Ekonomizm: Ahmet Ulusoy soruları
Ahmet Ulusoy soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ahmet Ulusoy soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

4.05.2014

Mahalli İdareler Soruları (KTÜ Ahmet Ulusoy)

Mahalli İdareler Soruları

1.       Aşağıdakilerin hangisi mahalli idarelerin özellikleri arasında yazılamaz?

a)      Belirli bir coğrafi alanda yaşayan topluluğun yerel ihtiyaçlarını karşılar.

b)      Karar organları yerel halkça seçilir.

c)       Yasalarca belirlenmiş görev ve yetkilere sahiptirler.

d)      Özel gelire, bütçeye ve personele sahiptirler.

e)      Merkezi Yönetim Tüzel kişiliğinin bir kurumudur.


2.    Aşağıdaki devletlerden hangisi federal yapıda değildir?

a)      Amerika Birleşik Devletleri

b)      Belçika

c)       Almanya

d)      Türkiye

e)      Kanada

3.    Aşağıda verilen şıklardan hangi mahalli idare ikilisinin birden tüzel kişiliği yoktur?

a)      İlçe Belediyeleri - İl Özel İdareleri

b)      Mahalle Muhtarlıkları - İl İdareleri

c)       Köy Muhtarlıkları - İl İdareleri

d)      Özel Amaçlı Mahalli İdareler – Büyük Şehir Belediyeleri

e)      İlçe Özel İdareleri – Özel Amaçlı Mahalli İdareler

4.    Aşağıdakilerin hangisi “Siyasi denetimin “bir yöntemi değildir?

a)      Gen Soru

b)      Soru

c)       Meclis Araştırması

d)      Vesayet Denetimi

e)      Meclis Soruşturması

5.    Yerel yönetimlerde özerklik aşağıdaki denetim şekillerinden hangisi ile ters orantılıdır?

a)      Siyasi Denetim

b)      Yargı Denetimi

c)       İdari Vesayet Denetimi

d)      Parlamento Denetimi

e)      Ombudsmanlık Denetimi

6.            Bugün mahalli idarelerde geçerli olan sırasıyla;

                    I.            Köy Kanunu

                  II.            İl Özel İdaresi Kanunu

                III.            Belediye Kanunu

                IV.            Büyük Şehir Belediye Kanunu

kanun numaraları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıralanmıştır?I.                   II.                           III.                          IV.

a)                           442                        5393                      5216                      5302

b)                           127                        5302                      5018                      5216

c)                            442                        5302                      5393                      5216

d)                           5302                      442                        5393                      5216

e)                           442                        193                        5393                      52167.    Hizmet sunumunda önceliğin yurttaşa yakın yönetimlere bırakılmasına Avrupa Konseyince  ne ad verilir?

a)      Tiebout İlkesi

b)      Subsidiarity İlkesi

c)       Musgrave Yaklaşımı

d)      Liste İlkesi

e)      Gelir Dağılımında Adalet İlkesi

8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yerel özerklik ile idari vesayet doğru orantılıdır.

b) Yerel özerklik idari ve mali özerklik olmak üzere 2 ye ayrılır.

c) Köy, kent ve il düzeyindeki yerel ortak nitelikli kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla oluşturulan yönetim kurumlarına mahalli idareler denir.

d) Kamu kuruluşlarının kendi içinde yürütülen denetim hiyerarşik denetimdir.

e) Halkın yönetime katılabilmesi ve idareyi denetleyebilmesinin en etkin yolu yerel yönetimlerdir.9. Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı mahalli idarelerin özelliklerinden değildir?

a) Merkezi idareden ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptirler.

b) Seçimle iş başına gelen organları vardır.

c) Kendilerine has bütçeleri ve personelleri vardır.

d)Merkezi idarenin hiyerarşik denetimi altında değillerdir.

e) Halkın tüm ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdürler.

10.Yapılan işlemlerin toplum yararına ya da toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan denetim hangisidir?

a.İdari denetim

b.Vesayet denetimi

c.Hiyerarşik denetim

d.Yerindelik denetimi

e.Yargı denetimi11. Mahalli idarelerin karar organları kim tarafından seçilir?
       a)Halk
       b)Merkezi İdare
       c)Başbakan
       d)Yürütme Organları
       e)Taşra Teşkilatı


12. Aşağıdakilerden hangisi mahalli idare türlerinden biri değildir?
       a)Genel Amaçlı
       b)Temsili amaçlı
       c)Özel Amaçlı
       d)Temsil Niteliğine Sahip
       e)Temsil Niteliğine Sahip Olmayan

13. Mahalli idarelerin varlığı aşağıdaki gereksinim ve gerekçelerin hangisi/hangilerine dayanır?
       a)Özerklik
       b)Hukuki-Siyasi-Ekonomik-Sosyal
       c)Tüzel Kişilik-denetim
       d)İdari-Mali
       e)hiçbiri

14. Aşağıdakilerden hangisinde denetim-denetimi yapan eşleştirmesi yanlıştır?
       a)Hukukilik-Yargı
       b)Siyasi-Parlamento
       c)İdari-Yürütme
       d)Siyasi-Yasama
       e)Hukukilik-Yürütme15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
       a)Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na göre, mahalli idarelerin temel yetki ve sorumlulukları anayasa ya da kanun ile belirtilmelidir.
       b)Bağış ve yardımlar mahalli idarelerin takdir haklarını sınırlamamalıdır.
       c)İdari vesayet denetimi arttıkça yerel özerklikte artar.
       d)Yerel özerklik; mali özerklik ve idari özerklik olmak üzere ikiye ayrılır.
       e)İdari özerkliğin ön koşulu karar organlarının seçimle iş başına gelmesidir.


  16.mahalli idareler üzerindeki dış denetim türü denetimini yapan organa göre değişmektedir. Aşağıdaki denetimlerden hangisi bu denetim türüne girmez?
     a.) yargı denetimi
      b.)siyasi denetimi
      c.)idari denetimi
      d.)özerk denetimi
      e.)vesayet denetimi


 17.Mahalli idarelerin demokrasi ilişkisini açıklayan, görüşleri temsil eden kişilerden değildir?

 •     a.)Toulmin Smith
 •     b.)K.Marks
 •     c.)Langrod
 •     d.)Moulin
 •     e.)J.S.Mill
    a.)Toulmin Smith
    b.)K.Marks
    c.)Langrod
    d.)Moulin
    e.)J.S.Mill
 

18.Kamusal ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan farklı yönetim düzeyleri arasında yetki bölüsümünü esas alan ilke hangisidir?
   a.)mettrele
   b.)servixe
   c.)subsidiarity
   d.)public
   e.)Thomas


19.ülkemizde hangi anayasada mahalli idarelerin görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak hazırlandı?
   a.)1982 anayasa
   b.)1924 anayasa
   c.)1961 anayasa
   d.)1921 anayasa
   e.)hiçbiri


20.merkezi idarenin mahalli idarelerin kararlarını onaylamak, ertelemek ya da veto etmek hakkına sahiptir." Türkiye’de olan bu yönetim sistemi geçerlidir.

   a.)yanlıştır
   b.)doğrudur

 

21.Aşağıdakilerden hangisi modern mahalli idarelerin özelliği değildir?

a.       Bölgesel sınırları belirlidir.

b.      İdari ve mali açıdan özerktir.

c.       Personel atamada bağımsızdır.

d.      Tüzel kişiliğe sahiptir.

e.      Hiçbiri

 

 

22.Mahalli idareler üzerindeki denetim yetkisi aşağıdakilerden hangisidir?

a.Taşra teşkilatı

b.İl genel meclisi

c.Belediye başkanı

d.Başbakan

e.Bakanlar kurulu

 

23.Aşağıdakilerden hangisi hem birey hem de mahalli idareler açısından faydalı sonuçlar doğuran bir denetimdir?

a.Siyasi denetim

b.Vesayet denetimi

c.İdare denetimi

d.Yargı denetimi

e.Yerindelik denetimi

 

24.Aşağıdakilerden hangisi özerk kuruluşların kendi organları aracılığıyla serbest olarak karar alabilmelerini ifade eder?

a.Mali özerklik

b.İdari özerklik

c.Yerindelik denetimi

d.Vesayet

e.Mahalli idare

 

25.Aşağıdakilerden hangisi Subsidiarity ilkesini tanımlamaktadır?

a.Merkezi ve mahalli idarelerin temel fonksiyonlarının ayrılması

b.Özerk kuruluşların ayrı mal varlığına ve gelir kaynaklarına sahip olabilmelerini ve kanunların öngördüğü esaslar çerçevesindeki kendi organlarının kararlarına dayanarak harcama yapabilmelerini öngörür.

c.       Mahalli idare kararlarının denetim açısından yargıya havale edilmesi

d.Kamusal ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan farklı yönetim düzeyleri arasında yetki bölüşümünü esas alır.

e.Yerel özerklik idari vesayet denetimi ile ters orantılı olması

 

26.Yerel yönetimlerinin özelliklerinden değildir?

a.Yetki ve sorumlulukları kanunlarla düzenlenmiştir.

b.Ayrı tüzel kişilikleri vardır.

c.Yerel personeli atamada merkezi idareye bağlıdır.

d.Bölgesel sınırları açık bir şekilde belirlenmiştir.

e.İdari ve mali açıdan özerklerdir.

 

27.Özerk kuruluşların ayrı mal varlığına ve gelir kaynaklarına sahip olmaları ve kanunların öngördüğü şekilde kendi organlarının kararlarına dayanarak harcama yapabilmeleri mahalli idarelerin hangi özelliğini gösterir?

a. İdari özerklik

b. Mali özerklik

c.Vesayet denetimi

d.Yerellik ilkesi

d.Yerel özerklik

 

 

 

28. I. Parlamento tarafından siyasi denetim yapılır.

II. Yargı organları tarafından hukukilik denetimi yapılır.

III. En ağır denetim şekli şuan da ABD’ de uygulanmaktadır.

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

a.       Yanlı z I

b.      I, II

c.       Yalnız II

d.      I,II,III

e.      Yalnız III

 

29. Mahalli idareler üzerindeki denetim yetkisi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Taşra teşkilatı

b. İl genel meclisi

c. Belediye başkanı

d .Başbakan

e. Bakanlar kurulu

 

 

 

30.Mahalli idarelerin demokrasi ilişkisini açıklayan, görüşleri temsil eden kişilerden değildir?
    a.)Toulmin Smith
    b.K.Marks
    c.)Langrod
    d.)Moulin
    e.)J.S.Mills
31)Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin özelliklerinden değildir?

A) Tüzel kişiliğe sahip olma

B) Belirli bir coğrafi alanda faaliyet gösterme

C) Özerklik

D) Kaynak fazlalığı

E) Yasalarla belirlenmiş görev ve yetkiler

 

 

32) Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı mahalli idareleri genel amaçlı mahalli idarelerden ayıran özelliktir?

A) Yerel bir topluluğun mahalli nitelikli ihtiyaçlarını karşılarlar.

B) Ortak nitelikli tüm ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdürler.

C) Belirli bir yada birkaç kamu hizmetini yerine getirmek üzere kurulmuşlardır.

D) Seçimle işbaşına gelen organları yoktur.

 

33) Özerk kuruluşların kendi organları aracılığıyla serbest olarak karar alabilmelerine ne denir?

A) İdari özerklik

B) Mali özerklik

C) Hizmette Yerellik

D) Siyasi Denetim

E) İdari Denetim

 

34)   Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin faydalarından değildir?

 • A)  Yerinden yönetim kuruluşlarının karar organlarının halk tarafından seçilmesi
A)  Yerinden yönetim kuruluşlarının karar organlarının halk tarafından seçilmesi

B)  Mahalli halkın ihtiyaçlarının tespitinde kolaylık


C)  Yerinden yönetimde karalar daha çabuk alınır.

D) Yerinden yönetim kuruluşları yeterli mali kaynakları kullanabilirler.

E) Denetime tabiidirler.

35) Aşağıdakilerden hangisi mahalli idare birimi değildir?


A) Belediye

B) Özel İdare

C) Köy

D) Bucak

E) İlçe

 

 

36- Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin sahip olduğu niteliklerden değildir?
 a- idari ve mali açıdan özerktir.
 b- merkezi idare tarafından denetime tabidir.
 c- mutlak manada yetki ve güç sahibidir.
 d- merkezi idareden bağımsız tüzel kişilikleri vardır.
 e- merkezi idareden bağımsız tüzel kişilikleri vardır.37-aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin kendi içinde yürütülen denetimdir?
 a- siyasi denetim
 b-idari denetim
 c- yargı denetimi
 d- vesayet denetimi
 e- hiyerarşik denetim
 


38-aşağıdaki denetim şekillerinden hangisi türkiyede uygulamaz?
a- merkezi idare mahalli idarelerin kararlarını onaylayabilir
b- merkezi idare mahalli idarelerin kararlarını erteleyebilir
c- merkezi idare mahalli idarelerin kararlarını veto edebilir
d- merkezi idare mahalli idareler adına karar alabilir
e- hiçbiri39- yasama organı tarafından yapılan yerel yönetimler üzerindeki denetim türü hangisidir?
a- siyasi denetim
b- idari denetim
c- vesayet denetimi
d- hukuksal denetim
e- performans denetimi
 


 

 

40- aşağıdakilerden hangisi yargı denetiminin yapılması için yargı organı dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından hukuka aykırılık iddiası ile başvuru yapabileceklerden değildir?
a- ilgili bakanlık
b- yerel halktan bir kişi
c- merkezi yönetimin herhangi bir kurumu
d-başbakan
e- başsavcı

 

41-) Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin özelliği değildir ?

A- Merkezi idarelerin denetim yetkisi hiyerarşiktir
B- Kamu tüzel kişiliğidir
C- Özel gelirleri vardır
D- Karar organları yerel halkça seçilir
E- Yasalarla belirlenmiş görev ve yetkileri vardır
 

 42-) Aşağıdakilerden hangisi mahalli idare türlerindendir ?

A- Genel amaçlı mahalli idareler
B- Özel amaçlı mahalli idareler
C- Temsil niteliğine sahip mahalli idareler
D- Temsil niteliğine sahip olmayan mahalli idareler
E- Hepsi

43-) Aşağıdakilerden hangisi mahalli idareler üzerindeki denetim türlerindendir ?

A- Siyasi denetim
B- Yargı denetimi
C- İdari denetim
D- Hepsi
E- Hiçbiri

44-) Bir ülkede mahalli idarelerin nispi önemi kamu hizmetlerinin merkezi ve mahalli idareler arasında paylaşımı ve mahalli idarelere ayrılan faaliyet sahasının genişliğine bağlıdır.

   Bu ifade;
A- Doğrudur
B- Yanlıştır

 


45-) Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı daha çok hangi yapıda görülür?

A- Üniter yapıda
B- Federal yapıda
C- Birleşmiş Milletlerin yapısında
D- Konfederasyon yapıda
E- Hepsi


46.Mahalli idareleri tanımları belirli nitelikler esas alınarak yapılır. Aşağıdakilerden hangisi bu nitelikler içerisinde yer almaz?

 • A) tüzel kişiliğe sahip olma
 • B)özerklik
 • C)karar organlarının seçimle iş başına gelmesi
 • D)tüm coğrafya da faaliyet göstermesi
 • E)devletin yönetimi altında bulunması

 • 47.Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerle ilgili denetimlerden biridir?

 • A) yargı denetimi
 • B)sosyal denetim
 • C)yürütme denetimi
 • D)merkezi yönetim
 • E)devlet denetimi

 • 48. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

 • A)idari özerklik, özerk kuruluşların kendi organları aracılığı ile serbest olarak karar almasıdır.
 • B)idari denetim, idari kurumlar tarafından ,idari bir takım araç ve usullerle yapılan denetim
 • C) hiyerarşik denetim , kamu kuruluşlarının kendi içinde yürütülen denetimdir.
D) subsidiarity ilkesi, özel ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan farklı yönetim düzeyleri arasında yetki bölüşümünü esas alan bir ilkedir.E) hizmette halka yakınlık ilkesi, yerel ve ortak hizmetlerin, merkezi yönetimi dışında bir yönetim tarafından yerine getirilmesidir.
 • E) hizmette halka yakınlık ilkesi, yerel ve ortak hizmetlerin, merkezi yönetimi dışında bir yönetim tarafından yerine getirilmesidir.


A) tüzel kişiliğe sahip olma
B)özerklik
C)karar organlarının seçimle iş başına gelmesi
D)tüm coğrafya da faaliyet göstermesi
E)devletin yönetimi altında bulunması

47.Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerle ilgili denetimlerden biridir?

A) yargı denetimi
B)sosyal denetim
C)yürütme denetimi
D)merkezi yönetim
E)devlet denetimi

48. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

A)idari özerklik, özerk kuruluşların kendi organları aracılığı ile serbest olarak karar almasıdır.
B)idari denetim, idari kurumlar tarafından ,idari bir takım araç ve usullerle yapılan denetim
C) hiyerarşik denetim , kamu kuruluşlarının kendi içinde yürütülen denetimdir.
D) subsidiarity ilkesi, özel ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan farklı yönetim düzeyleri arasında yetki bölüşümünü esas alan bir ilkedir.
 • E) hizmette halka yakınlık ilkesi, yerel ve ortak hizmetlerin, merkezi yönetimi dışında bir yönetim tarafından yerine getirilmesidir.

E) hizmette halka yakınlık ilkesi, yerel ve ortak hizmetlerin, merkezi yönetimi dışında bir yönetim tarafından yerine getirilmesidir.49.  Mahalli idare demokrasi ilişkisini açıklayan görüşlerden biri olan “ mahalli idare demokratik seçim ilkesine tamamen zıt olan ve gücünü geleneklerden alan bir kurumdur” tanımı ……………. Tarafından savunulunur. Boş bırakılan yere aşağıdaki isimlerden hangisi gelmelidir?

A)     Langrod

B)      j.s. Mill

C)      moulin

D)     Adam Smith

E)      Toulmin Smith

 

 

50. aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin üstlenmiş olduğu fonksiyonlardan biri değildir?

A)     eğitim

B)      kişisel sorunlar

C)      sağlık

D)     konut edinme

E)      çevre temizliği

 

51.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarından değildir?

       a)üniversiteler b)trt c) tübitak d) il özel idaresi e) bağ-kur

52.Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin olumlu yönlerinden değildir? 

a)merkezden yönetim, ülke düzeyinde hizmet eşitliği sağlar

b)merkezden yönetimde hizmet dağılımı adil olur

c)merkezden yönetim, yönetimin birlik ve bütünlük içinde çalışmasını sağlar

d)merkezi yönetim, ülkenin ulusal politikalarının belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir

e)merkezi yönetimde yerel halkın katılımı sağlanarak demokrasi düşüncesi ön plana çıkar 

53.Kamu kudretinin merkezde toplanması ve her işin merkezden idaresi eğilimine ne ad verilir?

a)merkezden yönetim b)yerinden yönetim c)yetki genişliği d)yer yerinden yönetim e)hizmet yerinden yönetim 

54.Aşağıdakilerden hangisi mahalli idareler için söylenemez?

a)mahalli idareler yönetimin demokratikleşmesini sağlar

b)mahalli idare birimlerinin karar organları seçimle işi başına gelir

c)mahalli idarelere görevleriyle orantılı gelirler sağlanır

d)mahalli idare birimleri yerinden yönetim ilkesine dayanan özerk kuruluşlardır

e)mahalli idare birimleri halkın yönetime katılımını engelleyip, demokrasiye çok büyük darbe vurmaktadır. 

55.Aşağıdakilerden hangisi il özel idareleri hakkında söylenemez?

a) il özel idarelerinin halk tarafından seçilen il genel meclisi bulunmaktadır

b)il encümeni, vali ve 10 kişiden oluşan 3 organı vardır

c)il genel meclisi karar organı,il encümeni ve vali yürütme organıdır

d)il özel idarelerine verilen görevler merkezi idarenin merkez teşkilatı tarafından yürütülür

e) )il özel idarelerine verilen görevler merkezi idarenin taşra teşkilatı tarafından yürütülür

 

56-Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin kuruluş nedenlerinden biridir?
  A)Kamu yönetiminde etkin kaynak tahsisi sağlaması
  B)Yerel hizmetlerin ne ölçüde arz edilmesi gerektiğini iyi tespit etmeleri
  C)Hizmette yerellik ilkesi
  D)Hizmetlerin halkın tercihlerine uygun olmasının sağlanması
  E)Hiçbiri


57-Aşağıdakilerden hangisi kamusal mal değildir?
 •   A)Savunma
 •   B)Adalet
 •   c)Çöp toplama hizmeti
 •   D)Otomobil
 •   E)Salgın hastalıklarla mücadele
  A)Savunma
  B)Adalet
  c)Çöp toplama hizmeti
  D)Otomobil
  E)Salgın hastalıklarla mücadele


58-Adem-i merkeziyet ne demektir?
  A)Tek bir merkezden yönetme
  B)Yerinden yönetim
  c)Yetki genişliği
  D)İdari vesayet
  E)Hiçbiri

59-"Azerbaycan da bütün şehirler idari bakımdan başkent bakü‘ye bağlıdır." Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  A)Örgütsel merkeziyetçilik
  B)Coğrafi merkeziyetçilik
  C)Yerinden yönetim
  D)Hizmette yerellik ilkesi
  E)Hiçbiri
60-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yönetsel yerinden yönetim kuruluşlarından biri değildir?
  A)Üniversiteler
  B)TRT
  C)SGK
  D)Belediyeler
  E)Hiçbiri

  61- bir konuda karar alma ve uygulama yetkisinin örgütün en üst otoritede toplanması nedir?

        A)örgütsel merkeziyetçilik

B)yerinden yönetim

C)coğrafi merkeziyetçilik

D)merkezden yönetim

E)yetki genişliği

62- merkezi yönetimden ayrı bir tüzel kişiliğe sahip bulunan idari kuruluşların yönetimle ilgili kararlar alınıp uygulandığı sisteme ne ad verilira)      yetki genişliği

b)      merkezden yönetim

c)      yerinden yönetim

d)     idari yerinden yönetim

e)      yer yerinden yönetim63- siyasal gücün merkezi idari ile mahalli idare arasında bölüşümüne ne ad verilir

      a) idari yerinden yönetim

b) yer yerinden yönetim

c) siyasal yerinden yönetim

d) yetki genişliği

e) hizmet yerinden yönetim64- aşağıdakilerden hangisi yada hangileri ülkemizdeki yönetim birimlerinden değildir?                                            I.      İl özel idare yönetimi

                                          II.      Belediye yönetimi

                                        III.      Köy yönetimi

                                        IV.      Bölgeler

                                          V.      Kasaba

a) I-II                     b) I-II-II                    c)IV-V               d)I-III-V                   e) I-IV-V65- Niteliği gereği merkezi idarenin görev alanı dışında tutulan hizmetlerin teknik ve uzman kuruluşlarca yürütülmesine ne denir?a)      hizmet yerinden yönetim

 

b) yer yerinden yönetim

      c) İl özel idare yönetimi

      d) siyasal yerinden yönetim

      e) idari yerinden yönetim

 

 66-Anayasamıza göre illerin idaresi hangi esasa dayanır?

A)yerinden yönetim

B)yetki genişliği

C)coğrafi merkeziyetçilik

D)örgütsel merkeziyetçilik

E)merkezden yönetim

67-Mahalli idarelere ihtiyacın artmasının en önemli nedeni nedir?

A)Merkezi yönetimin sakıncalarının artması

B)Mahalli idarelerin alt yapısı

C)Mahalli idarelerde yerel halkın daha çok katılımı

D)Mahalli idarelerin ekonomik nedenleri

E)Demokrasiyi daha kolay bir şekilde gerçekleştirmesi

68-Hangisi mahalli idarelerin başarısında temel işlevlerdendir?

A)özgürlük

  B)etkinlik 

C)katılım

D)hepsi

E)etkinlik-özgürlük69-merkezdeki yönetim kuruluşlarının taşradaki birimlere karar alma konusunda az yetki vermesi nedir?

A)örgütsel merkeziyetçilik

B)yerinden yönetim

C)coğrafi merkeziyetçilik

D)merkezden yönetim

E)yetki genişliği

70-Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin siyasal açıdan varoluş gerekçesini ortaya koyan temel felsefedir? A.      İktidarın merkezden yerele dağılımını sağlamaları


Halka en yakın kurum olmaları
Siyasi ve yönetsel açıdan devletin rolünü azaltmaları
Demokrasinin beşiği olarak görülmeleri
Karar mekanizmasına halkın katılımını sağlamaları71-Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin ekonomik açıdan varoluş nedenlerindendir?

A.      Kaynakların etkin kullanılmalarını sağlarlar

B.Hizmetlerin halkın tercihlerine uygun olmalarını sağlarlar

C.Dışsallıkların önlenmesini sağlarlar

D.      Yerel karakter taşıyan kamu mallarının arzını etkin olarak sağlamaları

E. Hepsi72-Aşağıdakilerden hangisi yer yerinden yönetim ile hizmet yerinden yönetim arasındaki farklardan değildir?

A.      İdari özerklik yer yerinden yönetimde bir bölgede oturanlara tanınırken, hizmet yerinden yönetimde özerklik hizmetin kendisine tanınmıştır

B.      Hizmet yerinden yönetimde daha çok teknik nitelikler ağır basmakta, yer yerinden yönetimde ise siyasi düşünce ve ilkeler ile demokrasi ihtiyacı kendini göstermektedir

C.      Yer yerinden yönetimde icrai karalar merkez hiyerarşisine dahil olmayan organlar tarafından alınırken, hizmet yerinden yönetimde bu durum tam tersidir

D.      Yer yerinden yönetimde organların kuruluşu demokrasiyle ilişkili iken hizmet yerinden yönetimde hizmetin teknik yapısı ve uzmanlık üstünlüğü ele alınır

E.       Hiçbiri

73-Aşağıdakilerden hangisi yüksek düzeydeki kamu görevlilerine belirli konularda karar alma ve uygulama yetkisinin verilmesindeki temel amaçtır?  

A.      Merkezi yönetiminin etkinliğini azaltmak

B.      Yerel yönetiminin özerkliğini arttırmak

C.      Hizmetlerin taşrada gecikmeden yürütülmesini sağlamak

D.      Yetki paylaşımında adaleti sağlamak

E.       Hepsi74-Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetiminin olumlu yönlerinden birisi değildir?A.      Aşırı bürokrasi ve kırtasiyeciliği önler

B.      Kaynak tahsisi ve kullanımında etkinliği sağlar

C.      Karar alma sürecine katılımı sağlar

D.      Daha çabuk karar alınması ve uygulanmasını sağlar

E.       İdarenin tarafsızlığı merkezden yönetime göre daha fazla temin edilir

75-Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin merkezi idarede ve diğer kamu yönetim birimlerinden farklılıklarını koymak amacıyla akademik çalışma yapmıştır?

A)ılo

B)işkur

C)IULA

D)UNİCEF

E) IMF

76-Amaçlarına göre mahalli iarelerin 2. Türünü aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A)genel amaçlı mahalli idareler

B) özel amaçlı mahalli idareler

C)temsil niteliğine sahip mahalli idareler

D)temsil niteliğine sahip olmayan mahalli idareler

E)temsili sınırlı mahalli idareler77-Aşağıdakilerden hangisi yasama organı tarafından yapılan denetimdir?

A)yargı denetimi

B)idari denetim

C)vesayet denetimi

D)siyasi denetim

E)proaktif denetim78-merkezi idarenin mahalli idareleri denetlemesinde hangisi türkiyede uygulanan sistemdir?

A)mahalli idare kararlarının denetim olarak yargıya intikal edilmesi

B)merkezi idarenin mahalli idareler adına karar alma hakkını kendisinde görmesi

C)merkezi idarenin mahalli idarenin kararlarını onaylamak ertelemek hakkına sahip olması

D)mahalli idare kararlarının il genel meclisine havale edilmesi

E)merkezi idarenin mahalli idarenin kararlarını etkileyecek bir hakka sahip olması

79-kamusal ihtiyaçları karşılamak üzere oluşturulan farklı yönetim düzeyleri arasında yetki bölüşümünü esas alan ilke hangisidir?

A)subjektiflik ilkesi

B)objektiflik ilkesi

C)yerellik ilkesi

D)subsidierity ilkesi

E)hiçbiri80-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)üniter devletlerde mahalli idarelerin yargı yetkisi vardır.

B)üniter devletlerde mahalli idarelerin yasama yetkisi vardır.

C)federal yapılı devletlerde yasama ve yargı federal ve federe devletlere aittir.

D)üniter devletlerde yasama ve yargı mahalli idarelerin yetksindedir.

E)federal yapılı devletlerde yasama mahalli idarelerin yetkisindedir.

                                                                                                                      

81-Merkezden yönetimle ilgili olarak hangisi söylenemez?

A)merkezi yönetimin otoritesini kuvvetlendirir.

B)hizmet dağılımı daha adil şekilde olur.

C)ekonomi tek elden yürütüldüğü için hata yapılması ve ekonomik istikrarsızlık muhtemeldir.

D)bölgeler arası işsizliğin giderilmesine yardımcı olur.

E)merkezi yönetime olumsuz etkileri vardır

                                                                                                                    

82-Türkiye’de belediyelerde aşağıdakilerden hangisi karar organıdır?

A)belediye meclisi

B)belediye encümeni

C)fen işleri müdürlüğü

D)il özel idareleri

E)kaymakam

                                                                                                                          

83-Aşağıdakilerden hangisi doğrudan halk tarafından seçilmez?

A)il genel meclisi

B)belediye başkanı

C)vali

D)muhalefet partisi

E)iktidar partisi

                                                                                          84-Aşağıdakilerden hangisi ihtiyar meclisi tabi üyesidir?

A)muhtar

B)köy derneği üyeleri

C)köyün imamı

D)hiçbiri

E)muhtar yardımcısı

85-Aşağıdakilerden hangileri Mahalli idarelerin başarısında temel ölçütlerdir?

I)Özgürlük

II)Etkinlik

III)Katılım

A)Yalnız I B)Yalnız III c)II-III D)I-II-III E)Hiçbiri 86-   Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

                A) Türkiye’deki mahalli idareler Fransa’da ki mahalli idarelerden etkilenmiştir.

                B)belediye encümen sayısı nufusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde 7’dir.

                C)mahalle ve bölge yönetimi uygulaması ülkemizde yoktur.

                D) mahalli idarelerin varoluş nedenleri idari, siyasi ve ekonomik nedenlerdir.

                E)Hepsi

87-  aşağıdakilerden hangileri merkezi yönetimin yararlarındandır?

                I) merkezi hükümetin siyasi ve idari bakımdan güçlenmesine yardımcı olur.

                II)kaynakları tek elden yönetmek daha yaralıdır.

                III)hizmet maliyetleri konusunda daha iyi bilgi sahibi olurlar

                IV) hizmet dengesi ve dağılımı daha adil bir şekilde gerçekleştirilir.

                               A)I-II     B)Yalnız II  C) I-II-III D) I-II-IV E)I-II-III-IV    

88-  1981 yılında Fransa’da reform paketi uygulamaya konulmuştur. Aşağıdakilerden hangileri reform paketini kapsamaktadır?

                I)Siyasi ve yönetsel alanda devletin rolünü azaltmak

                II)sağlıklı bir demokrasi gerçekleştirme

                III) karar mekanizmasına yurttaşları katma amacı

                IV) Siyasi ve yönetsel alanda hükümetin gücünü artırmak

                                A)yalnız I  B)I-II-IV C)I-II-III D)I-II-III-IV E)III-IV

89- aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

                A)siyasi merkeziyetin olmadığı bir yerde idari merkeziyetten bahsedilemez.

                B)Siyasi bakımdan merkeziyette kanuni ve hukuki bir birliktelik mevcuttur.

                C)idari merkeziyetcçilik coğrafi ve örgütsel olarak ikiye ayrılır.

                D)merkezden yönetim gücün merkezde toplanması anlamına gelmektedir

                E) Hepsi90- il belediyeleri ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde belediye encümeninin üye sayısı kaçtır?

          a-) 3

          b-) 5

          c-) 6

          d-) 7

          e-) 10

91- merkezi yönetimin taşra teşkilatında görev yapan yüksek düzeyde kamu görevlilerine belirli konularda (merkezi yönetim adına) kararlar alma ve uygulama yetkisi verilmesine ne denir?

          a-) yerinden yönetim

          b-) merkezden yönetim

          c-) yetki genişliği

          d-) siyasal yerinden yönetim

          e-) mahalli idareler92.  ‘’Yerel vergiler eşitsizliğine yol açmamalıdır. Farklı bölgelerde oturan bireylerin vergi yükü aynı olmalı ve vergi konusu belirli bölgeler itibariyle dengeli bir şekilde dağılmalıdır. Ayrıca, idareler arası vergi paylaşımı bölgelerarası gelir dağılımını bozucu etki doğurmamalıdır.’’  Bu tanım vergilerin kim tarafından alınacağı konusunda aşağıdakilerden hangi kritere göre açıklanmaktadır?

a)      Adalet kriterine göre

b)      Eşitlik ilkesine göre

c)       İdari uygunluk kriterine göre

d)      Açıklık kriterine göre

e)      Yeterlilik kriterine göre93. ‘’Gelirin yeniden dağıtımı amacı yerel yönetimler tarafından etkin olarak sağlanamayacağı için gelirin yeniden dağıtımına uygun olan vergilerin merkezi yönetim tarafından toplanması gerekecektir.’’ Bu tanım vergilerin kim tarafından alınacağı konusunda aşağıdakilerden hangi kritere göre açıklanmaktadır?

a)      Adalet kriterine göre

b)      Eşitlik ilkesine göre

c)       İdari uygunluk kriterine göre

d)      Açıklık kriterine göre

e)      Yeterlilik kriterine göre94. ‘’Hangi verinin kime bırakılacağını merkezi ya da yerel yönetimin vergi kapasitesini kavrayabilme yeteneği, vergi konusunu etkin olarak izleyip izleyemedikleri ve vergilerin tahsilinde gerekli yeterliliğe sahip olup olmadıkları dikkate alınacak ve vergiler bu kriterler dikkate alınarak idareler arasında paylaşılacaktır.’’ Bu tanım vergilerin kim tarafından alınacağı konusunda aşağıdakilerden hangi kritere göre açıklanmaktadır?

a)      Adalet kriterine göre

b)      Eşitlik ilkesine göre

c)       İdari uygunluk kriterine göre

d)      Açıklık kriterine göre

e)      Yeterlilik kriterine göre95. ‘’İdareler arası vergi tahsisinin açık ve anlaşılır olmasını ve mükelleflerin hangi idareye ne oranda vergi ödediğini bilmesini öngörmektedir.’’ Bu tanım vergilerin kim tarafından alınacağı konusunda aşağıdakilerden hangi kritere göre açıklanır?

a)      Adalet kriterine göre

b)      Eşitlik ilkesine göre

c)       İdari uygunluk kriterine göre

d)      Açıklık kriterine göre

e)      Yeterlilik kriterine göre96. ‘’ Mahalli idarelere tahsis edilecek vergiler, bu idarelerin gelir ihtiyaçlarını karşılayacak türde ve etkinlikte olmalıdır.bir diğer ifade ile idareler arası vergi paylaşımı yapılırken, mahalli idarelere yeterli gelir kaynağı sağlanmalı ve bu paylaşım yerel özerkliği zedelememelidir.’’ Bu tanım vergilerin kim tarafından alınacağı konusunda aşağıdakilerden hangi kritere göre açıklanır?

a)      Adalet kriterine göre

b)      Eşitlik ilkesine göre

c)       İdari uygunluk kriterine göre

d)      Açıklık kriterine göre

 • e)      Yeterlilik kriterine göre

 •  

 • 97. Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin gelir paylaşımındaki temel ilkelerinden değildir?

 • a)Her yönetim kendine verilen görevleri yerine getirecek mali kaynağa sahip olmalı.

 • b)Merkezi ve mahalli idarelere gelir sağlamak kaygısıyla aşırı vergilendirilmemelidir.

 • c)Bölgeler arası gelir farklılıkları nedeniyle hizmette ortaya çıkabilecek dengesizlikleri giderecek bir mekanizma kurulmalıdır.

 • d)Tüm kaynaklar vergilendirilmelidir.

 • e)Tiebout modeli uygulanmalıdır.

 •  

 •  

 • 98. Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin vergileri toplama kriterlerinden birisi değildir?

 • a)Yeterlilik

 • b)Birlik

 • c)Açıklık

 • d)Adalet

 • e)Etkinlik

 •  

 • 99.Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin topladığı vergilerden birisi değildir?

 • a)Gümrük Vergisi

 • b)Motorlu Taşıtlar Vergisi

 • c)Meslek Vergisi

 • d)Şans ve Talih oyunları vergisi

 • e)Emlak Vergisi

 •  

 • 100. Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelere bağımsız vergileme yetkisinin verilmesinin dezavantajlarından birisi değildir?

 • a)Vergi sisteminde birlik ilkesini bozar.

 • b)Bölgeler arasında matrah ve oranlarda eşitsizliğe yol açar.

 • c)Verginin tarh, tahakkuk, tahsil maliyetini arttırır.

 • d)Belirli vergilerin vergi idarelerince aşırı derecede zorlanması söz konusu olabilir.

 • e)Mali kapasitede eşitsizlik söz konusu olur.