AUZEF | 4ncü Sınıf Güz Dönemi Siyaset Felsefesi Final Bölüm Soruları - Ekonomizm

13.11.2021

AUZEF | 4ncü Sınıf Güz Dönemi Siyaset Felsefesi Final Bölüm Soruları

 

Auzef Güz Dönemi Siyasi Felsefe Soruları

VIII. ÜNİTE

SİYASET VE SİYASET FELSEFESİ NEDİR?

 

1)  İbni Rüşd’ün siyasal anlayışına göre, temel olarak ‘’dünyevi devlet’ hakkında görüşü hangi seçenekte doğru verilmiştir?


a) Aklın yasa ve buyruklarına tabidir.

b) Tanrı’nın gerçek temsilcisi olan halifenin yetkileri sorgulanamaz ve ona tabi olanların hiçbir itiraz hakkı yoktur

c)  Platon ve Aristoteles’in felsefi mirasıyla İslam ilahiyatını harmanlayan bir siyaset anlayışına sahiptir

d) Farabi teokrasiyi savunur

e)  Aklı kendi siyasal iktidarı için birleştiren kişidir.

 

2)  Aquinas’da üçerli iki grup halinde sıralanan iyi ve kötü egemenlik biçimleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


a)  İyi yönetim biçimleri monarşi, aristokrasi ve anayasal çoğunluk hükümeti, kötü yönetim biçimleri de tiranlık, oligarşi ve demokrasidir.

b)  İyi yönetim biçimleri monarşi, aristokrasi ve oligarşi, kötü yönetim biçimleri de tiranlık, anayasal çoğunluk hükümeti ve demokrasidir.

c)  İyi yönetim biçimleri oligarşi, aristokrasi ve anayasal çoğunluk hükümeti, kötü yönetim biçimleri de tiranlık, monarşi ve demokrasidir.

d)  İyi yönetim biçimleri tiranlık, aristokrasi ve anayasal çoğunluk hükümeti, kötü yönetim biçimleri de monarşi, oligarşi ve demokrasidir.


3)  Aquinas’a göre Tanrı temsilcisi kimdir?

a)  Tanrı

b)  Peygamber

c)  Ruh

d)  Kral

e)  Kilise ve papa

 

4)  Augustinus ve Aquinas arasındaki fark nedir?


a)  Aquinas radikal, Augustinus ılımlı teokratik

b)  Augustinus Tanrı inancını reddeder, Aquinas buna karşı çıkar.

c)  Augustinus radikal, Aquinas ılımlı teokratik

d)  Aralarında fark yoktur.

e)  Augustinus Tanrı, Aguinas Peygamber

 

5)  Augustinus ile ilgili değildir?


a)  Augustinus radikaldir. Patristik felsefenin en önemli temsilcisidir.

b)  Doğa ve insan merkezli modern siyaset anlayışı vardır.

c)  Bütün evrenin ve bu evrene dair düzenin ve dolayısıyla siyasal iktidarların birincil kaynağı Tanrı’dır

d)  Augustinus Tanrı devleti ya da kentiyle, dünyevi devlet ya da kent arasında bir ayrım yapar.

e)  Tanrısal adalet ve iktidardan, tikel ve göreli bir tarzda pay alan dünyevi iktidar ve devletler, hiçbir zaman ideal ve eksiksiz bir konuma ulaşamazlar

 

6)  Kilise-Papa terimi hangi düşünüre aittir?


a)  Aquinas

b)  Eflatun

c)  Thales

d)  Herakletios

e)  Epikuros


7)  Augustinus’ a göre evrenin ve bu evrene dair düzenin birincil kaynağı nedir?


a)  İnsan aklı

b)  Doğa

c)  Tanrı

d)  Kaos

e)  Tin


8)  Aşağıda Orta Çağ’ın din ve felsefe ilişkisine yönelik söylenenlerden hangisi yanlıştır?


a)  Dinsel inanç akılsal açıdan temellendirilmelidir.

b)  Din toplumsal yaşamı hem entelektüel ve hem de siyasal açıdan belirler.

c)  Felsefe dinsel inancın belirleyici varlığının etkisiyle biçimlenir.

d)  İnsanlık için evrensel ve zorunlu ilke ve doğrular ancak hiçbir inancı mutlak kabul etmeyen akılsal düşünme süreciyle gerçekleşebilir.

e)  Dinsel inancı temellendirmek için felsefe yapılır.


9)  Tanrı devleti ile dünya devleti arasında ayrım yapan filozof kimdir?


a)    Platon

b)    Augustinus

c)    Farabi

d)    Aquinas

e)    Aristoteles

 

10)    Aquinas için en iyi egemenlik biçimi hangisidir?


a)  Liberalizm

b)  Demokrasi

c)  Oligarşi

d)  Tiranlık

e)  Monarşi


11)    ‘Filozof – imam - hükümdar’ anlayışı aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?


a)  Gazali

b)  Augustinus

c)  İbni Rüşd

d)  Farabi

e)  İbni Sina

 

12)    Felsefenin doğuşuna tanıklık eden Antik Dönem’de, ……. tüm mitolojik boyutlarıyla entelektüel ve siyasal yaşamı etkilemekteydi.


a)    Din

b)    Köylüler

c)    Ruh

d)    Kral

e)    Dil

 

13)    “İnsanların toplumsal aidiyet ve tercihlerine bağlı bir inanç, tikel ve göreli bir kanıya işaret edebilir.” görüşü kime aittir?


a)    Platon

b)    Augustinus

c)    Farabi

d)    Aquinas

e)    Aristoteles

 

14)    “Ruhsuz bir dünyanın ruhu olan din, belki de hem uyuşturan ve hem de uyaran bir etkiye sahiptir.” görüşü kime aittir?


a)    Marks

b)    Augustinus

c)    Adorno

d)    Nietzsche

e)    Platon


IX. ÜNİTE

RÖNESANS VE MODERNİTENİN SİYASAL RUHU

 

1)  Ortak olarak toplumsal eşitlik ve özgürlük temelli ütopyalar kaleme alan üç ütopya yazarı düşünür?

a) Foucoult - Derrida – Nietzche

b) Horkheimeir - Adorno – Hegel

c)  T. Campanella – F. Bacon – T. More

d) Locke – Roussa - Hobes

e)  Marx – Hegel - Engels

 

2)  Machiavelli “Prens” adlı eserinde neyi temel alır?

a) Siyasetin tümüyle tikel ve bireysel çıkarların alanı olduğu düşüncesini temel alır.

b) Siyasetin tümüyle aşkın ve ideal çıkarların alanı olduğı düşüncesini temel alır

c)  Siyasetin tümüyle hiyerarşik ve totaliter çıkarların alanı olduğu düşüncesini temel alır.

d) Siyasetin tümüyle mutlak ve evrensel çıkarların alanı olduğu düşüncesini temel alır.

 

3)  Thomas More, Francis Bacon ve Thomas Campanella ütopyaları sırasıyla hangi seçenektedir?

a) Yeni Atlantis – Güneş Kenti – Ütopya

b) 1984 – Cesur Yeni Dünya – Otomatik Portakal

c)  Ütopya - Yeni Atlantis- Güneş kenti

d) Mülksüzler – Sineklerin Tanrısı – Açlık Oyunları

e)  V for Vendetta – Demir Ökçe – Fahrenheit


4)  Aşağıdakilerden hangisi Machiavelli hakkında söylenemez?

a)  ‘Prens’, Machiavelli’nin en tanınmış yapıtıdır

b)  Siyasette amaç her türlü aracı haklı kılar. Amaç ise güç ve iktidardır

c)  Eşitlik ve özgürlük üzerine ütopyası vardır.

d)  ‘güç haktır’ ya da ‘adalet güçlünün işine gelendir’ der.

e)  Machiavelli, aralarında birkaç akıllı çıksa bile halkın çoğunluğunun ahmak, yarı cahil ve korkak olduğu kanısındadır.

 

5)  Machiavelli’nin siyaset felsefesinde kendisini belirgin kılan düşüncelerinden hangisi değildir?

a)  ‘Prens’, Machiavelli’nin en tanınmış yapıtıdır

b)  Siyasette amaç her türlü aracı haklı kılar. Amaç ise güç ve iktidardır

c)  Eşitlik ve özgürlük üzerine ütopyası vardır.

d)  ‘güç haktır’ ya da ‘adalet güçlünün işine gelendir’ der.

e)  Machiavelli, aralarında birkaç akıllı çıksa bile halkın çoğunluğunun ahmak, yarı cahil ve korkak olduğu kanısındadır.

 

6)  Ütopyaların amacı nedir?

a) Sermaye, sınıf

b) Yasama, yürütme

c)  Devlet, iktidar

d) Eşitlik, özgürlük

e)  Egemen, güç

 

7)  Ütopyaların simgeledikleri genel özellik nedir?

a) Sermaye, sınıf

b) Yasama, yürütme

c)  Devlet, iktidar

d) Eşitlik, özgürlük

e)  Egemen, güç

 

8)  Rönesans ne anlama gelir?

a) Geriye dönüş

b) Yükseliş

c)  Yeniden doğuş

d) Arınış

e)  Uyanış

 

9)  Orta Çağ’ı takiben Rönesans ile birlikte gerçekleşen ikinci büyük dönüşüm hareketi nedir?

a) Fransız Devrimi

b) Alman İdealizmi

c)  Doğu Romanın çöküşü

d) Reformasyon

e)  Dejenerasyon

 

10)    Batı dünyasında dinde reform hareketlerinin öncüsü kimdir?

a) Martin Luther

b) Thomas Aquinas

c)  Meister Eckhart

d) Jacob Boehme

e)  Duns Scotus

 

11)    ‘Prens’ adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

a) Thomas Hobbes

b) Machiavelli

c)  Campanella

d) Thomas More

e)  David Hume

 

12)    Aşağıdaki eserlerden hangisi Rönesans dönemine ait ütopyalardan biridir?

a)  Tinin Fenomenolojisi

b)  Algı Kapıları

c)  Ay Kenti

d)  Yeni Atlantis

e)  Zorba


X. ÜNİTE

DOĞA DURUMU VE TOPLUM SÖZLEŞMELERİ

 

1)   İnsanı bu doğa durumundan, herkesin herkesle savaşından kurtaracak olan nedir?

a) Doğa yasalarının

b) Toplum Sözleşmesi

c)  Ahlak yasaları

d) Hukuk kurallarının

 

2)   Hobbes’a göre bir ‘…………………           insanları doğal savaş durumundan, çatışan yönelim ve çıkarların kısır döngüsünden kurtarabilir. Boşluğa gelen seçenek hangisi olmalıdır?

a) Doğa yasalarının

b) Toplum Sözleşmesi

c)  Ahlak yasaları

d) Hukuk kurallarının

 

 

3) Mutlak monarşi-liberal demokrasi- mutlak demokrasi sırası ile kimlerindir?

a) Rousseau – Hobbes – Locke

b) Sokrates – Platon - Aristoteles

c)  Hobbes-Locke- Rousseau

d) Adorno – Horkheimer - Marcuse

e)  Locke – Rousseau - Hobbes

 

4) Montesquie devlete özgü 3 temel güç hangileridir?

a) cemaat – cemiyet - cami

b) organik – inorganik - mekanik

c)  yasama – yürütma – yargı

d) sevgi – aşk - huzur

e)  habitus – alan – sermaye

 

5) Hobbe’un siyaset anlayışı için söylenemez?

a) Doğa ve insan merkezli modern siyaset anlayışıyla yapıtlarını kaleme almıştır.

b) Liberal demokrasiyi savunur.

c)  Varsayılan bir doğa durumuna dayalı toplum sözleşmesi modelleriyle siyasal yaşamı kurgular.

d) Mutlak monarşiyi savunur.

e)  Yalın doğallığı içinde ve toplum sözleşmesi öncesinde, ‘insan insanın kurdudur.

 

6) Locke, Hobbes, Montesguiue ve Rousseu' nun savundukları egemenlik biçimleri, sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) Liberal Demokrasi / Mutlak Monarşi / Yasama - Yürütme - Yargı / Mutlak Demokrasi

b) Mutlak demokrasi / Yasama – yürütme - yargı / Liberal demokrasi / Mutlak monarşi

c)  Yasama – yürütme - yargı / Liberal demokrasi/ Mutlak monarşi / Mutlak demokrası

d) Mutlak monarşi /Mutlak demokrasi /Yasama – yürütme - yargı / Liberal demokrasi

e)  Liberal demokrasi / Mutlak demokrası / yasama – yürütme –yargı / Mutlak Monarşi

 

7) Montesquiu ve Hobbes’un siyaset anlayışları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) Akılsallık, bilimsellik, evrensellik ve eşitlik anlayışındadırlar

b) Hobbes ve Montesquieu doğa ve insan merkezli modern siyaset anlayışı vardır.

c)  Hobbes  radikal, Montesquieu ılımlıdır

d) Hobbes ve Montesquieu güç merkezli siyaset anlayışı vardır.

e)  Hobbes ve Montesquieu yapı sökücüdür.

8) Hobbes siyaset anlayışı, nedir?

a) Mutlak demokrasiyi savunur

b) Liberal demokrasiyi savunur

c)  Mutlak monarşiyi savunur

d) Kapitalist yönetimi savunur

 

9) Locke’un savunduğu egemenlik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mutlak demokrasi

b) Göreli demokrasi

c)  Liberal demokrasi

d) Mutlak monarşi

e)  Sosyal demokrasi

 

10)    Hobbes, Locke ve Rousseau’nun   savundukları yönetim biçimlerinden hangisi  doğru olamaz?

a) Hobbes mutlak monarşiyi,

b) Locke liberal demokrasiyi,

c)  Hobbes mutlak demokrasiyi

d) Rousseau mutlak demokrasiyi savunur.

 

11)    Aşağıdaki düşünürlerden hangisi yapıtlarını doğa ve insan merkezli modern siyaset anlayışıyla kaleme almıştır?

a)  Leibniz

b)  Campanella

c)  Augustinus

d)  Platon

e)  Hobbes

 

12)    ‘Doğa durumu’ ve ‘toplum sözleşmesi’ kavramlarını temele alarak siyasal gerçekliği ele alan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Hegel

b)  Heidegger

c)  Rousseau

d)  Aristoteles

e)  Sokrates

 

13)    ‘İnsan insanın kurdudur’ görüşünü ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Kant

b)  Aquinas

c)  Rousseau

d)  Hobbes

e)  Locke

 


 

14)    Montesquieu için devlete özgü üç temel güçten birisi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

a)  Yargı

b) Dayanışma

c)  Örgütlenme

d) Soruşturma

e)  Savuşturma


XI. ÜNİTE

HEGEL’ İN SİSTEMİNDE SİYASETİN YERİ

 

1)   Hegel toplumun belli ahlaki normlar çerçevesinde örgütlenip kurumlaşmasını nasıl adlandırır?

a) Törellik

b) Ahlaklılık

c)  Devlet

d) Aile

e)  Aideyetlik

 

2) Hegel için gerçek anlamda siyasal yaşamın özünü ne oluşturur?

a) Aile

b) Sivil Toplum

c)  Asker

d) Halk

e)  Devlet

 

3) Hegel için insan toplumunu, insanın siyasal gerçekliğini ve devleti anlamanın başlangıç noktası nedir?

a) Akılsal İrade

b) İrade

c)  Bilinçli akılsal iradedir

d) Özgür irade

e)  Güçlü irade

 

4) Hegel’ e göre siyasal kurumsallaşmanın doruğu nedir?

a) Aile

b) Devlet

c)  Sivil toplum

d) Asker

e)  Halk

 

5) Hegel’ de nesnel tin ile hukuk felsefesinin ortak kavramı nedir?

a) Hayal

b) İnsani özgür irade

c)  Algı

d) Ruh

e)  Beden

 

6) Hegel’ de nesnellik ve Tin hakkında hangisi yanlıştır?

a) Hegel’ in felsefe sistemi Mantık Bilimi, Doğa Felsefesi ve Tin Felsefesinden oluşur.

b) Toplumsal bir gerçeklik olarak siyaset, Doğa Felsefesinin içeriğini oluşturur.

c)  Tin Felsefesinin ikinci bölümü Nesnel Tin’dir. Nesnel Tin insanın akılsal iradesiyle oluşturduğu tüm nesnel var oluş düzlemidir.

d) İnsan iradesiyle oluşturulan nesnel gerçeklik, doğadan farklı olarak kültürü ve toplumu oluşturur.

e)  İnsanın kültürel zenginliği ve ona dayalı toplumsal gerçeklik, siyasetin de zeminidir.

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Hegel’ in Felsefi Bilimler Ansiklopedisi’nin üç ana bölümünden biridir?

a) Ahlak Felsefesi

b) Tin Felsefesi

c)  Tarih Felsefesi

d) Hukuk Felsefesi

e)  Varlık Felsefesi

 

8) Aşağıdakilerden hangisinde Hegel’ in Felsefi Bilimler Ansiklopedisi’nin üç ana bölümü doğru bir şekilde verilmiştir?

a) Ahlak Felsefesi, Din Felsefesi, Hukuk Felsefesi

b) Mantık Bilimi, Doğa Felsefesi, Tin Felsefesi

c)  Tarih Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Din Felsefesi

d) Hukuk Felsefesi, Varlık Felsefesi, Tin Felsefesi

e)  Varlık Felsefesi, Ruh Felsefesi, Bilim Felsefesi


9) Toplumsal bir gerçeklik olarak siyaset Hegel’in Felsefi Bilimler Ansiklopedisi’nde hangi ana bölümün içeriği oluşturur?

a)  Doğa Felsefesi

b)  Tarih Felsefesi

c)  Ruh Felsefesi

d)  Tin Felsefsi

e)  Ahlak Felsefesi

10)    Hegel’ in insanın kültürel ve dolayısıyla siyasal gerçekliğine ilişkin görüşleri hangi iki eserinde yoğunlaşmıştır?

a)  Mantık Bilimi – Doğa Felsefesi

b)  Tin Felsefesi – Salt Aklın Eleştirisi

c)  Tinin Fenomenolojisi – Hukuk Felsefesi

d)  Hukuk Felsefesi – Tarih Felsefesi

e)  Pratik Aklın Eleştirisi - Metafizik

11)    Hegel' in Hukuk Felsefesi’ nde ortaya koyduğu şey aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Özgür bireysel iradeye dayalı toplumsal ve siyasal gerçekliğin kavramsal çözümlenmesidir

12)    Hegelde törellik nedir?

Hegel toplumun belli ahlaki normlar çerçevesinde örgütlenip kurumlaşmasını törellik diye adlandırır.

Toplumsal ahlak temellidir ve devlet farklılıkları yadsımaz güvenceye alır ve bireyler kendini özgürce ifade etmeli der.

 

***Final sınavında çıktığı düşünülen bir soru içerisinde Hegel – Adalet - Nesnel Tin kelimeleri geçiyor sorusu Cevap: Hukuk imiş


XII. ÜNİTE

MARKSİST SİYASET FELSEFESİ

 

1)  Marks için modern toplumu karakterize eden iki sınıf nedir ve bunlar arasındaki ilişki nasıl değerlendirilebilir?

a)  Üst sınıf ve orta sınıf

b)  Burjuvazi ve kapitalistler

c)  Kapitalistler ve proleterler

d)  Orta sınıf ve alt sınıf

e)  İşçi ve proleterler

 

2)  Aşağıdakilerden hangisi Marksizme göre insanlık tarihine ait dönemlerden değildir?

a)  Eğitim Öncesi Dönem

b) İlkel Komünal dönem

c)  Feodal Dönem

d) Kapitalist Dönem

e)  Köleci Dönem

 

3)  Aşağıdakilerden hangisi Marksist düşünce değildir?

a)  Artı-değer ve sınıf egemenliği

b) Töz – İlinek

c)  İşçi – proleterya

d) Sınıf ve Mülkiyet temelli

 

4)  Marksizme göre hangisi insanlık tarihine ait dönemdir?

a)  Pragmatist toplum

b) Realist toplum

c)  Komünal toplum

d) Pozitivist toplum

e)  Liberal toplum

5)  Marksizmin önemi nedir?

a)  Eleştirel teoriyi ya da teorik eleştiriyi idealist ve soyut bir düzlemden, toplumsal ve sosyolojik bir düzleme indirmek

b) Siyasal gerçekliği sınıf temelli tarihsel bir gelişim süreci bağlamında kavrama çabası

c)  Geç-dönem kapitalizminin (Spaetkapitalismus) kendine özgü sorunlarını analiz edebilmek

d) Siyasal gerçekliğin teorik ve pratik eleştirisi, toplumsal etkileşim ve iletişimin dinamiğine dayandırmak

 

6)  Marksist teori açısından köleci toplum ile ilgili hangisi doğrudur?

a)  İnsan ilişkilerindeki özgürlük ve eşitliğin en ilkel, naif ve basit tarzı bu döneme özgüydü.

b) Sınıflı toplumun başlangıcını oluşturur.

c)  Derebeylik, toprak sahibi derebeyleriyle mülksüz köylülerin, yani serflerin üretim ilişkileri temelinde biçimlenmişti

d) Tarihsel gelişimin seyrini ve siyasal gerçekliği asıl olarak belirleyen iki sınıf söz konusudur.

e)  Yoksul köylüler, yani serfler yarı köle durumundadırlar

 

7)  Marksizm teorisinin, tarihsel sürece ilişkin anlatımına göre insanlık tarihinin ilk dönemini hangi toplum oluşturmuştur?

a) İlkel komünal toplum

b) Köleci toplum

c)  Feodal toplum

d) Kapitalist toplum

 

8)  Marksizm teorisinin tarihsel sürece ilişkin anlatımına göre sınıflı toplumun başlangıcını hangi toplum oluşturmuştur?

a)  İlkel komünal toplum

b)  Köleci toplum

c)  Feodal toplum

d)  Kapitalist toplum

 

9)  Frankfurt Okulu ve Eleştirel Teori, Neo-Marksist anlayış ve tartışmalar bağlamında hangi sorunlara odaklanır?

a)  Marksizm ve liberalizm

b) Liberal kapitalizm ve reel sosyalizm

c)  Feodalizm ve fonksiyonalizm

d) Modern Marksizm ve kapitalizm

 

10)    Marksizm teorisinde Köleci toplum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a)    Feodal toplum ya da derebeylik, toprak sahibi derebeyleriyle mülksüz köylülerin, yani serflerin üretim ilişkileri temelinde biçimlenmişti.

b)    Dük-düşeş, kontkontes gibi soyluluk unvanlarına da sahip zengin derebeyleri yanında, Orta Çağ’a özgü işçi sınıfı ve burjuvalardan söz edilebilir.

c)    Feodalizmde yoksul köylüler, yani serfler yarı köle durumundadırlar.

d)    Üretimin küçük bir bölümü dışında hepsini derebeyine vermek zorunludur.

 

11)    Marksizme göre insanlık tarihine ait dönemlerden birisi değildir?

a)  İlkel Komünal toplum

b)  Köleci Toplum

c)  Feodal Toplum

d)  Kapitalist Toplum

e)  Liberal toplum

 

12)    Marksizm’in tarihsel gelişim açısından, tarihsel gelişimin seyrini ve siyasal gerçekliği asıl olarak belirleyen iki sınıfın söz konusu olduğu dönem hangi toplumdur?

a)  İlkel komünal toplum

b)  Köleci toplum

c)  Feodal toplum

d)  Kapitalist toplum

 

13)    Marksizm’in tarihsel gelişim açısından, yoksul köylüler, yani serfler yarı köle durumundadırlar. Üretimin küçük bir bölümü dışında hepsini derebeyine vermek zorunlu olduğu bu dönem hangi toplumdur?

a)  İlkel komünal toplum

b)  Köleci toplum

c)  Feodal toplum

d)  Kapitalist toplum

 

14)    Bireysel özgürlükleri ve bu bağlamda özel mülkiyeti siyasal gerçekliğin dokunulmaz ilkeleri olarak gören düşünce akımı hangisidir?

a)  Liberalizm

b)  Empirizm

c)  Marksizm

d)  Dogmatizm

e)  Sosyalizm

 

15)    Sosyalist ülkelerin deneyimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

a)  İdeal sosyalizm

b)  Demokrat sosyalizm

c)  Teknokrat sosyalizm

d)  Teokrat sosyalizm

e)  Reel sosyalizm

16)    Marksizm; tarihi, toplumu ve siyasal gerçekliği hangi iki bakış açısı aracılığıyla yorumlamaya çalışır?

a)  Diyalektik - İdealist

b)  Naturalist - Materyalist

c)  İdealist - Taoist

d)  Diyalektik – Materyalist

e)  Rasyonalist – Empirist

 

17)    Marks için modern toplumu karakterize eden ve siyasal mücadelede özellikle dikkate alınması gereken iki sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Şehirliler - Köylüler

b)  Kapitalistler – Proleterler

c)  Toprak Sahipleri – İşçi Sınıfı

d)  Yöneticiler – İşçiler

e)  Bilim adamları – Filozoflar

 

18)    Aşağıdakilerden hangisi toplumsal adaleti politik reformlarla gerçekleştirmeyi hedefler?

a)  Septik demokratlar

b)  İdealistler

c)  Sosyal demokratlar

d)  Devrimci Marksistler

e)  Liberal devrimciler


XIII. ÜNİTE

FRANKFURT OKULU VE ELEŞTİREL TEORİ

 

1) Kültür endüstrisi kavramı aşağıdakilerden hangisine aittir?

a)  Habermas

b)  Hegel

c)  Marks

d)  Marcuse

e)  Adorno

 

2) İletişimsel Eylem Teorisi kimindir?

a)  Theodor Adorno

b)  Jürgen Habermas

c)  Max Horkheimer

d)  Herbert Marcuse

e)  Felix Weil

3) Marksist felsefenin bazı temel ilkelerine sahip çıkarak hem liberal toplumlara hem de reel Sosyalizme eleştirel yaklaşan teoridir görüşü hangisidir?

a) Eleştirel Teori

b) Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm

c)  Artı‐değer ve Sınıf Egemenliği

d) Devrim ve Sosyalizm

e)  Neo-Marksizt teori

 

4) Freud’un yaptığı ve Marcus’ta etkili olduğu iki ayrım?

a)  Yaşama güdüsü – Ölüm dürtüsü

b)  Yaşama savaşı – Ölüm dürtüsü

c)  Yaşama dürtüsü – Ölüm dürtüsü

d)  Yaşama görüşü – Ölüm savaşı

5) Eleştirel Teori’ nin en önemli kavramı hangisidir?

a)  Kültür şoku

b)  Kültür boşluğu

c)  Kültür çatışması

d)  Kültür endüstrisi

e)  Kültür dayanışması

 

6) Habermas’ ın iletişimsel eylem teorisinin temel hedefi nedir?

a)  Aklı ve akılcılığı aşkın metafizik bir düzlemden, kişiler arası iletişimin somut ve dinamik düzlemine indirgemek.

b)  Eleştirel teoriyi ya da teorik eleştiriyi idealist ve soyut bir düzlemden, toplumsal ve sosyolojik bir düzleme indirmektir. (bu seçenek amaç)

c)  Geç-dönem kapitalizminin (Spaetkapitalismus) kendine özgü sorunlarını analiz edebilmek için, Marksist Teori’nin yenilenmesi gerektiğini düşünür. (buda ilk hedefi)

d)  Siyasal gerçekliğin teorik ve pratik eleştirisi, toplumsal etkileşim ve iletişimin dinamiğine dayandırılabilir. (bu da dayanağı

 

7) Frankfurt Okulu ve Eleştirel Teori bağlamındaki tartışmalarda en çok başvurulan kaynaklar arasında kimler yoktur?

a)  Hegel

b)  Marks

c)  Sigmund Freud

d)  Marks ve Engels

 

 

8)  Horkheimer Adorno ile ‘Aydınlanmanın Diyalektiği’ adlı önemli yapıtı da kaleme almıştır. Aydınlanmanın Diyalektiği, hem faşizm ve reel sosyalizme özgü    ve hem de liberal burjuva toplumlarına özgü olduğu düşünülen  tahakkümün gölgesinde kaleme alınmış bir yapıttır.

Bu totaliter ve tahakkümcü uygulamalar, genel olarak modern ve özel olarak aydınlanma felsefesiyle sınırlanamayacak bir     anlayışının tezahürleridir.

Yukarıda verilen öncülde boşluklara gelen seçenek sırasıyla hangisi olmalıdır?

a)  Totaliter Yönetimlerin / Kapitalist / Akıl Ve Akılcılık

b)  feodal devletlerin / liberal / mantık ve akılcılık

c)  Kominal toplumların / sosyal / mülkiyet

d)  Totaliter toplumların / muhafazakar/ cemaat

 

9) Geleneksel ve Eleştirel Teori adlı yapıt hangi düşünüre aittir?

a)  Adorno

b)  Marcuse

c)  Habermas

d)  Horkheimer

e)  Freud

 

10)  Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu ve Eleştirel Teori bağlamındaki tartışmalarda en çok başvurulan kaynaklardan biridir?

a)  Aquinas

b)  Hegel

c)  Fichte

d)  Agamben

e)  Platon

 

11)  Eleştirel Teori’nin temsilcilerinden Herbert Marcuse için en önemli referans kaynakları hangi şıkta doğru verilmiştir?

a)  Marks-Hegel-Freud

b)  Hume-Schelling-Marks

c)  Comte-Heidegger-Zizek

d)  Hegel-Kant-Jacobi

e)  Fichte – Freud - Lacan

 

12)  İletişimsel Eylem Teorisi’yle öne çıkan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Derrida

b)  Habermas

c)  Goethe

d)  Marcuse

e)  Deleuze

13)  Eleştirel teorinin eleştirel yaklaştığı kavram hangisidir?

Liberal demokrasi

 

14)  Eleştirel teorinin savunucusu kimdir?

Max Horkheimer ve Theodor W. Adorno

 

15)  Horkheimer ve Adorno’ya getirilen siyasal eleştiri nedir?

Aydınlanmanın Diyalektiği, hem faşizm ve reel sosyalizme özgü totaliter yönetimlerin ve hem de liberal burjuva toplumlarına özgü olduğu düşünülen kapitalist tahakkümün gölgesinde kaleme alınmış bir yapıttır.

 

XIV. ÜNİTE

MODERN SİYASETİN ÖTESİNDE

 

1)  Kendisi için toplum değerlerinin değil yaşam değerlerinin belirleyici olduğu filozof aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) Platon

b) Foucault

c)  Adorno

d) Nietzsche

e)  Rousseau

 

2)  Kendine özgü etik ve entelektüel bir içerikle bireysel özgürlük ve güç istencine dayalı bir yaşam modeli sunan filozof?

a) Nietzsche

b) Hegel

c)  Derida

d) Hobes

e)  Marcus

 

3)  Foucault göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)  Moderniteye özgü evrensel ve zorunlu doğruluk savları, toplumsal ve politik söylemin tikel ve göreli düzleminde biçimlenir.

b)  İktidarın normları, onun tikel ve göreli gerçekliğini, tarihsel formasyonunu aşan bir düzlemden hareketle temellendirilir.

c)  Felsefi düşünce ve terminolojinin tarihsel verilerle bu sentezi, etik ve politik evrensellik savlarının ardındaki İktidar ilişkilerini deşifre etmek için uygun ve verimli bir zemin oluşturur.

d)  Foucault göre bireysellik, öznelik, evrensellik doğruluk ve bilim gibi tüm temel kavramları ve tıpkı iktidar mekaniamaları ve söylemleri oluşturu

e)  Delilik ve Uygarlık, Kliniğin Doğuşu, Kelimeler ve Şeyler, Bilginin Arkeolojisi, Hapishanenin Doğuşu, Cinselliğin Tarihi gibi önemli yapıtlar üretmiştir

 

4)  Derrida’ nın felsefesi hangi bakımdan post-modern bir felsefedir?

a)  Modern felsefenin tüm evrensel ve zorunlu gerçeklik ve doğruluk savlarını temelsiz bulur.

b)  Modern felsefenin teolojiden bağımsız olmasını eleştirir.

c)  Modern felsefenin insan merkezli olmasını eleştirir.

d)  Aydınlanma düşüncesinin temelini oluşturan rasyonalizmin, yani nesnel bilginin akıl yoluyla edinilebilir olduğu inancına karşı çıkar.

e)  ‘İnsan kendi davranışlarının bir ürünüdür ve kendi kendini oluşturma durumundadır.’ der.

 

5)  Nietzsche modern felsefesinin ve siyasetin hangi kavramlarını eleştirerek güç istencine dayalı bir yaşam modeli sunar?

a) Akılsallık, bilimsellik, evrensellik ve eşitlik

b) Yapısöküm, yapıbozum, yapı ve kurum

c)  Bilimsellik, yaşam tarzı, gerçekcilik, görecelik

d) Beden, doku, yöntem, kültür

e)  Etik, entelllektüel, toplumsal, simgesel

 

6)  Jacgues Derrida’nın ‘yapı söküm’ yöntemi hakkındaki söylemlerinden hangisi yanlıştır?

a)  Yapısöküm, hem metafizik sistemlerden kaynaklanan entelektüel şiddeti hem de toplumsal sistemlerden kaynaklanan siyasal şiddeti teşhir etmenin bir yöntemidir.

b)  İktidarın şiddetine karşı ekolojik, feminist, etnik, dinsel ya da sınıfsal duyarlılıkları temel alan çeşitli yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.

c)  Yapı söküm, yalnızca metafizik sistemlerden kaynaklanan entellektüel şiddettir.

d)  Yapısöküm, yalnızca metafizik sistemlerden kaynaklanan entelektüel şiddeti değil, toplumsal sistemlerden kaynaklanan siyasal şiddeti teşhir etmenin bir yöntemidir.

 

7)   Friedrich Nietzsche’ nin modern ve aydınlanmacı görüşleri neler olamaz?

a)  Bireysel irade ve özgürlük gibi değerlere sahip çıkmıştır. Yaşam değerlerini savunur.

b)  Modern düşüncenin akılsallık, bilimsellik, evrensellik ve eşitlik gibi değerlerine eleştirel yaklaşır

c)  Akılsallık, bilimsellik, evrensellik ve eşitlik gibi değerleri savunur.

d)  Nietzsche’nin Güç İstenci adlı yapıtındaki ifadesi, sürü ahlakının bir dışavurumudur.

e)  Nietzche için belirleyici olan toplum değerleri değil, yaşam değerleridir.

 

8)  Derrida ve post moderncilerin kabul etmedikleri nelerdir?

a)  Post-modern ve post-yapısalcı bir ruhu sahip Derridacı felsefe, iktidar mekanizmaları ve söylemlerinin ‘yapısöküm’ ya da ‘yapıbozum’una odaklanır.

b)  Bu post-modern ve yapısökümcü çerçevede, iktidarın şiddetine karşı ekolojik, feminist, etnik, dinsel ya da sınıfsal duyarlılıkları temel alan çeşitli yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.

c)  Radikal bir kopuş ve yadsımadan uzak dururlar.

d)  Siyaset felsefesi bağlamında birincil sonucu, bütünsel bir iktidar hedefinden çok, siyasal iktidarın uygulamalarına karşı bilinci sürekli uyanık tutmaktır.

 

9)  Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Jacques Derrida’ ya ait değildir?

a)  Akıl Tutulması

b)  Gramatoloji

c)  Yazı ve Ayrım

d)  Marks’ın Hayaletleri

e)  Açmazlar

 

10)    Aşağıdaki filozoflardan hangisi modern ve aydınlanma felsefelerine karşı olanlardan biridir?

a)  Hegel

b)  Nietzsche

c)  Adorno

d)  Marcuse

e)  Schelling

 

11)    Nietzsche’ye göre toplum temel olarak hangi iki bölümden oluşur?

a)  İşçi sınıfı - Kapitalistler

b)  Yöneticiler - Askerler

c)  Efendiler – Köleler

d)  Rasyonalistler – Empiristler

e)  Septikler – Dogmatikler

 

12)    Aşağıdakilerden hangisi modern ve aydınlanmacı felsefelerin eleştirilen kavramlarından biri değildir?

a)  Bireysellik

b)  Doğruluk

c)  Sonsuzluk

d)  Bilim

e)  Öznellik

 

13)    Nietzsche’nin eleştirdikleri?

Modern düşüncenin akılsallık, bilimsellik, evrensellik ve eşitlik gibi değerlerine eleştirel yaklaşır.

Nietsche modern ve aydınlatması felsefeyi eleştirir. YAŞAM DEĞERLERİNİ savunur. Sürü ahlakı modernitenin dışa vurumu.

 

14)    Nietzsche'nin bilgi ve güç ile ilgili olarak iki değer verme tarzı konusunda hissettiği gerçeklik aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Aşkın

b)  İçkin

c)  Post yapısal


Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.