğin derecesi Lorenz eğrileri aracılığıyla gösterilir. Bir ülkedeki kişisel gelir dağılımındaki eşitsizliğin yılar boyu değişimini izleyebilmek ve karşılaştırma yapmak için ise Gini katsayısına başvurulur.

25. Keynes'in teorileri üzerinde temellenen makro ekonomik teori, klasik teorinin aşağıdaki gelişmelerden hangisini açıklamadaki başarısızlığından ötürü ortaya çıkmıştır?

A) Büyük depresyonda uzun süren yüksek oranlı işsizliğin varlığı
B) Gelişmiş  ülke ekonomilerinin 1950'lerdeki hızlı büyüme oranı
C) 1960'larda uluslararası emek göçünün hızlanması
D) 1970'lerde enflasyon ve işsizliğin eş zamanlı artışı
E) Küreselleşme bağlamında uluslar arası yatırım faaliyetlerinin artışı

CEVAP A'dır.

1929 yılında yaşanan büyük depresyonun uzun süren, yüksek oranlı işsizliği sebep olması, o zamana kadar hakim olan klasik teorinin temelini oluşturan işgücü arz ve talebinin kendiliğinden dengeye geleceği düşüncesini çürütmüş ve bunun üzerine Keynesyen teori ortaya çıkmıştır.

26. Neoklasik teoriye göre, istihdam düzeyi esas olarak aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A) Toplam talep düzeyi
B) Hükümetin harcamaları
C) Hükümetin vergi politikası
D) Fiyatlar ve ücretler
E) İthalat ve İhracat düzeyi

CEVAP  D'dir.

27. Aşağıdakilerden hangisi  enformel sektörün özelliklerinden biri değildir?

A) Düzensiz ve rekabetçi piyasalar
B) Piyasalara giriş kolaylığı
C) İşletmenin aile mülkiyetinde olması
D) Sermaye yoğun teknoloji kullanımı
E) Küçük ölçekli işletmeler

CEVAP  D'dir.

Şirketleşmemiş basit usulde vergilendirilen yada hiç vergi vermeyen ve 1-9 kişi arasında çalışanı olan tarım dışı tüm iktisadi birimler enformel sektör olarak tanımlanır.

28. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin çevresindeki ülkelerden emek göçü almasının nedenlerinden biri değildir?

A) Göç veren ülkelerde ekonomik durumun kötü olması
B) Türkiye'de niteliksiz işgücü açığı olması
C) Göç veren ülkelerde istihdam olanaklarının sınırlı olması
D) Türkiye'deki  işverenler açısından göçmen işgücünün ucuz olması
E) Göç veren ülkelerde Türkiye arasında döviz kurundan kaynaklanan satın alma gücü farklılıkları bulunması

CEVAP B'dir.

Ülkemizde İstatistiki verilere bakıldığında var olan işgücünün önemli oranda niteliksiz kişilerden oluştuğu görülmektedir. Dolayısı ile  Türkiye’de  niteliksiz işgücü açığı olması  dış  ülkelerden göç alma nedenlerinden biri değildir.

29. Türkiye'de kentsel kadın işgücü ile ilgili aşağıdaki saptamalardan hangisi doğrudur?

A) Kadınların işgücüne katılım oranları yükselmektedir.
B) Kadınların işsizlik oranları erkeklerin kinden düşüktür.
C) Kadınlar   yönetici   pozisyonlarında yüksek oranda temsil edilmektedir.
D) Kadınlar iş yaşamında cinsiyete dayalı ayrımcılıkla karşılaşmazlar.
E) Yükseköğrenim  mezunlarının  kadın işgücü   içindeki   payı   erkek  işgücü içindekinden yüksektir.

CEVAP  E'dlr.

30. Belirli bir hizmet ya da ürün üretilirken yapılan işe özgü olarak çalışanların yapması gereken değişik zihinsel ve psiko-motor davranışların neler olduğunun, bir bütünlük içerisinde ve birbiriyle İlişkili olarak aşamalar halinde belirlenmesine ne ad verilir?

A) Üretim yönetimi
B) İş analizi
C) Örgüt analizi
D) İş performansı
E) Otomasyon

CEVAP B'dir.

İş Analizi

31. Bir davranışı başlatan ve bu davranışın yön ve sürekliliğini belirleyen, bireye ait içsel güce ne ad verilir?

A) Güdü
B) Performans
C) Tutum
D) Öğrenme  
E) Yetenek

CEVAP  A'dır.

Güdü

32. Aşağıdakilerden hangisi Fordist üretim tarzının özelliklerinden biri değildir?

A) Kitle üretimi
B) Düşük nitelikti işçi profili
C) İşgücünün katı denetimi
D) Kaliteye ve tüketici talebine dayalı üretim
E) Otomasyon

CEVAP  D'dir.

33. Günümüzde, gelişmiş kapitalist toplumların çalışma yaşamıyla ilgili en temel sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nitelikli işgücü bulmanın zorluğu
B) İşle ilgili yeni tekniklerden kaynaklanan uyum sorunları
C) İşsizlik
D) Cinsiyete dayalı ayrımcılık
E) Sosyal güvenlik sisteminin zayıflaması

CEVAP C'dir.

34.   Aşağıdakilerin hangisinde "sendikal temsil" söz konusudur?

A) Asgari ücret komisyonları
B) Takım sözleşmeleri
C) Toplam kalite çemberleri
D) Performans değerlendirme ekipleri
E) Ar-Ge grupları

CEVAP  A'dır.

Asgari ücret komisyonlarında işçi konfederasyonlarının seçeceği ayrı işkollarında  kurulu beş işçi sendikası ve işveren konfederasyonlarının belirleyeceği ayrı işkollarında kurulu beş işveren sendikası da diğerleri ile birlikte yer alır.

 35.Aşağıdakilerin hangisinde bir öğreti, kendi sendikacılık tanımıyla birlikte verilmiştir?

               Öğreti                               Tanım

A) Liberal                                  Sınıflar arası mücadele örgütü
B) Marksist                               Ekonomik çıkarlar için uzlaşma örgütü
C) Sosyal demokrat                  Sosyal adalet için işbirliği örgütü          
D) Anarşist                                Siyasal mücadele örgütü
E) Neoliberal                            İşçi sınıfının küresel dayanışma örgütü

CEVAP A'dır.

36. Ülkemizde Toplu İş Hukuku alanında önem taşıyan ilk düzenleme olan Tatil-i Eşgal Kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?

A)1871 B) 1909 C) 1918
D)1924 E)1936

CEVAP  B'dir.

1909 yılında çıkarılmıştır.

37. Aşağıdakilerden hangisi bir grev türü değildir?

A) Hak grevi      
B) Uyuşmazlık grevi
C) Genel grev    
D) Dayanışma grevi
E) Uzlaşma grevi

CEVAP  E'dir.

Grev uzlaşma olmadığı zamanlarda başvurulan bir yoldur. Bu nedenle uzlaşma grevi diye bir grev türü yoktur.

38. Memur statüsünde çalışanların sendikal haklan konusunda aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır?
.
A) 1961 Anayasası işçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin sendika kurma hakkını düzenlemiştir.
B) 1965 yılında 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Yasası çıkarılmıştır,
C) 1961 Anayasası'nın 46. maddesinde yer alan kamu hizmeti görevlilerine tanınan sendika kurma hakkı, 1971'de yapılan değişiklikle kaldırılmıştır.
D) 1982 Anayasası'nın 119, maddesi ile memurların sendikalara üye olmaları yasaklanmıştır,
E) 2001 yılında çıkarılan 4688 sayılı yasa ile memurların sendika kurma hakları düzenlenmiştir.

CEVAP  D'dir.

Anayasa119. madde tabii afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı başlığını taşır

39. "Modern işçi" tanımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Belirli bir mesleğe sahip olarak zanaatkarların  oluşturdukları  bir sistem içerisinde çalışmak
B) Kamu ya da özel sektörde bir işverenin hizmetinde çalışmak
C) Belirli bir ücret karşılığında emeğini satmak ya da kiralamak
D) Dilediği  işte ve yerde çalışma özgürlüğüne sahip olmak
E) Belirli bir iş sözleşmesine dayanarak gelir karşılığında çalışmak
CEVAP A'dır.

40. Aşağıdakilerden hangisi "üçlülük ilkesi" kavramını açıklamaktadır?

A) Uluslararası çalışma konferanslarında sözleşme  ve  tavsiyelerin  onaylanmasında, katılımcı ülkelerden en az üçünün lehte oy kullanması gerekliliği ilkesi
B) Uluslararası çalışma konferanslarında sözleşme ve tavsiyelerin önerilmesi aşamasında en az üç ülkenin katılımıyla taslağın oluşturulması gerekliliği ilkesi
C) Uluslararası Çalışma örgütü'nün etkinlik kapsamına giren tüm alanlarda işçi ve işveren temsilcilerinin hükümet temsilcileriyle eşitlik temeline dayalı olarak katılımı ilkesi
D) Uluslararası sosyal politika belgelerinde, ekonomik, sosyal ve siyasal alanların bir arada ele alınması ilkesi
E) Sosyal politika uygulamalarının, ulusal, bölgesel ve yerel  düzeylerde eşgüdümünün sağlanması ilkesi

CEVAP  C'dir.

Uluslararası Çalışma Örgütü işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan üçlü temsil sistemine tabidir.


22.04.2014

Tersine Dönen Arz Eğrisi

Tersine dönen arz eğrisi işgücü piyasasında bireysel işgücü arzında ortaya çıkabilir. İşgücünün fiyatı (ücreti) arttığında gelir ve ikame etkileri meydana gelir. Gelir etkisi daha az çalışmayı-üretmeyi teşvik ederken, ikame etkisi daha çok çalışmayı-üretmeyi teşvik eder. Gelir ve ikame etkileri ters yönde hareket ederler.

    Nüfus veriyken ne kadar iş gücü arz edileceğini işçilerin tüketimi ile boş zaman tercihi arasındaki tercih belirler. Reel ücretler arttığında kaybedilecek gelir seviyesini yükselteceğinden boş zamanın alternatif maliyeti artacağından işgücü arzı artar. Buna reel ücretin ikame etkisi denir.

    Reel ücretlerde artış bir zaman sonra işçilerin maddi durumunu iyileştireceğinden işçilerin çalışmak yerine boş zamanı tercih etme eğilimi artar. Buna reel ücretin gelir etkisi denir. Klasik makro iktisat teorisinde reel ücretin ikame etkisinin gelir etkisinden büyük olacağı kabul edilir. Bu nedenle klasik makro iktisatta işgücünün arz eğrisi pozitif eğimlidir.

4.04.2016

Vergi ile Şerefiyelerin Karşılaştırılması

Vergi ile Şerefiyelerin Karşılaştırılması

-Vergiler gibi şerefiyeler de zorunlu ödemelerdir.
-Vergiler gibi şerefiyeler de para ile ödenir ve kamu giderlerinin karşılanması için alınır.
-Vergiler daha çok genel bütçe içinde yer alırken, şerefiyeler daha çok yerel yönetim bütçeleri içinde yer alır.
-Vergiler karşılıksız ödemeler iken, şerefiyeler harçlar gibi karşılıklı ödemelerdir.


2006 KPSS : Şerefiye ile katılma payı arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şerefiye belediyeler, katılma payı merkezi hükümet tarafından alınır.
B) Her ikisi de belediyeler tarafından alındığı halde, katılma payı gönüllü, şerefiyeler ise zorunludur.
C) Şerefiye meydana gelen değer artışına göre, katılma payı ise öngörülen harcamayı finanse etmek üzere alınır.
D) Şerefiye önceden belirlenmiş harcamaların finansmanı için, katılma payı ise değer artışı arşılığında alınır.
E) Şerefiye bireylerden, katılma payı ise kurumlardan alınır.


Soru: Şerefiye ile katılma payı arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Şerefiye belediyeler, katılma payı merkezi hükümet tarafından alınır.
 B) Her ikisi de belediyeler tarafından alındığı halde, katılma payı gönüllü, şerefiyeler ise zorunludur.
 C) Şerefiye meydana gelen değer artışına göre, katılma payı ise öngörülen harcamayı finanse etmek üzere alınır.
 D) Şerefiye önceden belirlenmiş harcamaların finansmanı için, katılma payı ise değer artışı karşılığında alınır.
 E) Şerefiye bireylerden, katılma payı ise kurumlardan alınır.

20.01.2016

2003 KPSS-A Kamu Yönetimi Soruları


1) Aşağıdakilerden hangisi hakkın aslen kazanılması değildir?
a) Bir hakkın başkasından iyi niyetle kazanılması
b) Mirasın intikali (Doğru cevap)
(Yorum: Mirasın devri bir devren kazanma yoludur. Oysa başkasından iyiniyetle kazanmanın bazı halleri aslen kazanmaya girmektedir. Eger Turgut Akıntürk'ün medeni hukuk kitabının 376-381 sayfalarına bakarsanız orada daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.)
2) Güleryüzlü sosyalizm adlı kitabın yazarı kimdir?
a) Behice Boran
b) M. Ali Bayar (Doğru cevap)

11.10.2015

2003 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri Soruları

2002 KPSS GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI

1. Orta asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı
hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük
ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar vardı. Hatta
Hakanın millete karşı sorumluluklarından biri de bu kuralları uygulamaktı.
Yazılı olmayan bu kurallara ne ad verilirdi?
A. Toy
B. Kurultay
C. Toygun
D. Otağ
E. Törü (Töre)
2. Türk-İslam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine
katkı sağlayan bilim adamı kimdir?
A. Gazali
B. Eş‟ari
C. İbn-i Rüşt
D. Farabi
E. Zemahşeri
3. Türk-İslam devletlerinde Anadolu‟a Darüşşifa ve Şifahane adı verilen günümüz
hastanelerinin işlevini gören yapıtlar ortaya konulmuştur. Bunların önemlilerinden
birisi de Kayseri‟deki Gevher Nesibe Şifahanesi‟dir. Bu şifahane hangi Türk-İslam
devleti tarafından yaptırılmıştır?
A. Danişmentler
B. Saltuklular
C. Anadolu Selçukluları
D. Osmanlılar
E. Germiyanoğulları

2001 KPSS (KMS) EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI

1. Yaşam sürecindeki gelişim sorunlarını aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?
A. Farklı dönemlerde farklı nitelikte gelişimsel sorunların olması.
B. Ergenlik döneminde gelişimsel sorunların çoğunun eğitimle ilgili olması.
C. Yetişkinlik yıllarında psikolojik sorunların azalıp biyolojik sorunların artması.
D. Çocukluk yıllarında ortaya çıkan gelişimsel sorunlarım, giderilmesi en zor olan
sorunlar olması.
E. Orta yaş döneminin gelişimsel sorunlarının yaşlılık döneminde de devam etmesi.
Cevap: A
2. Zihinsel gelişim bağlamında “kritik dönem” nasıl açıklanı?
A. Cinsiyet ayrımının yapıldığı dönem.
B. Soyut düşünmenin en üst düzeye ulaştığı dönem.
C. Çocuk kimliğinden yetişkin kimliğine geçilen dönem.
D. Öğrenme üzerinde çevresel uyarıcıların en çok etkili olduğu dönem.
E. Bireyin kendini işe yaramaz hissettiği dönem.
Cevap: B
3. Gelişimsel acıdan, “olgunlaşma” hangi anlama gelmektedir?
A. Toplumsal olayların önyargısız biçimde ele alınma becerisini kazanılması
B. Kişiliğin gelişmesi ve zenginleşmesi
C. Ergenlik döneminde hızlı fiziksel büyümenin gözlenmesi
D. Toplum tarafından kabul gören davranışların öğrenilmesi
E. Bedensel büyüme ve gelişmenin gerekli davranış değişiklikleriyle tamamlanması
Cevap: E
4. Ġki yaşındaki bir çocuk salıncakta yardımsız sallanmak istemekte, kendisini tutmaya
çalışan annesinin ellerini itmektedir.
Çocuğun bu davranışı hangi gelişimsel özellikle açıklanabilir?
A. Yatkınlık
B. Özerklik
C. Üretkenlik
D. Özdeşim
E. Merak
Cevap: B

2001 KPSS (KMS) GENEL KÜLTÜR SORULARI


1. I. Asar Vergisi‟nin kaldirilmasi
II. Dogru Anadolu „da muhtaç çiftçilere toprak dagitimina dair kanunun kabul edilmesi.
III. Ziraat Bankasinin kurulmasi.
Köylüyü rahatlatmak ve üretimi artirmak amacinda olan yukaridaki gelismelerden
hangileri, Atatürk Dönemi‟nde gerçeklestirilmistir?
A. Yalniz I
B. Yalniz II
C. Yalniz III
D. I ve II
E. II ve III
2. Türk ordusunun, Sakarya Nehri‟nin dogusuna çekilmesi, asagidakilerden hangisinde
olmustur?
A. II. Inönü Savasi
B. I. Inönü Savasi
C. Sakarya Savasi
D. Çerkez Etem Ayaklanmasi
E. Kütahya-Eskisehir Savaslari
3. 1933 yilinda kabul edilen Birinci Bes Yillik Sanayi Plani basariyla sonuçlandirilmis
ve Türk Sanayisi ilerleme yoluna girmistir. Ancak Ikinci Bes Yillik Sanayi Plani
istenilen sekilde uygulanamamistir.
Ikinci Bes Yillik Sanayi Plani‟nin uygulanmasinda asagidakilerden hangisi etkili
olmustur?
A. Dünyada büyük bir ekonomik bunalimin yasanmaya baslamasi
B. II. Dünya Savasi‟nin çikmasi
C. Özel girisimcilerin sayica az olmasi
D. Tesvik-i Sanayi Kanunu‟nun
E. Devletçilik ilkesinin uygulanmaya baslamasi
4. I. Musul ve yöresinde yasayan Türklerin korunmasi
II. Musul petrollerinden Irak‟a kalan gelirin 25 yil süreyle %10 unun Türkiye‟ye verilmesi
III. Musul‟un Irak‟a birakilmasi
5 Haziran 1926 tarihinde Ingilizlerle yapilan Ankara Antlasmasi‟nda yukaridaki
maddelerden hangileri yer almaz?
A. Yalniz I
B. Yalniz II
C. Yalniz III
D. I ve II
E. II ve III

31.12.2014

KTÜ Para Teorisi 2010 Final Sorulari

KTÜ İİBF İKTİSAT,ÇEKO VE EKO BÖLÜMLERİ PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI DERSİ 2009-2010 GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAVI  05.01.201

Öğrenci No: _____________ Öğrenci Adı Soyadı:_____________________________
Bölümü:________________  Programı: Birinci Öğr (   )       İkinci Öğr (   )
Sınav Sorumlusu:_________  Prof.Dr.Hasan ÖZYURT                                (Lütfen tükenmez kalem ile yazınız)

1.(IS-LM) modeline göre vergi oranlarındaki bir artıştan reel gelir nasıl etkilenir?
A)Değişmez         B)Artar                  C)Azalır
D)Kısa dönemde artar, uzun dönemde azalır
E)Kısa dönemde azalır, uzun dönemde artar

2.Para politiksının etkin biçimde uygulanması şunlardan hangisine bağlı değildir?
A)Mali baskınlık olmalı   B)Güçlü bir MB bulunmalı
C)Bağımsız bir MB bulunmalı D)İstikrarlı bir hükümet olmalı
E)Uygun ekonomik programlar uygulama iradesine sahip hükümetler olmalı

3.Para politikasının ara amacı aşğ. hangisidir?
A)Fiyat istikrarı                 B)İktisadi büyüme
C)Reeskont faizi                 D)Gecelik faizi
E)Mali piyasaların istikrarı

3.05.2014

Mikro ve Makro Karma Sorular (KPSS destekli)

Genel Ekonomi Çözümlü Sorular

SORU 1: Üretim faktörlerinden Emek'e ödenen fiyat aşağıdakilerden hangisidir?A) Faiz
B) Kâr
C) Rant
D) Gelir
E) Ücret


ÇÖZÜM: Üretim faktörlerinin gelirleri:
Emek-ücret
Sermaye-faiz
Doğal kaynak-rant
Girişimci-kâr'dır.
Doğru Cevap E şıkkıdır.

24.04.2014

Akıldışı Ama Öngörülebilir – Dan Ariely | Halit Uzan

Bölüm: 1 İzafiyet Hakkında Hakikat

“Neden Her Şey İzafi?”


İnsanların iki seçenek arsında karar vermesi çoğu zaman zordur ve bazen de sıkıcıdır. Karar verdirme aşamasında izafiyet teorisi çok muhteşem bir araçtır. Pazarlamacılar izafiyet teorisini insan davranışlarını etkilemek için kullandıklarında, insanlara sundukları seçenekler arasından, insanların talep eğilimini etkileyerek istedikleri herhangi bir seçeneği seçmelerini sağlayabilirler. Yani tüketicinin talep eğilimini

Doğal İktisat – Robert H. Frank | Tuğba Ünver