Toplumsal Ci̇nsi̇yet Tartışmaları 2020-2021 Fi̇nal Soruları - Ekonomizm

13.11.2021

Toplumsal Ci̇nsi̇yet Tartışmaları 2020-2021 Fi̇nal Soruları

 

Toplumsal Ci̇nsi̇yet Tartişmalari 2020-2021 Fi̇nal Sorulari

1- Aşağıdakilerden hangisi heteronormatif sistemin imkansız kimliklerinden biri değildir?


a)      Doğumda belirlenen cinsiyet kimliğiyle eşleşemeyenler

b)      Muğlak cinsel organlara sahip olanlar

c)      Kadınları arzulayan kasınlar

d)      Erkekleri arzulayan erkekler

e)      Karşı-cinsiyle evlilik içi, tek eşli ve üremeye yönelik cinsellik yaşayanlar***


2-  Feminist eleştirinin ilk modern metni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kadınlığın Gizemi

b) Cinsel Politika

c) Kadın: İkinci Cins

d) Kendine Ait Bir Oda***

e) Kendilerine Özgü bir Edebiyat

3- 2014 yılında yapılan araştırmaya göre kadınların fiziksel şiddete uğrama oranı nedir?

Her on kadından dördü şiddete maruz kalıyor***

(PDF NOTU: Hacettepe Ünverstes Nüfus Etütler Ensttüsü “2014 Türkye’de Kadına Yönelk Ale İç Şddet Araştırması”na göre en güncel verler; her 10 kadından yaklaşık 4’ünün (%36) eş veya brlkte olduğu erkekler tarafından fzksel şddete maruz kaldığını göstermektedr.)

4- 2005 yılında yürürlüğe giren Türk ceza kanununda toplumsal cinsiyet yönünde gerçekleşen değişimlerden değildir?

Bekaret kontrolü***

5- Aşağıdakilerden hangisi feminist bakış açısı kuramcılarından biri değildir?

a) Sandra Harding

b) Donna Haraway

c) Judith Butler ***

d) Alison Jagger

e) Dorothy Smith

6- Hangisi kadın tarihine ilişkin bir çalışmanın konusu olarak düşünülemez?

a)      Edebiyat dünyasındaki kadınlar

b)      Erkeklerin neden aile reisi olmaları gerektiği***

c)      Kadın işçilerin tarihi

d)      Osmanlı kadın dergilerinin incelenmesi

e)      Kadın hareketi tarihi

7- Aşağıdakilerden hangisi yorumsamacı sosyal bilim yaklaşımı ile feminist yaklaşımın ortak özelliklerinden biri değildir?

Araştırma sürecinde değerlerin kabul edilmesi değer … eleştirisi KONTROL

PDF NOTU: Yorumsamacı sosyal bilim yaklaşımının köken Max Weber ve Dlthey’e kadar uzanır. Sosyal blm ve doğa blmlernn farklı blmsel yaklaşımlara dayandığı, sosyal blmlern belrl tarhsel ortamlarda nsanların deneymlernn empat le anlaşılması (verstehen) lkesne dayanır. 19. yy’da ortaya çıkan br anlam kuramı olan hermenötk le lşkl br yaklaşımdır. Hermenötk’n anlamı anlaşılması zor olanı bast hale getrmektr. Yorumsamacı sosyal blm yaklaşımına göre sosyal olanı anlamak, sosyal olarak nşa edlen anlam ve değerler sstemn kavramakla mümkündür. Sosyal yaşam çersnde brey anlamak, çıplak gözlem le gerçekleştrlecek br eylem değl, nşa edlen bu anlamları, anlam ve değer sstemlern yorumlamak le mümkündür. Bu nedenle yorumsamacı sosyal blm yaklaşımı açısından “kültür” ve “dl” önemldr. Yorumlayıcı paradgma pek çok farklı sosyal blm yaklaşımına zemn olmuştur.

8- Toplumsal cinsiyet-medya ilişkisini araştıran akademik çalışmalar aşağıdaki konulardan hangisi üzerinde durmaz?

a)      Medyanın farklı kadınlık ve erkeklik biçimlerinin inşasındaki rolü

b)     Reklamların tüketime etkileri***

c)      Medyanın toplumsal cinsiyet rollerini nasıl temsil ettiği

d)      LGBTİ çalışanların medyada nasıl temsil edildikleri

e)      Medya sektöründeki ve haber üretimindeki cinsiyetçilik

9- “Kişisel olan politiktir” sloganıyla özdeşleşmiş olan hareket aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Çevreci hareket

b)      Erkek kurtuluş hareketi

c)      Gey Gay kurtuluş hareketi

d)     Feminist hareket*** (ikinci dalga feminist hareket)

e)      LHBTİ hareketi

10- ikili cinsiyet farklılığı aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?

a)      Ruhsal farklılıklara göre

b)      Göğüs yapısına göre

c)      Sinir sistemi organlarına göre

d)     Üreme organlarına göre***

e)      Boşaltım sistemi organlarına göre

11- Aşağıdakilerden hangisi disiplinci iktidarın nüfus politikalarına ilişkin örneklerden biri değildir?

A) Nüfus sayımı yapılması

B) Doğumun teşvik edilmesi

C) Kürtajın engellenmesi

D) İnsan haklarına yönelik politikalarda vatandaşlığın esas alınması

E) Uluslararası yolculukların mümkün hale gelmesi***

12- Kadın istihdamının arttığı sektörlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) Bu sektörler sermaye yoğun üretim yapar***

B) Bu sektörlerde ulusal iş kanunlarına tabi olmayan, sosyal güvenceden, çeşitli özlük hakları ve yan haklardan yoksun işler yaygındır.

C) Geçici ve kısmi zamanlı işler kadın istihdamının arttığı alanlardan biridir.

D) Hizmet sektörü kadın istihdamının arttığı alanlardan biri olmuştur.

E) Bakım sektörü kadın istihdamının arttığı diğer alandır.

 

13- Aşağıdakilerden hangisi kadınların ücretlerinin düşük olmasının nedenleri arasında sayılmaz?

A) Emek yoğun sektörlerde talebin yüksek fiyat esnekliği

B) Sermaye hareketliliğindeki kısıtlar***

C) Kadınların aileye katkıda bulunan asıl emek değil, ikincil emek sayılması

D) Kadınların daha çok bulunduğu sektörlerin bilgi ve beceri niteliklerinin düşük sayılması

E) Kadınların sendikal örgütlülüğünün genellikle düşük olması

14- Gaye Tuchman’ın kadınların medyada yer alma biçimi değildir?

a-      İtibarsızlaştırma

b-      Tecrit etme

c-      Altını oyma

d-      Kadınları kadın programlarına hapsetme

e-      Erkekler ile eşit konumda yer verme ***

15- Kadın çalışmalarının erkeklik çalışmaları üzerindeki etkisi bağlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)      Kadın çalışmalarının farklı toplumsal gruplar içerisindeki kadınların farklı kadınlık deneyimlerini öne çıkarması, erkeklik çalışmalarının yeni bir aşamaya geçişinde önemli bir rol oynamıştır.

b)      Erkeklerin deneyimleri arasındaki farklılıkların merkezi bir önem teşkil etmeye başlaması, kadın çalışmalarındaki değişimin bir sonucudur.

c)      Kadın çalışmalarının toplumsal cinsiyet farklarına ilişkin geleneksel açıklamalara yönelttikleri eleştiriler, ilk erkeklik çalışmalarına öncülük etmiştir

d)     Kadın çalışmalarının ataerkil erkekliğe yönelik eleştirileri, (pro)feminist erkeklik çalışmalarında tepkiyle karşılanmıştır.***

e)      Kadın çalışmalarında, inceleme konusu olarak önceliğin “kadın”dan “ toplumsal cinsiyet”e kayması, erkekliğin de bir toplumsal cinsiyet rolü olarak ele alınabilmesinin önünü açmıştır.

16- Fransız feministlerinin “écriture féminine’’e örnek alarak adını andığı erkek yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Henry Miller

B) Norman Mailer

C) James Joyce (Diğerleri Artaud ve S.Mallerme) ***

D) Salman Rushdie

E) D. H. Lawrence

17- Toplumsal cinsiyet ve medya arasındaki ilişkiye dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A-    Medya kadın ve erkek rollerini birbirinden farklı yansıtır.

B-    Medya toplumsal cinsiyet rollerinin öğrenilmesinde rol oynar.

C-    Medya toplumsal cinsiyet eşitliğini destekler. ***

D-    Medya toplumdaki cinsiyet rollerini yansıtır.

E-     Medya toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üretir.

 

18- Kadın-medya ilişkisini inceleyen araştırmacılar hangi dönemde sistematik hale gelmiştir?

A-    1970’ler***

B-    19. Yüzyıl

C-    1980’ler (Soru TÜRKİYE’DE diye sorulduysa)

D-    1940’lar

E-     2000’ler

19- Cinsiyet ve cinselliğin toplumlara ve zamana göre değişim gösteriyor olması hangi tezi aşağıdaki tezlerden hangisini destekler görünmektedir? (Soru aynen böyle hatalı sorulmuş) (KONTROL B mi D mi?  Bence D)

A-    Dünya fanidir.

B-    Her toplumda ve dönemde insan doğası farklı şekillenir.****

C-    Toplumlar cinselliğe yeterince önem vermemektedir.

D-    Normların ve toplumsal kabullerin oluşumunda kültür, doğaya kıyasla daha etkilidir.***

E-     Cinsiyetle ilgili toplumsal normlar yoktur.

20- Biyo-politika açısından özneleşmek ne anlama gelir?

A-    Toplumsal dönüşümde güç sahibi olmak

B-    Başka insanları yönetebilecek kapasitede  olmak

C-    Yalnızlaşmak

D-    Belli yetenek ve özellikleriyle öne çıkmak

E-    Toplumsal normlar tarafından düzenlenebilir olmak***

21- Aşağıdakilerden hangisi ataerkil erkekleri ve erkeklikleri eleştirel bir çerçevede incelmemiz gerektiğini gösteren nedenlerden biri değildir?

A-    Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmaları ***

B-    Kadınları ikincilleştirmeleri

C-    Ataerkil toplumsal yapının birincil failleri olmaları

D-    Birbirleri üzerine tahakküm kurmaları

E-     LGBTİ bireylere karşı baskı uygulamaları

22- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de var olan (KYŞ)  kadına yönelik şiddetle mücadele ile şiddet mekanizmalarından biri değildir? (Soru aynen bu şahane Türkçe ile sorulmuş)

a)      Sığınaklar

b)      6284 sayılı Kanun

c)      SÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi)

d)      Dayanışma/Danışma merkezleri

e)      Halk eğitim merkezleri ***

23- Planlama, kadınları hangi sebeple görmezden gelmektedir?

A-     Eğitim seviyeleri düşük olduğu için

B-    Kadınları sevmedikleri için

C-    Sosyo-ekonomik sisteme entegre olmadıkları için

D-    Özel alanla ilişkilendirdiği için***

E-     Kadınlar işgücü piyasasında çalışmadıkları için

 

 

 

24- Aşağıdakilerden hangisi planlamanın tanımlarından biri değildir?

A-    Mekanı, içinde yaşayan topluluklara daha iyi yaşam olanakları sunacak şekilde biçimlendirmek.

B-    Gerçeklik yaratmak

C-    Kısıtlı olan kentsel mekanın en iyi ve en verimli şekilde kullanımını sağlamak

D-    Kentteki tüm aktörlerin katılımını sağlamak***

E-     Kentte yaşayan herkes için en iyi planlamayı yapmak

25- Kentsel Feminizm hareketi aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır?

A-    Kentte kadınların da olduğunun kabul edilmesini

B-    Kentte yalnızca erkeklerin rahat etmesini***

C-    Kadınların kentte görülür kılınmasını

D-    Toplumsal cinsiyetin mekansal değişimin bütünleyici bir parametresi olarak kabul edilmesini

E-     Kentteki aktörlerin çevre ile kurdukları ilişkilere yeni bir bakış açısı sunmayı.

26- Tarihçiliğin vakanüsvislikten çıkıp bilimsel bir disipline dönülme sürecine ilişkin aşağıdaki gelimelerden hangisi yanlışltır?

A-    Tarihçiliğin siyasi iktidara hizmet etmesi gerektiği fikrinin gelişmesi***

B-    Tarihçinin de belli bir sosyal ve tarihsel yapının ürünü olduğunun unutulmaması gerekitği fikri

C-    Tarih yazımında kullanılan kaynakların sorgulanması

D-    Tarihi kimin yaptığının sorgulanması

E-     Tarihçilikte edebi anlatımın yerini nesnel bir dilin alması

27- Feministlerin biyopolitika tezine eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A-    Rıza üretimi teziyle kadınların ve LGBTİ’lerin seçimlerini değersizleştirmesi

B-    Başka düşüncelere kapalı olması

C-    Cinsiyet temelinde bir ayrıştırma yapmaması***

D-    Savaş ve toprağa dayalı gemişleme politiklarındaki sürekliliği gözden kaçırması

E-     Feminist bilimcileri dışlaması

NOT: Biyoiktidar tezi feminist bilimciler tarafından bedenin tabi olduğu iktidar tekniklerinde yeniden üretimin görmezden gelinmesi, kadınların ve erkeklerin tabileşme sürecini ayrımsız olarak ele alması gibi gerekçelerle eleştirilmiştir.

28- Planlamanın ataerkil bir meslek alanı olduğu konusundaki iddiaların temelinde hangi sav yatmaktadır?

A-    Kamusal çocuk bakımı hizmeti yaygınlaşmamıştır.

B-    Plancıların “kim için” plan yaptığı konusundaki varsayımları cins yanlıdır***

C-    Kadınara yeterince istihdam olanağı yaratılmamıştır.

D-    Toplum kadınlara yeniden üretim görevi yüklemiştir.

E-     Kadınların talepleri

29- Aşağıdaki uygulamalardan hangisi kadınların çalışma yaşamında desteklendiğinden söz edebilmek için bir koşul sayılamaz?

A-    Kamusal çocuk bakımı hizmetlerinin yaygınlaşması

B-    Erkeklerin çocuk bakımında rol almasını sağlayacak düzenlemeler

C-    Çocuk bakımı için annelerin mesai saatlerinin kısaltılması****

D-    Ev içi cinsiyetçi rollerde dönüşümün sağlanmış olması

    Çocuk bakımında devlet, ebeveyn ve işveren üçlüsü arasında daha eşitlikçi bir rol paylaşımı

30- Aşağıdakilerden hangisi toplum tarafından kadınlara yüklenen görevlerden biri değildir?

A-    Üretim

B-    Hane içi işlerin idamesi

C-    Bakım emeği

D-    Ücretsiz işçilik ***

E-     Yeniden üretim

31- Toplumsal cinsiyet-medya ilişkisine dair aşağıdakilerden hangisini ileri süremeyiz?

a) Kadınlar ve erkekler medyada çoğu zaman geleneksel roller içerisinde temsil edilirler.

b) Medya metinleri erkekler ve/veya erkek egemen zihniyetler tarafından üretilir.

c) Bireyler medyanın sunduğu toplumsal cinsiyet rollerini içselleştirirler.

d) Kadınlar medyada genellikle erkeklerle eşit rolde temsil edilirler. ***

e) Medya kadınlara ve erkeklere yönelik farklı ürünler sunar.

32- Aşağıdakilerden hangisi feminist araştırmalarda sıklıkla kullanılan veri türlerinden biri değildir?

a) Anı, günlük, fotoğraf gibi gündelik yaşamlara ilişkin verilerin kullanılması

b) Anket ***

c) Derinlemesine görüşmeler

d) Sahada kurulan ilişkiler ve sohbetler için tutulan saha notları

e) Odak grup görüşmeleri

33- Erkeklik çalışmaları, ne zamandan itibaren yapılan (pro)feminist çalışmalarla birlikte akademik bir alan haline gelerek disiplinler arası bir nitelik kazanmaya başlamıştır?

a) 1950’lerden itibaren

b) 1960’lardan itibaren

c) 1970’lerden itibaren

d) 1980’lerden itibaren***

e) 1990’lardan itibaren

34- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kadın hareketindeki kadınların tartıştığı konulardan biri değildir? (Oy hakkı cevabı verenler var. Bana göre Cinsellik doğru cevap)

a) Oy hakkı

b) Cinsellik***

c) Annelik rolleri

d) Boşanma hakkı

e) Çok karılı evlilik

 

 

 

 

35- Biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarıyla ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır?

a) Toplumsal cinsiyet biyolojik cinsiyet tarafından belirlenir.***

b) Biyolojik cinsiyet toplumsal cinsiyet tarafından belirlenir.

c) Biyolojik cinsiyetle toplumsal cinsiyet arasında doğal ve zorunlu bir ilişki vardır.

d) Kadın, erkek ve interseks olmak üzere üç biyolojik cinsiyet çeşidi vardır.

e) Toplumsal cinsiyet öncesinde ona neden olan doğal bir beden vardır.


36- Talcott Parsons’ın işlevselci “cinsiyet rolü” kuramın, toplumların devamını ve yeniden üretimini sağlayan ilkeleri açıklamak adına, geleneksel “cinsiyet rolleri”ni doğallaştıran bir yaklaşıma sahipti. Onun tarih dışı olan ve iktidar ilişkilerini, toplumsal ve ideolojik mücadeleleri dışarıda bırakan bu yaklaşımı, ileride birçok sosyal bilimci tarafından toplumsal değişimi açıklamada yetersiz, indirgemeci ve tutucu bir yaklaşım olmakla eleştirilecekti.

Aşağıdakilerden hangisi Parson‘a karşı yapılan eleştirilerden biri değildir?

a) Ataerkil toplumsal yapıyı değiştirmeye çalışması. ***

b) Tarih dışı olması.

c) Tutucu bir yaklaşım olması.

d) İktidar ilişkilerini toplumsal ve ideolojik mücadelelerini dışarıda bırakması.

e) Geleneksel “cinsiyet rolleri”ni doğallaştıran yaklaşıma sahip olması.

37- Kadınlarının alanının, ev ve komşuluk birimi olarak şekillenmeye başlaması ve işlerinin üretim etkinliklerinden ayrılarak hane içi işler ve aile bakımı ile sınırlandırılması hangi döneme dayanmaktadır?

A) Sanayi dönemi sonrası

B) Sanayi dönemi öncesi

C) Erken sanayi dönemi

D) İlk çağlar

E) Neoliberal dönem

38- Türkiye’de 2014 yılında yürürlüğe giren, kadına yönelik şiddeti ve özellikle de aile içi ve yakın ilişkilerdeki şiddeti engellemek ve önlemek için en kapsamlı, bölgesel nitelikte hazırlanmış, uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?

a)      İstanbul Sözleşmesi

b)      AİHM

c)      Cedaw

d)      Pekin Deklarasyonu

e)      Lahey Sözleşmesi


Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.