KTÜ Para Teorisi 2010 Final Sorulari - Ekonomizm

31.12.2014

KTÜ Para Teorisi 2010 Final Sorulari

KTÜ İİBF İKTİSAT,ÇEKO VE EKO BÖLÜMLERİ PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI DERSİ 2009-2010 GÜZ DÖNEMİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAVI  05.01.201

Öğrenci No: _____________ Öğrenci Adı Soyadı:_____________________________
Bölümü:________________  Programı: Birinci Öğr (   )       İkinci Öğr (   )
Sınav Sorumlusu:_________  Prof.Dr.Hasan ÖZYURT                                (Lütfen tükenmez kalem ile yazınız)

1.(IS-LM) modeline göre vergi oranlarındaki bir artıştan reel gelir nasıl etkilenir?
A)Değişmez         B)Artar                  C)Azalır
D)Kısa dönemde artar, uzun dönemde azalır
E)Kısa dönemde azalır, uzun dönemde artar

2.Para politiksının etkin biçimde uygulanması şunlardan hangisine bağlı değildir?
A)Mali baskınlık olmalı   B)Güçlü bir MB bulunmalı
C)Bağımsız bir MB bulunmalı D)İstikrarlı bir hükümet olmalı
E)Uygun ekonomik programlar uygulama iradesine sahip hükümetler olmalı

3.Para politikasının ara amacı aşğ. hangisidir?
A)Fiyat istikrarı                 B)İktisadi büyüme
C)Reeskont faizi                 D)Gecelik faizi
E)Mali piyasaların istikrarı

4.Aşağıdakilerden hangisi selektif para politikası araçlarından birisidir?
A)Kısa vadeli faiz oranı    B)Açık piyasa işlemleri
C)Mevduat zorunlu karşılık oranı
D)Reeskont oranı               E)Farklılaştırılmış reeskont oranı

5.Para politikasının ana amacı istihdamı artırmaktır. Bunun için reeskont oranı düşürülmüştür. Aş. hangisi bu uygulamanın bir sonucu değildir?
A)Taksitli satışlar artar    B)Yatırım hacmi artar
C)Para arzı artar  D)Toplam talep artar
E)Reel gelir değişmez

6.Aşağıdaki para politikası amaçlarından hangileri birbirini tamamlar?
A)Fiyat istikrarı- tam istihdam
B)Tam istihdam – ekonomik büyüme
C)Ekonomik büyüme – fiyat istikrarı
D)Ödemeler bilançosu dengesi – fiyat istikrarı
E)Fiyat istikrarı – mali piyasalar istikrarı

7.Açık Piyasa Satışı sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A)Rezerv para azalır          B)Tüketim azalır
C)Para arzı artar  D)LM sola kayar
E)Fiyatlar düşer

8.Mevduat zorunlu karşılık oranı hangi nedenle ortaya çıkmıştır?
A)      Mevduat bankalarının daha fazla mevduat kabulü için
B)      Merkez bankasının likiditesini artırmak için
C)      Mevduat bankalarının likiditesini artırmak için
D)     Ticari kredileri artırmak için
E)      Devletin vergi gelirlerini artırmak için


9.Başlangıçta dengede olan bir ekonomide, merkez bankasının açık piyasa işlemleriyle piyasadan hazine bonosu satın alması faizi ve döviz kurunu nasıl etkiler? Burada faiz(F) ve Döviz (DK) şeklinde kısaltılmıştır.
A)F yükselir, DK düşer     B)F yükselir, DK düşer
C)F düşer, DK yükselir     D)F değişmez, DK değişmez
E)Hepsi doğrudur

10.Küresel ekonomik krizin reel kesimdeki olumsuz etkisini önlemek için aşağıdaki para politikası uygulamalarından hangisi uygundur?
(ZKO: Zorunlu karş, RO:Reeskont oranı, AP:Açık Piy İşlemi, FO:Faiz Oranı’nı ifade eder.)
A)      ZKO artırılır, RO artırılır, AP satışı yapılır, FO yükseltilir.
B)      ZKO artırılır, RO artırılır, AP alışı yapılır, DO yükseltilir.
C)      ZKO artırılır, RO azaltılır, AP satışı yapılır, FO yükseltilir.
D)     ZKO azaltılır, RO azaltılır, AP alışı yapılır, FO düşürülür.
E)      ZKO azaltılır, RO artırılır, AP satışı yapılır, FO yükseltilir.

11.Para pol. uygulamasında zorunlu karşılık aracının etkin olabilmesi içim şunlardan hangisine gerek yoktur?
A)      Zorunlu karşılık oranı piyasa faiz oranına eşit olmalıdır.
B)      Bu oran belirlenirken mevduatın tamamını kapsamalıdır.
C)      Bloke edilen zorunlu karşılık yeniden dolaşıma çıkartılmalı.
D)     Karşılıklar gecikmeden, MB’sına yatırılmalıdır.
E)      Bu oran belirlenirken istisnalar bulunmamalıdır.

12.İktisadi büyümeyi sağlamak için, reeskont oranlarının düşürülmesi halinde aşağıdaki etkileşimlerden hangisi geçerlidir? Burada; Reeskonta tabi menkul değer (MD), para arzı (M), piyasa faiz oranı(i), kredi talebi (Kd), yatırım hacmi (I), reel GSMH (y) şeklinde kullanılmıştır.
A)      (MD) artar, (M) artar, (i) yükselir, (Kd) yükselir, (I) artar, (y) artar ve ekonomi büyür.
B)      (MD) artar, (M) artar, (i) düşer, (Kd) yükselir, (I) artar, (y) artar ve ekonomi büyür
C)      (MD) azalır, (M) artar, (i) düşer, (Kd) yükselir, (I) artar, (y) artar ve ekonomi büyür.
D)     (MD) artar, (M) azalır, (i) düşer, (Kd) yükselir, (I) artar, (y) artar ve ekonomi büyür.
E)      (MD) artar, (M) artar, (i) düşer, (Kd) düşer, (I) artar,      (y) artar ve ekonomi büyür.

13.Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980’de alınan istikrar tedbirlerinden değildir?
A)      Denetim komisyonu kaldırılarak, fiyatların piyasa şartlarında belirlenmesine gidilmiştir.
B)      Türk lirası dolara göre %48,6 oranında devalüe edilerek gerçekçi ve esnek kur politikasına geçilmiştir.
C)      İhracat kredileri kolaylaştırılarak maliyet azaltılmıştır.
D)     Dış kaynaklı yatırımlara sınırlama getirilmiştir.
E)      Serbest faiz uygulanmasına geçilmiştir.
14.Doğru olan şıkkı işaretleyiniz: Ekonomik durgunluğu (yani resession’u) önlemek için; zorunlu karşılık oranını düşürmek ve açık piyasa alımı yapmak gibi bir para politikası uygulanması halinde;
A)LM eğrisi sağa kayar.                    B)LM eğrisi sola kayar.
C)Hem LM, hem IS sola kayar.
D)Hem LM, hem IS sağa kayar.       E)Sadece IS sola kayar.

15.TCMB’nın Açık Piyasa İşlemleri aracını etkin ve yaygın biçimde kullanması, aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
A)İMKB’nın gelişimini      B)Hisse senetleri ikincil piyasasını
C)Bankalar ve sigorta şirketlerinin portföylerini
D)Ekonominin genel likiditesini
E)Mali krizinde bankaların mali imkânlara kavuşması.

16.MB gecelik faiz oranını düşürünce bankalar da kredi faizini düşürürler. Para arzı artar. Bu fa bir yandan faiz oranının düşmesine, öte yandan menkul kıymet talebinin artmasına ve onun fiyatının yükselmesine neden olur. Faiz oranlarındaki düşüş, kredi maliyetlerini düşüreceğinden; yatırım ve tüketim harcamaları, dolayısıyla toplam talep artar. Bu politika şu amaçlardan hangisine uygundur?
A)İktisadi büyüme             B) Enflasyonu düşürme
C)Ödemeler bilançosunu dengeleme
D)Gelir dağılımını düzenleme
E)Mali piyasalarda istikrar sağlama

17.Aşağıda belirtilen TCMB açık piyasa işlemlerinden hangisinin uygulanması halinde piyasadan likidite çekilir?
A)TL karşılığı döviz alımı                     B)Doğrudan alım         C)Repo
D)Bankalar arası para piyasasında alım yönlü işlem
E)Bankalar arası para piyasasında satım yönlü işlem

18.Doğru olanı işaretleyiniz. Başlangıçta belli bir faiz oranı düzeyinde, hükümetin vergi oranlarında bir düşüş ve otonom yatırım ve devlet cari harcamalarında bir artış yapması halinde:
A)Hem LM, hem de IS sağa kayar.
B)Hem LM, hem de IS sola kayar.
C)LM eğrisi sağa kayar.
D)LM eğrisi sola kayar.
E)Sadece IS sağa kayar.

19.Hangisi enflasyon hedeflemesinin başarılı bir şekilde uygulanması için gereken ön şartlardan değildir?
A)İstikrarlı eve gelişmiş bir mali sistem olmalıdır.
B)Enflasyon hedeflerinden başka bir nominal çapa kullanılmalıdır.
C)Enflasyon tahmininde kullanılacak gelişmiş ekonometrik modeller olmalıdır.
D)Ülkede mali üstünlük olmamalıdır.
E)Mevduat bankaları tam bağımsız olmalıdır.20.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)      Reel kesimden parasal kesime aktarım reel gelir sağlar.
B)      Parasal kesimden reel kesime aktarım faiz sağlamakta.
C)      Faiz parasal kesimde belirlenir parasal kesime aktarma yapar.
D)     Faiz ve reel GSMH aktarma konusunda birlikte role sahiptir.
E)      Faiz parasal kesimde belirlenir, reel kesime aktarma yapar.

21.Aşağıdakilerden hangisi 2000-2001 krizini hazırlayan etkenlerden değildir?
A)      Devletin sürdürülemez iç borç dinamiği.
B)      Yüksek enflasyon ortamı ve belirsizliler tasarruf sahiplerini uzun vadeye yöneltmiştir.
C)      Yüksek maliyetli iç borçlanma.
D)     Görev zararının kamu bankalarına zamanında ödenmemesi.
E)      Toplam vergi hâsılatının yetersiz olması.

22.Hangisi Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın uzun dönemli perspektifi değildir?
A)      1975-2000 yaşadığımız kronik yüksek enflasyon sorununu kısa sürede kalıcı biçimde çözmek
B)      Programda öngörülen yapısal reformları uygulamaya geçirme.
C)      Kamu bankaları aracılığı ile çiftçinin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, konut ihtiyacı olanların teşviki
D)     Kamu finansman dengesinin kalıcı bir biçimde iyileştirilmesi.
E)      Hem Avrupa Birliği, hem de Avrupa Para Birliği’ne üyelik için gereken yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

23.Türkiye’de 2005 yılında uygulanan para politikası stratejisi, aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Açık enflasyon hedeflenmesi
B)      Örtük enflasyon hedeflemesi
C)      Parasal ve örtük enflasyon hedeflemesi
D)     Parasal hedefleme
E)      Döviz kuru hedeflemesi

24.Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçları arasında yer almaz?
A)İthalat teminatları          B)Açık piyasa işlemleri
C)Zorunlu karşılıklar        D)Döviz kuru
E)Disponibilite oranı

25.Deflâsyonu önlemek için para ve maliye politikası birlikte uygulanırsa aşağıdaki araçlar demetinden hangisi kullanılmalıdır?
A)Kamu harcamaları (G ve I) artırılır, vergi oranları (t) artırılır, açık piyasa (AP) satışı yapılır, reeskont oranı (RO) düşürülür ve zorunlu karşılık oranı (ZKO) artırılır.
B)G ve I azaltılır, AP satışı yapılır, RO düşürülür ve ZKO artırılır.
C)G ve I artırılır, t azaltılır, AP alımı yapılır, RO düşürülür ve ZKO artırılır.

D)G ve I azaltılır, t artırılır, AP satışı yapılır, RO artırılır ve ZKO düşürülür. Para Teorisi KPSS Soruları, Prof.Dr.Hasan ÖZYURT para soruları, Prof. Dr. Hasan Özyurt, Prof.Dr.Hasan ÖZYURT, Para Teorisi Soruları, Ktü Para Teorisi Soruları, Hasan Özyurt Para Teorisi Soruları, 

Bu Haberi Paylaş

2 yorum

  1. Cevaplari nasil ogrenicez

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. Bu soruların cevaplanı bulamadim ama benzer 2007 2008 soruları var onları atıyorum

      Sil