Ekonomizm: Sosyoloji
Sosyoloji etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sosyoloji etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

20.11.2018

19.11.2018

AUZEF | Toplumsal Yapı Vize Soruları 2014

toplumsal yapı sorularıToplumsal Yapı Güz Dönemi Vize Soruları 2014Soru: Aşağıdaki yargılardan hangisi geçerli değildir? 

Doğru Cevap :  Türkiye II. Dünya Savaşı başlangıcında, ABD safında sıcak savaşa katılmıştır.


Soru: Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devlet felsefesinin temelini oluşturur ? 

 Doğru Cevap : Adil bir yönetimin hedeflenmesi


Soru: Türkiye’de, örneğin yoksulluk olgusu, Batı’da geliştirilen kuramlarla örtüşmemektedir. Aile ve hemşerilik bağlarının korunması, yoksulluğun yaşanma biçimini değiştirmektedir.

Bu önerme, aşağıdaki görüşlerden hangisine dayanmaktadır? 

Doğru Cevap : Batı toplumlarını gözleyerek oluşturulan kuramsal yaklaşımlar, Batı-dışı toplumlarda olup bitenleri kavramak için yeterli olmayabilir.


Soru: Aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap : Osmanlı’da tımarlı sipahi toplanacak verginin miktarını belirlemede başat rol oynuyordu.


Soru: Aşağıdakilerden hangisi millet sistemini özellikleri arasındadır? 

Doğru Cevap : Millet sisteminde ayırıcı en önemli kıstas din ve ona bağlı mezheptir.


Soru: Aşağıdakilerden hangisi, klasik çağda Osmanlı merkez bürokrasisinde yer alan gruplar içinde sayılamaz? 

Doğru Cevap :  Anadolu kökenli Türki aristokrasi (soylular)


Soru: Aşağıdakilerden hangisi ‘toplumsal yapı’ dersinin olası amaçları arasındadır? 


Doğru Cevap : Öğrencinin kişisel hikâyesi ile toplumsal tarih arasındaki bağlantıları kurmasını sağlamak.


Soru:  Her çocuk yetenekleri doğrultusunda eğitilmeyi ve gelebileceği noktalara ulaşmak için gerekli becerilerle donatılmayı hak eder. Ancak yine de toplumsal sistem, toplumsal kurumların bu işlevi başarılı bir şekilde yerine getirmesi için uygun fırsatları yaratmayabilir.

Yukarıdaki önerme toplumsal yaşamla ilgili hangi tartışmayla bağlantılıdır? 

Doğru Cevap :  Yapı-Fail tartışması


Soru: Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı reform (ıslahat) hareketlerinin önündeki engeller arasında yer almaz ? 

Doğru Cevap : Avrupa devletlerinin engelleme çabalarıSoru: ‘Toplumsal Yapı’ kavramını ortaya atan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap : Herbert Spencer


Soru: Osmanlı’da toplumsal yapı vergi verenler ve vergiden yararlananlar olmak üzere ikiye ayrılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi vergi veren grup içinde yer almaz ? 

Doğru Cevap : SipahiSoru: Geleneksel hemşerilik ilişkileri sayesinde, Türkiye’de, modernleşme sürecinde, köyden kente göçün pek çok sarsıcı etkisi yumuşamış; böylece göçün kalıcı olması mümkün olmuştur. Örneğin kente gelenler hemşerilik ilişkileri sayesinde, hemşerilerinin yaşadığı devlet arazilerinde, hemen altına sığınacak bir çatı kuruvermiş; böylece kentlerde gecekondu mahalleleri oluşmuş; ama bu sayede, göçmenlerin barınma sorunu da çözülebilmiştir.

Bu analize dayanarak, modernist bakış açısının hangi iddiası çürütülebilir? 

Doğru Cevap : Geleneksel yapılar, modernleşme önünde engeldir.Soru: Aşağıdakilerden hangisi gönüllü bir toplumsal gruptur? 

Doğru Cevap : Hayır dernekleri


Soru: ABD Başkanı Barack Obama, zenci genç Travyon Martin’in öldürülmesi üzerine konuşurken ‘bu ülkede birçok zenci erkek, 35 yıl önce ben dahil, yoldan geçerken arabaların kilitlerinin kapatıldığının sesini duymuştur’ demiştir. Onun bu sizleri, öncelikli olarak, toplumsal yaşamın hangi boyutuna gönderme yapmıştır? 

Doğru Cevap : Toplumsal eşitsizliklerSoru: Toplumun belirli bir statüde bulunan bireylerden beklediği davranış kalıplarına ne ad verilir? 

Doğru Cevap : Toplumsal rol


Soru: Aşağıdakilerden hangisi Necmettin Erbakan’ın kurduğu partiler arasında değildir? 

Doğru Cevap : Demokrat Parti


Soru: 1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan milletvekillerinin kurduğu siyasal parti aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap : Demokrat Parti


Soru: Aşağıdakilerden hangisi, modern tarih ve modern sosyoloji arasındaki temel farklardan biridir? 

Doğru Cevap : Tarih tikel olaylarla ilgilenirken sosyologlar genellemeler yapmaya yatkındır


Soru: Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal ilişkileri örnekler? 

Doğru Cevap : Arkadaş ilişkileri


Soru: Osmanlı ekonomisinin yükselme dönemi boyunca fetihe dayalı oluşu, aşağıdaki ekonomik önceliklerden hangisine dayanır? 

Doğru Cevap : Vergicilik


Soru: Max Weber, toplumsal yaşam içinde değerlerin değişmesinin önemine vurgu yapar. Onun yaklaşımı aşağıdaki kuramsal yaklaşımlardan hangisi örnekler? 

Doğru Cevap : Fail merkezli yaklaşım


Soru: Toplumsal yapı kavramı, hem (ekonomi, sınıf gibi) çok genel hem de (rol, statü, ilişki) gibi çok spesifik kavramları aynı anda kapsamaktadır.

Bu ifadeye göre, aşağıdaki araştırmalardan hangisi toplumsal yapı analizi için kullanılamaz? 

Doğru Cevap : Şirket çalışanlarının şirkete bağlılığını artırmaya yönelik doğru teşviklerin belirlenmesi için yapılan bir anket


Soru: Aşağıdakilerden hangisi işlevselci yaklaşıma yönelik eleştiriler arasında sayılamaz? 

Doğru Cevap : Sadece dinin toplum üzerindeki etkisine odaklanmıştır.


Soru: Demokrat Parti dönemi ekonomi politikaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

Doğru Cevap : Vergilendirme yerine çoğu zaman dış borçlanma ve para basma yolu seçilmiştir


Soru: 1960 yılında askeri darbe ile kapatılan Demokrat Parti’nin geleneğini sürdüren ve 1965 seçimlerinde büyük başarı kazanan parti aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap : Adalet Partisi


Soru: Aşağıdakilerden hangisi birincil ilişkilerin tamamında görülen özelliklerdendir? 

Doğru Cevap : Duygusal boyutlu olması


Soru: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu antlaşmasıdır? 

Doğru Cevap : Lozan Antlaşması


Soru: Cumhuriyet döneminde kurumsallaşmış İslam’ın ve popüler dinin giyim, muska, falcılar, kutsal şeyhler, evliya türbeleri ve bayramlar gibi önemli unsurlarına müdahale edilir. Aşağıdakilerden hangisi bununla bağlantılı bir önlem sayılmaz? 

Doğru Cevap : Osmanlıca sözcüklerin Türkçe karşılıklarının bulunması


Soru: Aşağıdakilerden hangisi 1930’dan başlayarak 15 yıl boyunca kesintisiz tek parti yönetiminin başlamasına yol açan etkenler arasında değildir? 

Doğru Cevap : İktidardakilerin faşist anlayışı benimsemesi


Soru: Doğada nasıl bir ayıklanma varsa, aynısı sosyal yaşamda da geçerlidir. Pazar ekonomisine dayanan kapitalizm içinde toplumun en yetenekli, güçlü bireyleri ödüllendirilir. Bu nedenle bu sistem içinde adaletsiz bir yan yoktur.

Yukarıdaki görüşler aşağıdaki sosyologlardan hangisine ait olabilir? 

Doğru Cevap : Herbert Spencer


Soru: Osmanlı’da XIX. Yüzyılda etkili fikir akımlarından hangisi devletin kurtuluşunun Türkî unsurları birleştirerek büyük Turan’ı kurmaktan geçtiği fikrini savunur?

Doğru Cevap : Pantürkizm


Soru: Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Osmanlı’da bir iktidar boşluğu oluşmuş ve bu boşluğu doldurmaya aday güçler ortaya çıkmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu güçler arasında değildir? 

Doğru Cevap : Sosyalist Hareket


Soru: Aşağıdakilerden hangisi modernleşme sürecinin sonuçları arasındadır? 

Doğru Cevap : Sanayi kentinin ortaya çıkması


Soru: Ekonominin diğer tüm toplumsal alanları, siyaseti, kültürü, hukuku, eğitimi belirlediğini iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap : Ekonomik belirlenimcilik


Soru: Osmanlı reform (ıslahat) hareketlerinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisiydi ? 

Doğru Cevap : Devleti kurtarmak


Soru: Modernist yaklaşımın sosyal bilimlerde yaygınlaştığı ve temel paradigma halini aldığı dönem …………..’dır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

Doğru Cevap : İkinci Dünya Savaşı sonrası


Soru: Aşağıdakilerden hangisi 20’li ve 30’lu yıllardaki muhalefet partisi kurma süreçlerinin ortak özelliklerinden biri değildir? 

Doğru Cevap : Atatürk’ün teşvikiyle kurulmuşlardır.


Soru: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki ilk çok partili seçimdir? 

Doğru Cevap : 1930 yerel seçimi


Soru: Fransız sosyolog Michel Foucault (Mişel Fuko), modern toplumda ortaya çıkan bilimsel alanların, toplumu oluşturan bireyleri, piyasanın ve devletin talepleri doğrultusunda sınıflamak, normalleştirmek, ehlileştirmek gibi işlevler üstlendiğini iddia eder. Örneğin modern öncesi dönemde pekâlâ toplumun içinde yaşayabilen deliler, modernleşme ile birlikte giderek toplumdan ayrıştırılarak tımarhanelere kapatılmıştır. Aynı zamanda ‘sağlıklı’ bir ruhun hangi özelliklere sahip olduğu tanımlanır ve sıradan insanlar bu yönde telkinlerle biçimlendirilir. Foucault’ya göre psikoloji biliminin esas işlevi işte budur.

Yukarıdaki paragrafta psikoloji özelinde örneklenen düşünme tarzını sosyolojiye uygularsak, aşağıdaki şıklardan hangisi, sosyolojinin benzer işlev üstlendiği bir durumu göstermez? 

Doğru Cevap : Sokak çocuklarının taleplerini ve sorunlarını tespit etmeye yönelik, birebir çocuklarla görüşme yaparak yürütülen bir araştırma.Soru: "Aile, üyeleri arasında derin eşitsizlik ilişkilerinin ve çatışmaların olduğu bir kurumdur. Özellikle maddî kaynaklar üzerinde daha fazla denetimi olan aile üyeleri, diğerleri üzerinde baskı, hatta şiddet uygular.”

Bu önerme, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi çerçevesinde şekillenmiş olabilir? 

Doğru Cevap : Toplumsal çatışma merkezli yaklaşımSoru: Aşağıdakilerden hangisi popülist politikaların uzun vadeli sonuçları arasında sayılamaz? 

Doğru Cevap : Önceki seçkinci statükoyu alt üst eder ve demokratik kurumların yerleşiklik kazanmasını sağlar.Soru: Türkiye’de meclis hükümetinden kabine sistemine geçiş aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır ? (1990 ÖYS Sınavından alınmıştır) 

Doğru Cevap : Cumhuriyetin ilan edilmesiSoru: Aşağıdakilerden hangisi yükselme döneminde Anadolu’daki tarımsal yapının temel özellikleri arasında sayılabilir? 

Doğru Cevap : Tarımsal üretim insan ve hayvan gücüne dayalı organik enerjiye bağlıdır.Soru: Osmanlı nüfusunun büyük çoğunluğunu köylüler oluşturuyordu.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumla doğrudan ilişkilidir? 

Doğru Cevap : Osmanlı’daki ekonomik faaliyetin önemli bir kısmını tarımsal üretim oluşturur.Soru: Toplumda gözlemlenen tek tek olguların, nasıl ve neden ilişkili olduğuna ilişkin iddiadır.

Yukarıdaki cümle neyin tanımıdır? 

Doğru Cevap : TeoriSoru: Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin temel kuramsal ikilemleri arasındadır? 

Doğru Cevap : Birey-Toplum ikilemiSoru: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1945 sonrasında kalıcı olarak çok partili demokrasiye geçmesi üzerinde etkili olmamıştır ? 

Doğru Cevap : Ekonomik açıdan güçlü bir kesimin ortaya çıkması ve bunların siyasal hayatın serbestleştirilmesini istemesiSoru: Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapının bileşenleri arasında değildir? 

Doğru Cevap : Tarihsel süreçSoru: Türkiye’deki son askerî müdahale aşağıdaki tarihlerden hangisinde gerçekleşmiştir ? 

Doğru Cevap : 12 Eylül 1980Soru: Osmanlı’da batılılaşmanın etkilerinin gündelik yaşamda da hissedilmesi, ilk kez hangi dönemde gerçekleşir? 

Doğru Cevap : Tanzimat dönemiSoru: I. Dünya Savaşı’na girdiği halde, bitimini beklemeden savaştan çekilen ülke aşağıdakilerden hangisidir ? 

Doğru Cevap : RusyaSoru: Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da klasik hukuk sisteminin özellikleri arasındadır? 

Doğru Cevap : Hukuk birliği yoktu.Soru:

I. Yukarıdan aşağıya yenileşme modeline göre gerçekleştirilmiştir.
II. Temel hedef orduyu güçlendirmektir.
III. Halk tarafından ciddi biçimde desteklenmiştir.
IV. Hem geleneksel hem modern kurumların bir arada var olduğu ikili bir yapının ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır.

Yukarıdaki yargılardan hangisi 19. yüzyıl Osmanlı reform hareketleri için geçerli değildir? 

Doğru Cevap : Yalnız IIISoru: Toplumsal yapı kavramı içindeki ‘yapı’nın tanımlanması zordur. Zirâ kavram aynı anda hem bir bütünü hem de bütünün parçalarını ve bunların iç bağıntılarını tarif etmek için kullanılır.

Aşağıdaki kullanımlardan hangisi yukarıdaki ifadede belirtilen durumu örneklemez? 

Doğru Cevap : Dilin belirlenmiş yapısı, toplumsal değerlerin nasıl ifade edilebileceğinin sınırını çizer.Soru: Nüfusun niteliğinin artması ile birlikte hem ekonomide verimlilik artar, hem toplumsal değerler değişir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin toplumsal yapıyı etkilediğini örnekler? 

Doğru Cevap : DemografininSoru: “Anadolu hareketi sonunda, benzer bir yapının ulaşabileceği en yüksek siyasal örgütlenme seviyesine ulaşmıştı.” Bu ifadeyle kastedilen siyasal kurum aşağıdakilerden hangisidir ? 

Doğru Cevap : Türkiye Büyük Millet MeclisiSoru: Modern Batı toplumları sömürgecidir. Batı dışında kalan toplumların ilerlememesinin nedeni, kendi yetersizlikleri değil, sömürgeci politikalardır. Bu politikalar hem ekonomik düzeyde hem de kültürel düzeyde işler; yani Batı ülkeleri hem Batı dışı toplumların kaynaklarını sömürür hem de onlara kendi değerlerini benimsetmeye çalışır.

Bu önermeye dayanarak aşağıdaki politikalardan hangisi izlenebilir? 

Doğru Cevap : Ülke ekonomisini dışa kapatarak, devlet desteği ile sanayileşmeSoru: Aşağıdakilerden hangisi, modernleşmenin toplum üzerindeki etkisini çeşitli düzeylerde eleştiren siyasal ya da sanatsal hareketler arasında yer almaz? 

Doğru Cevap : LiberalizmSoru: Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde vergi tahsilinin ayanlar (taşralı yerel güçler) aracılığıyla yapılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 

Doğru Cevap : Devletin taşradaki hakimiyet eksikliğininSoru: Aşağıdakilerden hangisi, modernleşme ile birlikte, ekonomik alanda görülen değişmeler arasındadır? 

Doğru Cevap : Pazar ekonomisinin doğuşuSoru: 
I. Müsadere uygulamasının kaldırılması
II. Memurlara düzenli aylık ödeme uygulamasının getirilmesi
III. Her yıl yeniden tayin usulünün getirilmesi
IV. Nazırlıkların (Bakanlıkların) kurulması
V. Devlet örgütlenmesinde modern bir hiyerarşik rütbe sisteminin getirilmesi

Bu gelişmelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi geçerli değildir ? 

Doğru Cevap : Merkezi devlet gelirlerinin artışıyla sonuçlanmışlardır.Soru: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1970’li yıllarda toplumun siyasallaşmasının nedenleri arasında sayılamaz ? 

Doğru Cevap : Güçlü tek parti hükümetlerinin siyaseti teşvik etmesiSoru: Bir gayr-ı müslim, kendi dinsel hukuğu içinde dezavantajlı olduğu durumlarda Kadı mahkemesine başvurmayı tercih edebilirdi.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sıkça rastlaandığı örneklerdendir? 

Doğru Cevap : Boşanma davalarıSORU:Osmanlı İmparatorluğu’nda “belli bir bölgede belirli bir dönemde vergi toplama hakkının devlet tarafından açık arttırma yoluyla satılması ve şahıslar tarafından satın alınıp, parasının önceden ödenmiş olması” olarak açıklanabilecek sisteme ne ad verilir?

Doğru Cevap : İltizamSoru:Aşağıdakilerden hangisi, modernist bakış açısının önermeleri arasında değildir?

Doğru Cevap : Modernleşme ile birlikte devletin toplum üzerinde baskı kurma ve toplumu denetleme imkânları da gelişmiştir.Soru: Aşağıdakilerden hangisi ithal ikameci ekonomi modelinin karşılaşabileceği darboğazlar arasında sayılamaz ?

Cevap: Yerli sanayinin dış rekabete karşı korunamamasıSoru: Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı belirleyen makro unsurların etkisini örneklemez?

Doğru Cevap: Siyasal iktidarın seçim yolu ile değişmesi


Soru:‘30’lu yıllarda Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikası aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Devletçilik
AUZEF | Klasik Mantık Soruları 2014


klasik mantık soruaları

Klasik Mantık Soruları 2014


1. Soru: Aşağıdakilerden hangisi çiçek teriminin içlemidir?

Doğru Cevap :
Canlı

Diğer Cevaplar
Manolya
Gül
Papatya
Orkide
2. Soru: Aşağıdakilerden hangisi kategorik önerme değildir?

Doğru Cevap :
Bazı M’ler S’dir

Diğer Cevaplar:

Bazı A’lar ve F’ler M değildir
Bütün A’lar B’dir
Bazı S’ler K değildir
Hiçbir F, M değildir
3. Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 I.  İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin en eski üniversitesidir.
 II. “İstanbul Üniversitesi” Türkiye’nin en eski üniversitesidir.
 III. İstanbul Üniversitesi dört kampüse sahiptir.
 IV. “İstanbul Üniversitesi” dört kampüse sahiptir.
 V.  İstanbul Üniversitesi dört “kampüse” sahiptir.


Doğru Cevap :

I ve III

Diğer Cevaplar

II ve IV
II ve III
II ve V
I ve V4. Soru: ‘Bazı günler yağmur yağar’ önermesinin mantıksal formu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :
SıP

Diğer Cevaplar

SaP
SoP
SeP
SuP
5. Soru: Aşağıdakilerden hangisi mutlak terimdir?

Doğru Cevap :
Kadın

Diğer Cevaplar
Anne
Baba
Evlat

6. Soru: ‘İstanbul güvenli olmayan bir şehir değildir’ önermesinin sembolik karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :
SeP’

Diğer Cevaplar:

SoP
SaP
SıP
SuP

7. Soru: Aşağıdaki terim çiftlerinden hangisi çelişiktir?

Doğru Cevap :
Cisim-cisim olmayan

Diğer Cevaplar:

İyi-kötü
Güzel-çirkin
Sabah-akşam
Uzun-kısa
8. Soru:  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

Doğru Cevap :
“beyaz” siyahtır.

Diğer Cevaplar
“Kırmızı” kırmızıdır
Beyaz siyahtır.
“Kırmızı” “kırmızıdır”.
“Beyaz” bir renktir.9. Soru: Aşağıdakilerden hangisi somut terimdir?

Doğru Cevap :
Uzay

Diğer Cevaplar:

Hürriyet
Sonsuzluk
Havasızlık
Siyahlık
10. Soru: Aşağıdakilerden hangisi kategorik önerme değildir?

Doğru Cevap :
Modal önerme

Diğer Cevaplar:

Tümel olumlu önerme
Tümel olumsuz önerme
Tikel olumlu önerme
Tikel olumsuz önerme11. Soru: ‘Tüm kuşlar uçar’ önermesi doğruysa ‘hiçbir kuş uçmaz’ önermesinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :
Yanlış

Diğer Cevaplar:

Doğru
Belirsiz
Tutarlı
Geçerli12.Soru:  25. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 I.  İnsan solunum yapar.
II. “İnsan” solunum yapar.
III. İnsan solunum ve sindirim yapar.             
IV. “İnsan” iki hecelidir. 
V. İnsan iki hecelidir.


Doğru Cevap :
I,III ve IV

Diğer Cevaplar:

I,III ve V
II,III ve IV
I ve III
Yalnız III13. Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap :
“2” + “1” ≠ “3”

Diğer Cevaplar:

“2” + “1” = Üç
2 + 1 = “Üç”
2 + 1 ≠ 3
Bir + İki ≠ Üç


14. Soru: Aşağıdakilerden hangisi kollektif terim değildir?

Doğru Cevap :
Sinekli bakkal

Diğer Cevaplar:

Çiçekli bitki
Omurgalı hayvan
Gazlı içecek
Kurşun kalem15. Soru: “Bütüm insanlar solunum yapar” önermesinin sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap :
SaP

Diğer Cevaplar:

SeP
SıP
SoP
Hiçbiri16. Soru:  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap :
Kategorik olmayan önermelerden birisi de modal önermelerdir.

Diğer Cevaplar:

Kategorik önermeler özne ve bağlaçtan meydana gelir.
Kategorik olmayan önermelerden birisi de tikel olumsuz önermedir.
Tümel olumsuz önermeler kategorik önermelerden birisi değildir.
Hepsi.17. Soru: “Ayşe uzun boylu bir öğrencidir” önermesi aşağıdaki önerme çeşitlerinden hangisine girmektedir? 

Doğru Cevap :
Tümel olumlu önerme

Diğer Cevaplar:

Tikel olumlu önerme
Tümel olumsuz önerme
Tikel olumlu önerme
Tikel olumsuz önerme
Hiçbiri18. Soru:  “Tüm balıklar yüzer” önermesi doğru ise “Hiçbir balık yüzmez” önermesinin  doğruluk değeri nedir? 

I  .Doğru
II . Yanlış
III. Belirsiz

Doğru Cevap :
Yalnız II

Diğer Cevaplar :

Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III


19. Soru: Aşağıdakilerden hangisi mantığın konusu değildir?

Doğru Cevap :
Önermenin doğruluğunu belirlemek

Diğer Cevaplar:

Önermenin eşdeğerini bulmak
Çıkarım kurallarını belirlemek
Önermenin özelliklerini belirlemek
Bir ifadenin önerme olup olmadığını belirlemek
20. Soru:  Aşağıdakilerden hangileri “çiçek” teriminin içlemi değildir?

 I. Menekşe            II. Kokulu                III. Bitki              IV. Duygusuz               V. Mor

Doğru Cevap :
I, II ve V

Diğer Cevaplar:

II ve V
I, III ve V
III ve IV
II, III ve IV


3.11.2018

AUZEF | Psikolojiye Giriş Vize Soru ve Cevapları 2018


Soru: 1 Aşağıdakilerden hangisi sinaptik iletinin oluşumunda rol almaz?

Doğru Cevap : Gliya

Soru: 2 Aşağıdakilerden hangisi Otonom sinir sisteminin görevi değildir?

Doğru Cevap : Duyulardan gelen bilgileri merkezi sinir sistemine iletme
Veya İnsanın Maddi Varlığını Sürdürmesini Sağlama

Soru: 3 Aşağıdakilerden hangisi Serebrum yapıları içinde değildir?

Doğru Cevap : Pons

Soru: 4 Aşağıdakilerden hangisi bütün omurgalı canlılarda bulunan beyin yapılarından değildir?

Doğru Cevap : Prefrontal korteks (ön alın kabuğu)

Soru: 5 Aşağıdakilerden hangisi Bowlby’e göre güvenli bağlanmış bir çocuğun davranışlarını tanımlamaz?

Doğru Cevap : Ayrıldıktan sonra anne yanına geldiğinde tepki verir.

Soru: 6 Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemlerinin eş güdümlü olarak çalışabilmesinin nedenlerinden değildir?

Doğru Cevap: Sinir sistemi ve endokrin sistem birbirinden bağımsız olarak çalışır

Soru:7 Aşağıdakilerden hangisi, bir bireyin gelişiminde normatif tarihe bağlı etki olarak kabul edilebilir?

Doğru Cevap : Enseste maruz kalmak

Soru: 8 Aşağıdakilerden hangisi, beynin yapısı ile ilgili bilgi sağlamaz?

Doğru Cevap : EEG

Soru: 9 Aşağıdakilerden hangisi bilimin amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap : Kendi kuram/modellerini yayınlamak

Soru: 10 Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir?

Doğru Cevap : Psikoloji insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler

Soru: 11 Aşağıdakilerden hangisi deneysel araştırmaların bir özelliği değildir?

Doğru Cevap : İki olgu arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek

Soru:12 Aşağıdaki uygulamalardan hangisi şekillendirme yoluyla öğrenme sürecini ifade eder.

Doğru Cevap: Organizma hedef davranışa ulaşana kadar kademe kademe pekiştirilir

Soru:13 Aşağıdakilerden hangisi betimsel bir çalışmanın özelliği değildir?

Doğru Cevap: Bir olgunun nedenini ortaya koymak


Soru: 14 Aşağıdaki nörotransmitterden hangisinin düzeyinin arttırılmasının Alzheimer hastalığının tedavisinde yararlı olacağı düşünülmektedir?

Doğru Cevap : Asetilkolin

Soru:15 Algı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

Doğru Cevap: Yorumlama faaliyetini içeren öznel bir süreçtir

Soru:16 Algıda temel bir örgütlenme ilkesi olan şekil-zemin ilişkisi ile hangisi doğrudur.

Doğru Cevap: . nesne olay ve kişiler daima bir şekil-zemin ilişkisi içinde algılanır

Soru:17 ayaklı fotoğraf : fotoğrafta yer alan gencin ayaklarının orantısız bie biçimde büyük görünmesinin nedeni hangisidir ?

Doğru Cevap: tek göze bağlı uzaklık ipuçlarının zayıf olması

Soru: 18 Annenin doğum sonrası dönemi daha kolay atlatabilmesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Hormanal destek kullanması

Soru: 19 Bilim adamlarının daha önce yapılmış bir çalışmayı tekrarlamalarının sebebi ne olabilir?

Doğru Cevap : Çalışılan olgunun geçerli ve güvenilir olduğunu göstermek

Soru: 20 Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde, kısa sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin oluştuğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Kişilik gelişimi Veya Bilişsel Gelişim

Soru: 21 Bir sinir iletisi… ......
Yukarıdaki cümleyi doğru olarak tamamlayan şık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : hem elektriksel ve hem kimyasal mesaj taşır veya Sinirsel Ve Gliyal Mesaj Taşır

Soru: 22 “Bu dönemde yeni bir şeyler üretmek, yaptığı işler için beğeni toplamak, yetişkin ve arkadaşlarından takdir görmek önemlidir. Çevre, çalışma isteği yaratmak, sorumluluk vermek ve performansı takdir etmekle temel çatışmanın çözümüne yardımcı olabilir”. Bu açıklama Erikson’un kuramında hangi dönemi tanımlamaktadır?

Doğru Cevap : Çalışma ve başarılı olmaya karşı aşağılık duygusu

Soru: 23 Bir özelliğin ortaya çıkışında kalıtım ve çevresel etmenlerin işbirliği yaparak ve birbirini dengeleyerek işlev gördüklerini savunan yaklaşım/görüş hangisidir?

Doğru Cevap : Epigenetik görüş
Soru: 24 Bir arkadaşınız, daha yaratıcı olmak için beyninin sağ yarıküresini geliştirecek etkinlikler yaptığını söylüyor. Beynin çalışmasıyla ilgili bilgiler ışığında, bunun gereksizliğini açıklamak için O’na ne demelisiniz?

Doğru Cevap : Her iki yarı kürenin etkileşim halinde ve birlikte işlev gördüğünü

Soru:25 bir öğretmenin haber vermeden yaptığı mini sınav aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisine örnektir

Doğru Cevap: değişken zaman aralıklı pekiştirme

Soru: 26 “Bir dizi olgu ya da olguları açıklayan kavramsal sistem”i tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Teori veya hipotez

Bir psikolojik araştırmanın temel hedefi nedir?

İnsani süreçleri araştırmak ve öngörüde bulunmak

Soru: 27 “Bir ay süreyle 3mg B12 vitamini verilen tavuklarla verilmeyen tavukların yumurtlama miktarları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusu ne tür bir araştırmaya işaret etmektedir?

Doğru Cevap : Yarı Deneysel Veya Deneysel

Soru: 28 Bireyin içinde bulunduğu dünyayı anlama çabası ve basitten karmaşığa doğru bir zihinsel düzen geliştirerek çevresine uyum yapması hangi kavramı tanımlar?

Doğru Cevap : Bilişsel gelişme

Soru:29 bireyin yalnızken gösterdiği davranışların grup yada kitle içine girince değiştiğini gözleyen ve bu durumu sistematik olarak incelemeye karar veren psikolog psikolojinin hangi alt alanında çalışmaktadır

Doğru Cevap: sosyal psikoloji

Soru:30 bir beyin tramvasına bağlı olarak yaşadığı amnezi sonucunda kendi adını bile hatırlaman ünlü bir bisiklet yarışçısı, bisiklet sürme konusunda eskiden olduğu gibi çok iyi performans göstermektedir.
Yukarıdaki örnek vaka uzun bellekle ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi için bir kanıt olarak gösterilebilir ?

Doğru Cevap: Uzun süreli belleğin açık bellek ve prosedürel bellek adı verilen türlerinin olduğu

Soru: 31 Bir bireyde belirli bir özelliğin mevcut olup olmadığını ve ne kadar sahip olduğunu değerlendirmek istiyorsak hangi veri toplama aracını kullanırız?

Doğru Cevap : ÖLÇEK

Soru: 32 “Bütün parçalarının toplamından fazla ve farklıdır” ifadesi ile özetlenebilecek yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Gestalt Ekolü

Soru: 33 Bir araştırmacı, hedefinin zihinsel süreçleri basit parçaların birleşimleri olarak anlamak olduğunu belirtiyor. Araştırmasının tarihsel kökü hangisine dayanmaktadır?

Doğru Cevap : Yapısalcılık

Soru:34 bilişsel öğrenme süreci ile ilgili hangisi doğrudur ?

Doğru Cevap: Bilişsel öğrenme yaklaşımında öğrenme ve performans aynı şeyler değildir

Soru:35 Bellekle ilgili hangisi doğrudur

Doğru Cevap: Bellek bilişsel psikologlar tarafından çalışılan bir psikoloji konudur

Soru: 36 “5 yaşında olan Demet, bahçedeki kedilere süt vermek için annesinden yardım istedi. Annesi iki kutu süt ve biri geniş diğeri dar iki kap çıkardı ve Demet’e verdi. Çocuk sütleri boşalttıktan sonra annesine “ama bu kaptaki fazla oldu, öbür kedi aç kalacak” dedi. Çocuğun bu düşüncesinin nedeni onun henüz korunum ilkesini kazanmamış olmasıdır. Çünkü çocuk somut işlemler dönemindedir.” Bu bölümde Piaget’nin kuramına göre YANLIŞ kullanılan kavram hangisidir?

Doğru Cevap : Somut işlemler dönemi

Soru:37 Çifte-kodlama kuramı’nın savunduğu düşünce hangisidir?

Doğru Cevap: uzun süreli bellekte bir uyarıcıyı aynı anda iki formda kodlamak daha iyi sonuç verir.

Soru: 38 “Çocukların TV izleme alışkanlıklarına ilişkin bir rapora göre, TV izleme süreleri arttıkça ders notları düşmektedir.” Bu çalışmaya dayanarak nasıl bir neden-sonuç ilişkisi gerekçelendirebiliriz?

Doğru Cevap : Neden sonuç çıkarımları ilişki (korelasyon) bildiren çalışmalarla yapılamaz.

Soru: 39 Daha Yaratıcı Olmak İçin Beynin Sağ Yarımküresini Geliştirecek Etkinlik Yapan Kişiye Hangi Açıklama Yapılır.

Doğru Cevap : Her İki Yarım Kürenin Etkileşim Halinde Ve Birlikte İşlev Gördüğünü

Soru:40 Düşüncenin önemli bir yapıtaşı olan imgeler ile ilgili hangisi doğrudur

Doğru Cevap: imgeler, dünyanın zihinde 5 duyu formunda temsil edilmesidir

Soru: 41 Davranışsal genetik çalışmalarının amacı nedir?

Doğru Cevap : Bireysel farklılıkların kaynağını açıklamak

Soru: 42 Duyusal gelişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Birkaç duyunun eş güdümlü kullanılması 3 yaş civarında ortaya çıkar.
Veya Algı Ve Hareket Gelişimi Birbirini Sıkıştırır Ve Destekler.

Soru: 43 Doğumdan sonra sinir sisteminde görülen en belirgin değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Sinaptik bağlantıların artışı Veya Miyelin tabakasının yaygınlaşması

Soru: 44 Dünyanın sağ yanından gelen bilgilerin işlendiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Beynin sol yanı

Soru: 45 Davranışlarımızın çoğunun gizli amaçlar ve bilinç dışı arzular tarafından yönlendiriliyor olabileceğini savunan yaklaşım hangisidir?

Doğru Cevap : Psikanalitik Yaklaşım

Soru:46 Davranışçı yaklaşımın çalışma konusu hangisidir

Doğru Cevap: İnsan ve hayvanların gözlenebilir eylemlerini inceler

Soru:47 duyusal kayıt sistemindeki süreçlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Doğru Cevap: Sisteme giren her bir uyarıcı işleme konmadan sistemden atılamaz

Soru: 48 Ergenlerde düşünmenin karmaşıklaşması ve kendini kontrol etmenin artışını nasıl açıklayabiliriz?

Doğru Cevap : Bunların tümüyle. Veya Sinaptik Bağlantıların Giderek Daha Seçici Ve Etkili Olmasıyla

Soru:49 Ergenlik dönemindeki fiziksel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Bedensel büyüme yavaşlamıştır.

Soru: 50 Epigenetik kalıtım sistemlerinin önemiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : DNA’nın yapısının değişmediğini gösterdiği Veya Kalıtımın yalnızca genetik olmadığı gösterdiği


Soru: 51 Eğer bir bireyde belirli bir özelliğin (risk alma eğilimi gibi) mevcut olup olmadığını ve ne düzeyde olduğunu bireyin beyanına bağlı olarak görmek istiyorsak ne tür bir veri toplama aracı kullanılmalıdır?

Doğru Cevap : Ölçek

Soru: 52 Fal ya da astroloji yoluyla edinilen bilgi neden bilimsel bilgi değildir?

Doğru Cevap : Gözlenebilir olgular üzerinde sistematik ve objektif olarak veri toplamadıkları için

Soru:53 F klavyede 10 parmak yazmayı öğrenmiş birinin Q klavyede 10 parmak yazmasının Q klavyeyi yeni öğrenen birinden daha zor olmasının nedeni aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

Doğru Cevap: . Zihinsel kurulum

Soru:54 Göze hava üflenmesiyle eşleştirilen sesin, gözün kırpıştırılmasına yol açtığı bir deneyde, daha sonra sadece sese karşı verilen göz kırpıştırma tepkisine ne ad verilir

Doğru Cevap: Koşullu tepki

Soru: 55 Gelişim sürecinin ele alınış biçimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Gelişim süreci büyüme ile sona erer.

Soru: Gelişim psikolojisinin işlevini en iyi özetleyen seçenek hangisidir?

Doğru Cevap : Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin tarif edilmesi ve açıklanmasıdır.
.
Soru:56 Görece yeni olmasına karşın son yıllarda psikolojinin tüm dallarına etki etmiş bir düşünce okulu olma özelliği kazanan ve kuzey Amerika psikolojisinde 1960ların ortalarından itibaren başat yaklaşım olarak davranışçılığın yerini almaya başlayan psikoloji yaklaşımı hangisidir?

Doğru Cevap: Bilişselci

Soru: 57 Hangi seçenek gelişim araştırmalarında kullanılan yöntemsel düzenlemeleri göstermektedir?

Doğru Cevap : Boylamsal, kesitsel, sırasal

Soru: 58 Hangi alanda çalışan psikologlar insan psikolojisinin kalıtımsal yönleriyle en az ilgilenirler?

Doğru Cevap : Endüstri-Örgüt

Soru: 59 Hangisi bir gelişim psikoloğunun sorabileceği bir sorudur?

Doğru Cevap : İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır? Veya Ergenlerin Tutum Değiştirmesini Etkileyen Etmenler Nelerdir?

Soru: 60 Hangisi bir bilişsel alanda çalışan psikoloğun sorabileceği bir sorudur?

Doğru Cevap : Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?

Soru: 61 Hangisi çevre ve kalıtım etkisinin birbirine karıştığı durumlardan değildir?

Doğru Cevap : Yabancı bir ülkede büyüyen çocuğun iki dil öğrenmesi Veya Hiperaktif Bir Çocuğun Daha Çok Cezalandırılması

Soru:62 Hangisi gestalt psikolojisinin algı ile ilgili görüşlerinden biri değildir.

Doğru Cevap: Tek tek unsurların biraraya getirilerek bütüne ulaşıldığı bir süreçtir

Soru:63 Hangisi bir endüstri/örgüt psikoloğunun çalışma alanına girer.

Doğru Cevap: Bir işyerindeki çalışanların ücretlerinin ödeneme aralıklarının performansa etkisi

Soru:64 Hangisi problem çözme stratejisi olan algoritmanın bir özelliğidir

Doğru Cevap: Kurallara uyulduğu sürece kesinlikle doğru sonuca ulaşılır

Soru:65 Hangisinin davranışlarda ve zihinsel süreçte neden olduğu kalıcı değişim öğrenme olarak tanımlanır

Doğru Cevap: Deneyimlerin

Soru:66 Hangisi bir kavramdır

Doğru Cevap: Ağaç
Soru:67 Hangisi kısa süreli belleğin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: Bilgi alma kapasitesi çok dardır

Soru:68 Kilitli bir kapının önünde elinde bir deste anahtarın olduğu varsayılırsa, kapıyı açan anahtarı bulabilmek için seçilecek strateji hangisidir

Doğru Cevap: Deneme-yanılma

Soru: 69 Miyelinizasyon süreci ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: El-göz koordinasyonu ile ilgili bölgelerde 1 yaşında tamamlanır.

Soru: 70 Merkezi sinir sisteminin görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Dış dünya ile doğrudan bağlantı kurmak

Soru: 71 Miyelin kılıfın işlevi nedir?

Doğru Cevap : Sinir iletisinin izolasyonunu sağlamak.

Soru: 72 Nöronlarla (sinir hücresi) ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Dendrit Ve Aksonları Vardır.  Veya Hücresel Bir Yapı Olmalarına Rağmen Gövdeleri (Soma) Bulunmaz
.
Soru: 73 İlk psikoloji laboratuvarı kim tarafından kurulmuştur?

Doğru Cevap : Wilhelm Wunt

Soru: 74 İnsan figürü çizimlerinin 2-5 yaş arasındaki gelişimini incelemek için, 2 yaşındaki çocuklardan oluşan bir grup seçip, onları 5 yaşa kadar 6 ayda bir test vererek izlediğimde hangi yöntemsel düzenlemeyi kullanmış olurum?

Doğru Cevap : Boylamsal düzenleme

Soru: 75 İç salgı bezleri ve hormonların insan davranışları üzerindeki etkileri
bakımından hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Bazı gelişimsel süreçleri başlatır veya durdururlar Veya Solunum, Sindirim, Dolaşım Gibi Temel Sistemlerin Sürekli Çalışmasını Sağlarlar.

Soru: 76 İnsan genomu projesinden elde edilen sonuçlarla ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Her gen, otomatik olarak bir protein üretmektedir.

Soru: 77 İnsanın dünyaya boş bir levha olarak geldiğini ve bütün özelliklerini çevre yoluyla edinildiğini savunan yaklaşım hangisidir?

Doğru Cevap : Davranışçılık

Soru: 78 “İnsanın tüm özellikleri yalnızca kalıtımla aktarılıyorsa…” cümlesi hangisi ile bitirilirse yanlış olur?

Doğru Cevap : İnsan doğarken boş bir levha olur.

Soru:79 İyi anne olmanın sevgi, şefkat ve fedakârlık gibi olmazsa olmaz 3 özelliği içermesi gerektiği düşünülürse annelik kavramının hangi yolla oluşturulduğu söylenebilir

Doğru Cevap: Kritik özellikler

Soru: 80 Olumlu korelasyona hangisi örnektir?

Doğru Cevap : Hane başına düşen kişi sayısı arttıkça yoksulluk artar

Soru: 81 Piaget’ye göre, 0-2 yaş arasında kullanılan temel bilgi edinme yolları hangileridir?

Doğru Cevap : Duyular ve hareketler

Soru: 82 Piaget ile Vigotsky’nin bilişsel gelişime bakış açıları karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?

Doğru Cevap : Her ikisi de bilginin çocuk tarafından yapılandırıldığını kabul eder.

Soru:83 Psikologların belleğin çalışmasını açıklamada kullandıkları bilgi işleme modeline göre bellek nedir?

Doğru Cevap: Aktif bir şekilde inşa edilen zihinsel bir süreçtir

Soru: 84 Uyku bozukluklarının tedavisinde hangi iç salgı bezinin hangi özelliğinden yararlanarak ilaç geliştirilmiştir?

Doğru Cevap : Hipofizin hormon üretimini tetikleyici rolünden veya pineal bezin melatonin salgılamasından

Soru: 85 Sırt ağrılarından yakınan biri ağrılarını dindirmek için akupunktur yaptırmaya karar veriyor. Bu tedavi işe yararsa aşağıdakilerden hangisinin salınımını arttırmış olabilir?

Doğru Cevap : Endorfin

Soru: 86 Sinir sisteminin genel yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Merkezi sinir sistemi, somatik ve otonom sinir sisteminden oluşur.

Soru:87 siyah bir köpekle travmatik (acı veren) bir deneyim yaşayan bir çocuğun siyah ve tüylü tüm nesnelere korku tepkisi vermesinin nedeni hangisidir?

Doğru Cevap: Genelleme
.
Soru:88 Şekilde yer alan 15 figürün bir ağaç olarak algılanmasına yol açan gestalt gruplama ilkesi hangisidir

Doğru Cevap: Yakınlık

Soru: 89 Vigotsky’e göre, bilişsel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : Bilişsel gelişme evreler halinde ele alınır.


Soru:90 .wunt un öncülüğünü yaptığı insanın zihinsel deneyimini olabilecek en küçük parçalara bölerek, onu oluşturan temel elementleri saptamaya çalışan psikolojik yaklaşım hangisidir ?

Doğru Cevap: a.yapısalcı

Soru: 91 Yeni Doğanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap : Sesle verilen yönergeleri algılayabilirler.

Soru: 92 “Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin risk alma ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark var mıdır?” sorusu ne tür bir araştırmaya işaret etmektedir?

Doğru Cevap : Betimsel

Soru: 93 Yakınsal Gelişme Alanı (ZPD) kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap : ZPD’nin genişletilmesi ancak yetişkinler tarafından yapılabilir

Soru:94 Yüzü olarak algılanabileceği görüldükten sonra kişinin algısını bu iki figürden birine sabitlemekte zorlanması algının özelliklerinden hangisine bir örnektir?

Doğru Cevap: algının aktif bir şekilde inşa edilen bir süreç olması