Ekonomizm: Kpss soruları
Kpss soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kpss soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

16.05.2017

İş Hukuku Çalışma Soruları (41-80)
İş Hukuku Çalışma Soruları

41- İşçi ve işverene tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi öğrenildiği tarihten itibaren 6 iş günü geçtikten, her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl sonra kullanılamamaktadır”
Yukarıda belirtilen 1 yıllık sürenin istisnası nedir?

A) İşverenin makine ve tesisatına 30 günlük ücretinden daha fazla hasara uğratması
B) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması
C) İşverenin meslek sırrını ortaya atması
D) İşçinin işyerinde yolsuzluk yaparak kendisine maddi çıkar sağlaması

42- Yeni iş arama izni ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İşveren işçiye bildirim süreleri içinde ücretini kesmeden izin vermek zorundadır.
B) İzin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse süreleri birleştirerek toplu kullanabilir.
C) İznini toplu kullanmak isteyen işçi izin kullanacağı süreyi kendisi belirler ve bu durumu işverene bildirmek zorunda değildir.
D) İşveren iş arama iznini kullandırmaz ise işçiye ücretini yüzde yüz zamlı öder.

43- Toplu işçi çıkarmak isteyen işverenin en az 30 gün öncesinden bildirim yapma yükümlülüğü bulunanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
B) Türkiye İş Kurumu
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü
D) İşyeri Sendika Temsilcilerine

44- 80 işçisi olan A işyeri , 220 işçisi olan B işyeri ve 301 işçisi olan C İşyerinin bir aylık süre içerisinde çıkardıkları işçi sayısı en az kaç olursa toplu işçi çıkarma olarak kabul edilir?

A İşyeri B İşyeri C İşyeri
A) 8 ------ 20 ------ 30
B) 10 ------ 22 ------ 30
C) 16 ------ 24 ------ 44
D) 4 ------ 11 ------ 31

45- Toplu işçi çıkarma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İşveren en az 30 gün önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.
B) Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bildirmesinden 30 gün sonra hüküm doğurur.
C) İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren 6 ay içerisinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır.
D) Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işten çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanır.

46- Özürlü işçi ve eski hükümlü işçi çalıştırma zorunluluğu ile ilgili olarak aşağıda verilen rakamlardan hangisi doğrudur?

           Özel ---------------- Kamu
Özürlü-E.Hükümlü | Özürlü-E.Hükümlü
A) 4-2 ------------------------ 4-4
B) 3-1 ------------------------ 3-0
C) 3-0 ------------------------ 4-2
D) 2-0 ------------------------ 3-1

47- Özürlü işçi çalıştırma zorunluluğu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hem özel hem kamu işverenlerinin zorunlu tutulabilmeleri için en az 50 işçi çalıştırıyor olmaları gerekmektedir.
B) Yer altı ve su altı işlerinde de özürlü işçi çalıştırılabilir, işçi sayısının tespitinde yer altında ve su altında çalışanlar hesaba katılmaktadır.
C) Bir işyerinde çalışırken malulen ayrılmak zorunda kalan ve sonra maluliyeti ortadan kalkan işçilerin aranan şartlara haiz olmaları halinde işveren tarafından işe alınmak zorundadır.
D) İşçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar esas alınır. Kısmi süreli çalışanların çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür.

48- Malulen işyerinden ayrılmak zorunda kalan işçinin maluliyetinin ortadan kalkması ve işçinin tekrar çalışmak istemesi halinde eski işleri veya benzer işlerde boş yere göre işveren tercihen alma yükümlülüğünü yerine getirmez ise tazminat olara aşağıdaki yaptırımların hangisi uygulanır?

A) İşçiye 1 yıllık ücret tutarı ödenir
B) İşçiye 6 aylık ücret tutarı ödenir
C) İşçiye 3 aylık ücret tutarı ödenir
D) İşçiye 1 aylık ücret tutarı ödenir

49- Özürlü çalıştırma yükümlülüğü açısından özel sektör işverenleri için uygulanan ve kontenjan dahilinde ve kontenjan haricinde çalışanların hazinece karşılanan sigorta primlerinin işveren hissesi ile ilgili aşağıdaki oranların hangisi doğrudur?

Kontenjan Dahili- Kontenjan Harici
A) % 100 % 50
B) % 100 % 25
C) % 80 % 40
D) % 50 % 25

50- Yükümlü olmadıkları halde (yani 50 işçinin altında işçisi olanlar) özürlü işçi çalıştıran işverenler için işveren hissesi sigorta primlerinin ne kadarı hazinece karşılanmaktadır?

A) ¼ B) 1/3 C) ½ D) 2/3

51) Özürlü işçi çalıştırdığı için işveren hissesi sigorta primlerinin bir kısmı hazinece karşılananlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aylık prim hizmet belgesinin süresinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir
B) Sigorta primlerinden hazinece karşılanmayan işveren hissesi ile sigortalı hissesinin süresinde ödenmesi gerekmektedir.
C) Primlerin geç ödenmesi halinde meydana gelen gecikme zammı işverenden tahsil edilir, hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi açısından gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz
D) Özürlülerle ilgili teşvik kamu idareleri ile birlikte 506 ayılı kanunun geçici 20. maddesindeki sandıklara tabi personel içinde uygulanmaz

52- Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçinin, ödevin sona ermesinden itibaren iki ay içerisinde eski işyerine girmek istemesi halinde boş yer var ise hemen veya boşalacak ilk pozisyonda tercihen işe başlatmayan işveren hakkında tazminat açısından aşağıdaki yaptırımların hangisi uygulanır?

A) İşçiye 4 aylık ücret tutarı ödenir
B) İşçiye 3 aylık ücret tutarı ödenir
C) İşçiye 2 aylık ücret tutarı ödenir
D) İşçiye 1 aylık ücret tutarı ödenir

53- Ücretle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk Parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir.
B) Ücret en geç ayda bir ödenir, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile bir haftaya kadar indirilebilir.
C) Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır.
D) Bono, kupon ve senet gibi şekillerde de ücret ödemesi yapılabilir.

54- İş Kanununun ikincil mevzuatına göre en az kaç işçi çalıştıran işverenler ücreti banka aracılığı ile ödemek zorundadır.

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

55- Ücreti ödeme gününden itibaren kaç gün geçerse işçi iş görme edimini yerine getirmekten kaçınabilir?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 30

56- Ücreti gerekli sürede ödenmeyen işçiler hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İş görme borcunun yerine getirilmemesi toplu hale dönüşse dahi grev olarak nitelendirilemez.
B) Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
C) Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz
D) Çalışmayan işçilerin işleri başka işçilere yaptırılabilir.

57- İşçilerin ücretlerinden en fazla ne kadarlık kısmı haczedilebilir, devir veya temlik olunabilir?

A) 1/3 B) ¼ C) 2/3 D) ½

58- İşveren işçiye ayda en fazla ne kadarlık ücret kesme cezası verebilir?

A) 1 günlük B) 2 günlük
C) 3 günlük D) 7 günlük

59- İşçinin ücretinden kesilen ceza ne şekilde değerlendirilir?

A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına yatırılır.
B) İşyerinin hesabında biriktirilerek eğitim harcamalarında kullanılır.
C) İşyerinde yetkili olan sendika hesabına aktarılır.
D) Türkiye İş Kurumu hesabına yatırılır

60- Ücretin asgari sınırları en fazla kaç yılda bir belirlenir?

A) 4 yıl B) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl

61- Aşağıdakilerden hangisi Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer almaz?

A) Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı
B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı
C) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı veya yardımcısı
D) Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı

62- Aşağıdakilerden hangisi Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alacak ikili doğru bir şekilde verilmiştir?

A) Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı Müsteşar veya yardımcısı- Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi
B) Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili Daire Başkanı veya yetki vereceği bir görevli
C) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili Daire Başkanı veya yetki vereceği bir görevli- Maliye Bakanlığı Temsilcisi
D) Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi- Maliye Bakanlığı Temsilcisi

63- Asgari ücret tespit komisyonunda en üst işçi kuruluşu ile bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik iş kollarından toplam kaç üye bulunur?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

64- Asgari ücret tespit komisyonu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) En az 10 üyenin katılımıyla toplanır.
B) Çoğunlukla karar verir, eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
C) Komisyon kararları kesindir. Resmi gazetede yayımlanmaz
D) Komisyonun sekreterya hizmetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

65- Denkleştirme esasının uygulanmadığı bir işyerinde bir çalışmanın fazla çalışma sayılabilmesi için haftada toplam kaç saati geçmesi gerekmektedir?

A) 40 B) 45 C) 50 D) 55

66- Sözleşmesinde başkaca hüküm yoksa; saatlik ücreti 5 TL olan bir işçinin işyerinde haftada toplam 10 saat fazla çalışma yapması halinde 2 haftalık fazla çalışma için alacağı ücret ne kadardır?

A) 50 TL B) 75 TL C) 100 TL D) 150 TL

67- Fazla çalışma için, normal çalışmanın saat başına düşen ücreti ne kadar artırılarak ödenir?

A) % 25 B) %30 C) %50 D) % 100

68- Ayda toplam 5 saat fazla çalışma yapan bir işçinin ücret yerine talebi halinde kendisine kaç günlük izin verilir?

A) 1 b) 1,5 C) 2 D) 2,5

69- 1 Saatlik fazla çalışma için ücret yerine işçinin talebi halinde kendisine kaç dakika izin verilir?

A) 45 B) 60 C) 90 D) 120

70- Haftalık çalışmanın 45 saatin altında belirlendiği sözleşmelerde, belirlenen süre ile 45 saatlik kısım arasındaki sürede yapılan çalışmaya ne ad verilir?

A) Fazla Çalışma B) Fazla Mesai
C) Normal Çalışma D) Fazla Süreli Çalışma

71, 72 ve 73. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız
(Sözleşmesinde saat ücreti 10 TL ve haftalık çalışma süresi 30 saat olan bir işçi haftada 40 saat çalışmaktadır)

71-Yapmış olduğu fazla süreli çalışma için alacağı haftalık ücret nedir?

A) 100 TL B) 125 TL C) 150 TL D) 400 TL

72- İşçi 1 haftalık yapmış olduğu fazla süreli çalışma karşılığında ücret yerine izin talep ederse kaç saatlik izin verilir?

A) 10 B) 12,5 C) 15 D) 20

73- İşçi yapmış olduğu fazla süreli çalışma için kullanacağı serbest zamanı kaç ay içinde kullanmalıdır?

A) 1 B) 3 C) 6 D) 12

74- Fazla Çalışma ve Fazla Süreli Çalışma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Gece çalışmasında fazla çalışma ve fazla süreli çalışma yapılamaz
B) Fazla saatlerde çalışmak için işçinin onayının alınması gerekmektedir
C) Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saati geçemez
D) İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde, çalışma süreleri dışında ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

75- 4857 sayılı İş Kanunun ikincil mevzuatına göre aşağıdakilerden hangisi fazla çalışma yaptırılmayacaklar arasında yer almamaktadır?

A) 18 yaşını doldurmamış işçiler
B) 50 yaşını doldurmuş işçiler
C) Sağlıkları fazla çalışma yapmaya elverişli olmadığına dair hekim raporu olan işçiler
D) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler ile gebe, doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler

76- Aşağıdaki hallerin hangisinde zorunlu nedenlerle fazla çalışma yaptırılamaz?

A) Bir arıza sırasında
B) Araç gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde
C) Zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında
D) İş makinelerinin verimlerinin yükseltilmesinin istenmesi halinde

77- Seferberlik sırasında, yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışma lüzum görülmesi halinde aşağıdakilerden hangisi günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir?

A) Bakanlar Kurulu
B) Milli Güvenlik Konseyi
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D) Genel Kurmay Başkanlığı

78- Ulusal tatil ve genel tatil günlerindeki çalışma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İşyerinde çalışılıp çalışılmayacağına, toplu sözleşme veya iş sözleşmesi ile kararlaştırılır.
B) Sözleşmede hüküm bulunmaması halinde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.
C) Bu günlerde yapılan çalışma için fazla çalışma için yapılan ücret ödemesi esas alınır.
D) Bu günlerde tatil yapılmayarak çalışılırsa bir iş karşılığı olmaksızın ödenen ücretlerinin yanında her gün için bir günlük ücret daha ödenir.

79- Aşağıdaki tarihlerden hangisinde özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

A) 30 Ağustos Zafer Bayramı
B) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
C) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
D) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı

80- 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkındaki kanun kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A) 1924 B) 1926 C) 1930 D) 193541-D
42-C
43-A
44-B
45-D
46-C
47-B
48-B
49-A
50-C
51-D
52-B
53-D
54-B
55-C
56-D
57-B
58-B
59-A
60-C
61-C
62-B
63-B
64-C
65-B
66-D
67-C
68-A
69-C
70-D
71-B
72-B
73-C
74-A
75-B
76-D
77-A
78-C
79-B
80-A.

İş Hukuku Çalışma Soruları (1-40)

İş Hukuku Çalışma Soruları


1- 4857 Sayılı İş Kanununda yapılan işçi tanımı aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A) Hizmet akdine istinaden çalışmak isteyen kişiye işçi denir
B) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir
C) Bir veya birden çok işverene tabi olarak çalışan kişiye işçi denir.
D) Bağımlılık, ücret ve diğer unsurlarıyla oluşan hizmet akdine göre çalışan kişiye işçi denir.

2- 4857 Sayılı İş Kanununa göre işçi ile işveren arasındaki ilişkiye ne denir?

A) Borç İlişkisi
B) Edim İlişkisi
C) İş İlişkisi
D) Hizmet İlişkisi

3- 4857 Sayılı İş Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi işyerinden sayılmaz?

A) Dinlenme ve uyku için ayrılan yerler
B) Yıkanma, muayene ve bakım için ayrılan yerler
C) İşyerine ait araçlar
D) Komşu işyerinin avlu ve eklentileri

4) Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde iş alan ve işe aldığı işçilerini sadece bu işyerinde çalıştıran diğer işveren arasındaki ilişkiye ne denir?

A) Asıl İşveren- Alt İşveren
B) Konsorsiyum
C) İş Ortaklığı
D) Geçici İş İlişkisi

5) Hem 5510 sayılı kanun hem de 4857 sayılı kanunda belirtilen yükümlülükler açısından alt işveren ile asıl işveren arasındaki sorumluluk şekli nedir?

A) Müştereken ve müteselsilen sorumludur.
B) Birlikte sorumludur.
C) Alt İşveren sorumlu değildir.
D) Mutlak sorumluluk vardır.

6- 4857 Sayılı kanuna göre; daha önce aynı işyerinde işçi olarak çalıştırılmakta olan işçi ile alt işverenlik ilişkisi kurulması halinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Alt işverene 213 sayılı vergi usul kanununa göre yeniden değerleme oranı göz önünde bulundurularak 1.000 TL İdari para cezası uygulanır.
B) Asıl işverene 213 sayılı vergi usul kanununa göre yeniden değerleme oranı göz önünde bulundurularak 1.000 TL İdari para cezası uygulanır.
C) İlişkinin muvazaalı olduğu kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan beri asıl işverenin işçileri sayılırlar.
D) Her iki işverende ayrı ayrı işveren olarak değerlendirilirler.

7- Aşağıda belirtilen işlerden hangisi 4857 Sayılı İş Kanunun kapsamındadır?

A) Deniz ve hava taşıma işlerinde
B) Ev Hizmetlerinde
C) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri
D) Rehabilitasyon Merkezleri
8- Tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinin ve 507 sayılı esnaf ve sanatkarların iş kanunu kapsamına girmeden çalıştırabilecekleri işçi sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

Tarım Orman - Esnaf Sanatkâr
A) 50 -------------- 3
B) 40 -------------- 4
C) 100 -------------- 5
D) 30 -------------- 2

9- İşveren işçileri arasında belirsiz süreli çalışanla belirli süreli çalışan veya tam süreli çalışanla kısmi süreli çalışan arasında vermiş olduğu haklar açısından eşit davranma ilkesine aykırı davranırsa işçi en fazla ne kadar tazminat talep edebilir?

A) 7 günlük ücret
B) 1 aylık ücret
C) 2 aylık ücret
D) 4 aylık ücret

10- 4857 Sayılı kanunun 6. maddesinde
“ İşyerinin devri halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludur.” Denilmektedir.
Devralan işverenin sorumluluğu ne kadarlık süreyle sınırlıdır?

A)1 Yıl B) 2 Yıl C) 3 Yıl D) 4 Yıl

11- İşyeri devri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.
B) Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez.
C) Devir işçi yönünden haklı fesih nedenidir.
D) Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona ermesi halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.

12- Geçici iş ilişkisi ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A) İşveren, işçisinin sözlü rızasını alarak aynı işi yapmak üzere benzer işlerde çalıştırılmak koşuluyla başka bir işverene devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur.
B) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye talimat verme hakkına sahiptir.
C) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren işçiye iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli eğitimi vermek zorundadır.
D) Geçici iş ilişkisi 6 ayı geçmemek üzere yapılır, gerektiğinde en fazla 2 defa yenilenebilir.

13- İşveren ile geçici iş ilişkisi kurulan işveren arasındaki sorumluluk sırasıyla 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile 4857 sayılı iş kanunu açısından aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir.

A) Müştereken ve Mütesilsilen, - Birlikte
B) Birlikte- Müştereken ve Mütesilsilen
C) Birlikte- Mutlak Sorumluluk
D) Müştereken ve Mütesilsilen- Mutlak Sorumluluk

14- 4857 Sayılı İş Kanununa göre iş sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kanunda aksi belirtilmedikçe özel bir şekle tabi değildir.
B) Süresi 2 yıl ve daha fazla olanlar yazılı yapılmak zorundadır.
C) Damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.
D) İşçi bağımlı olarak iş görmeyi, işverende ücret ödemeyi üstlenir.

15- Niteliği itibariyle bir işin süreksiz iş sayılabilmesi için en fazla kaç gün sürmesi gerekir?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 40

16- Süreksiz iş olarak kabul edilen işlerde 4857 sayılı iş kanunun uygulanmayan maddelerinin yerine aşağıdaki kanunlardan hangisinin hükümleri uygulanır?

A) Borçlar Kanunu B) Deniz İş Kanunu
C) Basın İş Kanunu D) Medeni Kanun

17- Belirli süreli iş sözleşmesinin esaslı bir neden olmadan birkaç kez üst üste yapılması halinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Sonraki sözleşmeler geçersiz olur.
B) Sözleşmelerin tamamı geçersiz olur.
C) Başlangıçtan beri belirsiz süreli kabul edilir.
D) Zincirleme İş sözleşmesi halini alır.

18- Çağrı üzerine çalışma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yazılı olarak yapılan kısmi süreli iş sözleşmesidir.
B) Ne kadar çalışılacağına dair süre belirtilmemiş ise haftalık 20 saat kararlaştırılmış sayılır.
C) Sözleşmede çalışma süresi belirtilmemişse işçi her çağrıda üst üste en az 4 saat çalıştırılmalıdır.
D) Aksi kararlaştırılmadıkça çağrı, çalışılacak zamandan en az 2 gün önce yapılmalıdır.

19- Deneme süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A) Deneme kaydı varsa; 2 ay, toplu iş sözleşmesi ile en fazla 3 ay olabilir.
B) Deneme kaydı varsa; 2 ay, toplu iş sözleşmesi ile en fazla 4 ay olabilir.
C) Deneme kaydı varsa ;ne kadar belirtilmişse o geçerlidir. Toplu sözleşme ile en fazla 6 aya uzatılabilir.
D) Deneme süresi bireysel sözleşmede belirlenemez. Toplu sözleşme ile en fazla 4 aya kadar konulabilir.

20- Takım Sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Takım kılavuzu sıfatıyla takımı temsilen işçilerden biri sözleşmeyi yapar.
B) Yazılı yapılır ancak diğer işçilerin kimlik bilgileri ile alacakları ücretler ayrı ayrı belirtilmez.
C) İşe başlamasıyla her bir işçinin ücreti ayrı ayrı işveren veya işveren vekili tarafından ödenir.
D) Takım kılavuzu için diğer işçilerin ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılmaz.

21- Süreli Fesihle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Altı aydan az çalışan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra feshedilmiş sayılır.
B) Altı ay ile bir buçuk yıl arasında çalışan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra feshedilmiş sayılır.
C) Süreli fesih bildirimini işçinin yapmasına gerek yoktur.
D) Kanunda belirlenen süreler asgari olup, sözleşmeler ile artırılabilir.

22- Süreli fesih ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bildirim şartına uymayan işçinin tazminat ödeme yükümlülüğü yoktur.
B) Bir buçuk yıl ile üç yıl arasında çalışan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra feshedilmiş sayılır.
C) Üç yıldan fazla çalışmış olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır.
D) İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

23- İş Sözleşmesi feshinde izlenen usul ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fesih yazılı olarak yapılmalıdır.
B) Feshin sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmek zorundadır.
C) İşçinin savunması alınmadan, davranışı ve verimi ile ilgili nedenlerle sözleşme feshedilemez.
D) Fesih bildirimi mutlaka noter aracılığıyla yapılmalıdır.

24- Sözleşmenin feshedildiği kendisine tabliğ edilen işçi, tebliğ tarihinden itibaren ne kadarlık sürede hangi mahkemeye başvurabilir?

A) 6 İş günü – İş Mahkemesi
B) 15 gün- Sulh Hukuk Mahkemesi
C) 1 Ay – İş Mahkemesi
D) 45 gün – Sulh Hukuk Mahkemesi

25) Fesih nedeniyle dava sözkonusu olduğunda yerel mahkeme ve Yargıtay seri muhakeme usulüne göre davayı sonuçlandırmak zorunda oldukları süreler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yerel Mahkeme 2 ay, Yargıtay 1 ay
B) Yerel Mahkeme 1 ay, Yargıtay 2 ay
C) Yerel Mahkeme 3 ay, Yargıtay 6 ay
D) Yerel Mahkeme 6 ay, Yargıtay 3 ay

26- Feshin geçersiz olduğu yönünde mahkemece karar verildikten sonra işveren ne kadar süre içinde başlatmak zorundadır?

A) 6 İş Günü B) 15 Gün C) 1 Ay D) 2 Ay

27- İşçi feshin geçersiz olduğu yönünde kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının kendisine tebliğinden itibaren kaç gün içinde işverene başvurmak zorundadır?

A) 6 iş günü B) 8 iş günü
C) 10 iş günü D) 12 iş günü

28- Feshin geçersizliği mahkemece karar verilen İşçiyi başvurusuna rağmen başlatmayan işverenin ödemekle yükümlü olduğu tazminat tutarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) En az 1, en çok 3 aylık ücreti
B) En az 2, en çok 4 aylık ücreti
C) En az 4, en çok 8 aylık ücreti
D) En az 6, en çok 12 aylık ücreti

29- Feshin sonuçları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.
B)Feshin geçersizliği ile ilgili karar kendisine tebliğ edilen işçi 10 iş günü içinde işverene başvurmaz ise fesih geçerli fesih sayılır.
C) Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.
D)Feshin geçersiz olduğu mahkemece karar verilen ve 10 gün içinde işe başlamak üzere başvuran işçiyi, işveren en geç 15 gün içinde başlatmak zorundadır.

30- Bir işçi sözleşme sürensinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin işine girerse sözleşmenin bu şekilde feshinden ötürü, işçinin sorumluluğunun yanında yeni işverende aşağıdaki hallerin hangisinde sorumlu tutulamaz?

A) İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa
B) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa
C) İşçi Özel İstihdam bürosu aracılığıyla işe alınmışsa
D) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi çalıştırmaya devam ederse

31- Aşağıdakilerden hangisi işçinin haklı fesih nedenleri arasında yer almaz?

A) Sağlık sebepleri
B) Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
C) Zorlayıcı sebepler
D) Ücret zammı anlaşmazlıkları

32- Aşağıdaki hallerden hangisi sağlık nedeniyle işçinin haklı fesih nedeni sayılabilir?

A) İşyerindeki sürekli olarak beraber çalıştığı diğer bir işçinin bulaşıcı hastalığa yakalanması
B) İşverenin işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi
C) İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması
D) Diğer işçiler tarafından taciz edilen işçinin durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması

33- İşçinin zorlayıcı sebeplerden dolayı haklı olarak sözleşmeyi feshedebilmesi için işyerinde işin ne kadar süreden fazla durması gerekir?

A) 5 gün B) 1 Hafta
C) 10 Gün D) 2 Hafta

34- Aşağıdaki durumlardan hangisinde işçi sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet hallerine uyulmaması nedeniyle haklı olarak feshedebilir?

A) İşyerinde yapılan işin gerekli uyarılara rağmen niteliği itibariyle işçinin sağlığını tehlikeye atması
B) İşçinin sürekli olarak görüştüğü işverenin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması
C) İşverenin, işçinin ücretini kanun veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap etmemesi veya ödememesi
D) 1 Haftadan daha fazla süreyle işyerinde işin durmasını gerektirecek durumun ortaya çıkması

35- Aşağıdakilerden hangisi işverenin haklı fesih nedenleri arasında sayılamaz?

A) Sağlık Sebepleri
B) Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
C) İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesinde belirtilen bildirim sürelerini aşması
D) Bayan işçinin işverenin bilgisi dışında hamile kalması

36- İşçinin hastalık ve kaza hallerinde işverenin bildirimsiz fesih süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İşçinin işyerindeki çalışma süresine göre 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesinde belirtilen bildirim sürelerini 6 hafta aşmasından sonra doğar.
B) İşçinin işyerindeki çalışma süresine göre 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesinde belirtilen bildirim süresinin sonunda doğar.
C) Hastalık ve kazanın öğrenildiği tarihten itibaren 6 hafta sonra doğar.
D) Hastalık ve kaza ile ilgili sağlık raporlarının işverene intikalinden 6 hafta sonra doğar.

37- İşçinin işyerinde işlemiş olduğu bir suçtan dolayı işverenin haklı fesih olarak iş sözleşmesini feshedebilmesi için en az kaç gün ertelenmeyen bir ceza alması gerekmektedir?

A) 8 gün B) 10 gün C) 30 gün D) 45 gün

38- Aşağıdaki hallerinde hangisinde işverenin haklı fesih hali söz konusu değildir?

A) Alkolle ilgisi olmayan bir işyerinde işçinin işyerinde alkollü içecek içmesi veya uyuşturucu madde kullanması
B) Alkolle ilgisi olmayan bir işyerinde işçinin işyerine sarhoş gelmesi
C) 3 yıldır çalışmakta olan işçinin 4 gün boyunca gözaltına alınması nedeniyle devamsızlık yapması
D) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması

39- İşçinin işverene ait makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri hasara uğratmış olması sonucu bu hasarın maliyeti işçinin kaç günlük ücretini aşarsa işverene haklı fesih nedeni olur?

A) 10 B) 15 C) 30 D) 45

40- “İşçi ve işverene tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi öğrenildiği tarihten itibaren 6 iş günü geçtikten, her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren 1 yıl sonra kullanılamamaktadır.”
Yukarıda belirtilen fesih yetkisinde belirtilen ve öğrenilen fiil nedir?

A) Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerde gerçekleşen fiiller
B) Zorlayıcı sebepler
C) Sağlık Sebepleri
D) Gözaltına alınma veya tutuklanma hali

Lütfen Yorum Yapın.

6.04.2016

Makro ve Mikro KPSS Destekli Çözümlü Sorular

Makro ve Mikro KPSS Destekli Çözümlü Sorular
Soru 1-) Bir ülkenin para biriminin ulusal sınırlar içerisinde enflasyon nedeniyle değer yitirmesi sonucu, ülkenin para biriminin değerinin yabancı paralar karşısında değerinin ayarlanması ve bu nedenle ülkenin yerel para birimi cinsinden döviz kurlarının değer kazanması sürecine ne ad verilir?


A) Resesyon
B) Depresyon
C) Durgunluk


D) DevalüasyonDevalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir. Bu yolla ithal malları pahalılaşırken yerli malların fiyatı da aşağı çekilmiş olur.

E) Revalüasyon
Soru 2-) Aşağıdakilerden hangisi talebi değiştiren faktörlerden biri değildir?


A) Tamamlayıcı malların fiyatındaki değişim
B) Rakip malların fiyatlarındaki değişim
C) Tüketicinin parasal veya nominal gelir seviyesi

D) Üretim teknolojisindeki gelişmeler

E) Toplumun ortak beğeni ve alışkanlıklarındaki değişiklikler

Soru 3-) Aşağıdakilerden hangisi arzı etkileyen faktörlerden biri değildir?


A) Üreticilerin sayısı

B) Malın miktarı

C) Diğer malların fiyatları
D) Firmanın amaçları
E) Gelecek ile ilgili beklentiler

Soru 4-) Bir bağımsız değişkendeki yüzdesel değişimin, arz veya talep miktarı bağımlı değişkenleri üzerinde ne oranda bir yüzdesel değişim yarattığını hesap etmemizi sağlayan, o malın arz veya talep miktarının bağımsız değişkene olan hassasiyetini ölçmemizi sağlayan kavrama ne ad verilir?


A) Arz eğrisi
B) Üretim imkanları eğrisi
C) Arz fonksiyonu

D) Esneklik

E) Phillips eğrisi

Soru 5-) Üreticilerin, fiyat değişmelerine karşı arz miktarında gösterdikleri duyarlılığın ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Arz eğrisi
B) Üretim imkanları eğrisi
C) Arz fonksiyonu

D) Arz esnekliği

E) Phillips eğrisi

Soru 6-) Aşağıdakilerden hangisi Tam Rekabet Piyasası’nın özelliklerinden biri değildir?


A) Piyasada az sayıda alıcı ve satıcı vardır.

B) Alıcı ve satıcılardan bir kısmının piyasadan çekilmesi, piyasa dengelerini etkileyecek sonuç yaratmaz.
C) Ne alıcıların, ne de satıcıların malın piyasa fiyatını tek başlarına değiştirebilme gücü yoktur. Bu nedenle, Tam Rekabet Piyasası'nda fiyat sabit bir değerdir.
D) Mallar homojendir ve bölünebilir olma özelliği taşırlar.
E) Piyasa şeffaftır; saydamdır. Tüketiciler piyasa ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilmektedirler.

Soru 7-)

I. Tam rekabet piyasası, özellikle tam rekabet bağlamında, piyasada çok sayıda firmanın bulunduğu ve tek başına hiçbir alıcının ve tek başına hiçbir satıcının, piyasada oluşan fiyatı etkileyemediği piyasa çeşididir.
II. Monopol piyasasında az sayıda firma vardır.
III. Monopollü rekabet, içinde farklılaştırılmış fakat birbirinin yerini kolayca alabilen malları üretip satan çok sayıda firmanın var olduğu piyasa çeşididir.


Yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur?


A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I, II

D) I, III

E) I, II, III

Soru 8-) İçinde farklılaştırılmış fakat birbirinin yerini kolayca alabilen malları üretip satan çok sayıda firmanın var olduğu piyasaya ne ad verilir?


A) Tam rekabet
B) Oligopol
C) Piyasa ekonomisi
D) Tekel

E) Monopollü rekabet

Soru 9-) Her ülkenin merkez bankasının çeşitli makro hedefleri gerçekleştirmek ve/veya çeşitli makro sorunlara çözüm yaratmak amacıyla çeşitli parasal araçlar vasıtası ile uyguladığı politikaya ne ad verilir?


A) Para Politikası

B) Maliye Politikası
C) Enflasyonist Politika
D) Deflasyonist Politika
E) Kamu Politikası

Soru 10-) Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçlarından biridir?A) Zorunlu Karşılıklar Oranı
B) Disponibilite Oranı
C) Reeskont Oranı
D) Açık Piyasa İşlemleri

E) Hepsi

Soru 11-) Aşağıdakilerden hangisi M2 para arzını ifade etmektedir?

A) Dolaşımdaki Para (Dolaşıma Çıkmış Banknot+Madeni Para- Banka Kasaları) + Vadesiz Ticari Mevduat + Vadesiz Tasarruf Mevduatı + Vadesiz Diğer Mevduat + TCMB'deki Mevduat

B) M1 Para Arzı + Vadeli Ticari Mevduat +Vadeli Tasarruf Mevduatı + Vadeli Diğer Mevduat

C) M2 Para Arzı + Döviz Tevdiat Hesapları
D) M2 Para Arzı + Resmi Mevduat
E) M3A Para Arzı + TCMB'deki Diğer Mevduat

Soru 12-) Bir ulusal ekonomide, fiyatlar genel seviyesinin veya düzeyinin düzenli ve sürekli olarak artması veya yükselmesi sürecine ne ad verilir?

A) Resesyon
B) Depresyon

C) Enflasyon

D)DevalüasyonE) Revalüasyon

Soru 13-)

I. Konsolide Bütçe Harcamaları'nın Konsolide Bütçe Gelirleri'nden fazla olması halinde ortaya çıkan eşitsizliğe bütçe açığı denmektedir.
II. Bütçe açığı, özünde bütçe harcamalarının bütçe gelirleri tarafından finanse edilemeyen bölümüdür.
III. Bütçe açığının finansmanından Hazine Müsteşarlığı sorumludur.
IV. Bütçe açığı bütçe gelirleri ile finanse edilemeyen harcama anlamına gelir ve bu harcamanın yapılması için borçlanma yoluyla kaynak yaratılması gereklidir.Yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur?
A) I, II
B) I, III
C) I, IV
D) I, II, III

E) I, II, III, IV

Soru 14-) Konsolide Bütçe Harcamaları'nın Konsolide Bütçe Gelirleri'nden fazla olması halinde ortaya çıkan eşitsizliğe ne ad verilir?

A) Bütçe Fazlası

B) Bütçe Açığı

C) Denk Bütçe
D) Borç Stoğu
E) Kamusal Açık

Soru 15-) Bütçe açığının finansmanından hangi kurum sorumludur?

A) Merkez Bankası
B) Defterdarlık

C) Hazine Müsteşarlığı
D) Yerel Yönetimler
E) Mahalli İdareler

Soru 16-) İç borç stokunun faiz, vade ve itfa şeklinden herhangi birini değiştirme işlemine ne ad verilir?

A) Konsolidasyon

B) Konversiyon
C) Millileştirme
D) Resesyon
E) Revizyon

Soru 17-) Aşağıdakilerden hangisi sömürgeci devlet anlayışının iktisadi davranış şeklini ifade eden akımdır?
A) Fizyokrasi
B) Keynesyen Ekonomi

C) Merkantilizm
D) Emperyalizm
E) Klasik Düşünce

Soru 18-) Gelir düzeyi ne olursa olsun yapılması zorunlu olan yatırımlara ne ad verilir?

A) Otonom Yatırım

B) Uyarılmış Yatırım
C) Ortalama Yatırım
D) Marjinal Yatırım
E) Kamu Harcamaları

Soru 19-) Aşağıdakilerden hangisi enflasyon kavramının tanımıdır?

A) Bir ulusal ekonomide, fiyatlar genel seviyesinin veya düzeyinin düzenli ve sürekli olarak artması veya yükselmesi sürecidir.

B) Ülkenin para birimi değer kazandığında, yabancı paralarının döviz kuru cinsinden değer yitirmesi sürecidir.
C) Ülkenin yerel para birimi cinsinden döviz kurlarının değer kazanması sürecidir.
D) Yabancı paralarının döviz kuru cinsinden değer yitirmesi sürecidir
E) Para biriminin, diğer paralar ve altına serbestçe dönüştürebilmesidir.

Soru 20-) Aşağıdakilerden hangisi enflasyon çeşitlerinden biri değildir?
A) Borçlular zarar eder
B) Tüketim artar

C) Alacaklılar karlı çıkar

D) İstihdamda azalmaya neden olur
E) Ücretlerde azalmaya neden olur

Soru 21-) Üretim kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Mal ve hizmetlerin ortaya çıkarılması sürecine üretim denir.

B) Üretim faaliyetleriyle şekil, yer, zaman ve mülkiyet faydası oluşturulur.
C) Üretim malı, ihtiyaçları doğrudan tatmin etmeyen her çeşit hammadde, makine vb. mallardır.
D) Üretilen malların bir kısmı ileride kullanılmak üzere bozulmadan saklanıyorsa, saklanan bu kısma "stok" adı verilir
E) Doğal kaynaklar üretim faktörleri arasında yer almaz.

Soru 22-) Aşağıdakilerden hangisi deflasyonun etkilerinden biri değildir?
A) Cari fiyatlarla GSMH

B) Reel GSMH

C) Nominal GSMH
D) Kişibaşına GSMH
E) Hiçbiri

Soru 23-) Bir yıl içerisinde bir ulusal ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin toplam katma değerine, ithalattan elde edilen vergi gelirleri ve net dış âlem faktör gelirlerinin eklenmesi ile bulunan değere ne ad verilir?
A) Cari fiyatlarla GSMH
B) Reel GSMH
C) Nominal GSMH
D) Kişibaşına GSMH

E) GSMH

Soru 24-) Kısa bir zaman dilimi için ekonomik büyümede meydana gelen gerilemeye ne ad verilir?

A) Resesyon

B) Depresyon
C) Durgunluk
D) Devalüasyon
E) Revalüasyon

Soru 25-) Ekonominin durgunluğun yaşandığı bir ortamda yüksek bir enflasyon ve işsizliği de beraber yaşaması sürecine ne ad verilir?

A) Resesyon
B) Depresyon

C) Stagflasyon

D) Devalüasyon
E) Revalüasyon

İktisat Çözümlü Çıkmış Sorular


1. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?

A) Emek

B) Doğal kaynaklar

C) Faiz

D) Sermaye

E) Girişim2. Bir firmanın, üretimini durdurduğu zaman katlanacağı toplam maliyetler aşağıdakilerden hangisine eşittir?A) Değişken maliyet

B) Marjinal maliyet

C) Sabit maliyet

D) Sıfır

E) Maksimum maliyet3. Durgunluk içinde enflasyon ve işsizliğin olduğu konjonktüre ne ad verilir?A) Stagflasyon

B) Deflasyon

C) Dezenflasyon

D) Depresyon

E) Konsolidasyon4. Tüketim eğilimindeki düşüşün uzun vadede toplam tasarrufların azalmasına yol açmasına ne ad verilir?A) Hızlandıran prensibi

B) Çoğaltan mekanizması

C) Likidite tuzağı

D) Tasarruf paradoksu

E) Depresyon5. Bu Soru İptal.6.Tasarruf Paradoksu edebilmek için I nolu kutuda belirtilen alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?A) Düşük yatırım

B) Düşük faiz

C) Fiyatlarda artma

D) Yüksek vergiler

E) Yüksek parasal genişleme7.Talep enflasyonunun göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?A) Toptan eşya fiyat indeksi

B) Ücretliler geçinme indeksi

C) İmalat sanayii fiyat indeksi

D) Üretici fiyat indeksi

E) Tüketici fiyat indeksi8.Aşağıdakilerden hangisi maliyet enflasyonuna yol açan nedenlerden biridir?A) Eğitim seviyesi

B) Hükümetin kamu harcamalarını emisyon yolu ile finanse etmesi

C) Ara madde-hammadde gibi girdilerin fiyatlarındaki artışlar

D) Nüfus artış oranı

E) Tüketim kalıplarındaki değişmeler9.Aşağıdakilerden hangisi maliyet enflasyonunun göstergesi olarak kullanılabilir?A) Toptan fiyat indeksi

B) Geçinme indeksi

C) Tüketici fiyat indeksi

D) Kazanç indeksi

E) Üretici fiyat indeksi10. Kamu açıklarının finansmanı amacıyla finansal sistemden kullanılan kaynağın artması ve bu nedenle reel kesimin kullanabileceği fon miktarının azalmasına ne ad verilir?A) İkame etkisi

B) Crowding-out (dışlama) etkisi

C) Tobin etkisi

D) Gelir etkisi

E) Servet etkisi11. Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu ve bunların hiç birinin tek başına fiyatı etkileyemediği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?A) Monopollü rekabet

B) Tam rekabet

C) Eksik rekabet

D) Oligopol

E) Monopol12. Vadesi yakın ve/veya kısa olan kamu borçlarının uzun süreli veya süresiz bir borç şekline dönüştürülmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir?A) Konsolidasyon

B) Transfer harcamaları

C) Takas

D) Swap

E) Tahkim13. Aşağıdakilerden hangisi bütçenin transfer ödemeleri kalemi içerisinde yer alır?A) Etüt ve proje giderleri

B) İç borç faiz ödemeleri

C) Taşıt alım ve onarım giderleri

D) Sağlık giderleri

E) Personel giderleri14. Bütçe açığının finansmanını kolaylaştırmak amacıyla, iç borç stokunun faiz, vade ve itfa şeklinden herhangi birini değiştirme sürecine ne ad verilir?A) Döner sermaye

B) Kâr transferleri

C) Emisyon

D) Konversiyon

E) İşletme sermayesi15.Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankasının para politikası araçlarından biri değildir?

A) Reeskont oranı

B) Disponibilite oranı

C) Açık piyasa işlemleri

D) Yeniden değerleme oranı

E) Zorunlu karşılıklar oranı
CEVAPLAR: 1. C 2. C 3. A 4. D 5. E 6. A 7. E 8. C 9. E 10. B 11. B 12. A 13. B 14. D 15. D

4.04.2016

Vergi ile Şerefiyelerin Karşılaştırılması

Vergi ile Şerefiyelerin Karşılaştırılması

-Vergiler gibi şerefiyeler de zorunlu ödemelerdir.
-Vergiler gibi şerefiyeler de para ile ödenir ve kamu giderlerinin karşılanması için alınır.
-Vergiler daha çok genel bütçe içinde yer alırken, şerefiyeler daha çok yerel yönetim bütçeleri içinde yer alır.
-Vergiler karşılıksız ödemeler iken, şerefiyeler harçlar gibi karşılıklı ödemelerdir.


2006 KPSS : Şerefiye ile katılma payı arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şerefiye belediyeler, katılma payı merkezi hükümet tarafından alınır.
B) Her ikisi de belediyeler tarafından alındığı halde, katılma payı gönüllü, şerefiyeler ise zorunludur.
C) Şerefiye meydana gelen değer artışına göre, katılma payı ise öngörülen harcamayı finanse etmek üzere alınır.
D) Şerefiye önceden belirlenmiş harcamaların finansmanı için, katılma payı ise değer artışı arşılığında alınır.
E) Şerefiye bireylerden, katılma payı ise kurumlardan alınır.


Soru: Şerefiye ile katılma payı arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Şerefiye belediyeler, katılma payı merkezi hükümet tarafından alınır.
 B) Her ikisi de belediyeler tarafından alındığı halde, katılma payı gönüllü, şerefiyeler ise zorunludur.
 C) Şerefiye meydana gelen değer artışına göre, katılma payı ise öngörülen harcamayı finanse etmek üzere alınır.
 D) Şerefiye önceden belirlenmiş harcamaların finansmanı için, katılma payı ise değer artışı karşılığında alınır.
 E) Şerefiye bireylerden, katılma payı ise kurumlardan alınır.

Resim ile Vergi ve Harcın Karşılaştırılması

Resim ile Vergi ve Harcın Karşılaştırılması


-Resimlerde vergi ve harçlar gibi zorunlu ödemelerdir.

-Resimlerde vergi ve harçlar gibi genel bütçe içinde yer alır

-Vergiler karşılıksız, harçlar bir hizmetten yararlanma karşılığında alındığı halde, resim karşılıksız, bir hizmetten yararlanma karşılığında veya bir hakka sahip olma karşılığında alınabilir.

-(ithalde alınan damga vergisi,karşılıksız, Ulaştırma alt yapıları resmi, hizmetten yararlanma, Avlanma ruhsatı, hak elde etme)

KPSS 2008 : Kamu kurumu fiyatları ile harçlar ve resimler arasındaki temel fark ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kamu kurumu fiyatlarında kamusal nitelik taşıyan hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusu olduğu hâlde, harç ve resimlerde özel nitelikleri ağır basan hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusudur.
B) Harç ve resimlerde söz konusu hizmetin kamusal nitelikleri ağır basarken, kamu kurumu fiyatlarında özel kesimce üretilenlere benzer hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusudur.
C) Harç ve resimler daha ziyade yerel yönetimler tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları büyük ölçüde merkezî yönetim tarafından alınır.
D) Harç ve resimler daha ziyade merkezî yönetim tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları büyük ölçüde yerel yönetimler tarafından alınır.
E) Harç ve resimlerle kamu kurumu fiyatları arasında özünde bir fark olmadığı hâlde, farklı yasalarla düzenlendiği için söz konusu ödemeler farklı adlandırılmaktadır

KPSS 2008 : Kamu kurumu fiyatları ile harçlar ve resimler arasındaki temel fark ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kamu kurumu fiyatlarında kamusal nitelik taşıyan hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusu olduğu hâlde, harç ve resimlerde özel nitelikleri ağır basan hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusudur.
B) Harç ve resimlerde söz konusu hizmetin kamusal nitelikleri ağır basarken, kamu kurumu fiyatlarında özel kesimce üretilenlere benzer hizmetlerin fiyatlandırılması söz konusudur.
C) Harç ve resimler daha ziyade yerel yönetimler tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları büyük ölçüde merkezî yönetim tarafından alınır.
D) Harç ve resimler daha ziyade merkezî yönetim tarafından alındığı hâlde, kamu kurumu fiyatları büyük ölçüde yerel yönetimler tarafından alınır.
E) Harç ve resimlerle kamu kurumu fiyatları arasında özünde bir fark olmadığı hâlde, farklı yasalarla düzenlendiği için söz konusu ödemeler farklı adlandırılmaktadır

Vergiler ile Harçların Karşılaştırılması

Vergi İle Harcın Karşılaştırılması


-Harçlarda vergi gibi zorunlu ödemeler olup, harca konu kamu hizmetlerinden yararlananların, harcı ödemekten kaçınmaları söz konusu değildir.

-Harçlarda vergiler gibi para ile ödenmekte olup, kamusal finansman aracı olarak işlev görmektedir.

-Vergilerde bireysel(özel) karşılık olmadığı halde, harçlarda bireysel karşılık olup; harca konu hizmetten elde edilen fayda ile ödenen bedel arasında sıkı bir orantılılık bulunmaktadır. Verginin doğması ile hizmet sunumu arasında bir ilişki kurulmadığı halde; harcın doğması için, harca konu hizmetten yararlanılması gerekmektedir.

-Harç miktarının sunulan hizmetin maliyetinden fazla olması halinde aradaki fark vergi niteliğinde bir ödeme olarak kabul edilmektedir.

Soru1 : Aşağıdaki kamu gelirlerinden hangisi mükellefin hizmetten yararlanma derecesine göre alınmaktadır? 

A) Mali tekel gelirleri
B) Şerefiye
C) Harç 
D) Vergi
E) Parafiskal gelir

Soru2 : Harçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Harçlar bazen yararlanılan hizmetin parasal değerinin üzerinde veya
altında olabilir.
B) Harçlarla vergiler arasında bir fark olmadığı hâlde yalnız farklı
yasalarla belirlendiklerinden farklı sayılmaktadırlar.
C) Ödenen harç yararlanılan hizmetin değerinin üzerinde ise aradaki fark
vergi sayılabilir.
D) Yapılan ödemelerin gerçek anlamda harç sayılabilmesi için yararlanılan
hizmetle ödenen bedel arasında bir orantılılık olması gerekir.
E) Harca tabi kamu hizmetleri genellikle Devlet tekelinde olduğundan harç ödemekten kaçınmak her zaman mümkün olmamaktadır.

KPSS 2002 : Vergiyi harçtan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zora dayalı olması
B) Karşılıksız olması
C) Kesin olması
D) Parasal bir transfer olması
E) Kamusal finansman, aracı olması

Kpss 2009 : Harçlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Harçlar bazen yararlanılan hizmetin parasal değerinin üzerinde veya altında olabilir.
B) Harçlarla vergiler arasında bir fark olmadığı hâlde yalnız farklı yasalarla belirlendiklerinden farklı sayılmaktadırlar.
C) Ödenen harç yararlanılan hizmetin değerinin üzerinde ise aradaki fark vergi sayılabilir.
D) Yapılan ödemelerin gerçek anlamda harç sayılabilmesi için yararlanılan hizmetle ödenen bedel arasında bir orantılılık olması gerekir.
E) Harca tabi kamu hizmetleri genellikle Devlet tekelinde olduğundan harç ödemekten kaçınmak her zaman mümkün olmamaktadır

20.01.2016

2003 KPSS-A Kamu Yönetimi Soruları


1) Aşağıdakilerden hangisi hakkın aslen kazanılması değildir?
a) Bir hakkın başkasından iyi niyetle kazanılması
b) Mirasın intikali (Doğru cevap)
(Yorum: Mirasın devri bir devren kazanma yoludur. Oysa başkasından iyiniyetle kazanmanın bazı halleri aslen kazanmaya girmektedir. Eger Turgut Akıntürk'ün medeni hukuk kitabının 376-381 sayfalarına bakarsanız orada daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.)
2) Güleryüzlü sosyalizm adlı kitabın yazarı kimdir?
a) Behice Boran
b) M. Ali Bayar (Doğru cevap)