Ekonomizm: Sayıştay Çıkmış Sorular
Sayıştay Çıkmış Sorular etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sayıştay Çıkmış Sorular etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

13.09.2015

2002 KPSS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SORU VE CEVAPLARI

2002 KPSS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SORU VE CEVAPLARI

1. 4857 sayılı yeni İş Kanunu ile getirilen fazla süreli çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarından % kaç fazladır?

A) 10                            B)25                      C) 5O                      D) 75                          E) 100

CEVAP  B'dir.

4857 Sayılı yasa 41. madde gereği her bir fazla süreli çalışma için verilecek ücret normal çalışma için ödenen ücretin % 25 fazlasıdır.

2.Sendikalar Kanunu'na göre, sendikaya üye olan işçilerle üye olmayan işçiler arasında İşin sevk ve dağıtımında bir ayrım yapılması halinde işveren aleyhine hükmolunabilecek tazminat tutarı işçinin ne  kadarlık  ücretinden az olamaz?

A) 1 aylık
B) 2 aylık
C) 3 aylık
D) 6 aylık
E) 1 yıllık

CEVAP  E'dir.

Sendikalar yasası 31. maddesi gereği, bu işlemde bulunan işveren için  işçinin1 yıllık ücretinden az olmamak kaydıyla tazminata hükmedilir.

3.     I.  Kıdem tazminatı
       II. İhbar  tazminatı
      III Kötü niyet tazminatı

Sendikalar Kanunu'na göre, sendikal tazminata hak kazanan işçiye yukarıdaki tazminatlardan hangileri uygulanmaz.?

A) Yalnız I      
B) Yalnız II  
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

CEVAP  C'dir.

Sendikalar yasası 31. maddesi gereği, sendikal tazminata hak kazanan işçi,  bununla beraber aynı anda kötü niyet tazminatına hak kazanamaz.4. Toplu İş sözleşmeleri en çok kaç yıllık olabilir?

A)1         B)2       C)3       D) 4        E) 5

CEVAP C'dir.

1 yıldan az 3 yıldan fazla olamaz.

5. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'na göre, teşmil edilecek toplu iş sözleşmesini İmzalayan İşçi sendikası üyelerinin sayısı, bağlı olduğu İşkolunda çalışan işçilerin en az % kaçı oranında olmalıdır?

A) 5                         B)10                    C) 15                       D) 20                            E) 25

CEVAP  B'dir.

Bir iş kolunda çalışan işçilerin en az % 10'unu üye bulundurmalıdır. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasının 11. maddesi gereği;

6. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden  hangisi kamu görevlileri sendikalarına üye olabilir?

A) Sağlık ocaklarında çalışan hekimler
B) Mülki idare amirleri
C) Yükseköğretim Kurulu üyeleri
D) Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri
E) Fakülte dekanları

CEVAP A'dır.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15. maddesinde Sağlık ocağında çalışan hekimler dışındaki seçenekler de, sendikaya üye olamayacaklar arasında sayılmıştır.

7. İş Kanunu'na göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, en çok  işvereni bünyesinde  bulunduran  işveren   kuruluşundan kaç üye bulunur?

A) 1                          B) 2                         C) 3                         D) 4                         E) 5

CEVAP  E'dir.

İş yasası 39. maddede , işveren kuruluşunun farklı  iş kollarından seçeceği 5 temsilci bulunur.

8. Aşağıdaki İşlerin hangisinde iş Kanunu hükümleri uygulanmaz?

A) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme işleri
B) Havacılığın bütün yer  tesislerinde yürütülen işler
C) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı fabrikalarda görülen işler
D) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri
E) Halkın  faydalanmasına  açık veya işyerini eklentisi durumunda olan park ve bahçe İşleri

CEVAP  D'dir.

İş yasası 4. madde c bendi gereği , Aile ekonomisi sınırları içersinde kalan tarımla ilgili tüm yapı işlerinde iş yasası hükümleri uygulanmaz.

9. İş Kanunu'na göre, İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintiler bir ayda kaç gündelikten fazla olamaz?

A) 1                           B) 2                         C)3                          D) 4                               E) 5

CEVAP  B'dir.

İşçi ücretlerinden bir ayda iki gündelikten fazla ceza kesilemeyeceği İş yasası 38. maddede belirtilmiştir.

10. Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan, ancak malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan kadın sigortalılara, kaç yaşım doldurmuş bulunmaları şartıyla toptan ödeme yapılabilir?

A) 50                     B)55                      C}58                         D) 60                             E) 62

CEVAP  A'dır.

Sosyal Sigortalar Yasasının 64. maddesi gereği, ancak 50 yaşını doldurmuş olan  kadın işçiye toptan ödeme yapılır

11. Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına ilişkin 102 sayılı Sözleşme'yi onaylamak isteyen bir devlet, en az kaç riske karşı koruma sağlamak zorundadır?

A)1                          B)3                          C)4                              D) 7                                  E) 9

CEVAP B'dir.

102 sayılı Sözleşme 9 sosyal güvenlik riskini belirtmiştir. Bu sözleşmeyi onaylayacak ülke bu risklerin en az üçünü kabul etmelidir. Kabul edilecek bu üç riskten birinin ise işsizlik, iş kazası ve meslek hastalığı, sakatlık veya ölüm sigortalarından biri olması zorunludur.

12. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortası uygulamalarının etkilerinden biri değildir?

A) Bireyin satın alma gücüne istikrar kazandırma
B) Endüstriyel ilişkileri geliştirme
C) Ücretlerin artışı yönünde baskı oluşturma
D) Firmaların işçi devir oranını düşürme
E) İş arama süresini uzatma


CEVAP C'dir.

Ücretlerin artışı yönünde baskı oluşturma  gibi bir etkisi yoktur.

13. Aşağıdakilerden hangisi toplu fon biriktirme yönteminin bir özelliğidir?

A) Bireyin sübjektif özelliklerini dikkate alması
B) Sigorta prim oranlarının sigortalının bakmakta olduğu kişi sayısına göre belirlenmesi
C) Her sigortalıdan eşit oranda sigorta primi alınması
D) Sigorta prim oranlarının sigortalının çalışma saatlerine göre belirlenmesi
E) Her sigortalıdan artan oranda sigorta primi alınması

CEVAP D'dir.

Sigorta prim oranlarının sigortalının çalışma saatlerine göre belirlenmesi

14.Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin İçinde bulunduğu finansman krizinde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?

A) Atipik istihdam biçimleri
B) Prim afları
C) Yetersiz idari ve mali özerklik
D) Hizmet borçlanması
E) Nüfusun yaşlanması

CEVAP  D'dir.

Hizmet borçlanması, primi ödemeksizin geçirilmiş özel sürelerin primlerinin ödenmesi suretiyle sigortalılık süresine ve prim ödeme gün sayısına işlemesi sistemidir.

15. Sosyal güvenlik primlerine üst sınır konulması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Gelir dağılımı mekanizmasının üst gelir grupları lehine işlemesine
B) Gelir dağılımı mekanizmasının alt gelir grupları lehine işlemesine
C) Emek yoğun işletmelerin cezalandırılmasına
D) İşgücü verimliliğinin azalmasına
E) İşgücü verimliliğinin artmasına

CEVAP  A'dır.

Gelir dağılımı mekanizmasının üst gelir grupları lehine işlemesine

16.   Aşağıdakilerden hangisi 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'na göre sigortalı olamaz?

A) Kollektif şirket ortaklan
B) Limited şirket ortakları
C) Donatma iştiraki ortakları
D) Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar hariç tarım işi yapanlar
E) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları
CEVAP  D'dir.

1479  Bağ-Kur yasasının 24/il/d maddesine  göre, Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar dışında tarım işi yapanlar Bağ-Kur sigortalısı sayılmaz.

17. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi sigortalılık süresi, sigortalının kaç yaşını doldurduğu tarihte başlamış kabul edilir?

A) 13                      B) 15                      C) 16                              D) 17                      E) 18

CEVAP  E'dir.

Sosyal sigortalar yasasının 60/G maddesi gereği, sigortalı 18 yaşı dolmadan, yaşlılık,malûllük ve ölüm sigortalarına tabi sigortalılık süresi başlamaz.

18. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, İş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün en az ne kadarını kaybedenler malul sayılır?

A) Üçte birini
B) Yarısını
C) % 60rını
D) Üçte ikisini
E) % 75'ini

CEVAP  C'dir.

İş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybedenler malûl sayılırlar.

19. Aşağıdakilerden hangisi işgücü piyasasında ücret farklılıklarına yol açmaz?

A) Ulusal düzeyde asgari ücret uygulaması
B) İşgücünün eğitim ve vasıf farlılıkları
C) Çalışma koşullarındaki farklılıklar
D) Çalışanlara yaş, cinsiyet, etnik köken temelinde yapılan ayrımcılıklar
E) İşgücünün verimliliğindeki farklılıklar

CEVAP A'dır.

Ulusal düzeyde asgari ücret uygulaması; kişilerin insan onuruna yakışır şekilde yaşamlarını devam  ettirebilmeleri için gereken en düşük ücretin altında çalışmayı engellemektir.

20. Aşağıdakilerden hangisi,  istihdam düzeyini koruyarak ücretleri yükseltmek isteyen bir sendikanın bu amacını gerçekleştirebilmesi için elverişli bir koşuldur?

A) İşgücü talebinin esnek olması
B) işgücü arzının esnek olması
C) Nihai ürüne olan talebin esnekliğinin az olması
D) İşgücü piyasasının tümüyle rekabetçi olması
E) Ürün piyasasının tümüyle rekabetçi olması
CEVAP  C'dir

21. Aşağıdakilerden hangisi ücretteki artışı bağlı olarak ortaya çıkan gelir etkisini ifade eder?

A) Ücretteki artış sonucunda işçinin daha fazla saat çalışması
B) Ücretteki artışın gelirde yol açtığı artış sonucu işçinin daha fazla boş zamanı tercih ederek daha az çalışması
C) Ücretlerdeki genel bir artışın, tüketici fiyatlarında yol açacağı artış nedeniyle işçinin gerçek gelirinde değişme olmaması
D) Ücretlerdeki artışın işverenleri, işgücünü sermayeyle ikame etmeye yöneltmesi
E) İşçinin mal ve hizmetler ile boş zaman arasındaki tercihini gösteren marjinal ikame oranının düşük olması

CEVAP  B'dir.

Ücretler arttığında  kişinin geliri de artacağından  fazla boş zaman kullanıp daha az çalışmayı tercih etmesi gelir etkisini açıklamaktadır.

22.  Aşağıdakilerden hangisi yapısal İşsizliğin nedenlerinden biri değildir?

A) İş arayanların niteliklerinin açık işlere uygun olmaması
B) İşgücü   piyasasının   alt   katmanları arasında işgücü hareketliliğinin düşük olması
C) İş arayanlarla açık işlerin coğrafi olarak farklı yerlerde olması
D) Teknolojik gelişmenin bazı meslekleri ortadan kaldırması
E) İşgücü piyasasında yeterince açık iş bulunmaması

CEVAP  E'dir.

İşgücü piyasasında yeterince açık iş bulunmaması yapısal İşsizliğin nedenlerinden biri değildir

23.Saat başına ücret oranı arttığında, boş zamanın fırsat maliyetiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Değişmeden sabit kalır.
B) Tüketicinin harcayabileceği daha çok geliri olduğu için azalır.
C) Bireyin tercihlerine göre azalabilir veya artabilir.
D) Çalışmadan geçen bir saatin maliyeti arttığı için artar.
E) Önce artar, daha sonra azalır.

CEVAP  E'dir.

24.Gini katsayısı İle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Gelir dağılımını grafik olarak göstermenin en yaygın yoludur.
B) Kişisel gelir dağılımının eşitsizlik derecesinin bir göstergesidir.
C) Fonksiyonel gelir dağılımının eşitsizlik derecesinin bir göstergesidir.
D) Ailelerin en üst % 20'lik kesiminin toplam gelirden aldığı payın, ailelerin en alt
% 20'lik kesiminin toplam gelirden aldığı paya oranıdır.
E) Ailelerin en üst % 20'lik kesiminin toplam gelirden hane başına aldığı payın, tüm hanelerin ortalama gelirine oranıdır.

CEVAP  B'dir.

Kişisel gelir dağılımında görülen eşitsizliğin derecesi Lorenz eğrileri aracılığıyla gösterilir. Bir ülkedeki kişisel gelir dağılımındaki eşitsizliğin yılar boyu değişimini izleyebilmek ve karşılaştırma yapmak için ise Gini katsayısına başvurulur.

25. Keynes'in teorileri üzerinde temellenen makro ekonomik teori, klasik teorinin aşağıdaki gelişmelerden hangisini açıklamadaki başarısızlığından ötürü ortaya çıkmıştır?

A) Büyük depresyonda uzun süren yüksek oranlı işsizliğin varlığı
B) Gelişmiş  ülke ekonomilerinin 1950'lerdeki hızlı büyüme oranı
C) 1960'larda uluslararası emek göçünün hızlanması
D) 1970'lerde enflasyon ve işsizliğin eş zamanlı artışı
E) Küreselleşme bağlamında uluslar arası yatırım faaliyetlerinin artışı

CEVAP A'dır.

1929 yılında yaşanan büyük depresyonun uzun süren, yüksek oranlı işsizliği sebep olması, o zamana kadar hakim olan klasik teorinin temelini oluşturan işgücü arz ve talebinin kendiliğinden dengeye geleceği düşüncesini çürütmüş ve bunun üzerine Keynesyen teori ortaya çıkmıştır.

26. Neoklasik teoriye göre, istihdam düzeyi esas olarak aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A) Toplam talep düzeyi
B) Hükümetin harcamaları
C) Hükümetin vergi politikası
D) Fiyatlar ve ücretler
E) İthalat ve İhracat düzeyi

CEVAP  D'dir.

27. Aşağıdakilerden hangisi  enformel sektörün özelliklerinden biri değildir?

A) Düzensiz ve rekabetçi piyasalar
B) Piyasalara giriş kolaylığı
C) İşletmenin aile mülkiyetinde olması
D) Sermaye yoğun teknoloji kullanımı
E) Küçük ölçekli işletmeler

CEVAP  D'dir.

Şirketleşmemiş basit usulde vergilendirilen yada hiç vergi vermeyen ve 1-9 kişi arasında çalışanı olan tarım dışı tüm iktisadi birimler enformel sektör olarak tanımlanır.

28. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin çevresindeki ülkelerden emek göçü almasının nedenlerinden biri değildir?

A) Göç veren ülkelerde ekonomik durumun kötü olması
B) Türkiye'de niteliksiz işgücü açığı olması
C) Göç veren ülkelerde istihdam olanaklarının sınırlı olması
D) Türkiye'deki  işverenler açısından göçmen işgücünün ucuz olması
E) Göç veren ülkelerde Türkiye arasında döviz kurundan kaynaklanan satın alma gücü farklılıkları bulunması

CEVAP B'dir.

Ülkemizde İstatistiki verilere bakıldığında var olan işgücünün önemli oranda niteliksiz kişilerden oluştuğu görülmektedir. Dolayısı ile  Türkiye’de  niteliksiz işgücü açığı olması  dış  ülkelerden göç alma nedenlerinden biri değildir.

29. Türkiye'de kentsel kadın işgücü ile ilgili aşağıdaki saptamalardan hangisi doğrudur?

A) Kadınların işgücüne katılım oranları yükselmektedir.
B) Kadınların işsizlik oranları erkeklerin kinden düşüktür.
C) Kadınlar   yönetici   pozisyonlarında yüksek oranda temsil edilmektedir.
D) Kadınlar iş yaşamında cinsiyete dayalı ayrımcılıkla karşılaşmazlar.
E) Yükseköğrenim  mezunlarının  kadın işgücü   içindeki   payı   erkek  işgücü içindekinden yüksektir.

CEVAP  E'dlr.

30. Belirli bir hizmet ya da ürün üretilirken yapılan işe özgü olarak çalışanların yapması gereken değişik zihinsel ve psiko-motor davranışların neler olduğunun, bir bütünlük içerisinde ve birbiriyle İlişkili olarak aşamalar halinde belirlenmesine ne ad verilir?

A) Üretim yönetimi
B) İş analizi
C) Örgüt analizi
D) İş performansı
E) Otomasyon

CEVAP B'dir.

İş Analizi

31. Bir davranışı başlatan ve bu davranışın yön ve sürekliliğini belirleyen, bireye ait içsel güce ne ad verilir?

A) Güdü
B) Performans
C) Tutum
D) Öğrenme  
E) Yetenek

CEVAP  A'dır.

Güdü

32. Aşağıdakilerden hangisi Fordist üretim tarzının özelliklerinden biri değildir?

A) Kitle üretimi
B) Düşük nitelikti işçi profili
C) İşgücünün katı denetimi
D) Kaliteye ve tüketici talebine dayalı üretim
E) Otomasyon

CEVAP  D'dir.

33. Günümüzde, gelişmiş kapitalist toplumların çalışma yaşamıyla ilgili en temel sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nitelikli işgücü bulmanın zorluğu
B) İşle ilgili yeni tekniklerden kaynaklanan uyum sorunları
C) İşsizlik
D) Cinsiyete dayalı ayrımcılık
E) Sosyal güvenlik sisteminin zayıflaması

CEVAP C'dir.

34.   Aşağıdakilerin hangisinde "sendikal temsil" söz konusudur?

A) Asgari ücret komisyonları
B) Takım sözleşmeleri
C) Toplam kalite çemberleri
D) Performans değerlendirme ekipleri
E) Ar-Ge grupları

CEVAP  A'dır.

Asgari ücret komisyonlarında işçi konfederasyonlarının seçeceği ayrı işkollarında  kurulu beş işçi sendikası ve işveren konfederasyonlarının belirleyeceği ayrı işkollarında kurulu beş işveren sendikası da diğerleri ile birlikte yer alır.

 35.Aşağıdakilerin hangisinde bir öğreti, kendi sendikacılık tanımıyla birlikte verilmiştir?

               Öğreti                               Tanım

A) Liberal                                  Sınıflar arası mücadele örgütü
B) Marksist                               Ekonomik çıkarlar için uzlaşma örgütü
C) Sosyal demokrat                  Sosyal adalet için işbirliği örgütü          
D) Anarşist                                Siyasal mücadele örgütü
E) Neoliberal                            İşçi sınıfının küresel dayanışma örgütü

CEVAP A'dır.

36. Ülkemizde Toplu İş Hukuku alanında önem taşıyan ilk düzenleme olan Tatil-i Eşgal Kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?

A)1871 B) 1909 C) 1918
D)1924 E)1936

CEVAP  B'dir.

1909 yılında çıkarılmıştır.

37. Aşağıdakilerden hangisi bir grev türü değildir?

A) Hak grevi      
B) Uyuşmazlık grevi
C) Genel grev    
D) Dayanışma grevi
E) Uzlaşma grevi

CEVAP  E'dir.

Grev uzlaşma olmadığı zamanlarda başvurulan bir yoldur. Bu nedenle uzlaşma grevi diye bir grev türü yoktur.

38. Memur statüsünde çalışanların sendikal haklan konusunda aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır?
.
A) 1961 Anayasası işçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin sendika kurma hakkını düzenlemiştir.
B) 1965 yılında 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Yasası çıkarılmıştır,
C) 1961 Anayasası'nın 46. maddesinde yer alan kamu hizmeti görevlilerine tanınan sendika kurma hakkı, 1971'de yapılan değişiklikle kaldırılmıştır.
D) 1982 Anayasası'nın 119, maddesi ile memurların sendikalara üye olmaları yasaklanmıştır,
E) 2001 yılında çıkarılan 4688 sayılı yasa ile memurların sendika kurma hakları düzenlenmiştir.

CEVAP  D'dir.

Anayasa119. madde tabii afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı başlığını taşır

39. "Modern işçi" tanımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Belirli bir mesleğe sahip olarak zanaatkarların  oluşturdukları  bir sistem içerisinde çalışmak
B) Kamu ya da özel sektörde bir işverenin hizmetinde çalışmak
C) Belirli bir ücret karşılığında emeğini satmak ya da kiralamak
D) Dilediği  işte ve yerde çalışma özgürlüğüne sahip olmak
E) Belirli bir iş sözleşmesine dayanarak gelir karşılığında çalışmak
CEVAP A'dır.

40. Aşağıdakilerden hangisi "üçlülük ilkesi" kavramını açıklamaktadır?

A) Uluslararası çalışma konferanslarında sözleşme  ve  tavsiyelerin  onaylanmasında, katılımcı ülkelerden en az üçünün lehte oy kullanması gerekliliği ilkesi
B) Uluslararası çalışma konferanslarında sözleşme ve tavsiyelerin önerilmesi aşamasında en az üç ülkenin katılımıyla taslağın oluşturulması gerekliliği ilkesi
C) Uluslararası Çalışma örgütü'nün etkinlik kapsamına giren tüm alanlarda işçi ve işveren temsilcilerinin hükümet temsilcileriyle eşitlik temeline dayalı olarak katılımı ilkesi
D) Uluslararası sosyal politika belgelerinde, ekonomik, sosyal ve siyasal alanların bir arada ele alınması ilkesi
E) Sosyal politika uygulamalarının, ulusal, bölgesel ve yerel  düzeylerde eşgüdümünün sağlanması ilkesi

CEVAP  C'dir.

Uluslararası Çalışma Örgütü işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan üçlü temsil sistemine tabidir.


16.04.2014

Sayıştay Çıkmış Soruları (71-101)

 Bu Alana Kitap Reklamı Verebilirsiniz. İletişimSayıştay Çıkmış Sorular71-) Para talebi eğrisi görece daha dik ise, para talebinin faiz esnekliği ile ilgili aşağıdaki varsayımlardan hangisi geçerlidir ? (Sayıştay 2008)
A- Mutlak değer cinsinden yüksek bir değere sahiptir
B- Sonsuza eşittir
C- Sıfıra eşittir
D- Mutlak değer cinsinden düşük bir değere sahiptir
E- Para talebinin faiz esnekliği para talebi eğrisinin eğiminden bağımsızdır
Cevap : Para talep eğrisi, faiz oranının azalması ile para talebi arasında var olan negatif ilişkiyi gösteren eğridir. İktisadi görüşler arasında farklılıklar olsa da bireyler üç farklı şekilde para talep ederler. Bireyler işlem, ihtiyat, spekülasyon güdüsü ile para talep etmektedirler ve ekonomide toplam para talebi, bu üç güdünün toplamına eşit olacaktır. Toplam para talebi gelirin ve fiyatlar genel düzeyinin artan, faiz oranının ise azalan fonksiyonudur.
Yanıt, D seçeneği
72-) Merkez bankasının faiz oranını hedeflediği bir durumda, para talebindeki bir düşüşün IS-LM üzerindeki etkisi nasıldır ? (Sayıştay 2008)
A- LM eğrisi sola kayar
B- LM eğrisi sağa kayar
C- LM eğrisinde bir kayma olmaz
D- IS eğrisi sağa kayar
E- Hem IS hem de LM eğrisi sağa kayar
Cevap : IS-LM modeli, fiyat düzeyinin sabitliği varsayımı altında para, faiz ve milli gelir arasındaki ilişkilerden hareketle, para ve mal piyasasının eşanlı olarak nasıl dengeye geldiğini ortaya koymaktadır. IS eğrisi, mal piyasasının; LM eğrisi ise para piyasasının denge ilişkilerini temsil etmektedir. Merkez Bankasının, belirli bir faiz oranının hedeflediği bir durumda LM eğrisi yatay konumdadır. Para talebinde yaşanan artış veya azalışlar LM eğrisini etkilemeyecektir.
Yanıt, C seçeneği

Sayıştay Çıkmış Soruları (31-70)

 Bu Alana Kitap Reklamı Verebilirsiniz. İletişim

Sayıştay Çıkmış Sorular

31-) X ve Y malları tüketen bir tüketicinin bütçe doğrusu Y=500-10X fonksiyonu ile temsil ediliyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur ? (Sayıştay 2007)
A- X malının fiyatı 50’dir.
B- X malının fiyatı Y malının fiyatından 5 katıdır.
C- Tüketicinin geliri 500’dür.
D- Faydasını maksimize eden tüketici 1 birim X malı, 10 birim Y malı tüketir.
E- Faydasını maksimize eden tüketici tüm gelirini Y malı tüketimine harcar.
Cevap : Sorunun içerisinde verilen denklemi içerisinde gerekli düzenlenmeler yapılırsa;
Y=500-10X,
Y+10X=500
Olarak hesaplanacaktır. Bütçe doğrusu üzerinde herhangi bir tüketim gerçekleştirmeyen tüketicinin geliri 500 olarak tespit edilecektir.
Yanıt, C seçeneği
32-) Uzun dönem ortalama maliyetin hiçbir zaman kısa dönem ortalama maliyetten büyük olmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir ? (Sayıştay 2007)
A- Ücretlerin zaman içinde sürekli olarak artması
B- Ücretlerin zaman içinde sürekli olarak azalması
C- Uzun dönemde girdi tercihlerindeki hareket alanının daralması
D- Uzunu dönemde sermaye maliyetlerinin sıfır olması
E- Uzun dönemde firmanın mümkün olan en düşük eş maliyet doğrusuna hareket edebilmesi
Cevap : Tesis ölçeğinin değişmesiyle beraber çeşitli kısa dönem koşulları ile karşı karşıya kalınan kısa dönemden farklı olarak uzun dönemde firmaların mümkün olan en düşük eş maliyet doğrusuna doğru yönelmesi, uzun dönem ortalama maliyeti kısa dönem ortalama maliyetten her zaman küçük yapar.
Yanıt, E seçeneği

Sayıştay Çıkmış Sorular (1-30)

 Bu Alana Kitap Reklamı Verebilirsiniz. İletişim


Sayıştay Çıkmış Sorular

1-) X malının fiyatı Y malının fiyatına eşitken tüketici faydasını maksimize ediyorsa, X ve Y mallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ? ( Sayıştay 2006 )
A- X’in marjinal faydası Y’ninkine eşittir.
B- Gelirin arttığı durumda bile tüketilen X ve Y malı miktarları değişmez.
C- X ve Y malları tamamlayıcı mallardır.
D- X ve Y malları tam ikame mallardır.
E- Tüketilen X malı miktarı Y malı miktarına eşittir.
Cevap : X malının marjinal faydası X malının fiyatını yansıtması gibi Y malının marjinal faydası da Y malının fiyatını yansıtmaktadır. Buradan malların marjinal faydalar oranı ve fiyatlar oranına ilişkin olarak;
MUX : MUY = PX : PY
eşitliğine ulaşılabilir. Gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde, MUX/PX = MUY/PY eşitliğine ulaşılır. X ve Y malları için, bu malların fiyatlarının eşitliğinde faydasını maksimize eden tüketici açısından X ve Y mallarının marjinal faydalarının da eşit olduğu söylenebilir.
Yanıt, A seçeneği
2-) Orijine göre dışbükey olan bir kayıtsızlık eğrisi boyunca aşağı doğru hareket edildiğinde, kayıtsızlık eğrisinin eğiminin değerindeki değişim nasıl olmaktadır ? (Sayıştay 2006)
A- Önce artar, sonra düşer.
B- Önce düşer, sonra artar.
C- Artar.
D- Azalır.
E- Sabit kalır.
Cevap : Farksızlık eğrileri genellikle orijine göre dışbükey olup negatif eğimli olurlar. Bir diğer ifade ile eğri sol yukardan sağ aşağıya doğru iner. Farksızlık eğrisi üzerinde aşağı doğru hareket edildiğinde eğim azalmaktadır. Toplam faydanın korunabilmesi için mal sepeti içinde tüketiminden vazgeçilen mal miktarıyla beraber ikame mal miktarının arttırılması gerekmektedir.
Yanıt, D seçeneği