Ekonomizm: Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri Soruları
Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Auzef Bilimsel Araştırma Teknikleri Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

11.11.2018

AUZEF | Bilimsel Araştırma Teknikleri Vize Soruları

Bilimsel Araştırma Teknikleri Soruları Auzef


BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VİZE SORULARI


1. "Bütünden parçaya, tümelden tikele, genelden özele gidiş yöntemi” aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
a.Tümdengelim

2. "Yapılan ya da olan iş, meydana gelen şey, düşünülmüşün karşıtı, olmuş olan, gerçek olan, gerçekleşmiş olan, gözlenebilir ya da görgül işlemlerle kavranabilir olan ve kendine özgü bir örüntüsü bulunan olay” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Olgu

3. "Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bilimsel yasa

4. Aşağıdakilerden hangisi yüzyüze anket yöntemleri arasında Aşağıdakilerden hangisi............ sayılamaz?
c. Telefonla birebir anket

5. Cevaplayıcı ile anketör arasında kurulacak ilişki ile cevaplayıcıların sorulara doğru cevap vermesi, anlamadığı hususların anketör tarafından açıklanma imkânının bulunması özelliklerini taşıyan anket yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
b. Yüz yüze anket yöntemi

6. Temel düşünce yapısındaki mitolojinin yanında felsefe, edebiyat ve bilimsel çalışmalara da ağırlık verilmeye başlanan dönem veya toplum aşağıdakilerden hangisidir?
e. Antik Yunan7. Hipotez test süreci düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmektedir?
d. Hipotezlerin belirlenmesi

8. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Antik Roma dönemindeki önemli düşünürlerden biri değildir?
d. Homeros

9. Temelde bilimsel faaliyetlerden çok yönetsel faaliyetlere ağırlık verilen dönem veya toplum aşağıdakilerden hangisidir?
b. Antik Roma

10. "Son iş yerinizde kaç yıldır çalışmaktasınız? ( ) 1 yıldan az ( ) 1-3 yıla kadar () 3-6 yıla kadar ( ).......(belirtiniz) Biçiminde örneklendirilen bir anket sorusu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
b. Çoktan seçmeli soru

11. Bir araştırmada elde edilmiş olan veri öncelikle hangi işleme tabi tutulmalıdır?
b. Edit etme aşaması

12. Felsefe ile ilişkili olan "varlığın ve varoluşun ne olduğunun araştırmasını yapan, varlığı bir bütün olarak ele alan” yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
e. Varlık felsefesi

13. Felsefe ile ilişkili olan; "bir mesleğin uygulanması esnasında uyulması gereken ahlaki değerleri ve etik kuralları inceleyen; ahlaki ödev ve yükümlülüklerin doğasını soruşturan” yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
d. Deontoloji

14. "Araştırma evrenini temsil eden küçük bir model oluşturulması yöntemi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
b. Örnekleme

15. 11. yüzyıldan önce bilim felsefesi konusunda yapılan çalışmalarda "din” düşünürler üzerinde en fazla etkiye sahip unsurken, bu dönemden sonra özgür düşünce anlayışı ile bilimsel gelişmeler artmış ve hızlı toplumsal değişim yaşanmaya başlanmıştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
d. Üniversitelerin ortaya çıkması

16. "Cogito ergo sum: düşünüyorum, öyleyse varım.” diyerek rasyonalizmi yeniden canlandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
d. Descartes

17. "Araştırma verilerinin işlenmesi ve çözümlenmesi ile ulaşılan bilimsel sonuçlar” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
b. Bulgu

18. Bilimin "ne tür değişiklikler olabileceğini önceden tahmin etme” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
c. Öndeyicilik

19. "İstanbul Üniversitesi'nde eğitim aldınız mı? ( ) Evet ( ) Hayır” Yukarıda örnek olarak verilen anket sorusu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a. İki şıklı soru

20. "Araştırma evrenini temsil eden küçük bir model oluşturulması yöntemi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
e. Örnekleme

21. "Parçadan bütüne, özelden genele doğru bir gidiş yöntemi” aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
a. Tümevarım

22. "İstanbul Üniversitesi'ni tercih ettim, çünkü................................................” biçiminde örneklendirilen bir anket sorusu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Açık uçlu soru

23. "Bilimin ulaştığı her türlü bilginin çelişkiden uzak, kendi içinde tutarlı olması” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
d. Mantıksallık

24. "Doğru bilginin ancak olgularla desteklenen bilgi olduğu" görüşünü savunan felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?
c. Pozitivizm

25. "İnsanın bilme yetisinin sınırlı olduğunu, insanın kendi deneyimleri sonucu elde ettiği olguların ötesinde varlığın bilinemeyeceği”ni ileri süren felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Agnositisizm

26. Aşağıdakilerden hangisi hipotez test süreci aşamalarından birisi değildir?
b. Örneklem türünün belirlenmesi

27. Bilimin "bir bilim adamının başka bir bilim adamının ortaya koyduğu sonuçlardaki eksikleri görüp düzeltebilmesi ya da bu sonuçlar üzerine yenilerini ekleyebilmesi” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
b. İlerleyicilik

28. Felsefenin akademik bir nitelik kazanmasında önemli etkisi olan düşünürler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
e. Platon

29. Felsefe ile ilişkili olan; "bilginin doğasını, kapsamını, kaynağını inceleyen, bilgi olgusunun nasıl gerçekleştirildiğini araştıran” yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Epistemoloji

30. "Bütünden parçaya, tümelden tikele, genelden özele gidiş yöntemi” aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
e. Tümdengelim

31. Aşağıdakilerden hangisi ikincil kaynak verilere örnek teşkil etmez?
e. Simülasyon

32. Bilmenin yollarından hangisi "yapılan araştırmada üzerinde durulan konuya ilişkin gerekli bilgi için alanında başyapıt sayılabilecek kitaplara ya da kaynaklara başvurma” olarak tanımlanabilir?
c. Uzman görüşü

33. "Empirist bir bilgi teorisinin temel öğretilerini, yani zihinde doğuştan düşünceler bulunmadığı ve bilginin deneyimden üretildiği ilkelerini mekanik bir gerçeklik görüşüyle birleştiren” düşünür aşağıdakilerden hangisidir?,
a. Somerset

34. Bilimin "durağan bilgi olmayıp sürekli bir değişme, gelişme ve ilerleme halinde olması” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
d. Dinamiklik

35. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Rönesans dönemindeki önemli düşünürlerden biri değildir?
b. Cicero

36. "Son iş yerinizde kaç yıldır çalışmaktasınız? ( ) 1 yıldan az ( ) 1-3 yıla kadar () 3-6 yıla kadar ( ).......(belirtiniz) Biçiminde örneklendirilen bir anket sorusu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
d. Çoktan seçmeli soru

37. İnsanlık tarihinde bilimsel bilginin doğuşu ve gelişiminin ön plana çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
e. Rönesans dönemi

Araştırma süreci düşünüldüğünde, aşağıdaki araştırma süreci basamaklarından
hangisi diğerlerinden öncedir?
e. Amaç belirleme

38. Var olan herşeyin düşünceye bağlı olduğunu, ondan türediğini, düşünce dışında nesnel bir gerçeklik olmadığını; diğer bir ifade ile düşünceden bağımsız bir varlığın ya da maddi gerçekliğin bulunmadığı”nı iddia eden felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?
b. İdealizm

39. Bilimin "tarih boyunca artarak gelişmesi” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
e. Birikimlilik

40. “Erken modern bilimin başarılarından doğan yeni deneyciliğin öncülüğünü yapan, insanlığa gerekenin bilimsel bir pratiğe dayanan yeni bir tutum ve yöntem bilgisi olduğunu ifade eden ve bilgiye ulaşma amacının insanlığın iyiliği olduğunu belirten” düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
e-Bacon

41. Hızlı ve ucuz veri toplamaya olanak veren, çok geniş coğrafyadaki kişilere ulaşılma imkanı sunması, toplanan verileri veri tabanı haline getirerek araştırmacının işini kolaylaştıran anket yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
b-elektronik postayla anket

42. Bilimin “ doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilecek veya sınanabilecek vakaları incelemesi” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a-olgusallık

43. “Teknolojik yeniliğin üretim alanında kullanılmasının , ekonomik, sosyal,politik ve kültürel alanlara yansımasını kapsayan süreç” olarak tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
e-sanayi toplumu

44. “Uzman bir kişinin başkanlığında , önceden hazırlanmış belirli bir konuyu tartıştığı resmi olmayan toplantı” biçiminde tanımlanan kalitatif araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a- Odak grup görüşmesi

45. "İstanbul Üniversitesi, bir insan olarak düşünülürse, nasıl özellikleri olurdu?” gibi bir soru aşağıdaki projektif tekniklerden hangisine örnek teşkil etmektedir?
c. Sembolik analoji

46. Bilmenin yollarından hangisi "beş duyu organımızla çevremizden edindiğimiz bilgi” olarak tanımlanabilir?
c. Duyusal deneyim


47. Bilimin "ne tür değişiklikler olabileceğini önceden tahmin etme” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
b. Öndeyicilik

48. Bilimin "bir vaka veya durumda doğru olarak bulunmuş bilgilerin, diğer vakalar içinde aynı derecede doğru olması” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
d. Genelleyicilik

49. Aşağıdakilerden hangisi odak grup görüşmesinin avantajlarından birisi değildir?
b. Bilimsel geçerliliği yüksektir.

50. "Özellikle cevaplayıcıların cevaplandırmaktan utanabilecekleri, yabancılarla bu konuyu tartışmaktan rahatsız hissedebilecekleri veya yalan söyleme olasılıklarının bulunduğu hassas konularda (uyuşturucu kullanımı, alkol kullanımı, aile içi şiddet vs.) sorular doğrudan doğruya cevaplayıcıya hitap etmek yerine” kullanılması gereken projektif teknik aşağıdakilerden hangisidir?
c. Üçüncü kişi tekniği

51. Aşağıdakilerden hangisi araştırma süreci içerisinde, verilerin hangi birimlerden toplanacağına karar verilen aşamadır?
a. Örnekleme

53. I. Cicero II. Kopernik III. Seneca IV. Galileo V. Homeros
Yukarıdaki düşünürlerden hangileri ile modern bilimin başladığı kabul edilir?
a. II ve IV

54. üzerinde yoğunlaştırılan derinlemesine görüşme tekniği Görüşmeye ürünün/objenin özelliklerinden söz edilerek başlanan ve görüşme sonradan cevaplayıcının karakteristikleri aşağıdakilerden hangisidir?
c. Basamaklı yöntem

55. I. Statik II. Düşündürücü III. Keşifçi IV. Gelişmeci V. Algılayıcı Bilimle ilgili tanımlar irdelendiğinde yukarıdaki temel görüşlerden hangileri ön plana çıkmaktadır?
c. I-III-IV

56. Felsefenin akademik bir nitelik kazanmasında önemli etkisi olan düşünürler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
e. Platon

57. Bilimle ilgili yapılan tanımlamalar göz önünde bulundurulduğunda üç temel görüşün ön plana çıktığı görülmektedir. Bu görüşler aşağıdakiler hangisinde birlikte verilmiştir?
b. Statik / gelişmeci / keşifçi

58. Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerindendir?
a) İlerleyici b) Objektif c) Dinamik d) Hepsi

59. Aşağıdakilerden hangisi bilimin değerlerinden değildir?
c) Sosyal

60. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin üç temel amacından biri değildir?
a) Sonuçlandırma

61. Öncül 1: Düşünen şeyler vardır. Öncül 2: Ben de düşünüyorum. Sonuç: Öyleyse ben de varım. Yukarıdaki değerlendirmeleri yapan bilim insanı, bilgiye ulaşma yollarından
hangisini kullanmıştır?
c. Rasyonel yöntem

62. Aşağıdakilerden hangisi farklı anlama gelmektedir?
d) Nazariye

63. Aşağıdakilerden hangisi teori ile aynı anlama gelmektedir?
a) Nazariye

64. “Çeşitli değerler alabilen bir nicelik ya da çeşitli seçenekleri olan nitelik” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
b. Değişken

65. “Nehirlerin taşması ve dayanıklı yapıların yapımı ihtiyacı” bilimin hangi alanda gelişmesini sağlamıştır?
b) Fizik

66. Antik Yunan’da bilimsel kaynaklar mitoloji temellidir, bunlardan ilki kime aittir?
a) Homeros

67. Aşağıdakilerden hangisi Antik Roma’da ön plana çıkan düşünürlerden biri değildir?
c. Kopernik

68. Modern bilimin öncüleri olarak bilinen düşünürler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?
d. Kopernik-Galileo

69. Kopernik (1473-1543), Kepler (1571-1630) ve özellikle Galileo’nun keşifleriyle doğa olaylarına sade bir başvuru sonucu hangi düşünürün yaklaşımlarının yanlışları ortaya çıkmıştır?
c. Aristotales

70. Antik Yunanda bilimin gelişmesine temel oluşturan düşünce yapısı veya durum aşağıdakilerden hangisidir.
e. Mitoloji

71. Aşağıdakilerden hangisi kalitatif araştırmaların varsayımlarından birisidir?
b. Gerçeklik oluşturulur.

72. üzerinde yoğunlaştırılan derinlemesine görüşme tekniği Görüşmeye ürünün/objenin özelliklerinden söz edilerek başlanan ve görüşme sonradan cevaplayıcının karakteristikleri aşağıdakilerden hangisidir?
c. Basamaklı yöntem

73.Teknolojik yeniliğin üretim alanında kullanılmasının; ekonomik, sosyal, politik ve kültürel alanlara yansımasını kapsayan süreç” olarak tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
b. Sanayi Toplumu

74.Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerindendir?
a. İlerleyici b. Objektif c. Dinamik d. Hepsi

75.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin üç temel amacından biri değildir?
a.Sonuçlandırma

76.Tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, etkenden etkiye geçme yolu” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
c. Tümdengelim

77. Aşağıdakilerden hangisi yüzyüze anket yönteminin sağlayacağı avantajlardan Aşağıdakilerden hangisi .............birisi değildir?
b. Kişisel görüşme çok fazla zaman alır ve çok fazla gidere neden olur.

78.Tam odak grup görüşmelerinde katılımcı sayısının ideal aralığı ne olmalıdır?
Lütfen birini seçin:
b. 10 – 12 kişi

79. Bilimin doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilecek veya sınanabilecek vakları incelemesi özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?
a.Olgusallık

80.Bilimsel olaylardan hangisi ayrı ayrı meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplayarak gelecek ve bilinmeyen olaylar hakkında geçerli ve güvenilir tahminlerde bulunmak olarak tanımlanabilir?
d. Bilimsel yöntem

81."İyinin ve doğrunun ne olduğu” ile ilgilenen felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?
c. Faydacılık

82."Bu tür araştırmalarda araştırmacının elinde araştırma konusu ile ilgili genel olarak ya çok az bilgi vardır, ya da konuya ilişkin neredeyse hiç bilgi yoktur. Bu nedenle, izlenecek yol kesinlik taşımaz. Bu tür araştırmalar araştırma yöntemi olarak kalitatif yöntemlerin kullanılması için daha uygundur.” biçiminde ifade edilen araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a. Keşfedici araştırma modeli

83.Odak grup görüşmeleri (OGG) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. OGG'deki katılımcı sayısı 14-20 kişi olabilir.

84.Ilk uygarlıklarda bilimin gelişmesine temel oluşturan düşünce yapısı veya durum aşağıdakilerden hangisidir?
a. İnsanoğlunun zaafları, ihtiyaçları ve arayışları

85.Sadece günümüz bilim ve felsefesinin değil, kültürünün de temellerinin atıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
c. Orta çağ

86.Bilginin kaynağı ya da kökeni ile ilgili olarak, iki düşünce akımı baskındır.Yukarıda bahsedilen akımlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
a. Deneycilik - usçuluk

87.Aşağıdakilerden hangisi rönesan dönemi düşünürlerinden değildir?
e) cicero

88.Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi, belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü, sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü" şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
c. Kuram
89. “Olgular veya olgular arası ilişkileri açıklamak için kurulan açıklama taslağı” aşağıdaki kavramlardan hangisidir ?
D) Hipotez

90. “Bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgi ; sonuç çıkarmak ,çıkarmasa da yapmak yada incelemeyi sürdürmek gerekli olaylara ilişkilere ve gerekli olan sayısal ham bilgilere verilen ad” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir ?
B) Veri