AUZEF 2. Sınıf Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
AUZEF 2. Sınıf Soruları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

19.11.2018

AUZEF | Toplumsal Yapı Vize Soruları 2014

toplumsal yapı sorularıToplumsal Yapı Güz Dönemi Vize Soruları 2014Soru: Aşağıdaki yargılardan hangisi geçerli değildir? 

Doğru Cevap :  Türkiye II. Dünya Savaşı başlangıcında, ABD safında sıcak savaşa katılmıştır.


Soru: Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devlet felsefesinin temelini oluşturur ? 

 Doğru Cevap : Adil bir yönetimin hedeflenmesi


Soru: Türkiye’de, örneğin yoksulluk olgusu, Batı’da geliştirilen kuramlarla örtüşmemektedir. Aile ve hemşerilik bağlarının korunması, yoksulluğun yaşanma biçimini değiştirmektedir.

Bu önerme, aşağıdaki görüşlerden hangisine dayanmaktadır? 

Doğru Cevap : Batı toplumlarını gözleyerek oluşturulan kuramsal yaklaşımlar, Batı-dışı toplumlarda olup bitenleri kavramak için yeterli olmayabilir.


Soru: Aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? 

Doğru Cevap : Osmanlı’da tımarlı sipahi toplanacak verginin miktarını belirlemede başat rol oynuyordu.


Soru: Aşağıdakilerden hangisi millet sistemini özellikleri arasındadır? 

Doğru Cevap : Millet sisteminde ayırıcı en önemli kıstas din ve ona bağlı mezheptir.


Soru: Aşağıdakilerden hangisi, klasik çağda Osmanlı merkez bürokrasisinde yer alan gruplar içinde sayılamaz? 

Doğru Cevap :  Anadolu kökenli Türki aristokrasi (soylular)


Soru: Aşağıdakilerden hangisi ‘toplumsal yapı’ dersinin olası amaçları arasındadır? 


Doğru Cevap : Öğrencinin kişisel hikâyesi ile toplumsal tarih arasındaki bağlantıları kurmasını sağlamak.


Soru:  Her çocuk yetenekleri doğrultusunda eğitilmeyi ve gelebileceği noktalara ulaşmak için gerekli becerilerle donatılmayı hak eder. Ancak yine de toplumsal sistem, toplumsal kurumların bu işlevi başarılı bir şekilde yerine getirmesi için uygun fırsatları yaratmayabilir.

Yukarıdaki önerme toplumsal yaşamla ilgili hangi tartışmayla bağlantılıdır? 

Doğru Cevap :  Yapı-Fail tartışması


Soru: Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı reform (ıslahat) hareketlerinin önündeki engeller arasında yer almaz ? 

Doğru Cevap : Avrupa devletlerinin engelleme çabalarıSoru: ‘Toplumsal Yapı’ kavramını ortaya atan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap : Herbert Spencer


Soru: Osmanlı’da toplumsal yapı vergi verenler ve vergiden yararlananlar olmak üzere ikiye ayrılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi vergi veren grup içinde yer almaz ? 

Doğru Cevap : SipahiSoru: Geleneksel hemşerilik ilişkileri sayesinde, Türkiye’de, modernleşme sürecinde, köyden kente göçün pek çok sarsıcı etkisi yumuşamış; böylece göçün kalıcı olması mümkün olmuştur. Örneğin kente gelenler hemşerilik ilişkileri sayesinde, hemşerilerinin yaşadığı devlet arazilerinde, hemen altına sığınacak bir çatı kuruvermiş; böylece kentlerde gecekondu mahalleleri oluşmuş; ama bu sayede, göçmenlerin barınma sorunu da çözülebilmiştir.

Bu analize dayanarak, modernist bakış açısının hangi iddiası çürütülebilir? 

Doğru Cevap : Geleneksel yapılar, modernleşme önünde engeldir.Soru: Aşağıdakilerden hangisi gönüllü bir toplumsal gruptur? 

Doğru Cevap : Hayır dernekleri


Soru: ABD Başkanı Barack Obama, zenci genç Travyon Martin’in öldürülmesi üzerine konuşurken ‘bu ülkede birçok zenci erkek, 35 yıl önce ben dahil, yoldan geçerken arabaların kilitlerinin kapatıldığının sesini duymuştur’ demiştir. Onun bu sizleri, öncelikli olarak, toplumsal yaşamın hangi boyutuna gönderme yapmıştır? 

Doğru Cevap : Toplumsal eşitsizliklerSoru: Toplumun belirli bir statüde bulunan bireylerden beklediği davranış kalıplarına ne ad verilir? 

Doğru Cevap : Toplumsal rol


Soru: Aşağıdakilerden hangisi Necmettin Erbakan’ın kurduğu partiler arasında değildir? 

Doğru Cevap : Demokrat Parti


Soru: 1946 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılan milletvekillerinin kurduğu siyasal parti aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap : Demokrat Parti


Soru: Aşağıdakilerden hangisi, modern tarih ve modern sosyoloji arasındaki temel farklardan biridir? 

Doğru Cevap : Tarih tikel olaylarla ilgilenirken sosyologlar genellemeler yapmaya yatkındır


Soru: Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal ilişkileri örnekler? 

Doğru Cevap : Arkadaş ilişkileri


Soru: Osmanlı ekonomisinin yükselme dönemi boyunca fetihe dayalı oluşu, aşağıdaki ekonomik önceliklerden hangisine dayanır? 

Doğru Cevap : Vergicilik


Soru: Max Weber, toplumsal yaşam içinde değerlerin değişmesinin önemine vurgu yapar. Onun yaklaşımı aşağıdaki kuramsal yaklaşımlardan hangisi örnekler? 

Doğru Cevap : Fail merkezli yaklaşım


Soru: Toplumsal yapı kavramı, hem (ekonomi, sınıf gibi) çok genel hem de (rol, statü, ilişki) gibi çok spesifik kavramları aynı anda kapsamaktadır.

Bu ifadeye göre, aşağıdaki araştırmalardan hangisi toplumsal yapı analizi için kullanılamaz? 

Doğru Cevap : Şirket çalışanlarının şirkete bağlılığını artırmaya yönelik doğru teşviklerin belirlenmesi için yapılan bir anket


Soru: Aşağıdakilerden hangisi işlevselci yaklaşıma yönelik eleştiriler arasında sayılamaz? 

Doğru Cevap : Sadece dinin toplum üzerindeki etkisine odaklanmıştır.


Soru: Demokrat Parti dönemi ekonomi politikaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

Doğru Cevap : Vergilendirme yerine çoğu zaman dış borçlanma ve para basma yolu seçilmiştir


Soru: 1960 yılında askeri darbe ile kapatılan Demokrat Parti’nin geleneğini sürdüren ve 1965 seçimlerinde büyük başarı kazanan parti aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap : Adalet Partisi


Soru: Aşağıdakilerden hangisi birincil ilişkilerin tamamında görülen özelliklerdendir? 

Doğru Cevap : Duygusal boyutlu olması


Soru: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu antlaşmasıdır? 

Doğru Cevap : Lozan Antlaşması


Soru: Cumhuriyet döneminde kurumsallaşmış İslam’ın ve popüler dinin giyim, muska, falcılar, kutsal şeyhler, evliya türbeleri ve bayramlar gibi önemli unsurlarına müdahale edilir. Aşağıdakilerden hangisi bununla bağlantılı bir önlem sayılmaz? 

Doğru Cevap : Osmanlıca sözcüklerin Türkçe karşılıklarının bulunması


Soru: Aşağıdakilerden hangisi 1930’dan başlayarak 15 yıl boyunca kesintisiz tek parti yönetiminin başlamasına yol açan etkenler arasında değildir? 

Doğru Cevap : İktidardakilerin faşist anlayışı benimsemesi


Soru: Doğada nasıl bir ayıklanma varsa, aynısı sosyal yaşamda da geçerlidir. Pazar ekonomisine dayanan kapitalizm içinde toplumun en yetenekli, güçlü bireyleri ödüllendirilir. Bu nedenle bu sistem içinde adaletsiz bir yan yoktur.

Yukarıdaki görüşler aşağıdaki sosyologlardan hangisine ait olabilir? 

Doğru Cevap : Herbert Spencer


Soru: Osmanlı’da XIX. Yüzyılda etkili fikir akımlarından hangisi devletin kurtuluşunun Türkî unsurları birleştirerek büyük Turan’ı kurmaktan geçtiği fikrini savunur?

Doğru Cevap : Pantürkizm


Soru: Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında Osmanlı’da bir iktidar boşluğu oluşmuş ve bu boşluğu doldurmaya aday güçler ortaya çıkmıştı. Aşağıdakilerden hangisi bu güçler arasında değildir? 

Doğru Cevap : Sosyalist Hareket


Soru: Aşağıdakilerden hangisi modernleşme sürecinin sonuçları arasındadır? 

Doğru Cevap : Sanayi kentinin ortaya çıkması


Soru: Ekonominin diğer tüm toplumsal alanları, siyaseti, kültürü, hukuku, eğitimi belirlediğini iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap : Ekonomik belirlenimcilik


Soru: Osmanlı reform (ıslahat) hareketlerinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisiydi ? 

Doğru Cevap : Devleti kurtarmak


Soru: Modernist yaklaşımın sosyal bilimlerde yaygınlaştığı ve temel paradigma halini aldığı dönem …………..’dır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

Doğru Cevap : İkinci Dünya Savaşı sonrası


Soru: Aşağıdakilerden hangisi 20’li ve 30’lu yıllardaki muhalefet partisi kurma süreçlerinin ortak özelliklerinden biri değildir? 

Doğru Cevap : Atatürk’ün teşvikiyle kurulmuşlardır.


Soru: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki ilk çok partili seçimdir? 

Doğru Cevap : 1930 yerel seçimi


Soru: Fransız sosyolog Michel Foucault (Mişel Fuko), modern toplumda ortaya çıkan bilimsel alanların, toplumu oluşturan bireyleri, piyasanın ve devletin talepleri doğrultusunda sınıflamak, normalleştirmek, ehlileştirmek gibi işlevler üstlendiğini iddia eder. Örneğin modern öncesi dönemde pekâlâ toplumun içinde yaşayabilen deliler, modernleşme ile birlikte giderek toplumdan ayrıştırılarak tımarhanelere kapatılmıştır. Aynı zamanda ‘sağlıklı’ bir ruhun hangi özelliklere sahip olduğu tanımlanır ve sıradan insanlar bu yönde telkinlerle biçimlendirilir. Foucault’ya göre psikoloji biliminin esas işlevi işte budur.

Yukarıdaki paragrafta psikoloji özelinde örneklenen düşünme tarzını sosyolojiye uygularsak, aşağıdaki şıklardan hangisi, sosyolojinin benzer işlev üstlendiği bir durumu göstermez? 

Doğru Cevap : Sokak çocuklarının taleplerini ve sorunlarını tespit etmeye yönelik, birebir çocuklarla görüşme yaparak yürütülen bir araştırma.Soru: "Aile, üyeleri arasında derin eşitsizlik ilişkilerinin ve çatışmaların olduğu bir kurumdur. Özellikle maddî kaynaklar üzerinde daha fazla denetimi olan aile üyeleri, diğerleri üzerinde baskı, hatta şiddet uygular.”

Bu önerme, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi çerçevesinde şekillenmiş olabilir? 

Doğru Cevap : Toplumsal çatışma merkezli yaklaşımSoru: Aşağıdakilerden hangisi popülist politikaların uzun vadeli sonuçları arasında sayılamaz? 

Doğru Cevap : Önceki seçkinci statükoyu alt üst eder ve demokratik kurumların yerleşiklik kazanmasını sağlar.Soru: Türkiye’de meclis hükümetinden kabine sistemine geçiş aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır ? (1990 ÖYS Sınavından alınmıştır) 

Doğru Cevap : Cumhuriyetin ilan edilmesiSoru: Aşağıdakilerden hangisi yükselme döneminde Anadolu’daki tarımsal yapının temel özellikleri arasında sayılabilir? 

Doğru Cevap : Tarımsal üretim insan ve hayvan gücüne dayalı organik enerjiye bağlıdır.Soru: Osmanlı nüfusunun büyük çoğunluğunu köylüler oluşturuyordu.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumla doğrudan ilişkilidir? 

Doğru Cevap : Osmanlı’daki ekonomik faaliyetin önemli bir kısmını tarımsal üretim oluşturur.Soru: Toplumda gözlemlenen tek tek olguların, nasıl ve neden ilişkili olduğuna ilişkin iddiadır.

Yukarıdaki cümle neyin tanımıdır? 

Doğru Cevap : TeoriSoru: Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin temel kuramsal ikilemleri arasındadır? 

Doğru Cevap : Birey-Toplum ikilemiSoru: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1945 sonrasında kalıcı olarak çok partili demokrasiye geçmesi üzerinde etkili olmamıştır ? 

Doğru Cevap : Ekonomik açıdan güçlü bir kesimin ortaya çıkması ve bunların siyasal hayatın serbestleştirilmesini istemesiSoru: Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapının bileşenleri arasında değildir? 

Doğru Cevap : Tarihsel süreçSoru: Türkiye’deki son askerî müdahale aşağıdaki tarihlerden hangisinde gerçekleşmiştir ? 

Doğru Cevap : 12 Eylül 1980Soru: Osmanlı’da batılılaşmanın etkilerinin gündelik yaşamda da hissedilmesi, ilk kez hangi dönemde gerçekleşir? 

Doğru Cevap : Tanzimat dönemiSoru: I. Dünya Savaşı’na girdiği halde, bitimini beklemeden savaştan çekilen ülke aşağıdakilerden hangisidir ? 

Doğru Cevap : RusyaSoru: Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da klasik hukuk sisteminin özellikleri arasındadır? 

Doğru Cevap : Hukuk birliği yoktu.Soru:

I. Yukarıdan aşağıya yenileşme modeline göre gerçekleştirilmiştir.
II. Temel hedef orduyu güçlendirmektir.
III. Halk tarafından ciddi biçimde desteklenmiştir.
IV. Hem geleneksel hem modern kurumların bir arada var olduğu ikili bir yapının ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır.

Yukarıdaki yargılardan hangisi 19. yüzyıl Osmanlı reform hareketleri için geçerli değildir? 

Doğru Cevap : Yalnız IIISoru: Toplumsal yapı kavramı içindeki ‘yapı’nın tanımlanması zordur. Zirâ kavram aynı anda hem bir bütünü hem de bütünün parçalarını ve bunların iç bağıntılarını tarif etmek için kullanılır.

Aşağıdaki kullanımlardan hangisi yukarıdaki ifadede belirtilen durumu örneklemez? 

Doğru Cevap : Dilin belirlenmiş yapısı, toplumsal değerlerin nasıl ifade edilebileceğinin sınırını çizer.Soru: Nüfusun niteliğinin artması ile birlikte hem ekonomide verimlilik artar, hem toplumsal değerler değişir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin toplumsal yapıyı etkilediğini örnekler? 

Doğru Cevap : DemografininSoru: “Anadolu hareketi sonunda, benzer bir yapının ulaşabileceği en yüksek siyasal örgütlenme seviyesine ulaşmıştı.” Bu ifadeyle kastedilen siyasal kurum aşağıdakilerden hangisidir ? 

Doğru Cevap : Türkiye Büyük Millet MeclisiSoru: Modern Batı toplumları sömürgecidir. Batı dışında kalan toplumların ilerlememesinin nedeni, kendi yetersizlikleri değil, sömürgeci politikalardır. Bu politikalar hem ekonomik düzeyde hem de kültürel düzeyde işler; yani Batı ülkeleri hem Batı dışı toplumların kaynaklarını sömürür hem de onlara kendi değerlerini benimsetmeye çalışır.

Bu önermeye dayanarak aşağıdaki politikalardan hangisi izlenebilir? 

Doğru Cevap : Ülke ekonomisini dışa kapatarak, devlet desteği ile sanayileşmeSoru: Aşağıdakilerden hangisi, modernleşmenin toplum üzerindeki etkisini çeşitli düzeylerde eleştiren siyasal ya da sanatsal hareketler arasında yer almaz? 

Doğru Cevap : LiberalizmSoru: Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde vergi tahsilinin ayanlar (taşralı yerel güçler) aracılığıyla yapılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir? 

Doğru Cevap : Devletin taşradaki hakimiyet eksikliğininSoru: Aşağıdakilerden hangisi, modernleşme ile birlikte, ekonomik alanda görülen değişmeler arasındadır? 

Doğru Cevap : Pazar ekonomisinin doğuşuSoru: 
I. Müsadere uygulamasının kaldırılması
II. Memurlara düzenli aylık ödeme uygulamasının getirilmesi
III. Her yıl yeniden tayin usulünün getirilmesi
IV. Nazırlıkların (Bakanlıkların) kurulması
V. Devlet örgütlenmesinde modern bir hiyerarşik rütbe sisteminin getirilmesi

Bu gelişmelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi geçerli değildir ? 

Doğru Cevap : Merkezi devlet gelirlerinin artışıyla sonuçlanmışlardır.Soru: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1970’li yıllarda toplumun siyasallaşmasının nedenleri arasında sayılamaz ? 

Doğru Cevap : Güçlü tek parti hükümetlerinin siyaseti teşvik etmesiSoru: Bir gayr-ı müslim, kendi dinsel hukuğu içinde dezavantajlı olduğu durumlarda Kadı mahkemesine başvurmayı tercih edebilirdi.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sıkça rastlaandığı örneklerdendir? 

Doğru Cevap : Boşanma davalarıSORU:Osmanlı İmparatorluğu’nda “belli bir bölgede belirli bir dönemde vergi toplama hakkının devlet tarafından açık arttırma yoluyla satılması ve şahıslar tarafından satın alınıp, parasının önceden ödenmiş olması” olarak açıklanabilecek sisteme ne ad verilir?

Doğru Cevap : İltizamSoru:Aşağıdakilerden hangisi, modernist bakış açısının önermeleri arasında değildir?

Doğru Cevap : Modernleşme ile birlikte devletin toplum üzerinde baskı kurma ve toplumu denetleme imkânları da gelişmiştir.Soru: Aşağıdakilerden hangisi ithal ikameci ekonomi modelinin karşılaşabileceği darboğazlar arasında sayılamaz ?

Cevap: Yerli sanayinin dış rekabete karşı korunamamasıSoru: Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı belirleyen makro unsurların etkisini örneklemez?

Doğru Cevap: Siyasal iktidarın seçim yolu ile değişmesi


Soru:‘30’lu yıllarda Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikası aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Devletçilik
AUZEF | Klasik Mantık Soruları 2014


klasik mantık soruaları

Klasik Mantık Soruları 2014


1. Soru: Aşağıdakilerden hangisi çiçek teriminin içlemidir?

Doğru Cevap :
Canlı

Diğer Cevaplar
Manolya
Gül
Papatya
Orkide
2. Soru: Aşağıdakilerden hangisi kategorik önerme değildir?

Doğru Cevap :
Bazı M’ler S’dir

Diğer Cevaplar:

Bazı A’lar ve F’ler M değildir
Bütün A’lar B’dir
Bazı S’ler K değildir
Hiçbir F, M değildir
3. Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 I.  İstanbul Üniversitesi Türkiye’nin en eski üniversitesidir.
 II. “İstanbul Üniversitesi” Türkiye’nin en eski üniversitesidir.
 III. İstanbul Üniversitesi dört kampüse sahiptir.
 IV. “İstanbul Üniversitesi” dört kampüse sahiptir.
 V.  İstanbul Üniversitesi dört “kampüse” sahiptir.


Doğru Cevap :

I ve III

Diğer Cevaplar

II ve IV
II ve III
II ve V
I ve V4. Soru: ‘Bazı günler yağmur yağar’ önermesinin mantıksal formu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :
SıP

Diğer Cevaplar

SaP
SoP
SeP
SuP
5. Soru: Aşağıdakilerden hangisi mutlak terimdir?

Doğru Cevap :
Kadın

Diğer Cevaplar
Anne
Baba
Evlat

6. Soru: ‘İstanbul güvenli olmayan bir şehir değildir’ önermesinin sembolik karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :
SeP’

Diğer Cevaplar:

SoP
SaP
SıP
SuP

7. Soru: Aşağıdaki terim çiftlerinden hangisi çelişiktir?

Doğru Cevap :
Cisim-cisim olmayan

Diğer Cevaplar:

İyi-kötü
Güzel-çirkin
Sabah-akşam
Uzun-kısa
8. Soru:  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?

Doğru Cevap :
“beyaz” siyahtır.

Diğer Cevaplar
“Kırmızı” kırmızıdır
Beyaz siyahtır.
“Kırmızı” “kırmızıdır”.
“Beyaz” bir renktir.9. Soru: Aşağıdakilerden hangisi somut terimdir?

Doğru Cevap :
Uzay

Diğer Cevaplar:

Hürriyet
Sonsuzluk
Havasızlık
Siyahlık
10. Soru: Aşağıdakilerden hangisi kategorik önerme değildir?

Doğru Cevap :
Modal önerme

Diğer Cevaplar:

Tümel olumlu önerme
Tümel olumsuz önerme
Tikel olumlu önerme
Tikel olumsuz önerme11. Soru: ‘Tüm kuşlar uçar’ önermesi doğruysa ‘hiçbir kuş uçmaz’ önermesinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :
Yanlış

Diğer Cevaplar:

Doğru
Belirsiz
Tutarlı
Geçerli12.Soru:  25. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 I.  İnsan solunum yapar.
II. “İnsan” solunum yapar.
III. İnsan solunum ve sindirim yapar.             
IV. “İnsan” iki hecelidir. 
V. İnsan iki hecelidir.


Doğru Cevap :
I,III ve IV

Diğer Cevaplar:

I,III ve V
II,III ve IV
I ve III
Yalnız III13. Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap :
“2” + “1” ≠ “3”

Diğer Cevaplar:

“2” + “1” = Üç
2 + 1 = “Üç”
2 + 1 ≠ 3
Bir + İki ≠ Üç


14. Soru: Aşağıdakilerden hangisi kollektif terim değildir?

Doğru Cevap :
Sinekli bakkal

Diğer Cevaplar:

Çiçekli bitki
Omurgalı hayvan
Gazlı içecek
Kurşun kalem15. Soru: “Bütüm insanlar solunum yapar” önermesinin sembolik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap :
SaP

Diğer Cevaplar:

SeP
SıP
SoP
Hiçbiri16. Soru:  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap :
Kategorik olmayan önermelerden birisi de modal önermelerdir.

Diğer Cevaplar:

Kategorik önermeler özne ve bağlaçtan meydana gelir.
Kategorik olmayan önermelerden birisi de tikel olumsuz önermedir.
Tümel olumsuz önermeler kategorik önermelerden birisi değildir.
Hepsi.17. Soru: “Ayşe uzun boylu bir öğrencidir” önermesi aşağıdaki önerme çeşitlerinden hangisine girmektedir? 

Doğru Cevap :
Tümel olumlu önerme

Diğer Cevaplar:

Tikel olumlu önerme
Tümel olumsuz önerme
Tikel olumlu önerme
Tikel olumsuz önerme
Hiçbiri18. Soru:  “Tüm balıklar yüzer” önermesi doğru ise “Hiçbir balık yüzmez” önermesinin  doğruluk değeri nedir? 

I  .Doğru
II . Yanlış
III. Belirsiz

Doğru Cevap :
Yalnız II

Diğer Cevaplar :

Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III


19. Soru: Aşağıdakilerden hangisi mantığın konusu değildir?

Doğru Cevap :
Önermenin doğruluğunu belirlemek

Diğer Cevaplar:

Önermenin eşdeğerini bulmak
Çıkarım kurallarını belirlemek
Önermenin özelliklerini belirlemek
Bir ifadenin önerme olup olmadığını belirlemek
20. Soru:  Aşağıdakilerden hangileri “çiçek” teriminin içlemi değildir?

 I. Menekşe            II. Kokulu                III. Bitki              IV. Duygusuz               V. Mor

Doğru Cevap :
I, II ve V

Diğer Cevaplar:

II ve V
I, III ve V
III ve IV
II, III ve IV


16.11.2018

AUZEF | 79 Soruda Kent Sosyolojisi

kent sosyolojisi

Auzef Kent Sosyolojisi Soruları1.Soru: "Ortak Merkezli Daireler" kuramı ile kentlerin büyümesini açıklayan kuramcı kimdir?

Doğru Cevap :

E. W. Burgess

2.Soru:  “Kent sosyolojisi, üretim ilişkilerinin, ideolojilerin ve toplumsal pratiğin mekâna yansıması, onu oluşturması, biçimlendirmesi açısından ele alınmalıdır. Mekân gerçekte soyut bir nesne değil toplumsal bir olgudur; bir insan ürünüdür.”

Tanımı hangi kent kuramcısına aittir?

Doğru Cevap :

H.Lefebvre

3.Soru: Kentlerin kuruluşu ve gelişmelerinden ziyade kent hayatının kişilik üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin yarattığı değişiklikleri analiz eder?

Doğru Cevap :

G.Simmel

4.Soru: "Kentleşmeden ayrı olan ve kentleşme akımı sonucunda toplumsal değişmenin insanların davranışlarında ve ilişkilerinde, değer yargılarında tinsel ve özdeksel yaşam biçimlerinde değişiklikler yaratması süreci” ni hangi kavramla açıklarız?

Doğru Cevap :

Kentlileşme

5.Soru: Chicago kentinin sorunlarının üzerinden gerçekleştirilen çalışmalar, sosyoloji literatüründe hangi kavramla açıklanmaktadır?

Doğru Cevap :

Ekolojik ve sosyal psikolojik

6.Soru: Birlikte eğitim gördüğü Albion Small ve öğrencisi olan Robert Park vd. aracılığıyla sosyo-psikolojik okulu etkilemiş Avrupalı düşünür kimdir?

Doğru Cevap :

G.Simmel

7.Soru: Doğu’da şehir örgütlenmesinin temeli nedir?

Doğru Cevap :

Merkezileşme

8.Soru: Amerika’da 20. yüzyılın başlarında kent kuramında ekolojik kurama paralel ve onu tamamlamak üzere geliştirilen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :

Sosyo-psikolojik

9.Soru: "Alman İdeolojisi" başlıklı çalışmada kentleri kır-kent karşıtlığı üzerinden tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :

Marx & Engels

10.Soru: Kent sosyolojisi, özel bir alan olarak ilk kez kimler tarafından ifade edilmiştir?

Doğru Cevap :

Chicago Okulu

11.Soru: İlk tarım merkezleri ve buna bağlı olarak toplum örgütlenmeleri dünyanın hangi bölgesinde gerçekleşmiştir?

Doğru Cevap :

Filistin’den İran ve Afganistan’a

12.Soru: Korkut Tuna, doğu toplum örgütlenmesinin en gelişmiş örneği olarak hangi şehirleri tanıtır?

Doğru Cevap :

Osmanlı

13.Soru: Sosyoloji biliminin kurucu isimleri aşağıdakilerden hangileridir?

Doğru Cevap :

Durkheim, Marx, Weber

14.Soru: Kentin kısaca "belli bir yönde değişmesi" kent yazınında hangi kavramın karşılığıdır?

Doğru Cevap :

Kentleşme

15 Soru: “Kent yalnızca Orta Çağ'da kendi başına anlamlı bir birimdir. İleri kapitalist toplumlarda kent toplumun ana kuramlarından birisi olamaz.” Hangi sosyoloğun kente yaklaşımını ifade etmektedir?

Doğru Cevap :

E. Durkheim

16. Soru: 20. yüzyılın başlarında Amerikan kentlerinde yaşanan büyüme, kentlerde yaşayan ve kente gelen göçmenlerin sayısında artışlar ile yükselen bir işsizlik oranı ve konut yetersizlikleri vb. sorunları çözmek için yapılan çalışmaları gerçekleştiren sosyal bilimcileri tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :

Chicago Okulu

17 Soru: Robert Park’la birlikte Chicago Okulu’nun kurucu isimlerinden olan ve kentsel yaşamı ayrı bir analiz konusu olarak ele alan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :

Louis Wirth18 Soru: Gordon Childe, uygarlığın dayandığı temelleri hangi iki devrim üzerinden değerlendirir?

Doğru Cevap :

Tarım ve şehir

19 Soru: 1938 yılında yayımlanmış olan çalışmasında kentleşme süreci ve kentleşmenin ve kentleşmenin doğasına ilişkin yeterli malzeme olmadığını ifade etmiş ve kentsel yaşam üzerine bir kuram geliştirme girişiminde bulunmuş olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :

Louis Wirth

20 Soru: "Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentleşme" başlıklı çalışma kime aittir?

Doğru Cevap :

Louis Wirth

21 Soru: “Kent sosyoloğunun temel sorunu, heterojen bir nüfusu barındıran, yoğun nüfuslu yerleşim birimlerinde gözlenen toplumsal eylemlerin ve örgütlerin biçimini keşfetmektir.” diyen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :

louis Wirth

22 Soru: ABD’de kent sosyolojisi araştırmaları hangi şehrin sorunlarına yönelik olarak yürütülmüştür?

Doğru Cevap :

Chicago

23 Soru: K. Marx’ın, kent sorununa yaklaşımında temel kavramı nedir?

Doğru Cevap :

Sınıf bilinci

24 Soru: Sosyoloji alanındaki eğitimini Georg Simmel’den aldığını ifade eden Amerika Sosyolojisinin kurucu isimlerden birisi kimdir?

Doğru Cevap :

R.Park

25Soru:

Chicago Okulu’nu etkilemiş Alman sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :

G.Simmel

26Soru:

Kent analizine ilişkin geliştirilen kuramsal çerçeve ilk kez kim tarafından geliştirilmiştir?

Doğru Cevap :

R.Park

27Soru:

Şehirleşme tarihinde "İslam Dönemi" olarak anılan dönem hangi yüzyılları kapsamaktadır?

Doğru Cevap :

7. ve 9. yüzyıl

28Soru:

Aşağıdakilerden hangisi Yahudi göçmenlerin kent yaşamına uyumu konusunda çalışmalar yapmıştır?

Doğru Cevap :

Louis Wirth

29Soru:

Kentlerin mekânsal büyümesini birbirini içeren yerleşim ve iş alanları olarak açıklayan E. W. Burgess’ın kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :

Ortak Merkezli Daireler Kuramı

30Soru:

Tarih’te ilk şehirler…………………………………ortaya çıkmıştır. Yukardaki boşluğa uygun gelen bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :

Mezopotamya ve Nil vadisinde

31Soru:

Yabancılaşma, çatışma beş duyu, sayılar, moda, gündelik yaşam tezahürleri vb. çok çeşitli konularda yazıları olan, formel sosyoloji temsilcisi düşünür kimdir?

Doğru Cevap :

G. Simmel32Soru:

Sosyoloji hangi dönemden başlayarak kent konusunda kuramlar üretmiştir?

Doğru Cevap :

19. yüzyıl

33Soru:

Simmel’den etkilenen Louis Wirth’ün, kent yazınında temel referanslardan biri olan makalesinin adı nedir?

Doğru Cevap :

Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentleşme

34Soru:

İnsan topluluklarının bitkileri ıslah ederek, hayvan yetiştirmeye başladıkları dönemi Gordon Childe hangi kavramla tanımlar?

Doğru Cevap :

Neolitik Devrim

35Soru:

“Sosyolojik amaçlarla bir kent, büyük, yoğun, heterojen nüfusa sahip bir yerleşim birimidir.” diyen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :

Louis Wirth

36Soru:

M. Weber’in kent konusundaki çalışmasının adı nedir?

Doğru Cevap :

Şehir

37Soru:

"İdeal kent" kavramlaştırması kime aittir?

Doğru Cevap :

M. Weber

38Soru:

Weber, Batı kentini Doğu kentinde olmayan hangi özellikleri üzerinden idealize eder?

Doğru Cevap :

Kendine ait özerk bir hukuk ve seçimle iş başına gelen bir yönetim

39Soru:

Ekolojik kuram, "yaşam alanı" ve "hâkimiyet" kavramlarını aşağıdakilerden hangisinden etkilenerek kent alanına uyarlamıştır?

Doğru Cevap :

C. Darwin

40Soru:

Temel soruları "Nüfus çevreye nasıl uyum sağlamaktadır." olan okul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :

Ekolojik Okul

41Soru:

Kent tanımlarını; morfolojik, fonksiyonel ve karma tanımlar başlıklarında değerlendiren sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :

R. Maunier

42Soru:

Kent mekânının biçimlenmesini hâkimiyet kavramı üzerinden açıklayan ekolojik kuramcı kimdir?

Doğru Cevap :

Robert Park

43Soru:

Louis Wirth’ün 1928 yılında Yahudi göçmenlerin kent yaşamına uyumu ve yaşam biçimlerini ele aldığı, yayımlanmış olan kitabı hangisidir?

Doğru Cevap :

Getto

44Soru:

Ekolojik birimler arasında kentsel gelişme dinamiğini sağlayan süreçleri –yoğunlaşma, merkezileşme, ayrımlaşma ve istila- kavramlarıyla açıklayan Chicago Okulu üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :

Roderick McKenzie

45Soru:

Kentleri sosyologlara bir laboratuvar olarak öneren Chicago Okulu üyesi kimdir?

Doğru Cevap :

R. Park

46Soru:

"İnsan ekolojisi" kavramını ilk kez kullanan Chicago Okulu üyesi sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :

R. Park

47Soru:

Kent çalışmalarına 20. yüzyılda yön veren ve kent alanına hâkim olan, "insan ekoloji" kuramını geliştiren, kentlerdeki nüfusun büyümesi, yoğunluğu ve heterojenliğini kentler açısından analiz eden okul ve kuramcıları nasıl anılmaktadır?

Doğru Cevap :

Chicago Okulu

48Soru:

Ekolojik kuramın gelişmesi ve analizlerinin temelinde hangi Amerikan kentinin büyümesi ve gelişmesi vardır?

Doğru Cevap :

Chicago

49Soru:

İlk sosyolojik kent tanımını yapmış olduğu ifade edilen sosyal bilimci kimdir?

Doğru Cevap :

R. Maunier

50Soru:

Kentleşmenin olumlu yanlarına da vurgu yapmakla birlikte, kentleşmenin pesimist sosyoloğu olarak da anılan isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :

Louis Wirth

51Soru:

Simmel’in "Metropol ve Zihinsel Yaşam" makalesini 1936 yılında Chicago Okulu öğrencilerinden İngilizce’ye çeviren Park’ın öğrencisi kimdir?

Doğru Cevap :

Edward Shills

52Soru:

"Sosyoloji bireylerin kent yaşamı içerisinde geliştirdikleri toplumsal biçimleri analiz eder." anlayışına sahip sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :

G. Simmel

53Soru:

İnsan topluluklarının bitkileri ıslah ederek, hayvan yetiştirmeye başladıkları dönemi Gordon Childe hangi kavramla tanımlar?

Doğru Cevap :

Neolitik Devrim

54Soru:

"Metropol ve Zihinsel Yaşam" başlıklı çalışma hangi düşünüründür?

Doğru Cevap :

Georg Simmel

55Soru:

Kentleri sınıf bilincinin oluşmasına katkıları üzerinden olumlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap :

Marx

56Soru:

Kenti iş bölümü ve dayanışma kavramları temelinde ele alan sosyolojinin kurucu ismi kimdir?

Doğru Cevap :

E. Durkheim

57Soru

. Kentsel ekoloji disiplinini geliştirirken Darwin, Durkheim ve Spencer’den

etkilenmiş, kuramsal çatısını Darwin’den almış olan Chicago Okulu düşünürü kimdir? Cevap:Robert Park

58Soru

Sosyoloji O’nun için "şimdiki zaman" çözümlemesidir. Bu görüş aşağıdakilerden hangi sosyoloğa aittir?

Doğru Cevap : G. Simmel

59soru

Toplumsal analizinde kent, feodalizmden kapitalizme geçişte "ideal tip" olarak yer almaktadır. Bu

ifade hangi düşünürün kent analizine uygundur?

Doğru Cevap : M. Weber

60soru

Toplumsal biçimler toplumu oluşturmakla kalmazlar, biçimler toplumun

kendisidir. Biçimlerin ortadan kalkmasıyla toplum denilen örgütlenme de ortadan kalkar."

Anlayışı aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?

Cevap:G. Simmel

61soru

Köy yerleşmelerinin temel faaliyet alanı nedir?

Cevap:Tarım

62soru

.Roma’nın yıkılışının ardından Batı Avrupa’da şehir yaşamının

ortadan kalkışını İslamiyet’in ortaya çıkışına bağlayarak açıklayan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:Henri Pirenne

63 soru

Ekolojik birimler arasında kentsel gelişme dinamiğini sağlayan süreçleri –yoğunlaşma,

merkezileşme, ayrımlaşma ve istila- kavramlarıyla açıklayan Chicago Okulu üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:Roderick McKenzie

64Soru: “Kent yalnızca Orta Çağ'da kendi başına anlamlı bir birimdir. İleri kapitalist toplumlarda kent toplumun ana kuramlarından birisi olamaz.” Hangi sosyoloğun kente yaklaşımını ifade etmektedir?

Doğru Cevap : E. Durkheim

65Soru: Louis Wirth’ün 1928 yılında Yahudi göçmenlerin kent yaşamına uyumu ve yaşam biçimlerini ele aldığı, yayımlanmış olan kitabı hangisidir?

Doğru Cevap : Getto

66Soru: “Kent sosyolojisi, üretim ilişkilerinin, ideolojilerin ve toplumsal pratiğin mekâna yansıması, onu oluşturması, biçimlendirmesi açısından ele alınmalıdır. Mekân gerçekte soyut bir nesne değil toplumsal bir olgudur; bir insan ürünüdür.” Tanımı hangi kent kuramcısına aittir?

Doğru Cevap : H.Lefebvre

67Soru: Kenti “doğanın, özellikle de insan doğasının bir ürünü” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Doğru Cevap : Robert Park68Soru: “………………hem kırsal bir toplumun kentsel bir topluma dönüşme süreci, hem de kentsel mekânın ve toplumsal pratiğin değişme ve evrimleşme sürecidir.” Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangi kavram gelmelidir? Doğru Cevap : Kentleşme

69“Kent sosyolojisi, üretim ilişkilerinin, ideolojilerin ve toplumsal pratiğin mekâna yansıması, onu oluşturması, biçimlendirmesi açısından ele alınmalıdır. Mekân gerçekte soyut bir nesne değil toplumsal bir olgudur; bir insan ürünüdür.” Tanımı hangi kent kuramcısına aittir?

Doğru Cevap : H.Lefebvre

70Soru: "İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu" kitabında kent mekânındaki işçilerin nasıl yaşadıklarını ortaya koyan isim kimdir?

Doğru Cevap : F. Engels

71Soru: Kent analizine ilişkin geliştirilen kuramsal çerçeve ilk kez kim tarafından geliştirilmiştir?

Doğru Cevap : R.Park

72Soru: Köy yerleşmelerinin temel faaliyet alanı nedir?

Doğru Cevap : Tarım

73"Kentleri toplum bütünü içindeki yerleri ile oluşum, işleyiş ve değişimini, düzenlilikleri içinde inceleyip açıklamayı amaçlayan toplumbilim kesimi’ aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Kent sosyolojisi

Soru: “Sosyolojik amaçlarla bir kent, büyük, yoğun, heterojen nüfusa sahip bir yerleşim birimidir.” diyen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap : Louis Wirth

12.11.2018

AUZEF | Kent Sosyolojisi 1 Vize Soruları (2014)

kent sosyolojisi soruları

Kent Sosyolojisi 1 Vize Soruları (2014)


20 )Roma’nın yıkılışının ardından Batı Avrupa’da şehir yaşamının ortadan kalkışını İslamiyet’in ortaya çıkışına bağlayarak açıklayan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

Arnold Toynbee
Robert Nisbet
Henri Pirenne
İlber Ortaylı
Eric Hobsbawm

19 )Sosyoloji alanındaki eğitimini Georg Simmel’den aldığını ifade eden Amerika Sosyolojisinin kurucu isimlerden birisi kimdir?

E.Burgess
AlbionSmall
R.Park
A.Giddens
I.Wallerstein

18 )Ekolojik kuram, "yaşam alanı" ve "hâkimiyet" kavramlarını aşağıdakilerden hangisinden etkilenerek kent alanına uyarlamıştır?

E. Durkheim
L. Wirth
C. Darwin
G. Simmel
M. Weber

17 )"İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu" kitabında kent mekânındaki işçilerin nasıl yaşadıklarını ortaya koyan isim kimdir?

M. Weber
E. Durkheim
F. Engels
F. Tonnies
K. Marx

16 )Kent sosyolojisi, özel bir alan olarak ilk kez kimler tarafından ifade edilmiştir?

Marxistler
Weberyanlar
Chicago Okulu
Frankfurt Okulu
Annales Okulu

15 )Kentsel ekoloji disiplinini geliştirirken Darwin, Durkheim ve Spencer’den etkilenmiş, kuramsal çatısını Darwin’den almış olan Chicago Okulu düşünürü kimdir?

Evrett Hughes
E.Burgess
Robert Park
Edward Shills
Louis Wirth

14 )Toplumsal analizinde kent, feodalizmden kapitalizme geçişte "ideal tip" olarak yer almaktadır. Bu ifade hangi düşünürün kent analizine uygundur?

F. Engels
A. Comte
M. Weber
F. Tonnies
K. Marx

13 )İnsan topluluklarının bitkileri ıslah ederek, hayvan yetiştirmeye başladıkları dönemi Gordon Childe hangi kavramla tanımlar?

Klasik devrim
İnsanlık Devrini
Neolitik Devrim
Paleolitik Devrim
Arkeolojik devrim

12 )ABD’de kent sosyolojisi araştırmaları hangi şehrin sorunlarına yönelik olarak yürütülmüştür?

New York
Los Angeles
Chicago
Baltimore
Washington

11 )"Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentleşme" başlıklı çalışma kime aittir?

Robert Park
Ernest Burgess
Louis Wirth
Albion Small
Max Weber

10 )Robert Park’la birlikte Chicago Okulu’nun kurucu isimlerinden olan ve kentsel yaşamı ayrı bir analiz konusu olarak ele alan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

Georg Simmel
Albion Small
Louis Wirth
M.Weber
E. Howard

9 )Ekolojik birimler arasında kentsel gelişme dinamiğini sağlayan süreçleri –yoğunlaşma, merkezileşme, ayrımlaşma ve istila- kavramlarıyla açıklayan Chicago Okulu üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

Evrett Hughes
Robert Park
Roderick McKenzie
E.W. Burgess
Louis Wirth

8 )Chicago Okulu’nu etkilemiş Alman sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

K.Marx
F.Engels
G.Simmel
A.Shutz
G.Kessler

7 )Sosyoloji biliminin kurucu isimleri aşağıdakilerden hangileridir?

Malthus, Ricardo, Smith
Hegel, Proudhon
Durkheim, Marx, Weber
Platon, Aristo
Harvey,Castells

6 )“………………hem kırsal bir toplumun kentsel bir topluma dönüşme süreci, hem de kentsel mekânın ve toplumsal pratiğin değişme ve evrimleşme sürecidir.”

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangi kavram gelmelidir?

Kentlilik
Kentlileşme
Kentleşme
Kent mekânı
Kent ve değişme

5 )İlk sosyolojik kent tanımını yapmış olduğu ifade edilen sosyal bilimci kimdir?

E. Durkheim
F. Engels
R. Maunier
G. Simmel
R. Park

4 )Formel Sosyoloji olarak anılan bir sosyoloji anlayışı geliştiren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

E.Burgess
Albion Small
G.Simmel
A.Giddens
Roderick McKenzie

3 )“Kentleşmeden ayrı olan ve kentleşme akımı sonucunda toplumsal değişmenin insanların davranışlarında ve ilişkilerinde, değer yargılarında tinsel ve özdeksel yaşam biçimlerinde değişiklikler yaratması süreci” ni hangi kavramla açıklarız?

Kentlilik
Kentleşme
Kentlileşme
Kent mekânı
Kentsel değişme

2 )"Alman İdeolojisi" başlıklı çalışmada kentleri kır-kent karşıtlığı üzerinden tanımlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Max Weber
E. Durkheim
Marx & Engels
F. Tonnies
Henri Pirenne

1 )Louis Wirth’ün 1928 yılında Yahudi göçmenlerin kent yaşamına uyumu ve yaşam biçimlerini ele aldığı, yayımlanmış olan kitabı hangisidir?

Gecekondu
Slum
Getto
Kentsel yaşam
Chicago ve Yahudiler

AUZEF | Felsefe Tarihi 1 Vize Soruları 2015

felsefe tarihi soruları

FELSEFE TARİHİ 1 SORUNLARI  VİZE


1- Aşağıdakilerden hangisi idea ile tekil şey arasındaki bağıntıyı açıklar? Lütfen birini seçin:
b. Tekil şey, ideada bulunur. ***

2- Aşağıdakilerden hangisi Platon'un mağara benzetmesinin teması olabilir? Lütfen birini seçin:
c. İdeaları tanımayan şeylerin özünü bilemez. ***

3- Sokrates'te tartışılmaya başlanan Platon'un bilgi öğretisi yoluyla çözmeye çalıştığı sorun aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin:
a. Tanımlama ***

4- Aşağıdakilerden hangisi bir Sofistin görüşü olamaz? Lütfen birini seçin:
d. Kavramların anlamı mutlaktır.***

5- Aşağıdaki düşüncelerden hangisi Sokrates'e uygundur? Lütfen birini seçin:
e. Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez.***

6- Aşağıdakilerden hangisi Sokrates'in felsefeye kattığı bir sorundur? Lütfen birini seçin:
d. Tanımlama güçlüğü ***

7-Aşağıdakilerden hangisi Miletos'ta ortaya çıkan felsefenin nedenlerinden biri olabilir? Lütfen birini seçin:
d. Toplumsal yapının çeşitliliği

8- Aşağıdakilerden hangisi Sofistlerin bilgi anlayışının bir özelliğidir? Lütfen birini seçin:
d. Kuşkucu olma ***

9- Aşağıdakilerden hangisi Sokrates'in aradığı türde bilginin bir özelliğidir? Lütfen birini seçin:
a. Kesin olma ***

10- Sofistler, herkes için geçerli olan genel ve kesin bir bilginin olanaksızlığını göstermeye çalışmışlardır. Yukarıdaki tespit Sofist düşüncenin hangi özelliğini ifade etmektedir? Lütfen birini seçin:
b. Rölativist ***

11- Aşağıdaki filozoflardan hangisi diğerlerine göre daha soyut bir kök-öğe varsaymıştır? Lütfen birini seçin:
b. Anaksimandros ***

12- Aşağıdakilerden hangisi spermataların değişmesini düzenleyen ilkedir? Lütfen birini seçin:
e. Nous ***

13- Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles açısından insanın en yüksek erdemiyle ilgili değildir? Lütfen birini seçin:
a. Çok seyahat etmek ***

14- Aşağıdakilerden hangisi Sokrates öncesi filozofların sordukları sorulardan biri olamaz? Lütfen birini seçin:
a. Doğa yasaları zorunlu mu? ***

15- Aşağıdakilerden hangisi Sokrates öncesi filozofların ilgilendiği sorunlardan biri değildir? Lütfen birini seçin:
a. Yargı türleri ***

16- Aşağıdakilerden hangisi Platon'un bilgi öğretisinin nedenidir? Lütfen birini seçin:
b. Anımsamanın temel bir insan edimi olması. ***

17- Aristoteles açısından bir yargıda en az kaç kategori olmalıdır? Lütfen birini seçin:
e. Dört ***

18- Aşağıdakilerden hangisi rizomatalarla ilişkilendirilemez? Lütfen birini seçin:
c. Niteliklerinin değişmesi ***???

19- Aşağıdaki filozoflardan hangisi çatışmayı varlığın değişmesinde bir etki olarak görmüştür? Lütfen birini seçin
d. Anaksimandros ***

20- Aşağıdaki filozoflardan hangisi insanın yapıp etmelerini felsefi bir sorun olarak ele almıştır? Lütfen birini seçin:
a. Sokrates ***

21- Aşağıdakilerden hangisi Empedokles'in felsefesi aracılığıyla çözüme ulaştırmaya çalıştığı felsefe sorunudur? Lütfen birini seçin:
c. Varlığın nasıl değiştiğini açıklamak ***

22- Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles'e göre etkinliğinin kendisi olan bir amaçtır? Lütfen birini seçin:
d. Flüt çalmak ***

23- “..... açısından atomların birleşmesi ya da ayrışması sonucu var olanlar meydana gelir.” Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz. Lütfen birini seçin:
c. Demokritos ***

24- Aşağıdakilerden hangisi atomcu bir filozoftur? Lütfen birini seçin:
e. Demokritos ***

25- Aşağıdakilerden hangisinin felsefede konu edilmeye başlanması Sofistler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir?
c. Yasalar hakkında kuramlar ***

26- Aşağıdakilerden hangisi bir idea değildir? Lütfen birini seçin:
d. Çirkin ***

27- Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles'in, dil-düşünce-varlık arasında bağıntıyı ele almasının aracısıdır? Lütfen birini seçin:
b. Kategoriler ***

28- Aşağıdaki filozoflardan hangi ikisinin değişim konusundaki düşünceleri birbiriyle çelişiktir? Lütfen birini seçin
d. Parmenides- Herakleitos ***

29- Aşağıdakilerden hangisi, mitolojik düşünme ile felsefi düşünme arasındaki farklardan biridir? Lütfen birini seçin:
c. Felsefi düşünmede sağlam nedensellik ilişkilerinin kurulması ***

30- Protogaras bilgi öğretisi açısından .....
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz. Lütfen birini seçin:
e. Kuşkucudur. ***

31- "Egemen akşamüstü kırmızı arabasıyla geldi” önermesinde hangi kategori bulunmaz? Lütfen birini seçin:
b. Nicelik ***

32- Aşağıdakilerden hangisi Protagoras'ın savunduğu bir görüştür? Lütfen birini seçin:
d. Göreceli bilgi ***

33- Aristoteles'e göre aşağıdakilerden hangisi mutlulukla en az ilişkilidir? Lütfen birini seçin:
b. Para ***


35- Aristoteles açısından in insanın kendine özgü işlevi nedir? Lütfen birini seçin:
e. Aklını kullanması ***

36- Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles'in ölçütleri açısından insanın en yüksek amacına yaklaşan bir hayat sürmüştür? Lütfen birini seçin:
d. Kant ***

37- Aşağıdakilerden hangisi spermataların, rizomatalardan farkına ilişkin doğru bir açıklamadır? Lütfen birini seçin:
c. Spermataların tür sayısı, rizomatlardan fazladır. ***

38- Aşağıdakilerden hangisi Sokrates'in insanın işlevini tartışmak için kullandığı terimdir? Lütfen birini seçin:
a. Arete ***


39- Aşağıdakilerden hangisi Sofistlerin kendilerinden sonra yapılan felsefeye yaptıkları önemli bir katkıdır? Lütfen birini seçin:
c. İnsanlık kültürünün bileşenlerini çözümlemeleri ***40- Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles'in var olanların değişimini açıklamak için kullandığı kavramlardan biridir? Lütfen birini seçin:
c. Gizil güç ***


41- Sokaretes'le ilgili aşağıda söylenenlerin hangisi yanlıştır? Lütfen birini seçin:
a. Akademia’da eğitim vermiştir. ***
(Açıklama: Akademia, Sokrates’in öğrencisi Platon’un okulunun adıdır.)

52- Aşağıdakilerden hangisi Sokrates öncesi felsefenin temel sorunudur?
e. Varlığın kökeni ***

53- Aşağıdakilerden hangisi Comte’un savunduğu temel prensip değildir?
b) Devrim ***

54- Aşağıdakilerden hangisi farklı bir töz türüdür? Lütfen birini seçin:
c. Köpek ***

55- Aşağıdaki filozofların hangisinin felsefe yapma tarzı diğerlerinden farklıdır? Lütfen birini seçin:
b. Sokrates ***

56- Sokrates açısından aşağıdakilerden hangisinin eksikliği yanlış davranışlara yol açar? Lütfen birini seçin:
c. Bilgi ***

57- Aşağıdakilerden hangisi Empedokles'e göre bir kök-öğe değildir? Lütfen birini seçin:
a. Ruh ***

58- Aşağıdakilerden hangisi Platon’un bilgi derecelendirmesinde diğerlerinin üstünde yer alır?
Cevap: İyi ideası


59- Aşağıdakilerden hangisi Sokrates'in felsefi tutumunun bir parçası değildir? Lütfen birini seçin:
c. Evrenin kökenini araştırmak ***

60- Aşağıdakilerden hangisi Sokrates'in insan anlayışıyla uyumludur? Lütfen birini seçin:
d. İnsan kendine karşı eleştirel davranması gereken bir varlıktır. ***

61- Platon açısından kent devletinin en ideal yönetimi ...... aracılığıyla gerçekleştirilir.
e. Filozof kral ***

62- Aristoteles açısından bir yargının kurulabilmesine olanak sağlayan kategori aşağıdakilerden hangisidir?
d. Töz ***

63- Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlığın değişiminin bir ereğe göre gerçekleştiği inancındadır?
e. Anaksagoras ****

64- Aşağıdaki filozoflardan hangisi ilgi alanı açısından diğerlerinden ayırt edilebilir? Lütfen birini seçin:
e. Sokrates ***

65- Aşağıdaki terimlerden hangisi töz olabilir? Lütfen birini seçin:
e. Üçgen***

66- Aristoteles'in insan anlayışı aşağıdaki filozoflardan hangisine daha yakındır? Lütfen birini seçin:
c. Sokrates ***

67- Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles açısından amaçlarla ilgili bir sınıflandırmada yer alamaz?
a. Arkheye yaklaşan ***

68- Aşağıdaki filozoflardan hangisi felsefi araştırmanın konusunu değiştirmiştir?
d. Protagoras****
69-- Aşağıdakilerden hangisi sofistlere olan ilgiyi arttırmıştır? Lütfen birini seçin:
d. Siyasette yükselme arzusu ***

70-Aşağıdakilerden hangisi Platon'un bilgi öğretisinin temelidir? Lütfen birini seçin:
a. Anımsama ***

Soru:
Aşağıdaki filozoflardan hangisi erekselcilik düşüncesini varlık sorununa katar?
Doğru Cevap :
Anaksagoras

Soru:
Aşağıdaki filozoflardan hangisi atomculuğu savunur?
Doğru Cevap :
Demokritos
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi varlıkların kökeni sorununu ilk tartışan filozoftur?
Doğru Cevap :
Thales

Soru:
Aşağıdaki filozoflardan hangisi değişim düşüncesinin mantıksal bir çelişki içerdiğini ileri sürerek, değişimi reddetmiştir?
Doğru Cevap :
Parmenides

Soru: Hangi filozof, değişimi hem bir ilke hem de kök-öğeyle (arkhe) açıklamıştır?
Doğru Cevap : Herakleitos
Soru: Aşağıdaki filozoflardan hangisi ‘doğa araştırıcısı’ olarak nitelendirilemez?
Doğru Cevap : Sokrates
Soru:

Aşağıdaki filozoflardan hangisi belirgin olarak insan ruhu olarak hakkında görüşler ileri sürmüştür?
Doğru Cevap :
Pythagoras

Soru : Aşağıdaki öğelerden hangisi Empedokles’le şeylerin kökenine ilişkin açıklamayla ilişkilendirilmiştir?
Doğru Cevap : Toprak

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi Sokrates öncesi filozofların görüşleriyle ilişkilendirilebilecek bir soru değildir?
Doğru Cevap :
Ne tür yargılar geçerlidir?
Soru : Aşağıdakilerden hangisi Parmenides’ten sonra önemli bir felsefi sorun olmuştur?
Doğru Cevap : Değişim olanaklı mıdır?
Soru: Aşağıdakilerden hangisi değişmeyi çatışma ile açıklayan filozoftur?
Doğru Cevap : Anaximandros

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi nous’a ilişkin bir açıklama değildir? (anaxagoras)
Doğru Cevap :
Evrenin yaratıcısıdır.
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi rizomatanın bir özelliği değildir? (empedokles)
Doğru Cevap :
niteliklerinin değişmesi
Soru:
Rizomata anlayışı en temelde ...... ilişkin açıklamanın zeminidir.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Doğru Cevap :
değişime
Soru:

Empedokles’in sevgi-nefret düşüncesine en uygun olan şık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap :
Sevgi-nefret kök-öğelere hareket verir.

Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Antik Yunan düşüncesine egemen olan varsayımlardan biri değildir?
Doğru Cevap :
Var olanların kökeninde yokluk bulunur.

Soru:
Aşağıdakilerden hangisi sofistlerin başlattığı tartışmalardan biridir?
Doğru Cevap :
yasalar hakkında tartışma
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Protagoras’ın savunabileceği görüş değildir?
Doğru Cevap :
Tartışılmadan kabul edilecek şeylerin başında Tanrılar gelir.

Soru:
Gorgias .... radikal bir savunucusudur.

Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Doğru Cevap :
kuşkuculuğun
Aşağıdaki hangisi sofistlerin felsefeye kattıkları başlıca sorundur?
Doğru Cevap : insan
Aşağıdakilerden hangisi sofistlerin dille ilgili görüşleriyle uyumsuzdur?
Doğru Cevap : Kavramlar değişmeden kalır.
Aşağıdakilerden hangisi Protagoras’ın yenilikçi yanlarından biri değildir?
Doğru Cevap : Nesnel tanımlar vermesi.
Aşağıdakilerden hangisi sofistlerden ders almak için daha geçerli bir nedendir?
Doğru Cevap : siyasette başarı elde etmek

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi bir sofistin savunabileceği görüş değildir?
Doğru Cevap :
Bilginin değiştiğinden söz etmek olanaklı değildir.
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Gorgias’ın ‘var olan, var olamaz’ görüşünü gerekçelendirmesiyle ilgili değildir?
Doğru Cevap :
Var olan değişmeden duramaz.
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi sofistlerin tartıştığı felsefe sorunlarından biri değildir?
Doğru Cevap :
arkhe
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Sokrates’in ahlak anlayışının temelidir?
Doğru Cevap :
Bilgi
Soru:
Sokrates’e göre insanın aretesi olmaya aşağıdakilerden hangisi en yakındır?
Doğru Cevap :
Bilgilenmek
Aşağıdakilerden hangisini Sokrates söylemiştir?
Doğru Cevap : “Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez.”
Aşağıdakilerden hangisi Sokrates’in peşinde olduğu bilgi türüdür?
Doğru Cevap : kesin
Aşağıdakilerden hangisi Sokrates’in amaçlarından biri olamaz?
Doğru Cevap : Kavramların göreceli oluşunu göstermek.
Ağıdakilerden hangisi Sokrates’in felsefeye kattığı bir sorundur?
Doğru Cevap : tanım
Sokrates’in felsefeye kazandırdığı soru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap : Nedir?

Soru:


Aşağıdakilerden hangisi Sokrates diyalogu felsefi bir yöntem olarak seçmesinin gerekçesi olmaya en yakındır?
Doğru Cevap :
Karşısındaki kişinin bilgisizliğini açığa çıkarmak istemesi
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Sokrates’i kötülük yapmaktan alı koymuştur?
Doğru Cevap :
iç sesi

Soru:


Sokrates için söylenenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap :
Kurduğu okulda felsefe dersleri verir.
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Platon’a göre bilgi hiyerarşisinde en aşağıda durur?
Doğru Cevap :
Hayaller
Aşağıdakilerden hangisi Platon’un idealar kuramına ulaşmasına görüşleriyle katkı sağlamış filozoflardan biri değildir?
Doğru Cevap : Sokrates

Aşağıdakilerden hangisi anımsa kuramının bir gerekçesidir?
Doğru Cevap : Bilinmeyeni aramanın olanaklı olmaması.
Aşağıdakilerden hangisi Platon felsefesinin pratik yönünün temel amacına karşılık gelir?
Doğru Cevap : Kent devletini kurtarmak.
Aşağıdakilerden hangisi Platon’un devletindeki ana sınıflardan biridir?
Doğru Cevap : Koruyucular


Soru:


Aşağıdakilerden hangisi bir idea türü değildir?Doğru Cevap :
nefret

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in değişim konusunda Parmenides’e ilişkin değerlendirmesinin ifadesi olabilir?
Parmenides, tözün ilinekleriyle ilgisini kuramamıştır.

Soru:

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre etkinliğinin kendisi olmayan bir amaç değildir?
Doğru Cevap :
gitar çalmak

Soru:
Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisi ilgili olduğu varlığın en yüksek amacı değildir?
Doğru Cevap :
Bir öğretmen için en çok kütüphaneyi görmek.
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre amaçlarla ilgili bir sınıflandırma değildir?
Doğru Cevap :
idealara yaklaşan

Soru:

Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisi en sürekli, en yüksek erdemdir?
Doğru Cevap :
felsefi düşünme
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in değişimi açıklamak için kullandığın kavramlardan değildir?
Doğru Cevap : idealar

Aristoteles’e göre kaç ilinek bulunur?
Doğru Cevap : sayısız

Soru:
Tözlerle ilgili aşağıda söylenenlerin hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap :
Üç tür töz bulunur.


Soru:


Bir yargıda aşağıdaki kategorilerin hangisi bulunmak durumundadır?
Doğru Cevap :
töz
Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisi mutlulukla en az ilişkilidir?
Doğru Cevap : zenginlik
Aristoteles’e göre insan hangi yönüyle kendine özgü işlevine daha yakındır?
Doğru Cevap : akıl

Aristoteles’e göre bir varlık kendi işlevini en iyi nasıl gerçekleştirir?
Doğru Cevap : kendi erdemine uygun davranırsa

Aristoteles kategoriler anlayışı aracılığıyla ..... arasındaki ilgiyi göz önünde tutar.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Doğru Cevap : dil ile düşünce

Soru:
Aşağıdakilerden hangisi yapısı gereği diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap :
insan
Soru:
Aşağıdakilerden hangisi bir tözdür?
Doğru Cevap :
Ali
“Ali öğleden sonra kitaplarıyla geldi” önermesinde hangi kategori bulunmaz?
Doğru Cevap : nitelik
Aristoteles açısından aşağıdakilerden hangisi mutluluk açısından diğerlerinden daha üstün bir hayat sürmüştür?
Doğru Cevap : Sokrates
Soru:
Aristoteles’in mutlulukla ilgili görüşleri esas olarak hangi eserinde bulunur?
Doğru Cevap :
Nikomakhos’a Etik
Aşağıdaki filozoflardan hangisi, değişimi hem bir ilke hem de kök-ögeyle (arkhe) açıklamıştır?
Cvp: Herakleitos
Platon idea öğretisiyle Sokrates’in hangi sorununu çözer?
Cvp: Tanımlama
Aşağıdakilerden hangisi bir ideanın bir bireydeki var oluşuna ilişkin değildir?
Cvp: İdea, bireyin soyutlamasıdır
……….. ilişkisi, Aristoteles’in etkinlikler, amaçlar ve iyileri ilişkilendirmesi ve onların değer sırasını belirlemesi açısından temel önemdedir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Cvp: Uğruna olma
Aşağıdakilerden hangisi nous’a ilişkin bir açıklama değildir?
Cvp: Evrenin mimarıdır
………. açısından değişim atomlarının birleşmesi yada ayrıştırmasıdır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Cvp: Demokritos
Aşağıdakilerden hangisi bir ideanın bir bireydeki varoluşuna ilişkin değildir?
Cvp: Birey ideadan pay alır.
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in değişim konusunda Parmenides’e ilişkin değerlendirmesinin ifadesi ne olabilir?
Cvp: Parmenides değişimi görememiştir
Aşağıdakilerden hangisi Platon döneminde Atina’nın birliğine yönelik bir tehdit değildir?
Cvp: Sokrates
Aşağıdakilerden hangisi bir ideanın bir bireyde ki varoluşuna ilişkin değildir?
Cvp: İdea, bireyin soyutlamasıdır
Anaksagoras – nous arasında kurulan ilgi aşağıdakilerden hangisi arasında kurulabilir?
Cvp: Platon – idea ?? Herakleitos-logos??
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in varlığın özelliklerini açıklamak için kullandığı araçtır?
Cvp: Mantık
Aşağıdaki filozoflardan hangisi, değişimi varlıkların çatışmasıyla ilişkilendirmiştir?
Cvp: Anaksimandros
Aşağıdakilerden hangisi Platon’un kent devletinin kurtuluşu için bulduğu bir çözümdür?
Cvp: Filozof kral
Aşağıdakilerden hangisi yapısı gereği diğerlerinden farklıdır?
Cvp: İnsan
Aşağıdaki terimlerden hangisi töz olabilir?
Cvp: İyi
Aşağıdakilerden hangisi bir idea türü değildir?
Cvp: Kapı
Sokrates’te tartışılmaya başlanan Platon’un biligi öğretisi yoluyla çözmeye çalıştığı sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp: Tanımlama
Aristoteles’e göre aşağıdakilerden hangisi eudaimonia ile ilgili değildir?
Cvp: Poetika üstüne çalışmak
Platon’un gençlik döneminde görüşlerinin olgunlaşmasını en çok etkileyen aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp: Sokrates doğru esra)
Aşağıdakilerden hangisi Sokrates öncesi filozofların sordukları sorulardan biri olamaz?
Cvp: Doğa yasaları zorunlu mu?
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in değişimi açıklamak için belirlediği nedenlerden biri değildir?
Cvp: Sabit
Mantıkçı pozitivist felsefenin dile yönelik mantıksal çözümlemesi ile amaçladığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Cvp: Dil öğrenimini kolaylaştırmak felsefe ve metafizik felsefenin gündelik hayata uygulanabilmesi-anlaşılabilirlik
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in dört nedeninden biridir?
Cvp: Formal neden
Aristoteles’e göre fizik ve metafizik ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cvp: Metafizik, fizik olan hakkında ortaya konulacak teorinin öncesinde yeralıp onun temellerini oluşturacak bilginin elde edilmesine yönelik bir soru
Kant’ın eleştirel anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cvp: Eleştirel anlayış metafiziklere kendi sistemleri içinden değil, metafizik dışı bir yapıdan, insanın bilmesinin meşru alanını belirleme çalışmasından yaklaşmaktadır.
Basit idealar ne şekilde elde edilirler?
Cvp: Duyum yada düşünme yoluyla
İdea bağıntılarıyla ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur?
Cvp: Onlar çelişmezlik ilkesinin bir tezahürüdürler.
Aşağıdaki filozoflardan hangisi insanın yapıp-etmelerini felsefi bir sorun olarak ele almıştır?
Cvp: Sokrates
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles açısından akıl ya da karakter erdemi değildir?
Cvp: İyi bir asker olmak -doğru esra
Aşağıdakilerden hangisi var olanlarının birbirlerine dönüşümünü açıklamak için Empedokles’in kullandığı kök-ögelerin adıdır?
Cvp: Rizomata
Aşağıdakilerden hangisi Platon’un devletin bileşenlerini belirlerken örnek aldığı kaynaktır?
Cvp: İnsanın yapısı (doğru esra)
Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles açısından bir tözdür?
Cvp: Cengiz
Aşağıdakilerden hangisi Empedokles’e göre bir kök-öge değildir?
Cvp: Ruh
Aşağıdakilerden hangisi varlık sorunu hakkında tartışmış filozoflardan değildir?
Cvp: Frege
Sokrates açısından aşağıdakilerden hangisinin eksikliği davranışlara yol açar?
Cvp: Bilgi
Aşağıdakilerden hangisi felsefede sofistlerden sonra ortaya çıkan konulardan biridir?
Cvp: Dil
Platon idea öğretisi ile Sokrates’in hangi sorununu çözer?Cvp: Tanımlama

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in değişimi açıklamak için kullandığı kavramlardan değildir? Cvp: İlinek
Özellikle ruh temsını işleyen düşünür kimdir?Cvp: Platon

Sokratesten önce yaygın inanış hangisidir? Mitoloji
Homeros a göre kök-öğeler nedir? Okeanos ve Tethys
Heseidos a göre temel madde? Khaostur, Eros ve Gaida
İlk filozoflar olarak kabul edilen Milet Okulu düşünürleri,( Physikoi ) 'doğa araştırmacısı' diyerek nitelendirdikleri düşünürler kimlerdir? Thales, Anaksimendros ve Anaksimenes.
Thales e göre evrendeki tüm şeyleri oluşturan? Arkhe ve Hydro ( su, sıvı) 10.Miletos Okulunun son temsilcisi Anaksimenos a göre arkhe nedir? Havadır
Pythagoras kimdir? Ölçücülülük, oran ve orantı fikirlerini felsefeye soktu. Pythagoras’un kök-öğesi sayıdır.
Logos nedir? Söz, yasa, oran, akıl anlamındadır. Herakleitos’a göre evrende değişimi yöneten logostur.
Parmenidas kimdir? Parmenidasla yunan felsefesi yeni bir aşamaya geçer. Harekete karşıdır ,tüm gerçekliği Bir'le açıklar.
Filozoflar ve kök-öğe?
*Thales –su
*Anaksimandros-aperion
*Anaksimenes-hava
*Pythagoras-sayı
*Herakleitos-ateş
*Parmenides-bir
1-......... açısından arkhe sudur. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Thales***
2-......... açısından arkhe havadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Anaksimenes***
3-......... açısından arkhe sayıdır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Pythagoras***
4-…………...açısından arkhe aperion’dur. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Anaksimandros***
5-......... açısından arkhe ateştir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Herakleitos***
1-Empedokles açısından ......... arkhelerden biri değildir. Su***
2-Empedokles açısından ......... şeylerin değişmesinin nedenleridir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Sevgi-Nefret***
3-Anaksagoras açısından arkhe ......dır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Spermata***
4-Demokritos açısından atomlar ........ Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Renksizdir***
5-Anaksagoras açısından spermata ......sayıdadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Sonsuz***
1-Sofistlerle birlikte felsefi soruşturmanın başlıca konusu ......... olmuştur. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
İnsan**
2-Protogoras, bilgiye ......... yaklaşımı felsefesinin temeline koyar. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Etkin**
3-Protogoras, ......... göreli olduğunu ileri sürer. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Duyu verilerinin**
4-Gorgias'a göre ............ konu olmayan varlığın, ne bilgisi ne de düşüncesi var olabilir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Duyularımıza**
5-Gorgias ‘var olmayan, var olamaz’ düşüncesini ....... karşı ileri sürmüştür. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Parmenides’e****
1-Sokrates ......... felsefi bir sorun durumuna getirmiştir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Tanımlamayı*****
2-Sokrates’e göre, “......... hayat yaşanmaya değmez”. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Sorgulanmamış*****
3-Sokrates kendisini iyiye yönelten sesi, ......... olarak nitelendirir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Daimonion****
4-Sokrates, insanın …...... ne olduğunu araştırır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Aretesinin*****
5-Sokrates epistemenin …… olduğunu düşünür. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
1-Platon açısından en yüksek idea ......... ideasıdır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
İyi****
2-Platon’a göre en aşağı seviyedeki bilgi ..... bilgisidir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Düş****
3-Aşağıdakilerden hangisi Platon’un idea için kullandığı sözcüklerden biridir?
Ousia****
4-Platon’a göre aşağıdakilerden hangisinin bir ideası olamaz?
Kötülük**
5-İdealar ….. yoluyla değil, …. yoluyla bilinir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Duyular-akıl****
6.hafta bölüm sonu soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre bir kategori değildir?
Amaç****
2-Aristoteles’in mantık anlayışı …… adlı eserinde ortaya konur. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Organon****
3-Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre değişimin nedenlerinden biri değildir?
Aşkın neden****

4-Aristoteles,…. öğretmenlik yapmıştır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Büyük İskender’e**
5-Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles açısından birincil töze örnek olabilir?
Atatürk**
1-Aristoteles, mutluluk bağlamında ‘İnsanın en yüksek ….. nedir?’sorusunu yöneltir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Amacı**
2-Aristoteles’in mutluluk anlayışı …… adlı eserinde ortaya konur
Nikomakhos’a Etik*****
3-Aristoteles’e göre en yüksek iyi...... . Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
Eudaimonia’dır*****
4-Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre etkinliklerinin kendileri olan amaçlardan biridir?
Saz çalmak****
5-Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles açısından en yüksek mutluluğa daha yakın yaşamdır?
Felsefi yaşam****

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles açısından amaçları belirlemek açısından etkilidir?

e. Uğruna olma
Anaksogoras-nous arasında kurulan ilgi aşağıdakilerden hangisi arasında kurulabilir?
b. Herakleitos-logos


Emile Littré ve John Stuart Mill gibi düşünürlerin, Auguste Comte'u takip etmekten vazgeçmelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Comte'un pozitivizmi dinselleştirmesi.****


11.11.2018

AUZEF | Bilimsel Araştırma Teknikleri Vize Soruları

Bilimsel Araştırma Teknikleri Soruları Auzef


BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VİZE SORULARI


1. "Bütünden parçaya, tümelden tikele, genelden özele gidiş yöntemi” aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
a.Tümdengelim

2. "Yapılan ya da olan iş, meydana gelen şey, düşünülmüşün karşıtı, olmuş olan, gerçek olan, gerçekleşmiş olan, gözlenebilir ya da görgül işlemlerle kavranabilir olan ve kendine özgü bir örüntüsü bulunan olay” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Olgu

3. "Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bilimsel yasa

4. Aşağıdakilerden hangisi yüzyüze anket yöntemleri arasında Aşağıdakilerden hangisi............ sayılamaz?
c. Telefonla birebir anket

5. Cevaplayıcı ile anketör arasında kurulacak ilişki ile cevaplayıcıların sorulara doğru cevap vermesi, anlamadığı hususların anketör tarafından açıklanma imkânının bulunması özelliklerini taşıyan anket yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
b. Yüzyüze anket yöntemi

6. Temel düşünce yapısındaki mitolojinin yanında felsefe, edebiyat ve bilimsel çalışmalara da ağırlık verilmeye başlanan dönem veya toplum aşağıdakilerden hangisidir?
e. Antik Yunan

7. Hipotez test süreci düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce gerçekleşmektedir?
d. Hipotezlerin belirlenmesi

8. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Antik Roma dönemindeki önemli düşünürlerden biri değildir?
d. Homeros

9. Temelde bilimsel faaliyetlerden çok yönetsel faaliyetlere ağırlık verilen dönem veya toplum aşağıdakilerden hangisidir?
b. Antik Roma

10. "Son iş yerinizde kaç yıldır çalışmaktasınız? ( ) 1 yıldan az ( ) 1-3 yıla kadar () 3-6 yıla kadar ( ).......(belirtiniz) Biçiminde örneklendirilen bir anket sorusu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
b. Çoktan seçmeli soru

11. Bir araştırmada elde edilmiş olan veri öncelikle hangi işleme tabi tutulmalıdır?
b. Edit etme aşaması

12. Felsefe ile ilişkili olan "varlığın ve varoluşun ne olduğunun araştırmasını yapan, varlığı bir bütün olarak ele alan” yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
e. Varlık felsefesi

13. Felsefe ile ilişkili olan; "bir mesleğin uygulanması esnasında uyulması gereken ahlaki değerleri ve etik kuralları inceleyen; ahlaki ödev ve yükümlülüklerin doğasını soruşturan” yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
d. Deontoloji

14. "Araştırma evrenini temsil eden küçük bir model oluşturulması yöntemi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
b. Örnekleme

15. 11. yüzyıldan önce bilim felsefesi konusunda yapılan çalışmalarda "din” düşünürler üzerinde en fazla etkiye sahip unsurken, bu dönemden sonra özgür düşünce anlayışı ile bilimsel gelişmeler artmış ve hızlı toplumsal değişim yaşanmaya başlanmıştır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
d. Üniversitelerin ortaya çıkması

16. "Cogito ergo sum: düşünüyorum, öyleyse varım.” diyerek rasyonalizmi yeniden canlandıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
d. Descartes

17. "Araştırma verilerinin işlenmesi ve çözümlenmesi ile ulaşılan bilimsel sonuçlar” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
b. Bulgu

18. Bilimin "ne tür değişiklikler olabileceğini önceden tahmin etme” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
c. Öndeyicilik

19. "İstanbul Üniversitesi'nde eğitim aldınız mı? ( ) Evet ( ) Hayır” Yukarıda örnek olarak verilen anket sorusu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a. İki şıklı soru

20. "Araştırma evrenini temsil eden küçük bir model oluşturulması yöntemi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
e. Örnekleme

21. "Parçadan bütüne, özelden genele doğru bir gidiş yöntemi” aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
a. Tümevarım

22. "İstanbul Üniversitesi'ni tercih ettim, çünkü................................................” biçiminde örneklendirilen bir anket sorusu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Açık uçlu soru

23. "Bilimin ulaştığı her türlü bilginin çelişkiden uzak, kendi içinde tutarlı olması” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
d. Mantıksallık

24. "Doğru bilginin ancak olgularla desteklenen bilgi olduğu" görüşünü savunan felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?
c. Pozitivizm

25. "İnsanın bilme yetisinin sınırlı olduğunu, insanın kendi deneyimleri sonucu elde ettiği olguların ötesinde varlığın bilinemeyeceği”ni ileri süren felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Agnositisizm

26. Aşağıdakilerden hangisi hipotez test süreci aşamalarından birisi değildir?
b. Örneklem türünün belirlenmesi

27. Bilimin "bir bilim adamının başka bir bilim adamının ortaya koyduğu sonuçlardaki eksikleri görüp düzeltebilmesi ya da bu sonuçlar üzerine yenilerini ekleyebilmesi” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
b. İlerleyicilik

28. Felsefenin akademik bir nitelik kazanmasında önemli etkisi olan düşünürler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
e. Platon

29. Felsefe ile ilişkili olan; "bilginin doğasını, kapsamını, kaynağını inceleyen, bilgi olgusunun nasıl gerçekleştirildiğini araştıran” yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Epistemoloji

30. "Bütünden parçaya, tümelden tikele, genelden özele gidiş yöntemi” aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
e. Tümdengelim

31. Aşağıdakilerden hangisi ikincil kaynak verilere örnek teşkil etmez?
e. Simülasyon

32. Bilmenin yollarından hangisi "yapılan araştırmada üzerinde durulan konuya ilişkin gerekli bilgi için alanında başyapıt sayılabilecek kitaplara ya da kaynaklara başvurma” olarak tanımlanabilir?
c. Uzman görüşü

33. "Empirist bir bilgi teorisinin temel öğretilerini, yani zihinde doğuştan düşünceler bulunmadığı ve bilginin deneyimden üretildiği ilkelerini mekanik bir gerçeklik görüşüyle birleştiren” düşünür aşağıdakilerden hangisidir?,
a. Somerset

34. Bilimin "durağan bilgi olmayıp sürekli bir değişme, gelişme ve ilerleme halinde olması” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
d. Dinamiklik

35. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Rönesans dönemindeki önemli düşünürlerden biri değildir?
b. Cicero

36. "Son iş yerinizde kaç yıldır çalışmaktasınız? ( ) 1 yıldan az ( ) 1-3 yıla kadar () 3-6 yıla kadar ( ).......(belirtiniz) Biçiminde örneklendirilen bir anket sorusu tipi aşağıdakilerden hangisidir?
d. Çoktan seçmeli soru

37. İnsanlık tarihinde bilimsel bilginin doğuşu ve gelişiminin ön plana çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
e. Rönesans dönemi

Araştırma süreci düşünüldüğünde, aşağıdaki araştırma süreci basamaklarından
hangisi diğerlerinden öncedir?
e. Amaç belirleme

38. Var olan herşeyin düşünceye bağlı olduğunu, ondan türediğini, düşünce dışında nesnel bir gerçeklik olmadığını; diğer bir ifade ile düşünceden bağımsız bir varlığın ya da maddi gerçekliğin bulunmadığı”nı iddia eden felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?
b. İdealizm

39. Bilimin "tarih boyunca artarak gelişmesi” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
e. Birikimlilik

40. “Erken modern bilimin başarılarından doğan yeni deneyciliğin öncülüğünü yapan, insanlığa gerekenin bilimsel bir pratiğe dayanan yeni bir tutum ve yöntem bilgisi olduğunu ifade eden ve bilgiye ulaşma amacının insanlığın iyiliği olduğunu belirten” düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
e-Bacon

41. Hızlı ve ucuz veri toplamaya olanak veren, çok geniş coğrafyadaki kişilere ulaşılma imkanı sunması, toplanan verileri veri tabanı haline getirerek araştırmacının işini kolaylaştıran anket yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
b-elektronik postayla anket

42. Bilimin “ doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilecek veya sınanabilecek vakaları incelemesi” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a-olgusallık

43. “Teknolojik yeniliğin üretim alanında kullanılmasının , ekonomik, sosyal,politik ve kültürel alanlara yansımasını kapsayan süreç” olarak tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
e-sanayi toplumu

44. “Uzman bir kişinin başkanlığında , önceden hazırlanmış belirli bir konuyu tartıştığı resmi olmayan toplantı” biçiminde tanımlanan kalitatif araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a- Odak grup görüşmesi

45. "İstanbul Üniversitesi, bir insan olarak düşünülürse, nasıl özellikleri olurdu?” gibi bir soru aşağıdaki projektif tekniklerden hangisine örnek teşkil etmektedir?
c. Sembolik analoji

46. Bilmenin yollarından hangisi "beş duyu organımızla çevremizden edindiğimiz bilgi” olarak tanımlanabilir?
c. Duyusal deneyim


47. Bilimin "ne tür değişiklikler olabileceğini önceden tahmin etme” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
b. Öndeyicilik

48. Bilimin "bir vaka veya durumda doğru olarak bulunmuş bilgilerin, diğer vakalar içinde aynı derecede doğru olması” özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
d. Genelleyicilik

49. Aşağıdakilerden hangisi odak grup görüşmesinin avantajlarından birisi değildir?
b. Bilimsel geçerliliği yüksektir.

50. "Özellikle cevaplayıcıların cevaplandırmaktan utanabilecekleri, yabancılarla bu konuyu tartışmaktan rahatsız hissedebilecekleri veya yalan söyleme olasılıklarının bulunduğu hassas konularda (uyuşturucu kullanımı, alkol kullanımı, aile içi şiddet vs.) sorular doğrudan doğruya cevaplayıcıya hitap etmek yerine” kullanılması gereken projektif teknik aşağıdakilerden hangisidir?
c. Üçüncü kişi tekniği

51. Aşağıdakilerden hangisi araştırma süreci içerisinde, verilerin hangi birimlerden toplanacağına karar verilen aşamadır?
a. Örnekleme

53. I. Cicero II. Kopernik III. Seneca IV. Galileo V. Homeros
Yukarıdaki düşünürlerden hangileri ile modern bilimin başladığı kabul edilir?
a. II ve IV

54. üzerinde yoğunlaştırılan derinlemesine görüşme tekniği Görüşmeye ürünün/objenin özelliklerinden söz edilerek başlanan ve görüşme sonradan cevaplayıcının karakteristikleri aşağıdakilerden hangisidir?
c. Basamaklı yöntem

55. I. Statik II. Düşündürücü III. Keşifçi IV. Gelişmeci V. Algılayıcı Bilimle ilgili tanımlar irdelendiğinde yukarıdaki temel görüşlerden hangileri ön plana çıkmaktadır?
c. I-III-IV

56. Felsefenin akademik bir nitelik kazanmasında önemli etkisi olan düşünürler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
e. Platon

57. Bilimle ilgili yapılan tanımlamalar göz önünde bulundurulduğunda üç temel görüşün ön plana çıktığı görülmektedir. Bu görüşler aşağıdakiler hangisinde birlikte verilmiştir?
b. Statik / gelişmeci / keşifçi

58. Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerindendir?
a) İlerleyici b) Objektif c) Dinamik d) Hepsi

59. Aşağıdakilerden hangisi bilimin değerlerinden değildir?
c) Sosyal

60. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin üç temel amacından biri değildir?
a) Sonuçlandırma

61. Öncül 1: Düşünen şeyler vardır. Öncül 2: Ben de düşünüyorum. Sonuç: Öyleyse ben de varım. Yukarıdaki değerlendirmeleri yapan bilim insanı, bilgiye ulaşma yollarından
hangisini kullanmıştır?
c. Rasyonel yöntem

62. Aşağıdakilerden hangisi farklı anlama gelmektedir?
d) Nazariye

63. Aşağıdakilerden hangisi teori ile aynı anlama gelmektedir?
a) Nazariye

64. “Çeşitli değerler alabilen bir nicelik ya da çeşitli seçenekleri olan nitelik” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
b. Değişken

65. “Nehirlerin taşması ve dayanıklı yapıların yapımı ihtiyacı” bilimin hangi alanda gelişmesini sağlamıştır?
b) Fizik

66. Antik Yunan’da bilimsel kaynaklar mitoloji temellidir, bunlardan ilki kime aittir?
a) Homeros

67. Aşağıdakilerden hangisi Antik Roma’da ön plana çıkan düşünürlerden biri değildir?
c. Kopernik

68. Modern bilimin öncüleri olarak bilinen düşünürler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?
d. Kopernik-Galileo

69. Kopernik (1473-1543), Kepler (1571-1630) ve özellikle Galileo’nun keşifleriyle doğa olaylarına sade bir başvuru sonucu hangi düşünürün yaklaşımlarının yanlışları ortaya çıkmıştır?
c. Aristotales

70. Antik Yunanda bilimin gelişmesine temel oluşturan düşünce yapısı veya durum aşağıdakilerden hangisidir.
e. Mitoloji

71. Aşağıdakilerden hangisi kalitatif araştırmaların varsayımlarından birisidir?
b. Gerçeklik oluşturulur.

72. üzerinde yoğunlaştırılan derinlemesine görüşme tekniği Görüşmeye ürünün/objenin özelliklerinden söz edilerek başlanan ve görüşme sonradan cevaplayıcının karakteristikleri aşağıdakilerden hangisidir?
c. Basamaklı yöntem

73.Teknolojik yeniliğin üretim alanında kullanılmasının; ekonomik, sosyal, politik ve kültürel alanlara yansımasını kapsayan süreç” olarak tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
b. Sanayi Toplumu

74.Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerindendir?
a. İlerleyici b. Objektif c. Dinamik d. Hepsi

75.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin üç temel amacından biri değildir?
a.Sonuçlandırma

76.Tümel bir önermeden tikel bir önermeye, yasalardan olaylara, etkenden etkiye geçme yolu” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
c. Tümdengelim

77. Aşağıdakilerden hangisi yüzyüze anket yönteminin sağlayacağı avantajlardan Aşağıdakilerden hangisi .............birisi değildir?
b. Kişisel görüşme çok fazla zaman alır ve çok fazla gidere neden olur.

78.Tam odak grup görüşmelerinde katılımcı sayısının ideal aralığı ne olmalıdır?
Lütfen birini seçin:
b. 10 – 12 kişi

79. Bilimin doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilecek veya sınanabilecek vakları incelemesi özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?
a.Olgusallık

80.Bilimsel olaylardan hangisi ayrı ayrı meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplayarak gelecek ve bilinmeyen olaylar hakkında geçerli ve güvenilir tahminlerde bulunmak olarak tanımlanabilir?
d. Bilimsel yöntem

81."İyinin ve doğrunun ne olduğu” ile ilgilenen felsefe akımı aşağıdakilerden hangisidir?
c. Faydacılık

82."Bu tür araştırmalarda araştırmacının elinde araştırma konusu ile ilgili genel olarak ya çok az bilgi vardır, ya da konuya ilişkin neredeyse hiç bilgi yoktur. Bu nedenle, izlenecek yol kesinlik taşımaz. Bu tür araştırmalar araştırma yöntemi olarak kalitatif yöntemlerin kullanılması için daha uygundur.” biçiminde ifade edilen araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?
a. Keşfedici araştırma modeli

83.Odak grup görüşmeleri (OGG) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. OGG'deki katılımcı sayısı 14-20 kişi olabilir.

84.Ilk uygarlıklarda bilimin gelişmesine temel oluşturan düşünce yapısı veya durum aşağıdakilerden hangisidir?
a. İnsanoğlunun zaafları, ihtiyaçları ve arayışları

85.Sadece günümüz bilim ve felsefesinin değil, kültürünün de temellerinin atıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
c. Orta çağ

86.Bilginin kaynağı ya da kökeni ile ilgili olarak, iki düşünce akımı baskındır.Yukarıda bahsedilen akımlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
a. Deneycilik - usçuluk

87.Aşağıdakilerden hangisi rönesan dönemi düşünürlerinden değildir?
e) cicero

88.Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi, belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü, sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü" şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
c. Kuram
89. “Olgular veya olgular arası ilişkileri açıklamak için kurulan açıklama taslağı” aşağıdaki kavramlardan hangisidir ?
D) Hipotez

90. “Bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgi ; sonuç çıkarmak ,çıkarmasa da yapmak yada incelemeyi sürdürmek gerekli olaylara ilişkilere ve gerekli olan sayısal ham bilgilere verilen ad” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir ?
B) Veri