Makro Ekonomi II. Vize Soruları (KTÜ) - Ekonomizm

24.04.2014

Makro Ekonomi II. Vize Soruları (KTÜ)

S.1: Yeni klasik makro iktisat teorisinde, genişletici maliye politikası uyguladığında hangisi doğru olur?
a)SS doğrusu sağa kayar b)SS doğrusu kaymaz
c)AD doğrusu sağa kayar d)AD doğrusu sola kayar
e)AD doğrusu kaymaz
S.2:Yeni kalsik reel konjonktür teorisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Ekonomik karar birimleri rasyonel davranır.
b)Toplam üretim ve istihdamdaki dalgalanmalar üretim teknolojisindeki değişmelerden kaynaklanır.
c)Bilgi herkese açık olduğu için simetrik enformasyon geçerlidir
d) üretim seviyesindeki dalgalanmalar deterministik sapmalardir
e)Para yansızdır
S.3:Yeni klasik reel konjonktür teorisne göre,teknolojik şokun üretim ve istihtam seviyesindeki etkilerinin büyük olması için ,
a)İşgücü talep esnekliği büyük olmalıdır b) İşgücü arz esnekliği büyük olmalıdır c) İşgücü talep esnekliği küçük olmalıdır d) İşgücü arz esnekliği küçük olmalıdır e)Hiçbiri


S.4:Yeni kalsik reel konjonktür teorisine göre ,işgücü arzının artması için,
a)Teknolojik şok geçici ve faiz oranı yüksek olmalıdır b) Teknolojik şok geçici ve faiz oranı düşük olmalıdır c) Teknolojik şok sürekli ve faiz oranı yüksek olmalıdır d) Teknolojik şok sürekli ve faiz oranı düşük olmalıdır
e)Hiçbiri
S.5:Aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Yeni klasik makro iktisat teorisine göre,fedakarlık oranı sıfırdır.
b)Yeni klasik makro iktisat teorisine göre,rasyonel beklentilerin konjonktür teorileri analizine sokulması,siyasi faktörlerin önemini ortadan kaldırmaktadır.
c)Yeni klasik makro iktisat teorisi,köklerini ortadoks paracılardan almıştır.
d)Yeni klasik makro iktisat teorisne göre ,sabit parasalgenişleme kuralı uygulanmalıdır
e)Yeni klasik reel konjoktür teorisine göre kısa dönem-uzun dönem ayrımı kaldırılmiş ve konjönktür teorisi ile büyüme teorisi birleştirilmiştir.
S.6: 1) Klasikler, 2) Keynes, 3) Ortadoks keynesyenler,4) Ortados paracılar, 5)Yeni kalsikler, 6)Reel konjonktür teorisi,
Yukarıdakılerden hangileri aktivist politikalrı benimser?
a)1,2,3 b)2,5,6 c)3,4 d)4,5,6, e) 2, 3
S.7:Aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Teknolojik katsayısı (A*) yükselirse ,kısa dönem üretim fonksiyonu yukarı doğru kayar,
b) Yeni klasik makro iktisat teorisine göre,emeğin zamanlararası ikamesi geçerlidir,
c) Yeni klasik makro iktisat teorisine göre para pol. Kısa dönemde etkilidir ancak uzun dönemde etkisini kaybeder,
d)Para arzı artışının büyüme hızına endesklemesıne sabit parasal genişleme kuralı denir,
e)Zaman tutarsızlığı kavramını Kydland ve Prescott’a aittir
S.8:Lucas Kritiği neyi açıklar?
a)Keynesyen politikaların yanlışliğini b)Maliye politikasının etkinsizliğini c)Para politikasının etkinsizliğini
d) Emeğin zamanlararası ikamesini e)Makro modellerinin eksikliğini
S.9:Lucas’ın sürpriz arz foksiyonu hangisidir?
a)Y-YN=@(P-Pe) b) YN-Y= @( P-Pt-1)e
c) Y-YN=@( Pt-1-P1) e d)U-UN=@( P-Pt-1)e e) U-UN=@( Pt+-1- Pt-1)e
S.10) Yeni klasik makro iktisat teorisine göre, para politikanın ilan edilmesı halinde hangisi yanlıştır?
a)Pra istihdam sevıyesi değişmeyecektir, b)Üretim seviyesi değişmeyecektir
c)Para süper yansız olacaktır d)Parasal ücretler değişmeyecektir e)Reel ücretler değişmeyecektır
S.11)Lucas’ın sürpriz arz fonksiyonun geçerli olması halinde,işsizlik oranının doğal işsizlik oranının altına düşebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekir?
a)Para arzı ve kamu harcamaları arttırılmalı b)Sadece para arzı artırılmalı
c)Gerçekleşen enf, beklenen enflasyondan düşük olmalı d) Gerçekleşen enf, beklenen enflasyondan yüksek olmalı
e) Gerçekleşen enf, beklenen enflasyondan eşit olmalı
S.12:Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi Yeni klasik makro iktisat okuluna ait iktisatçıdır?
a)Gregory Mankiw, b)Ben Bermanke,c)John Taylor ,, d)George Akerlof ,,e)Robert Barro
S:13:Aşağıdakilerden hangisi politika etkinsizliği hipotezinin kurucularıdır?
a)Keynes,Friedman,ve Lucas b)Lucas,Kydland ve Presccott
c)Muth,Lucas ve Sargent d) Lucas, Sargent ve Wallace
e) Lucas, Sargent ve Presccott
S14: Yeni klasik makro ekonomik teorisine göre, genişletici para politikasının önceden ilan edlmesi durumunda hangisi doğrudur?
a)nispi fiyatlar ,üretim ve istihdam değişmez b) nispi fiyatlar değişmez, üretim ve istihdam artar
c) para politikası kısa dön. Yanlıdır d) fiyatlar genel seviyesi değişmez
e) işçi ve firmalar yanılır
S.15:Mal piyasasının dengelenmesi konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Yeni klasiklerde kısa dön, sürekli denge vardır b)Keynesyenlerde kısa dön, sürekli dengesizlik vardır
c)Paracılarda kısa dön, sürekli dengesizlik vardır d) Yeni klasiklerde hem kısa hem uzun dön, denge sözkonusudur.
e) Paracılarda uzun dönemde dengesizlik vardır
S.16:Yeni klasik makro iktisat ve reel konjonktür teorilerine göre not almak;
a)Para arzını ve dolaşim hızını artırır b)Tüketimi ve istihdamı artırır
c)Kısa dönemde not artışına ve fotokopi sektöründe istihdamı artırır d) Reel ücretlerde değiştirmez ,parasal ücretler artırır
e) Not almak bir sanattırBu Haberi Paylaş

Yorum Yazmayı Unutmayın.