Ekonomizm: kpss çeko soruları
kpss çeko soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
kpss çeko soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

16.05.2017

İş Hukuku Çalışma Soruları (41-80)
İş Hukuku Çalışma Soruları

41- İşçi ve işverene tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi öğrenildiği tarihten itibaren 6 iş günü geçtikten, her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl sonra kullanılamamaktadır”
Yukarıda belirtilen 1 yıllık sürenin istisnası nedir?

A) İşverenin makine ve tesisatına 30 günlük ücretinden daha fazla hasara uğratması
B) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması
C) İşverenin meslek sırrını ortaya atması
D) İşçinin işyerinde yolsuzluk yaparak kendisine maddi çıkar sağlaması

42- Yeni iş arama izni ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İşveren işçiye bildirim süreleri içinde ücretini kesmeden izin vermek zorundadır.
B) İzin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse süreleri birleştirerek toplu kullanabilir.
C) İznini toplu kullanmak isteyen işçi izin kullanacağı süreyi kendisi belirler ve bu durumu işverene bildirmek zorunda değildir.
D) İşveren iş arama iznini kullandırmaz ise işçiye ücretini yüzde yüz zamlı öder.

43- Toplu işçi çıkarmak isteyen işverenin en az 30 gün öncesinden bildirim yapma yükümlülüğü bulunanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
B) Türkiye İş Kurumu
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
D) İşyeri Sendika Temsilcilerine

44- 80 işçisi olan A işyeri , 220 işçisi olan B işyeri ve 301 işçisi olan C İşyerinin bir aylık süre içerisinde çıkardıkları işçi sayısı en az kaç olursa toplu işçi çıkarma olarak kabul edilir?

A İşyeri B İşyeri C İşyeri
A) 8 ------ 20 ------ 30
B) 10 ------ 22 ------ 30
C) 16 ------ 24 ------ 44
D) 4 ------ 11 ------ 31

45- Toplu işçi çıkarma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İşveren en az 30 gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.
B) Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bildirmesinden 30 gün sonra hüküm doğurur.
C) İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren 6 ay içerisinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır.
D) Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işten çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanır.

46- Özürlü işçi ve eski hükümlü işçi çalıştırma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıda verilen rakamlardan hangisi doğrudur?

           Özel ---------------- Kamu
Özürlü-E.Hükümlü | Özürlü-E.Hükümlü
A) 4-2 ------------------------ 4-4
B) 3-1 ------------------------ 3-0
C) 3-0 ------------------------ 4-2
D) 2-0 ------------------------ 3-1

47- Özürlü işçi çalıştırma zorunluluğu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hem özel hem kamu işverenlerinin zorunlu tutulabilmeleri için en az 50 işçi çalıştırıyor olmaları gerekmektedir.
B) Yer altı ve su altı işlerinde de özürlü işçi çalıştırılabilir, işçi sayısının tespitinde yer altında ve su altında çalışanlar hesaba katılmaktadır.
C) Bir işyerinde çalışırken malulen ayrılmak zorunda kalan ve sonra maluliyeti ortadan kalkan işçilerin aranan şartlara haiz olmaları halinde işveren tarafından işe alınmak zorundadır.
D) İşçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar esas alınır. Kısmi süreli çalışanların çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür.

48- Malulen işyerinden ayrılmak zorunda kalan işçinin maluliyetinin ortadan kalkması ve işçinin tekrar çalışmak istemesi halinde eski işleri veya benzer işlerde boş yere göre işveren tercihen alma yükümlülüğünü yerine getirmez ise tazminat olara aşağıdaki yaptırımların hangisi uygulanır?

A) İşçiye 1 yıllık ücret tutarı ödenir
B) İşçiye 6 aylık ücret tutarı ödenir
C) İşçiye 3 aylık ücret tutarı ödenir
D) İşçiye 1 aylık ücret tutarı ödenir

49- Özürlü çalıştırma yükümlülüğü açısından özel sektör işverenleri için uygulanan ve kontenjan dahilinde ve kontenjan haricinde çalışanların hazinece karşılanan sigorta primlerinin işveren hissesi ile ilgili aşağıdaki oranların hangisi doğrudur?

Kontenjan Dahili- Kontenjan Harici
A) % 100 % 50
B) % 100 % 25
C) % 80 % 40
D) % 50 % 25

50- Yükümlü olmadıkları halde (yani 50 işçinin altında işçisi olanlar) özürlü işçi çalıştıran işverenler için işveren hissesi sigorta primlerinin ne kadarı hazinece karşılanmaktadır?

A) ¼ B) 1/3 C) ½ D) 2/3

51) Özürlü işçi çalıştırdığı için işveren hissesi sigorta primlerinin bir kısmı hazinece karşılananlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aylık prim hizmet belgesinin süresinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir
B) Sigorta primlerinden hazinece karşılanmayan işveren hissesi ile sigortalı hissesinin süresinde ödenmesi gerekmektedir.
C) Primlerin geç ödenmesi halinde meydana gelen gecikme zammı işverenden tahsil edilir, hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi açısından gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz
D) Özürlülerle ilgili teşvik kamu idareleri ile birlikte 506 ayılı kanunun geçici 20. maddesindeki sandıklara tabi personel içinde uygulanmaz

52- Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçinin, ödevin sona ermesinden itibaren iki ay içerisinde eski işyerine girmek istemesi halinde boş yer var ise hemen veya boşalacak ilk pozisyonda tercihen işe başlatmayan işveren hakkında tazminat açısından aşağıdaki yaptırımların hangisi uygulanır?

A) İşçiye 4 aylık ücret tutarı ödenir
B) İşçiye 3 aylık ücret tutarı ödenir
C) İşçiye 2 aylık ücret tutarı ödenir
D) İşçiye 1 aylık ücret tutarı ödenir

53- Ücretle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk Parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir.
B) Ücret en geç ayda bir ödenir, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile bir haftaya kadar indirilebilir.
C) Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır.
D) Bono, kupon ve senet gibi şekillerde de ücret ödemesi yapılabilir.

54- İş Kanununun ikincil mevzuatına göre en az kaç işçi çalıştıran işverenler ücreti banka aracılığı ile ödemek zorundadır.

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

55- Ücreti ödeme gününden itibaren kaç gün geçerse işçi iş görme edimini yerine getirmekten kaçınabilir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 30

56- Ücreti gerekli sürede ödenmeyen işçiler hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İş görme borcunun yerine getirilmemesi toplu hale dönüşse dahi grev olarak nitelendirilemez.
B) Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
C) Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz
D) Çalışmayan işçilerin işleri başka işçilere yaptırılabilir.

57- İşçilerin ücretlerinden en fazla ne kadarlık kısmı haczedilebilir, devir veya temlik olunabilir?

A) 1/3 B) ¼ C) 2/3 D) ½

58- İşveren işçiye ayda en fazla ne kadarlık ücret kesme cezası verebilir?

A) 1 günlük B) 2 günlük
C) 3 günlük D) 7 günlük

59- İşçinin ücretinden kesilen ceza ne şekilde değerlendirilir?

A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına yatırılır.
B) İşyerinin hesabında biriktirilerek eğitim harcamalarında kullanılır.
C) İşyerinde yetkili olan sendika hesabına aktarılır.
D) Türkiye İş Kurumu hesabına yatırılır

60- Ücretin asgari sınırları en fazla kaç yılda bir belirlenir?

A) 4 yıl B) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl

61- Aşağıdakilerden hangisi Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer almaz?

A) Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı
C) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı veya yardımcısı
D) Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı

62- Aşağıdakilerden hangisi Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alacak ikili doğru bir şekilde verilmiştir?

A) Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı Müsteşar veya yardımcısı- Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi
B) Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili Daire Başkanı veya yetki vereceği bir görevli
C) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili Daire Başkanı veya yetki vereceği bir görevli- Maliye Bakanlığı Temsilcisi
D) Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi- Maliye Bakanlığı Temsilcisi

63- Asgari ücret tespit komisyonunda en üst işçi kuruluşu ile bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik iş kollarından toplam kaç üye bulunur?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

64- Asgari ücret tespit komisyonu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) En az 10 üyenin katılımıyla toplanır.
B) Çoğunlukla karar verir, eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
C) Komisyon kararları kesindir. Resmi gazetede yayımlanmaz
D) Komisyonun sekreterya hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

65- Denkleştirme esasının uygulanmadığı bir işyerinde bir çalışmanın fazla çalışma sayılabilmesi için haftada toplam kaç saati geçmesi gerekmektedir?

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55

66- Sözleşmesinde başkaca hüküm yoksa; saatlik ücreti 5 TL olan bir işçinin işyerinde haftada toplam 10 saat fazla çalışma yapması halinde 2 haftalık fazla çalışma için alacağı ücret ne kadardır?

A) 50 TL B) 75 TL C) 100 TL D) 150 TL

67- Fazla çalışma için, normal çalışmanın saat başına düşen ücreti ne kadar artırılarak ödenir?

A) % 25 B) %30 C) %50 D) % 100

68- Ayda toplam 5 saat fazla çalışma yapan bir işçinin ücret yerine talebi halinde kendisine kaç günlük izin verilir?

A) 1 b) 1,5 C) 2 D) 2,5

69- 1 Saatlik fazla çalışma için ücret yerine işçinin talebi halinde kendisine kaç dakika izin verilir?

A) 45 B) 60 C) 90 D) 120

70- Haftalık çalışmanın 45 saatin altında belirlendiği sözleşmelerde, belirlenen süre ile 45 saatlik kısım arasındaki sürede yapılan çalışmaya ne ad verilir?

A) Fazla Çalışma B) Fazla Mesai
C) Normal Çalışma D) Fazla Süreli Çalışma

71, 72 ve 73. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız
(Sözleşmesinde saat ücreti 10 TL ve haftalık çalışma süresi 30 saat olan bir işçi haftada 40 saat çalışmaktadır)

71-Yapmış olduğu fazla süreli çalışma için alacağı haftalık ücret nedir?

A) 100 TL B) 125 TL C) 150 TL D) 400 TL

72- İşçi 1 haftalık yapmış olduğu fazla süreli çalışma karşılığında ücret yerine izin talep ederse kaç saatlik izin verilir?

A) 10 B) 12,5 C) 15 D) 20

73- İşçi yapmış olduğu fazla süreli çalışma için kullanacağı serbest zamanı kaç ay içinde kullanmalıdır?

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12

74- Fazla Çalışma ve Fazla Süreli Çalışma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gece çalışmasında fazla çalışma ve fazla süreli çalışma yapılamaz
B) Fazla saatlerde çalışmak için işçinin onayının alınması gerekmektedir
C) Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saati geçemez
D) İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde, çalışma süreleri dışında ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

75- 4857 sayılı İş Kanunun ikincil mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi fazla çalışma yaptırılmayacaklar arasında yer almamaktadır?

A) 18 yaşını doldurmamış işçiler
B) 50 yaşını doldurmuş işçiler
C) Sağlıkları fazla çalışma yapmaya elverişli olmadığına dair hekim raporu olan işçiler
D) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler ile gebe, doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler

76- Aşağıdaki hallerin hangisinde zorunlu nedenlerle fazla çalışma yaptırılamaz?

A) Bir arıza sırasında
B) Araç gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde
C) Zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında
D) İş makinelerinin verimlerinin yükseltilmesinin istenmesi halinde

77- Seferberlik sırasında, yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışma lüzum görülmesi halinde aşağıdakilerden hangisi günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir?

A) Bakanlar Kurulu
B) Milli Güvenlik Konseyi
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D) Genel Kurmay Başkanlığı

78- Ulusal tatil ve genel tatil günlerindeki çalışma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İşyerinde çalışılıp çalışılmayacağına, toplu sözleşme veya iş sözleşmesi ile kararlaştırılır.
B) Sözleşmede hüküm bulunmaması halinde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.
C) Bu günlerde yapılan çalışma için fazla çalışma için yapılan ücret ödemesi esas alınır.
D) Bu günlerde tatil yapılmayarak çalışılırsa bir iş karşılığı olmaksızın ödenen ücretlerinin yanında her gün için bir günlük ücret daha ödenir.

79- Aşağıdaki tarihlerden hangisinde özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

A) 30 Ağustos Zafer Bayramı
B) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
C) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
D) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı

80- 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkındaki kanun kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A) 1924 B) 1926 C) 1930 D) 193541-D
42-C
43-A
44-B
45-D
46-C
47-B
48-B
49-A
50-C
51-D
52-B
53-D
54-B
55-C
56-D
57-B
58-B
59-A
60-C
61-C
62-B
63-B
64-C
65-B
66-D
67-C
68-A
69-C
70-D
71-B
72-B
73-C
74-A
75-B
76-D
77-A
78-C
79-B
80-A.

İş Hukuku Çalışma Soruları (1-40)

İş Hukuku Çalışma Soruları


1- 4857 Sayılı İş Kanununda yapılan işçi tanımı aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A) Hizmet akdine istinaden çalışmak isteyen kişiye işçi denir
B) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir
C) Bir veya birden çok işverene tabi olarak çalışan kişiye işçi denir.
D) Bağımlılık, ücret ve diğer unsurlarıyla oluşan hizmet akdine göre çalışan kişiye işçi denir.

2- 4857 Sayılı İş Kanununa göre işçi ile işveren arasındaki ilişkiye ne denir?

A) Borç İlişkisi
B) Edim İlişkisi
C) İş İlişkisi
D) Hizmet İlişkisi

3- 4857 Sayılı İş Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi işyerinden sayılmaz?

A) Dinlenme ve uyku için ayrılan yerler
B) Yıkanma, muayene ve bakım için ayrılan yerler
C) İşyerine ait araçlar
D) Komşu işyerinin avlu ve eklentileri

4) Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde iş alan ve işe aldığı işçilerini sadece bu işyerinde çalıştıran diğer işveren arasındaki ilişkiye ne denir?

A) Asıl İşveren- Alt İşveren
B) Konsorsiyum
C) İş Ortaklığı
D) Geçici İş İlişkisi

5) Hem 5510 sayılı kanun hem de 4857 sayılı kanunda belirtilen yükümlülükler açısından alt işveren ile asıl işveren arasındaki sorumluluk şekli nedir?

A) Müştereken ve müteselsilen sorumludur.
B) Birlikte sorumludur.
C) Alt İşveren sorumlu değildir.
D) Mutlak sorumluluk vardır.

6- 4857 Sayılı kanuna göre; daha önce aynı işyerinde işçi olarak çalıştırılmakta olan işçi ile alt işverenlik ilişkisi kurulması halinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Alt işverene 213 sayılı vergi usul kanununa göre yeniden değerleme oranı göz önünde bulundurularak 1.000 TL İdari para cezası uygulanır.
B) Asıl işverene 213 sayılı vergi usul kanununa göre yeniden değerleme oranı göz önünde bulundurularak 1.000 TL İdari para cezası uygulanır.
C) İlişkinin muvazaalı olduğu kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan beri asıl işverenin işçileri sayılırlar.
D) Her iki işverende ayrı ayrı işveren olarak değerlendirilirler.

7- Aşağıda belirtilen işlerden hangisi 4857 Sayılı İş Kanunun kapsamındadır?

A) Deniz ve hava taşıma işlerinde
B) Ev Hizmetlerinde
C) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri
D) Rehabilitasyon Merkezleri
8- Tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinin ve 507 sayılı esnaf ve sanatkarların iş kanunu kapsamına girmeden çalıştırabilecekleri işçi sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

Tarım Orman - Esnaf Sanatkâr
A) 50 -------------- 3
B) 40 -------------- 4
C) 100 -------------- 5
D) 30 -------------- 2

9- İşveren işçileri arasında belirsiz süreli çalışanla belirli süreli çalışan veya tam süreli çalışanla kısmi süreli çalışan arasında vermiş olduğu haklar açısından eşit davranma ilkesine aykırı davranırsa işçi en fazla ne kadar tazminat talep edebilir?

A) 7 günlük ücret
B) 1 aylık ücret
C) 2 aylık ücret
D) 4 aylık ücret

10- 4857 Sayılı kanunun 6. maddesinde
“ İşyerinin devri halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludur.” Denilmektedir.
Devralan işverenin sorumluluğu ne kadarlık süreyle sınırlıdır?

A)1 Yıl B) 2 Yıl C) 3 Yıl D) 4 Yıl

11- İşyeri devri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.
B) Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez.
C) Devir işçi yönünden haklı fesih nedenidir.
D) Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona ermesi halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.

12- Geçici iş ilişkisi ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A) İşveren, işçisinin sözlü rızasını alarak aynı işi yapmak üzere benzer işlerde çalıştırılmak koşuluyla başka bir işverene devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur.
B) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahiptir.
C) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli eğitimi vermek zorundadır.
D) Geçici iş ilişkisi 6 ayı geçmemek üzere yapılır, gerektiğinde en fazla 2 defa yenilenebilir.

13- İşveren ile geçici iş ilişkisi kurulan işveren arasındaki sorumluluk sırasıyla 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile 4857 sayılı iş kanunu açısından aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir.

A) Müştereken ve Mütesilsilen, - Birlikte
B) Birlikte- Müştereken ve Mütesilsilen
C) Birlikte- Mutlak Sorumluluk
D) Müştereken ve Mütesilsilen- Mutlak Sorumluluk

14- 4857 Sayılı İş Kanununa göre iş sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kanunda aksi belirtilmedikçe özel bir şekle tabi değildir.
B) Süresi 2 yıl ve daha fazla olanlar yazılı yapılmak zorundadır.
C) Damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.
D) İşçi bağımlı olarak iş görmeyi, işverende ücret ödemeyi üstlenir.

15- Niteliği itibariyle bir işin süreksiz iş sayılabilmesi için en fazla kaç gün sürmesi gerekir?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 40

16- Süreksiz iş olarak kabul edilen işlerde 4857 sayılı iş kanunun uygulanmayan maddelerinin yerine aşağıdaki kanunlardan hangisinin hükümleri uygulanır?

A) Borçlar Kanunu B) Deniz İş Kanunu
C) Basın İş Kanunu D) Medeni Kanun

17- Belirli süreli iş sözleşmesinin esaslı bir neden olmadan birkaç kez üst üste yapılması halinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Sonraki sözleşmeler geçersiz olur.
B) Sözleşmelerin tamamı geçersiz olur.
C) Başlangıçtan beri belirsiz süreli kabul edilir.
D) Zincirleme İş sözleşmesi halini alır.

18- Çağrı üzerine çalışma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yazılı olarak yapılan kısmi süreli iş sözleşmesidir.
B) Ne kadar çalışılacağına dair süre belirtilmemiş ise haftalık 20 saat kararlaştırılmış sayılır.
C) Sözleşmede çalışma süresi belirtilmemişse işçi her çağrıda üst üste en az 4 saat çalıştırılmalıdır.
D) Aksi kararlaştırılmadıkça çağrı, çalışılacak zamandan en az 2 gün önce yapılmalıdır.

19- Deneme süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A) Deneme kaydı varsa; 2 ay, toplu iş sözleşmesi ile en fazla 3 ay olabilir.
B) Deneme kaydı varsa; 2 ay, toplu iş sözleşmesi ile en fazla 4 ay olabilir.
C) Deneme kaydı varsa ;ne kadar belirtilmişse o geçerlidir. Toplu sözleşme ile en fazla 6 aya uzatılabilir.
D) Deneme süresi bireysel sözleşmede belirlenemez. Toplu sözleşme ile en fazla 4 aya kadar konulabilir.

20- Takım Sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Takım kılavuzu sıfatıyla takımı temsilen işçilerden biri sözleşmeyi yapar.
B) Yazılı yapılır ancak diğer işçilerin kimlik bilgileri ile alacakları ücretler ayrı ayrı belirtilmez.
C) İşe başlamasıyla her bir işçinin ücreti ayrı ayrı işveren veya işveren vekili tarafından ödenir.
D) Takım kılavuzu için diğer işçilerin ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılmaz.

21- Süreli Fesihle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Altı aydan az çalışan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra feshedilmiş sayılır.
B) Altı ay ile bir buçuk yıl arasında çalışan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra feshedilmiş sayılır.
C) Süreli fesih bildirimini işçinin yapmasına gerek yoktur.
D) Kanunda belirlenen süreler asgari olup, sözleşmeler ile artırılabilir.

22- Süreli fesih ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bildirim şartına uymayan işçinin tazminat ödeme yükümlülüğü yoktur.
B) Bir buçuk yıl ile üç yıl arasında çalışan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra feshedilmiş sayılır.
C) Üç yıldan fazla çalışmış olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır.
D) İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

23- İş Sözleşmesi feshinde izlenen usul ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fesih yazılı olarak yapılmalıdır.
B) Feshin sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmek zorundadır.
C) İşçinin savunması alınmadan, davranışı ve verimi ile ilgili nedenlerle sözleşme feshedilemez.
D) Fesih bildirimi mutlaka noter aracılığıyla yapılmalıdır.

24- Sözleşmenin feshedildiği kendisine tabliğ edilen işçi, tebliğ tarihinden itibaren ne kadarlık sürede hangi mahkemeye başvurabilir?

A) 6 İş günü – İş Mahkemesi
B) 15 gün- Sulh Hukuk Mahkemesi
C) 1 Ay – İş Mahkemesi
D) 45 gün – Sulh Hukuk Mahkemesi

25) Fesih nedeniyle dava sözkonusu olduğunda yerel mahkeme ve Yargıtay seri muhakeme usulüne göre davayı sonuçlandırmak zorunda oldukları süreler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yerel Mahkeme 2 ay, Yargıtay 1 ay
B) Yerel Mahkeme 1 ay, Yargıtay 2 ay
C) Yerel Mahkeme 3 ay, Yargıtay 6 ay
D) Yerel Mahkeme 6 ay, Yargıtay 3 ay

26- Feshin geçersiz olduğu yönünde mahkemece karar verildikten sonra işveren ne kadar süre içinde başlatmak zorundadır?

A) 6 İş Günü B) 15 Gün C) 1 Ay D) 2 Ay

27- İşçi feshin geçersiz olduğu yönünde kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının kendisine tebliğinden itibaren kaç gün içinde işverene başvurmak zorundadır?

A) 6 iş günü B) 8 iş günü
C) 10 iş günü D) 12 iş günü

28- Feshin geçersizliği mahkemece karar verilen İşçiyi başvurusuna rağmen başlatmayan işverenin ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) En az 1, en çok 3 aylık ücreti
B) En az 2, en çok 4 aylık ücreti
C) En az 4, en çok 8 aylık ücreti
D) En az 6, en çok 12 aylık ücreti

29- Feshin sonuçları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.
B)Feshin geçersizliği ile ilgili karar kendisine tebliğ edilen işçi 10 iş günü içinde işverene başvurmaz ise fesih geçerli fesih sayılır.
C) Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.
D)Feshin geçersiz olduğu mahkemece karar verilen ve 10 gün içinde işe başlamak üzere başvuran işçiyi, işveren en geç 15 gün içinde başlatmak zorundadır.

30- Bir işçi sözleşme sürensinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin işine girerse sözleşmenin bu şekilde feshinden ötürü, işçinin sorumluluğunun yanında yeni işverende aşağıdaki hallerin hangisinde sorumlu tutulamaz?

A) İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa
B) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa
C) İşçi Özel İstihdam bürosu aracılığıyla işe alınmışsa
D) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi çalıştırmaya devam ederse

31- Aşağıdakilerden hangisi işçinin haklı fesih nedenleri arasında yer almaz?

A) Sağlık sebepleri
B) Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
C) Zorlayıcı sebepler
D) Ücret zammı anlaşmazlıkları

32- Aşağıdaki hallerden hangisi sağlık nedeniyle işçinin haklı fesih nedeni sayılabilir?

A) İşyerindeki sürekli olarak beraber çalıştığı diğer bir işçinin bulaşıcı hastalığa yakalanması
B) İşverenin işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi
C) İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması
D) Diğer işçiler tarafından taciz edilen işçinin durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması

33- İşçinin zorlayıcı sebeplerden dolayı haklı olarak sözleşmeyi feshedebilmesi için işyerinde işin ne kadar süreden fazla durması gerekir?

A) 5 gün B) 1 Hafta
C) 10 Gün D) 2 Hafta

34- Aşağıdaki durumlardan hangisinde işçi sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet hallerine uyulmaması nedeniyle haklı olarak feshedebilir?

A) İşyerinde yapılan işin gerekli uyarılara rağmen niteliği itibariyle işçinin sağlığını tehlikeye atması
B) İşçinin sürekli olarak görüştüğü işverenin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması
C) İşverenin, işçinin ücretini kanun veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap etmemesi veya ödememesi
D) 1 Haftadan daha fazla süreyle işyerinde işin durmasını gerektirecek durumun ortaya çıkması

35- Aşağıdakilerden hangisi işverenin haklı fesih nedenleri arasında sayılamaz?

A) Sağlık Sebepleri
B) Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
C) İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesinde belirtilen bildirim sürelerini aşması
D) Bayan işçinin işverenin bilgisi dışında hamile kalması

36- İşçinin hastalık ve kaza hallerinde işverenin bildirimsiz fesih süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İşçinin işyerindeki çalışma süresine göre 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesinde belirtilen bildirim sürelerini 6 hafta aşmasından sonra doğar.
B) İşçinin işyerindeki çalışma süresine göre 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesinde belirtilen bildirim süresinin sonunda doğar.
C) Hastalık ve kazanın öğrenildiği tarihten itibaren 6 hafta sonra doğar.
D) Hastalık ve kaza ile ilgili sağlık raporlarının işverene intikalinden 6 hafta sonra doğar.

37- İşçinin işyerinde işlemiş olduğu bir suçtan dolayı işverenin haklı fesih olarak iş sözleşmesini feshedebilmesi için en az kaç gün ertelenmeyen bir ceza alması gerekmektedir?

A) 8 gün B) 10 gün C) 30 gün D) 45 gün

38- Aşağıdaki hallerinde hangisinde işverenin haklı fesih hali söz konusu değildir?

A) Alkolle ilgisi olmayan bir işyerinde işçinin işyerinde alkollü içecek içmesi veya uyuşturucu madde kullanması
B) Alkolle ilgisi olmayan bir işyerinde işçinin işyerine sarhoş gelmesi
C) 3 yıldır çalışmakta olan işçinin 4 gün boyunca gözaltına alınması nedeniyle devamsızlık yapması
D) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması

39- İşçinin işverene ait makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri hasara uğratmış olması sonucu bu hasarın maliyeti işçinin kaç günlük ücretini aşarsa işverene haklı fesih nedeni olur?

A) 10 B) 15 C) 30 D) 45

40- “İşçi ve işverene tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi öğrenildiği tarihten itibaren 6 iş günü geçtikten, her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl sonra kullanılamamaktadır.”
Yukarıda belirtilen fesih yetkisinde belirtilen ve öğrenilen fiil nedir?

A) Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde gerçekleşen fiiller
B) Zorlayıcı sebepler
C) Sağlık Sebepleri
D) Gözaltına alınma veya tutuklanma hali

Lütfen Yorum Yapın.

13.09.2015

2002 KPSS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SORU VE CEVAPLARI

2002 KPSS ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SORU VE CEVAPLARI

1. 4857 sayılı yeni İş Kanunu ile getirilen fazla süreli çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarından % kaç fazladır?

A) 10                            B)25                      C) 5O                      D) 75                          E) 100

CEVAP  B'dir.

4857 Sayılı yasa 41. madde gereği her bir fazla süreli çalışma için verilecek ücret normal çalışma için ödenen ücretin % 25 fazlasıdır.

2.Sendikalar Kanunu'na göre, sendikaya üye olan işçilerle üye olmayan işçiler arasında İşin sevk ve dağıtımında bir ayrım yapılması halinde işveren aleyhine hükmolunabilecek tazminat tutarı işçinin ne  kadarlık  ücretinden az olamaz?

A) 1 aylık
B) 2 aylık
C) 3 aylık
D) 6 aylık
E) 1 yıllık

CEVAP  E'dir.

Sendikalar yasası 31. maddesi gereği, bu işlemde bulunan işveren için  işçinin1 yıllık ücretinden az olmamak kaydıyla tazminata hükmedilir.

3.     I.  Kıdem tazminatı
       II. İhbar  tazminatı
      III Kötü niyet tazminatı

Sendikalar Kanunu'na göre, sendikal tazminata hak kazanan işçiye yukarıdaki tazminatlardan hangileri uygulanmaz.?

A) Yalnız I      
B) Yalnız II  
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

CEVAP  C'dir.

Sendikalar yasası 31. maddesi gereği, sendikal tazminata hak kazanan işçi,  bununla beraber aynı anda kötü niyet tazminatına hak kazanamaz.4. Toplu İş sözleşmeleri en çok kaç yıllık olabilir?

A)1         B)2       C)3       D) 4        E) 5

CEVAP C'dir.

1 yıldan az 3 yıldan fazla olamaz.

5. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'na göre, teşmil edilecek toplu iş sözleşmesini İmzalayan İşçi sendikası üyelerinin sayısı, bağlı olduğu İşkolunda çalışan işçilerin en az % kaçı oranında olmalıdır?

A) 5                         B)10                    C) 15                       D) 20                            E) 25

CEVAP  B'dir.

Bir iş kolunda çalışan işçilerin en az % 10'unu üye bulundurmalıdır. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasının 11. maddesi gereği;

6. Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'na göre, aşağıdakilerden  hangisi kamu görevlileri sendikalarına üye olabilir?

A) Sağlık ocaklarında çalışan hekimler
B) Mülki idare amirleri
C) Yükseköğretim Kurulu üyeleri
D) Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri
E) Fakülte dekanları

CEVAP A'dır.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 15. maddesinde Sağlık ocağında çalışan hekimler dışındaki seçenekler de, sendikaya üye olamayacaklar arasında sayılmıştır.

7. İş Kanunu'na göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, en çok  işvereni bünyesinde  bulunduran  işveren   kuruluşundan kaç üye bulunur?

A) 1                          B) 2                         C) 3                         D) 4                         E) 5

CEVAP  E'dir.

İş yasası 39. maddede , işveren kuruluşunun farklı  iş kollarından seçeceği 5 temsilci bulunur.

8. Aşağıdaki İşlerin hangisinde iş Kanunu hükümleri uygulanmaz?

A) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme işleri
B) Havacılığın bütün yer  tesislerinde yürütülen işler
C) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı fabrikalarda görülen işler
D) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri
E) Halkın  faydalanmasına  açık veya işyerini eklentisi durumunda olan park ve bahçe İşleri

CEVAP  D'dir.

İş yasası 4. madde c bendi gereği , Aile ekonomisi sınırları içersinde kalan tarımla ilgili tüm yapı işlerinde iş yasası hükümleri uygulanmaz.

9. İş Kanunu'na göre, İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintiler bir ayda kaç gündelikten fazla olamaz?

A) 1                           B) 2                         C)3                          D) 4                               E) 5

CEVAP  B'dir.

İşçi ücretlerinden bir ayda iki gündelikten fazla ceza kesilemeyeceği İş yasası 38. maddede belirtilmiştir.

10. Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan, ancak malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan kadın sigortalılara, kaç yaşım doldurmuş bulunmaları şartıyla toptan ödeme yapılabilir?

A) 50                     B)55                      C}58                         D) 60                             E) 62

CEVAP  A'dır.

Sosyal Sigortalar Yasasının 64. maddesi gereği, ancak 50 yaşını doldurmuş olan  kadın işçiye toptan ödeme yapılır

11. Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına ilişkin 102 sayılı Sözleşme'yi onaylamak isteyen bir devlet, en az kaç riske karşı koruma sağlamak zorundadır?

A)1                          B)3                          C)4                              D) 7                                  E) 9

CEVAP B'dir.

102 sayılı Sözleşme 9 sosyal güvenlik riskini belirtmiştir. Bu sözleşmeyi onaylayacak ülke bu risklerin en az üçünü kabul etmelidir. Kabul edilecek bu üç riskten birinin ise işsizlik, iş kazası ve meslek hastalığı, sakatlık veya ölüm sigortalarından biri olması zorunludur.

12. Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortası uygulamalarının etkilerinden biri değildir?

A) Bireyin satın alma gücüne istikrar kazandırma
B) Endüstriyel ilişkileri geliştirme
C) Ücretlerin artışı yönünde baskı oluşturma
D) Firmaların işçi devir oranını düşürme
E) İş arama süresini uzatma


CEVAP C'dir.

Ücretlerin artışı yönünde baskı oluşturma  gibi bir etkisi yoktur.

13. Aşağıdakilerden hangisi toplu fon biriktirme yönteminin bir özelliğidir?

A) Bireyin sübjektif özelliklerini dikkate alması
B) Sigorta prim oranlarının sigortalının bakmakta olduğu kişi sayısına göre belirlenmesi
C) Her sigortalıdan eşit oranda sigorta primi alınması
D) Sigorta prim oranlarının sigortalının çalışma saatlerine göre belirlenmesi
E) Her sigortalıdan artan oranda sigorta primi alınması

CEVAP D'dir.

Sigorta prim oranlarının sigortalının çalışma saatlerine göre belirlenmesi

14.Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminin İçinde bulunduğu finansman krizinde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?

A) Atipik istihdam biçimleri
B) Prim afları
C) Yetersiz idari ve mali özerklik
D) Hizmet borçlanması
E) Nüfusun yaşlanması

CEVAP  D'dir.

Hizmet borçlanması, primi ödemeksizin geçirilmiş özel sürelerin primlerinin ödenmesi suretiyle sigortalılık süresine ve prim ödeme gün sayısına işlemesi sistemidir.

15. Sosyal güvenlik primlerine üst sınır konulması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Gelir dağılımı mekanizmasının üst gelir grupları lehine işlemesine
B) Gelir dağılımı mekanizmasının alt gelir grupları lehine işlemesine
C) Emek yoğun işletmelerin cezalandırılmasına
D) İşgücü verimliliğinin azalmasına
E) İşgücü verimliliğinin artmasına

CEVAP  A'dır.

Gelir dağılımı mekanizmasının üst gelir grupları lehine işlemesine

16.   Aşağıdakilerden hangisi 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu'na göre sigortalı olamaz?

A) Kollektif şirket ortaklan
B) Limited şirket ortakları
C) Donatma iştiraki ortakları
D) Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar hariç tarım işi yapanlar
E) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları
CEVAP  D'dir.

1479  Bağ-Kur yasasının 24/il/d maddesine  göre, Tarım sanatlarına ait işleri yapanlar dışında tarım işi yapanlar Bağ-Kur sigortalısı sayılmaz.

17. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi sigortalılık süresi, sigortalının kaç yaşını doldurduğu tarihte başlamış kabul edilir?

A) 13                      B) 15                      C) 16                              D) 17                      E) 18

CEVAP  E'dir.

Sosyal sigortalar yasasının 60/G maddesi gereği, sigortalı 18 yaşı dolmadan, yaşlılık,malûllük ve ölüm sigortalarına tabi sigortalılık süresi başlamaz.

18. Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, İş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün en az ne kadarını kaybedenler malul sayılır?

A) Üçte birini
B) Yarısını
C) % 60rını
D) Üçte ikisini
E) % 75'ini

CEVAP  C'dir.

İş kazası sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını kaybedenler malûl sayılırlar.

19. Aşağıdakilerden hangisi işgücü piyasasında ücret farklılıklarına yol açmaz?

A) Ulusal düzeyde asgari ücret uygulaması
B) İşgücünün eğitim ve vasıf farlılıkları
C) Çalışma koşullarındaki farklılıklar
D) Çalışanlara yaş, cinsiyet, etnik köken temelinde yapılan ayrımcılıklar
E) İşgücünün verimliliğindeki farklılıklar

CEVAP A'dır.

Ulusal düzeyde asgari ücret uygulaması; kişilerin insan onuruna yakışır şekilde yaşamlarını devam  ettirebilmeleri için gereken en düşük ücretin altında çalışmayı engellemektir.

20. Aşağıdakilerden hangisi,  istihdam düzeyini koruyarak ücretleri yükseltmek isteyen bir sendikanın bu amacını gerçekleştirebilmesi için elverişli bir koşuldur?

A) İşgücü talebinin esnek olması
B) işgücü arzının esnek olması
C) Nihai ürüne olan talebin esnekliğinin az olması
D) İşgücü piyasasının tümüyle rekabetçi olması
E) Ürün piyasasının tümüyle rekabetçi olması
CEVAP  C'dir

21. Aşağıdakilerden hangisi ücretteki artışı bağlı olarak ortaya çıkan gelir etkisini ifade eder?

A) Ücretteki artış sonucunda işçinin daha fazla saat çalışması
B) Ücretteki artışın gelirde yol açtığı artış sonucu işçinin daha fazla boş zamanı tercih ederek daha az çalışması
C) Ücretlerdeki genel bir artışın, tüketici fiyatlarında yol açacağı artış nedeniyle işçinin gerçek gelirinde değişme olmaması
D) Ücretlerdeki artışın işverenleri, işgücünü sermayeyle ikame etmeye yöneltmesi
E) İşçinin mal ve hizmetler ile boş zaman arasındaki tercihini gösteren marjinal ikame oranının düşük olması

CEVAP  B'dir.

Ücretler arttığında  kişinin geliri de artacağından  fazla boş zaman kullanıp daha az çalışmayı tercih etmesi gelir etkisini açıklamaktadır.

22.  Aşağıdakilerden hangisi yapısal İşsizliğin nedenlerinden biri değildir?

A) İş arayanların niteliklerinin açık işlere uygun olmaması
B) İşgücü   piyasasının   alt   katmanları arasında işgücü hareketliliğinin düşük olması
C) İş arayanlarla açık işlerin coğrafi olarak farklı yerlerde olması
D) Teknolojik gelişmenin bazı meslekleri ortadan kaldırması
E) İşgücü piyasasında yeterince açık iş bulunmaması

CEVAP  E'dir.

İşgücü piyasasında yeterince açık iş bulunmaması yapısal İşsizliğin nedenlerinden biri değildir

23.Saat başına ücret oranı arttığında, boş zamanın fırsat maliyetiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Değişmeden sabit kalır.
B) Tüketicinin harcayabileceği daha çok geliri olduğu için azalır.
C) Bireyin tercihlerine göre azalabilir veya artabilir.
D) Çalışmadan geçen bir saatin maliyeti arttığı için artar.
E) Önce artar, daha sonra azalır.

CEVAP  E'dir.

24.Gini katsayısı İle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Gelir dağılımını grafik olarak göstermenin en yaygın yoludur.
B) Kişisel gelir dağılımının eşitsizlik derecesinin bir göstergesidir.
C) Fonksiyonel gelir dağılımının eşitsizlik derecesinin bir göstergesidir.
D) Ailelerin en üst % 20'lik kesiminin toplam gelirden aldığı payın, ailelerin en alt
% 20'lik kesiminin toplam gelirden aldığı paya oranıdır.
E) Ailelerin en üst % 20'lik kesiminin toplam gelirden hane başına aldığı payın, tüm hanelerin ortalama gelirine oranıdır.

CEVAP  B'dir.

Kişisel gelir dağılımında görülen eşitsizliğin derecesi Lorenz eğrileri aracılığıyla gösterilir. Bir ülkedeki kişisel gelir dağılımındaki eşitsizliğin yılar boyu değişimini izleyebilmek ve karşılaştırma yapmak için ise Gini katsayısına başvurulur.

25. Keynes'in teorileri üzerinde temellenen makro ekonomik teori, klasik teorinin aşağıdaki gelişmelerden hangisini açıklamadaki başarısızlığından ötürü ortaya çıkmıştır?

A) Büyük depresyonda uzun süren yüksek oranlı işsizliğin varlığı
B) Gelişmiş  ülke ekonomilerinin 1950'lerdeki hızlı büyüme oranı
C) 1960'larda uluslararası emek göçünün hızlanması
D) 1970'lerde enflasyon ve işsizliğin eş zamanlı artışı
E) Küreselleşme bağlamında uluslar arası yatırım faaliyetlerinin artışı

CEVAP A'dır.

1929 yılında yaşanan büyük depresyonun uzun süren, yüksek oranlı işsizliği sebep olması, o zamana kadar hakim olan klasik teorinin temelini oluşturan işgücü arz ve talebinin kendiliğinden dengeye geleceği düşüncesini çürütmüş ve bunun üzerine Keynesyen teori ortaya çıkmıştır.

26. Neoklasik teoriye göre, istihdam düzeyi esas olarak aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

A) Toplam talep düzeyi
B) Hükümetin harcamaları
C) Hükümetin vergi politikası
D) Fiyatlar ve ücretler
E) İthalat ve İhracat düzeyi

CEVAP  D'dir.

27. Aşağıdakilerden hangisi  enformel sektörün özelliklerinden biri değildir?

A) Düzensiz ve rekabetçi piyasalar
B) Piyasalara giriş kolaylığı
C) İşletmenin aile mülkiyetinde olması
D) Sermaye yoğun teknoloji kullanımı
E) Küçük ölçekli işletmeler

CEVAP  D'dir.

Şirketleşmemiş basit usulde vergilendirilen yada hiç vergi vermeyen ve 1-9 kişi arasında çalışanı olan tarım dışı tüm iktisadi birimler enformel sektör olarak tanımlanır.

28. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin çevresindeki ülkelerden emek göçü almasının nedenlerinden biri değildir?

A) Göç veren ülkelerde ekonomik durumun kötü olması
B) Türkiye'de niteliksiz işgücü açığı olması
C) Göç veren ülkelerde istihdam olanaklarının sınırlı olması
D) Türkiye'deki  işverenler açısından göçmen işgücünün ucuz olması
E) Göç veren ülkelerde Türkiye arasında döviz kurundan kaynaklanan satın alma gücü farklılıkları bulunması

CEVAP B'dir.

Ülkemizde İstatistiki verilere bakıldığında var olan işgücünün önemli oranda niteliksiz kişilerden oluştuğu görülmektedir. Dolayısı ile  Türkiye’de  niteliksiz işgücü açığı olması  dış  ülkelerden göç alma nedenlerinden biri değildir.

29. Türkiye'de kentsel kadın işgücü ile ilgili aşağıdaki saptamalardan hangisi doğrudur?

A) Kadınların işgücüne katılım oranları yükselmektedir.
B) Kadınların işsizlik oranları erkeklerin kinden düşüktür.
C) Kadınlar   yönetici   pozisyonlarında yüksek oranda temsil edilmektedir.
D) Kadınlar iş yaşamında cinsiyete dayalı ayrımcılıkla karşılaşmazlar.
E) Yükseköğrenim  mezunlarının  kadın işgücü   içindeki   payı   erkek  işgücü içindekinden yüksektir.

CEVAP  E'dlr.

30. Belirli bir hizmet ya da ürün üretilirken yapılan işe özgü olarak çalışanların yapması gereken değişik zihinsel ve psiko-motor davranışların neler olduğunun, bir bütünlük içerisinde ve birbiriyle İlişkili olarak aşamalar halinde belirlenmesine ne ad verilir?

A) Üretim yönetimi
B) İş analizi
C) Örgüt analizi
D) İş performansı
E) Otomasyon

CEVAP B'dir.

İş Analizi

31. Bir davranışı başlatan ve bu davranışın yön ve sürekliliğini belirleyen, bireye ait içsel güce ne ad verilir?

A) Güdü
B) Performans
C) Tutum
D) Öğrenme  
E) Yetenek

CEVAP  A'dır.

Güdü

32. Aşağıdakilerden hangisi Fordist üretim tarzının özelliklerinden biri değildir?

A) Kitle üretimi
B) Düşük nitelikti işçi profili
C) İşgücünün katı denetimi
D) Kaliteye ve tüketici talebine dayalı üretim
E) Otomasyon

CEVAP  D'dir.

33. Günümüzde, gelişmiş kapitalist toplumların çalışma yaşamıyla ilgili en temel sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nitelikli işgücü bulmanın zorluğu
B) İşle ilgili yeni tekniklerden kaynaklanan uyum sorunları
C) İşsizlik
D) Cinsiyete dayalı ayrımcılık
E) Sosyal güvenlik sisteminin zayıflaması

CEVAP C'dir.

34.   Aşağıdakilerin hangisinde "sendikal temsil" söz konusudur?

A) Asgari ücret komisyonları
B) Takım sözleşmeleri
C) Toplam kalite çemberleri
D) Performans değerlendirme ekipleri
E) Ar-Ge grupları

CEVAP  A'dır.

Asgari ücret komisyonlarında işçi konfederasyonlarının seçeceği ayrı işkollarında  kurulu beş işçi sendikası ve işveren konfederasyonlarının belirleyeceği ayrı işkollarında kurulu beş işveren sendikası da diğerleri ile birlikte yer alır.

 35.Aşağıdakilerin hangisinde bir öğreti, kendi sendikacılık tanımıyla birlikte verilmiştir?

               Öğreti                               Tanım

A) Liberal                                  Sınıflar arası mücadele örgütü
B) Marksist                               Ekonomik çıkarlar için uzlaşma örgütü
C) Sosyal demokrat                  Sosyal adalet için işbirliği örgütü          
D) Anarşist                                Siyasal mücadele örgütü
E) Neoliberal                            İşçi sınıfının küresel dayanışma örgütü

CEVAP A'dır.

36. Ülkemizde Toplu İş Hukuku alanında önem taşıyan ilk düzenleme olan Tatil-i Eşgal Kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?

A)1871 B) 1909 C) 1918
D)1924 E)1936

CEVAP  B'dir.

1909 yılında çıkarılmıştır.

37. Aşağıdakilerden hangisi bir grev türü değildir?

A) Hak grevi      
B) Uyuşmazlık grevi
C) Genel grev    
D) Dayanışma grevi
E) Uzlaşma grevi

CEVAP  E'dir.

Grev uzlaşma olmadığı zamanlarda başvurulan bir yoldur. Bu nedenle uzlaşma grevi diye bir grev türü yoktur.

38. Memur statüsünde çalışanların sendikal haklan konusunda aşağıdaki İfadelerden hangisi yanlıştır?
.
A) 1961 Anayasası işçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin sendika kurma hakkını düzenlemiştir.
B) 1965 yılında 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Yasası çıkarılmıştır,
C) 1961 Anayasası'nın 46. maddesinde yer alan kamu hizmeti görevlilerine tanınan sendika kurma hakkı, 1971'de yapılan değişiklikle kaldırılmıştır.
D) 1982 Anayasası'nın 119, maddesi ile memurların sendikalara üye olmaları yasaklanmıştır,
E) 2001 yılında çıkarılan 4688 sayılı yasa ile memurların sendika kurma hakları düzenlenmiştir.

CEVAP  D'dir.

Anayasa119. madde tabii afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı başlığını taşır

39. "Modern işçi" tanımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Belirli bir mesleğe sahip olarak zanaatkarların  oluşturdukları  bir sistem içerisinde çalışmak
B) Kamu ya da özel sektörde bir işverenin hizmetinde çalışmak
C) Belirli bir ücret karşılığında emeğini satmak ya da kiralamak
D) Dilediği  işte ve yerde çalışma özgürlüğüne sahip olmak
E) Belirli bir iş sözleşmesine dayanarak gelir karşılığında çalışmak
CEVAP A'dır.

40. Aşağıdakilerden hangisi "üçlülük ilkesi" kavramını açıklamaktadır?

A) Uluslararası çalışma konferanslarında sözleşme  ve  tavsiyelerin  onaylanmasında, katılımcı ülkelerden en az üçünün lehte oy kullanması gerekliliği ilkesi
B) Uluslararası çalışma konferanslarında sözleşme ve tavsiyelerin önerilmesi aşamasında en az üç ülkenin katılımıyla taslağın oluşturulması gerekliliği ilkesi
C) Uluslararası Çalışma örgütü'nün etkinlik kapsamına giren tüm alanlarda işçi ve işveren temsilcilerinin hükümet temsilcileriyle eşitlik temeline dayalı olarak katılımı ilkesi
D) Uluslararası sosyal politika belgelerinde, ekonomik, sosyal ve siyasal alanların bir arada ele alınması ilkesi
E) Sosyal politika uygulamalarının, ulusal, bölgesel ve yerel  düzeylerde eşgüdümünün sağlanması ilkesi

CEVAP  C'dir.

Uluslararası Çalışma Örgütü işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan üçlü temsil sistemine tabidir.