Sorular etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sorular etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

6.04.2016

Makro ve Mikro KPSS Destekli Çözümlü Sorular

Makro ve Mikro KPSS Destekli Çözümlü Sorular

Soru 1-) Bir ülkenin para biriminin ulusal sınırlar içerisinde enflasyon nedeniyle değer yitirmesi sonucu, ülkenin para biriminin değerinin yabancı paralar karşısında değerinin ayarlanması ve bu nedenle ülkenin yerel para birimi cinsinden döviz kurlarının değer kazanması sürecine ne ad verilir?

A) Resesyon
B) Depresyon
C) Durgunluk

D) DevalüasyonDevalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir. Bu yolla ithal malları pahalılaşırken yerli malların fiyatı da aşağı çekilmiş olur.

E) Revalüasyon
Soru 2-) Aşağıdakilerden hangisi talebi değiştiren faktörlerden biri değildir?

A) Tamamlayıcı malların fiyatındaki değişim
B) Rakip malların fiyatlarındaki değişim
C) Tüketicinin parasal veya nominal gelir seviyesi

D) Üretim teknolojisindeki gelişmeler
E) Toplumun ortak beğeni ve alışkanlıklarındaki değişiklikler

21.01.2016

KMS – 2001 Hukuk (Kamu Personeli Seçme Sınavı)

1. 1982 Anayasasına göre, Cumhurbaşkanının kanunları yayımlaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Cumhurbaşkanı,yayımlaması için kendisine gönderilen bir kanunun Anayasaya aykırı bulduğu maddelerini TBMM’ye gönderip diğer maddelerini en geç10 gün içinde Resmi Gazetede yayımlanabilir.
B) Cumhurbaşkanı, yayımlaması için kendisine gönderilen bir kanunu sadece
Anayasaya aykırı bulduğu takdirde en
geç 20 gün içinde TBMM'ye geri gönderebilir.
C) Cumhurbaşkanının, TBMM tarafından
kabul edilen bir kanunu yayımlaması
için Anayasada herhangi bir süre öngörülmemiştir. Bu husus Cumhurbaşkanın takdirine bırakılmıştır.
D) Cumhurbaşkanı,yayımlaması için kendisine gönderilen bir kanunun bazı
maddelerini uygun bulmasa bile tümünü
TBMM"ye geri gönderir.
E) Cumhurbaşkanı, sadece sıradan kanunları bir kez daha görüşülmesi için
TBMM'ye geri gönderebilir. Anayasa
değişiklikleri üzerinde böyle bir yetkisi
yoktur.
Yanıt D'dir,
T.C Anayasasının 89. maddesinde Cumhurbaşkanının TBMM'nce kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlayacağı uygun bulmadığı kanunları ise gerekçesi ile birlikte ayni süre içinde TBMM'ye geri göndereceği hükme bağlanmıştır.

4.05.2014

Mahalli İdareler Soruları (KTÜ Ahmet Ulusoy)


1.       Aşağıdakilerin hangisi mahalli idarelerin özellikleri arasında yazılamaz?

a)      Belirli bir coğrafi alanda yaşayan topluluğun yerel ihtiyaçlarını karşılar.

b)      Karar organları yerel halkça seçilir.

c)       Yasalarca belirlenmiş görev ve yetkilere sahiptirler.

d)      Özel gelire, bütçeye ve personele sahiptirler.

e)      Merkezi Yönetim Tüzel kişiliğinin bir kurumudur.

3.05.2014

Mikro ve Makro Karma Sorular (KPSS destekli)

Genel Ekonomi Çözümlü Sorular

SORU 1: Üretim faktörlerinden Emek'e ödenen fiyat aşağıdakilerden hangisidir?A) Faiz
B) Kâr
C) Rant
D) Gelir
E) Ücret


ÇÖZÜM: Üretim faktörlerinin gelirleri:
Emek-ücret
Sermaye-faiz
Doğal kaynak-rant
Girişimci-kâr'dır.
Doğru Cevap E şıkkıdır.

2.05.2014

Makro İktisat Soruları (KTÜ)

S1:Likidite tercihi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Faiz tamamen parasal bir olgudur
b)Para talebi işlem ve ihtihat güdüsü ile talep edilir
c)para talebi fonksiyonu istikrarlı değildir
d)paranın dolaşım hızı değişebilir
e)Faiz oranı para talebi ve para arzı tarafından belirlenir
S2:Genel teoriye göre effektif talep ile ilgili hangisi yanliştır?
a)Milli Gelir seviyesini effektif talep belirler
b)Sermayenın marjinal etkinliği artarsa effektif talep artar
c)Effektif talep eksikiği eksik isstihdama neden olur
d)Eksik istihdam seviyesinde bulunan bir ekonomide,effektif talep artarsa fiyatlar genel seviyesi değişmez
e)Eksik istihdam seviyesinde toplam talep artarsa, fiyatlar üretim ve istihdam hacmi artar
S3:Klasik makro iktisat teorisine göre hangisi yanlıştır?
a)Reel faiz oranı tam esnektir
b)Para yanılgısı yoktur
c)Ekonomik analizde uzun dönem esas alınır
d)Firmalar ve tüketiciler tam enformasyona sahiptir
e)Para sadece spekülasyon amacıyla talep edilmektedir

1.05.2014

Hukukun Temel Kavramları Dersi Sınav Soruları (Vize - 2. Vize - Final - Büt (2009))

HUKUK SINAV SORULARI

1. Bir ülkede fiilen uygulanmakta olan hukuk kuralları değil olması gereken hukuk kuralları inceleyen ve olan hukuk ideal evrensel ölçülere ulaşmasını sağlayan?
Tabi(doğal )hukuk
2. İhlal etmek?
Kurala karşı gelmek
3. Ahlak kuralının hukuk kuralı kazanması için?
Devletçe maddi bir yaptırım uygulanması gerekir.
4. Hapis cezası?
Hukuk kuralları
5. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarında bulunması zorunlu olan unsurlardır?
Kamu gücü ile desteklenmesi
6. Evlilik birliği içinde karı kocanın birbirlerine sadık kalmak yükümlülüğü kabul edilmiştir. Bu ve bunun gibi düzenlemeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Ahlaki değerler hukuk kuralına dönüştürülüp yaptırıma bağlanmıştır.

İstatistik Final Soruları 2007 (KTÜ)

İSTATİSTİK SORULARI FİNAL 2007

S1) İstatistik dersinden başarı oranı 0,60 olarak bilinmektedir. Bu dersi alan 80 öğrencinin başarı oranının 0,65’ten fazla olma olasılığı nedir?
a) 0,814
b) 0,9259
c) 0,3242
d) 0,8186
e) 0,2385

2 ve 3’üncü sorular için
X rastlantı değişkeninin olasılık fonksiyonu şöyledir?Hukukun Temel Kavramları Soruları (KTÜ)

1- Bir kimsenin, belli bir olayda nasıl davranması gerektiğini belirten, manevi yaptırımlı sosyal kuralara ne ad verilir?
A) Din Kuralı
B) Müeyyideler
C) Görgü Kuralları
D) Hukuk Kuralları
E) Ahlak Kuralları

2- Aşağıdakilerden hangisi din kurallarının özelliklerinden biri değildir?

A) Tek başına din kurallarıyla sosyal hayatı düzenlemek mümkün değildir
B) Din Kuralları Allah tarafından konulmuş ve Peygamberler vasıtasıyla insanlara ulaştırılmış olan emir ve yasaklardan oluşmaktadır?
C) Din Kuralları Allah ile insanlar arasındaki ilişkiyi ve insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemektedir
D) Din Kurallarının yaptırımı manevidir
E) Din Kurallarına uymayan kişilerin karşılaştıkları tepki ayıplanma ve küçük görülme şeklindedir

30.04.2014

İstatistik Soruları KTÜ

x
0
1
2
3
4
f
5
12
S
3
2
P(X)


0,1667 1
0.4
0,3
0,0333
0,1


(Soru 1 -6) Bir bölgede yasayan ailelerin yıllık ortalama gelirleri ile alaşım harcamalarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

1) Regresyon doğrusumu Y eksenini kestiği noktadaki değer aşagıdakilerden hanıgîsidir?a)0,852 b)1,820 c)-0,925 d)0,725 e) 0,925

2) Regresyon Kareler Toplamının değeri nedir?
a)0,852 b)1,820 c)-0,925 d)0,725 e) 0,925

Büyüme Teorisi Soruları (KTÜ)

BÜYÜME 1. VİZE SORULARI

1-Harrod-Domar modalinin varsayımları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Cevap-Tam rekabet şartları vardır

2-Hangisi Smith’in ekonomik görüşleri arasında yer almaz?
Cevap- Ölçek ekonomileri

3-Ticareti yapılan malların fiyatları bu fiyatların piyasa döviz kurunda ortak bir paraya çevrilebilmesi durumunda aynı olması durumuna ………………. denir.
Cevap- Low one price

4-Büyüyen bir ekonomide ekonomik denge koşullarını inceleyen …………… dir.
Cevap-Harrod-Domar modeli

5-Hangisi devletin süreklileştirici olarak ekonomik öneme sahip olduğunu ileri süren klasik iktisatçıdır?
Cevap-Mill

29.04.2014

İdare Hukuku 2007 Sınav Soruları (KTÜ)

 1. Aşağıdakilerden hangisi kamu tüzel kişiliklerinin temel özelliklerinden birisi değildir?
  1. Kamu gücü kullanabilirler
  2. Kamusal bütçesi vardır
  3. En azından kanunun verdiği izinle idari bir işlemle kurulur
  4. Sadece merkezi yönetimde bulunur
  5. Kamu otoritesi tarafından kurulur

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  1. Cumhurbaşkanı Başbakanın amiri değildir
  2. Başbakan bakanların amiri değildir
  3. Bakanlar hukuken birbirine eşittir
  4. Devlet bakanlarının taşra teşkilatı yoktur
  5. Bakanlar kurulu oybirliği ile karar alır

Borçlar Hukuku Final Sınavı (KTÜ)

BORÇLAR HUKUKU FİNAL SINAVI

1.İrade ile beyan arasında iki tarafın isteği ile yaratılan uygunsuzluk aşağıdakilerden hangisidir?
a) Latife beyanı
b) Zihni kayıt
c) Muvazaa
d) Hata
e) Hile
2. Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, kendi borcunu ifa etmemiş veya ifasını önermemiş olduğu halde, borcun ifasını isteyen kimseye karşı diğer taraf hangi def’i de bulunabilir?
a) Taksim defi
b) Tartışma defi
c) Zamanaşımı defi
d) Ödemezlik defi
e) Hacet defi

28.04.2014

İdare Hukuku Test Soruları (KTÜ) 109 Soru


1) İdare aşağıdaki organlardan hangisinin içinde yer alır?
a) Yasama Organı
b) Yürütme Organı
c) Yargı Organı
d) Hiçbiri

2) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) İdare Devletin yaptığı her türlü idari faaliyet anlamında kullanılır
b) İdare, İdari Teşkilat anlamında kullanılır.
c) İdare,durumu vaziyeti kurtarmak anlamındadır.
d) İdare,yerine göre teşkilat, yerine göre faaliyet yerine göre hem teşkilat hem de faaliyet anlamında kullanılır.

3) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yasama organı ile İdare arasındaki ilişki Hükümet tarafından sağlanır.
b) İdare, yasama organının çıkardığı kanunları uygular.
c) İdare,Tüzük ve Yönetmelikler çıkarma yetkisine sahiptir.
d) İdare, yasama organının emir ve direktiflerine uygun olarak çalışır.

27.04.2014

İdare Hukuku 2006-07 Bahar Dönemi Final Sınavı (KTÜ)

İDARE HUKUKU DERSİ 2006-2007 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI SORULARI

YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ-ADİL ŞAHİN

1) İl özel idareleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Merkezi idarenin taşra teşkilatı içerisinde yer alır
b) İl daimi encümeninde seçimle göreve gelen üye yoktur
c) İl Emniyet müdürü, İl daimi encümeninin doğal üyesidir
d) Bir yerde kanunla il kurulduğunda orada İl Özel idaresi de kurulmuş olur
e) İl genel meclisinde atama ile gelen üyeler de vardır
2) Belediye yönetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Her belediye idaresinin ayrı bir kamu tüzel kişiliği vardır
b) Yürütme organı seçimle oluşur
c) Belediye meclisinde kabul edilen bütçe mülki amirin onamasına tabidir
d) Kamu gücü kullanabilir
e) Belediye encümeninde seçimle gelmeyen üyeler de vardır
3) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Günümüzde memurların göreviyle ilgili işlediği tüm suçlarda soruşturma yapmak amirin emrine tabidir
b) Görevden uzaklaştırma bir disiplin cezasıdır
c) Çifte vatandaşlar memur olabilir
d) Devlet memurluğundan çıkarılmayı sadece yargı kararlaştırabilir
e) Memurların sendikal hakları toplu iş sözleşmesini de kapsar

Anayasa Hukuku 2 Sınav Soruları (KTÜ)1-Son Osmanlı Mebusan Meclisi aşağıdakilerden hangisini kabul etmiştir?

a)    Heyet-i Âyânın feshini

b)    Cumhuriyet'in ilânını

c)     Saltanatın kaldırılmasını

d)    Misak-ı Millî'yi

e)    Meclisin yetkilerinin arttırılmasını

2-Meclis-i Umumi'nin padişah tara­fından seçilen üyelerinin oluştur­duğu meclis aşağıdakilerden han­gisidir?

a)    Meclis-i Vâlâ

b)    Heyet-i Vâlâ

c)     Meclis-i Ahkâm-ı Adliyye

d)    Meclis-i Mebusan

e)    Meclis-i Âyân

26.04.2014

Organizasyon Yönetimi Sınav Soruları Vize - II (KTÜ)

1. Aşağıdakilerden hangisi matriks yapının yarattığı sorunlardan değildir?
A) Tam bir iletişim zorunluluğu

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi paralel yönlü ifadelerdir?
a. Açık sistem - negatif entropi - değişken ve parametre – geribesleme
b. Deterministik sistem - organik yapı - öğrenen sistemler – entropi
c. Değişik input ve output ilişkisi - negatif geribildirim - holism - deterministik sistem
d. Sosyal sistem - açık sistem - entropi - değişken ve parametre
e. Sistem yaklaşımı - bilgi - açıklık - işbölümü ve uzmanlaşma

3. İletişim modellerinin etkinliği durumsallık koşulları açısından hangisi veya hangi koşullara bağlıdır?
a. Yapılacak işin çarpışıklığı
b. Belirsizlik derecesi
c. Yaılacak işin çarpışıklığı ve belirsizlik derecesi
d. Yapılacak işin çarpışıklığı ve liderlik
e. Belirsizlik derecesi ve organizasyon büyüklüğü

Muhasebe 2 dersi 2008-09 Ara Sınav Soruları

S
Aldığı Not:
IRA NO: ......

Öğrenci No : Öğrenim Türü: ( ) GÜNDÜZ ( ) GECE
Adı ve Soyadı :
Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN Süre: 80 dk.
Doç. Dr. Uğur KAYA
Y.Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN
ISL 110–208 MUHASEBE-II DERSİ 2008–2009 BAHAR YARIYILI BİRİNCİ ARASINAV CEVAP ANAHTARI
UYARILAR
 1. Oturduğunuz sıranın numarasını cevap kâğıdına yazmayı unutmayınız.
 2. Adınızı, soyadınızı ve öğrenci numaranızı tükenmez kalemle yazınız.
 3. Kimliğiniz olmadan kesinlikle sınava girmeyiniz.
 4. Size göre herhangi bir işlem için kayıt gerekmiyorsa mutlaka “KAYIT YOKTUR” ibaresini yazınız.
 5. Soruların çözümünde, sınav kağıdının 4.sayfasında yer alan ve bu ders çerçevesinde yeni kullanılan hesapların yer aldığı tablodan yararlanabilirsiniz.
 6. Sınav kâğıdı toplam 4 sayfadan oluşmaktadır. Sınav başlamadan gerekli kontrolleri yapınız.
 7. İlk 30 dakika sınavdan çıkmayınız.
 8. Bu sınavın cevap anahtarı, 12.04.2009 tarihinde www. yusufsurmen. com adlı internet sitemizden temin edilebilir.
S.1. Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (20)

25.04.2014

Para Teorisi Soruları

PARA TEORİSİ SORULARI
1-) Bir Ülkede Paranın Iyi Bir Değer Biriktirme Aracı Olup Olmadığı Aşağıdakilerden Hangisine Bağlıdır?
a) Servet Stokuna
b) Gelir Düzeyine
c) Bankalardaki Mevduatların Hacmine
d) Ülkenin Gelişmişlik Düzeyine
e) Fiyatlara

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Para Basma Tekeline Sahip Olunması Nedeniyle Elde Edilen Gelire Ne Denir?
a) Konversiyon
b) Senyoraj
c) Itibari Para
d) Konsolidasyon
e) Nakit Ikamesi

24.04.2014

Muhasebe Sınav Soruları Yusuf Sürmen (KTÜ)

Dersin Sorumluları: Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN Süre: 90 dk.
Y.Doç. Dr. Uğur KAYA
Y.Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN
ISL 109 -209 MUHASEBE – I DERSİ 2008 – 2009 GÜZ YARIYILI BİRİNCİ ARASINAV SORULARI

SINAVA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR
 1. Ad, soyad ve numaranızı mutlaka tükenmez kalemle yazınız.
 2. Oturduğunuz sıranın numarasını yevmiye defteri ve defteri kebirin sol üst köşesine yazınız.
 3. Kimliğiniz olmadan kesinlikle sınava girmeyiniz.
 4. Verilen hesap planındaki hesaplar dışında -sizce gerekiyorsa- yeni hesaplar açabilirsiniz.
 5. Soru kâğıtları sizde kalacaktır.
 6. Hesap isimlerinde ve tutarlarında kesinlikle kısaltma yapmayınız.
 7. Unuttuğunuz bir maddeyi hatırladığınız yerde tarih belirterek yapabilirsiniz.
 8. İlk 30 dakika içinde sınavdan çıkmayınız.
 9. Tanım sorularını yevmiye defterinin arka sayfasına (4.sayfa) cevaplandırınız.
 10. Bu sınavın cevap anahtarı, 09.11.2008 tarihinden itibaren http://www. yusufsurmen .com internet adresinden temin edilebilir.

Para Teorisi Soruları 2010 Güz Final

A GURUBU
KTÜ İİBF İKTİSAT,ÇEKO VE EKO BÖLÜMLERİ PARA TEORİSİ VE POL. DERSİ 2009-2010
GÜZDÖNEMİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAVI 05.01.2010 Saat 14.00
Öğrenci No: _____________ Öğrenci Adı Soyadı:_____________________________
Bölümü:________________ Programı: Birinci Öğr ( ) İkinci Öğr ( )
Sınav Sorumlusu:_________ Prof.Dr.Hasan ÖZYURT (Lütfen tükenmez kalem ile yazınız)
SORULAR
1.(IS-LM) modeline göre vergi oranlarındaki bir artıştan reel gelir nasıl etkilenir?
A)Değişmez B)Artar C)Azalır
D)Kısa dönemde artar, uzun dönemde azalır
E)Kısa dönemde azalır, uzun dönemde artar

2.Para politiksının etkin biçimde uygulanması şunlardan hangisine bağlı değildir?
A)Mali baskınlık olmalı B)Güçlü bir MB bulunmalı
C)Bağımsız bir MB bulunmalı D)İstikrarlı bir hükümet olmalı
E)Uygun ekonomik programlar uygulama iradesine sahip hükümetler olmalı

3.Para politikasının ara amacı aşğ. hangisidir?
A)Fiyat istikrarı B)İktisadi büyüme
C)Reeskont faizi D)Gecelik faizi
E)Mali piyasaların istikrarı