Ekonomizm: AUZEF 2. Sınıf Soruları
AUZEF 2. Sınıf Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
AUZEF 2. Sınıf Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

11.11.2018

AUZEF | Bilimsel Araştırma Teknikleri Vize Soruları

Bilimsel Araştırma Teknikleri Soruları Auzef


BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VİZE SORULARI


1. "Bütünden parçaya, tümelden tikele, genelden özele gidiş yöntemi” aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
a.Tümdengelim

2. "Yapılan ya da olan iş, meydana gelen şey, düşünülmüşün karşıtı, olmuş olan, gerçek olan, gerçekleşmiş olan, gözlenebilir ya da görgül işlemlerle kavranabilir olan ve kendine özgü bir örüntüsü bulunan olay” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Olgu

3. "Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bilimsel yasa

4. Aşağıdakilerden hangisi yüzyüze anket yöntemleri arasında Aşağıdakilerden hangisi............ sayılamaz?
c. Telefonla birebir anket

5. Cevaplayıcı ile anketör arasında kurulacak ilişki ile cevaplayıcıların sorulara doğru cevap vermesi, anlamadığı hususların anketör tarafından açıklanma imkânının bulunması özelliklerini taşıyan anket yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
b. Yüzyüze anket yöntemi

6. Temel düşünce yapısındaki mitolojinin yanında felsefe, edebiyat ve bilimsel çalışmalara da ağırlık verilmeye başlanan dönem veya toplum aşağıdakilerden hangisidir?
e. Antik Yunan7. Hipotez test süreci düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmektedir?
d. Hipotezlerin belirlenmesi

8. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Antik Roma dönemindeki önemli düşünürlerden biri değildir?
d. Homeros

9. Temelde bilimsel faaliyetlerden çok yönetsel faaliyetlere ağırlık verilen dönem veya toplum aşağıdakilerden hangisidir?
b. Antik Roma

10. "Son iş yerinizde kaç yıldır çalışmaktasınız? ( ) 1 yıldan az ( ) 1-3 yıla kadar () 3-6 yıla kadar ( ).......(belirtiniz) Biçiminde örneklendirilen bir anket sorusu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
b. Çoktan seçmeli soru

11. Bir araştırmada elde edilmiş olan veri öncelikle hangi işleme tabi tutulmalıdır?
b. Edit etme aşaması

12. Felsefe ile ilişkili olan "varlığın ve varoluşun ne olduğunun araştırmasını yapan, varlığı bir bütün olarak ele alan” yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
e. Varlık felsefesi

13. Felsefe ile ilişkili olan; "bir mesleğin uygulanması esnasında uyulması gereken ahlaki değerleri ve etik kuralları inceleyen; ahlaki ödev ve yükümlülüklerin doğasını soruşturan” yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
d. Deontoloji

14. "Araştırma evrenini temsil eden küçük bir model oluşturulması yöntemi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
b. Örnekleme

15. 11. yüzyıldan önce bilim felsefesi konusunda yapılan çalışmalarda "din” düşünürler üzerinde en fazla etkiye sahip unsurken, bu dönemden sonra özgür düşünce anlayışı ile bilimsel gelişmeler artmış ve hızlı toplumsal değişim yaşanmaya başlanmıştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
d. Üniversitelerin ortaya çıkması

16. "Cogito ergo sum: düşünüyorum, öyleyse varım.” diyerek rasyonalizmi yeniden canlandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
d. Descartes

17. "Araştırma verilerinin işlenmesi ve çözümlenmesi ile ulaşılan bilimsel sonuçlar” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
b. Bulgu

18. Bilimin "ne tür değişiklikler olabileceğini önceden tahmin etme” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
c. Öndeyicilik

19. "İstanbul Üniversitesi'nde eğitim aldınız mı? ( ) Evet ( ) Hayır” Yukarıda örnek olarak verilen anket sorusu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a. İki şıklı soru

20. "Araştırma evrenini temsil eden küçük bir model oluşturulması yöntemi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
e. Örnekleme

21. "Parçadan bütüne, özelden genele doğru bir gidiş yöntemi” aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
a. Tümevarım

22. "İstanbul Üniversitesi'ni tercih ettim, çünkü................................................” biçiminde örneklendirilen bir anket sorusu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Açık uçlu soru

23. "Bilimin ulaştığı her türlü bilginin çelişkiden uzak, kendi içinde tutarlı olması” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
d. Mantıksallık

24. "Doğru bilginin ancak olgularla desteklenen bilgi olduğu" görüşünü savunan felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?
c. Pozitivizm

25. "İnsanın bilme yetisinin sınırlı olduğunu, insanın kendi deneyimleri sonucu elde ettiği olguların ötesinde varlığın bilinemeyeceği”ni ileri süren felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Agnositisizm

26. Aşağıdakilerden hangisi hipotez test süreci aşamalarından birisi değildir?
b. Örneklem türünün belirlenmesi

27. Bilimin "bir bilim adamının başka bir bilim adamının ortaya koyduğu sonuçlardaki eksikleri görüp düzeltebilmesi ya da bu sonuçlar üzerine yenilerini ekleyebilmesi” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
b. İlerleyicilik

28. Felsefenin akademik bir nitelik kazanmasında önemli etkisi olan düşünürler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
e. Platon

29. Felsefe ile ilişkili olan; "bilginin doğasını, kapsamını, kaynağını inceleyen, bilgi olgusunun nasıl gerçekleştirildiğini araştıran” yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Epistemoloji

30. "Bütünden parçaya, tümelden tikele, genelden özele gidiş yöntemi” aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
e. Tümdengelim

31. Aşağıdakilerden hangisi ikincil kaynak verilere örnek teşkil etmez?
e. Simülasyon

32. Bilmenin yollarından hangisi "yapılan araştırmada üzerinde durulan konuya ilişkin gerekli bilgi için alanında başyapıt sayılabilecek kitaplara ya da kaynaklara başvurma” olarak tanımlanabilir?
c. Uzman görüşü

33. "Empirist bir bilgi teorisinin temel öğretilerini, yani zihinde doğuştan düşünceler bulunmadığı ve bilginin deneyimden üretildiği ilkelerini mekanik bir gerçeklik görüşüyle birleştiren” düşünür aşağıdakilerden hangisidir?,
a. Somerset

34. Bilimin "durağan bilgi olmayıp sürekli bir değişme, gelişme ve ilerleme halinde olması” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
d. Dinamiklik

35. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Rönesans dönemindeki önemli düşünürlerden biri değildir?
b. Cicero

36. "Son iş yerinizde kaç yıldır çalışmaktasınız? ( ) 1 yıldan az ( ) 1-3 yıla kadar () 3-6 yıla kadar ( ).......(belirtiniz) Biçiminde örneklendirilen bir anket sorusu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
d. Çoktan seçmeli soru

37. İnsanlık tarihinde bilimsel bilginin doğuşu ve gelişiminin ön plana çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
e. Rönesans dönemi

Araştırma süreci düşünüldüğünde, aşağıdaki araştırma süreci basamaklarından
hangisi diğerlerinden öncedir?
e. Amaç belirleme

38. Var olan herşeyin düşünceye bağlı olduğunu, ondan türediğini, düşünce dışında nesnel bir gerçeklik olmadığını; diğer bir ifade ile düşünceden bağımsız bir varlığın ya da maddi gerçekliğin bulunmadığı”nı iddia eden felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?
b. İdealizm

39. Bilimin "tarih boyunca artarak gelişmesi” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
e. Birikimlilik

40. “Erken modern bilimin başarılarından doğan yeni deneyciliğin öncülüğünü yapan, insanlığa gerekenin bilimsel bir pratiğe dayanan yeni bir tutum ve yöntem bilgisi olduğunu ifade eden ve bilgiye ulaşma amacının insanlığın iyiliği olduğunu belirten” düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
e-Bacon

41. Hızlı ve ucuz veri toplamaya olanak veren, çok geniş coğrafyadaki kişilere ulaşılma imkanı sunması, toplanan verileri veri tabanı haline getirerek araştırmacının işini kolaylaştıran anket yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
b-elektronik postayla anket

42. Bilimin “ doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilecek veya sınanabilecek vakaları incelemesi” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a-olgusallık

43. “Teknolojik yeniliğin üretim alanında kullanılmasının , ekonomik, sosyal,politik ve kültürel alanlara yansımasını kapsayan süreç” olarak tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
e-sanayi toplumu

44. “Uzman bir kişinin başkanlığında , önceden hazırlanmış belirli bir konuyu tartıştığı resmi olmayan toplantı” biçiminde tanımlanan kalitatif araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a- Odak grup görüşmesi

45. "İstanbul Üniversitesi, bir insan olarak düşünülürse, nasıl özellikleri olurdu?” gibi bir soru aşağıdaki projektif tekniklerden hangisine örnek teşkil etmektedir?
c. Sembolik analoji

46. Bilmenin yollarından hangisi "beş duyu organımızla çevremizden edindiğimiz bilgi” olarak tanımlanabilir?
c. Duyusal deneyim


47. Bilimin "ne tür değişiklikler olabileceğini önceden tahmin etme” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
b. Öndeyicilik

48. Bilimin "bir vaka veya durumda doğru olarak bulunmuş bilgilerin, diğer vakalar içinde aynı derecede doğru olması” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
d. Genelleyicilik

49. Aşağıdakilerden hangisi odak grup görüşmesinin avantajlarından birisi değildir?
b. Bilimsel geçerliliği yüksektir.

50. "Özellikle cevaplayıcıların cevaplandırmaktan utanabilecekleri, yabancılarla bu konuyu tartışmaktan rahatsız hissedebilecekleri veya yalan söyleme olasılıklarının bulunduğu hassas konularda (uyuşturucu kullanımı, alkol kullanımı, aile içi şiddet vs.) sorular doğrudan doğruya cevaplayıcıya hitap etmek yerine” kullanılması gereken projektif teknik aşağıdakilerden hangisidir?
c. Üçüncü kişi tekniği

51. Aşağıdakilerden hangisi araştırma süreci içerisinde, verilerin hangi birimlerden toplanacağına karar verilen aşamadır?
a. Örnekleme

53. I. Cicero II. Kopernik III. Seneca IV. Galileo V. Homeros
Yukarıdaki düşünürlerden hangileri ile modern bilimin başladığı kabul edilir?
a. II ve IV

54. üzerinde yoğunlaştırılan derinlemesine görüşme tekniği Görüşmeye ürünün/objenin özelliklerinden söz edilerek başlanan ve görüşme sonradan cevaplayıcının karakteristikleri aşağıdakilerden hangisidir?
c. Basamaklı yöntem

55. I. Statik II. Düşündürücü III. Keşifçi IV. Gelişmeci V. Algılayıcı Bilimle ilgili tanımlar irdelendiğinde yukarıdaki temel görüşlerden hangileri ön plana çıkmaktadır?
c. I-III-IV

56. Felsefenin akademik bir nitelik kazanmasında önemli etkisi olan düşünürler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
e. Platon

57. Bilimle ilgili yapılan tanımlamalar göz önünde bulundurulduğunda üç temel görüşün ön plana çıktığı görülmektedir. Bu görüşler aşağıdakiler hangisinde birlikte verilmiştir?
b. Statik / gelişmeci / keşifçi

58. Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerindendir?
a) İlerleyici b) Objektif c) Dinamik d) Hepsi

59. Aşağıdakilerden hangisi bilimin değerlerinden değildir?
c) Sosyal

60. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin üç temel amacından biri değildir?
a) Sonuçlandırma

61. Öncül 1: Düşünen şeyler vardır. Öncül 2: Ben de düşünüyorum. Sonuç: Öyleyse ben de varım. Yukarıdaki değerlendirmeleri yapan bilim insanı, bilgiye ulaşma yollarından
hangisini kullanmıştır?
c. Rasyonel yöntem

62. Aşağıdakilerden hangisi farklı anlama gelmektedir?
d) Nazariye

63. Aşağıdakilerden hangisi teori ile aynı anlama gelmektedir?
a) Nazariye

64. “Çeşitli değerler alabilen bir nicelik ya da çeşitli seçenekleri olan nitelik” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
b. Değişken

65. “Nehirlerin taşması ve dayanıklı yapıların yapımı ihtiyacı” bilimin hangi alanda gelişmesini sağlamıştır?
b) Fizik

66. Antik Yunan’da bilimsel kaynaklar mitoloji temellidir, bunlardan ilki kime aittir?
a) Homeros

67. Aşağıdakilerden hangisi Antik Roma’da ön plana çıkan düşünürlerden biri değildir?
c. Kopernik

68. Modern bilimin öncüleri olarak bilinen düşünürler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?
d. Kopernik-Galileo

69. Kopernik (1473-1543), Kepler (1571-1630) ve özellikle Galileo’nun keşifleriyle doğa olaylarına sade bir başvuru sonucu hangi düşünürün yaklaşımlarının yanlışları ortaya çıkmıştır?
c. Aristotales

70. Antik Yunanda bilimin gelişmesine temel oluşturan düşünce yapısı veya durum aşağıdakilerden hangisidir.
e. Mitoloji

71. Aşağıdakilerden hangisi kalitatif araştırmaların varsayımlarından birisidir?
b. Gerçeklik oluşturulur.

72. üzerinde yoğunlaştırılan derinlemesine görüşme tekniği Görüşmeye ürünün/objenin özelliklerinden söz edilerek başlanan ve görüşme sonradan cevaplayıcının karakteristikleri aşağıdakilerden hangisidir?
c. Basamaklı yöntem

73.Teknolojik yeniliğin üretim alanında kullanılmasının; ekonomik, sosyal, politik ve kültürel alanlara yansımasını kapsayan süreç” olarak tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
b. Sanayi Toplumu

74.Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerindendir?
a. İlerleyici b. Objektif c. Dinamik d. Hepsi

75.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin üç temel amacından biri değildir?
a.Sonuçlandırma

76.Tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, etkenden etkiye geçme yolu” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
c. Tümdengelim

77. Aşağıdakilerden hangisi yüzyüze anket yönteminin sağlayacağı avantajlardan Aşağıdakilerden hangisi .............birisi değildir?
b. Kişisel görüşme çok fazla zaman alır ve çok fazla gidere neden olur.

78.Tam odak grup görüşmelerinde katılımcı sayısının ideal aralığı ne olmalıdır?
Lütfen birini seçin:
b. 10 – 12 kişi

79. Bilimin doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilecek veya sınanabilecek vakları incelemesi özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?
a.Olgusallık

80.Bilimsel olaylardan hangisi ayrı ayrı meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplayarak gelecek ve bilinmeyen olaylar hakkında geçerli ve güvenilir tahminlerde bulunmak olarak tanımlanabilir?
d. Bilimsel yöntem

81."İyinin ve doğrunun ne olduğu” ile ilgilenen felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?
c. Faydacılık

82."Bu tür araştırmalarda araştırmacının elinde araştırma konusu ile ilgili genel olarak ya çok az bilgi vardır, ya da konuya ilişkin neredeyse hiç bilgi yoktur. Bu nedenle, izlenecek yol kesinlik taşımaz. Bu tür araştırmalar araştırma yöntemi olarak kalitatif yöntemlerin kullanılması için daha uygundur.” biçiminde ifade edilen araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a. Keşfedici araştırma modeli

83.Odak grup görüşmeleri (OGG) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. OGG'deki katılımcı sayısı 14-20 kişi olabilir.

84.Ilk uygarlıklarda bilimin gelişmesine temel oluşturan düşünce yapısı veya durum aşağıdakilerden hangisidir?
a. İnsanoğlunun zaafları, ihtiyaçları ve arayışları

85.Sadece günümüz bilim ve felsefesinin değil, kültürünün de temellerinin atıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
c. Orta çağ

86.Bilginin kaynağı ya da kökeni ile ilgili olarak, iki düşünce akımı baskındır.Yukarıda bahsedilen akımlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
a. Deneycilik - usçuluk

87.Aşağıdakilerden hangisi rönesan dönemi düşünürlerinden değildir?
e) cicero

88.Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi, belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü, sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü" şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
c. Kuram
89. “Olgular veya olgular arası ilişkileri açıklamak için kurulan açıklama taslağı” aşağıdaki kavramlardan hangisidir ?
D) Hipotez

90. “Bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgi ; sonuç çıkarmak ,çıkarmasa da yapmak yada incelemeyi sürdürmek gerekli olaylara ilişkilere ve gerekli olan sayısal ham bilgilere verilen ad” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir ?
B) Veri

8.11.2018

AUZEF | Sosyal Psikolojiye Giriş Vize Soruları 2015


SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ  2015 GÜZ VİZE SORU VE CEVAPLARI (2015)


1- Ana akım sosyal psikolojide nitel araştırmalar nasıl değerlendirilir?

Nitel veriler sayısallaştırılarak analiz edilir.

2- Korelatif araştırma düzenlerinin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Bağımsız değişkenin manipüle edilmediği düzenlerdir.

3- Realist bir ontolojinin dünyaya bakışı aşağıdakilerden hangisidir?

Sosyal dünya tek ve nesnel gerçek bir dünyadır.

4- İçsel atıf ne demektir?

Olayı seyredenin sebebi failde görmesidir.

5- Deneysel bir araştırmanın amacı nedir?

Bağımlı değişkeni ölçerek bağımsız değişken ile nedensel ilişkisini ortaya çıkarmaya çalışır.

6- Ana akım sosyal psikolojide yapılan araştırmalarda yarı deney düzeni nedir?

Bu deney düzeninde katılımcılar sadece araştırmada etkisi aranan değişken üzerinden farklılaşırlar.

7- Ahmed bir türlü sınavı vermeyip dersi tekrara bırakmaktadır. Ahmed'in dersi verebilmesi için bu dersten kalma sebebini hangi kaynaklara nasıl dayandırması iyi olacaktır?

Sebebin içsel olduğuna ama geçici bir sebep olduğuna zaten kontrolü altına alabileceği bir sebep olduğu kararına varması gerekmektedir.

8- Realist ontolojiyi takip eden ana akım sosyal psikolojinin epistemolojik hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

Sosyal dünya içinde zihnin, sosyal fenomenleri nasıl işlettiğinin evrensel kurallarına ulaşmaktır

9- Biliş nedir?

Malumatın işlendiği faaliyetler takımına verilen addır.

10-Arabanın yokuş aşağı kaymaya başlamasına getirilen sebeplerde aslında seyrettiğimiz ne olacaktır?

İnsanlar ahlak ve sorumluluk ile ilgili açıklamalar getirmeye başlayacaktır.

11-Bilimsel bilgi ideolojik midir?

Ana akım sosyal psikolojiye göre bilimsel bilgi ideolojiden etkilenmez.

12- Eleştirel sosyal psikolojiye göre sosyal dünya nedir?

İnsanların yapıp ettikleridir.

13- Pospozitivist bilim anlayışına göre hareket eden ana akım sosyal psikolojinin insan modeli hangi düzeyde kavramlaştırılmaktadır?

Zihin-zihin

14- Yanlışlanabilirlik nedir? 

Bir bulgu yanlışlanana ya da yanlış olduğu gösterilene kadar geçerlidir.

15- Kelley’in modelinde birlikte değişen değişkenler nelerdir?

Benzerlik, tutarlılık, belirginlik

16. Eleştirel sosyal psikolojinin ortaya çıkışını sağlayan faktörlerin temelinde yatan neydi?

Düşünce ve eylemin Kartezyen dualizmden postmodernist duruşa kayması idi.

17. Stereotipik düşüncenin yaptığı nedir?

Şeylerin niteliğini genel vasıflarına göre tanımlamaktır. –tanımlamaya hazır olma hali-

18- Kategoriler birbirinden nasıl ayırt edilebilir?

Kendilerini kategorize eden ortak özellik üzerinden birbirinden ayırt edilebilirler.

19- Katılımcının araştırma düzeninde talep edici özelliklerinden ne anlaşılmalıdır?

Katılımcının, araştırmacının kendisinden ne beklediğini anlamaya çalışmasıdır

20- Algı sahamıza giren her şey nasıl anlamlandırılır?

Malumat algı sahasına kategorik bir şekilde girer ve öyle algılanır.

21- Eleştirel bakış açısı sayesinde sosyal psikolojik bilgide daha önce ele alınmayan neler konuşulmaya başlandı?

Bilginin zamana ve ideolojiye gömük olduğu konuşulmaya başlandı.

22- Post pozitivist bilim anlayışını takip eden ana akım sosyal psikolojinin esas hedefi nedir?

İnsan davranışını önceden tahmin ederek kontrol etmek

23- Durkheim, kollektif fenomenleri Wundt'un zihinsel fenomenlerinden ayrı tutuyordu, neden?

Kolektif fenomenler bilincin dışındaki sosyal olgulardı.

24- Sosyal olarak kabul edilebilir katılımcı ne demektir?

Katılımcının araştırmacı karşısında doğru olanı yapma arzusudur.

25- Modernizmin bir ürünü olarak psikolojide bilim ne anlama gelir?

Bilim bir yöntem sorusudur.

26- Sosyal psikolojide II. Dünya Savaşı sonrası meydana gelen büyük teorik değişiklik neydi?

Bilişsel yaklaşımın güç kazanması idi.

27- Zihinsel-bilişsel yapılar neyi prosesler?

Anlamı prosesler

28- Kurumsallaşmış bilgi eleştirel psikolojiye göre ne anlama gelir?

Alternatif insan gruplarının bilgilerini gözardı eden, baskı altında tutandır.

29-  Niceliksel yöntem neye dayanan bir metodoloji kullanır?

Miktarı aktaran bir metodoloji kullanır.

30- Postmodernizme göre bilimsel bilgi nedir?

En kuvvetli iktidar gücüdür.

31- Post pozitivist sosyal psikoloji anlayışına göre dünyadaki şeylerle bizlerin ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Dünya ve içindeki her sey bizden bağımsız bir şekilde var olmaktadır.

32- Eleştirel sosyal psikolojinin bilim tanımı............................
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?

Rasyonel ve pozitivist bilimsel duruşu reddeder.

33- Temel atıf tarafgirliği ne demektir?

Davranışın sebebini failin kişisel özelliklerine yükleme eğilimidir.

34- Niceliksel yöntemler araştırdıkları meselede hangi soruyu sorar?

Nasıl oluyor?

35- Aşağıdakilerden hangisi bilişsel sisteme verilen isimlerden biri değildir?

Bilişsel bilgisayar

36- Fail ile gözlemcinin bakış açıları fiziksel olarak değiştirildiğinde yükledikleri sebepler ne yönde değişecektir?

Fail durumda gözlemci failde sebep arama eğiliminde olacaktır.

37- Moskoviciye göre sosyal temsiller nedir?

Gündelik konuşmalarda etkileşim esnasında ortaya çıkarlar, sağduyusal olarak paylaşılırlar.

38- Ana akım sosyal psikoloji neden bilimsel olduğunu iddia etmektedir

Çünkü bilimsel yöntemi kullanmaktadır.

39- McDougall a göre insan eylemi önceden programlı  dürtülerden doğer ama bu dürtüler…………
Yukarıdaki boşluğa aşagıdakilerden hangisi gelmelidir? 

Medenileşmeyle birlikte ehlileştirilebilir, kontrol altına alınabilir.

40- Survey yönteminin hedefi nedir?

Bir veya daha fazla gruptaki insanların niteliklerini tasvir etmektir.

41- Realist bir ontolojinin dünyaya bakışına göre biz araştırmacıların yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Nesnel gerçekliği ortaya çıkarmak ve onu ölçmenin doğru yollarını bulmaktır.

42- Eğer gerçek dediğimiz şey biricik değil ise araştırmacı olarak yapmamız gereken nedir?

Kendi gerçekliklerimizi nasıl kurguladığımızı ve açıkladığımızı anlama yollarını ortaya çıkarmak olmalıdır.

43- Eleştirel yaklaşımın metodolojisini oturttuğu görüşe göre bilgiye dair ileri sürdüğü iki temel varsayımdan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Bilgi bağlama gömüktür.

44- Psikometrik testler ne için düzenlenir?

Bireylerin belirli psikolojik niteliklerini ölçmek üzere düzenlenir.

45- Hafızada bilgiler nasıl düzenlenmiştir?

Kategorik düzenlenmiştir.

46- Ana akım sosyal psikolojinin öne sürdüğü teorik modeller eleştirmenlere göre aşağıdakilerden hangi niteliğe uymaktadır?

Tarihsel ve kültürel olarak görece modellerdir.

47- Ontolojinin sorduğu soru hangisidir?

Varlıkların temel kategorileri nelerdir?

48- Deneysel düzende araştırmacı ne yapar?

Bağımlı değişkeni ölçer.

49- Ana akım sosyal psikolojinin sosyal dünya anlayışında insan nerededir?

Sosyal dünyadan AYRIDIR.

50- Zihnin stratejik işleyişi nasıl olmaktadır?

Stratejik malumat işleme yolları ve düşünme süreçleri vasıtasıyla kullanılır.

51- Völkerpsychologie'nin inceleme nesnesi neydi?

Dil, din, âdet gibi üst üste binen etkileşimlerden ortaya çıkan kolektif bir fenomendi.

52- Söylem analizine göre dilin eylemi size ait olabilir mi?

Dilin eylemi diğeri ile etkileşim esnasında kurgulanandır.

53- Söylemsel psikoloji ya da söylem analizi karşılıklı konuşmalarda neye odaklanır?

Konuşanların konuşurken ne yaptıklarına odaklanır.

54- Söylemsel psikologların ya da söylem analistlerine göre gerçeklik nedir?

Araştırmacı ile katılımcının araştırmadaki ortak inşasıdır.

55- Bilişin derinlemesine işleyişinde sosyal biliş ne yapmaktadır?

Hedefi bilinçli ve amaca yönelik işler.

56- Völkerpsychologie'nin inceleme nesneleri olan kolektif fenomenlerin niteliği neydi?

Bu kolektif fenomenler, fizyolojik olanın sosyal olan yönünü oluşturuyordu.

57- 20.yüzyılın başlarında ana akım sosyal psikolojinin kurucularından Allport'a göre sosyal psikolojinin birey odaklı olması ne anlama geliyordu?

Davranışın gözlenmesi ve deneysel yöntemin bir araya getirilmesidir.

58- Söylemsel psikologların ya da söylem analistlerinin çoğunlukla dayandıkları epistemolojik arkaplan aşağıdakilerden hangisidir?

Eleştirel görececidirler.

59-Derinlemesine proseslemede otomatik süreçler nasıl işler?

Kişi bu işleyişin pek farkında değildir.

60- Türkiye'de üretilen sosyal psikolojik bilginin seyri nasıl gitmektedir?

Genelde post pozitivist, görgül, gerçekçi bir dünya görüşü üzerinden seyretmektedir.


61-Dile dönüşle birlikte araştırmacıların ele alıp incelemeye başladıkları neydi?

Dilin, bilişin içeriğini nasıl yansıttığını incelemeye başladılar.

62-Deneysel araştırmanın doğal geçerliliğinin yüksek olması ne anlama gelir?

Deneysel değişkenler üzerinde araştırmacının kontrolünün çok düşük olması demektir

63-Sosyal inşacılar insan doğası hakkında ne düşünmektedir?

İnsanların yapıp ettiklerini belirleyen bir öz yoktur.

64-Bir şemanın taşıdığı malumat, sözgelimi zengin adamdan ziyade fakir adamın başarısının dikkat çekici olması neyin temsilidir?

Başarı ile parasal güce dair fikirlerin birbiri ile nasıl ilişkili olduğuna dair toplumumuzun paylaştığı bir temsildir.

65-Açıklayıcı fenomenolojik analiz neyin analizini yapar?

İnsanların yaşantılarına getirdikleri açıklamaları inceler.

66-Neisser'a göre insan nasıl bir varlıktır?

Dünyasını anlamlandırmaya çalışandır.

67- Şemin'e göre insanlar ne zaman 'neden' sorusu sormaya başlarlar?

Olayın bilinen akışı değiştiğinde sorarlar.