İktisadi Düşünce Tarihi Soruları (Ersan Bocutoğlu) - Ekonomizm

22.04.2014

İktisadi Düşünce Tarihi Soruları (Ersan Bocutoğlu)

10.04.2014 I. Vize Soruları İDT


1 - Washington Uzlaşması Nedir? Hangi olayla ideolojiye dönüşmüştür? (10)
2-
Eflatun İle Aristo'yu ticaret hakkındaki düşünceleri açısından karşılaştırın? (10)
3-
Ekonomik Tablonun önemi nedir? (10)
4- hatırlamıyorum..!!
5-
Adam Smith'e göre iş bölümü neye bağlı olarak değişir? (20)
6-
Adam Smith'e göre kar neye göre değişir? (20)
7-
Malthus Say Yasasına neden karşı çıkmıştır? Bu görüşü ile hangi düşünürü etkilemiştir?(20)

İDT'yle ilgili benin çıkardığım muhtemel çıkabilecek sorular;
1- Ana Akım İktisat dalları hangileridir?
- Klasik İktisat - Ortodoks Keynesci İktisat
-Marjinal İktisat -Paracı İktisat
-Neo-Klasik İktisat -Yeni Klasik İktisat
-Yeni Keynesci İktisat -Yeni Klasik Reel Konjonktür

2- Ana Akım dışı iktisat dalları hangileridir?
-Sosyalizm -Keynes
-Marxçı Sosyalizm -Post Keynesci İktisat
-Kurumcu İktisat -Avusturya Okulu
-Alman Tarihçi Okulu
3- Washington Uzlaşması Nedir? (Çıktı)John Williamson'un adını koyduğu 10 adet politikadan oluşan pakete verilen isimdir. Bu politikalar iktisadi krizlere girmiş gelişmekte olan ülkeleri düzşüğe çıkarmak am0acıyla uygulanır.
4- Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla eklenen yeni maddeler nelerdir?1- Sermayenin serbest dolaşımını sağlayan küreselleşme
2- Çok partili demokrasi
* Washington Uzlaşması ideolojik bir hal almıştır.
5- Eflatun'a İdeal Devletin aşamaları hangileridir?
1.Aşama: Şehir devletinin gücünü arttırmak için sürekli savaşlar yapılır.
2.Aşama: Çiftçiler, zanaatkarlar, tüccarlar ve dükkan sahiplerinin yanında şehri korumak için profesyonel asker sınıfı oluşur.
3.Aşama: Üreticiler ile Askerler arasında bir yöneticiler ile yönetilenler ayrımı ortaya çıkar


Filozoflar>Askerler> Üreticiler
6- Aristonun Altın Orta Prensibi Nedir?
Erdem ölçütü olmaya dayanır. Erdemli insan cesur olur. Çünkü Cesaret, cür'et ile korkaklık arasındaki bir orta noktayı oluşturur. Buna aristonun Altın Orta Prensini denir.7- Aristoya göre adalet nasıl sağlanır?
gerçek eşitlik hak edene daha fazla vermekle sağlanır düşüncesindedir. Adalet Platon'un dediği gibi Mutlak Eşitliğe değil, Göreceli Eşitliğe dayanır.8- Aristo'nun Ekonomiye yaptığı en büyük katkı nedir?
Bir malın değerini "kullanım değeri" ve "değişim değeri" olarak ikiye ayırmıştır. Ona göre bir malın adil fiyatı; alanın da satanın da razı olduğu fiyattır.
9- Aristo ile Platon arasındaki farklar nelerdir?

- Eflatun kamu kontrolünü ele alırken, Aristo itidalli davranışı önemsemiştir. (
Çıktı)
- Eflatun Mutlak Eşitliği öne sürerken, Aristo Göreceli Eşitliği öne sürmüştür.
- Eflatun kamu mülkiyeti önerirken , Aristo Bireysel Mülkiyeti önermiştir.
- Eflatunun iktisadi düşüncesi toplumcuyken, Aristonun bireycidir.
- Eflatunun ideal devleti esas alan görüşleri dağınıktır. Aristo ise bu görüşleri toplayarak iktisat biliminin doğuşunda rol oynamıştır.
10- Klasik Kapitalist sistem Aristo'dan hangi yönüyle etkilenmiştir?
Aristo; bireycilik, girişim özgürlüğü ve özel mülkiyet kavramlarıyla klasik iktisada zemin hazırlamıştır.
11- Stoa Felsefesi nedir?
İçeriği doğa tarafından belirlenen bu nedenle de evrensel olan hukuk için kullanılan bir kavramdır. Zeno tarafından oluşturulmuştur.
Stoa Felsefesi, Eflatun ve Aristo ile Roma dönemi arasında fikri köprü olmuştur.
12- Büyük boşluk kavramı nedir? Kim ortaya atmıştır?
Joseph Schumpeter ortaya atmıştır. Batı Romanın yıkıldığı 5. yy ile 13. yy arasında iktisadi düşünce bakımından Avrupa'da herhangi bir iktisadi düşüncenin bulunmadığı dönemdir.
13- Merkantilizm'in Temel ilkeleri nelerdir?
- Altın ve gümüş arzu edilen servet şekli
- Milliyetçilik ön planda
- Sömürgeci zihniyetin oluştuğu akımdır
- Mal hareketlerine yönelik kısıtlamalar vardır
- Güçlü merkezi hükümetler vardır
- Kalabalık ve çalışkan nüfusu benimser
- Ülkede üretilen malların ithalatında vergi alınması, yerli üretim mamul ve hammaddelerin gümrük duvarları ile korunması ve hammadde ihracatının kısıtlanması.
14- William Petty hangi görüşüyle Keynes gibi iktisatçılara öncülük yapmıştır?
İşsizlerin devlet tarafından istihdam edilmesi gerektiği düşüncesi, Keynes gibi müdaheleci devlet anlayışını benimseyen iktisatçıları etkilemiştir.
15- Petty'nin Klasik iktisada öncülük ettiği kavramlar hangileridir?
- Paranın dolanım hızı
- İş Bölümü
- Rant Teorisi
- Sermayenin Önemi
- Emek-Değer Teorisi
16- Petty'nin Merkantilistlerle uyuşmayan görüşü hangisidir?Sermayenin Önemi: Sermayeye verilen bu önem Merkantilizmle uyum sağlamaz.
17- Fizyoratların Temel İlkeleri nelerdir?
- Doğal Düzen
- Laisses-Faire / Laisses-Passer
- Tarımın önemine vurgu
- Toprak sahiplerinin vergilendirilmesi (Tek Vergi Sistemi)
- Ekonominin bağımlılığı
18- Fizyokratlar, Merkantilizm'in hangi kavramlarına karşı çıkmıştır?
-Tekellerine
- Kamu denetimine
- Ayrıcalıklara
- Soyluların toprak mülkiyetinden doğan güçlerine
19- Fizyokratlar servetin kaynağı olarak neyi görürler?
Servetin kaynağı olarak değişimi değil üretimi görürler. Tarım üretiminin servetin temel kaynağı olarak görmüşlerdir.
20- Fizyokrasinin iktisat bilimine katkıları nelerdir?
-Ekonomik tablo
- İktisadi akış diyagramı ve milli muhasebe sistemi
- Azalan verimler kanunu (Turgot tarafından)
- Verginin yansıması ve etkisi
- iktisadi bakışları, devletin ekonomiye müdahale edip etmemesi şeklinde yönlendirmişlerdir
21- İktisat biliminin kurduğu ilk model hangisidir?
Quesney'in Fizyokrasi okulunun malların ve paranın devresel döngüsü ile ilgili görüşünü ortaya koyan "Ekonomik Tablo" dur.
22- Ekonomik Tablonun varsayımları nelerdir?
1- Toplum üç sınıftan oluşmaktadır: Toprak Sahipleri , tarımsal kiracılar , kısır sınıf2- Ekonomide net sermaye birikimi yoktur.
3- Ekonomide özel mülkiyet ve ücretçi işçi bulunur.
4- Ekonomi dışa kapalıdır.
5- Ekonomik Tablo 1 yıllık zaman dilimini kapsar.
23- Ekonomik Tablo'nun İktisat bilimine getirdiği katkılar nelerdir? (Çıktı)
- İlk kez iktisadi olayların analizine bir model girmiştir
- Sonuçlarına bakılarak politikalar gerçekleştirilmiştir (Tek vergi Sistemi)
- İlk kez ekonomiyi bir sistem olarak ele almıştır.
- iktisadi sistem için genel denge kavramını gündeme getirmiştir.
24- Klasik okulun temel ilkeleri nelerdir?
- Minimum devlet müdahalesi
- Kişisel çıkara dayalı iktisadi davranışlar
- Çıkarlar arasında uyum
- Uzun dönem analizler
- Paranın yansızlığı = sadece mübadele için, reel değişkenleri etkilemez
- İktisadi yasalar
25- Klasik iktisada göre Servet ne ile sağlanmaktadır?
Merkantilislerde; Ticaret , Fizyokratlarda; Tarım , Klasiklerde ise her türlü üretimdir.
26- Klasik okulun iktisat bilimine verdiği katkılar nelerdir?
- Azalan verimler yasası
- Karşılaştırmalı üstünlükler
- Tüketici hakimiyet kavramı
- Tam rekabet piyasası
27- David Hume'a göre Ödemeler Bilançosu'nun fazla vermesi nasıl bir yolla geri teper?
Merkantilistlere göre ihracat fazlası verilerek daha fazla zenginleşme kabul edilmiştir, ama David Hume'a göre eğer ülkeye daha fazla kıymetli metal girerse (altın, gümüş) , fiyatlar yükselir ihraç malları pahalı olurken ithal malları ucuzlaşır. İhracat düşer ithalat artar ve bu şekilde ülke dışına fazlalık olan değerli metal çıkışı gerçekleşir.
28- David Hume'un Merkantilistlerle taban tabana zıt olduğu husus hangisidir?
David Hume'a göre ülkeye fazladan değerli metal girmesi engellenmelidir, Merkantilistlerde ise tam tersidir.
29- Adam Smith'in Fizyokrasi görüşünden etkilendiği kavramlar hangileridir?
1- Servetin, toplumun emeğiyle bir yıllık dönemde yeniden üretilebilen, tüketilebilir mallardan oluştuğu fikri
2- Minimum devlet müdahalesi
3- Üretim ve tüketimin devresel döngüsü , kavramlarını almıştır.
30- Adam Smith'e Göre İş bölümünün gelişmesi neye bağlıdır? (Çıktı)
- Mübadele için üretim yapan ekonomilerde iş bölümü gelişir
- Piyasanın genişlemesine de bağlıdır.
31- Adam Smith'in Emek-Değer Teorisini açıklayınız?
Smith ekonomiyi ikiye ayırır;
1- Sermayenin ve Özel Mülkiyetin bulunmadığı ilkel ve vahşi toplum dönemi.
2- Sermayenin ve Özel Mülkiyetin bulunduğu sanayi kapitalizmi dönemi.
İlkel ve vahşi toplumda değeri belirleyen şey emektir. Mesela bir günde 1 geyik 10 tavşan avlanabiliyorsa, 1 geyik = 10 tavşan dır. Yani değer bir günlük emeğe göre belirlenir. Emek hakkının tam karşılığını alır.
Sanayi kapitalizminde ise sadece emek değil kumanda edilen emek kavramı oluşmuştur. Kumanda edilen emek, bireylerin günlük emeklerinin karşılığı değildir. Toprak sahiplerinin yanlarında çalıştırdığı iş gücüne ödediği ücretle o iş gücünden ne kadar kazanacağını gösteren kavramdır. İş gücü 10 birim üretiyorsa ona 5 birim vererek 5 birim kar etme güdüsüdür.
Sanayi kapitalizmi döneminde değer; emek, sermaye, toprak taradından toplu olarak belirlenir.
32- Adam Smith'in fiyatlarla ilgili düşünceleri nelerdir?
Smith'e göre emek, toprak ve sermayenin oluşturduğu fiyat doğal fiyattır. Bir malın doğal fiyatı o malın reel fiyatı değildir. Ancak bir malın piyasa fiyatı değişkendir. Doğal fiyat = Piyasa fiyatı ise denge vardır.
Piyasa fiyatı her zaman malın değerinin tam karşılığını vermez.
33- Smith'e göre iktisadi gelişmenin derecesi hesaplanırken neler dikkate alınmalıdır?

Sadece üretilen malın değil, bu mal üretimi için harcanan emek miktarına da bakılmalıdır.

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.