İktisadi Doktrinler Tarihi 1 (1-50 Soru) [Çözümlü] - Ekonomizm

3.04.2016

İktisadi Doktrinler Tarihi 1 (1-50 Soru) [Çözümlü]

1.                   ‘’ Pozitif gelir etkisinin negatif ikame etkisinden büyük olduğu’’ durumu ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A)                 Gini katsayısı
B)                 Fellner kuramı
C)                 Giffen paradoksu
D)                 St. Petersburg paradoksu
E)                 Gelir-İkame ve fiyat elastikiyeti

Cevap: (Cevap C )


2.                   Reel gelirdeki değişme nedeniyle, bir malın talep edilen miktarındaki değişme oranına ne denir?
A)                 İkame etkisi
B)                 İlave etkisi
C)                 Giffen paradoksu
D)                 Marjinal fayda yasası
E)                  Gelir etkisi

Cevap : Bir malın fiyatı değiştiğinde, tüketicinin satın alma gücüde değişir. Mal fiyatları arttığında, tüketicinin sabit parasal gelirinin satın alma gücü düşer, buna karşılık mal fiyatlar düştüğünde satın alma gücü artar. İşte malların mutlak fiyatlarındaki değişme sonucu, belirli parasal gelirin, satın alma gücündeki değişme (reel gelirdeki değişme) nedeniyle, bir malın talep miktarında ortaya çıkan değişme oranına gelir etkisi denir. Diğer bir ifade ile : diğer malların fiyatları sabit iken bir malın fiyatının düşmesi halinde tüketici talebinin bu mala yönelmesini gelir etkisiyle de açıklayabiliriz. (Cevap E )3.                   Azalan verimler yasası ilk defa aşağıda verilen hangi iktisatçı tarafından ortaya atılan bir teoridir?

A)                 Adam Smith
B)                 David Ricardo
C)                 John Stuart Miil
D)                 Thomas Mathus
E)                 John Maynard Keynes

Cevap :  Azalan verimler yasası, iktisatta en eski ve en çok kabul gören  teorilerden biridir. İlk defa 19.yy da İngiliz iktisatçı David Ricardo tarafından ortaya atılan bir teoridir.
(Cevap B )


4.                   Azalan verimler teorisi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A)                 Kısa dönemde geçerli alan bir teoridir.
B)                 Faktör oranlarının değiştirildiği, ancak tüm faktörlerin aynı oranda değiştirilemediği bu durumlarla ilgili teoridir.
C)                  Teorinin geçerli olabilmesi için kullanılan faktör birimlerinin heterojen olması gerekir.
D)                 Azalan verimler teorisinde kastedilen, marjinal verimliliğin azalmasıdır.
E)                  Arz eğrisinin artan eğimini açıklamakta kullanılır.

Cevap :  Teorinin geçerli olabilmesi için kullanılan faktör birimlerinin HOMOJEN olması gerekir. Yani, kullanılan faktör birimlerinin benzer özellikte olması gerekir.(Cevap C)


5.                    Firmaların farklılaştırılmış mal ürettiklerinin varsayıldığı model aşağıdakilerden hangisidir?
A)                 Chamberlin modeli
B)                 Cournot çözümü
C)                 Edgeworth modeli
D)                 Stackelberg modeli
E)                  Sweezy modeli

Cevap : Firmaların yakın ikame malı ürettiklerinin varsayıldığı modele Sweezy modeli denir.(Cevap E)


6.                   Dirsekli talep eğrisi modelini tanımlayan iktisatçı kimdir?
A)                 Poul Sweezy
B)                 Edward Hastings Chamberlin
C)                 Francis Y. Edgeworth
D)                 Joseph Bernard
E)                  Heinrich Stackelberg

Cevap :  Belirli bir fiyat düzeyinde bulunurken firmalardan birisi fiyatını yükseltirse,müşterilerini kaçıracağı için ,diğerleri onu izlemez. Ancak, birisi fiyatını indirirse, bu kez müşterisini kaçırmamak için diğerleri de fiyatlarını indirecekler.7.                   ‘’ Firmaların her birinin rakip firmanın satış miktarını veri olarak kabul ettiği ve kendi satış seviyesini bu veriye dayanarak kararlaştırdıkları’’ model aşağıdakilerden hangisidir?
A)                 Edgeworth
B)                 Stackelberg
C)                 Cournot
D)                 Chamberlin
E)                  Sweezy

Cevap :  Cournot modelinde, düpolcülerinin homojen bir malı aynı maliyetle ürettikleri, ürettikleri mala yönelik talep eğrisini tam olarak bildikleri ve kar maksimizasyonunu amaçladıkları varsayılır.(Cevap C)


8.                   Cournot modelinde maden suyunun marjinal maliyeti için ne söylenebilir?
A)                 Piyasa fiyatına eşittir.
B)                 Homojen mal fiyatına eşittir.
C)                 Ortalama sabit maliyete eşittir.
D)                 Sıfır maliyet söz konusudur.
E)                  Ortalama toplam maliyete eşittir.

Cevap : Çünkü alıcılar suyu kaynakta kendi kaplarına doldurup getirmektedirler.  Bu basitleştirici varsayım ışığı altında maden suyunun maliyeti yoktur.(Cevap D)


9.                   ‘’ Alıcılar bir hat üzerindedir ve her alıcı birim zamanda birim mal satın alır ayrıca ülkede sabit nakliye giderleri mevcuttur.’’ Bu teori aşağıdakilerden hangi iktisatçıya aittir?
A)                 Edgeworth
B)                 Stackelberg
C)                 Chamberlin
D)                 Cournot
E)                  Hotelling

Cevap :  Kısa dönemde birbirinden uzak olan firmalar kendi döneminde monopoldür.Uzun dönemde birbirlerine yaklaşarak monopol ortadan kalkar piyasa düpol olur.(Cevap E)


10.               ‘’ Firmaların aralarındaki karşılıklı bağımlılığın farkında oldukları’’ model aşağıdakilerden hangisidir?
A)                 Cournot
B)                 Hotelling
C)                 Bertrand
D)                 Chamberlin
E)                  Edgeworth

Cevap : En istikrarlı çözüm olarak kabul edilmektedir. (oligopol piyasada düpol çözümler için). Bu modelde firmalar durumlarını daha doğru olarak değerlendiriyorlar, kaderlerinin ortak olduğunu göz önünde tutarak ortak karlarını azamileştirmeye çalışıyorlar.(Cevap D)

11.               ‘’ Ürettiğim mal miktarı rakibimin ürettiği mal miktarını etkilemez.’’ Diye nitelendiren model aşağıdakilerden hangisidir?
A)                 Sweezy
B)                 Chamberlin
C)                 Stackelberg
D)                 Hotelling
E)                  Edgeworth

Cevap : (Cevap C)

12.               Üretim tüketimi kuramı aşağıdaki hangi iktisatçıya aittir?
A)                 Ricardo
B)                 Schumpeter
C)                 Clarck-Wicksteed
D)                 Bergson
E)                  Sciovsky

Cevap: Tam rekabet piyasasında uzun dönemde, her girdiye ürettiği fiziki ürünün değeri kadar ödemede bulunduğunda, piyasada üretilen tüm mallar tüketilir, artık ürün kalmaz. Bu ifadeye Clark-Wicksteed ürün tüketim teoremi (kuramı) adı verilir. (Cevap C)


13.               Aşağıdakilerden hangisi genel denge hipotez analizin hipotezlerinden değildir?
A)                 Bireylerin fayda fonksiyonları ve firmaların üretim fonksiyonu arasında bağımlılık yoktur.
B)                 Üretim ve tüketimde dışsallık vardır.
C)                 Ekonomide devlet ve dış ticaret yoktur.
D)                 Ekonomide sadece iki birey iki mal ve iki üretim girdisi vardır.
E)                  Tüm fonksiyonların sürekli ve iki kere türevi alınabilir olmalıdır.

Cevap : Üretim ve tüketimde dışsallık yoktur. Bunun sonucu tüm mallar özel mallardır ve toplumsal refah bireylerin faydaları toplamına eşittir. (Cevap B)


14.               Genel denge kuramı daha esaslı olarak aşağıdaki iktisatçılar tarafından ele alınmıştır?
A)                 Leontief - Hotelling
B)                 Friedman - Vernon
C)                 Marshall - Bergson
D)                 Pareto - Walras
E)                  Edgeworth – Barone
Cevap: Genel denge; çeşitli piyasaların birbirlerini etkilemeleri sonucunda, bunlar arasında fiyat aracılığıyla kurulan dengedir. Genel denge kuramı üstünde ilkin 1690 yılında Nicholas Barbon`un durduğu bilinmektedir. Çağımızda özellikle Walras ve Pareto metafizikçi ekonomiciler genel denge çözümleriyle uğraşmışlardır.
(Cevap D)15.               Aşağıdakilerden hangisi Walras`ın genel denge modeli için doğru değildir?
A)                 Fertlerin fayda fonksiyonları bellidir ve sabittir.
B)                 Denge halinde hiç atıl faktör yoktur.
C)                 Faktör bileşimi oranı farklıdır.
D)                 Fertlerin talep fonksiyonu bellidir.
E)                  Fertlerin arz fonksiyonları sabittir.

Cevap: Üretim fonksiyonu doğru ve homojendir. Dolayısı ile faktör bileşimi oranı sabittir.
(Cevap C)


16.               Üretimde girdi-çıktı modelini ortaya atan iktisatçı kimdir?
A)                 Marshall
B)                 Pareto
C)                 Walras
D)                 Leontief
E)                  Dicardo

Cevap: Girdi – çıktı analizi diye bilinen teknikte, Leontief; endüstriler arasındaki karşılıklı ilişkileri kantitatif olarak ölçmeyi başarmıştır. Diğer bir ifadeyle bu model; sektörler arası mal ve hizmet akımına dayanmaktadır. (Cevap D )


17.               Aşağıdakilerden hangisi girdi-çıktı analizinin özelliklerinden değildir?
A)                 Doğrusal homojen fonksiyonlara dayanır.
B)                 Statik denge kuramına dayanır.
C)                 Herhangi bir malın üretimi aynı devre içindeki tüketime eşittir.
D)                 Ekonomide tam rekabetin varlığı söz konusudur.
E)                  Üretim fonksiyonunda ikama söz konusudur.

Cevap: Üretim fonksiyonunda ikame etkisi yoktur. (Cevap E)


18.               ‘’Toplumdaki fertlerin hiçbirinin refahını azaltmayan, fakat bu arada en az birinin refahını artıran her türlü iktisat politikası tedbiri, toplum refahını artırıyor demektir.’’ Bu ifade aşağıdakilerin hangisinin tanımıdır?

A)                 Pigou etkisi
B)                 Pareto optimumu
C)                 Hicks-Kaldor etkisi
D)                 Toplumsal denge
E)                  Sosyal refah fonksiyonu teorisi

Cevap: Diğer bir ifadeyle;bir toplumda başkalarının refahını azaltmadan bir bireyin refahı artırıldığında toplumun refahı artar. (optimum sosyal refah) (Cevap B)


19.               Walras’ın talep fazlası yaklaşımına göre, piyasanın dengede olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)                 Talep fazlasının sıfırdan büyük olması gerekir.
B)                 Talep fazlasının sıfırdan küçük olması gerekir.
C)                 Talep fazlasının sıfır olması gerekir.
D)                 Arz fazlası pozitif talep fazlasıdır.
E)                  Talep fazlasının denge noktası, arz fazlasının denge noktası ile aynıdır.

Cevap: (Cevap C)20.               Ücretlerin ancak işçinin hayatını sürdürmeye yetecek minimum bir düzeye inmek biçiminde eğilim gösterdiği durumu ifade eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A)                 Mutlak ücret kuramı
B)                 Sosyal ücret kuramı
C)                 Nominal ücret kuramı
D)                 Reel ücret kuramı
E)                  Doğal ücret kuramı

Cevap: Bu ifadeye tunç yasası da denir. Klasik ücret teorilerinin ilkidir. Ferdinand Lassalle tarafından ileri sürülmüştür. Yukarıda verilen tanıma göre en az ücretle geçim sağlamaktır ve piyasa ücreti doğal ücret seviyesine inmelidir (Cevap B)


21.               Ücret Fonu teorisi aşağıdaki hangi iktisatçıya aittir.
A)                 David Ricardo
B)                 J. St. Mill
C)                 T. R. Malthus
D)                 J. M. Keynes
E)                  Alfred Marshall

Cevap: Ücret fonu teorisi klasik ücret teorilerinin ikincisidir. Özellikle emek talebini belirleyen unsurlar üzerinde durulmuştur. (Cevap B )


22.               Ücret Fonu teorisine göre ücret haddi nasıl bulunur?
A)                 Ürünün fon maliyetindeki marjinal getirisine göre
B)                 İşçinin fon maliyetindeki marjinal getirisine göre
C)                 Ücret fonunun işçi adedine bölünmesiyle
D)                 İşgücü talebine göre
E)                  Toplam ürün getirisinin işçi adedine bölünmesiyle
Cevap: Ücret haddi, belli bir süre ücretlerin ödenmesi için ayrılan sermayenin (ücret fonunun) işçi adedine bölünmesiyle bulunur. Ücret fonu nüfustan hızlı bir artış gösterirse ücretler yükselir, tersi durumunda ücretler düşer. (Cevap C)23.               İşçini ücreti ,çalışma sonucu oluşan hasılaya göre belirlendiği ücret kuramı hangisidir?
A) Pazarlık gücü teorisi
B) Doğal ücret teorisi
C) Modern ücret teorisi
D) Verimlilik teorisi
E) Nominal ücret teorisi

Cevap: Ücretlerin emeğin verimliliğine bağlı olarak yükselebileceğini kabul ettiğinden İyimser ücret teorilerinin arasına girer. Firmalar, emeğin maliyeti emeğin marjinal ürün hasılasına eşit oluncaya kadar emek (işgücü) talep ederler. O halde emek verimini arttırmak suretiyle işçi ücretlerini ve işçi refahını arttırmak mümkündür. (Cevap D)


24.               “Misery index” Aşağıdaki terimlerin hangisiyle aynı anlamdadır?

A)                 Gerçek hedef endeksi
B)                 İzafi hedef endeksi
C)                 İzafi endeks
D)                 Mutsuzluk endeksi
E)                  Tüketici endeksi
Cevap: Mutsuzluk endeksi enflasyon oranlarıyla ( nominal hedef ) işsizlik oranına (reel hedef ) eşit olan bir makro ekonomik performans endeksidir.            İşsizlik endeksi ( MI ) =Enflasyon oranı ­+  İşsizlik oranıdır.
( Cevap D)

25.               “Tüketim harcanabilir gelire bağlı olarak değişir.”Görüşü hangi iktisatçıya aittir?

A)                 Fisher
B)                 Keynes
C)                 Mill
D)                 Ricardo
E)                  Friedman

Cevap: Bazı kaynaklarda da “tüketim cari gelirin bir fonksiyonudur.” Olarak da  geçebilir. Burada en önemli nokta harcanabilir gelirde ki değişmeyle tüketimde değişme arasında ki ilişkidir. Keynes temel psikolojik yasadan söz etmekteydi. Bu yasaya göre kişilerin gelirleri artarken tüketimleri de artar, ancak tüketimdeki artış gelirdeki artıştan daha az olur. ( Cevap B)


26.               (Nisbi gelir varsayımı ) hangi iktisatçıya aittir?

A)                 Duesenberry
B)                 Ando ve modiglioni
C)                 Smith
D)                 Friedman
E)                  Slutsky

Cevap: Dusenberry psikolojik bir açıklamaya başvurmuştur. Buna göre kişisel tüketim ( ve tasarruf ) mutlak gelir düzeyinin fonksiyonu değildir. Tüketim gelir merdivenin üzerindeki kişini nisbi yerinin fonksiyonudur. (Cevap A)27.               Tüketim düzeyi sosyal gruplar bünyesinde üstünlük yarışmasına ve taklit etme hemde çok yüksek hayat seviyesinin devam etmesinin araştırılmasına bağlıdır.” Bu varsayım aşağıdakilerin hangisi ile ilgilidir?

A)                 Nisbi gelir varsayımı
B)                 Sürekli gelir varsayımı
C)                 Keynes teorisi
D)                 Kuznets görüşü
E)                  Harcanabilir gelir varsayımı

Cevap: ( Cevap A)

28.               Tüketim harcamalarının nispeten istikrarlı olduğu görüşü” hangi iktisatçıya aittir?

A)                 Kuznets
B)                 Ricardo
C)                 Friedman
D)                 Ando ve Modiglioni
E)                  Barone

Cevap: Friedman ; birçok durumda ekonomik birimlerin  gelirlerinin dönemden döneme özlü bir biçimde değiştiğini , fakat tüketim harcamalarının nispeten istikrarlı olduğunu göstermiştir. ( Cevap C)


29.               “Tüketim harcamalarının cari daha çok normal gelir ya da ortalama gelire bağlı olduğu” varsayımına ne ad verilir?
A)                 Harcanabilir gelir varsayımı
B)                 Nisbi gelir varsayımı
C)                 Sürekli gelir varsayımı
D)                 Kuznets görüşü
E)                  Keynes teorisi

            Cevap: Bu görüşü ortaya atan M. Friedmandır. Sürekli gelir , tüketicinin servetinin bu günkü değeridir. ( Cevap C)

30.               Tüketici alışkanlıkları beklentileri daha önceki en iyi gelir yıllarına dayanarak şekillenir. Bu sebeple gelirleri düştüğü zaman kişiler tüketimlerini kısmen ve istemeyerek azaltırlar.” Görüşü hangi iktisatçıya aittir?
A)                 Kuznets
B)                 Modiglioni
C)                 Duessenberry
D)                 Ricardo
E)                  Friedman

Cevap: Tüketim harcamaları yalnızca cari gelirin değil aynı zamanda geçmişte elde edilen gelirinde bir fonksiyonudur. Ekonomi gerilese bile tüketim aşağıya kaymayacaktır.Fonksiyon önceki yüksek seviyesinde kalacaktır. Ekonomistler bu duruma ZEMBEREK DİŞLİSİ ETKİSİ adını vermektedirler. ( Cevap B)


31.               Bir ekonomide üretim kapasitesinin, sürekli olarak ürettiği mallara yeterli olacak bir talep
artışı yarat
acağını öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A)                 Laffer Yasası
B)                 Mahreçler Kanunu
C)                 King Yasası
D)                 Marshall Yasası
E)                  Ricardo Kuramı

Cevap : Mahreçler Kanununa, Say Yasası Mahreçler Kanununa, Say Yasası veya Otomatik denge kuramı da denir. Klasik iktisatçıların ekonominin sürekli biçimde tam çalışma düzeyinde dengede olduğunu varsayımlarında temel teorik dayanaklarından biridir. Bu ilke kısaca "her arz kendi talebini yaratır" biçiminde ifade edilir. Fransız iktisatçı Jean Baptiste Say tarafından ortaya atılmıştır. (Cevap B )


32.  "Tüketimde Sapma Hipotezi"hangi iktisatçıya aittir?

A)                 Ando ve Modiglioni
B)                 Mili
C)                 Smithres
D)                 Ricardo
E)                  Sciovsky

Cevap : Reel milli gelir yükselirken Ortalama Tüketim Eğilimindeki (APC) düşüşü engellemek için tüke­tim fonksiyonu yeterince yukarıya kaymaktadır. Arthur Smithres de keza kısa dönem tüketim fonksiyonuyla uzun dönem tüketim fonksiyonu­nu bağdaştırmayı denemektedir. (Cevap C )


33.                 I.   Kentleşme etkisi
II.  Yaşam standardı etkisi
III. Servet etkisi
Tüketimde sapma hipotezine göre yukarıdakilerden hangisi ortalama tüketim eğilimini etkiler?

A)                 I
B)                 I,III
C)                 I,II
D)                 II,III
E)                  I,II,III

Cevap : (Cevap E )
34.               I. Reel ankes etkisi
II. faiz oranı etkisi
III. ikame etkisi
Yukardakilerden hangisi toplam talep eğrisinin negatif yönlü olmasına etki eder?
A)                 I
B)                 II,III
C)                 II
D)                 III
E)                 I,II

Cevap : Toplam talep eğrisinin negatif yönlü (eğilimi) olmasına etki eden unsurlar:
·              Reel ankes (servet) etkisi
·                   Faiz oranı etkisi
·                                       Yabancı (dış) alımların etkisidir. (Cevap E)

35.               Klasik iktisatçılar aşağıdaki hangi sorunla ilgilenmemişlerdir?
A)                 Milli gelir oluşumu
B)                 Milli gelir bölüşümü
C)                 İstihdam sorunu
D)                 Mal mübadelesi
E)                  Ücretler sorunu

Cevap : Klasik İktisatçılar, ekonomik düzenin yapısında daima tam istihdamı sağlayan bir mekanizmanın bulunduğuna İnandıkları için istihdam sorunu ile yani bir ülkede iş hacmini belirleyen faktörlerle, uğraşmamışlardır. (Cevap C )


36.               Mahreçler yasasına göre aşağıdakilerin hangisi doğru değildir?

A)                 Kazanılan gelir tamamen harcanır.
B)                 Satın alma gücünü mallar belirler.
C)                 Satın alma gücünü para belirler.
D)                 Tam istihdam vardır.
E)                  Fiyat mekanizması, piyasa dengesi için yeterlidir.

Cevap : Say Yasasına göre her arz kendi talebini belirler ve piyasa otomatik olarak dengeye gelir. Say Ya­sasında para önemli değildir. Satın alma gücü mallar tarafından temsil edilir. (Cevap C)

37.               Klasik iktisatçıların faiz teorisi üzerinde durdukları en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A)                 Olağanüstü durumlar için yedek bir form
B)                 Yaşlılıkta güvence
C)                 Yüksek bir tüketim düzeyi
D)                 Zenginlik duygusu
E)                  Spekülatif işlem yapmak

Cevap : Faiz elde ederek ileride daha yüksek bir tüketim düzeyine ulaşılması üzerinde durulmuştur. (Cevap C)


38.               Yatırımların, tüketim harcamalarında ve milli gelirdeki değişimlere bağlı olduğu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)                 Çoğaltan prensibi
B)                 Çarpan prensibi
C)                 Hızlandıran prensibi
D)                 Hızlandıran katsayısı
E)                  Çarpan katsayısı
Cevap : Her ekonomide toplam üretimi gerçekleştirmek için belli bir sermaye stoğu gerekir. Eğer herhan­gi bir anda tüketicilerin taleplerinde bir artış olursa, bu talebi karşılamak için ek üretim kapasitesi yaratılmasına, yani yeni yatırımlara gerek var­dır. Görüleceği gibi, tüketim harcamalarında ve milli gelirdeki değişime bağlı olarak yatırımlarla şekillenecektir. Bu prensip Keynes'in Milli Gelir Modeli'ne ilişkin bir kavramdır. (Cevap C)
39.               Toplam talebi oluşturan üretim faktörlerinin milli gelir üzerindeki etkisini göstermeye yarayan yatırım çoğaltanının eşdeğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)                 Hızlandıran katsayısı
B)                 Çarpan katsayısı
C)                 Tüketim çoğaltanı
D)                 Ortalama yatırım
E)                  Uyarılmış yatırım

Cevap : Toplam talep, yatırım, tüketim, ihracat ve kamu harcamalarından oluşur. Yatırım çoğaltanı, ilave bir yatırımın milli gelir üzerindeki etkisini inceleme imkânı veren genel bir analiz aracıdır. (Cevap C)


40.               Hızlandıran ilkesi aşağıdakilerin hangisiyle ilişkilidir?
A)                 Bireysel talep-toplam talep
B)                 Uyarılmış yatırım-otonom yatırım
C)                 Yatırım-tasarruf
D)                 Tüketim malları talebi-yatıırım malları talebi
E)                 Özel yatırım-kamu yatırımı

Cevap : Hızlandıran ilkesi, tüketim malları toplam talebi nispi değişmelerinin yatırımlar üzerindeki etkisini açıklar. Bu ilke, yatırım düzeyi ile tüketimin değişme yüzdesi arasındaki fonksiyonel ilişkiyi gösterir ve tüketim malları talebi ile yatırım mal­lan talebi arasındaki bağlantıya dayanır. (Cevap D)
41.               I.Hızlandıran ilkesi simetriktir.
II.Yatırım talebi artışı tüketim talebi artışına bağlıdır.
III.Gayri safi yatırım negatif olamaz.
IV.Gayri safi yatırımlar 0 olabilir.
Yukarda verilenlerden hangisi veya hangileri hızlandıran ilkesi için doğru değildir?
A)                 I
B)                 II,III
C)                 III,IV
D)                 II,IV
E)                  II

                Cevap : Hızlandıran ilkesi, ancak atıl kapasite yoksa, yani sermaye tam istihdam durumundaysa etkisini gösterir. Aksi halde atıl kapasite mevcut ise, ta­lebin artması halinde, üretim, artışı, yani dona­nım artışı olmadan da yapılabilecektir. (Cevap D)

42.               Aşağıdakilerin hangisi hızlandıran ilkesi için doğru değildir?

A)                 Uyarılmış yatırımlar için uygulanabilir.
B)                 Yatırım belirleyicisidir.
C)                 Stok miktarı ile satışlar arasında sabit bir ilişki varsa uygulanabilir.
D)                 Atıl kapasitenin varlığında uygulanabilir.
E)                  Teknolojik ilerleme hızlandıran katsayısına düşürür.

Cevap : Hızlandıran ilkesinin işleyişi simetrik değildir. Ya­ni yükselme aşamalarında, yatırım talebi artışı, tüketim talebi artışına bağlı olduğu halde, düşüş aşamasında bu bağ kopmaktadır. (Cevap A)
43.               Aşağıdakilerden hangisi “enflasyon sürecinin sona ermesine”etki eder?

A)                 İkame etkisi
B)                 Para aldanımı etkisi
C)                 Para arzı etkisi
D)                 Ücret artışı etkisi
E)                  Bütçe açıkları

Cevap : Tüketiciler norminal gelir artışlarını reel gelir ar­tışları ile karıştırırlar. (Cevap B)

44.               Rasyonel bekleyişler kuramını ilk defa hangi iktisatçı geliştirmiştir?

A)                 Lucas
B)                 Cassel
C)                 Bergson
D)                 Mill
E)                  Schumpeter

Cevap : (Cevap A)


45.               Aşağıdakilerden hangisi rasyonel bekleyişler kuramı için doğru değildir?

A)                 Parasal büyüme oranındaki sürekli artış, enflasyon oranında aynı artışa neden olur.
B)                 Uzun dönemde enflasyon ve üretim arasında değiş tokuş söz konusu değildir.
C)                 Bireyler birikimlerini korumak için tüketim ve tasarruf arasındaki bölüşümü değiştirerek tasarruf oranını arttırırlar.
D)                 Kısa dönemde, ayarlama süreci sırasında, parasal büyümedeki artış, reel faiz oranını, toplam talebi ve üretimi etkileyecektir.
E)                  Kısa dönemde artan parasal büyüme reel faiz oranını düşürecektir.

Cevap : Bu görüş Pigou etkisinde geçerlidir. (Cevap C)


46.               Üretimle gelir ödemeleri arasında bir dönemlik gecikmeye ne ad verilir?

A)                 Menger gecikmesi
B)                 Gelir gecikmesi
C)                 Meltzer gecikmesi
D)                 Ücret gecikmesi
E)                  Sınır değeri
F)                   
Cevap : Tüketicilerin ellerine geçen gelirin bir önceki dö­nemin üretime katılmasından dolayı gerçekleşti­ği durumdur. (Cevap C)


47.               Aşağıdakilerden hangisi meltzer gecikmesi için doğru değildir?

A)                 Reel tüketim bir önceki dönem reel gelirini doğrusal bir fonksiyonudur.
B)                 Tüketicinin para aldanımı söz konusu değildir.
C)                 Tüketim talebinin azalması ancak fiyat artışlarına bağlıdır.
D)                 Her dönemin reel geliri tam istihdam seviyesindeki reel üretimi aşamaz.
E)                  Üst derecedeki malların değeri, birinci derecedeki mallarn değerleri ile belirlenir.

Cevap : Bu şık Menger Kuramına aittir. (Cevap E)


48.               Meltzer gecikmesi hangi enflasyon için değerlendirilir?

A)                 Talep enflasyonu
B)                 Arz enflasyonu
C)                 Kar enflasyonu
D)                 Karma enflasyon
E)                  Fiyat enflasyonu

Cevap : Ücret ve kâr enflasyonu da arz yönlü enflasyon­dur. Bu iki enflasyon direkt olarak Maliyet enflas­yonunu besler. (Cevap B)


49.               Monetarit ekonomistlere göre, “enflasyon dinamiğinin belirlenmesinde anahtar nokta” aşağıdakilerden hangisidir?

A)                 Mal mübadelisi
B)                 Bekleyişlerin rolü
C)                 Reel balanslar
D)                 Göreli artık değer düşüncesi
E)                  Serbest para dolanımı

Cevap : Enflasyonla ilgili bekleyişler tam olarak ayarian-madıkça parasal büyümedeki artışın her zaman reel etkisi olacaktır. Monetarist analize göre no­minal para miktarındaki önceden beklenen artış­lar, enflasyonist ve diğer bekleyişler şeklinde et­ki yapacaktır. (Cevap B)


50.               Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi enflasyon ile faiz oranı arasındaki bağlantıya değinmiştir?

A)                 Keynes
B)                 Fisher
C)                 Lucas
D)                 Ricardo
E)                  Friedman

Cevap : Her ülkede nominal faiz oranı gerekli bir geliri oranı ile beklenen enflasyon oranını yansıtan bir enflasyon priminden oluşur. Ülkede gerekli getiri oranı veri iken beklenen enflasyonu artırması, nominal fazlarında artmasına neden olur. Bu du­ruma fisher etkisi de denir.
i = faiz oranı
a = gerekli bir getiri oranı
p = beklenen enflasyon oranı
=> i = a + p dir

(Cevap B)

Bu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.