İşletme Finansmanı Soruları 2007 - Ekonomizm

19.01.2016

İşletme Finansmanı Soruları 2007

S1: 90 gün vadeli bir satışta ,malın bedelinin 10 gün içerinde ödenmesi durumunda % 5  iskonto dan yararlanma olanağına sahip bir firma, malın bedelini ilk 10 gün içinde ödemeyip vade sonunda öderse katlanacağı alternatif maliyet ne olur?
            a) 0,24
            b) 4,73
            c) 0,001
            d) 0,21
            e) 1,89

S2: Aşağıdakilerden hangisi bir likidite oranıdır?
            a)toplam borçlar/ toplam varlıklar
            b) kısa vadeli borçlar/ toplam borçlar
            c) öz sermaye / maddi duran varlıklar
            d)  duran varlıklar / toplam varlıklar
            e) (dönen varlıklar – stoklar)/ kısa vadeli borçlar

S3:Aşağıdakilerden hangisi işletmenin faaliyet oranlarından birisidir?
            a)toplam borçlar/ toplam varlıklar
            b) kısa vadeli borçlar/ toplam borçlar
            c) öz sermaye / maddi duran varlıklar
            d)  satışlar/alacaklar
            e) dönen varlıklar/ kısa vadeli borçlar


S4: bir işletmenin varlıklarını ,borçlarını ve öz sermayesini tasnifli bir şekilde gösteren tabloya ne denir?
            a) Fon akım tablosu
            b) Nakit akım tablosu
            c) gelir tablosu
            d) bilanço
            e) Net işletme sermayesi değişim tablosu

S5: Net işletme sermayesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
            a) uzun net işletme sermayesi döner varlıklarla kısa vadeli borçlar arsındaki farktır.
            b) net işletme sermayesi döner varlıkların uzun vadeli kaynaklarla finanse edilen kısmıdır.
            c) net işletme sermayesi döner varlıkların kısa vadeli kaynaklarla finanse edilmeyen kısmıdır.
            d) net işletme sermayesi döner varlıklarla toplam borçlar arasındaki farktır.
            e) net işletme sermayesi cari varlıklar ile cari borçlar arasındaki farktır.

S6: Sermaye artırımı nedeniyle yeni hisse senetlerinin mevcut veya yeni ortaklara bir YTL’nin üzerinde bir hedefle satılması halinde edilen farka ne denir ve bilançonun neresinde gösterilir?
            a) yeniden değerleme değer artışı – aktif tarafta duran varlıklar içinde
            b) yeniden değerleme artışı – pasif tarafta öz sermaye içinde
            c) emisyon primi – aktif tarafta – duran varlıklar içinde
            d)emisyon primi- pasif tarafta – öz sermaye içinde
            e)yedekler – pasif tarafta- öz sermaye içinde

S7: aşağıdakilerden hangisi net işletme sermayesi azaltan nedenlerden biri değildir?
            a) faaliyetler sonucu zarar edilmesi
            b) nakit sermaye artırımına gidilmesi
            c) uzun vadeli borç alınması
           d) duran varlık satın alınması
            e) kar payı ödenmesi veya azaltılmasına gidilmesi

S8: Bir faaliyet dönemi içerisinde sağlanan finansal olanaklar ve bunların kullanış yerlerini özetleyen tabloya ne denir?
            a) nakit akım tablosu
            b) fon akım tablosu
            c) net işletme değişim tablosu
            d) kar dağıtım tablosu
            e) öz sermaye değişim tablosu

S9: Firma yöneticileri firmanın hangi oranlarına daha fazla önem verirler?
            a) likidite oranlarına
            b) borsa performanslarını değerlendirmede kullanılan oranlar
            c) mali bünyeyle ilgili oranlar
            d) faaliyet oranları
            e) karlılık oranları

S10: Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin fon kaynaklarından biri değildir?
            a) firmanın faaliyetler sonucu yaratılan kaynaklar
            b) firmanın aktif değerlerindeki azalışlar
            c) firmanın borçlarındaki artışlar
            d) sermayedeki artışlar
            e) firmanın nakit değerlerindeki artışlar

S11: Örnek bilançoya göre işletmenin net işletme sermayesi değişim tablosunda sırasıyla artış, azalış, rakamları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir.
           
            Artış                Azalış
            a) 24000          41000
            b) 41000         0
            c) 45000          24000
            d) 0                 45000
            e) 45000          0

S12: Bilanço verilerine göre net işletme sermayesindeki değişimin kaynak ve kullanış rakamları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verşilmiştir?

                        Kaynak                       Kullanışı
            a) 17000                                 140000
            b) 570000                               8000
            c) 8000                                   570000
            d) 38000                                 170000
            e) 370000                               18000

S13: Net işletme sermayesinde ne kadar değişim olmuştur?
            a) 21000 YTl azaldı
            b) 42000 YTl arttı
            c) 21000 YTL arttı
            d) 45000 YTL azaldı
            e) 45000 YTL arttı

S14: Fiyat/ kazanç oranının 2 olması neyi ifade eder?

            a) her 1 YTL’lik hisse başına net karına karşılık yatırımların yaptığı faaliyetlerle ortakların servetine bir katkı sağlayamadığı anlamını ifade eder
            b) hisse senedinin 1 YTL’lik defter değerine karşılık yatırımların kaç YTL ödemeye razı olduklarının göstergesidir
            c) firmanın her 100 YTL faiz giderine karşılık 200 YTl faaliyet geliri elde ettiği anlamına gelir
            d) firmanın aktiflere yaptığı her 100 YTL yatırımın 200 YTl faaliyet geliri elde ettği anlamına gelir
            e) her 1 YTl’lik hisse başına net karın yatırımcılara hisse senedine 2 YTL ödemeye razı olduklarını ifade eder

Aşağıdaki sorular ( 15-17) EK’deki ÖRNEK:1’e göre yapılacaktır.
S15: Aşağıdakilerden hangisi işletmenin cari oranını vermektedir?
            a) 0,57 ve 0,56
            b) 0,67 ve 0,66
            c)  1,65 ve 1,68
            d) 1,73 ve 1,77
            e) 0,067 ve 0,065

S16: Aşağıdakilerden hangisi firmanın stok devir hızını vermektedir?
            a) 0,27 ve 0,11
            b) 5,0 ve 4,6
            c) 1,625 ve 1,2
            d) 1,18 ve 5,44
            e) 2,01 ve 3,23

S17: Aşağıdakilerden hangisi firmanın kaldıraç oranını ifade eder?
            a)0,45 ve 0,439
            b) 2,21 ve 2,27
            c) 0,669 ve 0,637
            d) 1,40 ve 1,55
            e) 0,82 ve 0,78

S18. İç karlılık oranının (İKO) firmanın sermaye maliyetlerinden (r) kadar büyük ise NBD için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
            a) İKO>r  ise NBD >0
            b) İKO>r ise NBD=0
            c)İKO >r ise NBD < 0
            d) İKO >r ise NBD>1
            e) İKO>r ise NBD=1

S19: Bu işletmenin sermaye kaynakları aşağıdaki gibidir.

                        Yabancı                      Tutar               Ver. Son.
                                               (Bin YTL)       Maliyet
Kaısa V: borçlar                     30                    0,25
Uzun V. Borçlar                     10                    0,28
Tahviller                                 40                    0,30
Adi hisse senedi                     60                    0,30
İhtiyatlı hisse senedi   40                    0,32
Dağıtılmamış karlar    20                    0,34

Bu verilere göre işletmenin ağırlıklı ortalama sermeye maliyeti % kaçtır?
            a) 299,5
            b) 0,2995
            c) 14,975
            d) 0,14975
            e) 29,950

S20: Bir firmanın hisseleri piyasada 1250 YTL’ye işlem görmektedir. Firma cari dönemde 100 YTL kar payı dağıtmıştır. Firmanın kar payındaki yıllık sabit büyüme oranı%25 ‘dir. Buna göre firmanın öz sermeye maliyeti kar payı iskorocu modeli yaklaşımına göre % kaçtır?
            a) %33
            b)%10
            c) %25
            d) % 35
            e) %20

S21: Dolanımda nominal değeri 1000TL olan 10 milyon adet hisse senedi bulunan bir anonim şirket 10 milyar TL tutarındaki finansman gereksinimini (birinci seçenek) %25 maliyeti borçlanma ,(ikinci seçenek) sermaye artışına…………(devamı kodlanılamadı:)………………………….

S22: Aşağıdakilerden hangisi ortalama stok düzeyinin yükselmesiyle birlikte artan giderlerden biridir?
            a) sermaye maliyeti
            b) depolama giderleri
            c) sigorta giderleri
            d) sipariş giderleri
            e) elde bulundurulan malın çalınması, bozulması veya modelinin geçmesi gibi nedenlerle ayırtılabilecek kayıplar

S23: Aşağıdakilerden hangisi stok düzeyinin yükselmesiyle birlikte azalacak maliyetlerden birisidir?
            a) sipariş giderleri
            b) sermaye maliyeti
            c) depolama giderleri
            d) sigorta giderleri
            e) sipariş giderleri

Aşağıdaki sorular (24 ve 25) verilen örneğe göre yapılacktır. Örnek : yıllık 5000.000 birim hammaddeye ihtiyaç duyan bir firmanın hammaddede stoklanan birim başına bulundurma maliyeti 60.000 TL’dır. Firma sipariş başına 4000.000 TL sabit gidere katlanmaktadır. Bu verilere göre

S24: Aşağıdakilerden hangisi firmanın optimal sipariş miktarını vermektedir?
            a) 8,165 birim
            b) 66.666.666.7 birim
            c) 500.000 birim
            d)960.000 birim
            e) 15.000 birim

S25: Aşağıdakilerden hangisi firmanın optimal sipariş sayısını vermektedir?
            a) 000075 defa
            b) 63 defa
            c) 1 defa
            d) 0,52 defa
            e) 33,3 defa

S26: Aşağıdakilerden hangisi bugun bankaya yatırılacak 10.000TL’nin yıllık %25 faizden 4 yıl sonraki tutarını vermektedir?
            a) 38.147TL
            b) 228.882TL
            c) 112.587,8TL
            d) 655.36TL
            e) 15.728,6TL

S27: Aşağıdakilerden hangisi 6 yıl boyunca %10 daha fazla ödeme taahhüdü verdiğimiz takdirde, yıllık %25 faiz üzerinden bankadan bugün alabileceğimiz borç miktarını verir?
            a) 18.890TL
            b) 57.640TL
            c) 16.012TL
            d) 39.092TL
            e) 24.000TL

S28: Bir yıllık kuruluş ve 3 yıllık ekonomik ömrü olan bir projenin ilk yatırım tutarı 110.000TL yıllık net nakit girişleri ise 50.000’şer bin TL dır. Düzeltme katsayıları sırasıyla 1.00          ,0.90 ,0.80 ve 0.70 olan projenin NBD’i belirlilik eşitliği yaklaşımına göre ne olur? Risksiz faiz oranı %20 ve risk primi %5’tir.
            a) 20.400TL
            b) 4.626Tl
            c) 24.468Tl
            d) 30. 480TL
            e) 17.611TL

S29:                                                               A Şirketi         B Şirketi
            Pay senedinin pay fiyatı                    2500TL           4500TL
            Pay başına kar payı                            300TL             500TL
            Beklenen büyüme hızı                       %15                %20
            Pay senet çıkarım gideri                     %10                %10
            (piyasa fiyatının yüzde olrak)
Aşağıdakilerden hangisi A ve B şirketlerinin öz sermaye maliyetlerini vermektedir?
a) %27- %31
b) %29,6- %34,1
c) %30 -%34,8
d) %49,3 - %34,6       (Not:  d ve e şıkları tam olarak kodlanmadığından yanlışlık olabilir)
e) %22 - %83,5

S30:   eşitliğinde  g neyi ifade etmektedir?

            a) cari dönemde dağıtılan kar payını
            b) hisse senedinin cari piyasa fiyatını
            c) gelecekte dağıtılacak kar payını
            d) hisse senedinin gelecekteki fiyatını
            e) kar payındaki yıllık sabit büyüme oranını
S31: Eldeki kuş teorisi aşağıdaki ifadelerden hangisini benimser?
            a) firma daha çok kar payı ödedikçe sermaye maliyeti artar
            b) firma daha çok kar payı ödedikçe sermaye maliyeti azalır
            c) firma daha çok kar payı ödedikçe sermaye maliyetinde herhangi bir değişiklik olmaz
            d) kar payı ödemeleri azaldıkça risk artacağından sermaye maliyeti artar
            e) kar payı ödemeleri azaldıkça risk azalacağından sermaye maliyeti artar

S32: Aşağıdakilerden hangisi nakit şeklinde kar payı ödeme süresinin aşamalarından biri değildir?
            a) İlan tarihi
            b) Kar payı- tarihi
            c) Kayıt tarihi
            d) ödeme tarihi
            e) kar payı tutarı
S33: Aşağıdaki soruları (32-34) EK’teki örnek 2’ye göre yapılacaktır.
Beklenen net nakit akışları yöntemine göre, yukarıdaki örnek projenin beklenen net bugünkü değerini veren şıkkı işaretleyiniz?
            a) 293,6
            b) 893,6
            c) 401,6
            d) 502,6
            e) 546,6

S34: Aşağıdakilerden hangisi örnek projenin her bir yılının standart aşamalarını vermektedir?
            a) 0-9827,8-498,07 ve 197,6
            b) 0-15356-1216 ve 4500YTL
            c) 0-123,9-34,87 ve 67,08YTL
            d) 15356-1216 ve 4500YTL
            e) 123,9-34,87 ve 67,08YTL
S35:Aşağıdakilerden hangisi örnek projenin beklenen değerini vermektedir?
            a) 2,74
            b) 0,41
            c) 2,38
            d) 0,68
            e) 0,36

S36: Finansman bonusuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
            a) Fin. bonosunu sadece bankalar çıkarabilir
            b) Fin. bonosunu sadece genel finans ortakları çıkarabilir
            c) Fin. bonosu en az 60 ve en fazla 720 günlük vadelidir
            d) Finansman bonosu 30 günden az ve 30’un katları şeklinde 360 günden fazla vadeli çıkarılamaz
            e) Fin. bonosu 30 gün ile 360 gün arasında istenilen vade de çıkarılabilir.

S37: Aşağıdakilerden hangisi karar ağacı yöntemine göre beklenen NBD’nin hesaplamasında kullanılır?
            Formülüne bakınız.
EK
ÖRNEK 1

ABC Şirketinin 31.122005 ve 31.12.2006 dönemlerine ait bilanço ve gelir tabloları

AKTİFLER                                         2005                      2006
DÖNEN VARLIKLAR
Hazır değerler                                    4500                      6000
Menkul kıymetler                              1500                      2500
Ticari alacaklar                                65000                    95000
Stoklar                                                 40000                    50000
Diğer  Dön. Varlıklar                       5500                      8000
Toplam Dön. Varlıklar                    116500                 161500
DURAN VARLIKLAR
Maddi duran varlıklar                     45000                    60000
Maddi olmayan duran varl.            11000                    13000
Toplam dur. Varlıklar                      56000                    73000
Aktif toplam                                       175500                 234500

PASİFLER
BORÇLAR
Kısa vad. Borçlar                              67000                    91000
Uzun vad. Borçlar                             11000                    12000
ÖZSERMAYE
Sermaye                                               33500                    44000
Yenid. Değ. Değer. Art.                     26000                    30000
Yedekler                                              25000                    30000
Top. Öz sermaye                                 94500                    131500
Toplam pasifler                                 172500                 234500

GELİR TABLOSU
                                                               2005                      2006
Brüt satışlar                                        211900                 234500
Satışlardan indirimler                      11900                    14500
Net satışlar                                          200000                 220000
Satışların maliyeti                             145000                 160000
Brüt satış karı                                    55000                    60000
Faaliyet giderleri                              30000                    32000
Faaliyet karı(FVÖK)                        25000                    28000
Finansman giderleri                         8400                      10000
Dönem karı                                         16600                    18000
Vergi(%25)                                         4150                      4500
Net dönem karı                                  12450                    13500

ÖRNEK 2: Trabzon’da kurulması düşünülen hamsi projesinin gelecek yıllarda sağlayacağı net nakit hareketlerinin aşağıdaki gibi  olacağı tahmin edilmektedir. Projenin bir yılda kurulacağı ve kurulduktan sonra ekonomik olarak 2 yıl faaliyet göstereceği düşünülmektedir..( risksiz iskonto oranı 525)

T0  A1        P0
(%)

T1  A1            P0


340         %20
480         %25
500          %40
760          %15
T2 A1                Pi


300                 %10
 340               %20
380                 %50
420                 %20

                %100
Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.