Ekonomizm: Auzef 2. Sınıf Sosyal Psikolojiye Giriş Soruları
Auzef 2. Sınıf Sosyal Psikolojiye Giriş Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Auzef 2. Sınıf Sosyal Psikolojiye Giriş Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

8.11.2018

AUZEF | Sosyal Psikolojiye Giriş Vize Soruları 2015


SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ  2015 GÜZ VİZE SORU VE CEVAPLARI (2015)


1- Ana akım sosyal psikolojide nitel araştırmalar nasıl değerlendirilir?

Nitel veriler sayısallaştırılarak analiz edilir.

2- Korelatif araştırma düzenlerinin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Bağımsız değişkenin manipüle edilmediği düzenlerdir.

3- Realist bir ontolojinin dünyaya bakışı aşağıdakilerden hangisidir?

Sosyal dünya tek ve nesnel gerçek bir dünyadır.

4- İçsel atıf ne demektir?

Olayı seyredenin sebebi failde görmesidir.

5- Deneysel bir araştırmanın amacı nedir?

Bağımlı değişkeni ölçerek bağımsız değişken ile nedensel ilişkisini ortaya çıkarmaya çalışır.

6- Ana akım sosyal psikolojide yapılan araştırmalarda yarı deney düzeni nedir?

Bu deney düzeninde katılımcılar sadece araştırmada etkisi aranan değişken üzerinden farklılaşırlar.

7- Ahmed bir türlü sınavı vermeyip dersi tekrara bırakmaktadır. Ahmed'in dersi verebilmesi için bu dersten kalma sebebini hangi kaynaklara nasıl dayandırması iyi olacaktır?

Sebebin içsel olduğuna ama geçici bir sebep olduğuna zaten kontrolü altına alabileceği bir sebep olduğu kararına varması gerekmektedir.

8- Realist ontolojiyi takip eden ana akım sosyal psikolojinin epistemolojik hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

Sosyal dünya içinde zihnin, sosyal fenomenleri nasıl işlettiğinin evrensel kurallarına ulaşmaktır

9- Biliş nedir?

Malumatın işlendiği faaliyetler takımına verilen addır.

10-Arabanın yokuş aşağı kaymaya başlamasına getirilen sebeplerde aslında seyrettiğimiz ne olacaktır?

İnsanlar ahlak ve sorumluluk ile ilgili açıklamalar getirmeye başlayacaktır.

11-Bilimsel bilgi ideolojik midir?

Ana akım sosyal psikolojiye göre bilimsel bilgi ideolojiden etkilenmez.

12- Eleştirel sosyal psikolojiye göre sosyal dünya nedir?

İnsanların yapıp ettikleridir.

13- Pospozitivist bilim anlayışına göre hareket eden ana akım sosyal psikolojinin insan modeli hangi düzeyde kavramlaştırılmaktadır?

Zihin-zihin

14- Yanlışlanabilirlik nedir? 

Bir bulgu yanlışlanana ya da yanlış olduğu gösterilene kadar geçerlidir.

15- Kelley’in modelinde birlikte değişen değişkenler nelerdir?

Benzerlik, tutarlılık, belirginlik

16. Eleştirel sosyal psikolojinin ortaya çıkışını sağlayan faktörlerin temelinde yatan neydi?

Düşünce ve eylemin Kartezyen dualizmden postmodernist duruşa kayması idi.

17. Stereotipik düşüncenin yaptığı nedir?

Şeylerin niteliğini genel vasıflarına göre tanımlamaktır. –tanımlamaya hazır olma hali-

18- Kategoriler birbirinden nasıl ayırt edilebilir?

Kendilerini kategorize eden ortak özellik üzerinden birbirinden ayırt edilebilirler.

19- Katılımcının araştırma düzeninde talep edici özelliklerinden ne anlaşılmalıdır?

Katılımcının, araştırmacının kendisinden ne beklediğini anlamaya çalışmasıdır

20- Algı sahamıza giren her şey nasıl anlamlandırılır?

Malumat algı sahasına kategorik bir şekilde girer ve öyle algılanır.

21- Eleştirel bakış açısı sayesinde sosyal psikolojik bilgide daha önce ele alınmayan neler konuşulmaya başlandı?

Bilginin zamana ve ideolojiye gömük olduğu konuşulmaya başlandı.

22- Post pozitivist bilim anlayışını takip eden ana akım sosyal psikolojinin esas hedefi nedir?

İnsan davranışını önceden tahmin ederek kontrol etmek

23- Durkheim, kollektif fenomenleri Wundt'un zihinsel fenomenlerinden ayrı tutuyordu, neden?

Kolektif fenomenler bilincin dışındaki sosyal olgulardı.

24- Sosyal olarak kabul edilebilir katılımcı ne demektir?

Katılımcının araştırmacı karşısında doğru olanı yapma arzusudur.

25- Modernizmin bir ürünü olarak psikolojide bilim ne anlama gelir?

Bilim bir yöntem sorusudur.

26- Sosyal psikolojide II. Dünya Savaşı sonrası meydana gelen büyük teorik değişiklik neydi?

Bilişsel yaklaşımın güç kazanması idi.

27- Zihinsel-bilişsel yapılar neyi prosesler?

Anlamı prosesler

28- Kurumsallaşmış bilgi eleştirel psikolojiye göre ne anlama gelir?

Alternatif insan gruplarının bilgilerini gözardı eden, baskı altında tutandır.

29-  Niceliksel yöntem neye dayanan bir metodoloji kullanır?

Miktarı aktaran bir metodoloji kullanır.

30- Postmodernizme göre bilimsel bilgi nedir?

En kuvvetli iktidar gücüdür.

31- Post pozitivist sosyal psikoloji anlayışına göre dünyadaki şeylerle bizlerin ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Dünya ve içindeki her sey bizden bağımsız bir şekilde var olmaktadır.

32- Eleştirel sosyal psikolojinin bilim tanımı............................
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?

Rasyonel ve pozitivist bilimsel duruşu reddeder.

33- Temel atıf tarafgirliği ne demektir?

Davranışın sebebini failin kişisel özelliklerine yükleme eğilimidir.

34- Niceliksel yöntemler araştırdıkları meselede hangi soruyu sorar?

Nasıl oluyor?

35- Aşağıdakilerden hangisi bilişsel sisteme verilen isimlerden biri değildir?

Bilişsel bilgisayar

36- Fail ile gözlemcinin bakış açıları fiziksel olarak değiştirildiğinde yükledikleri sebepler ne yönde değişecektir?

Fail durumda gözlemci failde sebep arama eğiliminde olacaktır.

37- Moskoviciye göre sosyal temsiller nedir?

Gündelik konuşmalarda etkileşim esnasında ortaya çıkarlar, sağduyusal olarak paylaşılırlar.

38- Ana akım sosyal psikoloji neden bilimsel olduğunu iddia etmektedir

Çünkü bilimsel yöntemi kullanmaktadır.

39- McDougall a göre insan eylemi önceden programlı  dürtülerden doğer ama bu dürtüler…………
Yukarıdaki boşluğa aşagıdakilerden hangisi gelmelidir? 

Medenileşmeyle birlikte ehlileştirilebilir, kontrol altına alınabilir.

40- Survey yönteminin hedefi nedir?

Bir veya daha fazla gruptaki insanların niteliklerini tasvir etmektir.

41- Realist bir ontolojinin dünyaya bakışına göre biz araştırmacıların yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Nesnel gerçekliği ortaya çıkarmak ve onu ölçmenin doğru yollarını bulmaktır.

42- Eğer gerçek dediğimiz şey biricik değil ise araştırmacı olarak yapmamız gereken nedir?

Kendi gerçekliklerimizi nasıl kurguladığımızı ve açıkladığımızı anlama yollarını ortaya çıkarmak olmalıdır.

43- Eleştirel yaklaşımın metodolojisini oturttuğu görüşe göre bilgiye dair ileri sürdüğü iki temel varsayımdan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Bilgi bağlama gömüktür.

44- Psikometrik testler ne için düzenlenir?

Bireylerin belirli psikolojik niteliklerini ölçmek üzere düzenlenir.

45- Hafızada bilgiler nasıl düzenlenmiştir?

Kategorik düzenlenmiştir.

46- Ana akım sosyal psikolojinin öne sürdüğü teorik modeller eleştirmenlere göre aşağıdakilerden hangi niteliğe uymaktadır?

Tarihsel ve kültürel olarak görece modellerdir.

47- Ontolojinin sorduğu soru hangisidir?

Varlıkların temel kategorileri nelerdir?

48- Deneysel düzende araştırmacı ne yapar?

Bağımlı değişkeni ölçer.

49- Ana akım sosyal psikolojinin sosyal dünya anlayışında insan nerededir?

Sosyal dünyadan AYRIDIR.

50- Zihnin stratejik işleyişi nasıl olmaktadır?

Stratejik malumat işleme yolları ve düşünme süreçleri vasıtasıyla kullanılır.

51- Völkerpsychologie'nin inceleme nesnesi neydi?

Dil, din, âdet gibi üst üste binen etkileşimlerden ortaya çıkan kolektif bir fenomendi.

52- Söylem analizine göre dilin eylemi size ait olabilir mi?

Dilin eylemi diğeri ile etkileşim esnasında kurgulanandır.

53- Söylemsel psikoloji ya da söylem analizi karşılıklı konuşmalarda neye odaklanır?

Konuşanların konuşurken ne yaptıklarına odaklanır.

54- Söylemsel psikologların ya da söylem analistlerine göre gerçeklik nedir?

Araştırmacı ile katılımcının araştırmadaki ortak inşasıdır.

55- Bilişin derinlemesine işleyişinde sosyal biliş ne yapmaktadır?

Hedefi bilinçli ve amaca yönelik işler.

56- Völkerpsychologie'nin inceleme nesneleri olan kolektif fenomenlerin niteliği neydi?

Bu kolektif fenomenler, fizyolojik olanın sosyal olan yönünü oluşturuyordu.

57- 20.yüzyılın başlarında ana akım sosyal psikolojinin kurucularından Allport'a göre sosyal psikolojinin birey odaklı olması ne anlama geliyordu?

Davranışın gözlenmesi ve deneysel yöntemin bir araya getirilmesidir.

58- Söylemsel psikologların ya da söylem analistlerinin çoğunlukla dayandıkları epistemolojik arkaplan aşağıdakilerden hangisidir?

Eleştirel görececidirler.

59-Derinlemesine proseslemede otomatik süreçler nasıl işler?

Kişi bu işleyişin pek farkında değildir.

60- Türkiye'de üretilen sosyal psikolojik bilginin seyri nasıl gitmektedir?

Genelde post pozitivist, görgül, gerçekçi bir dünya görüşü üzerinden seyretmektedir.


61-Dile dönüşle birlikte araştırmacıların ele alıp incelemeye başladıkları neydi?

Dilin, bilişin içeriğini nasıl yansıttığını incelemeye başladılar.

62-Deneysel araştırmanın doğal geçerliliğinin yüksek olması ne anlama gelir?

Deneysel değişkenler üzerinde araştırmacının kontrolünün çok düşük olması demektir

63-Sosyal inşacılar insan doğası hakkında ne düşünmektedir?

İnsanların yapıp ettiklerini belirleyen bir öz yoktur.

64-Bir şemanın taşıdığı malumat, sözgelimi zengin adamdan ziyade fakir adamın başarısının dikkat çekici olması neyin temsilidir?

Başarı ile parasal güce dair fikirlerin birbiri ile nasıl ilişkili olduğuna dair toplumumuzun paylaştığı bir temsildir.

65-Açıklayıcı fenomenolojik analiz neyin analizini yapar?

İnsanların yaşantılarına getirdikleri açıklamaları inceler.

66-Neisser'a göre insan nasıl bir varlıktır?

Dünyasını anlamlandırmaya çalışandır.

67- Şemin'e göre insanlar ne zaman 'neden' sorusu sormaya başlarlar?

Olayın bilinen akışı değiştiğinde sorarlar.