İş Hukuku Çalışma Soruları (1-40) - Ekonomizm

16.05.2017

İş Hukuku Çalışma Soruları (1-40)

İş Hukuku Çalışma Soruları


1- 4857 Sayılı İş Kanununda yapılan işçi tanımı aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A) Hizmet akdine istinaden çalışmak isteyen kişiye işçi denir
B) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir
C) Bir veya birden çok işverene tabi olarak çalışan kişiye işçi denir.
D) Bağımlılık, ücret ve diğer unsurlarıyla oluşan hizmet akdine göre çalışan kişiye işçi denir.

2- 4857 Sayılı İş Kanununa göre işçi ile işveren arasındaki ilişkiye ne denir?

A) Borç İlişkisi
B) Edim İlişkisi
C) İş İlişkisi
D) Hizmet İlişkisi

3- 4857 Sayılı İş Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi işyerinden sayılmaz?

A) Dinlenme ve uyku için ayrılan yerler
B) Yıkanma, muayene ve bakım için ayrılan yerler
C) İşyerine ait araçlar
D) Komşu işyerinin avlu ve eklentileri

4) Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde iş alan ve işe aldığı işçilerini sadece bu işyerinde çalıştıran diğer işveren arasındaki ilişkiye ne denir?

A) Asıl İşveren- Alt İşveren
B) Konsorsiyum
C) İş Ortaklığı
D) Geçici İş İlişkisi

5) Hem 5510 sayılı kanun hem de 4857 sayılı kanunda belirtilen yükümlülükler açısından alt işveren ile asıl işveren arasındaki sorumluluk şekli nedir?

A) Müştereken ve müteselsilen sorumludur.
B) Birlikte sorumludur.
C) Alt İşveren sorumlu değildir.
D) Mutlak sorumluluk vardır.

6- 4857 Sayılı kanuna göre; daha önce aynı işyerinde işçi olarak çalıştırılmakta olan işçi ile alt işverenlik ilişkisi kurulması halinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Alt işverene 213 sayılı vergi usul kanununa göre yeniden değerleme oranı göz önünde bulundurularak 1.000 TL İdari para cezası uygulanır.
B) Asıl işverene 213 sayılı vergi usul kanununa göre yeniden değerleme oranı göz önünde bulundurularak 1.000 TL İdari para cezası uygulanır.
C) İlişkinin muvazaalı olduğu kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan beri asıl işverenin işçileri sayılırlar.
D) Her iki işverende ayrı ayrı işveren olarak değerlendirilirler.

7- Aşağıda belirtilen işlerden hangisi 4857 Sayılı İş Kanunun kapsamındadır?

A) Deniz ve hava taşıma işlerinde
B) Ev Hizmetlerinde
C) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri
D) Rehabilitasyon Merkezleri
8- Tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinin ve 507 sayılı esnaf ve sanatkarların iş kanunu kapsamına girmeden çalıştırabilecekleri işçi sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

Tarım Orman - Esnaf Sanatkâr
A) 50 -------------- 3
B) 40 -------------- 4
C) 100 -------------- 5
D) 30 -------------- 2

9- İşveren işçileri arasında belirsiz süreli çalışanla belirli süreli çalışan veya tam süreli çalışanla kısmi süreli çalışan arasında vermiş olduğu haklar açısından eşit davranma ilkesine aykırı davranırsa işçi en fazla ne kadar tazminat talep edebilir?

A) 7 günlük ücret
B) 1 aylık ücret
C) 2 aylık ücret
D) 4 aylık ücret

10- 4857 Sayılı kanunun 6. maddesinde
“ İşyerinin devri halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludur.” Denilmektedir.
Devralan işverenin sorumluluğu ne kadarlık süreyle sınırlıdır?

A)1 Yıl B) 2 Yıl C) 3 Yıl D) 4 Yıl

11- İşyeri devri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.
B) Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez.
C) Devir işçi yönünden haklı fesih nedenidir.
D) Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona ermesi halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.

12- Geçici iş ilişkisi ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A) İşveren, işçisinin sözlü rızasını alarak aynı işi yapmak üzere benzer işlerde çalıştırılmak koşuluyla başka bir işverene devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur.
B) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahiptir.
C) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli eğitimi vermek zorundadır.
D) Geçici iş ilişkisi 6 ayı geçmemek üzere yapılır, gerektiğinde en fazla 2 defa yenilenebilir.

13- İşveren ile geçici iş ilişkisi kurulan işveren arasındaki sorumluluk sırasıyla 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile 4857 sayılı iş kanunu açısından aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir.

A) Müştereken ve Mütesilsilen, - Birlikte
B) Birlikte- Müştereken ve Mütesilsilen
C) Birlikte- Mutlak Sorumluluk
D) Müştereken ve Mütesilsilen- Mutlak Sorumluluk

14- 4857 Sayılı İş Kanununa göre iş sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kanunda aksi belirtilmedikçe özel bir şekle tabi değildir.
B) Süresi 2 yıl ve daha fazla olanlar yazılı yapılmak zorundadır.
C) Damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.
D) İşçi bağımlı olarak iş görmeyi, işverende ücret ödemeyi üstlenir.

15- Niteliği itibariyle bir işin süreksiz iş sayılabilmesi için en fazla kaç gün sürmesi gerekir?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 40

16- Süreksiz iş olarak kabul edilen işlerde 4857 sayılı iş kanunun uygulanmayan maddelerinin yerine aşağıdaki kanunlardan hangisinin hükümleri uygulanır?

A) Borçlar Kanunu B) Deniz İş Kanunu
C) Basın İş Kanunu D) Medeni Kanun

17- Belirli süreli iş sözleşmesinin esaslı bir neden olmadan birkaç kez üst üste yapılması halinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Sonraki sözleşmeler geçersiz olur.
B) Sözleşmelerin tamamı geçersiz olur.
C) Başlangıçtan beri belirsiz süreli kabul edilir.
D) Zincirleme İş sözleşmesi halini alır.

18- Çağrı üzerine çalışma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yazılı olarak yapılan kısmi süreli iş sözleşmesidir.
B) Ne kadar çalışılacağına dair süre belirtilmemiş ise haftalık 20 saat kararlaştırılmış sayılır.
C) Sözleşmede çalışma süresi belirtilmemişse işçi her çağrıda üst üste en az 4 saat çalıştırılmalıdır.
D) Aksi kararlaştırılmadıkça çağrı, çalışılacak zamandan en az 2 gün önce yapılmalıdır.

19- Deneme süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A) Deneme kaydı varsa; 2 ay, toplu iş sözleşmesi ile en fazla 3 ay olabilir.
B) Deneme kaydı varsa; 2 ay, toplu iş sözleşmesi ile en fazla 4 ay olabilir.
C) Deneme kaydı varsa ;ne kadar belirtilmişse o geçerlidir. Toplu sözleşme ile en fazla 6 aya uzatılabilir.
D) Deneme süresi bireysel sözleşmede belirlenemez. Toplu sözleşme ile en fazla 4 aya kadar konulabilir.

20- Takım Sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Takım kılavuzu sıfatıyla takımı temsilen işçilerden biri sözleşmeyi yapar.
B) Yazılı yapılır ancak diğer işçilerin kimlik bilgileri ile alacakları ücretler ayrı ayrı belirtilmez.
C) İşe başlamasıyla her bir işçinin ücreti ayrı ayrı işveren veya işveren vekili tarafından ödenir.
D) Takım kılavuzu için diğer işçilerin ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılmaz.

21- Süreli Fesihle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Altı aydan az çalışan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra feshedilmiş sayılır.
B) Altı ay ile bir buçuk yıl arasında çalışan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra feshedilmiş sayılır.
C) Süreli fesih bildirimini işçinin yapmasına gerek yoktur.
D) Kanunda belirlenen süreler asgari olup, sözleşmeler ile artırılabilir.

22- Süreli fesih ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bildirim şartına uymayan işçinin tazminat ödeme yükümlülüğü yoktur.
B) Bir buçuk yıl ile üç yıl arasında çalışan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra feshedilmiş sayılır.
C) Üç yıldan fazla çalışmış olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır.
D) İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

23- İş Sözleşmesi feshinde izlenen usul ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fesih yazılı olarak yapılmalıdır.
B) Feshin sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmek zorundadır.
C) İşçinin savunması alınmadan, davranışı ve verimi ile ilgili nedenlerle sözleşme feshedilemez.
D) Fesih bildirimi mutlaka noter aracılığıyla yapılmalıdır.

24- Sözleşmenin feshedildiği kendisine tabliğ edilen işçi, tebliğ tarihinden itibaren ne kadarlık sürede hangi mahkemeye başvurabilir?

A) 6 İş günü – İş Mahkemesi
B) 15 gün- Sulh Hukuk Mahkemesi
C) 1 Ay – İş Mahkemesi
D) 45 gün – Sulh Hukuk Mahkemesi

25) Fesih nedeniyle dava sözkonusu olduğunda yerel mahkeme ve Yargıtay seri muhakeme usulüne göre davayı sonuçlandırmak zorunda oldukları süreler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yerel Mahkeme 2 ay, Yargıtay 1 ay
B) Yerel Mahkeme 1 ay, Yargıtay 2 ay
C) Yerel Mahkeme 3 ay, Yargıtay 6 ay
D) Yerel Mahkeme 6 ay, Yargıtay 3 ay

26- Feshin geçersiz olduğu yönünde mahkemece karar verildikten sonra işveren ne kadar süre içinde başlatmak zorundadır?

A) 6 İş Günü B) 15 Gün C) 1 Ay D) 2 Ay

27- İşçi feshin geçersiz olduğu yönünde kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının kendisine tebliğinden itibaren kaç gün içinde işverene başvurmak zorundadır?

A) 6 iş günü B) 8 iş günü
C) 10 iş günü D) 12 iş günü

28- Feshin geçersizliği mahkemece karar verilen İşçiyi başvurusuna rağmen başlatmayan işverenin ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) En az 1, en çok 3 aylık ücreti
B) En az 2, en çok 4 aylık ücreti
C) En az 4, en çok 8 aylık ücreti
D) En az 6, en çok 12 aylık ücreti

29- Feshin sonuçları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.
B)Feshin geçersizliği ile ilgili karar kendisine tebliğ edilen işçi 10 iş günü içinde işverene başvurmaz ise fesih geçerli fesih sayılır.
C) Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.
D)Feshin geçersiz olduğu mahkemece karar verilen ve 10 gün içinde işe başlamak üzere başvuran işçiyi, işveren en geç 15 gün içinde başlatmak zorundadır.

30- Bir işçi sözleşme sürensinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin işine girerse sözleşmenin bu şekilde feshinden ötürü, işçinin sorumluluğunun yanında yeni işverende aşağıdaki hallerin hangisinde sorumlu tutulamaz?

A) İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa
B) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa
C) İşçi Özel İstihdam bürosu aracılığıyla işe alınmışsa
D) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi çalıştırmaya devam ederse

31- Aşağıdakilerden hangisi işçinin haklı fesih nedenleri arasında yer almaz?

A) Sağlık sebepleri
B) Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
C) Zorlayıcı sebepler
D) Ücret zammı anlaşmazlıkları

32- Aşağıdaki hallerden hangisi sağlık nedeniyle işçinin haklı fesih nedeni sayılabilir?

A) İşyerindeki sürekli olarak beraber çalıştığı diğer bir işçinin bulaşıcı hastalığa yakalanması
B) İşverenin işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi
C) İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması
D) Diğer işçiler tarafından taciz edilen işçinin durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması

33- İşçinin zorlayıcı sebeplerden dolayı haklı olarak sözleşmeyi feshedebilmesi için işyerinde işin ne kadar süreden fazla durması gerekir?

A) 5 gün B) 1 Hafta
C) 10 Gün D) 2 Hafta

34- Aşağıdaki durumlardan hangisinde işçi sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet hallerine uyulmaması nedeniyle haklı olarak feshedebilir?

A) İşyerinde yapılan işin gerekli uyarılara rağmen niteliği itibariyle işçinin sağlığını tehlikeye atması
B) İşçinin sürekli olarak görüştüğü işverenin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması
C) İşverenin, işçinin ücretini kanun veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap etmemesi veya ödememesi
D) 1 Haftadan daha fazla süreyle işyerinde işin durmasını gerektirecek durumun ortaya çıkması

35- Aşağıdakilerden hangisi işverenin haklı fesih nedenleri arasında sayılamaz?

A) Sağlık Sebepleri
B) Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
C) İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesinde belirtilen bildirim sürelerini aşması
D) Bayan işçinin işverenin bilgisi dışında hamile kalması

36- İşçinin hastalık ve kaza hallerinde işverenin bildirimsiz fesih süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İşçinin işyerindeki çalışma süresine göre 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesinde belirtilen bildirim sürelerini 6 hafta aşmasından sonra doğar.
B) İşçinin işyerindeki çalışma süresine göre 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesinde belirtilen bildirim süresinin sonunda doğar.
C) Hastalık ve kazanın öğrenildiği tarihten itibaren 6 hafta sonra doğar.
D) Hastalık ve kaza ile ilgili sağlık raporlarının işverene intikalinden 6 hafta sonra doğar.

37- İşçinin işyerinde işlemiş olduğu bir suçtan dolayı işverenin haklı fesih olarak iş sözleşmesini feshedebilmesi için en az kaç gün ertelenmeyen bir ceza alması gerekmektedir?

A) 8 gün B) 10 gün C) 30 gün D) 45 gün

38- Aşağıdaki hallerinde hangisinde işverenin haklı fesih hali söz konusu değildir?

A) Alkolle ilgisi olmayan bir işyerinde işçinin işyerinde alkollü içecek içmesi veya uyuşturucu madde kullanması
B) Alkolle ilgisi olmayan bir işyerinde işçinin işyerine sarhoş gelmesi
C) 3 yıldır çalışmakta olan işçinin 4 gün boyunca gözaltına alınması nedeniyle devamsızlık yapması
D) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması

39- İşçinin işverene ait makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri hasara uğratmış olması sonucu bu hasarın maliyeti işçinin kaç günlük ücretini aşarsa işverene haklı fesih nedeni olur?

A) 10 B) 15 C) 30 D) 45

40- “İşçi ve işverene tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi öğrenildiği tarihten itibaren 6 iş günü geçtikten, her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl sonra kullanılamamaktadır.”
Yukarıda belirtilen fesih yetkisinde belirtilen ve öğrenilen fiil nedir?

A) Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde gerçekleşen fiiller
B) Zorlayıcı sebepler
C) Sağlık Sebepleri
D) Gözaltına alınma veya tutuklanma hali

Lütfen Yorum Yapın.

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.