Ekonomizm: Çağdaş Teknoloji Teorileri
Çağdaş Teknoloji Teorileri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Çağdaş Teknoloji Teorileri etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

13.11.2021

AUZEF Çağdaş Teknoloji Teorileri 2020 Final Soruları

 AUZEF Çağdaş Teknoloji Teorileri 2020 Final Soruları

AUZEF Çağdaş Teknoloji Teorileri 2020 Final Soruları

1)Frankfurt Okulu'nun yaşayan en önemli temsilcisi aşağıdaki isimlerden hangisidir?
A) Jürgen Habermas ***
B) Theodor Adorno
C) Walter Benjamin
D) Max Horkheimer
E) Herbert Marcuse
2) Yeni işlevselcilerin en çok etkilendikleri, düşüncelerini yeniden ele aldıkları ve yorumladıkları sosyolog aşağıdaki isimlerden hangisidir?
A) Talcott Parsons***
B) Robert Merton
C) Emilé Durkheim
D) Jeffrey Alexander
E) Herbert Spencer

3) I. Yapının ürünü, pratiğin üreticisi ve yapının yeniden üreticisi
II. Düzenli doğaçlama
III. Pratiği birleştiren ve pratiği üreten ilke
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri habitus kavramının tanımı olarak kabul edilebilir?
A) ll
B) I, II, IIl***
C) I, lll
D) I
E) II, lll
4) Aşağıdakilerden hangisi Habermas'ın amaçlarından biri değildir?
A) Marxizmin yeniden inşası
B) Tarihsel materyalizmden düşünsel kopuşun sağlanması***
C) Eleştirel teorinin yeniden inşa edilmesi
D) Yeni bir bilgi ve iletişim teorisi
E) Pozitivizmin ve bilimin araçsal kullanımlarının eleştirisi
5)"Giddens'a göre yapı, bireyler açısından hem .......  hem de bir....... gerçekliktir.
"Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Kurgusal - Olgusal
B) Dışsal - Nesnel
C) Öznel - İçsel
D) Dışsal – İçsel***
E) Olgusal – Araçsal
6)Batı toplumlarında yirminci yüzyılın son çeyreğinde resim, edebiyat, mimari, felsefe ve sosyoloji alanlarında modernizme tepki olarak gelişen akımın adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Postmodernizm
B) Postyapısalcılık
C) Eleştirel teori
D) Post kapitalizm
E) Post Marxizm
7)Giddens'ın yapılaşma teorisine bağlı olarak önerdiği metodolojik yaklaşımın adı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hermeneutik
B) Diyalektik
C) Yorumsama
D) Refleksivite
E) Çifte hermeneutik***
8)Fenomenolojinin en önemli temsilcisi filozof ve bu felsefi yaklaşımı sosyolojiye uyarlayan sosyolog hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) W. Hegel-P.Berger
B) E. Husserl-E. Goffman
C) E. Husserl-A. Schutz***
D) M. Heidegger-H. Blumer
E) I. Kant-H. Garfinkel
9)İki kişinin arkadaş olmaları, zamanla arkadaşlık ilişkilerinde "biz" gerçekliğinin oluşması ve bu iki kişinin arkadaşlığın ilkelerine göre birbirlerine davranmaya başlamaları toplumsal
gerçekliğin üretiminde hangi sürece karşılık gelmektedir?
A) Asli toplumsallaşma
B) Dışsallaştırma
C) İçselleştirme
D) Tali toplumsallaşma
E) Nesnelleştirme***
10) Aşağıdakilerden hangisi sistem ile yaşantı dünyası arasındaki ilişkilerin sonuçlarından biri
değildir?
A) Toplumsal istikrarsızlık
B) Yabancılaşma
C) Anlamsızlık***
D) Bölünme
E) Kararsızlık
11) Aşağıdakilerden hangisi Anthony Giddens'ın, mikro ve makro ayrımını aşmak için
geliştirdiği kavramdır?
A) Yorum
B) Öznelerarasılık
C) Eylem
D) Diyalektik
E) Yapının ikiliği***
12) Gündelik hayatı, yaşayan insanların düzenli toplumsal işlerde gerçekleştirdikleri teknikleri
sistematik olarak inceleyen teorik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dramaturji
B) Gerçekliğin toplumsal inşası
C) Sembolik etkileşimcilik
D) Etnometodoloji ***
E) Davranışçı sosyoloji

13) "Giddens, ........... kavramına vurgu yaparak bu kavramın eylem ya da yapı gibi
kavramların tek yönlülüğünü aştığını iddia etmiştir."
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Emek
B) Yorum
C) Etkileşim
D) Toplumsal pratik ***
E) Yapısallık
14) "A.Schutz, öncelikle klasik sosyologlardan ............ 'in ve ............ anlayışının eksiklikleri
kendi teorisini geliştirmiştir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) K. Marx-Yabancılaşma
B) G.Simmel-Toplumlaşma
C) M.Weber-Toplumsal eylem ***
D) M. Weber-Anlama
E) E. Durkheim-Toplumsal olgu
15) Etnometodolojide ihlal etme deneyleri aşağıdaki araştırma tekniklerinden hangisinde
uygulanmaktadır?
A) Anket
B) Karşılıklı konuşma ***
C) Odak grup çalışması
D) Derinlemesine mülakat
E) İstatistik
16) Yorumlama şemalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tipleştirme yorumlama şemalarından bağımsız da gerçekleşebilir.***
B) Özneler arasılığın üretilmesini sağlamaktadır.
C) Davranışlara anlam yüklemeyi mümkün kılmaktadır.
D) Bilgi stoklarına bağlıdırlar.
E) Anlamlı etkileşimin zorunlu şartlarındandır.
17) Bourdieu sosyolojisinde bir temel toplumsal güç olması dolayısıyla diğer sermaye
türlerinden daha merkezi bir yerde duran sermaye tipi hangisidir?
A) Kültürel sermaye***
B) Toplumsal sermaye
C) Sosyal sermaye
D) Ekonomik sermaye
E) Sembolik sermaye
18) Toplumların maddi bir ortamda doğa ile kurdukları teknik ilişkinin ürettiği bilgiye
kaynaklık eden sistem hangisidir?
A) Teknoloji
B) Sembol
C) Teori
D) İnanç
E) Emek***
19) Bourdieu , öznel olanın ve nesnel olanın bir arada varolmasını ve birbirlerini üretmesini
analiz etmek için hangi kavrama başvurmuştur ?
a) Özne
b) Habitus****
c) Strateji
d) Alan
e) Yorum
20) Habermas a göre systemin temelinde bulunan ve insanların kendi dışlarındaki gerçekliğe
dönüştürerek insani gerçekliği dedönüştürmelerini sağlayan etkinlik aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Emek***
b) Düşünme
c) Konuşma
d) Eylem
e) Yorum
21) Aşağıdakilerden hangisi eleştirel teori özelliklerinden değildir?
a) Anarşizm***
b) Disiplinler arasılık,
c) Aydınlatıcılık,
d) Eleştirellik ve
e) Diyalektik düşünce
22) Frankfurt Okulunun temel aldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hermeneutik
B) Pozitivizm
C) Emprizim
D) Nitel Yöntem
E) Diyalektik***
23) “Bourdieu , ........ sermaye anlayışında Marx’ın yaklaşımını takip etmektedir
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) dinsel
B) toplumsal
C) kültürel
D) ekonomik***
E) sembolik
24) Aşağıdaki isimlerden hangisi Frankfurt okulunun temsilcilerinden biri değildir
A) Niklas Luhman***
B)Theodor Adorno
C) Jurgen habermas
D) walter Benjaminin
E) Max Horkheimer
25) Giddens’e göre aşağıdakilerden hangisi modernliğin kurumsal boyutlarından biri değildir?
A) Kitle iletişim***
B) Endüstrializm
C) kapitalizm
D) Askeri güç
E) Yönetici güç

26) Bourdieu’nun teorik anlayışı hangi sosyolog ve teorik anlayışla oldukça yakın bir benzerlik
göstermektedir?
A) Harold Garfinkel—Etnometodoloji
B) Anthoy Gidders—Yapılaşmateorisi**
C) Erving Goffman—Dramaturji
D) Herbert Blumer—Semboliketkileşimcilik
E) Jürgen Habermans—iletişimseleylemteorisi
27) Erving Goffman'ın, insanların toplumsal davranışlarını betimlemede kullandığı metafor
aşağıdakilerden hangisidir? ÇAĞDAŞ???????
A) Drama ve Tiyatro***
B) Sinemavetelevizyon
C) Hastane
D) Yumurta
E) Peruk
28) Aşağıdaki sosyologlardan hangisi Dramaturji'nin temsilcisi olarak kabul edilmektedir?
A) HerbertBlumer
B) Charles HortonCooley
C) George HerbertMead
D) Erving Goffman***
E) MaxWeber
29) Sapkın kişiyi, kendisine etiketin başarıyla uygulandığı kişi olarak tanımlayan sosyolog
aşağıdakilerden hangisidir? ÇAĞDAŞ????????
A) Margaret M. Poloma
B) Howard Becker***
C) Robert Merton
D) Robert Nisbet
E) RalfDahrendorf
30) Ervind Goffman'ın, performans sırasında görülen ve belki diğer durumlarda da
sergilenecek ya da oynanacak, önceden belirlenmiş eylem kalıbı olarak tanımladığı kavram
aşağıdakilerden hangisidir? ÇAĞDAŞ????????
A) Anomi
B) Audi
C) Rutin***
D) Günlük
E) Sıradan
31) Ana akım sosyoloji gelenegine göre sapkınlığin nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genetik ozelliklerdir. ÇAĞDAŞ????????
B) Kötü bir alle geçmişi, çevre veya yanlış sosyalleşmedir. ***
C) Dini sosyaleşmenineksikolmasıdır.
D) Egitim sistemidir
E) Ekonomik nedenlerdir
32) Aşağıdaki sosyologlardan hangisi Etiketleme Teorisi'nin temsilcilerinden
biridir? ÇAĞDAŞ????????
A) Jakobus Wossner
B) Herbert Spencer
C) Hans Freyer
D)George Simmel
E)Howard Becker
33) "Damga" kavramını ilk kullananlar aşağıdakilerden hangisidir? ÇAĞDAŞ ??????
A) Yunanlılar***
B) Misırlılar
C) Almanlar
D) Ispanyollar
E) Turkler
34) Habermas’a göre Marks’ın en önemli yanılgıların birisi Marksizm ........... olduğu iddia
etmesidirBoşluğa hangisi gelmelidir?
a. Bilimsel***
b. Rasyonalist
c. İdeolojik
d. Pratik
e. Tarihsel
35) Zygmunt Bauman modernizmin belirleyicisidir ve düzen verme anlayışlarının karşısında
postmodern döneminde hangi kavramın yükseldiğini savunmaktadır?
a-Özgürlük
b-Müphemlik***
c-Liberalizm
36) Habermas toplumsal gerçekliğin sadece yaşantı dünyasından ibaret olmadığını savunmuş ve
toplumsal gerçekliğin dışsal ve macro yönünü açıklamak için sistem kavramına başvurmuştur.
Sistemin temelinde insani bir etkinlik olan ……. Vardır.
Emek***
37) Pierre Bourdieu, kendi teorisine yakın hissettiği kişi ve teori nedir
Marks-Kültürel Sermaye***