KTÜ Sermaye Piyasası Soruları - Ekonomizm

7.11.2014

KTÜ Sermaye Piyasası Soruları

1-Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılandığı piyasaya ne denir?
-Para piyasası

2- Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasalarının gelişimini etkileyen faktörlerden biridir?
-Ekonomide tasarruf düzeyinin yükselmesi

3-Finansal varlıkların değişim aracı olarık para gibi kullanılabilme özelliğine ne denir?
-Paraya çevrilebilirlik

4-Daha önce işlem görmüş finansal varlıkların tekrar işlem gördüğü piyasaya ne denir?
-İkincil piyasa


5-Para ve sermaye piyasalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
-Para piyasası faiz oranları sermaye piyasası faiz oranlarına göre daha yüksektir

6-Kredi verilen tarafın yükümlülüğünü yerine getirmemesi, bu ihtiyacını kısa vadede karşılayabilme gücüyle ilgili risk, bankaların tasarruflara ödediği faiz oranı ile uzun vadeli olarak yaptıkları yatırımlar veya verdikleri kredilerden elde edecekleri faiz gelirleri arasındaki fark.
Yukarıdaki tanımlar hangi riskleri ifade eder?
-Kredi riski likidite riski faiz oranı riski

7-Aşağıdakilerden hangisi nakit çıkışı gerektirmeyen kredi türüdür?
-Teminat ve kefalet mektubu

8-Menkul kıymetlerin geri alma taahhüdüyle satılmasına ne denir?
-Repo

9-Menkulleştirme yoluyla oluşturulan yeni borçlanma araçlarına ne denir?
-Varlığa dayalı menkul kıymet

10-İşletmenin ihraç ettikleri tahvillerin geri ödenmesinde kullanılmak üzere oluşturduğu fona ne denir?
-İtfa fonu

11-Faiz ödemeleri bir fiyat endeksine bağlanmış olan tahvillere ne denir?
-Endeksli tahvil

12-Nominal değeri 100.000YTL, satış fiyatı 60.000YTL olan 1 yıl vadeli sıfır kuponlu tahvilin getirisi yüzde kaçtır?
-66,7

13-Nominal faiz oranı %24, enflasyon oranı %10 ise reel getiri faiz oranı kaçtır?
-0,127

14-Rüçhan hakkı nedir?
-Mevcut ortakların yeni ihraç edilen hisse senetlerinde öncelikli satın alma hakkı

15-Ortaklarına kar ve zarara katılma hakkı dışında başka hak vermeyen menkul kıymete ne denir?
-Kar zarar ortaklığı belgesi

16-Hisse senetlerini halka arz eden şirketler ile alıcıların doğrudan doğruya karşılaştıkları ve uzun vadeli fonların tasarruf sahiplerinden ihraca şirketlere akışının sözkonusu olduğu piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
-Birincil piyasa

17- 1 lot kaç hisse senedinden oluşur?
-1000

18-Yönetim kurulu tarafından menkul kıymet bazında hisse sayısını aşan eksper onayıyla gerçekleştirilen bölünmez bir bütün olarak işlem gören emir aşağıdakilerden hangisidir?
-Özel emir

19- YIL _ ORT. PİY. FİY. _ HBK
2004 _ 15 _ 3
2005 _ 20 _ 5
2006 _ 21 _ 7
Gelecek yıl için hisse başına net karın 6 YTL olacağı öngörüldüğüne göre hisse senedinin değeri kaç YTL dir?
-24

20-Vadesi, miktar ve fiyatı bugünden belirlenmiş herhangi bir ürünün ileriki bir tarihte teslimini öngören sözleşmeye ne ad verilir?
-Vadeli işlem sözleşmesi

21-Vadeli YTL faiz oranı %24, Euro faiz oranı %4 spot döviz kuru 1Euro =1,9 YTL, spot ise, 3 ay vadeli forward kur kaç YTL dir?
-1,995

22-Vadeli sözleşmeler ile gelecek söz. arasında aşağıdaki konulardan hangisi bakımından fark yoktur?
-Sözleşmeye konu olan kıymetler

23-Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurulunun mesleki faaliyetleri arasında yer almaz?
-Değerlendirme

24-AŞ lerin ortak sayısı kaçı aştığında SPK nın kaydına alınır?
-250

25-Aşağıdakilerden hangisi SPK nın daire başkanlıkları arasında yer almaz?
-Kotasyon Daire Başkanlığı

26-Borsa yönetim kuruluna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
-Bir başkan bir üyeden oluşur

27 Aşağıdakilerden hangisi borsanın organlarından biri değildir?
-Genel sekreterlik

28-Aşağıdakilerden hangisi İMKB de hazırlanan endekslerden biri değildir?
-Ulusal 20

29-Borsaya kayıtlı menkul kıymetlerin en kısa sürede ve en düşük maliyetlerle alınıp satılabilmesi aşağıdakilerden hangisidir?
-Devamlı piyasa

30-Hisse senedinin belirli bir fiyatla satışa sunulduğu ve alıcıların fiyat teklifleri alınarak en yüksek fiyatı verene satışın yapıldığı yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?
-Açık arttırma yöntemi

31-Türev piyasalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
-Hedging, gelecekteki fiyat artışlarında kar elde etmek amacıyla alım satım yapılmasıdır

32-?
-Finansal kurumlar

1. Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaçlan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak
b) Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılmasını sağlamak
c) Borsada spekülatif hareketlerin Önlenmesini sağlamak
d) Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını sağlamak
e) Tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemek


2. Sermaye Piyasası Kanunu aşağıdaki konulardan hangisini kapsamaz?

a) Sermaye piyasası araçlarının ihracı esasları
b) Borsalar ve diğer teşkilatlanmış piyasalar
c) Sermaye piyasası kurumları
d) Sermaye piyasası faaliyetleri
e) Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları


3. SP Kanunu açısından, sermaye piyasası araçlarının halka arzında tasarruf sahiplerini bilgilendirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi hazırlanmaktadır?

a) Halka arz daveti
b) İzahname
c) Sirküler
d) Ticaret gazetesinde ilan
e) Sermaye piyasası onaylı reklam


4. Sermaye piyasası araçlarının kaydi olarak izlenmesi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılmaktadır?

a) Takasbank
b) İMKB
c) Merkezi kayıt kuruluşu
d) SPK
e) Aracı kurum


5. Anonim şirketlerin hisse senetlerinin halka arz edilmiş olması için gerekli olan pay sahibi sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 150
b) 1000
c) 51
d) 49
e) 250


6. Aşağıdaki şirket türlerinden hangisi hem Sermaye Piyasası Kanunu hem de Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile düzenlenmez?

a) Kollektif şirketler
b) Komandit şirketler
c) Adi şirketler
d) Limited şirketler
e) Anonim şirketler


7. Kayıtlı sermaye sisteminin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Esas sözleşmede hüküm bulunur
b) TTK'nun sermaye artırılmasına dair hükümlerine tabi değildir
c) Asgari hisse senedi miktarı belirtilir
d) Sermaye ticaret siciline tescil edilir
e) SPK izni gerekir


8. TTK'na göre anonim şirketlerde sermaye artırım sürecinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Esas sözleşmede madde değişikliği için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması
b) Esas sözleşmede madde değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması
c) Esas sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi
d) Genel kurul tarafından sermaye artırım kararının alınması
e) Hisse senetlerinin basılarak teslim edilmesi


9. Anonim şirketlerde kar dağıtımında pay sahiplerine ödenecek olan birinci temettü oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ödenmiş sermayenin %10'u
b) Ödenmiş sermayenin %5'i
c) Net karın %10'u
d) Brüt karın %10'u
e) Brüt karın %5'i


10. Anonim şirketler aşağıdaki durumların hangisinde kar dağıtımından muaf tutulabilirler?

a) Şirketin karının olmaması durumunda

b) Aktif toplamı 2.150 milyarı aşmayan halka açık anonim şirketlerde birinci temettü tutarının ödenmiş sermeyenin % 10'undan düşük olması durumunda

c) Aktif toplamı 50 milyarı aşan halka açık anonim şirketlerde birinci temettü tutarının ödenmiş sermeyenin %10'undan düşük olması durumunda

d) Aktif toplamı 2.150 milyarı aşmayan halka açık anonim şirketlerde birinci temettü tutarının Ödenmiş sermeyenin %50'sinden düşük olması durumunda

e) Aktif toplamı 50 milyarı aşmayan halka açık anonim şirketlerde kar dağıtımı yapılmaz


11. Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğim haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Sermaye Piyasası Kurulu kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kurul, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanır

b) İlgili Bakan, Kurulun yıllık hesapları ile harcamalarına ilişkin işlemlerini denetletir

c) Kurul sermaye piyasası araçlarının, ihracını, halka arz ve satışının şartlarını düzenler

d) Sermaye piyasası araçlarının ödünç alma ve verme işlemleri ile açığa satış işlemlerine ilişkin ilke ve esasları belirler

e) Kurul, görevlerinin yerine getirilmesinde bakanlıklardan, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden görüş ve bilgi isteyemez


12. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre sermaye piyasası faaliyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık edilmesi

b) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık edilmesi

c) Yatırım danışmanlığı yapılması

d) Portföy işletmeciliği veya yöneticiliği yapılması

e) Aracı kurumların denetlenmesi


13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Aracı kurumların kuruluşlarına izin verilebilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?

a) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması
b) Hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması
c) Sermayelerinin 100 milyardan az olmaması
d) Esas sözleşmelerinin TTK'na uygun olması
e) Ortak sayısının 5 ten az olmaması


14. Yatırımcıları koruma fonunun kuruluş amacı nedir?

a) Hisse senetleri halka arz edilen anonim şirketlerin korunması

b) Hisse senetleri yatırımı yapan tasarruf sahiplerinin korunması

c) Hakkında tedrici tasfiye ve iflas kararı verilen aracı kurumların ve bankaların, yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerini yerine getirmek ve tasfiye giderlerini karşılamak

d) Hakkında tedrici tasfiye ve iflas kararı verilen aracı kurumların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerini yerine getirmek

e) Hisse senetleri yatırımı yapan tasarruf sahiplerinin zararlarının korunması


15. Menkul kıymetler yatırım fonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Fonun tüzel kişiliği yoktur
b) Fonun mal varlığı kurucunun mal varlığından bağımsızdır
c) Yatırım fonları katılma belgelerinin nominal değerleri 10.000 TL'dir
d) Fon varlığının korunması ve saklanmasından Takasbank sorumludur
e) Kurucu ile katılma belgesi sahipleri arasındaki ilişkilere SPK ve Borçlar Kanununun hükümleri uygulanır


16. Menkul kıymetler yatırım fonlarının yönetim ilkeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Yatırım fonunun mal varlığı yöneticinin yükümlülükleri yerine getirmesi amacı ile kullanılabilir
b) Fon başka fonların katılma belgelerini satın alamaz
c) Fon mal varlığı teminat olarak gösterilebilir
d) Fon ikinci şahıslar tarafından hacz edilemez
e) Fon yönetici ve kurucunun ihraç ettiği hisse senetlerini portföyüne satın alabilir


17. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre defter ve kayıt tutmayanlar, defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı hesap açan veya kayıt tutanlar ve bunlarda her türlü muhasebe hilesi yapanlar ile ilgili olarak aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır?

a) l yıldan 3 yıla kadar hapis ve 8 milyar liradan 20 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar
b) 5 milyar liradan 15 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar
c) Defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı düzenlemeler yapan Aracı kurular uyarı cezası alırlar
d) Defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı düzenlemeler yapan Aracı kurumlar geçici olarak kapatılır
e) Defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı düzenlemeler yapan Aracı kurumların faaliyet izinleri kaldırılır


18. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir veya birden çok ürünün işlem göreceği il, bölge veya ülke düzeyinde faaliyet göstermek üzere ürün ihtisas borsaları açılabilir yada kurulabilir. Bu borsalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) İhtisas borsalarının kuruluşunda, çalışma alanlarının genişletilip daraltılmasında Birliğin görüşü alınır
b) Ürün ihtisas borsalarının açılmasında borsanın işlem hacmi ve derinliği önemlidir
c) Alım satım yöntemleri arz ve talebe göre vadeli olarak belirlenir
d) Fiziksel, kurumsal ve finansal alt yapı ile uzman personel yeterliliği önemlidir
e) Borsalar umumî mağazacılık yapabilirler ve lisanslı ürün depoları da kurabilirler


19. Karaparanın aklayıcıları açısından sermaye piyasasının avantajları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Karaparanın aklanmasının incelenmesi ve gözetimi zordur
b) Bir ülkede faaliyet gösteren sermaye piyasasından diğer bir ülkenin sermaye piyasasına girişler kolayca gerçekleştirilmektedir
c) Sermaye piyasaları likit, büyük ve araç çeşitliliğine sahip oldukları için hızlı işlemler yapılarak gelirin niteliği ve şekli değiştirilebilir
d) Aracı kuruluşlar arasındaki rekabet, paranın kaynağının araştırılmasına engel olabilir
e) Piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin çeşitliliği önemlidir


20. İMKB aşağıdaki hukuki düzenlemelerden hangisine tabi değildir?

a) 91 sayılı KHK
b) Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında yönetmelik
c) İMKB yönetmeliği
d) Kıymetli evrak kanunu
e) SPKCEVAPLAR

1 C
2 E
3 C
4 C
5 E
6 C
7 C
8 B
9 B
10 B
11 E
12 E
13 A
14 C
15 D
16 B
17 A
18 C
19 E
20 D
21. Menkul kıymetler borsalarının özel bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliği kazanmasını sağlayan düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

a) SPK
b) İMKB Yönetmeliği
c) 91 sayılı KHK
d) Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında yönetmelik
e) Türk ticaret kanunu


22. Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 06.10.1983
b) 06.10.1984
c) 19.02.1996
d) 28.01.1984
e) 01.01.1996


23. Borsalarda olağandışı olumsuz gelişmelerin meydana gelmesi durumunda borsanın geçici olarak kapatılmasında yetki sınırları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

a) Borsa başkam tarafından l gün
b) SPK tarafından 3 gün
c) Borsa yönetim kurulunun talebi üzerine SPK tarafından 3 gün
d) SPK'nun talebi üzerine ilgili bakan tarafından l ay
e) Borsa yönetim kurulu tarafından 3 gün


24. Borsa üyeleri arasında borsa işlemlerinden doğan ihtilafların çözümü hangi mercii tarafından gerçekleştirilmektedir?

a) Borsa yönetim kurulu
b) Uyuşmazlık komitesi
c) Yönetim kurulu
d) Borsa üyeleri
e) SPK


25. Menkul kıymetler borsalarında disiplin cezaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Uyarı
b) Kınama
c) Para cezası
d) Borsa üyeliğinden çıkartılma
e) Denetim


26. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların yükümlülüklerinden birisi değildir?

a) Çerçeve sözleşmesi imzalamak
b) Müşteriyi tanımak
c) Blokaj
d) Borsa üyeliği
e) Temettü avansı dağıtmak


27. Kayıtlı sermayeli anonim şirketlerin, satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayeleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Başlangıç sermayesi
b) Çıkarılmış sermaye
c) Tavan sermaye
d) Esas sermaye
e) Asgari sermaye


28. Sermaye Piyasası Kurulu, yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda aşağıdaki tedbirlerden hangisini almaya yetkili değildir?

a) Mali durumu zayıflayan aracı kurumların iflasına karar vermek
b) Halka açık anonim şirketlerin bazı yönetim kurulu kararları için iptal davası açmak
c) Sermaye piyasası mevzuatına aykırı davranan aracı kurumlarda imza yetkisini kaldırmak
d) İzinsiz halka arz ve satış işlemlerini durdurmak
e) Gerekli olduğu durumlarda kamuoyuna açıklanmamış bilgileri açıklamak


29. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Kamu tüzel kişiliğidir
b) İdari ve mali özerkliğe sahiptir
c) Başkan dahil 7 üyeden oluşur
d) Yetkilerini ilgili bakanın sorumluluğu altında kullanır
e) Merkez Ankara'dadır


30. Yatırım ortaklıklarına kuruluş ve faaliyet izni verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

a) Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulmaları
b) Başlangıç sermayelerinin SPK tarafından belirlenen miktardan az olmaması
c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkartılması
d) Ticaret unvanlarında Yatırım Ortaklığı ibaresinin bulunması
e) Ortak sayısının 250'den fazla olması


31. Aşağıdaki kurumların hangisinin kuruluşunda ayni sermaye konulabilir?

a) Gayrimenkul yatırım ortaklığı
b) Aracı kurum
c) Yatırım ortaklığı
d) Risk sermayesi yatırım ortaklığı
e) Banka


34. Menkul kıymet borsaları aşağıdakilerden hangisi tarafından idare ve temsil olunur?

a) Borsa komiseri
b) Borsa başkanı
c) Yönetim kurulu
d) Yönetim kurulu kararlarına göre borsa başkanı
e) SPK


35. Borsanın gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Borsa üyelerinin giriş aidatları
b) Kotasyon ücretleri
c) Borsa işlemleri tescil ücretleri
d) Kürtaj ücretlerinin bir kısmı
e) Cezalar


32. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Tüzel kişiliğe sahiptir
b) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur
c) Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri İMKB'nın belirlediği üyeler arasından SPK tarafından seçilir
d) Bütün aracı kurumlar üye olmak zorundadırlar
e) Meslek kurallarını oluşturma görevi ve yetkileri vardır


36. Borsa başkanının atanması, görev ve yetkileriyle ilgili olarak aşağıda-kilerden hangisi yanlıştır?

a) Borsanın en üst amiri ve temsilcisidir
b) Ticari şirketlerde pay sahibi olamaz
c) SPK'nun teklifi ile, müşterek kararname ile 3 yıl için atanır
d) Finans alanında 15 yıllık tecrübeye sahip olması gerekir
e) Ticaretle uğraşamaz


33. Aşağıdakilerden hangisi SPK tarafından düzenlenen bir suç değildir?

a) Yapay piyasa oluşturmak
b) Yatırımcıların menkul kıymetlerini izinsiz satmak
c) Bir kimsenin iyi niyetinden veya saflığından yararlanarak menfaat sağlamak
d) Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyecek yalan ve yanlış haber yaymak
e) Emsaline göre farklı işlemlerle halka açık anonim ortaklıklarının karlarını ve malvarlığını azaltmak


37. Borsa üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından çözümlenir?

a) SPK
b) Borsa yönetim kurulu
c) Borsa genel kurulu
d) IMKB
e) Türkiye aracı kurumlar birliği


38. Borsanın, olağandışı olumsuz gelişmeler üzerine üç güne kadar kapatılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

a) Borsa başkam
b) Borsa yönetim kurulu
c) Borsa yönetim kurulunun teklifi ile SPK
d) SPK'nun talebiyle Maliye Bakanlığı
e) Maliye Bakanlığı'nın talebiyle Bakanlar Kurulu


39. Yurtdışında yerleşik kişiler, hisse senedi sahibi oldukları Türkiye'deki şirketlerin yönetim kurullarına veya genel kurullarına katılmak istemeleri durumunda aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadırlar?

a) Yönetim kuruluna katılmaları serbesttir
b) Yabancı sermaye mevzuatı çerçevesinde iştirakin tescili gereklidir
c) Sahip olunan hisse senetleri borsaya kote edilmelidir
d) Sanayi ve ticaret bakanlığından izin alınmalıdır
e) Hisse senetleri SPK kaydına alınmalıdır


40. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar kapsamına aşağıdakilerden hangisi dahildir?

a) Halka açık anonim şirketlerin hisse senetlerinin halka arzı
b) Türk parasının yabancı paralar karşısında değerinin belirlenmesi
c) Sermaye piyasası araçlarının ithal ve ihracı
d) Sermaye hareketlerine ilişkin kambiyo işlemleri
e) Türk parasını temsil eden belgelerin ithal ve ihracıCEVAPLAR

21 C
22 B
23 D
24 C
25 E
26 E
27 B
28 A
29 D
30 E
31 A
32 C
33 C
34 D
35 E
36 C
37 B
38 A
39 B
40 E
l. Tahvil ve bono piyasasında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılamaz?

a) Repo
b) Ters repo
c) Kesin alım
d) Halka arz
e) Kesin satım


2. Tahvil ve bono piyasası hangi tarihte kurulmuştur?

a) 02.01.1997
b) 17.06.1991
c) 03.06.1996
d) 17.02.1993
e) 01.01.1986


3. Tahvil ve bono piyasasında işlem yapabilme yetkisine sahip kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Bankalar
b) TCMB
c) Aracı kurumlar
d) Değerlendirme şirketleri
e) Kamu bankaları


9. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapacak banka ve aracı kurumlar için aşağıdaki koşulların hangisi aranmaz?

a) İMKB tarafından hazırlanarak, SPK tarafından onaylanan ve genel şartlar ile iştirakçi üyelerin yükümlülüklerini kapsayan "Tahvil ve Bono Piyasası Taahhütnamesi "nin imzalanmış olması

b) Nakit için Takasbank nezdindeki "Üye Serbest Cari Hesabı" ile "Tahvil Takas Borcu Hesabı" açılmış olması

c) Menkul kıymetler için Takasbank nezdinde "Menkul Kıymetler Depo Hesapları" açılmış olması

d) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki belgesi alınması

e) Özsermaye limitinin yeterli olması


6. Repo-ters repo piyasasında işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 09:00/12:00
b) 09:30/12:00
c) 09:30/12:00-13:00/16:00
d) 09:30/17:00
e) 09:00/17:00


7. Depo sertifikaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Takasbank veya SPKurulu'nca uygun görülen saklama kuruluşlarınca depo edilirler
b) Yabancı menkul kıymetleri temsilen çıkarılırlar
c) Yabancı menkul kıymetlerin sağladıkları tüm haklan sağlarlar
d) Nama yazılıdırlar
e) Yabancı menkul kıymetin para birimi cinsinden çıkarılırlar


8. Depo sertifikaları piyasasında seans saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 13:00/16:30
b) 09:00/12:00
c) 09:30/12:00 - 14:00/16:30
d) 13:00/14:00
e) 09:00/13:00


10. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapmak isteyen banka ve aracı kurumların işlem limitleri nasıl belirlenir?

a) Borsa tarafından tranşlar halinde işlem yapabilme limit tespit edilir
b) Borsa tarafından işlem yapabilme limiti tespit edilir
c) Banka ve aracı kurumların özsermayelerinin %100'ü oranında limit tahsis edilir
d) Banka ve aracı kurumların özsermayelerinin %50'si oranında limit tahsis edilir
e) Banka ve aracı kurumların özsermayelerinin % 10'u oranında limit tahsis edilir


4. Tahvil ve bono piyasasında aşağıdaki sistemlerden hangisi uygulanmaktadır?

a) Tekli fiyat sistemi
b) Çoklu fiyat sistemi
c) Müzayede sistemi
d) Arz/talebe bağlı fiyatlama sistemi
e) Çoklu fiyat-sürekli müzayede sistemi


5. Kesin alım satım pazarında maksimum vade kaç gündür?

a) l
b) 7
c) 30
d) 90
e) 120


11. İşlem limiti karşılığı olarak kabul edilebilecek menkul kıymetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Vadesiz TL
b) Teminat mektubu
c) Altın deposu
d) Gelir ortaklığı senedi
e) Hisse senedi


12. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem yapmaya yetkili kuruluşların temsilcileri aşağıdaki yetkilerden hangisine sahiptir?

a) Firma ile ilgili her pazarda/her menkul kıymette işlem yapma ve izleme

b) Firma ile ilgili her pazarda/her menkul kıymette işlem yapma, izleme, emirleri iptal etme

c) Firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme, emirleri düzeltme, iptal etme ve izleme yetkisine sahiptir

d) Firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme ve emirleri izleme yetkisine sahiptir

e) Firma ile ilgili kendisine işlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kıymette emir girme yetkisine sahiptir


13. Kesin Alım Satım Pazarı'nda aşağıdaki değerlerden hangisi işlem görmez?

a) Türk Lirası ve döviz ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri
b) Gelir Ortaklığı Senetleri
c) Gayrimenkul Sertifikaları
d) Borsa kotunda bulunan Özel Sektör Tahvilleri
e) Altın depo sertifikaları


14. Repo ters repo pazarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Repo Ters Repo Pazarı'nda hazine bonolarının geri alım vaadi ile satım işlemleri yapılır

b) Repo Ters Repo Pazarı'nda üye kodu piyasa ekranlarında ve sorgu ekranlarında gösterilir.

c) İşlem gerçekleştiren taraflara işlem bilgileri verilir fakat karşı üye bilgisi verilmez

d) Pazar'da aynı gün ve ileri başlangıç valörlü işlemler yapılabilir

e) Repo ve ters repo emirleri oran önceliğine göre sistemde sıraya konulur


15. Piyasa emrinin özelliği nedir?

a) Emirler fiyat/oran ve nominal/repo tutarı belirtilerek verilir
b) Emrin gerçekleşmeden kalan kısmı pasifte kalır
c) Emirlerde fiyat/oran belirtilmez
d) Emirler minimum emir büyüklüğü olarak verilir
e) Emirler aktif emir tipidir


16. Repo ters repo pazarı'nda vade maksimum kaç gündür?

a) O/N
b) 7
c) 30
d) 90
e) 120


17. Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören menkul kıymetlerin tanımlanma yöntemi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

a) Kotasyon yöntemi
b) ISIN kodu
c) DİBS kodu
d) TR kodu
e) DGS kodu


18. Tahvil ve bono piyasasında işlem gören menkul kıymetlerin takasında aşağıdakilerden hangisi geçerli değildir?

a) Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören menkul kıymetlerin takası, Borsa'nın denetim ve gözetimi altında Takasbank A.Ş. tarafından yapılır

b) Piyasada işlem yapmak isteyen bütün üyeler, nakit için Takasbank A.Ş. nezdinde "Üye Serbest Cari Hesabı" ile "Tahvil Takas Borcu Hesabı" açtırırlar

c) Piyasada işlem yapmak isteyen bütün üyeler, menkul kıymetler için Takasbank A.Ş. nezdinde "Menkul Kıymetler Depo Hesapları" açtırırlar

d) Piyasada işlem yapan üyeler, işlemin valör gününde, nakit ve menkul kıymet yükümlülüğünü saat 14.30 itibarıyla yerine getirmek zorundadırlar

e) Menkul kıymet yükümlülükleri hesaben yerine getirilir


19. Döviz ödemeli tahvillerin takasında süre kaç gündür?

a) l
b) 7
c) 3
d) 30
e) 5


20. DİBS endekslerinin yapılmasındaki amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Borsa üyeleri ile yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetlerin fiyatlarındaki gelişmeleri izlemesinin sağlanması

b) Borsa üyeleri ile yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetlerin getirilerindeki gelişmeleri izlemesinin sağlanması

c) Devlet iç borçlanma senetleri gelinlerinin diğer finansal araçların getirilen ile karşılaştırılabilmesini sağlamak

d) Basit ve anlaşılır göstergeler yapabilmek

e) Devlet içi borçlanma senetlerinin gelecekte alabileceği faiz oranlarını belirlemek


CEVAPLAR

1 D
2 B
3 D
4 E
5 D
6 D
7 D
8 A
9 E
10 A
11 E
12 C
13 E
14 D
15 C
16 B
17 B
18 D
19 C
20 E


Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.