KTÜ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
KTÜ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

22 Ocak 2018 Pazartesi

2 Temmuz 2017 Pazar

3 Nisan 2016 Pazar

İktisadi Doktrinler Tarihi 3 (101-150) [Çözümlü]

101.  Nurkse’a göre ihracatın, bir ülkenin kalkınmasına olumlu etkide bulunmamasının aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Gelişmiş ülkelerin sanayileşme tercihinde daha az ham madde gerektiren sektörlere yönelmesi
Gelişmiş ülkelerde artan gelirin büyük bir bölümünün sanayi sektörüne aktarılması.
Gelişmiş ülkelerin tarımsal koruyuculuğa gitmesi
Sentetik maddelerin üretim sürecine sokulması
Tarımsal mallara olan dış talep esnekliğinin giderek düşmesi

Cevap : Ülkelerin normal gelişme aşaması tarım - sana­yi - hizmet şeklindedir. Eğer gelirin büyük bir kısmı hizmet sektörüne aktarılıyorsa o ülke için ge­lişmiş tanım uygulanır. Nurkse'a göre ihracatın kalkınmada uyarıcı rol oynamasının diğer ne­denleri ise; ham medde kullanımında tasarruf sağlaması (burada teknolojik gelişme ve emeğin verimliliğinin artması söz konusudur), tarım mal­larına olan dış talep esnekliği giderek düşmesi­dir (Cevap B)


102. “uzun dönemde dinamik karşılaştırmalı üstünlüğü ihmal eden ülke, hayat standardı ve potansiyel gelişme hızları bakımından büyük kayıplara uğrayabilir.” görüşü aşağıdaki hangi iktisatçıya aittir?
J. Meade
Kravis
P. Samuelson
E. Chamberlin
S. Linder

Cevap : Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştırmalı üstün­lüklere dayalı ihracatlarını geliştirmeleri gerekir. O halde, kalkınmakta olan ülkeler, uygun sana­yileşme politikaları izleyerek ekonomik yapılarını ve uluslararası işbölümündeki yerlerini değiştire­bilir. Nitekim uygulamada çoğu ülkelerin kalkın­ma çabalarının altında yatan ana unsur, ekono­mik yapıyı dinamik karşılaştırmalı üstünlüklere uygun biçimde değiştirmektir. Farklı bir ifade ile bu ülkeler tarım ekonomisi olmaktan çıkıp sana­yi toplumu durumuna gelmeyi amaçlarlar, işte bunun içindir ki uzun dönemde dinamik karşılaş­tırmalı üstünlük ihmal edilmemelidir. (Cevap C)


  |  Devamı »

İktisadi Doktrinler Tarihi 2 (51-100) [Çözümlü]


51. Sabit bir reel faiz oranında, enflasyon bekleyişlerindeki artışın nominal faiz oranları üzerindeki etkisine ne ad verilir?

A) Reel ankes etkisi
B) Bekleyişler etkisi
C) Rasyonel bekleyişler etkisi
D) Yüksek enflasyon etkisi
E) Normal enflasyon etkisi

Cevap : Diğer adı da Fisher Etkisidir. (Cevap B)


52. Enflasyon oranının hızla düşürülebileceği varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Heteredoks istikrar programı
B) Aşamalı strateji
C) Soğuk hindi stratejisi
D) Sabitleştirme politikası
E) Çapa politikası

Cevap : Parasal büyüme oranının düşük tutularak fiyatlar üzerindeki baskı muhafaza edilmektedir. Büyük bir olasılıkla enflasyon oranı, üretim ve istihda¬mın yeniden artmasına olanak verecek kadar düşecektir. Sonunda ekonomi tam istihdam sevi¬yesine geri dönecektir. Bu uygulamaya Şok stra¬teji de denir. (Cevap C)

  |  Devamı »

İktisadi Doktrinler Tarihi 1 (1-50 Soru) [Çözümlü]

1.                   ‘’ Pozitif gelir etkisinin negatif ikame etkisinden büyük olduğu’’ durumu ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A)                 Gini katsayısı
B)                 Fellner kuramı
C)                 Giffen paradoksu
D)                 St. Petersburg paradoksu
E)                 Gelir-İkame ve fiyat elastikiyeti

Cevap: (Cevap C )


2.                   Reel gelirdeki değişme nedeniyle, bir malın talep edilen miktarındaki değişme oranına ne denir?
A)                 İkame etkisi
B)                 İlave etkisi
C)                 Giffen paradoksu
D)                 Marjinal fayda yasası
E)                  Gelir etkisi

Cevap : Bir malın fiyatı değiştiğinde, tüketicinin satın alma gücüde değişir. Mal fiyatları arttığında, tüketicinin sabit parasal gelirinin satın alma gücü düşer, buna karşılık mal fiyatlar düştüğünde satın alma gücü artar. İşte malların mutlak fiyatlarındaki değişme sonucu, belirli parasal gelirin, satın alma gücündeki değişme (reel gelirdeki değişme) nedeniyle, bir malın talep miktarında ortaya çıkan değişme oranına gelir etkisi denir. Diğer bir ifade ile : diğer malların fiyatları sabit iken bir malın fiyatının düşmesi halinde tüketici talebinin bu mala yönelmesini gelir etkisiyle de açıklayabiliriz. (Cevap E )

  |  Devamı »

11 Ekim 2015 Pazar

KTÜ İİBF Tüm Derslerin Soru ve Not Arşivi

ÇALIŞMAYAN LİNKLERİ LÜTFEN YORUM YAPARAK BELİRTİN Kİ DÜZENLEYEREK TEKRAR KOYALIM. LÜTFEN YORUM YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİN.


Anayasa Hukuku Soruları ve Notları

Borçlar Hukuku Soruları ve Notları

Denetim Dersi Soruları ve Notları

Ceza Hukuku Dersi Soruları ve Notları

Büyüme Teorileri Soruları ve Notları

Devlet Borçlanması Soruları ve Notları

Devlet Bütçesi Soruları ve Notları

Endüstri İlişkileri Soruları ve Notları

Finansal Analiz Soruları ve Notları

Finansal Kurumlar Soruları ve Notları

Finansal Yönetim Soruları ve Notları

Hukukun Temel Kavramları Soruları ve Notları

Kamu Soruları ve Notları

Mahalli İdarele Soruları ve Notları

Makro İktisat Soruları ve Notları

Muhasebe Soruları ve Notları

Mikro İktisat Soruları ve Notları

Para Teorisi ve Politikası Soruları ve Notları

Pazarlama Soruları ve Notları

Refah Ekonomisi Soruları ve Notları

Reklam Yönetimi Soruları ve Notları

Sermaye Piyasası Analizi Soruları ve Notları

Siyasi Tarih Soruları

Türkiye Ekonomisi Soruları ve Notları

Ticaret Hukuku Soruları ve Notları

Uluslararası Maliye Soruları ve Notları

Vergi Hukuku Soruları ve Notları

Araştırma Yöntemleri Soruları

Organizasyon ve Yönetim Soruları ve Notları (Rahman Gülay Notları)

Uluslararası İktisat Soruları ve Notları

Çalışma Ekonomisi Soruları ve Notları

Özsermaye Soruları ve Notları

Üretim Soruları ve Notları

İcra ve İflas Hukuku Soruları ve Notları

İdare Hukuku Soruları ve Notları

İktisadi Planlama Soruları ve Notları

İktisadi Büyüme Soruları ve Notları

İktisadi Birleşmeler Soruları ve Notları

İktisadi Düşünceler Tarihi Soruları ve Notları

İktisadi Sistemler Soruları ve Notları

İnsan Kaynakları Soruları ve Notları

İşletme Yönetimi Soruları ve Notları

İstatistik Soruları ve Notları

İktisat Politikası Soruları ve Notları

İş Hukuku Soruları ve Notları

İşletme Finansmanı Soruları ve Notları

İşletme Soruları ve Notları

Şirketler Muhasebesi Soruları ve Notları

Sosyal Politika Soruları ve Notları

  |  Devamı »