27.04.2014

Anayasa Hukuku 2 Sınav Soruları (KTÜ)1-Son Osmanlı Mebusan Meclisi aşağıdakilerden hangisini kabul etmiştir?

a)    Heyet-i Âyânın feshini

b)    Cumhuriyet'in ilânını

c)     Saltanatın kaldırılmasını

d)    Misak-ı Millî'yi

e)    Meclisin yetkilerinin arttırılmasını

2-Meclis-i Umumi'nin padişah tara­fından seçilen üyelerinin oluştur­duğu meclis aşağıdakilerden han­gisidir?

a)    Meclis-i Vâlâ

b)    Heyet-i Vâlâ

c)     Meclis-i Ahkâm-ı Adliyye

d)    Meclis-i Mebusan

e)    Meclis-i Âyân


3-Yasama ve yürütme güçlerinin yü­rütmede birleştiği sisteme ne isim verilir?

a)     Mutlak monarşi

b)     Parlamenter rejim

c)      Meclis hükümeti

d)     Başkanlık

e) Yarı başkanlık

4-Meşrutiyet'in ilânında etkili olan grup hangisidir?

a)     Jön Türkler

b)     Terakkiperver

c)      Serbest fırka

d)     Müdafaa-i Hukukçular

e)     Genç Osmanlılar

5-Tanzimat Fermanı hangi yıl ilân edilmiştir?

a) 1856                     b) 1876

c) 1838                     d) 1839

e)1859

6-Osmanlı İmparatorluğu'nda Ana­yasal gelişim süreci aşağıdakiler­den hangisi ile başlamıştır?

a)    Tanzimat Fermanı

b)    Sened-i İttifak

c)     I.Meşrutiyet

d)    II. Meşrutiyet

e)    Islahat Fermanı

7-Millî Güvenlik Konseyi rejimi dö­neminde hükümetin denetlenme­sine ilişkin yetkiler hangi organ tarafından kullanılıyordu?

a)    Kurucu meclis

b)    Danışma meclisi

c)     Temsilciler meclisi

d)    MGK

e)    Yargı organları8-Genel ilkeleri düzenleyen ve bunla­rın uygulanma biçimlerini kanun­lara bırakan anayasaya ne isim verilir?

a)   Yumuşak Anayasa

b)   Sert Anayasa

c)    Çerçeve Anayasa

d)   Kazuistik Anayasa

e)   Katı Anayasa

9-Depolitizasyon ne demektir?

a)    Yürütmenin güçlendirilmesi

b)    Katılımcı demokrasi

c)     Otoriter yapının güçlendirilmesi

d)    Siyasetten uzaklaşma

e)    Politizasyonun artması

10-Temsilciler Meclisi'nde aşağıdaki siyasî partilerin hangisinden tem­silciler bulunmaktadır?

a)AP

b)MSP

c)     CKMP

d)    DP

e)    YTP

11-Türkiye'de genel oy sistemi 1934 yılında yapılan hangi değişiklik ile sağlanmıştır?

a)    Kadınlara da oy hakkının sağlan­ması

b)    Vergi esasına dayanan oy ilkesinin terk edilmesi

c)     Servete bağlı oy ilkesinin terk edil­mesi

d)    Erkeklere genel oy hakkının tanın­ması

e)    Öğrenim durumunu esas alan ilke

 

12-2001 değişikliği ile siyasî partile­rin kapatılması hususunda hangi ara yaptırım öngörülmüştür?

a)     Seçimlere katılamama

b)     Para cezası verilmesi

c)      Üyelere hapis cezası

d)     Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakma

e)     Temelli kapatma

13-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Milliyetçiliği anlayışına ters düşer?

a)     Irkçılığa karşı olmak

b)     Barışçı olmak

c)      insani olmak

d)     Şovenizme karşı olmak

e)     Sübjektif milliyetçiliği reddedip ob­jektif milliyetçiliği benimsemek

14-Aşağıdakilerden hangisi Türki­ye devletinin yönetim şeklini ifade eder?

a)     Cumhuriyet

b)     Demokratik devlet

c)      Başkanlık sistemi

d)     Hukuk devleti

e)     Parlamenter sistem

15-1982 Anayasası'na göre temel hak ve özgürlüklerin kullanılması­nın kısmen veya tamamen durdu­rulması hangi hâlde mümkün de­ğildir?

a)    Seferberlik hâlinde

b)    Tatbikat hâlinde

c)     Savaş hâlinde

d)    Olağanüstü hâlde

e)    Sıkıyönetim hâlinde16-Aşağıdakilerden hangisi, sosyal devleti gerçekleştirmeye yönelik hukukî yöntemlerden biri değildir?

a) Kamulaştırma    

b) Vergi Adaleti

c) Özelleştirme    

d) Plânlama

e) Devletleştirme

17-1961 Anayasasına göre plânlama görevi aşağıdaki organlardan han­gisine bırakılmıştır?

a) DPT

b)MGK

c)      Başbakanlık Plânlama Teşkilatı

d)     Yüksek Plânlama Kurulu

e)     Hiçbiri

18-Çağdaş sosyal devlette vergi yü­künün adaletli ve dengeli dağıtımı aşağıdakilerden hangisinin amacı­dır?

a)     Ekonomi politikasının

b)     Siyasî partilerin

c)      iktisadî politikanın

d)     Sosyal politikanın

e)     Maliye politikasının

 

19-Toplumun ekonomi kaynaklarının ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla, bilimsel ve akılcı kulla­nılmasını sağlamaya yönelik dü­zenlemelere ne isim verilir?

a) Kamulaştırma

b) Plânlama

c) Sosyal haklar

d) Devletleştirme

e) Vergi adaleti

 

20-Yasama, yürütme ve yargı yetkile­rinin, anayasanın çizdiği sınırlar içinde kullanıldığı iktidar aşağıda­kilerden hangisidir?

a)    Asiî kurucu iktidar

b)    Talî kurucu iktidar

c)     Kurulmuş iktidar

d)    Kurucu iktidar

e)    iktidar

21-Kurucu iktidar ne demektir?

a)    Bir devletin yargı organına denir

b)    Bir devletin meclisine denir

c)     Bir devletin cumhuriyet senatosu­na denir

d)    Bir devletin anayasasını yapma ve değiştirme iktidarına denir.

e)    Bir devletin yürütme organına de­nir.

22-Aşağıdakilerden hangisi talî kuru­cu iktidardır?

a)      1921 Anayasasını yapan iktidar

b)      1924 Anayasasını yapan iktidar

c)       1961 Anayasasını yapan iktidar

d)      1995 yılındaki iktidar

e)      1982 Anayasasını yapan iktidar

23-Devletin objektif hukuku formüle ettiği veya ona yürürlük sağladığı fonksiyonu aşağıdakilerden han­gisidir?

a)     Yargı fonksiyonu

b)     Yasama fonksiyonu

c)      Yürütme fonksiyonu

d)     idare fonksiyonu

e)     Denetim fonksiyonu

24-Kuvvetler ayrılığı teorisi ilk kez hangi düşünür tarafından ortaya atılmıştır?

a) Locke                  

b) Hobbes

c) Montesquie        

d) Budin

e) Rousseau

 

25-Bütçe tasarı ve raporları hangi organ tarafından hazırlanır?

a)   TBMM

b)   Bakanlar Kurulu

c)    Başbakanlık

d)   İktidar parti grupları

e)   Bütçe Komisyonu

26-Yasama meclislerinin kendi iç tü­züklerini bizzat yapmaları aşağıda-kilerden hangisi ile adlandırılır?

a)    Yasama dokunulmazlığı

b)    Isdar

c)     Yürütme bağımsızlığı

d)    Millî egemenlik

e)    Yöntemsel bağımsızlık

27-Bütçe kanunlarını Cumhurbaşka­nı bir kez daha görüşülmek üzere meclise geri gönderemez. Bu du­rumu bütçe kanunlarının hangi özelliğiyle açıklanabilir?

a)     Şart-işlem oluşu

b)     Süreli oluşu

c)      Kamu harcamalarıyla ilgili oluşu

d)     Kanunlardan üstün oluşu

e)     Özel bir komisyon tarafından ha­zırlanması

28-Tüzükler hangi makamın incele­mesinden geçirilir?

a)     Müdürlerin

b)     Bankanın

c)      Damştayın

d)     Yargıtayın

e)     Cumhurbaşkanlığının

 

29-Aşağıdakilerden hangisi, yönet­melik çıkarma konusunda yetkili değildir?

a)     Bakanlık

b)     Bakanlar Kurulu

c)      Kamu tüzel kişileri

d)     Başbakanlık

e)     Siyasî partiler

30-Hangi kanun hükmünde kararna­melerin anayasaya aykırılığı iddia­sıyla Anayasa mahkemesinde da­va açılamaz?

a)    Eğitimle ilgili kanun hükmünde kararnameler

b)    Bankalarla ilgili kanun hükmünde kararnameler

c)     Tüm kanun hükmünde kararna­meler

d)    Şirketlerle ilgili kanunu hükmünde kararnameler

e)    Sıkıyönetim ve olağanüstü hâller­de çıkarılan kanun hükmünde karar­nameler


 
 1.   D   -  
 2.   E   -  
 3.   A   -  
 4.   E   -  
 5.   D   -  
 6.   B   -  
 7.   D   -  
 8.   C   -  
 9.   D   -  
 10.   C   -  
 11.   A   -  
 12.   D   -  
 13.   E   -  
 14.   A   -  
 15.   B   -  
 16.   C   -  
 17.   A   -  
 18.   D   -  
 19.   B   -  
 20.   C   -  
 21.   D   -  
 22.   D   -  
 23.   B   -  
 24.   C   -  
 25.   B   -  
 26.   E   -  
 27.   B   -  
 28.   C   -  
 29.   E   -  
 30.   E

Halit Uzan

Merhaba, sitenin yetkilisi benim.


EmojiEmoji